Book Name 		:  व्युत्पत्तिवादः
Author			:  महामहोपाद्याय श्रीमद्गधरभट्टाचार्य
Editor			:  श्री पं० कीर्त्यानन्दझा न्यायवेदान्ताचार्यः
Publisher			: कृष्णदास अकादमी, वारणासी
Year of Publishing	: 2001
Project Name		: Development of Tagged Corpora for Sanskrit (DTCS) CIIL Project
Center			: DEPARTMENT OF SANSKRIT STUDIES, SCHOOL OF HUMANITIES, UNIVERSITY OF HYDERABAD
Typed by			: श्री महालक्ष्मी
Proofcheck by		: श्री महालक्ष्मी 
Sandhi Split by		: श्री महालक्ष्मी 
Sandhi Matched by 	: प्रीती लक्ष्मीस्वैन्

कार्यकारणभावज्ञानं व्युत्पत्तिः,	=>	कार्यकारणभावज्ञानम्+ व्युत्पत्तिः,
तदनुकूलव्यापारो वादपदार्थः	=>	तदनुकूलव्यापारः+ वादपदार्थः
ज्ञानानुकूलव्यापारो वादपदार्थः,	=>	ज्ञान+अनुकूलव्यापारः+ वादपदार्थः,
विशिष्टवाचकपदानामितिन्यायेनाऽनुकूलव्यापार एव	=>	विशिष्टवाचकपदानाम्+इतिन्यायेन+अनुकूलव्यापारः+ एव
तदर्थ इति	=>	तदर्थः+ इति
व्युत्पत्तिवादो मया	=>	व्युत्पत्तिवादः+ मया
व्युत्पत्तिवादपदार्थश्चोक्तव्यापारः,	=>	व्युत्पत्तिवादपदार्थः+च+उक्तव्यापारः,
तादृशव्यापारश्च	=>	तादृशव्यापारः+च
"अभेदश्च	=>	"अभेदः+च
ग्रन्थेनैव	=>	ग्रन्थेन+एव
तदुपयोगितयैव	=>	तत्+उपयोगितया+एव
क्वचिदभेदः	=>	क्वचित्+अभेदः
क्वचिच्च	=>	क्वचित्+च
तदतिरिक्त एवे"त्यादि	=>	तदतिरिक्तः+ एव+इत्यादि
एवे"त्यादि	=>	एव+इत्यादि
संबन्धद्वैविध्यमपि	=>	संबन्धद्वैविध्यम्+अपि
वक्तुमुचितम्	=>	वक्तुम्+उचितम्
चेत्यादिग्रन्थस्तु	=>	च+इत्यादिग्रन्थः+तु
अर्थान्तरग्रस्त एवाऽप्रतिज्ञातत्वादिति	=>	अर्थ+अन्तरग्रस्तः+ एव+अप्रतिज्ञातत्वात्+इति
एवाऽप्रतिज्ञातत्वादिति	=>	एव+अप्रतिज्ञातत्वात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
अवान्तरधर्मप्रकारकजिज्ञासां प्रति	=>	अवान्तरधर्मप्रकारकजिज्ञासाम्+ प्रति
कारणत्त्वात्तदर्थं शाब्दबोधे	=>	कारणत्त्वात्तदर्थम्+ शाब्दबोधे
चेत्यादिग्रन्थः	=>	च+इत्यादिग्रन्थः
सामान्यधर्मश्च	=>	सामान्यधर्मः+च
एकपदार्थानुयोगिकाऽपरपदार्थप्रतियोगिकाऽऽकाङ्क्षाप्रयोज्यत्वरूपः	=>	एकपदार्थ+अनुयोगिका+अपरपदार्थप्रतियोगिक+आकाङ्क्षाप्रयोज्यत्वरूपः
वस्तुतस्तु	=>	वस्तुतः+तु
वृत्त्युपस्थिता एव	=>	वृत्त्युपस्थिताः+ एव
संबन्धांशेपि	=>	सम्बन्धांशे+अपि
शक्तिस्वीकर्तृणामन्विताभिधानवादिनां	=>	शक्तिस्वीकर्तृणाम्+अन्विताभिधानवादिनां
भट्टानां मतं	=>	भट्टानाम्+ मतम्+
मतं दूषितं	=>	मतम्+ दूषितम्+
दूषितं भट्टाचार्येण	=>	दूषितम्+ भट्टाचार्येण
तत्रेदमाशङ्कितम्	=>	तत्र+इदम्+आशङ्कितम्
वृत्त्युनुपस्थापितस्यापि	=>	वृत्त्युनुपस्थापितस्य+अपि
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घटः+
घट इत्यादौ	=>	घटः+ इत्यादौ
द्रव्यघटाद्योरभेदबोधस्येव	=>	द्रव्यघटाद्यः+अभेदबोधस्य+एव
संयोगसमवायकालिकानामबाधितयावत्संसर्गाणां भानापत्तिः,	=>	संयोगसमवायकालिकानाम्+अबाधितयावत्+संसर्गाणाम्+ भान+आपत्तिः,
भानापत्तिः,	=>	भान+आपत्तिः,
एवं	=>	एवम्+चैत्रः
चैत्रः	=>	पचति+इत्यादौकालिक+आदेः
भानसंभवेन	=>	पाकानुकूलकृति+आदिशून्या+अपि
पाकानुकूलकृत्यादिशून्येपि	=>	चैत्र+आदौ
चैत्रादौ	=>	तादृशप्रयोगापत्तिः+इति+आशङ्कासमाधानपरः
तादृशप्रयोगापत्तिरित्याशङ्कासमाधानपरोयं ग्रन्थः,	=>	अयम्+ ग्रन्थः,
संसर्गपदोत्तरं योजनीयः	=>	संसर्गपदोत्तरम्+ योजनीयः
तथाचैकपदार्थेऽपरपदार्थस्य	=>	तथाच+एकपदार्थे+अपरपदार्थस्य
संसर्गस्तु	=>	संसर्गः+तु
कथं नोक्तमिति	=>	कथम्+ न+उक्तम्+इति
नोक्तमिति	=>	न+उक्तम्+इति
वृत्त्युपस्थाप्यसमवायादिसंसर्गस्यापि	=>	वृत्त्युपस्थाप्यसमवायादिसंसर्गस्य+अपि
तदन्वयबुद्धेराकाङ्क्षाज्ञानव्यभिचारितायाऽऽकाङ्क्षाज्ञानविशेषकार्यकारणभावबोधकस्याऽभेदान्वयबोधश्चेत्यादेरसंगतिः	=>	तदन्वयबुद्धेः+आकाङ्क्षाज्ञानव्यभिचारिताया+आकाङ्क्षाज्ञानविशेषकार्यकारणभावबोधकस्य+अभेदान्वयबोधश्च+इत्यादेः+असंगतिः
अतोवृत्तिविषयसकलसंसर्गाऽसंग्राहकं आकाङ्क्षाभास्यसकलसंसर्गसंग्राहकं	=>	अतः+वृत्तिविषयसकलसंसर्गा+असंग्राहकम्+ आकाङ्क्षाभास्यसकलसंसर्गसंग्राहकम्+
आकाङ्क्षाभास्यसकलसंसर्गसंग्राहकं परिचायकमाह	=>	आकाङ्क्षाभास्यसकलसंसर्गसंग्राहकम्+ परिचायकम्+आह
परिचायकमाह	=>	परिचायकम्+आह
चेत्यादिना	=>	च+इत्यादिना
निरूपितत्वं सप्तम्यर्थः	=>	निरूपितत्वम्+ सप्तम्यर्थः
भासधात्वर्थविषयतायामन्वयः	=>	भासधात्वर्थविषयतायाम्+अन्वयः
शाब्दबोधत्वं च	=>	शाब्दबोधत्वम्+ च
एकपदार्थेऽपरपदार्थसंसर्गावगाहिबुद्धित्वम्	=>	एकपदार्थे+अपरपदार्थसंसर्गावगाहिबुद्धित्वम्
सप्तम्यर्थोनुयोगित्वम्,	=>	सप्तम्यर्थः+अनुयोगित्वम्,
प्रकृत्यर्थस्याऽऽधेयतयाऽन्वयः	=>	प्रकृत्यर्थस्य+आधेयतया+अन्वयः
निरूपकतयाऽन्वयः	=>	निरूपकतया+अन्वयः
एवमपरपदार्थस्येतिषष्ठ्यर्थः	=>	एवमपरपदार्थस्य+इतिषष्ठ+अर्थः
अन्वयः	=>	अनु+अयः
"भानं"	=>	"भानम्+"
प्रयोज्यत्वं तृतीयार्थः	=>	प्रयोज्यत्वम्+ तृतीयार्थः
भासधात्वर्थविषयतायामन्वयः	=>	भासधात्वर्थविषयतायाम्+अन्वयः
तस्याश्चाख्यातार्थाऽऽश्रयत्वे	=>	तस्याश्च+आख्यातार्थ+आश्रयत्वे
संसर्गेऽन्वयः	=>	संसर्गे+अन्वयः
एकपदार्थनिष्ठानुयोगितानिरूपकः	=>	एकपदार्थनिष्ठ+अनुयोगितानिरूपकः
आकाङ्क्षाप्रयोज्यसंसर्गत्वाऽभिन्नशाब्दबोधनिरूपितविषयतावानिति	=>	आकाङ्क्षाप्रयोज्यसंसर्गत्व+अभिन्नशाब्दबोधनिरूपितविषयतावान्+इति
एवञ्च	=>	एवम्+च
एकपदार्थानुयोगिकाऽपरपदार्थप्रतियोगिकसंसर्गत्वव्यापकत्वं "असतिबाधके	=>	एकपदार्थ+अनुयोगिकापरपदार्थप्रतियोगिकसंसर्गत्वव्यापकत्वम्+ "असतिबाधके
आकाङ्क्षाप्रयोज्यसांसर्गिकविषयतायां लभ्यते	=>	आकाङ्क्षाप्रयोज्यसांसर्गिकविषयतायाम्+ लभ्यते
एकपदार्थानुयोगिकापरपदार्थप्रतियोगिकसंसर्गत्वे	=>	एकपदार्थ+अनुयोगिकापरपदार्थप्रतियोगिकसंसर्गत्वे
एकपदार्थानुयोगिकापरपदार्थप्रतियोगिकसंसर्गो न	=>	एकपदार्थ+अनुयोगिकापरपदार्थप्रतियोगिकसंसर्गः+ न
अत्रेदं बोध्यम्	=>	अत्र+इदम्+ बोध्यम्
एकत्वाविवक्षायां घटः	=>	एकत्वाविवक्षायाम्+ घटः
घटोपस्थितिः	=>	घट+उपस्थितिः
प्रमाणान्तरादस्तित्वोपस्थितिः	=>	प्रमाणान्तरा+अस्तित्व+उपस्थितिः
विनैवाऽऽकाङ्क्षाज्ञानं अस्ति	=>	विन+एव+आकाङ्क्षाज्ञानम्+ अस्ति
शाब्दबोधोभट्टसम्मतः	=>	शाब्दबोधः+भट्टसम्मतः
श्वेतिमारूपं ह्रेषाशब्दं	=>	श्वेतिमारूपम्+ ह्रेषाशब्दम्+
ह्रेषाशब्दं च	=>	ह्रेषाशब्दम्+ च
(?)विक्षेपशब्दं च	=>	(?)विक्षेपशब्दम्+ च
श्वेतोश्वोधावतीतिधीः	=>	श्वेतः+अश्वः+धावति+इतिधीः
श्वेत्यादिज्ञानस्य	=>	श्व+इत्यादिज्ञानस्य
शाब्दबोधेऽन्तर्भावनीयतयाऽऽकाङ्क्षाज्ञानस्य	=>	शाब्दबोधे+अन्तर्भावनीयतया+आकाङ्क्षाज्ञानस्य
व्यतिरेकव्यभिचारात्तन्न	=>	व्यतिरेकव्यभिचारात्तत्+न
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
एकपदार्थानुयोगिकपरपदार्थप्रतियोगिकसंसर्गस्य	=>	एकपदार्थ+अनुयोगिकपरपदार्थप्रतियोगिकसंसर्गस्य
चेत्यादि	=>	च+इत्यादि
चाऽलौकिकप्रत्यक्षत्वस्वीकारान्न	=>	च+अलौकिकप्रत्यक्षत्वस्वीकारात्+न
प्रत्यक्षविषयीभूतसंसर्गस्यापि	=>	प्रत्यक्षविषयीभूतसंसर्गस्य+अपि
उद्देश्यतावच्छेदकाक्रान्ततया	=>	उद्देश्यतावच्छेदक+आक्रान्ततया
सप्तम्यन्तार्थशाब्दबोधनिरूपितत्वस्योद्देश्यतावच्छेदकीभूततादृशसंसर्गत्वेऽन्वयः	=>	सप्तम्यन्त+अर्थशाब्दबोधनिरूपितत्वस्य+उद्देश्यतावच्छेदकीभूततादृशसंसर्गत्वे+अन्वयः
एकपदार्थानुयोगिकाऽपरपदार्थप्रतियोगिकसंसर्गनिष्ठसंसर्गता	=>	एकपदार्थ+अनुयोगिक+अपरपदार्थप्रतियोगिकसंसर्गनिष्ठसंसर्गता
तदाश्रयस्तादृशविषयतावानित्यर्थे	=>	तत्+आश्रयः+तादृशविषयतावान्+इति+अर्थे
तात्पर्यान्न	=>	तात्पर्यात्+न
व्यापकत्वहानिरिति	=>	व्यापकत्वहानिः+इति
शक्तिभास्यसंसर्गाऽसंग्रहार्थं एकत्वमपरत्वं	=>	शक्तिभास्यसंसर्गा+असंग्रहार्थम्+ एकत्वमपरत्वम्+
एकत्वमपरत्वं चेत्युक्तम्,	=>	एकत्वमपरत्वम्+ चेति+उक्तम्,
चेत्युक्तम्,	=>	चेति+उक्तम्,
एकपदार्थप्रतियोगिकत्व-एकभिन्नपदार्थानुयोगिकत्वयोरभावात्	=>	एकपदार्थप्रतियोगिकत्व-एकभिन्नपदार्थ+अनुयोगिकत्वयोः+अभावात्
अथैकत्वामपरत्वयोर्यदि	=>	अथ+एकत्व+अपरत्वयोः+यदि
पदेऽन्वयस्तदा	=>	पदे+अन्वयः+तदा
एकं यत्पदं	=>	एकम्+ यत्पदम्+
यत्पदं तदर्थानुयोगिकः	=>	यत्पदम्+ तदर्थ+अनुयोगिकः
तदर्थानुयोगिकः	=>	तदर्थ+अनुयोगिकः
एकभिन्नं यत्पदं	=>	एकभिन्नम्+ यत्पदम्+
यत्पदं तदर्थप्रतियोगिक	=>	यत्पदम्+ तदर्थप्रतियोगिक
नचैकत्वस्य	=>	नच+एकत्वस्य
केवलान्वयितया	=>	केवल+अन्वयितया
एकभेदाऽप्रसिद्धिः,	=>	एकभेदा+अप्रसिद्धिः,
प्रसिद्धावपि	=>	प्रसिद्धौ+अपि
स्वस्मिन्नपि	=>	स्वस्मिन्+अपि
स्वभिन्नपदप्रयोज्यप्रकारताकत्वोभयसं |	=>	स्वभिन्नपदप्रयोज्यप्रकारताकत्वोभयसम्+ |
संसर्गतायां	=>	संसर्गतायाम्+पदवैशिष्ट्यनिवेशेन
पदवैशिष्ट्यनिवेशेन	=>	एकस्य+एव
समवायस्य	=>	शक्तिभास्यतया+आकाङ्क्षाभास्यतया
घटत्वप्रकारतानिरूपितघटविशेष्यताकसमवायनिष्ठसंसर्गतायाः	=>	स्वभिन्नपदप्रयोज्यप्रकारताकत्व+अभावेन
स्वभिन्नपदप्रयोज्यप्रकारताकत्वाभावेन	=>	पदविशिष्टत्वाभावात्+इति
पदविशिष्टत्वाभावादितिचेन्न	=>	चेत्+न
आख्यातार्थकालकृत्योराकाङ्क्षाभास्यस्याऽवच्छिन्नत्वसंसर्गस्य	=>	आख्यातार्थकालकृत्योः+आकाङ्क्षाभास्यस्य++अवच्छिन्नत्वसंसर्गस्य
संग्रहो न	=>	संग्रहः+ न
आख्यातस्यैक्यात्	=>	आख्यातस्य+ऐक्यात्
नचाऽऽख्यातेन	=>	नच+आख्यातेन
कालकृत्युभयबोधने	=>	कालकृत्य+उभयबोधने
सकृदुच्चरित	=>	सकृत्+उच्चरित
सकृदुच्चरितपदस्याऽनेकशक्तिविषयार्थाऽबोधकत्वे	=>	सकृत्+उच्चरितपदस्य+अनेकशक्तिविषयार्था+अबोधकत्वे
सकृदुच्चरितादपि	=>	सकृत्+उच्चरितात्+अपि
मणिकारादिसम्मतत्वात्	=>	मणिकार+आदिसम्मतत्वात्
सकृदुच्चरितादपि	=>	सकृत्+उच्चरितात्+अपि
शब्दादुभयबोधस्येष्ठत्वादिति	=>	शब्दात्+उभयबोधस्य+इष्ठत्वात्+इति
मणिकारेणोक्तमित्यन्यत्र	=>	मणिकारेण+उक्तम्+इति+अन्यत्र
नचैकत्वाऽपरत्वयोः	=>	नच+एकत्व+अपरत्वयोः
एवान्वयोस्तु	=>	एव+अन्वयः++अस्तु
तथाचैकपदार्थानुयोगिकः	=>	तथाच+एकपदार्थ+अनुयोगिकः
एकभिन्नोयः	=>	एकभिन्नः+अयः
पदार्थस्तत्प्रतियोगिक	=>	पदार्थः+तत्+प्रतियोगिक
इत्यनुगमः	=>	इति+अनुगमः
स्वनिष्ठविशेष्यताकत्व-स्वभिन्नपदार्थनिष्ठप्रकारताकत्वोभयसं |	=>	स्वनिष्ठविशेष्यताकत्व-स्वभिन्नपदार्थनिष्ठप्रकारताकत्वोभयसम्+ |
पदार्थद्वैविध्यात्तत्संसर्गस्य	=>	पदार्थद्वैविध्यात्+तत्+संसर्गस्य
नाऽसंग्रहः	=>	न+असंग्रहः
नीलो घट	=>	नीलः+ घटः+
घट इत्यादौ	=>	घटः+ इत्यादौ
तादात्म्यस्याऽसंग्रहप्रसङ्गात्	=>	तादात्म्यस्य+असंग्रहप्रसङ्गात्
पदार्थयोरैक्येन	=>	पदार्थयोः+ऐक्येन
संसर्गानुयोगिप्रतियोगिनोरभेदात्	=>	संसर्ग+अनुयोगिप्रतियोगिनः+अभेदात्
चैकत्वापरत्वयोः	=>	च+एकत्व+अपरत्वयोः
एवान्वयोस्तु	=>	एव+अन्वयः+अस्तु
एकं यत्पदार्थतावच्छेदकं	=>	एकम्+ यत्पदार्थतावच्छेदकम्+
यत्पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्नानुयोगिकः	=>	यत्पदार्थतावच्छेदकम्+ तदवच्छिन्नानुयोगिकः
एकभिन्नं यत्पदार्थतावच्छेदकं	=>	एकभिन्नम्+ यत्पदार्थतावच्छेदकम्+
यत्पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्नप्रतियोगिक	=>	यत्पदार्थतावच्छेदकम्+ तदवच्छिन्नप्रतियोगिकः+
तदवच्छिन्नप्रतियोगिक इत्यर्थः	=>	तदवच्छिन्नप्रतियोगिकः+ इत्यर्थः
घटत्वलीलत्वयोर्भेदेन	=>	घटत्वलीलत्वयोः+भेदेन
अनुगमस्तु	=>	अनुगमः+तु
वै.स्वावच्छिन्नाविशेष्यताकत्वस्वभिन्नधर्मावच्छिन्नप्रकारताकत्वोभयसंबन्धेनेति	=>	वै.स्वावच्छिन्नाविशेष्यताकत्वस्वभिन्नधर्मावच्छिन्नप्रकारताकत्वोभयसम्बन्धेन+इति
एवमपि	=>	एवम्+अपि
सम्पन्नोव्रीहिरित्यादौ	=>	सम्पन्नोव्रीहि+इत्यादौ
व्रीहित्वानुयोगिकैकत्वप्रतियोगिकसंसर्गस्य	=>	व्रीहित्वानुयोगिक+एकत्वप्रतियोगिकसंसर्गस्य
संग्रहो न	=>	संग्रहः+ न
स्वरूतो भानेन	=>	स्वरूतः+ भानेन
व्रीहित्वेऽन्वयपक्षो न	=>	व्रीहित्वे+अन्वयपक्षः+ न
अन्वयितावच्छेदकरूपेणान्वयिनो	=>	अन्वयितावच्छेदकरूपेण+अन्वयिनो
व्रीहित्वस्यानुपस्थितेरित्यग्रेव्यक्तीभविष्यतीति	=>	व्रीहित्वस्य+अनुपस्थितेः+इति+अग्रेव्यक्तीभविष्यति+इति
गुरुकुलमित्यत्र	=>	गुरुकुलम्+इत्यत्र
षष्ठ्यर्थनिरूपितत्वस्याऽन्वयः	=>	षष्ठ्यर्थनिरूपितत्वस्य+अन्वयः
सर्वसन्मतस्तस्याऽसंग्रहप्रसंगात्	=>	सर्वसन्मतः+तस्य+असंग्रहप्रसंगात्
चैत्रनिरूपितगुरुत्ववत्कुलमिति	=>	चैत्रनिरूपितगुरुत्ववत्कुलम्+इति
गुरुत्वत्वं न	=>	गुरुत्वत्वम्+ न
पदार्थतावच्छेदकं अपितु	=>	पदार्थतावच्छेदकम्+ अपितु
पदार्थतावच्छेदकतावच्छेदकमिति	=>	पदार्थतावच्छेदकतावच्छेदकम्+इति
पदार्थतावच्छेदकानवच्छिन्नत्वादिति	=>	पदार्थतावच्छेदकानवच्छिन्नत्वात्+इति
साक्षात्परंपरासाधारणावच्छेदकतानिवेशे	=>	साक्षात्+परंपरासाधारणावच्छेदकतानिवेशे
नोक्तदोषः	=>	न+उक्तदोषः
तात्पर्यमितिवाच्यम्	=>	तात्पर्यम्+इतिवाच्यम्
लोमत्व-लाङ्गूलत्वयोरपि	=>	लोमत्व-लाङ्गूलत्वयोः+अपि
अयं भावः	=>	अयम्+ भावः
गुरुकुलमित्यत्र	=>	गुरुकुलम्+इत्यत्र
निरूपितत्वं षष्ठ्यर्थः,	=>	निरूपितत्वम्+ षष्ठ्यर्थः,
तस्याऽऽश्रयतासंबन्धेन	=>	तस्य+आश्रयतासंबन्धेन
गुरुत्वेऽन्वयः	=>	गुरुत्वे+अन्वयः
पदार्थेनान्वेतीति	=>	पदार्थेन+अन्वेति+इति
व्युत्पत्तिविरोधस्तुसंपन्नो	=>	व्युत्पत्तिविरोधः+तु
व्रीहिरित्यादावाविव	=>	संपन्नः+व्रीहि+इत्यादौ+इव
सहान्वयः	=>	सह+अन्वयः
प्रामाणिकस्तत्पदार्थभिन्नत्वं निवेश्य	=>	प्रामाणिकः+तत्पदार्थभिन्नत्वम्+ निवेश्य
गुरावेवाऽन्वयः	=>	गुरौ+एव+अन्वयः
घटो नास्तीत्यादौ	=>	घटः+ नास्ति+इत्यादौ
नास्तीत्यादौ	=>	नास्ति+इत्यादौ
स्वरूपतो भासमानघटत्वस्याऽवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वसंबन्धेनाभावेऽन्वयाभ्युपगमात्तत्संसर्गताया	=>	स्वरूपतः+ भासमानघटत्वस्य+अवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वसम्बन्धेन+अभावे+अन्वयाभ्युपगमात्+तत्संसर्गतायाः+
भासमानघटत्वस्याऽवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वसंबन्धेनाभावेऽन्वयाभ्युपगमात्तत्संसर्गताया असंग्रहापत्तेः	=>	भासमानघटत्वस्य+अवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वसम्बन्धेन+अभावे+अन्वयाभ्युपगमात्+तत्संसर्गतायाः+ असंग्रहापत्तेः
इत्यर्थे	=>	इति+अर्थे
स्वप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपकत्व-स्वनिरूपितत्वाभाववदुपस्थितीयविशेष्यताप्रयोज्यप्रकारतानिरूपकत्वोभयसं |	=>	स्वप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपकत्व-स्वनिरूपितत्वाभाववत्+उपस्थितीयविशेष्यताप्रयोज्यप्रकारतानिरूपकत्व+उभयसम्+ |
नीलो घट	=>	नीलः+ घट
इत्यादौ	=>	इति+आदौ
तादात्म्यनिष्ठसंसर्गतायां सत्वात्तादात्म्यसंग्रहः	=>	तादात्म्यनिष्ठसंसर्गतायाम्+ सत्वात्+तादात्म्यसंग्रहः
सत्वात्तादात्म्यसंग्रहः	=>	सत्वात्+तादात्म्यसंग्रहः
सत्वेपि	=>	सत्वे+अपि
उपस्थितीयघटत्वनिष्ठप्रकारतायां उपस्थितीयघटनिष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वाभावविरहेण	=>	उपस्थितीयघटत्वनिष्ठप्रकारतायाम्+ उपस्थितीयघटनिष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वाभावविरहेण
संयोगेनाऽभावोनास्तीति	=>	संयोगेन+अभावः+न+अस्ति+इति
नञर्थाभावेऽभावत्वप्रतियोगिकस्याऽवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वसंसर्गस्याऽऽकाङ्क्षाभास्यस्य	=>	नञर्थाभावे+अभावत्वप्रतियोगिकस्य+अवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वसंसर्गस्य+आकाङ्क्षाभास्यस्य
उपस्थितीयनञर्थाऽभावनिष्ठविशेष्यताप्रयोज्यशाब्दबोधीयाऽभावनिष्ठविशेष्यतानिरूपकत्वस्योक्तसंसर्गतायां सत्वेपि	=>	उपस्थितीयनञर्थ+अभावनिष्ठविशेष्यताप्रयोज्यशाब्दबोधीया+अभावनिष्ठविशेष्यतानिरूपकत्वस्य+उक्तसंसर्गतायाम्+ सत्वे+अपि
सत्वेपि	=>	सत्वे+अपि
अभावपदजन्योपस्थितीयाऽभावत्वनिष्ठप्रकारतायां स्वपदग्राह्योपस्थितीयाऽभावनिष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वाभावविरहात्,	=>	अभावपदजन्योपस्थितीय+अभावत्वनिष्ठप्रकारतायाम्+ स्वपदग्राह्य+उपस्थितीय+अभावनिष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वाभावविरहात्,
स्वपदग्राह्योपस्थितीयाऽभावनिष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वाभावविरहात्,	=>	स्वपदग्राह्य+उपस्थितीय+अभावनिष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वाभावविरहात्,
नञ्पदाऽभावपदजन्योपस्थित्योः	=>	नञ्पद+अभावपदजन्योपस्थित्योः
समानाकारत्वेन	=>	समान+आकारत्वेन
तदीयविषयतोर्निरूप्यनिरूपकभावादितिचेन्न	=>	तदीयविषयतोः+निरूप्यनिरूपकभावात्+इतिचेत्+न
स्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयत्वाऽनिरूपितवृत्तिज्ञानीयविषयताप्रयोज्योपस्थितीयविषयताप्रयोज्यप्रकारतानिरूपकत्वस्य	=>	स्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयत्व+अनिरूपितवृत्तिज्ञानीयविषयताप्रयोज्योपस्थितीयविषयताप्रयोज्यप्रकारतानिरूपकत्वस्य
अभावपदवृत्तिज्ञानं चाऽभावपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावानभाव	=>	अभावपदवृत्तिज्ञानम्+ च+अभावपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावान्+अभाव
चाऽभावपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावानभाव	=>	च+अभावपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावान्+अभाव
इति+आकारकम्	=>	इति+आकारकम्
नञ्पदवृत्तिज्ञानं च	=>	नञ्पदवृत्तिज्ञानम्+ च
नञ्पदजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावानभाव	=>	नञ्पदजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावान्+अभाव
इति+आकारकम्	=>	इति+आकारकम्
तदीयविषयतयोर्न	=>	तदीयविषयतयोः+न
एवं च	=>	एवम्+ च
संयोगेनाऽभावो नास्तीत्यादौ	=>	संयोगेन+अभावः+ नास्ति+इत्यादौ
नास्तीत्यादौ	=>	नास्ति+इत्यादौ
सत्वात्तत्संग्रहः	=>	सत्वात्+तत्संग्रहः
संयोगेनाऽभावाभाव	=>	संयोगेन+अभावाभाव
समानाकारकत्वात्तद्विषययोर्निरूप्यनिरूपकभावादवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वसंसर्गस्याऽसंग्रहादुक्तानुगम उपेक्षणीयः	=>	समानाकारकत्वात्तद्विषययोः+निरूप्यनिरूपकभावादवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वसंसर्गस्य+असंग्रहात्+उक्तानुगम-+ उपेक्षणीयः
एवं वृत्तिज्ञानीयविषयतानिरूपितविषयताप्रयोज्यस्य	=>	एवम्+ वृत्तिज्ञानीयविषयतानिरूपितविषयताप्रयोज्यस्य
वक्तुमुचितम्(१)	=>	वक्तुम्+उचितम्(१)
अत्रोच्यते	=>	अत्र+उच्यते
पदार्थान्तरत्वव्यवहारो हि	=>	पदार्थान्तरत्वव्यवहारः+ हि
पदभेदप्रयुक्तः--वृत्तिभेदप्रयुक्तश्च	=>	पदभेदप्रयुक्तः--वृत्तिभेदप्रयुक्तः+च
तदुभयसाधारणमेवापरपदार्थत्वमिह	=>	तदुभयसाधारणम्+एव+अपरपदार्थत्वमिह
एवं च	=>	एवम्+ च
विशिष्टसंसर्गत्वमर्थः	=>	विशिष्टसंसर्गत्वम्+अर्थः
वै..स्वतादात्म्य-स्वनिरूपितप्रकारताविशिष्टविशेष्यताकत्वोभयसं |	=>	वै.स्वतादात्म्य-स्वनिरूपितप्रकारताविशिष्टविशेष्यताकत्वोभयसम्+ |
विशेष्यतायां प्रकारतावै.स्वप्रयोजकपदभिन्नपदप्रयोज्यत्वस्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयतानिरूपितविषयत्वाप्रयोज्यत्वान्यतरसं(१)(वि-२)	=>	विशेष्यतायाम्+ प्रकारतावै.स्वप्रयोजकपदभिन्नपदप्रयोज्यत्वस्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयतानिरूपितविषयत्वाप्रयोज्यत्व+अन्यतरसम्+(१)(वि-२)
प्रकारतावै.स्वप्रयोजकपदभिन्नपदप्रयोज्यत्वस्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयतानिरूपितविषयत्वाप्रयोज्यत्वान्यतरसं(१)(वि-२)	=>	प्रकारतावै.स्वप्रयोजकपदभिन्नपदप्रयोज्यत्वस्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयतानिरूपितविषयत्वाप्रयोज्यत्व+अन्यतरसम्+(१)(वि-२)
सदाशिवं साम्बं	=>	सदाशिवम्+ साम्बम्+
साम्बं प्रणिपत्य	=>	साम्बम्+ प्रणिपत्य
गुरुं तथा	=>	गुरुम्+ तथा
टिप्पण्यारम्यते	=>	टिप्पणी+आरभ्यते
पदार्थत्वं पदवृत्तिज्ञानीयविषयताप्रयोज्यविषयत्वम्,	=>	पदार्थत्वम्+ पदवृत्तिज्ञानीयविषयताप्रयोज्यविषयत्वम्,
एकत्वाऽपरत्वयोरन्वयः	=>	एकत्व+अपरत्वयः+अन्वयः
संसर्गताविशिष्टसंसर्गत्वमर्थः	=>	संसर्गताविशिष्टसंसर्गत्वम्+अर्थः
अवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वनिष्ठसंसर्गतानिरूपकाऽभावत्वनिष्ठप्रकारताप्रयोजिकाऽभावपदवृत्तिज्ञानीयाऽभावत्वविशेष्यतयैव	=>	अवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वनिष्ठसंसर्गतानिरूपक+अभावत्वनिष्ठप्रकारताप्रयोजिका+अभावपदवृत्तिज्ञानीय+अभावत्वविशेष्यतया+एव
तयोरसमानाकारकत्वात्	=>	तयोः+असमान+आकारकत्वात्
सत्वात्तत्संग्रहः	=>	सत्वात्+तत्संग्रहः
समवायनिष्ठसंसर्गतानिरूपकघटत्वप्रकारताप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयघटत्वविषयतानिरूपितत्वस्यैव	=>	समवायनिष्ठसंसर्गतानिरूपकघटत्वप्रकारताप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयघटत्वविषयतानिरूपितत्वस्य+एव
घटनिष्ठविशेष्यतायां सत्वा"न्निरूपितत्वभावविरहेण"	=>	घटनिष्ठविशेष्यतायाम्+ सत्वात्+निरूपितत्वभावविरहेण"
सत्वा"न्निरूपितत्वभावविरहेण"	=>	सत्वात्+निरूपितत्वभावविरहेण"
विशेष्यतायां तादृशविषयताप्रयोज्यत्वं	=>	विशेष्यतायाम्+ तादृशविषयताप्रयोज्यत्वम्+
तादृशविषयताप्रयोज्यत्वं च	=>	तादृशविषयताप्रयोज्यत्वम्+ च
तथाचोपस्थितिविषयतयोः	=>	तथाच+उपस्थितिविषयतयोः
समानाकारकत्वादुक्तानुपपत्तितादवास्थ्याच्चेति	=>	समान+आकारकत्वात्+उक्त+अनुपपत्तितादवस्थ्यात्+च+इति
(२)-संयोगेनाऽभावो नास्तीत्यादौ	=>	(२)-संयोगेन+अभावः+ न+अस्ति+इत्यादौ
नास्तीत्यादौ	=>	न+अस्ति+इत्यादौ
स्ववच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वरूपसंसर्गतायामस्त्येव,	=>	स्ववच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वरूपसंसर्गतायाम्+अस्त्येव,
स्वनिरूपिताऽभावत्वनिष्ठप्रकारतावैशिष्ट्यमपि	=>	स्वनिरूपिता+अभावत्वनिष्ठप्रकारतावैशिष्ट्यम्+अपि
प्रकारताप्रयोजकाऽभावपदभिन्ननञ्पदप्रयोज्यत्वसंबन्धेनाभावनिष्ठविशेष्यतायां सत्वात्	=>	प्रकारताप्रयोजिका+अभावपदभिन्ननञ्पदप्रयोज्यत्वसम्बन्धेन+अभावनिष्ठविशेष्यतायाम्+ सत्वात्
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
इत्यादौ	=>	इति+आदौ
द्रव्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितद्रव्यनिष्ठनिरवच्छिन्नविशेष्यतायां सत्वेन	=>	द्रव्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितद्रव्यनिष्ठनिरवच्छिन्नविशेष्यताय+ सत्वेन
समवायनिष्ठसंसर्गतायां सत्वात्तत्समवायस्य	=>	समवायनिष्ठसंसर्गतायाम्+ सत्वात्+तत्समवायस्य
सत्वात्तत्समवायस्य	=>	सत्वात्+तत्समवायस्य
प्रकारतावैशिष्ट्यघटकप्रथमसंबन्धनिवेशान्नञ्द्वयगर्भवाक्यस्थलेविशेष्यता	=>	प्रकारतावैशिष्ट्यघटकप्रथमसंबन्धनिवेशात्+नञ्द्वयगर्भवाक्यस्थलेविशेष्यता
प्रकारताप्रयोजकपदयोर्भिन्नत्वादेकनञर्थीभूताऽभावनिष्ठप्रकारतावैशिष्ट्यस्यापरनञर्थीभूताऽभावत्वष्ठविशेष्यतायां सत्वात्तन्निरूपितत्वसंसर्गतायाः	=>	प्रकारताप्रयोजकपदयोः+भिन्नत्वात्+एकनञर्थीभूता+अभावनिष्ठप्रकारतावैशिष्ट्यस्य+अपरनञर्थीभूता+अभावत्वष्ठविशेष्यतायाम्+ सत्वात्+तन्निरूपितत्वसंसर्गतायाः
सत्वात्तन्निरूपितत्वसंसर्गतायाः	=>	सत्वात्+तन्निरूपितत्वसंसर्गतायाः
द्वितीयसंबन्धनिवेशस्तु	=>	द्वितीयसंबन्धनिवेशः+तु
पचतीत्यादौ	=>	पचति+इत्यादौ
पटभेदाभावात्तत्संग्रहो न	=>	पटभेदाभावात्+तत्+संग्रहः+ न
घटोस्ति	=>	घटः+अस्ति
कलशोस्तीतिसमूहालंबनाकाङ्क्षाज्ञानं तत	=>	कलशः+अस्ति+इतिसमूहालंबन+आकाङ्क्षाज्ञानम्+ तत्
उभयपदवृत्तिज्ञानं ततो	=>	उभयपदवृत्तिज्ञानम्+ ततः+
ततो घटोपस्थितिः	=>	ततः+ घटः+उपस्थितिः
घटोपस्थितिः	=>	घटः+उपस्थितिः
तदुत्तरघटविषयकशाब्दबोधे	=>	तत्+उत्तरघटविषयकशाब्दबोधे
घटत्वप्रकारत्वघटविशेष्यत्वयोर्विनिगमनाविरहेण	=>	घटत्वप्रकारत्वघटविशेष्यत्वयोः+विनिगमनाविरहेण
पदद्वस्यैव	=>	पदद्वस्य+एव
विशेष्यतायां प्रकारताप्रयोजकपदभिन्नपदप्रयोज्यत्वसत्वात्तादृशविशेष्यतानिरूपितसंसर्गतायाः	=>	विशेष्यतायाम्+ प्रकारताप्रयोजकपदभिन्नपदप्रयोज्यत्वसत्वात्+तादृशविशेष्यतानिरूपितसंसर्गतायाः
प्रकारताप्रयोजकपदभिन्नपदप्रयोज्यत्वसत्वात्तादृशविशेष्यतानिरूपितसंसर्गतायाः	=>	प्रकारताप्रयोजकपदभिन्नपदप्रयोज्यत्वसत्वात्+तादृशविशेष्यतानिरूपितसंसर्गतायाः
स्वप्रयोजकपदसामान्यभिन्नत्वनिवेशे--विशेष्यतायां स्वप्रयोजकपदाऽस्वप्रयोजत्वस्य	=>	स्वप्रयोजकपदसामान्यभिन्नत्वनिवेशे--विशेष्यतायाम्+ स्वप्रयोजकपद+अस्वप्रयोजत्वस्य
स्वप्रयोजकपदाऽस्वप्रयोजत्वस्य	=>	स्वप्रयोजकपद+अस्वप्रयोजत्वस्य
नञ्द्वयगर्भवाक्यस्थलीयसंसर्गाऽसंग्रहः	=>	नञ्द्वयगर्भवाक्यस्थलीयसंसर्ग+असंग्रहः
स्वप्रयोजकपदनिष्ठाकाङ्क्षाज्ञानीयविषयतानिरूपितसांसर्गिकविषयतानिरूपितपदनिष्ठविषयताप्रयोज्यत्वसंसर्गस्य	=>	स्वप्रयोजकपदनिष्ठ+आकाङ्क्षाज्ञानीयविषयतानिरूपितसांसर्गिकविषयतानिरूपितपदनिष्ठविषयताप्रयोज्यत्वसंसर्गस्य
स्वं प्रकारता	=>	स्वम्+ प्रकारता
घटपदकलशविषयतयोर्निरूप्यनिरूपकभावविरहात् समूहालंबनाऽऽकाङ्क्षास्थले	=>	घटपदकलशविषयतयो+ निरूप्यनिरूपकभावविरहात्
घटघटत्वयोः	=>	समूहालंबना+आकाङ्क्षास्थले
|	=>	संसर्गता+असंग्रहात्+न+उक्तापत्तिः।
नञ्द्वयविषयतयोर्निरूप्यनिरूपकभावात्संसर्गतासंग्रहः	=>	नञ्द्वयविषयतयोः+निरूप्यनिरूपकभावात्+संसर्गतासंग्रहः
प्रकारताप्रयोजकपदविषयत्व-अव्यवहितोत्तरत्वाच्छिन्नविषयत्व-विशेष्यताप्रयोजकपदविषयत्वानामेव	=>	प्रकारताप्रयोजकपदविषयत्व-अव्यवहितोत्तरत्वाच्छिन्नविषयत्व-विशेष्यताप्रयोजकपदविषयत्वानाम्+एव
तत्प्रयोज्यत्वस्य	=>	तत्+प्रयोज्यत्वस्य
घटनिष्ठविशेष्यतायामसत्वान्न	=>	घटनिष्ठविशेष्यतायामसत्वात्+न
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
घटोस्तीत्यादौ	=>	घटः+अस्ति+इत्यादौ
घटपदाव्यवहितोत्तराऽस्तित्वज्ञानमिव,	=>	घटपदाव्यवहित+उत्तर+अस्तित्वज्ञानम्+इव,
साक्षात्परंपरासाधारणकारणतावच्छेदत्वस्य	=>	साक्षात्+परंपरासाधारणकारणतावच्छेदत्वस्य
वाऽस्तिविषयतायां	=>	वा+अस्तिविषयतायाम्+अन्वयःसत्वाद्
घटप्रकारताप्रयोजिका	=>	या+आकाङ्क्षाज्ञानीया+अस्ति
तन्निरूपिता	=>	तत्+निरूपिता
"व्यवहितपूर्वत्वं"	=>	"व्यवहितपूर्वत्वम्+"
घटविशेष्यतायां सत्वादिति	=>	घटविशेष्यतायाम्+ सत्वात्+इति
सत्वादिति	=>	सत्वात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
स्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयतासामानाधिकरण्यनिवेशेनोक्तदोषाभावात्	=>	स्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयतासामानाधिकरण्यनिवेशेन+उक्तदोषाभावात्
उक्ताऽऽकाङ्क्षाज्ञानीयाऽस्ति	=>	उक्त+आकाङ्क्षाज्ञानीया+अस्ति
"तिबन्ताऽस्धातु"	=>	"तिबन्ता+अस्+धातु"
घटत्वप्रकारताप्रयोजकीभूतवृत्तिज्ञानीयघटविषयतासामानाधिकरण्यविरहादिति	=>	घटत्वप्रकारताप्रयोजकीभूतवृत्तिज्ञानीयघटविषयतासामानाधिकरण्यविरहात्+इति
नचैवमपि	=>	नच+एवम्+अपि
याऽकाङ्क्षाज्ञानीया	=>	या+आकाङ्क्षाज्ञानीया
तन्निरूपित	=>	तत्+निरूपित
सांसर्गिकविषयतानिरूपिताऽस्तिविषयताप्रयोज्यत्वस्य	=>	सांसर्गिकविषयतानिरूपिता+अस्तिविषयताप्रयोज्यत्वस्य
घटविशेष्यतायां सत्वात्समवाय	=>	घटविशेष्यतायाम्+ सत्वात्+समवाय
सत्वात्समवाय	=>	सत्वात्+समवाय
संग्रहापत्तिरिति	=>	संग्रहापत्तिः+इति
घटविशेष्यतायां सत्वेपि	=>	घटविशेष्यतायाम्+ सत्वे+अपि
सत्वेपि	=>	सत्वे+अपि
याऽकाङ्क्षाज्ञानीयपदनिष्ठविषयता	=>	या+आकाङ्क्षाज्ञानीयपदनिष्ठविषयता
तन्निरूपितसांसर्गिकविषयतानिरूपितपदनिष्ठविषयतासमानाधिकरणवृत्तिज्ञानीयविषयताप्रयोज्यत्व	=>	तत्+निरूपितसांसर्गिकविषयतानिरूपितपदनिष्ठविषयतासमानाधिकरणवृत्तिज्ञानीयविषयताप्रयोज्यत्व
स्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयतासामानाधिकरण्योभयसं |	=>	स्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयतासामानाधिकरण्योभयसम्+ |
आऽकाङ्क्षाभास्यसंबन्धश्च	=>	आकाङ्क्षाभास्यसंबन्धः+च
नीलो घट	=>	नीलः+ घट
यत्तु	=>	यत्+तु
अभेदो न	=>	अभेदः+ न
संसर्गो द्विष्ठ	=>	संसर्गः+ द्विष्ठ
द्विष्ठत्वं न	=>	द्विष्ठत्वम्+ न
स्वाश्रयसामानाधिकरण्यान्यतरसं |	=>	स्वाश्रयसामानाधिकरण्य+अन्यतरसम्+ |
एवं विशिष्टबुद्धित्वहेतुकानुमानेनापि	=>	एवम्+ विशिष्टबुद्धित्वहेतुकानुमानेन+अपि
विशिष्टबुद्धित्वहेतुकानुमानेनापि	=>	विशिष्टबुद्धित्वहेतुकानुमानेन+अपि
संसर्गत्वं साधनीयम्	=>	संसर्गत्वम्+ साधनीयम्
क्वचिच्च	=>	क्वचित्+च
घटमित्यादौ	=>	घटम्+इत्यादौ
आधेयत्वादिः |	=>	आधेयत्वादिः+ |
शाब्दबोधो हि	=>	शाब्दबोधः+ हि
द्विविधः--अभेदविषयको भेदविषयकश्च	=>	द्विविधः--अभेदविषयकः+ भेदविषयकः+च
भेदविषयकश्च	=>	भेदविषयकः+च
भेदशब्दश्चाऽभेदान्यसंबन्धेषु	=>	भेदशब्दश्च+अभेदान्यसंबन्धेषु
भेदसंबन्धविशेषानाह	=>	भेदसंबन्धविशेषान्+आह
आधाराधेयेत्यादि	=>	आधाराधेय+इत्यादि
अत्राऽऽधारश्चाऽऽधेयश्च	=>	अत्र+आधारश्च+आधेयः+च
चाऽनुयोगी	=>	च+अनुयोगी
विषयश्च	=>	विषयः+च
तेषां भाव	=>	तेषाम्+ भाव
तथाचाऽऽधारताआधेयतेत्यादीना	=>	तथाच+आधारताआधेयता+इत्यादीना
द्विष्ठत्वमनुपपन्नं,	=>	द्विष्ठत्वमनुपपन्नम्+,
संयोगसमवायादिकं विहायाऽऽधारतात्वेन	=>	संयोगसमवायादिकम्+ विहाय+आधारतात्वेन
विहायाऽऽधारतात्वेन	=>	विहाय+आधारतात्वेन
संसर्गस्याऽदृष्टचरत्वाच्चेति	=>	संसर्गस्य+अदृष्टचरत्वात्+त+इति
चोत्सत्यम्	=>	चेत्+संत्यम्
नवीनमतेऽनुयोगिनिष्ठधर्मस्यैव	=>	नवीनमते+अनुयोगिनिष्ठधर्मस्य+एव
तन्मते	=>	तत्+मते
वह्नित्वं-अवच्छिन्नत्व-प्रतियोगित्वानां संसर्गत्वमिवाऽऽधारत्वाऽऽधेयत्वयोः	=>	वह्नित्वम्+-अवच्छिन्नत्व-प्रतियोगित्वानाम्+ संसर्गत्वमिव+आधारत्वाऽऽधेयत्वयोः
संसर्गत्वमिवाऽऽधारत्वाऽऽधेयत्वयोः	=>	संसर्गत्वमिव+आधारत्वाऽऽधेयत्वयोः
संसर्गत्वोपपत्तिरिति	=>	संसर्गत्वोपपत्तिः+इति
कुत्राऽभेदः	=>	कुत्र+अभेदः
समान्यतो नियमं	=>	समान्यतः+ नियमम्+
नियमं दर्शयति	=>	नियमम्+ दर्शयति
अभेदश्चेति	=>	अभेदश्च+इति
नोपस्थापितस्यैवाऽभेदः	=>	न+उपस्थापिपतस्य+एव+अभेदः
सप्तम्यर्थोऽनुयोगित्वम्,	=>	सप्तम्यर्थः+अनुयोगित्वम्,
प्रकृत्यर्थस्याऽऽधेयतया,	=>	प्रकृत्यर्थस्य+आधेयतया,
निरूपकत्वसम्बन्धेनाऽभेदेऽन्वयः	=>	निरूपकत्वसम्बन्धेन+अभेदे+अन्वयः
उपस्थापितस्येत्यत्र	=>	उपस्थापितस्येति+अत्र
प्रकृत्यर्थस्याऽऽधेयतया,	=>	प्रकृत्यर्थस्य+आधेयतया,
निरूपकत्वसम्बन्धेनाऽभेदेऽन्वयः	=>	निरूपकत्वसम्बन्धेन+अभेदे+अन्वयः
प्रातिपदिकविशिष्टोऽभेदः	=>	प्रातिपदिकविशिष्टः+अभेदः
आकाङ्क्षाप्रयोज्यसांसर्गिकविषयतावानिति	=>	आकाङ्क्षाप्रयोज्यसांसर्गिकविषयतावान्+इति
पदेस्ववै..स्वप्रकृतिकविभक्तिसजातीयविभक्तिकत्व-स्वाव्यवहितपूर्ववर्तित्वान्यतरसं |	=>	पदेस्ववै.स्वप्रकृतिकविभक्तिसजातीयविभक्तिकत्व-स्वाव्यवहितपूर्ववर्तित्वान्यतरसम्+ |
नीलो घट	=>	नीलः+ घट
नीलघटमित्यत्र	=>	नीलघटम्+इति+अत्र
नीलस्यचाऽभेदः	=>	नीलस्यच+अभेदः
संसर्गो भासते	=>	संसर्गः+ भासते
इत्यर्थः(१)	=>	इति+अर्थः(१)
(वि-२)(१)-अत्रेदं बोध्यम्	=>	(वि-२)(१)-अत्र+इदम्+ बोध्यम्
यथाश्रुतमूलग्रन्थतोऽभेदत्वमेवोद्देश्यतावच्छेदकं प्रतीयते	=>	यथाश्रुतमूलग्रन्थतः+अभेदत्वम्+एव+उद्देश्यतावच्छेदकम्+ प्रतीयते
याऽकाङ्क्षाप्रयोज्यसांसर्गिकविषयता	=>	या+आकाङ्क्षाप्रयोज्यसांसर्गिकविषयता
तच्च	=>	तत्+च
ग्रन्थकृदसम्मतं प्रतिभाति	=>	ग्रन्थकृदसम्मतम्+ प्रतिभाति
स्तोकं पचतीत्यादौ	=>	स्तोकम्+ पचति+इति+आदौ
पचतीत्यादौ	=>	पचति+इति+आदौ
अभेदसंसर्गस्यासंग्रहः,	=>	अभेदसंसर्गस्य+असंग्रहः,
प्रातिपदिकविशिष्टत्वाभावादिति	=>	प्रातिपदिकविशिष्टत्वाभावात्+इति
पदविशिष्टोऽभेद	=>	पदविशिष्टः+अभेद
इत्येवोच्यतां किं	=>	इत्येव+उच्यताम्+ किम्+
किं प्रातिपदिकविशिष्टोऽभेद	=>	किम्+ प्रातिपदिकविशिष्टः+अभेद
प्रातिपदिकविशिष्टोऽभेद	=>	प्रातिपदिकविशिष्टः+अभेद
इत्यनेन	=>	इति+अनेन
यत्राऽऽकाङ्क्षाप्रयोज्याभेदनिष्ठसांसर्गिकविषयतात्वं तत्र	=>	यत्र+आकाङ्क्षाप्रयोज्याभेदनिष्ठसांसर्गिकविषयतात्वम्+ तत्र
पदविशिष्टत्वमिति	=>	पदविशिष्टत्वम्+इति
स्तोकं पचतीत्यादावपि	=>	स्तोकम्+ पचति+इत्यादौ+अपि
पचतीत्यादावपि	=>	पचति+इत्यादौ+अपि
धातुरूपपदविशिष्टत्वसत्त्वान्न	=>	धातुरूपपदविशिष्टत्वसत्त्वात्+न
व्यापकत्वहानिरिति	=>	व्यापकत्वहानिः+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
घटमित्यादौ	=>	घटम्+इति+आदौ
आधेयत्वनिष्ठसांसर्गिकविषयतायां तत्र(व्याप्यस्य)	=>	आधेयत्वनिष्ठसांसर्गिकविषयतायाम्+ तत्र(व्याप्यस्य)
आकाङ्क्षाप्रयोज्याऽभेदनिष्ठसांसर्गिकविषयतात्वस्य	=>	आकाङ्क्षाप्रयोज्या+अभेदनिष्ठसांसर्गिकविषयतात्वस्य
क्षतिरिति	=>	क्षतिः+इति
(वि-१)उपस्थापितस्यैवेति	=>	(वि-१)उपस्थापितस्य+एवेति
एवकारो भिन्नक्रमः	=>	एवकारः+ भिन्नक्रमः
स्वसमानविभक्तिकेनैवेत्यन्वयः	=>	स्वसमानविभक्तिकेन+एवेति+अन्वयः
एवकारव्यवच्छेद्यं दर्शयति	=>	एवकारव्यवच्छेद्यम्+ दर्शयति
नत्विति	=>	नतु+इति
विरुद्धविभक्तिमत्पदार्थस्येति	=>	विरुद्धविभक्तिमत्पदार्थस्य+इति
पदेनोपस्थापिस्येत्यर्थः	=>	पदेन+उपस्थापिस्य+इत्यर्थः
पूर्वेणाऽन्वयः	=>	पूर्वेण+अन्वयः
विरोधोऽसामानाधिकरण्यम्,	=>	विरोधः+असामानाधिकरण्यम्,
तच्च	=>	तत्+च
प्रकृतेऽव्यवहितपूर्वत्वसम्बन्धेन	=>	प्रकृते+अव्यवहितपूर्वत्वसम्बन्धेन
शब्दात्मकविभक्तीनामसामानाधिकरण्यस्याऽसंभवात्	=>	शब्दात्मकविभक्तीनाम्+असामानाधिकरण्यस्य+असंभवात्
एवं च	=>	एवम्+ च
नीलो घट	=>	नीलः+ घट
इत्यादौ	=>	इति+आदौ
विभक्त्योर्भिन्नतयाऽसामानाधिकरण्यादभेदान्वयबोधानुपपत्तिरिति	=>	विभक्त्योः+भिन्नतया+असामानाधिकरण्यात्+अभेदान्वयबोधानुपपत्तिः+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
विशब्दो विरुद्धवचनः	=>	विशब्दः+ विरुद्धवचनः
इत्यर्थात्	=>	इति+अर्थात्
विरुद्धधर्मवानित्यर्थः	=>	विरुद्धधर्मवान्+इत्यर्थः
विरोधप्रतियोगीधर्मश्च	=>	विरोधप्रतियोगीधर्मः+च
विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तिवृत्तिप्रथमत्वादिधर्मविरुद्धधर्मवद्विभक्तिमत्पदार्थस्याऽभेदो नाकाङ्क्षाभास्य	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तिवृत्तिप्रथमत्वादिधर्मविरुद्धधर्मवत्+विभक्तिमत्पदार्थस्य+अभेदः+ न+आकाङ्क्षाभास्य
नाकाङ्क्षाभास्य	=>	न+आकाङ्क्षाभास्य
घट इत्यादौ	=>	घटः+ इति+आदौ
इत्यादौ	=>	इति+आदौ
प्रयोज्यत्त्वं सप्तम्यर्थः,	=>	प्रयोज्यत्त्वम्+ सप्तम्यर्थः,
बोधेऽन्वयो न	=>	बोधे+अन्वयः+ न
इत्यादिवाक्यजन्यनीलघटाऽभेदान्वयबोधाऽप्रसिद्धेरिति	=>	इति+आदिवाक्यजन्यनीलघटाभेदान्वयबोधाप्रसिद्धेः+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
तस्यानुभवेऽन्वयात्	=>	तस्य+अनुभवे+अन्वयात्
नीलघटाऽभेदान्वयबोधस्य	=>	नीलघट+अभेदान्वयबोधस्य
इत्यादिवाक्यप्रयोज्यत्वप्रकारकसर्वानुभवविशेष्यत्वाभावादित्यर्थः	=>	इत्यादिवाक्यप्रयोज्यत्वप्रकारकसर्वानुभवविशेष्यत्वाभावात्+इत्यर्थः
अनुभवश्च	=>	अनुभवः+च
नीलघटाऽभेदबोधः	=>	नीलघट+अभेदबोधः
इत्याकारकः	=>	इति+आकारकः
नाऽप्रसिद्धिः	=>	न+अप्रसिद्धिः
स्वसमानविभक्तिकेनेत्यत्र	=>	स्वसमानविभक्तिकेन+इति+अत्र
स्वं विशेष्यवाचकपदं	=>	स्वम्+ विशेष्यवाचकपदम्+
विशेष्यवाचकपदं तेन	=>	विशेष्यवाचकपदम्+ तेन
विभक्तिर्यस्येति	=>	विभक्तिः+यस्य+इति
विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तितुल्यविभक्तिकत्वं विशेषणवाचकपदे	=>	विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तितुल्यविभक्तिकत्वम्+ विशेषणवाचकपदे
तच्च	=>	तत्+च
विभक्त्योरतुल्यत्वादाह	=>	विभक्त्योः+अतुल्यत्वात्+आह
स्वसमानविभक्तिकत्वं चेति	=>	स्वसमानविभक्तिकत्वम्+ चेति
स्वोत्तरविभक्तिवृत्तिजातिमद्विभक्तिप्रकृतित्वमित्यर्थः	=>	स्वोत्तरविभक्तिवृत्तिजातिमत्+विभक्तिप्रकृतित्वम्+इत्यर्थः
स्वं-विशेष्यवाचकपदम्	=>	स्वम्+-विशेष्यवाचकपदम्
सुप्त्वादिजातिमादाय	=>	सुप्त्वादिजातिम्+आदाय
घट इत्यादावभेदान्वयापत्तिवारणायाह	=>	घटः+ इत्यादौ+अभेदान्वयापत्तिवारणाय+आह
इत्यादावभेदान्वयापत्तिवारणायाह	=>	इत्यादौ+अभेदान्वयापत्तिवारणाय+आह
साजात्यं चेति	=>	साजात्यम्+ चेति
स्वोत्तरविभक्तिवृत्तिर्योविभक्तिविभाजकःप्रथमत्वाद्यन्यतमोधर्मः	=>	स्वोत्तरविभक्तिवृत्तिः+यः+विभक्तिविभाजकःप्रथमत्वात्+अन्यतमोधर्मः
तद्विभक्तिप्रकृतित्वमिति	=>	तद्विभक्तिप्रकृतित्वम्+इति
सुप्त्वतिङ्त्वर्विभक्तिविभाजकत्वात्सुप्वेन	=>	सुप्त्वतिङ्त्वः+विभक्तिविभाजकत्वात्+सुप्वेन
साजात्यमादाय	=>	साजात्यम्+आदाय
घट इत्यादौ	=>	घटः+ इति+आदौ
इत्यादौ	=>	इति+आदौ
किं च	=>	किम्+ च
प्रथमत्वेऽसंभवात्तस्य	=>	प्रथमत्वे+असंभवात्+तस्य
प्रथमत्वादिनेत्यस्याऽसंगत्यापत्तेश्चातौ	=>	प्रथमत्वादिन+इत्यस्य+असंगत्यापत्तेश्चातौ
सुब्विभाजकधर्मत्येव	=>	सुप्+विभाजकधर्मत्येव
कथं नोक्तमिति	=>	कथम्+ न+उक्तम्+इति
नोक्तमिति	=>	न+उक्तम्+इति
कोसौ	=>	कः+असौ
सुब्विभाजको धर्मइत्याकाङ्क्षानिवृत्तये	=>	सुप्+विभाजकः+ धर्मइत्याकाङ्क्षानिवृत्तये
प्रथमत्वादिनेति	=>	प्रथमत्वादिन+इति
प्रथमत्वादिनेत्येतावन्मात्रोक्तौ	=>	प्रथमत्वादिन+इत्येतावन्+मात्रोक्तौ
इत्यादावप्यभेदबोधापत्तिरतोविभक्तिविभाजकेति	=>	इत्यादौ+अपि+अभेदबोधापत्तिः+अतः+विभक्तिविभाजकेति
प्रथमत्वाद्यन्यतमधर्मेण	=>	प्रथमत्वादि+अन्यतमधर्मेण
साजात्योक्त्तौ	=>	साजात्य+उक्त्तौ
कोपि	=>	कः+अपि
सुब्विभाजकत्वं तु	=>	सुप्+विभाजकत्वम्+ तु
सुप्त्वव्याप्याऽव्याप्यत्वम्	=>	सुप्त्वव्याप्या+अव्याप्यत्वम्
तच्च	=>	तत्+च
स्वद्वयं सुप्त्वपरम्	=>	स्वद्वयम्+ सुप्त्वपरम्
विशेष्यदलोपादानात्सुप्त्वस्य	=>	विशेष्यदलोपादानात्+सुप्त्वस्य
सुप्त्वादीनां विभाजकत्ववारणाय	=>	सुप्त्वादीनाम्+ विभाजकत्ववारणाय
सुप्त्वव्याप्यसुप्त्वव्याप्यत्वस्यैव	=>	सुप्त्वव्याप्यसुप्त्वव्याप्यत्वस्य+एव
सत्वात्स्वव्याप्यव्याप्यत्वघटकप्राथमिकं व्याप्यत्वं	=>	सत्वात्+स्वव्याप्यव्याप्यत्वघटकप्राथमिकम्+ व्याप्यत्वम्+
व्याप्यत्वं न्यूनवृत्तित्वरूपं	=>	व्याप्यत्वम्+ न्यूनवृत्तित्वरूपम्+
न्यूनवृत्तित्वरूपं बोध्यम्	=>	न्यूनवृत्तित्वरूपम्+ बोध्यम्
तच्च	=>	तत्+च
सामानाधिकरण्याविशेषितं ग्राह्यम्	=>	सामानाधिकरण्याविशेषितम्+ ग्राह्यम्
एवं सुप्त्वव्याप्यप्रथमत्वादिव्याप्यत्वस्यैव	=>	एवम्+ सुप्त्वव्याप्यप्रथमत्वादिव्याप्यत्वस्य+एव
सुप्त्वव्याप्यप्रथमत्वादिव्याप्यत्वस्यैव	=>	सुप्त्वव्याप्यप्रथमत्वादिव्याप्यत्वस्य+एव
सत्वात्तद्वारणाय द्वितीय	=>	सत्वात्+ तद्वारणाय
व्याप्यत्वमपि न्यूनवृत्तित्वरूपं	=>	अव्याप्यात्वघटकम्+ व्याप्यत्वम्+अपि
न्यूनवृत्तित्वरूपं	=>	व्याप्यत्वम्+अपि
बोध्यम्	=>	न्यूनवृत्तित्वरूपम्+बोध्यम्
प्रथमत्वादिविशिष्टान्यत्वं विशेषणीयम्	=>	प्रथमत्वादिविशिष्टान्यत्वम्+ विशेषणीयम्
स्वानाश्रयवृत्तित्वोभयसं |	=>	स्वानाश्रयवृत्तित्वोभयसम्+ |
सुप्त्वव्याप्यसुअमाद्यन्यतरत्व-सुट्त्वव्याप्यत्वस्य	=>	सुप्त्वव्याप्यसुअमादि+अन्यतरत्व-सुट्त्वव्याप्यत्वस्य
सत्वेपि	=>	सत्वे+अपि
स्वन्यूनवृत्तिर्योधर्मस्तदन्यूनवृत्तित्वम्	=>	स्वन्यूनवृत्तिः+यःधर्मः+तदन्यूनवृत्तित्वम्
सुब्विभाजकत्वम्	=>	सुप्+विभाजकत्वम्
स्वं सुप्त्वम्	=>	स्वम्+ सुप्त्वम्
प्रथमत्वादिविशिष्टान्यत्वं विशेषणीयम्	=>	प्रथमत्वादिविशिष्टान्यत्वम्+ विशेषणीयम्
स्वानाश्रयवृत्तित्वोभयसं |	=>	स्वानाश्रयवृत्तित्वोभयसम्+ |
सुप्त्वविशिष्टोधर्मः	=>	सुप्त्वविशिष्टः+धर्मः
सुब्विभाजकः	=>	सुप्+विभाजकः
स्वविशिष्टाव्याप्यत्वं स्वव्याप्यघटितत्वै.तत्रितयसं	=>	स्वविशिष्टाव्याप्यत्वम्+ स्वव्याप्यघटितत्वैतत्रितयसम्+
स्वव्याप्यघटितत्वै.तत्रितयसं |	=>	स्वव्याप्यघटितत्वैतत्रितयसम्+ |
प्रथमत्ववै..स्वव्याप्यत्व,स्वभिन्नत्वोभयसं |	=>	प्रथमत्ववै.स्वव्याप्यत्व,स्वभिन्नत्व+उभयसम्+ |
सुब्विभाजकत्ववारणाय	=>	सुप्+विभाजकत्ववारणाय
सुप्त्वस्यापि	=>	सुप्त्वस्य+अपि
सुप्त्वव्याप्यत्वात्तद्दोषवारणाय	=>	सुप्त्वव्याप्यत्वात्+तद्दोषषवारणाय
स्वविशिष्टविशिष्टभिन्नत्वोभयसं |	=>	स्वविशिष्टविशिष्टभिन्नत्व+उभयसम्+ |
सुप्त्वव्याप्यं यत्सु--आम्	=>	सुप्त्वव्याप्यम्+ यत्+सु--आम्
यत्सु--आम्	=>	यत्+सु--आम्
एतदन्यतरत्वादिकं प्रथमत्वादेस्तद्	=>	एतदन्यतरत्वादिकम्+ प्रथमत्वादेः+तद्
प्रथमत्वादेस्तद्	=>	प्रथमत्वादेः+तद्
एवं च	=>	एवम्+ च
तादृशान्यतरत्वव्याप्यसुत्वघटित्वादन्यतरत्वादेर्वारणम्	=>	तादृशान्यतरत्वव्याप्यसुत्वघटित्वात्+अन्यतरत्वादेः+वारणम्
स्वाभावसमानाधिकरण्योभयसं |	=>	स्वाभावसमानाधिकरण्योभयसम्+ |
प्रथमत्वादेर्विभाजकत्वानुपपत्तिः	=>	प्रथमत्वादेः+विभाजकत्वानुपपत्तिः
सुप्त्वव्याप्यतृतीयात्वविशिष्टमेवाऽऽप्त्वं न	=>	सुप्त्वव्याप्यतृतीयात्वविशिष्टम्+एव+आप्त्वम्+ न
तद्भिन्नमिति	=>	तद्भिन्नम्+इति
नानुपपत्तिरितिजयायाम्	=>	न+अनुपपत्तिः+इतिजयायाम्
गौरवभीरुभिरुपेक्षणीयम्	=>	गौरवभीरुभिः+उपेक्षणीयम्
समानानुपूर्वीकत्वमिति	=>	समानानुपूर्वीकत्वम्+इति
समाना-एका-आनुपूर्वीययोस्ते	=>	समाना-एका-आनुपूर्वीययोः+ते
स्वं विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तिः	=>	स्वम्+ विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तिः
आनुपूर्वीमत्वं विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिनिष्ठमिति	=>	आनुपूर्वीमत्वम्+ विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिनिष्ठम्+इति
विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिनिष्ठमिति	=>	विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिनिष्ठम्+इति
तत्तद्वर्णोत्तरत्तत्तद्वर्णत्वरूपा	=>	तत्+तद्वर्णोत्तरत्तत्+तद्वर्णत्वरूपा
सुत्वविशिष्टमेव	=>	सुत्वविशिष्टम्+एव
तच्च	=>	तत्+च
एवास्तीति	=>	एव+अस्ति+इति
विशेष्यवाचकपदप्रकृतित्वं न	=>	विशेष्यवाचकपदप्रकृतित्वम्+ न
तदानुपूर्व्याश्रयविभक्तिप्रकृतित्वं विशेष्यवाचकपदे	=>	तदानुपूर्व्याश्रयविभक्तिप्रकृतित्वम्+ विशेष्यवाचकपदे
वै..अव्यवहितपूर्वत्वसं |	=>	वै.अव्यवहितपूर्वत्वसम्+ |
सकारो विभक्तिरिति	=>	सकारः+ विभक्तिः+इति
विभक्तिरिति	=>	विभक्तिः+इति
ग्रहणाऽसंभवः	=>	ग्रहणा+असंभवः
विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तिघटकमात्रवृत्तयो यावदानुपूर्व्यस्तान्वदानुपूर्वीमद्वर्णसमुदायघटितत्वं	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तिघटकमात्रवृत्तयः+ यावत्+आनुपूनुपूर्व्य+तान्वदानुपूर्वीमत्+वर्णसमुदायघटितत्वम्+
यावदानुपूर्व्यस्तान्वदानुपूर्वीमद्वर्णसमुदायघटितत्वं विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिनिष्ठमित्यर्थे	=>	यावत्+आनुपूनुपूर्व्य+तान्वदानुपूर्वीमत्+वर्णसमुदायघटितत्वम्+ विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिनिष्ठम्+इत्यर्थे
विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिनिष्ठमित्यर्थे	=>	विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिनिष्ठम्+इत्यर्थे
समानानुपूर्विकत्वप्रसंगादिति	=>	समानानुपूर्विकत्वप्रसंगात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
पदविशिष्टपदत्वं समानानुपूर्वीकत्वम्(१)	=>	पदविशिष्टपदत्वम्+ समानानुपूर्वीकत्वम्(१)
वै..स्वघटकाऽवृत्तिश्रावणविषयतावच्छेदकधर्मावच्छिन्नघटितत्व-स्ववृत्तित्वोभयसं |	=>	वै.स्वघटक+आवृत्तिश्रावणविषयतावच्छेदकधर्मावच्छिन्नघटितत्व-स्ववृत्तित्वोभयसम्+ |
स्ववृत्तित्वं च	=>	स्ववृत्तित्वम्+ च
वारणायाऽद्यसम्बन्धः	=>	वारणाय+आद्यसम्बन्धः
विशेषतश्च	=>	विशेषतः+च
घटपदसमानानुपूर्वीकत्वं स्वनिष्ठघटत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपिताऽत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपितात्वाऽवच्छिन्नविषयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदप्रतियोगितावच्छेदकविषयतात्वसमनियतज्ञानीयविषयतापर्याप्त्यवच्छेदकधर्मवत्वम्	=>	घटपदसमानानुपूर्वीकत्वम्+ स्वनिष्ठघटत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपिता+अत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपितात्व+अवच्छिन्नविषयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदप्रतियोगितावच्छेदकविषयतात्वसमनियतज्ञानीयविषयतापर्याप्त्यवच्छेदकधर्मवत्वम्
स्वनिष्ठघटत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपिताऽत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपितात्वाऽवच्छिन्नविषयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदप्रतियोगितावच्छेदकविषयतात्वसमनियतज्ञानीयविषयतापर्याप्त्यवच्छेदकधर्मवत्वम्	=>	स्वनिष्ठघटत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपिता+अत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपितात्व+अवच्छिन्नविषयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदप्रतियोगितावच्छेदकविषयतात्वसमनियतज्ञानीयविषयतापर्याप्त्यवच्छेदकधर्मवत्वम्
विषयतात्वसमनैयत्वं च	=>	विषयतात्वसमनैयत्वम्+ च
स्वनिरूपितविषयतावत्वसं |	=>	स्वनिरूपितविषयतावत्वसम्+ |
स्वं ज्ञानं,	=>	स्वम्+ ज्ञानम्+,
ज्ञानं,	=>	ज्ञानम्+,
विषयतावत्वं च	=>	विषयतावत्वम्+ च
स्वावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्व-स्वसमानाधिकरण्योभयसं |	=>	स्वावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्व-स्वसमानाधिकरण्योभयसम्+ |
अन्वयबोधानुपपत्तेरिति	=>	अन्वयबोधानुपपत्तेः+इति
वेदपदोत्तरजस्विभक्तिवृत्तिआनुपूर्वीमत्वस्य	=>	वेदपदोत्तरजस्+विभक्तिवृत्तिआनुपूर्वीमत्वस्य
अभावादभेदान्वयबोधानुपपत्तेरिति	=>	अभावात्+अभेदान्वयबोधानुपपत्तेः+इति
इदमुपलक्षणम्	=>	इदम्+उपलक्षणम्
सुन्दराभ्यां घटाभ्यामित्यादौ	=>	सुन्दराभ्याम्+ घटाभ्याम्+इत्यादौ
घटाभ्यामित्यादौ	=>	घटाभ्याम्+इत्यादौ
तृतीयात्वग्रहेऽपरत्र	=>	तृतीयात्वग्रहे+अपरत्र
समानानुपूर्वीकत्वात्ततोऽभेदान्वयापत्तिर्बोध्या	=>	समानानुपूर्वीकत्वात्+ततः+अभेदान्वयापत्तिः+बोध्या
सुन्दराभ्यामित्यत्र	=>	सुन्दराभ्याम्+इति+अत्र
चतुर्थीत्वविरुद्धतृतीयात्वग्रहो करणत्वग्रहे	=>	चतुर्थीत्वविरुद्धतृतीयात्वग्रहः+ करणत्वग्रहे
नान्यथा,	=>	न+अन्यथा,
करणत्वपरत्वेऽभेदान्वयबोधो दुर्घटः,	=>	करणत्वपरत्वे+अभेदान्वयबोधः+ दुर्घटः,
करणत्वविशेषणत्वेनोपस्थितस्य	=>	करणत्वविशेषणत्वेन+उपस्थितस्य
सुन्दरस्याऽन्यत्राऽन्वयाऽयोगात्	=>	सुन्दरस्य+अन्यत्र+अन्वया+अयोगात्
विशेषणस्याऽन्यत्र	=>	विशेषणस्य+अन्यत्र
विशेषणत्वेनाऽन्वयायोगादिति	=>	विशेषणत्वेन+अन्वयायोगात्+इति
नात्रापत्त्यवकाश	=>	न+अत्रापत्त्यवकाश
प्रमाणमिति	=>	प्रमाणम्+इति
प्रयोगस्याऽसाधुत्वात्तदनुरोधोऽसंगत	=>	प्रयोगस्य+असाधुत्वात्+तदनुरोधः+असंगत
इत्याशंकते	=>	इति+आशंकते
नन्विति	=>	ननु+इति
विंशत्याद्याः	=>	विंशति+आद्याः
सदैकत्वं सर्वाः	=>	सदा+एकत्वम+ सर्वाः
संख्यायां द्वित्वबहुत्वे	=>	संख्यायाम्+ द्वित्वबहुत्वे
(वि-२)(१)-लता-ताल-रस-सरेत्यादीनां च	=>	(वि-२)(१)-लता-ताल-रस-सर+इत्यादीनाम्+ च
लताशब्दघटकावृत्तिश्रावणविषयतावच्छेदकोधर्मः--तकारोत्तरलत्वं तदवच्छिन्नघटितस्यैव	=>	लताशब्दघटकावृत्तिश्रावणविषयतावच्छेदकः+धर्मः--तकारोत्तरलत्वम्+ तदवच्छिन्नघटितस्य+एव
तदवच्छिन्नघटितस्यैव	=>	तदवच्छिन्नघटितस्य+एव
एवं सरशब्देपि	=>	एवम्+ सरशब्देपि
पदत्वस्याननुगमान्नोक्तानुगमसंभवः	=>	पदत्वस्य+अननुगमात्+न+उक्तानुगमसंभवः
नचार्थबोधप्रयोजकतावच्छेदकत्वेन	=>	नच+अर्थबोधप्रयोजकतावच्छेदकत्वेन
पदत्वमनुगमनीयम्	=>	पदत्वम्+अनुगमनीयम्
चार्थबोधप्रयोजकतानवच्छेदकधर्मवद्विशिष्टो यस्तादृशधर्मवान्	=>	च+अर्थबोधप्रयोजकतानवच्छेदकधर्मवत्+विशिष्टः+ यः+तादृशधर्मवान्
यस्तादृशधर्मवान्	=>	यः+तादृशधर्मवान्
तत्वं समानानुपूर्वीकत्वम्	=>	तत्वम्+ समानानुपूर्वीकत्वम्
वै..स्वघटकतावच्छेदकधर्मावच्छिन्नाऽघटितत्वस्ववृत्तित्वोभयसं |	=>	वै.स्वघटकतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न+अघटितत्वस्ववृत्तित्वोभयसम्+ |
स्ववृत्तित्वं च	=>	स्ववृत्तित्वम्+ च
स्वघटकतानवच्छेदकधर्मावच्छिन्नाघटितत्वसम्बन्धेन	=>	स्वघटकतान्+अवच्छेदकधर्मावच्छिन्नाघटितत्वसम्बन्धेन
धर्मो घ-घत्व-अ-अत्व-ट-टत्व-अ-अत्वएतद्	=>	धर्मः+ घ-घत्व-अ-अत्व-ट-टत्व-अ-अत्वएतद्
समानानुपूर्वीकत्वापत्तिः,	=>	समान+आनुपूर्वीकत्वापत्तिः,
तयोरिति	=>	तयोः+इति
तादृशधर्मवत्वादिति	=>	तादृशधर्मवत्वात्+इति
तत्प्रवेशे	=>	तत्+प्रवेशे
चेन्न	=>	चेत्+न
समानानुपूर्वीकत्वानुपत्तेरिति	=>	समानानुपूर्वीकत्वानुपत्तेः+इति
यद्धर्मावच्छिन्नसमानानुपूर्वीकत्वं विवक्षितं	=>	यद्धर्मावच्छिन्नसमानानुपूर्वीकत्वम्+ विवक्षितम्+
विवक्षितं तद्धर्मसमनियतज्ञानीय	=>	विवक्षितम्+ तद्धर्मसमनियतज्ञानीय
धर्मसमनैयत्यं च	=>	धर्मसमनैयत्यम्+ च
स्वनिरूपितविषयताविशिष्टविषयतावत्वसं |	=>	स्वनिरूपितविषयताविशिष्टविषयतावत्वसम्+ |
वै..स्वानवच्छेदकसम्बन्धानवच्छिन्नत्व-स्वसामानाधिकरण्योभयसं |	=>	वै.स्वानवच्छेदकसम्बन्धानवच्छिन्नत्व-स्वसामानाधिकरण्योभयसम्+ |
तादात्म्यसं |	=>	तादात्म्यसम्+ |
घटपदसमानानुपूर्वीकत्वं घटपदे	=>	घटपदसमानानुपूर्वीकत्वम्+ घटपदे
तत्समनियतं घटज्ञानं,	=>	तत्+समनियतम्+ घटज्ञानम्+,
घटज्ञानं,	=>	घटज्ञानम्+,
|तादृशविषयतात्वं 	=>	|तादृशविषयतात्वम्+ 
प्रकारतायां एवं	=>	प्रकारतायाम्+ एवम्+
एवं 	=>	एवम्+ 
अत्व-टत्वावच्छिन्नप्रकारतायां 	=>	अत्व-टत्वावच्छिन्नप्रकारतायाम्+ 
अत्वावच्छिन्नविशेष्यतायां च	=>	अत्वावच्छिन्नविशेष्यतायाम्+ च
तत्रैव	=>	तत्र+एव
घटज्ञानमपि	=>	घटज्ञानम्+अपि
मुख्यविशेष्यताद्वयशून्यत्वं निवेशनीयम्	=>	मुख्यविशेष्यताद्वयशून्यत्वम्+ निवेशनीयम्
समूहालंबनमादाय	=>	समूहालंबनम्+आदाय
प्रथमसमनियत्वघटकव्यापकत्वव्याप्यत्वयोर्निवेशः	=>	प्रथमसमनियत्वघटकव्यापकत्वव्याप्यत्वयोः+निवेशः
एवं द्वितीयसामनैयत्येपि	=>	एवम्+ द्वितीयसामनैयत्येपि
समानानुपूर्वीकत्वमापादनीयम्	=>	समानानुपूर्वीकत्वम्+आपादनीयम्
(वि-१)-अस्यार्थः	=>	(वि-१)-अस्य+अर्थः
विंशत्याद्याः	=>	विंशति+आद्याः
संख्यापराश्च	=>	संख्यापराः+च
भवन्तीति	=>	भवन्ति+इति
इत्यनुशासनाच्छतं ब्राह्मणा	=>	इत्यनुशासनात्+शतम्+ ब्राह्मणा
मित्युक्तनियमशरीरे	=>	म्+इति+उक्तनियमशरीरे
इत्युक्तौ	=>	इति+उक्तौ
नानुपपत्तिः,वेदा	=>	न+अनुपपत्तिः,वेदा
प्रमाणमित्यस्य	=>	प्रमाणम्+इत्यस्य
साधुतैव	=>	साधुत+एव
नास्ति	=>	न+अस्ति
तत्रानुपपत्तिरिति	=>	तत्र+अनुपपत्तिः+इति
साजात्योक्तौ	=>	साजात्य+उक्तौ
साजात्योकौ	=>	साजात्य+उक्तौ
इत्यादिप्रयोगापत्तिरित्याशयेनाह	=>	इत्यादिप्रयोगापत्तिः+इति+आशयेन+आह
कथं प्रथा	=>	कथम्+ प्रथा
प्रायस्ता	=>	प्रायः+ता
प्रमाणपदं विशेष्यवाचकवेदपदसमानवचनकं	=>	प्रमाणपदम्+ विशेष्यवाचकवेदपदसमानवचनकम्+
विशेष्यवाचकवेदपदसमानवचनकं विशेषानुशासनवचनकभिन्नत्वे	=>	विशेष्यवाचकवेदपदसमानवचनकम्+ विशेषानुशासनवचनकभिन्नत्वे
यद्यद्विशेषणानुशासनबोधितवचनकभिन्नं विशेषणवाचकपदं	=>	यद्यद्विशेषणानुशासनबोधितवचनकभिन्नम्+ विशेषणवाचकपदम्+
विशेषणवाचकपदं तत्तद्विशेष्यवाचकपदसमानवचनकमिति	=>	विशेषणवाचकपदम्+ तत्+तद्विशेष्यवाचकपदसमानवचनकम्+
तत्तद्विशेष्यवाचकपदसमानवचनकमिति व्याप्तिं	=>	तत्+तद्विशेष्यवाचकपदसमानवचनकम्+ इतिव्याप्तिम्+
व्याप्तिं दर्शयति	=>	इतिव्याप्तिम्+ दर्शयति
विशेष्यविशेषणवाचकपदयोरिति	=>	विशेष्यविशेषणवाचकपदयोः+इति
नियतवचनकत्वानुशिष्ट	=>	नियतवचनकत्व+अनुशिष्ट
भेदकूटवत्प्रातिपदिक	=>	भेदकूटवत्+प्रातिपदिक
तत्तद्विशेष्यवाचकपदप्रकृतिकविभक्ति	=>	तत्+तद्विशेष्यवाचकपदप्रकृतिकविभक्ति
वृत्यानुपूर्वीमद्विभक्तिप्रकृतित्वमिति	=>	वृत्यानुपूर्वीमत्+विभक्तिप्रकृतित्वम्+इति
प्रातिपदिकवै..स्वप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपिततादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकत्व--नियतवचनकत्वानुशिष्टभेदकूटत्वोभयसं |	=>	प्रातिपदिकवै.स्वप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपिततादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकत्व--नियतवचनकत्वानुशिष्टभेदकूटत्व+उभयसम्+ |
समानवचनत्वेत्यर्थः	=>	समानवचनत्वेति+अर्थः
साधुत्वोपपादनेपीति	=>	साधुत्वोपपादनेपि+इति
समानवचनकत्वाभावादिति	=>	समानवचनकत्वाभावात्+इति
शक्तिर्निपुणतालोककाव्यशास्त्राद्यवेक्षणात्	=>	शक्तिः+निपुणतालोककाव्यशास्त्राद्यवेक्षणात्
काव्यज्ञशिक्षयाऽभ्यास	=>	काव्यज्ञशिक्षया+अभ्यास
हेतुस्तदुद्भवे	=>	हेतुः+तदुद्भवे
संस्कारविशेषः--प्रतिभाऽपरपर्यायः	=>	संस्कारविशेषः--प्रतिभा+अपरपर्यायः
काव्यज्ञशिक्षाप्रयुक्तोऽभ्यासः-काव्यकरणे	=>	काव्यज्ञशिक्षाप्रयुक्तः+अभ्यासः-काव्यकरणे
हेतुस्तदुद्भवे	=>	हेतुः+तदुद्भवे
हेतुरिति	=>	हेतुः+इति
अत्रेति	=>	अत्र+इति
शक्ति-निपुणताऽभ्यासानां परामर्शः	=>	शक्ति-निपुणता+अभ्यासानाम्+ परामर्शः
हेतुरित्यर्थः	=>	हेतुः+इत्यर्थः
असंगतिदुर्वारैवेति	=>	असंगतिदुर्वार+एवेति
हेतुरित्यनयोः	=>	हेतुः+इत्यनयोः
समानवचनकत्वविरहादिति	=>	समानवचनकत्वविरहात्+इति
समानलिङ्गकत्वं च	=>	समानलिङ्गकत्वम्+ च
स्ववृत्तिपुंल्लिङ्गत्वाद्यन्यतमत्वम्	=>	स्ववृत्तिपुंल्लिङ्गत्वादि+अन्यतमत्वम्
पुंल्लिङ्गत्वादिकं च	=>	पुंल्लिङ्गत्वादिकम्+ च
लिङ्गरोमवत्वं पुंस्त्वम्	=>	लिङ्गरोमवत्वम्+ पुंस्त्वम्
अनुगमस्तु	=>	अनुगमः+तु
स्वानुपूर्व्यामानुपूर्वीवै.	=>	स्वानुपूर्व्याम्+आनुपूर्वीवै.
स्वविशिष्टविषयतात्वव्यापकत्वसं |	=>	स्वविशिष्टविषयतात्वव्यापकत्वसम्+ |
विषयतायां	=>	विषयतायाम्+अन्वयः
स्ववै._स्वघटकवर्णावृत्तित्व--स्वावच्छिन्नविषयताप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपितपुंस्त्वप्रकारताप्रयोजकत्वोभयसं |	=>	स्ववै.स्वघटकवर्णावृत्तित्व--स्वावच्छिन्नविषयताप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपितपुंस्त्वप्रकारताप्रयोजकत्व+उभयसम्+ |
स्वावच्छिन्नविषयताप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपितसंख्यानिष्ठप्रकारताप्रयोजकविषयतावच्छेदकावच्छिन्नत्वसं |	=>	स्वावच्छिन्नविषयताप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपितसंख्यानिष्ठप्रकारताप्रयोजकविषयतावच्छेदकावच्छिन्नत्वसम्+ |
सुत्वरूपाऽनुपूर्व्यवच्छिन्नविषयता	=>	सुत्वरूपा+आनुपूर्व्यवच्छिन्नविषयता
स्वपदग्राह्यतटवृत्त्यानुपूर्व्यवच्छिन्नविषयतायां	=>	स्वपदग्राह्यतटवृत्त्यानुपूर्व्यवच्छिन्नविषयतायाम्+अन्वयः
व्यापकताघटकत्वपदं तटपदपरम्	=>	व्यापकताघटकत्वपदम्+ तटपदपरम्
इदं च	=>	इदम्+ च
स्तनकेशवर्तीं स्त्री	=>	स्तनकेशवर्तीम्+ स्त्री
स्याल्लोमशः	=>	स्यात्+लोमशः
प्राण्यप्राणिसाधारणं पदसंस्कारप्रयोजकं	=>	प्राण्यप्राणिसाधारणम्+ पदसंस्कारप्रयोजकम्+
पदसंस्कारप्रयोजकं पुल्लिङ्गत्वादिना	=>	पदसंस्कारप्रयोजकम्+ पुल्लिङ्गत्वादिना
परिभाषितत्वं तद्बोध्यम्	=>	परिभाषितत्वम्+ तद्बोध्यम्
तदुक्तम्	=>	तत्+उक्तम्
स्त्रीलिङ्गमपि	=>	स्त्रीलिङ्गम्+अपि
पुल्लिङ्गक्वीवल्लिङ्गमिति	=>	पुल्लिङ्गक्वीवल्लिङ्गम्+इति
शब्दसंस्कारसिद्ध्यर्थं भाषया	=>	शब्दसंस्कारसिद्ध्यर्थम्+ भाषया
स्त्रीलिङ्गं पुल्लिङ्गं	=>	स्त्रीलिङ्गम्+ पुल्लिङ्गम्+
पुल्लिङ्गं नपुंसकलिंङ्गमिति	=>	पुल्लिङ्गम्+ नपुंसकलिंङ्गम्+इति
नपुंसकलिंङ्गमिति	=>	नपुंसकलिंङ्गम्+इति
तटमित्यादौ	=>	तटम्+इत्यादौ
प्रयाजनं चेह	=>	प्रयोजनम्+ चेह
तटइत्यादौ	=>	तटइति+आदौ
तटमित्यादौ	=>	तटम्+इत्यादौ
सुबादेर्लुगादिः	=>	सुबादेः+लुगादिः
नास्ति	=>	न+अस्ति
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
बोधकं तटादिपदम्	=>	बोधकम्+ तटादिपदम्
तत्तदर्थे	=>	तत्+तदर्थे
एवं समानलिंङ्गकस्थले	=>	एवम्+ समानलिंङ्गकस्थले
प्रमाणमित्यादौ	=>	प्रमाणम्+इत्यादौ
औत्सर्गिकं |	=>	औत्संर्गिकम्+ |
अपदं न	=>	अपदम्+ न
प्रत्युञ्जीतेतिन्यायादिति	=>	प्रत्युञ्जीतेतिन्यायात्+इति
नैकवचनान्तत्वमिति	=>	न+एकवचनान्तत्वम्+इति
अनुपपत्तिरिति	=>	अनुपपत्तिः+इति
समानवचनकत्वानुपपत्तिरिति	=>	समानवचनकत्वानुपपत्तिः+इति
विशेष्यविशेषणवाचकपदयोरसति	=>	विशेष्यविशेषणवाचकपदयोः+असति
विशेषानुशासने	=>	विशेष+अनुशासने
समानवचनकत्वमिति	=>	समानवचनकत्वम्+इति
यत्रेति	=>	यत्र+इति
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः,	=>	प्रत्यक्ष+अनुमान+उपमानशब्दाः,
प्रमाणानीत्यत्र	=>	प्रमाणानि+इति+अत्र
पितरो देवताः	=>	पितरः+ देवताः
चेत्यर्थः	=>	च+इत्यर्थः
विशेष्यवाचकप्रत्यक्षानुमानोपमानशब्द	=>	विशेष्यवाचकप्रत्यक्षानुमान+उपमानशब्द
चाऽविवक्षिततया	=>	च+अविवक्षिततया
तत्रैव	=>	तत्र+एव
प्रमाणमित्यादौ	=>	प्रमाणम्+इत्यादौ
बहुत्वसंख्याविरुद्धैकत्वसंख्यायाः	=>	बहुत्वसंख्याविरुद्ध+एकत्वसंख्यायाः
समानानुपूर्वीकत्वरूपं साजात्यं	=>	समान+आनुपूर्वीकत्वरूपम्+ साजात्यम्+
साजात्यं न	=>	साजात्यम्+ न
विवक्षणीयमिति	=>	विवक्षणीयम्+इति
त्रल्प्रत्ययस्य	=>	त्रल्+प्रत्ययस्य
घटकत्वमर्थः	=>	घटकत्वम्+अर्थः
विशेष्यवाचकपदेऽन्वयः	=>	विशेष्यवाचकपदे+अन्वयः
विशेष्यवाचकेत्यस्य	=>	विशेष्यवाचकेति+अस्य
विशेष्यबोधकेत्यर्थः	=>	विशेष्यबोधकेति+अर्थः
पशुरित्यादौ	=>	पशुः+इत्यादौ
विशेष्यवाचकपदोत्तरत्वेनाऽनुसन्धीयमानेत्यर्थः	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमान+इत्यर्थः
सुन्दरं दधीत्यत्र	=>	सुन्दरम्+ दधि+इत्यत्र
दधीत्यत्र	=>	दधि+इत्यत्र
विशेष्यवाचकदधिपदाऽव्यवहितोत्तरविभक्तेरप्रसिद्धावपि	=>	विशेष्यवाचकदधिपद+अव्यवहितोत्तरविभक्तेः+अप्रसिद्धौ+अपि
वाक्यघटकविशेष्यबोधकपदाव्यवहितोत्तरत्वेनाऽनुसन्धीयमानेत्यर्थः	=>	वाक्यघटकविशेष्यबोधकपदाव्यवहितोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमान+इत्यर्थः
विभक्तित्वेनोपादानं किमर्थम्,	=>	विभक्तित्वेन+उपादानम्+ किमर्थम्,
विशेष्यवाचकपदोत्तरत्वेनोपादानस्य	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरत्वेन+उपादानस्य
सुन्दरं दधि	=>	सुन्दरम्+ दधि
बहवो गुणा	=>	बहवः+ गुणाः+
गुणा इत्यत्र	=>	गुणाः+ इति+अत्र
इत्यत्र	=>	इति+अत्र
विवक्षायां सुन्दरं	=>	विवक्षायाम्+ सुन्दरम्+
सुन्दरं दधीति	=>	सुन्दरम्+ दधि+इति
दधीति	=>	दधि+इति
समानवचनकत्वस्येष्टतया	=>	समानवचनकत्वस्य+इष्टतया
विशेष्यवाचकदधिपदाऽव्यवहितोत्तर	=>	विशेष्यवाचकदधिपद+अव्यवहितोत्तर
बहुपदार्थबहुत्वसंख्याविरुद्धैकत्वस्य	=>	बहुपदार्थबहुत्वसंख्याविरुद्ध+एकत्वस्य
प्रयोजकभावात्समानवचनकत्वानुपपत्तिरिति	=>	प्रयोजकभावात्+समानवचनकत्वानुपपत्तिः+इति
व्यापकविरहाऽप्रयोजकतया	=>	व्यापकविरहा+अप्रयोजकतया
उक्तस्थलेउक्ताऽविवक्षितत्वविरहेपि	=>	उक्तस्थलेउक्त+अविवक्षितत्वविरहेपि
विशेष्यवाचकपदाऽव्यवहितोत्तरविभक्तेरप्रसिद्धतयाऽव्यवहितोत्तरत्वेनाऽनुसन्धीयमानत्वस्य	=>	विशेष्यवाचकपद+अव्यवहितोत्तरविभक्तेः+अप्रसिद्धतया+अव्यवहितोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमानत्वस्य
तथाविधविभक्तितात्पर्यविषयैकत्वविरुद्धत्वस्यैकत्वेऽसंभवाच्च	=>	तथाविधविभक्तितात्पर्यविषयैकत्वविरुद्धत्वस्य+एकत्वे+असंभवात्+च
विभक्तिपदं स्पष्टार्थम्	=>	विभक्तिपदम्+ स्पष्टार्थम्
लाघवात्तत्सूचनाय विभक्तित्वेनोपादानमिति	=>	लाघवात्+ तत्सूचनाय
प्राहुः	=>	विभक्तित्वेन+उपादानम्+इतिप्राहुः
विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्त्यर्थसंख्याविरुद्धेत्यादिकमेवोच्यतां 	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्त्यर्थसंख्याविरुद्ध+इत्यादिकम्+एव+उच्यताम्+ 
किं तात्पर्यानुसरणोनेति	=>	किम्+ तात्पर्यानुसरणः+न+इति
तात्पर्यानुसरणोनेति	=>	तात्पर्यानुसरणः+न+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
प्रमाणमित्यादौ	=>	प्रमाणम्+इत्यादौ
सुत्वभ्रमात्--एकत्वशक्तताभ्रमाद्वा	=>	सुत्वभ्रमात्--एकत्वशक्तताभ्रमात्+वा
अविवक्षितत्वात्समानवचनकत्वापत्तिरतस्तात्पर्यविषयेति	=>	अविवक्षितत्वात्+समानवचनकत्वापत्तिः+अतः+तात्पर्यविषयेति
लाघवाभावादिति	=>	लाघवाभावात्+इति
विशेष्यवाचकपदोत्तरत्वेनानुसन्धीयमानविभक्तिजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितेश्वरेच्छीयविशेष्यतावती	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमानविभक्तिजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितेश्वर+इच्छीयविशेष्यतावती
प्रमाणमित्यादावपि	=>	प्रमाणम्+इत्यादौ+अपि
पदं बहुत्वं	=>	पदम्+ बहुत्वम्+
बहुत्वं 	=>	बहुत्वम्+ 
सुपदं च	=>	सुपदम्+ च
एकत्वं बोधयतु	=>	एकत्वम्+ बोधयतु
समूहालंबनतात्पर्यस्यापि	=>	समूहालंबनतात्पर्यस्य+अपि
पदजन्यबोधविषयत्वेनेच्छाविषयत्वाभावान्न	=>	पदजन्यबोधविषयत्वेन+इच्छाविषयत्वाभावात्+न
प्रवेशात्प्रमाणं वेदेषु	=>	प्रवेशात्+प्रमाणम्+ वेदेषु
द्वित्वान्वयप्रमेयमित्यादौ	=>	द्वित्व+अन्वयप्रमेयम्+इत्यादौ
वेदनिरूपिततादृशप्रमेयत्वावच्छिन्नाधेयत्वस्याधेयरूपत्वे	=>	वेदनिरूपिततादृशप्रमेयत्वावच्छिन्नाधेयत्वस्य+आधेयरूपत्वे
"तात्पर्यविषयीभूतद्वित्वान्वयप्रमेयरूप	=>	"तात्पर्यविषयीभूतद्वित्व+अन्वयप्रमेयरूप
वस्तुतो विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्त्यर्थसंख्याविरुद्धसंख्यायाः	=>	वस्तुतः+ विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्त्यर्थसंख्या
अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्वस्याप्युपलक्षकम्,	=>	अप्रसिद्ध्यातदनुपपत्तिरः+तात्पर्यविषयेति
अन्यथा	=>	अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्वस्यापि+उपलक्षकम्,
समानवचनकत्वानुपत्तिरिति	=>	समानवचनकत्वानुपत्तिः+इति
विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तितात्पर्यविषयत्वेनैव	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तितात्पर्यविषयत्वेन+एव
विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिमात्रेऽविवक्षितत्वविरहेण	=>	विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिमात्रे+अविवक्षितत्वविरहेण
समानवचनकत्वानुपपत्तिरतो 	=>	समानवचनकत्वानुपपत्तिः+अतः+ 
संख्याविरुद्धत्वं न	=>	संख्याविरुद्धत्वम्+ न
संख्याऽसामानाधिकरण्यम्,	=>	संख्या+असामानाधिकरण्यम्,
स्वाश्रयप्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्वसम्बन्धेनैकत्वस्य	=>	स्वाश्रयप्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्वसम्बन्धेन+एकत्वस्य
वर्तमानत्वादिति	=>	वर्तमानत्वात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
संख्याभिन्नत्वमिति	=>	संख्याभिन्नत्वम्+इति
अविवक्षितत्वमिति	=>	अविवक्षितत्वम्+इति
विशेषणवाचकपदोत्तरत्वेनाऽनुसन्धीयमानविभक्तिजन्यबोधविषयत्वेनेच्छाविषयभिन्नत्वं तदर्थः	=>	विशेषणवाचकपदोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमानविभक्तिजन्यबोधविषयत्वेन+इच्छाविषयभिन्नत्वम्+ तदर्थः
घटकत्वं सप्तम्यर्थः	=>	घटकत्वम्+ सप्तम्यर्थः
विशेष्यविशेषणवाचकपदयोरन्वयः	=>	विशेष्यविशेषणवाचकपदयोः+अन्वयः
यद्वाक्यघटकविशेष्यवाचकपदोत्तरत्वेनानुसन्धीयमानविभक्तिजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितेच्छीयविशेष्यतावती	=>	यत्+वाक्यघटकविशेष्यवाचकपदोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमानविभक्तिजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितेच्छीयविशेष्यतावती
वाचकपदोत्तरत्वेनानुसन्धीयमानविभक्तिजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितेच्छीयविशेष्यतावद्भिन्ना	=>	वाचकपदोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमानविभक्तिजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितेच्छीयविशेष्यतावत्+भिन्ना
तद्वाक्यघटकविशेष्यविशेषणवाचकपदयोः	=>	तत्+वाक्यघटकविशेष्यविशेषणवाचकपदयोः
समानवचनकत्वं च	=>	समानवचनकत्वम्+ च
बहुवचनत्वाऽन्यतमधर्मवद्विभक्तिकत्वम्	=>	बहुवचनत्व+अन्यतमधर्मवत्+विभक्तिकत्वम्
नचैवं सुन्दरो	=>	नच+एवम्+ सुन्दरः+
सुन्दरो घटमित्यादावपि	=>	सुन्दरः+ घटम्+इत्यादौ+अपि
घटमित्यादावपि	=>	घटम्+इत्यादौ+अपि
समानवचनकत्वसत्वादभेदाऽन्वयापत्तिरिति	=>	समानवचनकत्वसत्वात्+अभेद+अन्वयापत्तिः+इति
समानानुपूर्वीकत्वस्यैव	=>	समानानुपूर्वीकत्वस्य+एव
घटो द्रव्यमित्यादौ	=>	घटः+ द्रव्यम्+इत्यादौ
द्रव्यमित्यादौ	=>	द्रव्यम्+इत्यादौ
स्थानिवृत्यानुपूर्वीमादाय	=>	स्थानिवृत्यानुपूर्वीम्+आदाय
कथमन्यथा	=>	कथम्+अन्यथा
समानानुपूर्वीकत्वं साजात्यमित्यत्र	=>	समानानुपूर्वीकत्वम्+ साजात्यम्+इत्यत्र
साजात्यमित्यत्र	=>	साजात्यम्+इत्यत्र
तदुद्भावनं नासंगत	=>	तदुद्भावनम्+ न+असंगत
नासंगत	=>	न+असंगत
एवं च	=>	एवम्+ च
यत्रयत्पदवत्वं तत्र	=>	यत्रयत्पदवत्वम्+ तत्र
तत्पदाव्यवहितोत्तरत्वेनाऽनुसन्धीयमान	=>	तत्पद+अव्यवहितोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमान
विभक्तिवृत्त्यानुपूर्वीमद्विभक्तिकत्वमिति	=>	विभक्तिवृत्त्यानुपूर्वीमत्+विभक्तिकत्वम्+इति
पदवत्ता	=>	पदवत्+ता
प्रयोजकत्व--स्वव्यवहितोत्तरत्वेनाऽनुसन्धीयमान	=>	प्रयोजकत्व--स्वव्यवहितोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमान
भाववद्विभक्तिकत्वोभयसं |	=>	भाववत्+विभक्तिकत्व+उभयसम्+ |
यत्तत्पदाभ्यां विशेष्यवाचकपदं	=>	यत्+तत्पदाभ्याम्+ विशेष्यवाचकपदम्+
विशेष्यवाचकपदं धर्तव्यम्	=>	विशेष्यवाचकपदम्+ धर्तव्यम्
नीलो	=>	नीलः+घट
घट	=>	इत्यादौघटपदप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपिततादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकत्वस्य,घटपद+अव्यवहितोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमानविभक्तिजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितेच्छी"(१)यविशेष्यतावच्छेदकसंख्या
"एकत्वत्वरूप",	=>	तद्भिन्नः+धर्मः
तदभावो नीलपदोत्तरसुविभक्तौ	=>	तदभावः+ नीलपदोत्तरसुविभक्तौ
तत्कत्वस्य	=>	तत्+कत्वस्य
सत्वात्समानवचनकत्वम्	=>	सत्वात्+समानवचनकत्वम्
प्रमाणमित्यादौ	=>	प्रमाणम्+इत्यादौ
वेदपदाव्यवहितोत्तरत्वेनानुसन्धीयमानजस्	=>	वेदपदाव्यवहितोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमानजस्
विशेष्यत्वाभाववद्विभक्तिकत्वस्य	=>	विशेष्यत्वाभाववत्+विभक्तिकत्वस्य
विरहान्न	=>	विरहात्+न
संख्याधर्मिकैवेच्छा	=>	संख्याधर्मिक+एव+इच्छा
तत्राऽतिरेव,	=>	तत्र+अतिः+एव,
विभक्तेरिच्छाविशेष्यत्वाभावात्	=>	विभक्तेः+इच्छाविशेष्यत्वाभावात्
प्रमाणमित्यादौ	=>	प्रमाणम्+इत्यादौ
वाच्यम्	=>	निष्ठविशेष्यतानिरूपितेच्छीयप्रकारत्वाभाववत्+विभक्तिकत्वमेव+उपादेयम्+इतिवाच्यम्
विभक्तिधर्मिकेच्छामादायोक्तदोषप्रसंगादिति	=>	विभक्तिधर्मिक+इच्छाम्+आदाय+उक्तदोषप्रसंगात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
विषयतावच्छेदकधर्मभिन्नधर्मवच्छिन्नविषयतानिरूपकेच्छा	=>	विषयतावच्छेदकधर्मभिन्नधर्मवच्छिन्नविषयतानिरूपक+इच्छा
प्रयोज्यत्वाभाववद्विभक्तिकत्वस्य	=>	प्रयोज्यत्वाभाववत्+विभक्तिकत्वस्य
एकत्वबोधेच्छया	=>	एकत्वबोध+इच्छया
एवं द्वित्वबोधेच्छया	=>	एवम्+ द्वित्वबोध+इच्छया
द्वित्वबोधेच्छया	=>	द्वित्वबोध+इच्छया
एवं	=>	एवम्+च+एकत्व
चैकत्वधर्मिकबोधेच्छायाः	=>	धर्मिकबोध+इच्छायाः
विभक्तिधर्मिकबोधेच्छायाश्च	=>	विभक्तिधर्मिकबोध+इच्छायाः+च
एकवचनविभक्तिप्रयोजकत्वं बोध्यम्	=>	एकवचनविभक्तिप्रयोजकत्वम्+ बोध्यम्
१)एकत्वं सुपदजन्यबोधविषयो	=>	१)एकत्वम्+ सुपदजन्यबोधविषयः+
सुपदजन्यबोधविषयो भवतु	=>	सुपदजन्यबोधविषयः+ भवतु
इत्याकारिका	=>	इति+आकारिका
२)औजसादिर्द्वित्वाद्यवच्छिन्नविषयकबोधजनको भवतु	=>	२)औजसादिर्द्वित्वाद्यवच्छिन्नविषयकबोधजनकः+ भवतु
३)प्रमाणपदोत्तरं सुविभक्तिः	=>	३)प्रमाणपदोत्तरम्+ सुविभक्तिः
एकत्वं बोधयतु	=>	एकत्वम्+ बोधयतु
अत्रेदं बोध्यम्	=>	अत्र+इदम्+ बोध्यम्
यथाश्रुतग्रन्थतोऽविवक्षितत्वान्तस्य	=>	यथाश्रुतग्रन्थतः+अविवक्षितत्वान्तस्य
समानवचनकत्वव्याप्यत्वं लभ्यते	=>	समानवचनकत्वव्याप्यत्वम्+ लभ्यते
परस्परं व्याप्यव्यापकबोधो	=>	परस्परम्+ व्याप्यव्यापकबोधः+
व्याप्यव्यापकबोधो बोध्यः	=>	व्याप्यव्यापकबोधः+ बोध्यः
अविवक्षितत्वं तत्रैव	=>	अविवक्षितत्वम्+ तत्र+एव
तत्रैव	=>	तत्र+एव
कथं नोक्तं	=>	कथम्+ न+उक्तम्+
नोक्तं किं	=>	न+उक्तम्+ किम्+
किं विरुद्धान्तनिवेशेन	=>	किम्+ विरुद्धान्तनिवेशेन
यत्पदवत्वं तत्र	=>	यत्पदवत्वम्+ तत्र
स्वप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपिततादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकत्व--स्वकालीनसंख्याविषयकबोधजनकत्वप्रकारतानिरूपितेच्छीयविशेष्यत्वाभाववद्विभक्तिकत्वोभयसं |	=>	स्वप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपिततादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकत्व--स्वकालीनसंख्याविषयकबोधजनकत्वप्रकारतानिरूपितेच्छीयविशेष्यत्वाभाववत्+विभक्तिकत्व+उभयसम्+ |
स्वाव्यवहितोत्तरविभक्तिवृत्यानुपूर्वीमद्विभक्तिकत्वसं इति	=>	स्वाव्यवहितोत्तरविभक्तिवृत्यानुपूर्वीमत्+विभक्तिकत्वसम्+ इति
चेन्न	=>	चेत्+न
चैकत्वविवक्षया	=>	च+एकत्वविवक्षया
प्रमाणमिति	=>	प्रमाणम्+इति
एवं प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः	=>	एवम्+ प्रत्यक्षानुमान+उपमानशब्दाः
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः	=>	प्रत्यक्षानुमान+उपमानशब्दाः
प्रमाणानीत्यत्र	=>	प्रमाणानि+इति+अत्र
विशिष्टाभावसत्वान्नानुपपत्तिः	=>	विशिष्टाभावसत्वात्+न+अनुपपत्तिः
विशेष्यवाचकपदोत्तरेत्यादिग्रन्थेनाऽविवक्षितत्वस्य	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तर+इत्यादिग्रन्थेन+अविवक्षितत्वस्य
समानवचनकत्वस्योक्तविवक्षितत्वव्यापकत्वात्	=>	समानवचनकत्वस्य+उक्तविवक्षितत्वव्यापकत्वात्
उक्ताऽविवक्षितत्वस्य	=>	उक्त+अविवक्षितत्वस्य
प्रमाणमित्याद्युक्तस्थले	=>	प्रमाणम्+इत्यादि+उक्तस्थले
समानवचनकत्वानुपपत्तिरिति	=>	समानवचनकत्वानुपपत्तिः+इति
चेत्--ग्रन्थलाघवार्थं तदुपादानात्	=>	चेत्--ग्रन्थलाघवार्थम्+ तदुपादानात्
तथाहि--नीलो घटा	=>	तथाहि--नीलः+ घटा
इत्यादावभेदाऽन्वयवारणाय	=>	इत्यादौ+अभेद+अन्वयवारणाय
विशेष्यवाचकपदसमानवचनकत्वं विवक्षिणीयम्	=>	विशेष्यवाचकपदसमानवचनकत्वम्+ विवक्षिणीयम्
संख्याऽविवक्षास्थले	=>	संख्या+अविवक्षास्थले
प्रमाणमित्यादौ	=>	प्रमाणम्+इत्यादौ
एवमपि	=>	एवम्+अपि
प्रमाणमित्यत्र	=>	प्रमाणम्+इत्यत्र
विरुद्धान्तं निवेशनीयम्	=>	विरुद्धान्तम्+ निवेशनीयम्
एवं विभज्य	=>	एवम्+ विभज्य
गौरवं स्यादितीत्थमभिधानम्	=>	गौरवम्+ स्यादिति+इत्थम्+अभिधानम्
स्यादितीत्थमभिधानम्	=>	स्यादिति+इत्थम्+अभिधानम्
विरुद्धान्ताऽनिवेशे	=>	विरुद्धान्ता+अनिवेशे
स्तोकं पचत	=>	स्तोकम्+ पचत
संख्याया	=>	अविवक्षितत्वात्+समानवचनकत्वापत्तिः,
तादृशविभक्तितात्पर्यविषयसंख्याविरुद्धादिविवक्षापर्यन्ताऽप्रसिद्ध्या	=>	विरुद्धादिविवक्षापर्यन्त+अप्रसिद्ध्या
नचाऽऽगमादेशविकरणादिव्यवधानेपि	=>	नच+आगम+आदेशविकरणादिव्यवधानेपि
अव्यवहितोत्तरत्वमिष्टम्,	=>	अव्यवहितोत्तरत्वम्+इष्टम्,
तच्च	=>	तत्+च
प्रकृतिप्रत्यययोरव्ययबोधौपयिकाकाङ्क्षा	=>	प्रकृतिप्रत्यययोः+अव्ययबोधौपयिकाकाङ्क्षा
तत्तद्भिन्नप्रकृत्युत्तरानुत्तरत्वे	=>	तत्तद्भिन्नप्रकृत्युत्तर+अनुत्तरत्वे
एवं च	=>	एवम्+ च
स्तोकं पचत	=>	स्तोकम्+ पचत
सुतरां तदापत्तरिति	=>	सुतराम्+ तदापत्तिः+इति
तदापत्तरिति	=>	तदापत्तिः+इति
विभक्तिस्तत्तात्पर्यविषयसंख्या	=>	विभक्तिः+तत्तात्पर्यविषयसंख्या
अविवक्षितत्वमित्यर्थेनाऽदोषात्	=>	अविवक्षितत्वम्+इत्यर्थेन+अदोषात्
वै..स्वनिष्ठसंख्याबोधकत्व-स्वबोधकपदाऽव्यवहितोत्तरत्वोभयसं |	=>	वै.स्वनिष्ठसंख्याबोधकत्व-स्वबोधकपद+अव्यवहितोत्तरत्व+उभयसम्+ |
विशेष्यीभूतधात्वर्थेऽनन्वयादित्याहुः	=>	विशेष्यीभूतधात्वर्थे+अनन्वयादित्याहुः
तच्चिन्त्यम्	=>	तत्+चिन्त्यम्
अविवक्षितत्वोपादानादेव	=>	अविवक्षितत्वोपादानात्+एव
विशेषणवाचकपदोत्तरसुप्समभिव्याहृतत्वे	=>	विशेषणवाचकपदोत्तरसुप्+समभिव्याहृतत्वे
सतीत्युपादानादेव	=>	सति+इत्युपादानात्+एव
अविवक्षितत्वमित्युपादानादेव	=>	अविवक्षितत्वमित्युपादानात्+एव
यत्पदावत्वं तत्र	=>	यत्पदावत्वम्+ तत्र
स्वप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपिततादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकत्व--स्वाऽव्यवहितोत्तरत्वेनानुसन्धीयमान	=>	स्वप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपिततादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकत्व--स्वा+अव्यवहितोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमान
निरूपितेच्छीयविशेष्यत्वाभाववद्विभक्तिप्रकृतिकत्वोभयसं |	=>	निरूपितेच्छीयविशेष्यत्वाभाववत्+विभक्तिप्रकृतिकत्वोभयसम्+ |
स्वाव्यवहितोत्तरत्वेनाऽनुसन्धीयमानविभक्तिकत्वसं,	=>	स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमानविभक्तिकत्वसम्+,
विशेषणविभक्तेरभेदार्थकतापक्षे	=>	विशेषणविभक्तेः+अभेदार्थकतापक्षे
उक्ताऽविवक्षितत्वस्य	=>	उक्त+अविवक्षितत्वस्य
नीलो घटइत्यादाविव	=>	नीलः+ घटइत्यादौ+इव
घटइत्यादाविव	=>	घटइत्यादौ+इव
इत्यत्रापि	=>	इत्यत्र+अपि
सत्वात्समानवचनकत्वापत्तिः	=>	सत्वात्+समानवचनकत्वापत्तिः
विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिवृत्तिसुब्विभाजकधर्मवद्विभक्तिप्रकृतित्वनिवेशे	=>	विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिवृत्तिसुप्+विभाजकधर्मवत्+विभक्तिप्रकृतित्वनिवेशे
नोक्तस्थले	=>	न+उक्तस्थले
प्रकृतिपदोत्तरस्तृतीयाविभक्तौ	=>	प्रकृतिपदोत्तरः+तृतीयाविभक्तौ
तादृशप्रथमात्वविरहादिति	=>	तादृशप्रथमात्वविरहात्+इति
चारुभिरित्यत्र	=>	चारुभिः+इत्यत्र
तदापत्तितादवस्थ्यादिति	=>	तदापत्तितादवस्थ्यात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
स्वाऽव्यवहितोत्तरत्वेनानुसन्धीयमानविभक्तिजन्य	=>	स्वा+अव्यवहितोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमानविभक्तिजन्य
सुब्विभाजकधर्म	=>	सुप्+विभाजकधर्म
पदार्थधर्मिकाऽभेदानुकूलाकांक्षाघटक	=>	पदार्थधर्मिका+अभेदानुकूलाकांक्षाघटक
वृत्तिसुब्विभाजकधर्मशून्यत्वोभयसं |	=>	वृत्तिसुप्+विभाजकधर्मशून्यत्वोभयसम्+ |
चारुभिरित्यत्र	=>	चारुभिः+इत्यत्र
विभक्तिवृत्तिसुब्विभाजकतृतीयात्वधर्मशून्या	=>	विभक्तिवृत्तिसुप्+विभाजकतृतीयात्वधर्मशून्या
तत्प्रकृतिविशेष्यवाचकचारुपद	=>	तत्+प्रकृतिविशेष्यवाचकचारुपद
समानानुपूर्वीकपदं प्रकृत्या	=>	समानानुपूर्वीकपदम्+ प्रकृत्या
चारुभिरित्यत्र	=>	चारुभिः+इत्यत्र
चारुपदं तदर्थं	=>	चारुपदम्+ तदर्थम्+
तदर्थं 	=>	तदर्थम्+ 
चारुधर्मिकाऽभेदानुकूलाऽऽकांक्षाघटकीभूतविशेषणवाचकप्रकृतिपदसमानानुपूर्वीकपदं प्रकृत्या	=>	चारुधर्मिका+अभेदानुकूला+आकांक्षाघटकीभूतविशेषणवाचकप्रकृतिपदसमानानुपूर्वीकपदम्+ प्रकृत्या
प्रकृतिपदं,	=>	प्रकृतिपदम्+,
तत्प्रकृतिकवृत्तिसुब्विभाजको धर्मस्तृतीयात्वं	=>	तत्+प्रकृतिकवृत्तिसुप्+विभाजकः+ धर्मः+तृतीयात्वम्+
धर्मस्तृतीयात्वं तच्छून्यत्वं	=>	धर्मः+तृतीयात्वम्+ तत्+शून्यत्वम्+
तच्छून्यत्वं प्रकृत्या	=>	तत्+शून्यत्वम्+ प्रकृत्या
चारुभिरित्यत्र	=>	चारुभिः+इत्यत्र
नास्तीतिस्ववै.शिष्ट्याभावादिति	=>	न+अस्ति+इतिस्ववैशिष्ट्याभावात्+इति
चारुभिरित्यत्र	=>	चारुभिः+इत्यत्र
तादृशधर्मशून्यत्वं,	=>	तादृशधर्मशून्यत्वम्+,
चारुभिरित्यत्रेव	=>	चारुभिः+इत्यत्र+एव
इत्यत्रापि	=>	इत्यत्र+अपि
नीलो घट	=>	नीलः+ घटः+
घट इत्यत्र	=>	घटः+ इत्यत्र
नीलो घटायेत्यत्राऽभेदबोधः	=>	नीलः+ घटायेति+अत्र+अभेदबोधः
घटायेत्यत्राऽभेदबोधः	=>	घटायेति+अत्र+अभेदबोधः
एवं चोक्तनिवेशस्य	=>	एवम्+ च+उक्तनिवेशस्य
चोक्तनिवेशस्य	=>	च+उक्तनिवेशस्य
तावतैव	=>	तावत+एव
इत्यादेरपि	=>	इत्यादेः+अपि
व्यर्थमेव	=>	व्यर्थम्+एव
तदुपादानमिति	=>	तदुपादानम्+इति
भूम्न्येवे" तिकोषादेकस्त्रीतात्पर्येणापि	=>	भूम्नि+एव+इतिकोषात्+ एकस्त्रीतात्पर्येण+अपि
तिकोषादेकस्त्रीतात्पर्येणापि	=>	एकस्त्रीतात्पर्येण+अपि
विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्त्यभावो विवक्षणीयः	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्त्यभावः+ विवक्षणीयः
अभावश्च	=>	अभावः+च
प्रतियोगिताको ग्राह्यः	=>	प्रतियोगिताकः+ ग्राह्यः
स्वं-विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तिः,	=>	स्वम्+-विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तिः,
विभक्तिर्न	=>	विभक्तिः+न
गृहीतुं शक्यते,	=>	गृहीतुम्+ शक्यते,
विभक्त्यभावस्य	=>	विभक्ति+अभावस्य
केवलान्वयितया	=>	केवल+अन्वयितया
सत्वात्तादृशविभक्त्यभाववद्विभक्तिप्रकृतित्वस्य	=>	सत्वात्+तादृशविभक्ति+अभाववत्+विभक्तिप्रकृतित्वस्य
सत्वान्न	=>	सत्वात्+न
यत्पदावत्वं तत्र	=>	यत्पदवत्वम्+ तत्र
स्वप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपिततादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकत्व--स्वाव्यवहितोत्तरत्वेनाऽनुसन्धीयमानविभक्तिविशिष्टविभक्तिप्रकृतिकत्वोभयसं |	=>	स्वप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपिततादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकत्व--स्वाव्यवहितोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमानविभक्तिविशिष्टविभक्तिप्रकृतिकत्वोभयसम्+ |
विभक्तिवै.स्वाभावत्वसं |	=>	विभक्तिवै.स्वाभावत्वसम्+ |
स्वाभावश्च	=>	स्वाभावः+च
स्वाव्यवहितोत्तरविभक्तिवृत्तिआनुपूर्वीमद्विभक्तिप्रकृतित्व	=>	स्वाव्यवहितोत्तरविभक्तिवृत्तिआनुपूर्वीमत्+विभक्तिप्रकृतित्व
संबन्धेनेति	=>	संबन्धेन+इति
एवं सति	=>	एवम्+ सति
उपदर्शितस्वतात्पर्येत्यादिसंबन्धविरहेण	=>	उपदर्शितस्वतात्पर्य+इत्यादिसंबन्धविरहेण
सत्वात्तादृशविभक्तिप्रकृतित्वस्य	=>	सत्वात्+तादृशविभक्तिप्रकृतित्वस्य
चेन्न	=>	चेत्+न
विरुद्धत्वसंबन्धावच्छिन्न	=>	+अविरुद्धत्वसम्बन्धावच्छिन्न
प्रतियोगिकविभक्त्यभाववत्संख्याविवक्षा	=>	प्रतियोगिकविभक्ति+अभाववत्+संख्याविवक्षा
विषयत्वाभाववद्विभक्ति	=>	विषयत्वाभाववत्+विभक्ति
स्वपदाऽग्राह्यतया	=>	स्वपद+अग्राह्यतया
तादृशव्यधिकरणसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोक्तविभक्त्यभाववती	=>	तादृशव्यधिकरणसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः+उक्तविभक्त्यभाववती
विरहादिति	=>	विरहात्+इति
स्वाव्यवहितोत्तरत्वेनाऽनुसन्धीयमानविभक्तिविशिष्टसंख्यानिष्ठविषयताकबोधजनकत्वप्रकारतानिरूपितेच्छीयविशेष्यत्वाभाववद्विभक्तिप्रकृतित्वसं |	=>	स्वाव्यवहितोत्तरत्+अनुसन्धीयमानविभक्तिविशिष्टसंख्यानिष्ठविषयताकबोधजनकत्वप्रकारतानिरूपितेच्छीयविशेष्यत्वाभाववत्+विभक्तिप्रकृतित्वसम्+ |
स्वाभाववत्वसं |	=>	स्वाभाववत्वसम्+ |
स्वाभावश्च	=>	स्वाभावः+च
संख्याऽविरुद्धित्व	=>	संख्या+अविरुद्धित्व
विषयसंख्याऽविरुद्धत्व	=>	विषयसंख्या+अविरुद्धत्व
चेन्न	=>	चेत्+न
नियतवचनकान्ययत्पदावत्वं यत्र	=>	नियतवचनकान्ययत्पदावत्वम्+ यत्र
स्वाव्यवहितोत्तरविभक्तिवृत्तिआनुपूर्वीमद्विभक्तिप्रकृतित्व--नियतवचनकान्यत्वोभयसंबन्धेन	=>	स्वाव्यवहितोत्तरविभक्तिवृत्तिआनुपूर्वीमत्+विभक्तिप्रकृतित्व--नियतवचनकान्यत्व+उभयसम्बन्धेन
विवक्षणान्न	=>	विवक्षणात्+न
नियतवचनकत्वं च	=>	नियतवचनकत्वम्+ च
वै.स्वावच्छिन्नपरत्व--स्वविशिष्टशाब्दजनकतावच्छेदकविभक्तिनिष्ठविशेष्यतानिरूपिताऽव्यवहितोत्तरत्वसंबन्धावच्छिन्नप्रकारतावच्छेदकानुपूर्वीमत्वोभयसं |	=>	वै.स्वावच्छिन्नपरत्व--स्वविशिष्टशाब्दजनकतावच्छेदकविभक्तिनिष्ठविशेष्यतानिरूपिता+अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतावच्छेदकानुपूर्वीमत्व+उभयसम्+ |
विशेष्यतायां स्ववै.-स्वाभाववत्वसं	=>	विशेष्यतायाम्+ स्ववै.-स्वाभाववत्वसम्+
स्ववै.-स्वाभाववत्वसं |	=>	स्ववै.-स्वाभाववत्वसम्+ |
स्वाभावश्च	=>	स्वाभावः+च
विषयतावत्वं च	=>	विषयतावत्वम्+ च
स्वसमानाधिकरणसुब्विभाजकधर्मसामानाधिकरण्य	=>	स्वसमानाधिकरणसुप्+विभाजकधर्मसामानाधिकरण्य
स्वावच्छेदकानवच्छिन्नत्व--स्वनिरूपिताऽव्यवहितोत्तरत्व	=>	स्वावच्छेदकानवच्छिन्नत्व--स्वनिरूपित+अव्यवहितोत्तरत्व
सं |	=>	सम्+ |
स्वं स्त्रीत्वं	=>	स्वम्+ स्त्रीत्वम्+
स्त्रीत्वं तदवच्छिन्नपरत्वं-एवं	=>	स्त्रीत्वम्+ तदवच्छिन्नपरत्वम्+-एवम्+
तदवच्छिन्नपरत्वं-एवं स्वं	=>	तदवच्छिन्नपरत्वम्+-एवम्+ स्वम्+
स्वं स्त्रीत्वं	=>	स्वम्+ स्त्रीत्वम्+
स्त्रीत्वं तद्विशिष्टा	=>	स्त्रीत्वम्+ तद्विशिष्टा
तन्निरूपिताऽव्यवहितोत्तरत्वसंबन्धावच्छिन्नदारत्वरूपानुपूर्व्यवच्छिन्नप्रकारतावच्छेदकदारत्वरूपानुपूर्व्यीमत्वं च	=>	तत्+निरूपिता+अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धावच्छिन्नदारपदत्वरूपानुपूर्व्यवच्छिन्नप्रकारतावच्छेदकदारपदत्वरूपानुपूर्व्यीमत्वम्+ च
दारपदेस्ति	=>	दारपदे+अस्ति
विशेष्यतायां स्ववैशिष्ट्यमपि	=>	विशेष्यतायाम्+ स्ववैशिष्ट्यम्+अपि
स्ववैशिष्ट्यमपि	=>	स्ववैशिष्ट्यम्+अपि
स्वं स्त्रीत्वं	=>	स्वम्+ स्त्रीत्वम्+
स्त्रीत्वं 	=>	स्त्रीत्वम्+ 
भवितुं नार्हति,	=>	भवितुम्+ न+अर्हति,
नार्हति,	=>	न+अर्हति,
जसो बहुत्वाऽबोधकत्वात्,	=>	जसः+ बहुत्व+अबोधकत्वात्,
बहुत्वाऽबोधकत्वात्,	=>	बहुत्व+अबोधकत्वात्,
विषयतैव,	=>	विषयत+एव,
तादृशविषयतावत्वसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिकस्त्रीत्वाभावो विभक्तिनिष्ठविशेष्यतायाम्	=>	तादृशविषयतावत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिकस्त्रीत्वाभावः+ विभक्तिनिष्ठविशेष्यतायाम्
तादृशविषयतावत्वं विशेष्यतायाम्	=>	तादृशविषयतावत्वम्+ विशेष्यतायाम्
स्वं जस्	=>	स्वम्+ जस्
तत्समानाधिकरण	=>	तत्+समानाधिकरण
सुब्विभाजक	=>	सुप्+विभाजक
स्वनिरूपिताऽव्यवहितोत्तरत्व	=>	स्वनिरूपित+अव्यवहितोत्तरत्व
सत्वेपिजस्	=>	सत्वे+अपिजस्
विषयतावच्छेदकानवच्छिन्नत्वविरहात्	=>	विषयतावच्छेदकान्+अवच्छिन्नत्वविरहात्
विषयतावदन्यत्वं वा	=>	विषयतावत्+अन्यत्वम्+ वा
विषयतावत्वं च-स्वावच्छेदकावच्छिन्नपरत्व--स्वनिरूपकबोधजनकत्वप्रकारतातात्पर्यविषयतावच्छेदकाकानुपूर्वीमत्व,	=>	विषयतावत्वम्+ च-स्वावच्छेदकावच्छिन्नपरत्व--स्वनिरूपकबोधजनकत्वप्रकारतातात्पर्यविषयतावच्छेदकाकानुपूर्वीमत्व,
स्वविशिष्टविषयताबोधजनकत्वप्रकारकजात्ययविषयतावच्छेदकाऽऽनुपूर्वीमत्वै.तत्र्त्रितयसं |	=>	स्वविशिष्टविषयताबोधजनकत्वप्रकारकजात्ययविषयतावच्छेदकाऽऽनुपूर्वीमत्वैतत्र्त्रितयसम्+ |
स्वावच्छेदकावच्छिन्नत्वोभयसं |	=>	स्वावच्छेदकावच्छिन्नत्व+उभयसम्+ |
सत्वेपि	=>	सत्वे+अपि
सत्वेपि	=>	सत्वे+अपि
बहुत्वत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितस्त्रीत्वावच्छिन्नविशेष्यताविशिष्टत्वं नास्ति,	=>	बहुत्वत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितस्त्रीत्वावच्छिन्नविशेष्यताविशिष्टत्वम्+ न+अस्ति,
नास्ति,	=>	न+अस्ति,
व्याप्यैकत्वत्वावच्छिन्नप्रकारता	=>	व्याप्य+एकत्वत्वावच्छिन्नप्रकारता
विशेष्यतायां सत्वेन"	=>	विशेष्यतायाम्+ सत्वेन"
तादृशस्त्रीत्वावच्छिन्नविशेष्यतायां विरहेण	=>	तादृशस्त्रीत्वावच्छिन्नविशेष्यतायाम्+ विरहेण
विषयतावदन्यत्वस्य	=>	विषयतावत्+अन्यत्वस्य
सत्वान्नियतवचनकत्वम्	=>	सत्वात्+नियतवचनकत्वम्
सत्वान्न	=>	सत्वात्+न
इवाचरतीति	=>	इव+आचरति+इति
वृत्तिर्थाऽनुपूर्वी	=>	वृत्तिर्थ+आनुपूर्वी
सैव	=>	स+एव
स्त्रीवाचकदारपदेऽपि	=>	स्त्रीवाचकदारपदे+अपि
एवं च	=>	एवम्+ च
विशेष्यतामादाय	=>	विशेष्यताम्+आदाय
नियतवचनकत्वानुपपत्तिरतः	=>	नियतवचनकत्वानुपपत्तिः+अतः
द्वितीयसंबन्धाऽनिवेशे	=>	द्वितीयसंबन्ध+अनिवेशे
एकत्वप्रकारतानिरूपितस्त्रीत्वावच्छिन्नविशेष्यतामादाय	=>	एकत्वप्रकारतानिरूपितस्त्रीत्वावच्छिन्नविशेष्यताम्+आदाय
एवं तादृशविशेष्यताविशिष्टा	=>	एवम्+ तादृशविशेष्यताविशिष्टा
तन्निरूपकबोधजनकत्वप्रकारकतात्पर्यविषयतावच्छेदकानुपूर्वीमत्वस्य	=>	तत्+निरूपकबोधजनकत्वप्रकारकतात्पर्यविषयतावच्छेदकानुपूर्वीमत्वस्य
एवं तादृशविशेष्यतायां	=>	एवम्+ तादृशविशेष्यतायाम्+
तादृशविशेष्यतायां तादृशविशेष्यतावैशिष्ट्यमपि,	=>	तादृशविशेष्यतायाम्+ तादृशविशेष्यतावैशिष्ट्यम्+अपि,
तादृशविशेष्यतावैशिष्ट्यमपि,	=>	तादृशविशेष्यतावैशिष्ट्यम्+अपि,
स्वपदग्राह्यतादृशविशेष्यतानिरुपितप्रकारतावच्छेदकसंख्याव्याप्यैकत्वभिन्नबहुत्वप्रकारतानिरूपितत्वस्य	=>	स्वपदग्राह्यतादृशविशेष्यतानिरुपितप्रकारतावच्छेदकसंख्याव्याप्य+एकत्वभिन्नबहुत्वप्रकारतानिरूपितत्वस्य
विषयतावदन्यत्वस्य	=>	विषयतावत्+अन्यत्वस्य
तृतीयसंबन्धाऽनिवेशेपि	=>	तृतीयसंबन्ध+अनिवेशे+अपि
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
स्वावच्छेदकवच्छिन्नत्वाऽनिवेशे	=>	स्वावच्छेदकवच्छिन्नत्व+अनिवेशे
तन्निरूपकदारसदृशाचरणकर्तृविषयकबोधजनकतावच्छेदकीभूतक्विबन्तदारपदत्वावच्छिन्नानुपूर्वीमत्वस्य	=>	तत्+निरूपकदारसदृशाचरणकर्तृविषयकबोधजनकतावच्छेदकीभूतक्विबन्तदारपदत्वावच्छिन्नानुपूर्वीमत्वस्य
तादृशविशेष्यताविशिष्ट्यमपि	=>	तादृशविशेष्यतावैशिष्ट्यम्+अपि
तादृशविशेष्यतानिरुपितप्रकारतावच्छेदकबहुत्वभिन्नैकत्वप्रकारतानिरूपितत्वस्य	=>	तादृशविशेष्यतानिरुपितप्रकारतावच्छेदकबहुत्वभिन्न+एकत्वप्रकारतानिरूपितत्वस्य
संबन्धसत्वाच्च	=>	संबन्धसत्वात्+च
तन्निवेशे	=>	तत्+निवेशे
"दारसदृशाचरणकर्तृत्वावच्छिन्नत्वस्यैव	=>	"दारसदृशाचरणकर्तृत्वावच्छिन्नत्वस्य+एव
तृतीयसंबन्धाभावान्नानुपपत्तिः	=>	तृतीयसंबन्धाभावात्+न+अनुपपत्तिः
स्वार्थनिष्ठाऽभेदसंबन्धा	=>	स्वार्थनिष्ठ+अभेदसंबन्धा
निरुपितविशेष्यताप्रयोजकत्वोभयसंबन्धेन	=>	निरुपितविशेष्यताप्रयोजकत्व+उभयसम्बन्धेन
विशेषणवाचकपदवत्वं तत्र	=>	विशेषणवाचकपदवत्वम्+ तत्र
समानवचनकत्वमित्येव	=>	समानवचनकत्वम्+इत्येव
कथं नोक्तम्	=>	कथम्+ न+उक्तम्
नोक्तम्	=>	न+उक्तम्
विशेषणपदोत्तरविभक्तेर्निरर्थकतामते	=>	विशेषणपदोत्तरविभक्तेः+निरर्थकतामते
नीलो घट	=>	नीलः+ घटः+
घट इत्यत्र	=>	घटः+ इत्यत्र
समानवचनकत्वापपत्तिरिति	=>	समानवचनकत्वापपत्तिः+इति
विशेषणत्वविवक्षणां समानवचनकत्वानुपपत्तिरिति	=>	विशेषणत्वविवक्षणाम्+ समानवचनकत्वानुपपत्तिः+इति
समानवचनकत्वानुपपत्तिरिति	=>	समानवचनकत्वानुपपत्तिः+इति
विवक्षणादिति	=>	विवक्षणात्+इति
ईदृशनियमाङ्गीकारादेवेत्यर्थः	=>	ईदृशनियमाङ्गीकारात्+एवेर्थः
समुदाहृतौ	=>	सम्+उदाहृतौ
समुदाहृतौ	=>	सम्+उदाहृतौ
इत्यन्वयः	=>	इति+अन्वयः
प्रभृत्योरिति	=>	प्रभृत्योः+इति
प्रभृतिग्रहणं विशेष्यवाचकविश्वेदेवपदोत्तरविभक्तितात्पर्यविषयबहुत्वसंख्यायाः	=>	प्रभृतिग्रहणम्+ विशेष्यवाचकविश्वेदेवपदोत्तरविभक्तितात्पर्यविषयबहुत्वसंख्यायाः
अन्वययोग्यतां सूचयितुम्,	=>	अन्वययोग्यताम्+ सूचयितुम्,
विश्वेदेवानां बहुत्वात्	=>	विश्वेदेवानाम्+ बहुत्वात्
द्वित्वविशिष्टपरूरवआर्द्रवोऽभिन्ना	=>	द्वित्वविशिष्टपुरूरवआर्द्रवः+अभिन्ना
प्रयोगापत्तिरिति	=>	प्रयोगापत्तिः+इति
विशेषयतयेत्यस्य	=>	विशेषयतयेति+अस्य
विशेषणयतयेत्यर्थात्	=>	विशेषणयतयेति+अर्थात्
स्वघटितसमुदायत्ववदभेद	=>	स्वघटितसमुदायत्ववत्+अभेद
स्वं परूरव	=>	स्वम्+ पुरूरव
आर्द्रवश्च	=>	आर्द्रवः+च
द्वित्वान्वयः	=>	द्वित्व+अन्वयः
तद्वाचकपदस्य	=>	तत्+वाचकपदस्य
समानवचनकत्वमिति	=>	समानवचनकत्वम्+इति
विवक्षितत्त्वान्न	=>	विवक्षितत्त्वात्+न
समानवचनकत्वमिति	=>	समानवचनकत्वम्+इति
विश्वेदेवानां बहुत्वेपि	=>	विश्वेदेवानाम्+ बहुत्वेपि
परूरवआर्द्रवसोस्तत्र	=>	विशिष्टयोः+एव
तत्र	=>	पुरूरवआर्द्रवसोः+तत्र
ध्येयम्	=>	प्रतिपिपादयिषितत्वात्+इतिध्येयम्
प्रमाणमित्यत्र	=>	प्रमाणम्+इत्यत्र
समानवचनकत्वभावामुपपदयति	=>	समानवचनकत्वभावाम्+उपपादयति
प्रमाणमित्यत्र	=>	प्रमाणम्+इत्यत्र
एकत्वं विवक्षितमिति	=>	एकत्वम्+ विवक्षितम्+इति
विवक्षितमिति	=>	विवक्षितम्+इति
संख्याविरुद्धैकत्व	=>	संख्याविरुद्ध+एकत्व
विवक्षिततत्त्वान्न	=>	विवक्षिततत्त्वात्+न
समानवचनकत्वमिति	=>	समानवचनकत्वम्+इति
एकत्वं प्रकृत्यर्थे	=>	एकत्वम्+ प्रकृत्यर्थे
तेषां बहुत्वादित्यत्र	=>	तेषाम्+ बहुत्वात्+इत्यत्र
बहुत्वादित्यत्र	=>	बहुत्वात्+इत्यत्र
तच्चेति	=>	तत्+चेति
एकत्वं चेत्यर्थः	=>	एकत्वम्+ च+इत्यर्थः
चेत्यर्थः	=>	च+इत्यर्थः
प्रकृत्यर्थप्रमाणानां बहुत्वेपि	=>	प्रकृत्यर्थप्रमाणानाम्+ बहुत्वे+अपि
बहुत्वेपि	=>	बहुत्वे+अपि
नानैकत्वानां प्रत्येकमन्वयेनैव	=>	न+अनेकत्वानाम्+ प्रत्येकमन्वयेन+एव
प्रत्येकमन्वयेनैव	=>	प्रत्येकमन्वयेन+एव
तदन्वयानुधावनं किमर्थमिति	=>	तदन्वयानुधावनम्+ किमर्थम्+इति
किमर्थमिति	=>	किमर्थम्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
एकत्वमात्रमेकवचनार्थः	=>	एकत्वमात्रम्+एकवचनार्थः
तच्च	=>	तत्+च
स्वसजातीयनिष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदकैकत्वरूपम्	=>	स्वसजातीयनिष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदक+एकत्वरूपम्
प्रमाणगतैकत्वे	=>	प्रमाणगत+एकत्वे
तादृशभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्यैव	=>	तादृशभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य+एव
सत्वादयोग्यत्वप्रसंगात्	=>	सत्वात्+अयोग्यत्वप्रसंगात्
प्रमाणत्त्वगतैकत्वस्याऽसत्वेन	=>	प्रमाणत्त्वगत+एकत्वस्य+असत्वेन
योग्यतायास्तथाप्यनुद्धार	=>	योग्यतायाः+तथापि+अनुद्धार
एकत्वान्वयस्तत्र	=>	एकत्व+अन्वयः+तत्र
करणत्वसामान्यं हि	=>	करणत्वसामान्यम्+ हि
कारणत्वं तु	=>	कारणत्वम्+ तु
व्यापारसम्बन्धावच्छिन्नं व्यापारेऽव्याप्तेः,	=>	व्यापारसम्बन्धावच्छिन्नम्+ व्यापारे+अव्याप्तेः,
व्यापारेऽव्याप्तेः,	=>	व्यापारे+अव्याप्तेः,
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
कारणत्वस्येष्टत्वात्	=>	कारणत्वस्ये+इष्टत्वात्
कारणत्वकरणत्वयोरयमेव	=>	कारणत्वकरणत्वयोः+अयम्+एव
प्रमाणत्वं तु	=>	प्रमाणत्वम्+ तु
प्रमात्वं चानुगतमन्यत्र	=>	प्रमात्वम्+ च+अनुगतम्+अन्यत्र
चानुगतमन्यत्र	=>	च+अनुगतम्+अन्यत्र
एकत्वविशिष्टप्रमितिकरणत्ववदभिन्ना	=>	एकत्वविशिष्टप्रमितिकरणत्ववत्+अभिन्ना
शाब्दप्रमितिकरणतात्वस्याऽऽश्रयभेदप्रयुक्तप्रमितिकारणताया	=>	शाब्दप्रमितिकरणतात्वस्य+आश्रयभेदप्रयुक्तप्रमितिकारणताया
कथं परिष्कृतैकत्वान्वय	=>	कथम्+ परिष्कृत+एकत्व+अन्वय
परिष्कृतैकत्वान्वय	=>	परिष्कृत+एकत्व+अन्वय
शब्दत्वावच्छिन्नमिति	=>	शब्दत्वावच्छिन्नम्+इति
शब्दत्वस्यैवाऽन्वयिताच्छेदकतया	=>	शब्दत्वस्य+एव+अन्वयिताच्छेदकतया
चैकत्वात्तदवच्छिन्नस्य	=>	च+एकत्वात्तदवच्छिन्नस्य
प्रमितिकारणतात्वस्याप्येकत्वेन	=>	प्रमितितिकारणतात्वस्यापि+एकत्वेन
तत्रैकत्वान्वयाऽबाधात्	=>	तत्र+एकत्वान्वया+अबाधात्
नीलाऽभिन्नो घट	=>	नीलाः+अभिन्नः+ घटः+
घट इति	=>	घटः+ इति
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
नीलो घट	=>	नीलः+ घटः+
घट इति	=>	घटः+ इति
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
तत्तच्छाब्दं प्रति	=>	तत्तत्+शाब्दम्+ प्रति
तत्तच्छब्दस्य	=>	तत्तत्+शब्दस्य
कारणत्वमिति	=>	कारणत्वम्+इति
कार्यकारणभावस्तत्सामान्ययोरपीति	=>	कार्यकारणभावः+तत्+सामान्ययोः+अपि+इति
शाब्दत्वावच्छिन्नं प्रति	=>	शाब्दत्वावच्छिन्नम्+ प्रति
कार्यकारणभावोपि	=>	कार्यकारणभावः+अपि
तत्रैकत्वान्वयोपि	=>	तत्र+एकत्व+अन्वयः+अपि
एवेत्याशयेन	=>	एवेति+आशयेन
शब्दत्वावच्छिन्नं यावच्छब्दनिष्ठमेकमेवेति	=>	शब्दत्वावच्छिन्नम्+ यावत्+शब्दनिष्ठम्+एकम्+एवेति
यावच्छब्दनिष्ठमेकमेवेति	=>	यावत्+शब्दनिष्ठम्+एकम्+एवेति
नायोग्यते"ति	=>	न+अयोग्यते"ति
भट्टाचार्येणोक्तम्	=>	भट्टाचार्येण+उक्तम्
(वि-२)(१)-अत्रेदं चिन्त्यते	=>	(वि-२)(१)-अत्र+इदम्+ चिन्त्यते
शाब्दप्रमाकरणत्वमित्यस्य	=>	शाब्दप्रमाकरणत्वम्+इत्यस्य
शाब्दत्वप्रमत्वोभयधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणत्वमर्थः--तदा	=>	शाब्दत्वप्रमत्वोभयधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणत्वम्+अर्थः--तदा
कार्यतावच्छेदकत्वेपि	=>	कार्यतावच्छेदकत्वे+अपि
प्रमात्वमर्थसमाजग्रस्तम्	=>	प्रमात्वम्+अर्थसमाजग्रस्तम्
तत्वं च	=>	तत्वम्+ च
विशेष्यप्रकारज्ञानसामग्रीप्रयोज्यत्वमिति	=>	विशेष्यप्रकारज्ञानसामग्रीप्रयोज्यत्वम्+इति
आकस्मिकत्वापत्तिरिति	=>	आकस्मिकत्वापत्तिः+इति
प्रमानिष्ठशाब्दत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणत्वमर्थः--तदा	=>	प्रमानिष्ठशाब्दत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणत्वम्+अर्थः--तदा
प्रमात्वस्योपलक्षणतया	=>	प्रमात्वस्य+उपलक्षणतया
तदप्रसिद्धिवारणेपि	=>	तदप्रसिद्धिवारणे+अपि
सिञ्चतीति	=>	सिञ्चति+इति
वाक्येपि	=>	वाक्ये+अपि
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
प्रमाणत्वव्यवहारापत्तेरिति	=>	प्रमाणत्वव्यवहारापत्तेः+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
प्रमावृत्तित्वविशिष्टायास्तयाः	=>	प्रमावृत्तित्वविशिष्टायाः+तयाः
प्रमावृत्तित्ववत्तन्निरूपितकारणतापि	=>	प्रमावृत्तित्ववत्तत्+निरूपितकारणतापि
नोक्तवाक्यस्य	=>	न+उक्तवाक्यस्य
प्रमात्वन्यूनवृत्तिशाब्दत्वघटितधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणत्वमेव	=>	प्रमात्वन्यूनवृत्तिशाब्दत्वघटितधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणत्वम्+एव
प्रमात्वन्यूनवृत्तिशाब्दत्वघटितो 	=>	प्रमात्वन्यूनवृत्तिशाब्दत्वघटित+ 
नीलाभिन्नो घट	=>	नील+अभिन्नः+ घटः+
घट इत्यादि	=>	घटः+ इत्यादि
तत्तच्छाब्दवृत्तित्वमेव	=>	तत्तत्+शाब्दवृत्तित्वम्+एव
तत्तच्छाब्दत्वा	=>	तत्तत्+शाब्दत्वा
वच्छिन्नैवेति	=>	वच्छिन्न+एवेति
"एकमेवेति"	=>	"एकम्+एव+इति"
ग्रन्थाऽसंगतिरतः	=>	ग्रन्थ+असंगतिः+अतः
प्रमाणपदोत्तरस्वर्थैकत्वस्य	=>	प्रमाणपदोत्तरस्वर्थ+एकत्वस्य
शाब्दत्वजातावन्वयेन	=>	शाब्दत्वजातौ+अन्वयेन
शाब्दत्वघटितधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणतावदभिन्ना	=>	शाब्दत्वघटितधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणतावत्+अभिन्ना
तादृशप्रमाकरणत्वेऽन्वयबलात्कथंचिदेकमेवेति	=>	तादृशप्रमाकरणत्वे+अन्वयबलात्+कथंचिदेकम्+एवेति
शब्दत्वावच्छिन्नं यावच्छब्दनिष्ठमित्यस्याऽसंगतिरिति	=>	शब्दत्वावच्छिन्नम्+ यावत्+शब्दनिष्ठम्+इत्यस्य+असंगतिः+इति
यावच्छब्दनिष्ठमित्यस्याऽसंगतिरिति	=>	यावत्+शब्दनिष्ठम्+इत्यस्य+असंगतिः+इति
शब्दत्वावच्छिन्नमित्यस्याऽऽनुपूर्व्यवच्छिन्नमित्यर्थात्	=>	शब्दत्वावच्छिन्नम्+इत्यस्य+आनुपूर्व्यवच्छिन्नम्+इति+अर्थात्
यावच्छब्दनिष्ठमित्यस्य	=>	यावत्+शब्दनिष्ठम्+इत्यस्य
प्रमाणशब्दनिष्ठमित्यर्थात्	=>	प्रमाणशब्दनिष्ठम्+इति+अर्थात्
पशुरित्यादिप्रयोगस्य	=>	पशुः+इत्यादिप्रयोगस्य
चापत्तिः.	=>	च+आपत्तिः।
पशुपदजन्योपस्थितेर्विशेष्यता	=>	पशुपदजन्योपस्थितेः+विशेष्यता
एवं जातावपि	=>	एवम्+ जातौ+अपि
जातावपि	=>	जातौ+अपि
तत्पदजन्योपस्थितिर्बोध्येतिवाच्यम्	=>	तत्पदजन्योपस्थितिः+बोध्ये+इतिवाच्यम्
नचैवमपि	=>	नच+एवम्+अपि
सत्वादिति	=>	सत्वात्+इति
कार्यतावच्छेदककोटावपि	=>	कार्यतावच्छेदककोटौ+अपि
विशेष्यतायां मुख्यत्वस्य	=>	विशेष्यतायाम्+ मुख्यत्वस्य
शाब्दबोधस्याप्यभावान्न	=>	शाब्दबोधस्यापि+अभावात्+न
शोभनाद्यभेदान्वयापत्तिः,	=>	शोभनादि+अभेदान्वयापत्तिः,
कार्यतावच्छेदकानाक्रान्तत्वादिति	=>	कार्यतावच्छेदकानाक्रान्तत्वात्+इति
पदार्थान्तरनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेनैव	=>	पदार्थान्तरनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन+एव
केवलान्वयितया	=>	केवल+अन्वयितया
लोमस्यापि	=>	लोमस्य+अपि
व्यभिचारस्तदवस्थ	=>	व्यभिचारः+तदवस्थ
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
मुख्यविशेष्यतासम्बन्धेनोपस्थितेः	=>	मुख्यविशेष्यतासम्बन्धेन+उपस्थितेः
वै..स्वतादात्म्य-स्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयतानिरूपितविषयत्वप्रयोज्यविषयतानिरूपितत्वोभयसं |	=>	वै.स्वतादात्म्य-स्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयतानिरूपितविषयत्वप्रयोज्यविषयतानिरूपितत्व+उभयसम्+ |
लाङ्गूलनिष्ठविशेष्यतामादाय	=>	लाङ्गूलनिष्ठविशेष्यताम्+आदाय
तत्वात्तादात्म्यस्य स्वपदग्राह्यतादृशविशेष्यताप्रयोजकपदवृत्तिज्ञानीय	=>	तत्वात्+ तादात्म्यस्य
विषयतानिरूपितविषयत्वाऽप्रयोज्यशाब्दबोधीयशोभननिष्ठ	=>	"लाङ्गूलवत्+निष्ठ"
"प्रकारतात्मक"	=>	विषयतानिरूपितविषयत्व+अप्रयोज्यशाब्दबोधीयशोभननिष्ठ
सत्वेन	=>	लाङ्गूलविषयतायाम्+अन्वयःसत्वेन
पशुपदजन्योपस्थितेरभावान्नापत्तिः	=>	पशुपदजन्योपस्थितेः+अभावात्+न+आपत्तिः
लोमनिष्ठप्रकारतात्मक	=>	लोमनिष्ठप्रकारत+आत्मक
विषयतायां 	=>	विषयतायाम्+ 
तादृविषयत्वाऽप्रयोज्यत्वविरहेण	=>	तादृशविषयत्व+अप्रयोज्यत्वविरहेण
पशुपदजन्योपस्थितेरसत्वेपि	=>	पशुपदजन्योपस्थितेः+असत्वे+अपि
नित्यो घट	=>	नित्यः+ घट
नापत्तिः,	=>	न+आपत्तिः,
सैव,	=>	स+एव,
मुख्यविशेष्यतासम्बन्धेनोपस्थितेरभावात्	=>	मुख्यविशेष्यतासम्बन्धेन+उपस्थितेः+अभावात्
प्रमाणमित्यत्रापि	=>	प्रमाणम्+इत्यत्र+अपि
मुख्यविशेष्यतासम्बन्धेनोपस्थितेरभावात्	=>	मुख्यविशेष्यतासम्बन्धेन+उपस्थितेः+अभावात्
वि-१)नचेति	=>	(वि-१)नच+इति
एवमितिशेषः	=>	एवम्+इतिशेषः
एकदेशान्वये	=>	एकदेश+अन्वये
पदार्थेनान्वेति	=>	पदार्थेन+अन्वेति
पदार्थैकदेशेनेति	=>	पदार्थ+एकदेशेन+इति
आश्रयतासंबन्धावच्छिन्नपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितेश्वरीच्छीयविशेष्यतावान्पदार्थः	=>	आश्रयतासंबन्धावच्छिन्नपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितेश्वरीच्छीयविशेष्यतावान्+पदार्थः
अवच्छेदकतासंबन्धावच्छिन्नपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितभगवदिच्छीयविशेष्यतावान्पदार्थैकदेशः	=>	अवच्छेदकतासंबन्धावच्छिन्नपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितभगवदिच्छीयविशेष्यतावान्+पदार्थ+एकदेशः
प्रमाणपदार्थैकदेशे	=>	प्रमाणपदार्थ+एकदेशे
एकत्वान्वयो 	=>	एकत्व+अन्वयः+ 
व्युत्पत्तिविरोधादिति	=>	व्युत्पत्तिविरोधात्+इति
व्युत्पत्तेरङ्गीकारादेव	=>	व्युत्पत्तेः+अङ्गीकारात्+एव
नित्यो घट	=>	नित्यः+ घट
नापत्तिः,घटत्वस्य	=>	न+आपत्तिः,घटत्वस्य
पदार्थैकदेशत्वात्	=>	पदार्थ+एकदेशत्वात्
घटपदादुपस्थिते	=>	घटपदात्+उपस्थिते
नित्यान्वयो न	=>	नित्यान्वयः+ न
अन्वयितावच्छेदकरूपेणोपस्थित्यभावादिति	=>	अन्वयितावच्छेदकरूपेण+उपस्थित्यभावात्+इति
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
विशेष्यतासम्बन्धेनोपस्थितिः	=>	विशेष्यतासम्बन्धेन+उपस्थितिः
कारणमित्याकारकः	=>	कारणम्+इत्याकारकः
एवं च	=>	एवम्+ च
घटपदजन्योपस्थितेरभावान्नोक्तापत्तिः(१)	=>	घटपदजन्योपस्थितेः+अभावात्+न+उक्त+आपत्तिः(१)
संपन्नो व्रीहिरित्यारित्यत्र	=>	संपन्नः+ व्रीहिः+इत्यत्र
व्रीहिरित्यारित्यत्र	=>	व्रीहिः+इत्यत्र
व्रीहिरित्यापदोत्तरसुविभक्त्यर्थैकत्वस्य	=>	व्रीहिपदोत्तरसुविभक्त्यर्थ+एकत्वस्य
व्रीहिरित्यावन्वयो न	=>	व्रीहो+अन्वयः+ न
संभवति,एकत्वविशिष्टसंपत्तिविशिष्टस्याऽभेदाऽन्वयाऽसंभवात्,	=>	संभवति,एकत्वविशिष्टसंपत्तिविशिष्टस्य+अभेद+अन्वय+असंभवात्,
एवं च	=>	एवम्+ च
एकत्वान्वयस्याऽऽवश्यकत्ववत्प्रमाणत्वेपि	=>	एकत्व+अन्वयस्य+आवश्यकत्ववत्+प्रमाणत्वे+अपि
एकत्वान्वयस्य	=>	एकत्व+अन्वयस्य
इत्याशयेनाह	=>	इति+आशयेन+आह
संपन्नो व्रीहिरिति	=>	संपन्नः+ व्रीहिः+इति
व्रीहिरिति	=>	व्रीहिः+इति
उक्तव्युत्पत्तिसंकोचस्येति	=>	उक्तव्युत्पत्तिसंकोचस्य+इति
उक्तव्युत्पत्तेः--पदार्थःपदार्थेनान्वेतीति	=>	उक्तव्युत्पत्तेः--पदार्थःपदार्थेन+अन्वेति+इति
अशतो भ्रमत्वकल्पनस्येत्यर्थः	=>	अशतः+ भ्रमत्वकल्पनस्य+इत्यर्थः
भ्रमत्वकल्पनस्येत्यर्थः	=>	भ्रमत्वकल्पनस्य+इत्यर्थः
अत्रेदं बोध्यम्	=>	अत्र+इदम्+ बोध्यम्
व्युत्पन्नोयमिति	=>	व्युत्पन्न+अयम्+इति
तदुपपादनेपि	=>	तत्+उपादने+अपि
व्युत्पादकत्वव्यवहारानुपपत्तेश्च	=>	व्युत्पादकत्वव्यवहारानुपपत्तेः+च
स्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयतानिरूपितविषयत्वाप्रयोज्यविषयतानिरूपितत्वोभयसम्बन्धेन	=>	स्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयतानिरूपितविषयत्वाप्रयोज्यविषयतानिरूपितत्व+उभयसम्बन्धेन
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
मुख्यविशेष्यतासम्बन्धेनोपस्थितिः	=>	मुख्यविशेष्यतासम्बन्धेन+उपस्थितिः
कारणमित्याकारकः	=>	कारणम्+इत्याकारकः
मुख्यविशेष्यतासम्बन्धेनोपस्थितेरभावादन्वयबोधानुपपत्तिरिति	=>	मुख्यविशेष्यतासम्बन्धेन+उपस्थितेः+अभावात्+अन्वयबोधानुपपत्तिः+इति
व्रीहिरित्यापदाऽप्रयोज्यत्वं-व्रीहिरित्यात्वं--प्रमाणत्वाद्यवृत्तित्वं वा	=>	व्रीहिपद+अप्रयोज्यत्वम्+व्रीहित्व--प्रमाणत्वाद्यवृत्तित्वम्+ वा
पदाऽप्रयोज्या-व्रीहिरित्यात्व--प्रमाणत्वाद्यवृत्तिर्वा	=>	पद+अप्रयोज्या-व्रीहित्व--प्रमाणत्वाद्यवृत्तिः+वा
विशेष्यताविशिष्टविशेष्यतां तत्संबन्धेन	=>	विशेष्यताविशिष्टविशेष्यताम्+ तत्संबन्धेन
शाब्दंप्रतीत्युक्तौ	=>	शाब्दम्+प्रतीत्युक्तौ
मुख्यविशेष्यत्वमनुपादाय	=>	मुख्यविशेष्यत्वम्+अनुपादाय
मुख्यविशेष्यताभिन्नत्वव्रीह्यादिपदाऽप्रयोज्यत्वोभयाभाववद्विशेष्यतासंसर्गेणोनोपस्थितेः	=>	मुख्यविशेष्यताभिन्नत्व+व्रीहि+आदिपद+अप्रयोज्यत्व+उभयाभाववद्विशेष्यतासंसर्गेणोन+उपस्थितेः
एकत्वस्येव	=>	एकत्वस्ये+एव
नित्यपदार्थस्यापि	=>	नित्यपदार्थस्य+अपि
नित्यो व्रीहिरित्यारिति	=>	नित्यः+ व्रीहिः+इति
व्रीहिरित्यारिति	=>	व्रीहिः+इति
अत्रोच्यते	=>	अत्र+उच्यते
स्वादिप्रयोज्यैकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितव्रीहिरित्यात्वनिष्ठविशेष्यताभिन्ना	=>	स्वादिप्रयोज्य+एकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितव्रीहित्वनिष्ठविशेष्यताभिन्ना
विशेष्यताविशिष्टविशेष्यतां तत्संसर्गेण	=>	विशेष्यताविशिष्टविशेष्यताम्+ तत्+संसर्गेण
तत्संसर्गेण	=>	तत्+संसर्गेण
शाब्दं प्रति	=>	शाब्दम्+ प्रति
मुख्यविशेष्यतासम्बन्धेनोपस्थितेर्हेतुत्वोक्तौ	=>	मुख्यविशेष्यतासम्बन्धेन+उपस्थितेः+हेतुत्वोक्तौ
नित्यो व्रीहिरित्यारित्यादौ	=>	नित्यः+ व्रीहि+इत्यादौ
व्रीहिरित्यारित्यादौ	=>	व्रीहि+इत्यादौ
एकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतातोनित्यनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यताभिन्नैवेति	=>	एकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यता+अतः+नित्यनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यताभिन्न+एवेति
नोक्तदोषतादवस्थ्यम्	=>	न+उक्तदोषतात्+अवस्थ्यम्
विभक्तयप्रयोज्यप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासंबन्धो वा	=>	विभक्तयप्रयोज्यप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासंबन्धः+ वा
स्वर्थैकत्वनिष्ठप्रकारताया	=>	स्वर्थ+एकत्वनिष्ठप्रकारताया
तथाहि-आकाशपदात्स्वरूपत	=>	तथाहि-आकाशपदात्+स्वरूपत
उपस्थितस्याकाशस्य	=>	उपस्थितस्य+आकाशस्य
अन्वयितावच्छेदकरूपेणैवान्वयिन	=>	अन्वयितावच्छेदकरूपेण+एवान्वयिन
उपस्थितेरपेक्षितत्वनियमाभावात्	=>	उपस्थितेः+अपेक्षितत्वनियमाभावात्
व्रीहिरित्यात्वेएकत्वान्वयस्वीकारात्केवलं पदार्थः	=>	व्रीहित्वेएकत्व+अन्वयस्वीकारात्+केवलम्+ पदार्थः
पदार्थेनान्वेतीति	=>	पदार्थेन+अन्वेति+इति
नियमसंकोचो दोषः	=>	नियमसंकोचः+ दोषः
शब्दाश्रयत्वादिनोपस्थितस्यैवाकाशास्य	=>	शब्दाश्रयत्वादिनः+उपस्थपितस्य+एव+आकाशस्य
व्रीहिरित्यात्वेऽन्वयोपगमे	=>	व्रीहित्वे+अन्वयोपगमे
अन्वयितावच्छेदकरूपेणेत्यस्य-पदार्थः	=>	अन्वयितावच्छेदकरूपेण+इति+अस्य-पदार्थः
पदार्थेनान्वतीतिनियमद्वयस्य	=>	पदार्थेन+अन्वति+इतिनियमद्वयस्य
अतो व्रीहावेव	=>	अतः+ व्रीहावेव
एकत्वान्वयः	=>	एकत्व+अन्वयः
अस्मिन्पक्षे	=>	अस्मिन्+पक्षे
पर्याप्तिसम्बन्धेनैवान्वय	=>	पर्याप्तिसम्बन्धेन+एवान्वय
स्वाश्रयेति	=>	स्वाश्रये+इति
स्वं-एकत्वं-तदाश्रयीभूतं प्रकृत्यर्थतावच्छेदकं-व्रीहिरित्यात्वं-	=>	स्वम्+-एकत्वम्+-तदाश्रयीभूतम्+ प्रकृत्यर्थतावच्छेदकम्+-व्रीहित्वम्+-
प्रकृत्यर्थतावच्छेदकं-व्रीहिरित्यात्वं-	=>	प्रकृत्यर्थतावच्छेदकम्+-व्रीहित्वम्+-
तद्वत्वसम्बन्धेनेत्यर्थः	=>	तद्वत्वसम्बन्धेन+इत्यर्थः
बाधकमाह	=>	बाधकम्+आह
व्रीहिरित्यात्वजातेरिति	=>	व्रीहित्वजातेः+इति
अस्यान्वयितावच्छेदकरूपेणाऽनुपस्थितेरित्यनेनाऽन्वयः	=>	अस्य+अन्वयितावच्छेदकरूपेणा+अनुपस्थितेः+इत्यनेन+अन्वयः
व्रीहित्वजातावन्वयपक्षे	=>	व्रीहित्वजातौ+अन्वयपक्षे
व्रीहित्वमन्वयितावच्छेदकं तेन	=>	व्रीहित्वमन्वयितावच्छेदकम्+ तेन
रूपेणाऽनुपस्थितेरित्यर्थः	=>	रूपेणा+अनुपस्थितेः+इत्यर्थः
अस्यान्वयितावच्छेदकतया	=>	अस्य+अन्वयितावच्छेदकतया
संभाव्यमानं यद्रूपं	=>	संभाव्यमानम्+ यद्रूपम्+
यद्रूपं 	=>	यद्रूपम्+ 
तद्रूपेणाऽनुपस्थितेरिति	=>	तद्रूपेण+अनुपस्थितेः+इति
प्रकृतेऽन्वयिता	=>	प्रकृते+अन्वयिता
वच्छेदकस्याऽप्रसिद्धावपि	=>	वच्छेदकस्य+अप्रसिद्धौ+अपि
स्वरूपतो व्रीह्यादि	=>	स्वरूपतः+ व्रीहि+आदि
व्रीह्यादि	=>	व्रीहि+आदि
सुविभक्त्यर्थैकत्वस्य	=>	सुविभक्त्यर्थ+एकत्वस्य
अन्वयानुपपत्तेरिति	=>	अन्वयानुपपत्तेः+इति
किञ्चिद्धर्मावच्छिन्न	=>	किञ्चित्+धर्मावच्छिन्न
विशेष्यतासम्बन्धेनोपस्थितिः	=>	विशेष्यतासम्बन्धेन+उपस्थितिः
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
"अन्वयितावच्छेदकरूपेणान्वयिनः	=>	"अन्वयितावच्छेदकरूपेण+अन्वयिनः
उपस्थितिरपेक्षणीयेति"	=>	उपस्थितिः+अपेक्षणीयेति"
नियमोपपत्तिः	=>	नियमः+उपपत्तिः
चाऽनया	=>	च+अनया
पदार्थेनान्वेतीत्यस्य	=>	पदार्थेनान्वेति+इत्यस्य
पशुरपशुरिति	=>	पशुरपशुः+इति
नापि	=>	न+अपि
पदार्थेनान्वेतीत्यनया	=>	पदार्थेनान्वेतीति+अनया
घटपदाद्वोद्धव्ये	=>	घटपदात्+बोद्धव्ये
इत्याकारकशक्तिज्ञानाधीनायां घटघटत्वयोः	=>	इत्याकारकशक्तिज्ञानाधीनायाम्+ घटघटत्वयोः
घटत्वेऽभेदान्वयतात्पर्येण	=>	घटत्वे+अभेदान्वयतात्पर्येण
नित्यो घट	=>	नित्यः+ घट
किंच	=>	किम्+च
भावानुरोधेनापि	=>	भावानुरोधेन+अपि
हृदोवन्ह्यभाववानिति निश्चयस्य	=>	हृदोवन्ह्यभाववान्+ इति
वह्निमदितिबुद्धिं प्रत्यविरोधित्वात्	=>	द्रव्यम्+वह्निमत्+इतिबुद्धिम्+ प्रत्यविरोधित्वात्
प्रकृतेपि	=>	प्रकृते+अपि
प्रमाणमित्यादावपि	=>	प्रमाणम्+इत्यादौ+अपि
ईदृस्येव	=>	ईदृस्ये+एव
संपन्नो व्रीहिरित्यत्र	=>	संपन्नः+ व्रीहिः+इत्यत्र
व्रीहिरित्यत्र	=>	व्रीहिः+इत्यत्र
तदर्थं व्युत्पत्तिसंकोच	=>	तदर्थम्+ व्युत्पत्तिसंकोच
तदनुयोगितावच्छेदकत्वं न	=>	तदनुयोगितावच्छेदकत्वम्+ न
चाऽतिप्रसक्तत्वेन	=>	च+अतिप्रसक्तत्वेन
एतद्देशविद्यमानव्रीहित्व	=>	एतत्+देशविद्यमानव्रीहित्व
समानाधिकरणैकत्व	=>	समानाधिकरण+एकत्व
एवं च	=>	एवम्+ च
जातावेकत्वभानोपगमोऽनुचितः	=>	जातावेकत्वभानोपगमः++अनुचितः
पदार्थेनेत्यादिनियमविरोधइतिमतं दूषयितुमुपन्यस्यति	=>	पदार्थेन+इत्यादिनियमविरोधइतिमतम्+ दूषयितुम्+उपन्यस्यति
दूषयितुमुपन्यस्यति	=>	दूषयितुम्+उपन्यस्यति
यत्त्विति	=>	यत्तु+इति
नानैकत्वानीति	=>	न+अनेकत्वानि+इति
सुपदादेकत्व	=>	सुपदात्+एकत्व
बोद्धव्यमितीच्छात	=>	बोद्धव्यम्+इति+इच्छात
एकत्वत्वरूपेणानेकेषु	=>	एकत्वत्वरूपेण+अनेकेषु
ततो नानैकत्वानामुपस्थितिरिति	=>	ततः+ न+अनेकत्वानाम्+उपस्थितिः+इति
नानैकत्वानामुपस्थितिरिति	=>	न+अनेकत्वानाम्+उपस्थितिः+इति
नानैकत्वानीति"	=>	न+अनेकत्वानि+इति"
इत्यनेन	=>	इति+अनेन
नानैकत्वानामुपस्थितत्वोक्तिरसंगता,शाब्दबोधे	=>	न+अनेकत्वानामुपस्थितत्वोक्तिः+असंगता,शाब्दबोधे
समानप्रकारकत्वेनैव	=>	समानप्रकारकत्वेन+एव
यक्तिंचिदेकत्वोपस्थितावपि	=>	यक्तिंचित्+एकत्वोपस्थितावपि
(नानैकत्वोपस्थितिविरहेपि)शाब्दबोधे	=>	(न+अनेकत्वोपस्थितिविरहेपि)शाब्दबोधे
योग्यानां नानैकत्वानाभानसंभवात्	=>	योग्यानाम्+ न+अनेकत्वानाभानसंभवात्
नानैकत्वानाभानसंभवात्	=>	न+अनेकत्वानाभानसंभवात्
एकत्वभानं न	=>	एकत्वभानम्+ न
निष्प्रयोजनत्त्वादिति	=>	निष्प्रयोजनत्त्वात्+इति
अयं द्वौ	=>	अयम्+ द्वौ
संख्याभानं स्वीकरणीयम्	=>	संख्याभानम्+ स्वीकरणीयम्
संपन्नो व्रीहिरितिग्रन्थस्यैकत्वत्वजातीयेषु	=>	संपन्नः+ व्रीहिः+इतिग्रन्थस्य+एकत्वत्वजातीयेषु
व्रीहिरितिग्रन्थस्यैकत्वत्वजातीयेषु	=>	व्रीहिः+इतिग्रन्थस्य+एकत्वत्वजातीयेषु
संख्याभानस्यावश्योपेयत्वात्,	=>	संख्याभानस्यावश्यः+पेयत्वात्,
"प्रत्येकं नानाव्रीहिषु"	=>	"प्रत्येकम्+ नानाव्रीहिषु"
यत्किंचिदेकत्वान्वयेनापि	=>	यत्किंचित्+एकत्वान्वयेन+अपि
प्रमाण्यस्याऽक्षतेरिति	=>	प्रमाण्यस्य+अक्षतेः+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
एवोक्तग्रन्थः,	=>	एव+उक्तग्रन्थः,
सकलैकत्वस्योपस्थितत्त्वापेक्षाऽस्तीति	=>	सकलैकत्वस्योपस्थितत्त्वापेक्षा+अस्ति+इति
नासंगतिः	=>	न+असंगतिः
नानैकत्वानामेकव्रीहिरित्या	=>	न+अनेकत्वानाम्+एकव्रीहौ
प्रत्येकमिति	=>	प्रत्येकम्+इति
एकत्वं न	=>	एकत्वम्+ न
संख्यारूपं किन्तु	=>	संख्यारूपम्+ किन्तु
तच्च	=>	तत्+च
नोपयुज्यते	=>	न+उपयुज्यते
इत्याशयेनाह	=>	इति+आशयेन+आह
तदसदिति	=>	तद्सत्+इति
स्वसजातीयेति	=>	स्वसजातीय+इति
घटोस्तीत्यादौ	=>	घटः+अस्ति+इत्यादौ
स्वंघटः	=>	स्वम्+घटः
तत्सजातीयः	=>	तत्+सजातीयः
तन्निष्ठभेदप्रतियोगिताऽनवच्छेदकत्वस्य	=>	तन्निष्ठभेदप्रतियोगिता+अनवच्छेदकत्वस्य
प्रसिद्धिः,संपन्नोव्रीहिरित्यत्र	=>	प्रसिद्धिः,संपन्नः+व्रीहिः+इत्यत्र
स्वपदग्राह्यव्रीहिसजातीयव्रीह्यन्तरनिष्ठभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्यैव	=>	स्वपदग्राह्यव्रीहिसजातीयव्रीहि+अन्तरनिष्ठभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य+एव
तादृशभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वाऽप्रसिद्धिरतो व्रीहित्वजातौ	=>	तादृशभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्व+अप्रसिद्धिः+अतः+ व्रीहित्वजातौ
एकत्वान्वयः	=>	एक+अन्वयः
एवमपि	=>	एवम्+अपि
व्रीहित्वगतैकत्वे	=>	व्रीहित्वगत+एकत्वे
भेदीयप्रतियोगितावच्छेदकतायां स्वाश्रयप्रकृत्यर्थतावच्छेदकत्वसम्बन्धावच्छिन्नत्वं	=>	भेदीयप्रतियोगितावच्छेदकतायाम्+ स्वाश्रयप्रकृत्यर्थतावच्छेदकत्वसम्बन्धावच्छिन्नत्वम्+
स्वाश्रयप्रकृत्यर्थतावच्छेदकत्वसम्बन्धावच्छिन्नत्वं निवेशनीयमिति	=>	स्वाश्रयप्रकृत्यर्थतावच्छेदकत्वसम्बन्धावच्छिन्नत्वम्+ निवेशनीयम्+इति
निवेशनीयमिति	=>	निवेशनीयम्+इति
तादृशसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताकप्रयोगिताकभेदाऽप्रसिद्धेरिति	=>	तादृशसम्बन्धावच्छिन्न+अवच्छेदकताकप्रयोगिताकभेदा+अप्रसिद्धेः+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
अभावश्च	=>	अभावः+च
स्वाश्रयप्रकृत्यर्थतावच्छेदकत्वसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताप्रयोगिताकत्वस्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नप्रयोगिताकः	=>	स्वाश्रयप्रकृत्यर्थतावच्छेदकत्वसम्बन्धावच्छिन्न+अवच्छेदकताप्रयोगिताकत्वस्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नप्रयोगिताकः
व्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्नप्रयोगिताकतयां सर्वत्र	=>	व्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्नप्रयोगिताकतयाम्+ सर्वत्र
सत्वेनाऽप्रसिद्ध्यभावात्	=>	सत्वेन+अप्रसिद्धि+अभावात्
एवं च	=>	एवम्+ च
सम्बन्धावच्छिन्नत्वं न	=>	सम्बन्धावच्छिन्नत्वम्+ न
यत्सम्बन्धावच्छिन्नत्वयन्निष्ठत्वोभयाभावस्तत्सम्बन्धेन	=>	यत्+संम्बन्धावच्छिन्नत्वयन्निष्ठत्व+उभयाभावः+तत्+संम्बन्धेन
तद्वत्वं समुदतार्थः	=>	तद्वत्वम्+ समुदितार्थः
स्वाश्रयप्रकृत्यर्थतावच्छेदकत्वसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धावच्छिन्नत्वंप्रकृत्यर्थतावच्छेदकगतैकत्वनिष्ठत्वोभयाभाववती	=>	स्वाश्रयप्रकृत्यर्थतावच्छेदकत्वसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धावच्छिन्नत्वम्+प्रकृत्यर्थतावच्छेदकगत+एकत्वनिष्ठत्व+उभयाभाववती
याऽवच्छेदकता	=>	या+अवच्छेदकता
तदभाववदेकत्वं सजातीयद्वितीयरहितत्वमित्याहुः	=>	तदभाववत्+एकत्वम्+ सजातीयद्वितीयरहितत्वम्+इत्याहुः
सजातीयद्वितीयरहितत्वमित्याहुः	=>	सजातीयद्वितीयरहितत्वम्+इत्याहुः
नत्वेकत्वमात्रम्	=>	ननु+एकत्वमात्रम्
अविशेषितैकत्वावच्छिन्नमात्रम्	=>	अविशेषित+एकत्वावच्छिन्नमात्रम्
केवलान्वयित्वेन	=>	केवल+अन्वयित्वेन
अर्थान्तरप्रतिपत्त्यर्थमवश्यप्रयोक्तव्यपदार्थादेवेत्यर्थः	=>	अर्थान्तरप्रतिपत्त्यर्थमवश्यप्रयोक्तव्यपदार्थात्+एवेर्थः
एवकारेणैकत्वबोधनाय	=>	एवकारेण+एकत्वबोधनाय
प्रकृतिं विना	=>	प्रकृतिम्+ विना
प्रयोगानर्हत्वेन	=>	प्रयोग+अनर्हत्वेन
प्रकृतिपदस्यावश्यप्रयोक्तव्यतया	=>	प्रकृतिपदस्य+आवश्यप्रयोक्तव्यतया
ततस्तदर्थलाभे	=>	ततः+तदर्थलाभे
शक्तिकल्पनमनुचितम्,सजातीयद्वितीयराहित्येन	=>	शक्तिकल्पनम्+अनुचितम्,सजातीयद्वितीयराहित्येन
तस्यानन्यलभ्यतया	=>	तस्य+अनन्यलभ्यतया
अनुपयोगाच्चेति	=>	अनुपयोगात्+चेति
फलमनेकव्यावृत्तिः,	=>	फलम्+अनेकव्यावृत्तिः,
एकत्वमात्रप्रतिपत्तेर्न	=>	एकत्वमात्रप्रतिपत्तेः+न+न
संभवतीति	=>	संभवति+इति
एकवचनार्थतेति	=>	एकवचनार्थते+एति
स्वसजातीयेत्यत्र	=>	स्वसजातीयेति+अत्र
तावदेकत्वस्य,	=>	तावत्+एकत्वस्य,
प्रकृत्यर्थस्यैव	=>	प्रकृत्यर्थस्य+एव
नापि	=>	न+अपि
साक्षात्परंपरया	=>	साक्षात्+परंपरया
यश्च	=>	यः+च
क्रियाकारकपदार्थस्तदुभयत्र	=>	क्रियाकारकपदार्थः+तदुभयत्र
चोक्तस्वपदघटितवाक्यजबुद्धौ	=>	च+उक्तस्वपदघटितवाक्यजबुद्धौ
प्रकृत्यर्थो हि	=>	प्रकृत्यर्थः+ हि
विशेष्यः,तद्बोधकपदाऽभावात्	=>	विशेष्यः,तद्बोधकपद+अभावात्
सजातीयद्वितीयरहितत्वस्यैव	=>	सजातीयद्वितीयरहितत्वस्य+एव
अध्याहृतक्रियाकारकपदार्थोपिसः,	=>	अध्याहृतक्रियाकारकपदार्थः+अपिसः,
अस्तीत्यादिक्रियापदानामेवाऽध्याहार्यतया	=>	अस्ति+इत्यादिक्रियापदानाम्+एव+अध्याहार्यतया
उक्तराहित्यस्यैव	=>	उक्तराहित्यस्य+एव
एवमत्र	=>	एवम्+अत्र
स्वसमभिव्याहृतेत्यत्र	=>	स्वसमभिव्याहृतेति+अत्र
तस्यैव	=>	तस्य+एव
तत्समभिव्याहृतत्वाप्रसिद्धिश्च,	=>	तत्+समभिव्याहृतत्वाप्रसिद्धिश्च,
शब्दनात्मकत्वात्	=>	शब्दनाम्+आकत्वात्
नचाऽग्रे	=>	नच+अग्रे
प्रतियोग्यनुयोगिउभयवृत्तित्वनियमेन	=>	प्रतियोगि+अनुयोगिउभयवृत्तित्वनियमेन
एकवचनाऽवृत्तेः	=>	एकवचन+अवृत्तेः
साजात्यरूपतानुपपत्तेश्चेति	=>	साजात्यरूपतानुपपत्तेश्च+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
वर्तमानमित्यध्याहृत्य	=>	वर्तमानम्+इति+अध्याहृत्य
स्वपदेनोपादानसंभवात्	=>	स्वपदेन+उपादानसंभवात्
एवं 	=>	एवम्+ 
स्वसमभिव्याहृतेत्यस्य	=>	स्वसमभिव्याहृते+इत्यस्य
स्ववाचकपदसमभिव्याहृतेत्यर्थ	=>	स्ववाचकपदसमभिव्याहृते+इत्यर्थ
सजातीयद्वितीयराहितत्वमस्तु	=>	सजातीयद्वितीयराहितत्वम्+अस्तु
ननुभयभेदमादायाऽसंभव	=>	ननुभयभेदम्+आदाय+असंभव
वै..स्वनिरूपकत्वस्वसमानाधिकरण्योभयसं |	=>	वै.स्वनिरूपकत्वस्वसमानाधिकरण्योभयसम्+ |
भेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वविवक्षायामपि	=>	भेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वविवक्षायाम्+अपि
तन्निवेशस्यावश्यकत्वादिति	=>	तत्+निवेशस्यावश्यकत्वात्+इति
एकैकशब्दशक्तिविचारे	=>	एक+एकशब्दशक्तिविचारे
स्वसजातीयनिष्ठभेदप्रतियोगित्वाभावस्यैव	=>	स्वसजातीयनिष्ठभेदप्रतियोगित्वाभावस्य+एव
सजातीयद्वितीयराहितत्वरूपतोक्ता	=>	सजातीयद्वितीयराहितत्वरूपत+उक्ता
वस्तुतो द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने	=>	वस्तुतः+ एकयोः+द्विवचन+एकवचने
द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने	=>	एकयोः+द्विवचन+एकवचने
संख्यारूपद्वित्वसहचार्यत्संख्यारूपमेवै.कत्वम्,	=>	संख्यारूपद्वित्वसहचार्यत्+संख्यारूपमेव+एकत्वम्,
रूपमतोऽवच्छेदकत्वपर्यन्तानुधावनम्	=>	रूपमतः+अवच्छेदकत्वपर्यन्तानुधावनम्
विशिष्टैकत्वस्यैकवचनार्थत्वादेव	=>	विशिष्ट+एकत्वस्य+एकवचनार्थत्वात्+एव
यजतेत्यादौ	=>	यजते+इत्यादौ
यजेतेतिवाक्यजन्यबोधे	=>	यजेते+इतिवाक्यजन्यबोधे
एकपशुकरणको यागे	=>	एकपशुकरणकः+ यागे
इष्टसाधनमिति	=>	इष्टसाधनम्+इति
तादृशैकत्वस्य	=>	तादृश+एकत्वस्य
स्वसजातीयनिष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वरूपैकत्वस्य	=>	स्वसजातीयनिष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वरूप+एकत्वस्य
नादृष्टसिद्धिरिति	=>	नादृष्टसिद्धिः+इति
स्वसजातीयपश्वन्तरनिष्ठभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्यैवै.कत्वे	=>	स्वसजातीयपशुः+अन्तरनिष्ठभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य+एवैकत्वे
सत्वादिति	=>	सत्वात्+इति
स्वसजातीयत्वं स्ववृत्तिधर्मवत्वम्,	=>	स्वसजातीयत्वम्+ स्ववृत्तिधर्मवत्वम्,
धर्मो यदि	=>	धर्मः+ यदि
पशुत्वं तदाऽप्रसिद्धिस्तदवस्थैवेत्यत	=>	पशुत्वम्+ तदा+अप्रसिद्धिः+तदवस्थ+एवेति+अत
तदाऽप्रसिद्धिस्तदवस्थैवेत्यत	=>	तदा+अप्रसिद्धिः+तदवस्थ+एवेति+अत
साजात्यं चेति	=>	साजात्यम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
स्वपदं स्वपदबोधकपदपरम्,	=>	स्वपदम्+ स्वपदबोधकपदपरम्,
घटोस्तीत्यादौ	=>	घटः+अस्ति+इत्यादौ
स्वं प्रकृत्यर्थो	=>	स्वम्+ प्रकृत्यर्थः+
प्रकृत्यर्थो घटादिः	=>	प्रकृत्यर्थः+ घटादिः
तद्बोधकघटपदसमभिव्याहृतं अत्र	=>	तद्बोधकघटपदसमभिव्याहृतम्+ अत्र
अस्तिपदं च,	=>	अस्तिपदम्+ च,
एतद्देशवृत्तित्वं,	=>	एतत्+देशवृत्तित्वम्+,
तत्संसर्गः,	=>	तत्+संसर्गः,
संसर्गित्वं घटे	=>	संसर्गित्वम्+ घटे
तत्सर्गित्वविशिष्टं यत्प्रकृत्यर्थतावच्छेदकं	=>	तत्+सर्गित्वविशिष्टम्+ यत्+प्रकृत्यर्थतावच्छेदकम्+
यत्प्रकृत्यर्थतावच्छेदकं घटत्वं	=>	यत्+प्रकृत्यर्थतावच्छेदकम्+ घटत्वम्+
घटत्वं तद्वत्वरूपेणेत्यर्थः	=>	घटत्वम्+ तद्वत्वरूपेण+इत्यर्थः
तद्वत्वरूपेणेत्यर्थः	=>	तद्वत्वरूपेण+इत्यर्थः
तथाचैतद्देशे	=>	तथाच+एतत्+देशे
एतद्देशवृत्तित्वविशिष्टघटत्वेन	=>	एतत्+देशवृत्तित्वविशिष्टघटत्वेन
तन्निष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य	=>	तत्+निष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य
सत्वात्तादृशैकत्वमेकवचनार्थः	=>	सत्वात्+तादृश+एकत्वम्+एकवचनार्थः
यजतेत्यत्र	=>	यजते+इत्यत्र
स्वं पशुस्तत्सजातीयः	=>	स्वम्+ पशुः+तत्+सजातीयः
पशुस्तत्सजातीयः	=>	पशुः+तत्+सजातीयः
स्वं पशुस्तत्समभिव्याहृतयजघटत्वर्थयागसंसर्गित्वविशिष्टपशुत्ववत्वरूपेण	=>	स्वम्+ पशुः+तत्+समभिव्याहृतयजघटत्वर्थयागसंसर्गित्वविशिष्टपशुत्ववत्वरूपेण
पशुस्तत्समभिव्याहृतयजघटत्वर्थयागसंसर्गित्वविशिष्टपशुत्ववत्वरूपेण	=>	पशुः+तत्+समभिव्याहृतयजघटत्वर्थयागसंसर्गित्वविशिष्टपशुत्ववत्वरूपेण
स्वस्यैव	=>	स्वस्य+एव
तन्निष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य	=>	तत्+निष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य
पशुत्वगतैकत्वे	=>	पशुत्वगत+एकत्वे
सत्वादेकत्वमुपपन्नम्	=>	सत्वात्+एकत्वम्+उपपन्नम्
साजात्यं यागान्तरकरणपशुसाधारणं	=>	साजात्यम्+ यागान्तरकरणपशुसाधारणम्+
यागान्तरकरणपशुसाधारणं तत्तद्यागकरणत्वं	=>	यागान्तरकरणपशुसाधारणम्+ तत्तद्यागकरणत्वम्+
तत्तद्यागकरणत्वं च	=>	तत्तद्यागकरणत्वम्+ च
पदादनुपस्थितेः	=>	पदात्+अनुपस्थितेः
स्वाश्रयपशुकरणकत्वोभयसम्बन्धेनैकत्वस्य	=>	स्वाश्रयपशुकरणकत्व+उभयसम्बन्धेन+एकत्वस्य
अन्वया(१)न्नानुपपत्तिः	=>	अन्वया(१)न्न+अनुपपत्तिः
प्रकृत्यर्थेऽन्वयस्य	=>	प्रकृत्यर्थे+अन्वयस्य
चेन्न	=>	चेत्+न
एकवचनस्यैकत्वत्वावच्छिन्न	=>	एकवचनस्य+एकत्वत्वावच्छिन्न
सम्बन्धावच्छिन्नत्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदत्वोभयसम्बन्धेन	=>	सम्बन्धावच्छिन्नत्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदत्व+उभयसम्बन्धेन
पशावेशाऽन्वयात्तादृशान्वयबोधस्यैकवचनसाकाङ्क्षात्वात्	=>	पशावेशा+अन्वयात्तादृश+अन्वयबोधस्य+एकवचनसाकाङ्क्षात्वात्
एवं सम्पन्नोव्रीहिरित्यादौ	=>	एवम्+ सम्पन्नोव्रीहि+इत्यादौ
सम्पन्नोव्रीहिरित्यादौ	=>	सम्पन्नोव्रीहि+इत्यादौ
स्वाश्रयाश्रयभिन्नोयः	=>	स्वाश्रयाश्रयभिन्नः+यः
तद्वृत्तिसंपन्नत्वसम्बन्धावच्छिन्नस्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदत्वोभयसम्बन्धेनैकत्वप्रकारकव्रीहिविशेष्यकबोधे	=>	तद्वृत्तिसंपन्नत्वसम्बन्धावच्छिन्नस्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदत्व+उभयसम्बन्धेन+एकत्वप्रकारकव्रीहिविशेष्यकबोधे
यत्तु	=>	यत्+तु
स्वादिरिति	=>	स्वादिः+इति
तन्न,साजात्यस्य	=>	तत्+न,साजात्यस्य
प्रतियोग्यनुयोग्युभयवृत्तित्वेनैकवचनाऽवृत्तेः,	=>	प्रतियोग्यनुयोग्युभयवृत्तित्वेन+एकवचन+अवृत्तेः,
स्वसमभिव्याहृतेत्यादिधर्मस्य	=>	स्वसमभिव्याहृते+इत्यादिधर्मस्य
साजात्यानुपपत्तेश्च	=>	साजात्यानुपपत्तेः+च
संसर्गित्वं संसर्गानुयोगित्वं	=>	संसर्गित्वम्+ संसर्गानुयोगित्वम्+
संसर्गानुयोगित्वं तदा	=>	संसर्गानुयोगित्वम्+ तदा
पशुनायजतेत्यादौ	=>	पशुनायजते+इत्यादौ
पदार्थायागस्तत्संसर्गित्वं न	=>	पदार्थायागः+तत्+संसर्गित्वम्+ न
पशो यागनिरूपितकरणतासंसर्गित्वेन	=>	पशः+ यागनिरूपितकरणतासंसर्गित्वेन
पशोरभावात्,	=>	पशोः+अभावात्,
पशुकरणकत्वस्यैव	=>	पशुकरणकत्वस्य+एव
पशोरपि	=>	पशोः+अपि
भानं प्रामाणिकम्,	=>	भानम्+ प्रामाणिकम्,
भानोपगमादिति	=>	भानोपगमात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
एवं स्वसमभिव्याहृतपदार्थे	=>	एवम्+ स्वसमभिव्याहृतपदार्थे
संसर्गो यस्येति	=>	संसर्गः+ यस्य+इति
यस्येति	=>	यस्य+इति
प्रतियोगिताऽनुयोगिताऽन्यतरसम्बन्धेन	=>	प्रतियोगिता+अनुयोगिता+अन्यतरसम्बन्धेन
तादृशसंसर्गवत्वमर्थस्तथा	=>	तादृशसंसर्गवत्वम्+अर्थः+तथा
नानुपपत्तिरिति	=>	न+अनुपपत्तिः+इति
तच्च	=>	तत्+च
तादृससंसर्गितावन्निरूपितवृत्तितावत्वम्	=>	तादृससंसर्गितावत्+निरूपितवृत्तितावत्वम्
संसर्गितावत्वं चात्र	=>	संसर्गितावत्वम्+ च+अत्र
चात्र	=>	च+अत्र
वृत्तित्वं च	=>	वृत्तित्वम्+ च
कालिकेनाऽधिकरणतां वृत्तितां	=>	कालिकेन+अधिकरणताम्+ वृत्तिताम्+
वृत्तितां वाऽऽदाय	=>	वृत्तिताम्+ वा+आदाय
वाऽऽदाय	=>	वा+आदाय
नाप्रसिद्धिः	=>	न+अप्रसिद्धिः
स्वसमभिव्याहृतत्वं च	=>	स्वसमभिव्याहृतत्वम्+ च
स्वभिन्नत्वोभयसं |	=>	स्वभिन्नत्व+उभयसम्+ |
निरूपकत्वं चात्र	=>	निरूपकत्वम्+ च+अत्र
चात्र	=>	च+अत्र
साक्षात्परंपरासाधारणम्	=>	साक्षात्+परंपरासाधारणम्
स्वसमभिव्याहृतपदार्थविशिष्टप्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्वमेवोच्यतां किं	=>	स्वसमभिव्याहृतपदार्थविशिष्टप्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्वमेव+उच्यताम्+ किम्+
किं संसर्गित्वं	=>	किम्+ संसर्गित्वम्+
संसर्गित्वं निवेशेनेति	=>	संसर्गित्वम्+ निवेशेन+इति
निवेशेनेति	=>	निवेशेन+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
घटोस्तीत्यादौ	=>	घटः+अस्ति+इत्यादौ
घटपदसमभिव्याहृताऽत्रपदार्थैतद्देशवृत्तित्वंस्य	=>	घटपदसमभिव्याहृता+अत्रपदार्थ+एतत्+देशवृत्तित्वम्+स्य
वृत्तिभेदप्रतियोगितानवच्छेदकैकत्वाऽप्रसिद्धितादवस्थ्यात्	=>	वृत्तिभेदप्रतियोगितानवच्छेदक+एकत्व+अप्रसिद्धितादवस्थ्यात्
तदुपादानेति	=>	तदुपादान+इति
कालिकादिकमादाय	=>	कालिकादिकम्+आदाय
तद्दोषतादवस्थ्यमितिवाच्यम्	=>	तद्दोषतादवस्थ्याम्+इतिवाच्यम्
संसर्गित्वस्याऽऽकाङ्क्षाप्रयोज्यसंसर्गवत्वार्थकत्वात्	=>	संसर्गित्वस्य+आकाङ्क्षाप्रयोज्यसंसर्गवत्वार्थकत्वात्
स्वसमभिव्याहृतयत्किंचित्पदार्थसंसर्गित्वं यदि	=>	स्वसमभिव्याहृतयत्किंचित्पदार्थसंसर्गित्वम्+ यदि
नीलघटोस्तीत्यस्याऽनुपपत्तिः,	=>	नीलतात्+अवस्थ्यीत्यस्य+अनुपपत्तिः,
नीलघटपदसमभिव्याहृताऽत्रपदार्थेतद्देशवृत्तित्वसंसर्गित्वस्य	=>	नीलघटपदसमभिव्याहृता+अत्रपदार्थेतत्+देशवृत्तित्वसंसर्गित्वस्य
तन्निष्ठभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्यैव	=>	तत्+निष्ठभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य+एव
नीलघटत्वगतैकत्वे	=>	नीलघटत्वगत+एकत्वे
एवं भेजनकर्तृशयनकर्तृब्राह्मणद्वयवति	=>	एवम्+ भेजनकर्तृशयनकर्तृब्राह्मणद्वयवति
ब्राह्मणोर्भुंक्ते	=>	ब्राह्मणोः+भुंक्ते
चानुपपत्तिः,	=>	च+अनुपपत्तिः,
ब्राह्मणपदसमभिव्याहृतैतद्देशवृत्तित्वसंसर्गित्वस्य	=>	ब्राह्मणपदसमभिव्याहृत+एतत्+देशवृत्तित्वसंसर्गित्वस्य
समभिव्याहृतयावत्पदार्थसंसर्गित्वं 	=>	समभिव्याहृतयावत्+पदार्थसंसर्गित्वम्+ 
नोक्तानुपपत्तिः,	=>	न+उक्त+अनुपपत्तिः,
यावत्पदार्थान्तरनीलपदार्थसंसर्गित्वस्य	=>	यावत्+पदार्थान्तरनीलपदार्थसंसर्गित्वस्य
पीतघटेऽभावादिति	=>	पीतघटे+अभावात्+इति
तथाहि--यत्किंचित्संसर्गोग्राह्यः	=>	तथाहि--यत्किंचित्+संसर्गः+ग्राह्यः
स्वसमभिव्याहृतयावत्पदार्थ	=>	स्वसमभिव्याहृतयावत्+पदार्थ
निरूपितयत्किंचित्संसर्गित्वविशिष्टेत्यादि	=>	निरूपितयत्किंचित्+संसर्गित्वविशिष्टेत्यादि
2)-प्रकृतशाब्दबोधविषयो वा	=>	2)-प्रकृतशाब्दबोधविषयः+ वा
3)-शाब्दबोधविषयो वा	=>	3)-शाब्दबोधविषयः+ वा
स्वसमभिव्याहृतयावत्पदार्थनिरूपितशाब्दबोधविषयसंसर्गो वा	=>	स्वसमभिव्याहृतयावत्+ पदार्थनिरूपितशाब्दबोधविषयसंसर्गः+वा
वा	=>	पदार्थनिरूपितशाब्दबोधविषयसंसर्गः+वा
)शाब्दबोधविषयोपि	=>	4)शाब्दबोधविषयः+अपि
साक्षात्परंपरासाधारणोवा	=>	साक्षात्+परंपरासाधारणः+वा
नाद्यः--नीलादेरपि	=>	न+आद्यः--नीलादेः+अपि
नीलघटत्वगतैकत्वे	=>	नीलघटत्वगत+एकत्वे
नीलोघटइत्यत्र	=>	नीलः+घटइत्यत्र
कालिकस्यापि	=>	कालिकस्य+अपि
तत्पदार्थनिष्ठविषयतासंसर्गित्वं विवक्षणे	=>	तत्पदार्थनिष्ठविषयतासंसर्गित्वम्+ विवक्षणे
साक्षात्प्रदेशे	=>	साक्षात्+प्रदेशे
नीलघटोपियावत्पदार्थान्तर	=>	नीलघटः+अपियावत्+पदार्थान्तर
अत्रेति	=>	अत्र+इति
पदघटकेदमर्थस्य	=>	पदघटक+इदम्+अर्थस्य
एतद्देशस्य	=>	एतत्+देशस्य
इतमर्थेतद्देशनिष्ठ	=>	इतमर्थ+एतत्+देशनिष्ठ
विषयतासाक्षान्निरूपित	=>	विषयतासाक्षात्+निरूपित
संसर्गतावन्निरूपित	=>	संसर्गतावत्+निरूपित
सजातीयाऽप्रसिद्धेः	=>	सजातीय+अप्रसिद्धेः
5)-साक्षात्परंपरा	=>	5)-साक्षात्+परंपरा
कालिकस्याप्युक्तस्थले	=>	कालिकस्यापि+युक्तस्थले
पीतघटस्यापि	=>	पीतघटस्य+अपि
यावत्पदार्थसंसर्गित्वापत्त्या	=>	यावत्+पदार्थसंसर्गित्वापत्त्या
तदनुपपत्तेश्च	=>	तदनुपपत्तेः+च
एवं ब्राह्मणो	=>	एवम्+ ब्राह्मणः+
ब्राह्मणो ब्राह्मणाय	=>	ब्राह्मणः+ ब्राह्मणाय
गां ददातीत्यत्र	=>	गाम्+ ददाति+इत्यत्र
ददातीत्यत्र	=>	ददाति+इत्यत्र
चैकत्वानुपपत्तिः,	=>	च+एकत्वानुपपत्तिः,
द्वयोरेव	=>	द्वयोः+एव
संबद्धत्वादिति	=>	संबद्धत्वात्+इति
एकवचनविशिष्टैकत्वमेकवचनार्थः	=>	एकवचनविशिष्ट+एकत्वम्+एकवचनार्थः
विशिष्टसंसर्गतानिरूपकत्वोभयसं 	=>	विशिष्टसंसर्गतानिरूपकत्वोभयसम्+ 
संसर्गतानिरूपकत्वं च	=>	संंसर्गतानिरूपकत्वम्+ च
प्रतियोगितानुयोगिताऽन्यतर	=>	प्रतियोगितानुयोगित+अन्यतर
स्वंएकवचनम्	=>	स्वम्+एकवचनम्
स्वप्रकृत्यर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारताप्रयोजकप्रत्ययप्रयोज्यशाब्दबोधीयविषयतासामानाधिकरण्यान्यतरसं |	=>	स्वप्रकृत्यर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारताप्रयोजकप्रत्ययप्रयोज्यशाब्दबोधीयविषयतासामानाधिकरण्य+अन्यतरसम्+ |
घटोस्तीत्यादौ	=>	घटः+अस्ति+इत्यादौ
सुविभक्तिप्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्वं -	=>	सुविभक्तिप्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्वम्+ -
सुविभक्तिविशिष्टैतद्देश	=>	सुविभक्तिविशिष्टैतत्+देश
वृत्तित्वरूपसंसर्गताऽनुयोगित्वमपि	=>	वृत्तित्वरूपसंसर्गता+अनुयोगित्वम्+अपि
आधेयत्वसंसर्गतायां सुविभक्तिवैशिष्ट्यमपि	=>	आधेयत्वसंसर्गतायाम्+ सुविभक्तिवैशिष्ट्यम्+अपि
सुविभक्तिवैशिष्ट्यमपि	=>	सुविभक्तिवैशिष्ट्यम्+अपि
सुप्रकृत्यर्थघटनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारताप्रयोजकत्रल्प्रत्ययप्रयोज्यशाब्दबोधीयविषयतासामानाधिकरण्य	=>	सुप्रकृत्यर्थघटनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारताप्रयोजकत्रल्+प्रत्ययप्रयोज्यशाब्दबोधीयविषयतासामानाधिकरण्य
एतद्देश	=>	एतत्+देश
वृत्तित्वं नीलघटे	=>	वृत्तित्वम्+ नीलघटे
स्वसमानाधिकरण्यं तादृशवृत्तित्वनिष्ठसंसर्गत्वे	=>	स्वसमानाधिकरण्यम्+ तादृशवृत्तित्वनिष्ठसंसर्गत्वे
नैकबोधानुपपत्तिः	=>	न+एकबोधानुपपत्तिः
ब्राह्मणोर्भुंक्ते	=>	ब्राह्मणोः+भुंक्ते
भेजनकर्तृत्वमेव	=>	भेजनकर्तृत्वम्+एव
शाब्दबोधीयविषयं न	=>	शाब्दबोधीयविषयम्+ न
शयनकर्तृत्वं,	=>	शयनकर्तृत्वम्+,
कृतिनिष्ठसंसर्गतायां 	=>	कृतिनिष्ठसंसर्गतायाम्+ 
तन्निरूपकतद्	=>	तत्+निरूपकतद्
ब्राह्मणगतैकत्वे	=>	ब्राह्मणगत+एकत्वे
सत्वान्नानुपपत्तिः	=>	सत्वात्+न+अनुपपत्तिः
सम्बन्धोपादानं किमर्थमितिचेद्--भूतले	=>	सम्बन्धः+उपादानम्+ किमर्थम्+इतिचेद्--भूतले
किमर्थमितिचेद्--भूतले	=>	किमर्थम्+इतिचेद्--भूतले
आधेयत्वनिष्ठसंसर्गतायां 	=>	आधेयत्वनिष्ठसंसर्गतायाम्+ 
ङिविभक्तिवैशिष्ट्यमपि	=>	ङिविभक्तिवैशिष्ट्यम्+अपि
स्वपदग्राह्यैकवचनप्रयोज्यशाब्द	=>	स्वपदग्राह्य+एकवचनप्रयोज्यशाब्द
बोधीयाऽधेयनिष्ठविषयतासामानाधिकरण्यस्य	=>	बोधीया+आधेयनिष्ठविषयतासामानाधिकरण्यस्य
संसर्गतायां सत्वात्	=>	संसर्गतायाम्+ सत्वात्
चाऽऽधेयत्वनिष्ठसंसर्गता	=>	च+आधेयत्वनिष्ठसंसर्गता
निरूपकत्वं भूतले	=>	निरूपकत्वम्+ भूतले
एवं न	=>	एवम्+ न
घटो इति	=>	घटः+ इति
प्रतियोगितानुयोगितान्यतररूपत्वात्	=>	प्रतियोगितानुयोगित+अन्यतररूपत्वात्
विरहान्न	=>	विरहात्+न
फलं भुक्ते	=>	फलम्+ भुक्ते
द्वितीयार्थैकत्वबोधानुपपत्तिः	=>	द्वितीयार्थ+एकत्वबोधानुपपत्तिः
स्वमेकवचनं 	=>	स्वम्+एकवचनम्+ 
तत्समानाधिकरणः	=>	तत्+समानाधिकरणः
तत्प्रयोज्यकृतिनिष्ठविषयतासामानाधिकरण्यस्य	=>	तत्+प्रयोज्यकृतिनिष्ठविषयतासामानाधिकरण्यस्य
कृतिनिष्ठसंसर्गतायां सत्वात्	=>	कृतिनिष्ठसंसर्गतायाम्+ सत्वात्
नानुपपत्तिः,	=>	न+अनुपपत्तिः,
स्वपदग्राह्यैकवचनप्रयोज्य	=>	स्वपदग्राह्य+एकवचनप्रयोज्य
सत्वातन्निरूपकफलनिष्ठ	=>	सत्वात्+तत्+निरूपकफलनिष्ठ
फलगतैकत्वे	=>	फलगत+एकत्वे
सत्वादिति	=>	सत्वात्+इति
निष्ठत्वोपादानेपि	=>	निष्ठत्व+उपादाने+अपि
शयनकर्तृत्वस्यापि	=>	शयनकर्तृत्वस्य+अपि
स्यादतः	=>	स्यात्+अतः
सामानाधिकरण्यमुपात्तम्	=>	सामानाधिकरण्यम्+उपात्तम्
स्वघटितवाक्यघटकत्वेनैव	=>	स्वघटितवाक्यघटकत्वेन+एव
निवेशोस्तु	=>	निवेशः+अस्तु
किं सामानाधिकरण्यनिवेशेनेति	=>	किम्+ सामानाधिकरण्यनिवेशेन+इति
सामानाधिकरण्यनिवेशेनेति	=>	सामानाधिकरण्यनिवेशेन+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
ब्राह्मणोर्भुंक्ते	=>	ब्राह्मणोः+भुक्ते
शयनकर्तृत्वेपि	=>	शयनकर्तृत्वे+अपि
एकत्वबोधानुपपत्तिरतः	=>	एकत्वबोधानुपपत्तिः+अतः
तत्वं च	=>	तत्वम्+ च
प्रयोजकत्वमित्युक्तं प्राक्	=>	प्रयोजकत्वमित्युक्तम्+ प्राक्
घटोस्तीत्यादौ	=>	घटः+अस्ति+इत्यादौ
स्वंएकवचनं सुविभक्तिः	=>	स्वम्+एकवचनम्+ सुविभक्तिः
तत्प्रयोज्यशाब्दबोधीयविषयता	=>	तत्+प्रयोज्यशाब्दबोधीयविषयता
तादृशविषयतासमानाधिकरण्यं एकत्वनिष्ठसंसर्गतायां	=>	तादृशविषयतासमानाधिकरण्यम्+ एकत्वनिष्ठसंसर्गतायाम्+
एकत्वनिष्ठसंसर्गतायां 	=>	एकत्वनिष्ठसंसर्गतायाम्+ 
तन्निरूपकत्वस्य	=>	तत्+निरूपकत्वस्य
देशान्तरीयघटेपि	=>	देशान्तरीयघटे+अपि
वृत्तिभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्यैव	=>	वृत्तिभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य+एव
एतद्देशवृत्तिगतैकत्वे	=>	एतत्+देशवृत्तिगत+एकत्वे
स्वमेकवचनं सु	=>	स्वम्+एकवचनम्+ सु
तत्समानाधिकरणस्त्रल्प्रत्ययः	=>	तत्+समानाधिकरणः+त्रल्प्रत्ययः
तत्प्रयोज्यशाब्दबोधीयविषयता	=>	तत्+प्रयोज्यशाब्दबोधीयविषयता
तत्समानाधिकरण्यं वृत्तित्वसंसर्गतायां	=>	तत्+समानाधिकरण्यम्+ वृत्तित्वसंसर्गतायाम्+
वृत्तित्वसंसर्गतायां 	=>	वृत्तित्वसंसर्गतायाम्+ 
तन्निरूपकतद्	=>	तत्+निरूपकतद्
घटगतैकत्वे	=>	घटगत+एकत्वे
सत्वान्नानुपपत्तिः	=>	सत्वात्+न+अनुपपत्तिः
तन्न	=>	तत्+न
घटोस्तीत्यादौ	=>	घटः+अस्ति+इत्यादौ
एतद्देशवृत्तित्वविशिष्टसंसर्गित्वविशिष्टघटः	=>	एतत्+देशवृत्तित्वविशिष्टसंसर्गित्वविशिष्टघटः
चेत्यर्थः	=>	च+इत्यर्थः
घटगतैकत्वे	=>	घटगत+एकत्वे
एतद्देशेबहुघटसत्वकाले	=>	एतत्+देशेबहुघटसत्वकाले
अत्रघटोस्तीत्यस्य	=>	अत्रतात्+अवस्थ्यीत्यस्य
घटसजातीयैतद्देशवृत्तिघटान्तरनिष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्यैवेतद्घटवृत्तिएकत्वे	=>	घटसजातीय+एतत्+देशवृत्तिघटान्तरनिष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य+एवेतद्घटवृत्तिएकत्वे
सत्वादित्यत	=>	सत्वात्+इत्यत
एतद्देशे	=>	एतत्+देशे
तादृशवाक्यप्रयोगस्तु	=>	तादृशवाक्यप्रयोग+तु
अत्रघटोस्तीतिवाक्यप्रयोगस्तु	=>	अत्रघटः+अस्ति+इतिवाक्यप्रयोगः+तु
जात्येकत्वादेवेति	=>	जात्येकत्वात्+एवेति
जातावेकत्वान्वयादेवेत्यर्थः	=>	जातावेकत्व+अन्वयात्+एवेर्थः
एकत्वान्वयव्यवच्छेदः	=>	एकत्व+अन्वयव्यवच्छेदः
अत्रेदं बोध्यम्	=>	अत्र+इदम्+ बोध्यम्
एकत्वान्वयः	=>	एकत्व+अन्वयः
समभिव्याहृतपदार्थसंसर्गतात्वरूपेणैव	=>	समभिव्याहृतपदार्थसंसर्गतात्वरूपेण+एव
साजात्यं विवक्षणीयम्	=>	साजात्यम्+ विवक्षणीयम्
प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्वस्यापि	=>	प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्वस्य+अपि
तस्याऽवेशात्	=>	तस्य+अवेशात्
"एकघटसत्वेघटोस्तीत्यादौ"	=>	"एकघटसत्वेघटः+अस्ति+इत्यादौ"
साक्षात्सम्बन्धेन	=>	साक्षात्+संम्बन्धेन
एकत्वान्वयः	=>	एकत्व+अन्वयः
ग्रन्थकृदुक्तरूपेण	=>	ग्रन्थकृत्+उक्तरूपेण
संपन्नोव्रीहिरित्यत्र	=>	संपन्नः+व्रीहिः+इत्यत्र
किं फलम्,	=>	किम्+ फलम्,
यत्रब्रीह्यनुभव	=>	यत्रव्रीहि+अनुभव
संपन्नदशायां संपन्नोव्रीहियवौ	=>	संपन्नदशायाम्+ संपन्नः+व्रीहियवौ
संपन्नोव्रीहियवौ	=>	संपन्नः+व्रीहियवौ
संपन्नोव्रीहिरित्यपि	=>	संपन्नः+व्रीहिः+इत्यपि
साधुरिति	=>	साधुः+इति
वक्तुं शक्यते,	=>	वक्तुम्+ शक्यते,
यवसंपत्तिदशायामपि	=>	यवसंपत्तिदशायाम्+अपि
स्वजातीयनिष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदकैकत्वस्य	=>	स्वजातीयनिष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदक+एकत्वस्य
सत्वात्प्रयोगप्रमाण्यस्याऽवारणादिति	=>	सत्वात्+प्रयोगप्रमाण्यस्य+अवारणात्+इति
व्रीहियवसंपत्तिदशायां संपन्नोव्रीहिरित्यत्र	=>	व्रीहियवसंपत्तिदशायाम्+ संपन्नः+व्रीहिः+इत्यत्र
संपन्नोव्रीहिरित्यत्र	=>	संपन्नः+व्रीहिः+इत्यत्र
तत्प्रयोगिकतादात्म्यसंसर्गित्वविशिष्टवृत्तिभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य	=>	तत्+प्रयोगिकतादात्म्यसंसर्गित्वविशिष्टवृत्तिभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य
व्रीहित्वगतैकत्वे	=>	व्रीहित्वगत+एकत्वे
सत्वेनानवच्छेदकत्वाऽप्रसिद्ध्याऽप्रमाण्यमुपपद्यते	=>	सत्वेन+अनवच्छेदकत्व+अप्रसिद्ध्या+अप्रमाण्यम्+उपपद्यते
केवलव्रीहियवसंपत्तिदशायां तु	=>	केवलव्रीहियवसंपत्तिदशायाम्+ तु
साजात्यं व्रीहिरेव	=>	साजात्यम्+ व्रीहिः+एव
व्रीहिरेव	=>	व्रीहिः+एव
तन्निष्ठभेदप्रतियोगिता	=>	तत्+निष्ठभेदप्रतियोगिता
व्रीहित्वगतैकत्वे	=>	व्रीहित्वगत+एकत्वे
सत्वेनप्रमाण्यमुपपद्यते	=>	सत्वेनप्रमाण्यम्+उपपद्यते
यवसंपत्तिनिरासार्थमेकवचनप्रयोगइति	=>	यवसंपत्तिनिरासार्थम्+एकवचनप्रयोगइति
कस्यचिन्मतमाह	=>	कस्यचित्+मतम्+आह
यत्त्विति	=>	यत्तु+इति
कर्तृकर्मकारकाणां तिङ्	=>	कर्तृकर्मकारकाणाम्+ तिङ्
मध्यमोत्तमपुरुषौ	=>	मध्यम+उत्तमपुरुषौ
एवं	=>	एवम्+युष्मत्व+अस्मत्त्व+असमानाधिकरणे
भवतीत्यभियुक्तोक्तेः	=>	भवति+इत्यभियुक्तोक्तेः
यद्यपि	=>	यदि+अपि
वर्तमानत्वाद्यर्थकतया	=>	वर्तमानत्वादि+अर्थकतया
भावाख्यातप्रयोगआवश्यकस्तथापि	=>	भावाख्यातप्रयोगआवश्यकः+तथापि
यं यं	=>	यम्+ यम्+
यं भावनान्वेति	=>	यम्+ भावनान्वेति
तं तं	=>	तम्+ तम्+
तं 	=>	तम्+ 
संख्यानुधावतीत्याचार्योक्त्या	=>	संख्या+अनुधावतीति+आचार्यः+उक्त्या
संख्यान्वयनियमेनाऽत्र	=>	संख्यान्वयनियमेन+अत्र
संख्यान्वयिविरहादित्याह	=>	संख्यान्वयिविरहात्+इति+आह
एकत्वविवक्षायामपीति	=>	एकत्वविवक्षायाम्+अपीति
इदं तु	=>	इदम्+ तु
विशेष्यतासम्बन्धेनाऽख्यातार्थसंख्याप्रकारकशाब्दबोधंप्रति	=>	विशेष्यतासम्बन्धेना+आख्यातार्थसंख्याप्रकारकशाब्दबोधम्+प्रति
कर्तरिआख्यातार्थद्वित्वान्वयाऽसंभवात्	=>	कर्तरिआख्यातार्थद्वित्व+अन्वय+असंभवात्
तृतीयानुपपत्तेश्च	=>	तृतीयानुपपत्तेः+च
इत्थं च	=>	इत्थम्+ च
अन्वयो न	=>	अन्वयः+ न
संभवति,प्रथमान्तपदजन्योपस्थितेरभावात्	=>	संभवति,प्रथमान्तपदजन्योपस्थितेः+अभावात्
भावाख्यातभिन्नत्वं निवेशनीयम्,	=>	भावाख्यातभिन्नत्वम्+ निवेशनीयम्,
एवं च	=>	एवम्+ च
आख्यातार्थैकत्वाऽन्वये	=>	आख्यातार्थ+एकत्व+अन्वये
बाधकमाह	=>	बाधकम्+आह
चैत्रमैत्राभ्यां स्थीयते	=>	चैत्रमैत्राभ्याम्+ स्थीयते
द्वित्वावरुद्धयोश्चैत्रमैत्रयोरेकत्वान्वयाऽसंभवात्,	=>	द्वित्वावरुद्धयोः+चैत्रमैत्रयोः+एकत्वान्वया+असंभवात्,
तृतीयानुपपत्तिश्चेति	=>	तृतीयानुपपत्तिः+च+इति
नापि	=>	न+अपि
तच्चानुपदमेव	=>	तत्+च+अनुपदम्+एव
एवंचाऽन्यत्राऽख्यातस्यसंख्यावाचकत्वेपि	=>	एवम्+च+अन्यत्र+अख्यातस्यसंख्यावाचकत्वेपि
तथासुविभक्तेरेकत्ववाचकत्वेपि	=>	तथासुविभक्तेः+एकत्ववाचकत्वेपि
संपन्नोव्रीहिरित्यादौ	=>	संपन्नः+व्रीहि+इत्यादौ
नैकत्वविवक्षा	=>	न+एकत्वविवक्षा
इत्याशयेनाह	=>	इति+आशयेन+आह
अविवक्षणेपीति	=>	अविवक्षणेपि+इति
जात्येकत्वपरतया	=>	जाति+एकत्वपरतया
जातावेकत्वान्वयपरतया	=>	जातावेकत्व+अन्वयपरतया
संपन्नोव्रीहिरित्यादौ	=>	संपन्नः+व्रीहि+इत्यादौ
प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वनियमभंगापत्तेरिति	=>	प्रत्ययानाम्+ प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वनियमभंगापत्तेः+इति
प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वनियमभंगापत्तेरिति	=>	प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वनियमभंगापत्तेः+इति
तन्मतं निरस्यति	=>	तत्+मतम्+ निरस्यति
तदप्यकिञ्चित्करमिति	=>	तदप्यकिञ्चित्करम्+इति
गत्यन्तरविरहेणेति	=>	गति+अन्तरविरहेण+इति
उक्तरीत्याअविवक्षितातिरिक्तगतिविरहेणेत्यर्थः	=>	उक्तरीत्याअविवक्षितातिरिक्तगतिविरहेण+इत्यर्थः
निरर्थकत्वोपगमादिति	=>	निरर्थकत्वोपगमात्+इति
कालबोधकत्वत्कथं निरर्थकत्वमिति	=>	कालबोधकत्वत्+कथम्+ निरर्थकत्वम्+इति
निरर्थकत्वमिति	=>	निरर्थकत्वम्+इति
संख्याविषयबोधजनकत्वप्रकारकेच्छाविशेष्यत्वाभावोपगमादिति	=>	संख्याविषयबोधजनकत्वप्रकारक+इच्छाविशेष्यत्वाभावः+उपगमात्+इति
धात्वर्थे	=>	स्थितौ+एव+एकत्व+अन्वयः+वाच्यः,
स्थितावेवै.कत्वाऽन्वयोवाच्यः, तच्चैकत्वं	=>	तत्+च+एकत्वम्+ स्थितत्वव्याप्यनादिकर्तृकस्थितित्व
स्थितत्वव्याप्यनादिकर्तृकस्थितित्व बहुकर्तृकस्थितित्वानां	=>	बहुकर्तृकस्थितित्वानाम्+ व्यावृत्यर्थम्+एव
बहुकर्तृकस्थितित्वानां	=>	व्यावृत्यर्थम्+एव
वाच्यम्,	=>	व्यावृत्तिः+च
संभवति	=>	व्यावर्त्त्यनामनवगमात्+इति
व्यावर्त्त्यनामनवगमादिति एकत्वविशेषणं	=>	एकत्वविशेषणम्+ व्यर्थमतः+भावाख्यातसंख्यार्थे
एकत्वविशेषणं	=>	व्यर्थमतः+भावाख्यातसंख्यार्थे
व्यर्थमतोभावाख्यातसंख्यार्थेऽनास्ति	=>	न+अस्ति
इत्येतावन्मात्रं श्रुणवतः	=>	इत्येतावत्+मात्रम्+ श्रुणवतः
प्रश्नाऽसंगतिश्च	=>	प्रश्न+असंगतिः+च
इत्यत्राऽऽख्यातार्थैकत्वस्य	=>	इत्यत्र+आख्यातार्थ+एकत्वस्य
स्थितिरित्यन्वय	=>	स्थितिः+इत्यन्वय
तत्रैकस्यां स्थितौ	=>	तत्र+एकस्याम्+ स्थितौ
"कतिपयैरिति	=>	"कतिपयैः+इति
जिज्ञासाविषयीभूत"बहुनिष्ठकृतिजन्यत्वं बाधितम्	=>	जिज्ञासाविषयीभूत"बहुनिष्ठकृतिजन्यत्वम्+ बाधितम्
एवं स्थितौद्वित्वबहुत्वयोरपि	=>	एवम्+ स्थितौद्वित्वबहुत्वयोः+अपि
स्थितौद्वित्वबहुत्वयोरपि	=>	स्थितौद्वित्वबहुत्वयोः+अपि
स्थीयन्तेइतिप्रयोगापत्तिरपि	=>	स्थीयन्तेइतिप्रयोगापत्तिः+अपि
तस्मादाख्यातार्थ	=>	तस्मात्+आख्यातार्थ
तृतीयान्तोपस्थाप्यकर्तृः	=>	तृतीयान्त+उपस्थाप्यकर्तृः
संख्यायाअन्वयाऽभ्युपगमादुक्तप्रश्नसंगतिर्बोध्या	=>	संख्यायाअन्वया+अभ्युपगमात्+उक्तप्रश्नसंगतिः+बोध्या
संपन्नोव्रीहिरित्यादौ	=>	संपन्नः+व्रीहि+इत्यादौ
संख्याविषयकबोधजनकत्वप्रकारकेच्छाविशेष्यत्वोपगमसंभवे	=>	संख्याविषयकबोधजनकत्वप्रकारक+इच्छाविशेष्यत्वोपगमसंभवे
भावाख्यातस्थलवदत्राऽविवक्षाकारणं नास्ति,	=>	भावाख्यातस्थलवत्+अत्र+अविवक्षाकारणम्+ नास्ति,
द्वयंहिअविवक्षाहेतुः	=>	द्वयम्+हिअविवक्षाहेतुः
विवक्षणीयस्यऽसंभवनिश्चयः	=>	विवक्षणीयस्य+असंभवनिश्चयः
तत्प्रयोजनत्वाऽप्रतिसंधानं च	=>	तत्+प्रयोजनत्व+अप्रतिसंधानम्+ च
नैकस्याप्यवसर	=>	न+एकस्यापि+अवसर
संपन्नोव्रीहिमात्रबुबोधविषया	=>	संपन्नः+व्रीहिमात्रबुबोधविषया
"संपन्नोव्रीहिरितिवाक्ये	=>	"संपन्नः+व्रीहिः+इतिवाक्ये
केवलं प्रत्ययः	=>	केवलम्+ प्रत्ययः
नापिकेवलं प्रकृतिः"	=>	न+अपिकेवलम्+ प्रकृतिः"
इतिन्यायेनापि	=>	इतिन्यायेन+अपि
परन्तुविभक्त्यर्थस्याऽबुबोधविषयिततया	=>	परन्तुविभक्त्यर्थस्य+अबुबोधविषयिततया
कस्मिंश्चित्प्रयोक्तव्ये	=>	कस्मिंश्चित्+प्रयोक्तव्ये
औत्सर्गिकमेकवचनं प्रयुज्यते	=>	औत्सर्गिकम्+एकवचनम्+ प्रयुज्यते
नैकदेशान्वयनियममङ्गोपि	=>	न+एकदेशान्वयनियममङ्गः+अपि
चैकत्वस्याविवक्षितत्वं दुर्वारमित्यत	=>	च+एकत्वस्याविवक्षितत्वम्+ दुर्वारम्+इत्यत
दुर्वारमित्यत	=>	दुर्वारम्+इत्यत
सुपदमेकत्वं बोधयतु	=>	सुपदम्+एकत्वम्+ बोधयतु
आनुभविकत्वाच्चेति	=>	आनुभविकत्वात्+चेति
बोधस्यानुभवसिद्धस्याच्चेत्यर्थः	=>	बोधस्य+अनुभवसिद्धस्यात्+च+इत्यर्थः
समानवचनकत्वमितिनियमस्य	=>	समानवचनकत्वम्+इतिनियमस्य
एवाभ्युपगमेन	=>	एव+अभ्युपगमेन
प्रमाणमित्यत्र	=>	प्रमाणम्+इत्यत्र
साधुत्वोपपादनेपि	=>	साधुत्वोपपादने+अपि
समुदितहेतुरिति	=>	समुदितहेतुः+इति
एवमिति	=>	एवम्+इति
पदं विशेषणवाचकम्	=>	पदम्+ विशेषणवाचकम्
तदुत्तरजस्विभक्ति	=>	तदुत्तरजस्+विभक्ति
संख्याविरुद्धैकत्व	=>	संख्याविरुद्ध+एकत्व
विवक्षितत्वादेवाऽसमानवचनकत्वोपपत्तिः	=>	विवक्षितत्वात्+एव+असमानवचनकत्वोपपत्तिः
कार्योत्पादप्रयोजकतावच्छेदकेति	=>	कार्योत्पादप्रयोजकतावच्छेदके+इति
कार्ये--कवित्वं--	=>	कार्ये--कवित्वम्+--
तस्योत्पादः--उत्पत्तिः--	=>	तस्य+उत्पादः--उत्पत्तिः--
तत्प्रयोजकता--	=>	तत्+प्रयोजकता--
शक्तिनिपुणताऽभ्यासानां--तदवच्छेदकेत्यर्थः	=>	शक्तिनिपुणता+अभ्यासानाम्+--तदवच्छेदक+इत्यर्थः
कवित्वोत्पत्ति	=>	कवित्व+उत्पत्ति
प्रयोजकतावच्छेदकेत्यर्थः	=>	प्रयोजकतावच्छेदके+इत्यर्थः
कवित्वोत्पत्ति	=>	कवित्व+उत्पत्तिप्रयोजकता
प्रयोजकता वच्छेदकीभूतं	=>	वच्छेदकीभूतम्+ यच्छक्तिनिपुणताभ्यासगत
यच्छक्तिनिपुणताभ्यासगत समुदायत्वं	=>	समुदायत्वम्+ तदन्वयम्+इति
समुदायत्वं	=>	तदन्वयम्+इति
तथाचैकत्वविशिष्टं यत्कार्योत्पादप्रयोजकतावच्छेदकसमुदायत्वं	=>	तथाच+एकत्वविशिष्टम्+ यत्कार्योत्पादप्रयोजकतावच्छेदकसमुदायत्वम्+
यत्कार्योत्पादप्रयोजकतावच्छेदकसमुदायत्वं तादृशसमुदायत्ववदभिन्नस्त्रय	=>	यत्कार्योत्पादप्रयोजकतावच्छेदकसमुदायत्वम्+ तादृशसमुदायत्ववत्+अभिन्नः+त्रय
तादृशसमुदायत्ववदभिन्नस्त्रय	=>	तादृशसमुदायत्ववत्+अभिन्नः+त्रय
एकत्वान्वयश्चव्यर्थः,	=>	एकत्व+अन्वयश्चव्यर्थः,
एवै.कत्वान्वय	=>	एव+एकत्व+अन्वय
हेतुत्वावच्छेदकं शक्तित्वं	=>	हेतुत्व+अवच्छेदकम्+ शक्तित्वम्+
शक्तित्वं निपुणतात्वं	=>	शक्तित्वम्+ निपुणतात्वम्+
निपुणतात्वं अभ्यासत्वं	=>	निपुणतात्वम्+ अभ्यासत्वम्+
अभ्यासत्वं चेति	=>	अभ्यासत्वम्+ चेति
एवं च	=>	एवम्+ च
हेतुत्वं भिन्नमेवेति	=>	हेतुत्वम्+ भिन्नम्+एवेति
भिन्नमेवेति	=>	भिन्नम्+एवेति
तत्रैकत्वान्वय	=>	तत्र+एकत्व+अन्वय
उक्तत्रयाणां समुदायत्वे	=>	उक्तत्रयाणाम्+ समुदायत्वे
नैकहेतुत्वस्य	=>	न+एकहेतुत्वस्य
समुदायत्वरूपैकधर्मावच्छिन्नहेतुतया	=>	समुदायत्वरूप+एकधर्मावच्छिन्नहेतुतया
आश्रयभेदेप्यभिन्नत्वात्	=>	आश्रयभेदेपि+अभिन्नत्वात्
इत्थमेवै.कैकस्मात्कार्योत्पत्तिव्यतिरेकलाभेनैकत्वविवक्षाया	=>	इत्थम्+एव+एक+एकस्मात्+कार्योत्पत्तिव्यतिरेकलाभेन+एकत्वविवक्षाया
नानर्थक्यमितिचेन्न	=>	नानर्थक्यम्+इतिचेत्+न
समुदायत्वस्यैकविशिष्टपरत्वरूपतया	=>	समुदायत्वस्य+एकविशिष्टपरत्वरूपतया
निपुणतात्वेनाऽभ्यासत्वेन	=>	निपुणतात्वेन+अभ्यासत्वेन
पृथक्पृथगेव	=>	पृथक्पृथक्+एव
नचैवमेकैकशः	=>	नच+एवम्+एक+एकशः
घटं प्रति	=>	घटम्+ प्रति
परस्परसहकारित्वस्येव	=>	परस्परसहकारित्वस्ये+एव
तथाचैक	=>	तथाच+एक
समुदायत्वाश्रयाणामेव	=>	समुदायत्वाश्रयाणाम्+एव
त्रयाणां हेतुत्वमितिबोधनमेवैकत्व	=>	त्रयाणाम्+ हेतुत्वम्+इतिबोधनम्+एव+एकत्व
हेतुत्वमितिबोधनमेवैकत्व	=>	हेतुत्वम्+इतिबोधनम्+एव+एकत्व
फलमिति	=>	फलम्+इति
अतएवेति	=>	अतएव+इति
त्रयाणां परस्परसहकारित्वेन	=>	त्रयाणाम्+ परस्परसहकारित्वेन
प्रयोजकतावच्छेदकत्वादेवेत्यर्थः	=>	प्रयोजकतावच्छेदकत्वात्+एवेर्थः
तृणारणिमणिन्यायेनेति	=>	तृणारणिमणिन्यायेन+इति
तृणारणिमणीनधिकृत्य	=>	तृणारणिमणीन्+अधिकृत्य
प्रवृत्तो न्यायः	=>	प्रवृत्तः+ न्यायः
न्यायश्चात्र	=>	न्याय+च+अत्र
तयेत्यर्थः	=>	तयेति+अर्थः
प्रयोज्यत्वं तृतीयार्थः	=>	प्रयोज्यत्वम्+ तृतीयार्थः
तस्यहेतुत्वेऽन्वयः	=>	तस्यहेतुत्वे+अन्वयः
तथाचोक्तयुक्तिप्रयोज्यं यद्धेतुत्वं	=>	तथाच+उक्तयुक्तिप्रयोज्यम्+ यद्धेतुत्वम्+
यद्धेतुत्वं तच्छङ्कानिरास	=>	यद्धेतुत्वम्+ तच्छङ्कानिरास
शक्त्यादीनां कारणत्वेसति	=>	शक्त्यादीनाम्+ कारणत्वेसति
एषां |	=>	एषाम्+ |
शक्तिर्निपुणताऽभ्यासानां |	=>	शक्तिः+निपुणता+अभ्यासानाम्+ |
एकैकसमवधानदशायां |	=>	एक+एकसमवधानदशायाम्+ |
एषां मध्ये	=>	एषाम्+ मध्ये
एकैकसत्वकाले	=>	एक+एकसत्वकाले
कार्योत्पत्तेरावश्यकतया	=>	कार्योत्पत्तेः+आवश्यकतया
शक्तित्वादिकमेव	=>	शक्तित्वादिकम्+एव
कार्योत्पादप्रयोजकतावच्छेदकंस्यादिति	=>	कार्योत्पादप्रयोजकतावच्छेदकम्+स्यात्+इति
प्रयोजकतानवच्छेदकतयेति	=>	प्रयोजकतानवच्छेदकतये+इति
प्रयोजकतातिप्रसक्तित्वादिति	=>	प्रयोजकतातिप्रसक्तित्वात्+इति
तेषां त्रयाणां	=>	तेषाम्+ त्रयाणाम्+
त्रयाणां |	=>	त्रयाणाम्+ |
शक्तित्वादीनां त्रयाणां	=>	शक्तित्वादीनाम्+ त्रयाणाम्+
त्रयाणां |	=>	त्रयाणाम्+ |
कार्योत्पादप्रयोजकतावच्छेदकेत्यर्थः	=>	कार्योत्पादप्रयोजकतावच्छेदक+इत्यर्थः
समुदायत्वाश्रयत्वानुपपत्तेरिति	=>	समुदायत्वाश्रयत्वानुपपत्तेः+इति
शक्तित्वादीनां प्रत्येकस्य	=>	शक्तित्वादीनाम्+ प्रत्येकस्य
भिन्नत्वात्तत्रस्वर्थैकत्व	=>	भिन्नत्वात्+तत्रस्वर्थ+एकत्व
स्यान्वयासंभवादविवक्षितत्वेन	=>	स्यान्वयासंभवात्+अविवक्षितत्वेन
समुदुतहेतुरित्यत्राऽसमानवाचकत्वानुपपत्तेरिति	=>	समुदुतहेतुः+इत्यत्र+असमानवाचकत्वानुपपत्तेः+इति
समानलिङ्गत्वेपि	=>	समानलिङ्गत्वे+अपि
समानवचनकत्वमुक्त	=>	समानवचनकत्वम्+उक्त
नियमानाक्रान्तत्वादित्याह	=>	नियमानाक्रान्तत्वात्+इति+आह
एवमिति	=>	एवम्+इति
एकवचनान्तोपपत्तिरिति	=>	एकवचनान्तोपपत्तिः+इति
नियमानाक्रान्तत्वादिति	=>	नियमानाक्रान्तत्वात्+इति
तथाचात्र	=>	तथाच+अत्र
विशेष्यवाचकं 	=>	विशेष्यवाचकम्+ 
जात्याकृतिव्यक्तिपदं एव	=>	जात्याकृतिव्यक्तिपदम्+ एव
पदार्थत्वस्यैकत्वं विवक्षितमिति	=>	पदार्थत्वस्य+एकत्वम्+ विवक्षितम्+इति
विवक्षितमिति	=>	विवक्षितम्+इति
बहुवचनान्तत्वेपि	=>	बहुवचनान्तत्वे+अपि
विशेषणपदस्यैकवचनान्तोपपत्तिः	=>	विशेषणपदस्य+एकवचनान्तोपपत्तिः
तदुत्तरजस्विभक्तितात्पर्य	=>	तत्+उत्तरजस्+विभक्तितात्पर्य
विषयीभूतबहुत्वसंख्याविरुद्धैकत्व	=>	विषयीभूतबहुत्वसंख्याविरुद्ध+एकत्व
विवक्षितैवेति	=>	विवक्षित+एवेति
एकत्वविशिष्टं यत्पदशक्तिरूप	=>	एकत्वविशिष्टम्+ यत्पदशक्तिरूप
पदार्थत्वं तद्वदभिन्नाः	=>	पदार्थत्वम्+ तद्वदभिन्नाः
तत्रैवै.कत्वान्वयः	=>	तत्र+एव+एकत्व+अन्वयः
एकत्वबाधेपि	=>	एकत्वबाधे+अपि
अथेश्वरेच्छारूपायाः	=>	अथ+ईश्वर+इच्छारूपायाः
एकत्रान्वयसंभवेपि	=>	एकत्रान्वयसंभवे+अपि
एवं पदशक्तिरित्यस्य	=>	एवम्+ पदशक्तिः+इत्यस्य
पदशक्तिरित्यस्य	=>	पदशक्तिः+इत्यस्य
शक्तिरित्यर्थद्वयस्यापि	=>	शक्तिः+इत्यर्थद्वयस्य+अपि
ईश्वरेच्छारूपायाः	=>	ईश्वर+इच्छारूपायाः
पदनिष्ठात्वाभावाच्च	=>	पदनिष्ठात्वाभावात्+च
ईश्वरेच्छीयविषयतायाः	=>	ईश्वर+इच्छीयविषयतायाः
भिन्नत्वादिति	=>	भिन्नत्वात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
स्वनिष्ठाऽऽश्रयत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्व-स्वनिष्ठाऽवच्छेदकत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्व-स्वनिष्ठाऽवच्छेदकतावच्छेदकत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वान्यतमसं |	=>	स्वनिष्ठ+आश्रयत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्व-स्वनिष्ठा+अवच्छेदकत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्व-स्वनिष्ठा+अवच्छेदकतावच्छेदकत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वान्यतमसम्+ |
शक्तेरैक्यप्रवादस्तु	=>	शक्तेः+ऐक्यप्रवादः+तु
ऐक्यादिति	=>	ऐक्यात्+इति
तन्नियामकसम्बन्धश्च	=>	तत्+नियामकसम्बन्धः+च
निरूपिताऽवच्छेद्यत्वनिष्ठविषयतानिरूपिताऽवच्छेदकत्वनिष्ठविषयतावत्त्वान्यतरसं |	=>	निरूपिता+अवच्छेद्यत्वनिष्ठविषयतानिरूपिता+अवच्छेदकत्वनिष्ठविषयतावत्त्वान्यतरसम्+ |
घटत्वावच्छिन्नत्वप्रकारतानिरूपितविशेष्यतयोरवच्छेद्यावच्छेदकाभावात्	=>	घटत्वावच्छिन्नत्वप्रकारतानिरूपितविशेष्यतयोः+अवच्छेद्य+अवच्छेदक+अभावात्
योरिवैकेच्छीय	=>	योः+इव+एकेच्छीय
विषयतायोरप्यवच्छेद्यावच्छेदकभावात्"	=>	विषयतायोः+अपि+अवच्छेद्य+अवच्छेदकभावात्"
विषयतावत्वं च	=>	विषयतावत्वम्+ च
स्वनिरूपिताऽऽधेयत्वसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकतावत्त्वस्वनिरूपितसंसर्गत्वनिष्ठविषयतानिरूपितविषयतावत्त्वान्यतरसं |	=>	स्वनिरूपित+आधेयत्वसम्बन्धावच्छिन्न+अवच्छेदकतावत्त्वस्वनिरूपितसंसर्गत्वनिष्ठविषयतानिरूपितविषयतावत्त्वान्यतरसम्+ |
स्वं प्रकारता	=>	स्वम्+ प्रकारता
आश्रयतासम्बन्धावच्छिन्नतन्निरूपितविशेष्यत्वं घटे	=>	आश्रयतासम्बन्धावच्छिन्नतत्+निरूपितविशेष्यत्वम्+ घटे
स्वं प्रकारता	=>	स्वम्+ प्रकारता
तन्निरूपितवच्छेद्यत्वनिष्ठविषयतानिरूपिताऽवच्छेदकत्वनिष्ठविषयतावत्वस्य	=>	तत्+निरूपितवच्छेद्यत्वनिष्ठविषयतानिरूपिता+अवच्छेदकत्वनिष्ठविषयतावत्वस्य
स्वनिरूपिताऽऽधेयतासम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकतावत्त्वरूपाऽऽद्यसम्बन्धेन	=>	स्वनिरूपित+आधेयतासम्बन्धावच्छिन्न+अवच्छेदकतावत्त्वरूपाऽऽद्यसम्बन्धेन
घटो घटपदजन्यबोधविषयोभवतु	=>	घटः+ घटपदजन्यबोधविषयः+भवतु
घटपदजन्यबोधविषयोभवतु	=>	घटपदजन्यबोधविषयः+भवतु
इतीच्छायां 	=>	इति+इच्छायाम्+ 
घटत्वावच्छेदेन	=>	घटत्व+अवच्छेदेन
बोधविषयत्वमवगाहमानायां बोधविषयत्वांशे	=>	बोधविषयत्वम्+अवगाहमानायाम्+ बोधविषयत्व+अंशे
बोधविषयत्वांशे	=>	बोधविषयत्व+अंशे
भानादिति	=>	भानात्+इति
चेश्वरेच्छीयपदजन्यबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारताया	=>	च+ईश्वर+इच्छीयपदजन्यबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारताया
ऐक्यात्तत्रैवै.कत्वान्वयः	=>	ऐक्यात्+तत्र+एव+एकत्व+अन्वयः
इत्थं च	=>	इत्थम्+ च
एकत्वविशिष्टप्रकारतावदभिन्नाः	=>	एकत्वविशिष्टप्रकारतावत्+अभिन्नाः
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः	=>	प्रत्यक्षानुमान+उपमानशब्दाः
उक्तां 	=>	उक्ताम्+ 
बहुवचनानुपपत्ति	=>	बहुवचन+अनुपपत्ति
विशेष्यवाचकं प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दपदं	=>	विशेष्यवाचकम्+ प्रत्यक्षानुमान+उपमानशब्दपदम्+
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दपदं पितृपदं	=>	प्रत्यक्षानुमान+उपमानशब्दपदम्+ पितृपदम्+
पितृपदं च	=>	पितृपदम्+ च
तदुत्तरजसविभक्तितात्पर्यविषयबहुत्वसंख्यविरुद्धसंख्यायाः	=>	तत्+उत्तरजसविभक्तितात्पर्यविषयबहुत्वसंख्यविरुद्धसंख्यायाः
अविवक्षितत्वात्समानवचनकत्वेपपत्तिः	=>	अविवक्षितत्वात्+समानवचनकत्वोपपत्तिः
पूर्वोक्तरीत्या	=>	पूर्व+उक्तरीत्या
कथं न	=>	कथम्+ न
तस्याश्च	=>	तस्याः+च
प्रमाणत्वेऽन्वयोस्तु	=>	प्रमाणत्वे+अन्वयोः+तु
प्रकृत्यर्थतावच्छेदकस्येति	=>	प्रकृत्यर्थतावच्छेदकस्य+इति
एकतायाबाधितत्वेनेति	=>	एकतायाबाधितत्वेन+इति
प्रत्यक्षादिचतुर्णां प्रमाणनां	=>	प्रत्यक्षादिचतुर्णाम्+ प्रमाणनाम्+
प्रमाणनां यदि	=>	प्रमाणनाम्+ यदि
चतुष्ट्वेनैकरूपेण	=>	चतुष्ट्वेन+एकरूपेण
प्रमाकरणत्वं स्यात्तदा	=>	प्रमाकरणत्वम्+ स्यात्+तदा
स्यात्तदा	=>	स्यात्+तदा
एकैकस्मात्कार्यानुत्पादप्रसंगात्	=>	एक+एकस्मात्+कार्यानुत्पादप्रसंगात्
यदिचाऽन्यतमत्वेन	=>	यदिच+अन्यतमत्वेन
तेषां कारणत्वं	=>	तेषाम्+ कारणत्वम्+
कारणत्वं तदा	=>	कारणत्वम्+ तदा
प्रत्यक्षादनुमितिःस्यात्,	=>	प्रत्यक्षात्+अनुमितिःस्यात्,
प्रत्यक्षादिप्रमांप्रति	=>	प्रत्यक्षादिप्रमाम्+प्रति
पृथगेव	=>	पृथक्+एव
तथाचाऽवच्छेदकभेदात्कारणताया	=>	तथाच+अवच्छेदकभेदात्+कारणताया
भिन्नत्वात्प्रमाणत्वे	=>	भिन्नत्वात्+प्रमाणत्वे
नैकत्वान्वयः	=>	न+एकत्व+अन्वयः
बाधित्वादिति	=>	बाधित्वात्+इति
प्रमात्वन्यूनवृत्तिवर्मावच्छिन्नकारणत्वं प्रमाणत्वं,	=>	प्रमात्वन्यूनवृत्तिवर्मावच्छिन्नकारणत्वम्+ प्रमाणत्वम्+,
प्रमाणत्वं,	=>	प्रमाणत्वम्+,
प्रमात्वं च	=>	प्रमात्वम्+ च
प्रमाइत्यनुगतप्रतीतिसिद्धम्	=>	प्रमाइत्यनुगतप्रति+इतिसिद्धम्
तत्रैवै.कत्वान्वयाय	=>	तत्र+एव+एकत्वान्वयाय
विभक्त्थैकत्वविवक्षास्तु	=>	विभक्त्थ+एकत्वविवक्षाः+तु
चेन्न	=>	चेत्+न
एकत्वबोधं प्रति	=>	एकत्वबोधम्+ प्रति
प्रमाणमित्यस्यनिराकाङ्क्षत्वात्	=>	प्रमाणम्+इत्यस्यनिराकाङ्क्षत्वात्
प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रयान्यरस्मिन्नेकत्वप्रकारककोर्धप्रत्येव	=>	प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रयान्यरस्मिन्नेकत्वप्रकारककः+र्धप्रति+एव
प्रकृतिप्रत्ययानुपूर्वीरूपाऽकाङ्क्षात्वाभ्युपगमात्	=>	प्रकृतिप्रत्ययानुपूर्वीरूपा+आकाङ्क्षात्वाभ्युपगमात्
बहुवचनान्ततेति	=>	बहुवचनान्तत+इति
त्यागोद्देश्यत्वरूपदेवतात्वं भिन्नमेव,	=>	त्यागः+उद्देश्यत्वरूपदेवतात्वम्+ भिन्नम्+एव,
भिन्नमेव,	=>	भिन्नम्+एव,
वच्छेदकभेदेनोद्देश्यता	=>	वच्छेदकभेदेन+उद्देश्यता
भेदाद्देवतात्वे	=>	भेदात्+देवतात्वे
एकत्वान्वयस्य	=>	एकत्व+अन्वयस्य
बहुवचनमिति	=>	बहुवचनम्+इति
स्वप्रकृतिकत्वंचेति	=>	स्वप्रकृतिकत्वम्+चेति
स्वप्रकृतिकविभक्तिसजातीयेत्यत्र	=>	स्वप्रकृतिकविभक्तिसजातीयेति+अत्र
स्वप्रकृतिकत्वं चेत्यर्थः	=>	स्वप्रकृतिकत्वम्+ च+इत्यर्थः
चेत्यर्थः	=>	च+इत्यर्थः
तादृशेति	=>	तादृश+इति
स्वप्रकृतिकेत्यर्थः	=>	स्वप्रकृतिक+इत्यर्थः
तथाविधेति	=>	तथाविध+इति
विशेष्यवाचकपदोत्तरत्वेनानुसन्धीयमानविभक्तिसजातीयेत्यर्थः	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरत्वेन+अनुसन्धीयमानविभक्तिसजातीयेति+अर्थः
स्वप्रकृतिकत्वं न	=>	स्वप्रकृतिकत्वम्+ न
तादृशविभक्तिकत्वमपि	=>	तादृशविभक्तिकत्वम्+अपि
तादृशविभक्त्यव्यवहितपूर्वत्वमिति	=>	तादृशविभक्त्यव्यवहितपूर्वत्वम्+इति
अथेति	=>	अथ+इति
पदार्थोपस्थित्यादिति	=>	पदार्थोपस्थित्यात्+इति
घटपदजन्यघटोपस्थित्यादीत्यर्थः	=>	घटपदजन्यघटोपस्थित्यादि+इत्यर्थः
कथं न	=>	कथम्+ न
उक्तनियमभङ्गेति	=>	उक्तनियमभङ्गे+इति
पदेनोपस्थापितस्यैवाऽभेदान्वय	=>	पदेन+उपस्थापितस्य+एव+अभेदान्वय
नियमभङ्गेत्यर्थः	=>	नियमभङ्गे+इत्यर्थः
अकिञ्चित्करत्वादिति	=>	अकिञ्चित्करत्वात्+इति
अप्रतिबन्दकत्वादित्यर्थः,	=>	अप्रतिबन्धकत्वात्+इत्यर्थः,
फलानुसारित्वात्कल्पनाया	=>	फलानुसारित्वात्+कल्पनाया
अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकान्वयबोधजनकेत्यर्थः	=>	अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकान्वयबोधजनके+इत्यर्थः
आकाङ्क्षाविरहादिति	=>	आकाङ्क्षाविरहात्+इति
समानविभक्तिकत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाविरहादिति	=>	समानविभक्तिकत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाविरहात्+इति
आकाङ्क्षां दर्शयति	=>	आकाङ्क्षाम्+ दर्शयति
तथाहीत्यादिना	=>	तथाहि+इत्यादिना
तादृशान्वयबोधे	=>	तादृश+अन्वयबोधे
इदमुपलक्षणम्	=>	इदम्+उपलक्षणम्
सुविभक्त्यन्तघटादिपद	=>	सुविभक्ति+अन्तघटादिपद
समभिव्याहृतत्वन्तनीलादिपदत्वं बोध्यम्	=>	समभिव्याहृतत्वन्तनीलादिपदत्वम्+ बोध्यम्
एवमाबन्तघटपदसमभिव्याहृतेत्यादि	=>	एवम्+आबन्तघटपदसमभिव्याहृत+इत्यादि
क्रमेणैविंशतिआकाङ्क्षाबोध्या	=>	क्रमेण+एकविंशतिआकाङ्क्षाबोध्या
स्वन्तनीलपदसमभिव्याहृतेत्यादिक्रमेण	=>	स्वन्तनीलपदसमभिव्याहृत+इत्यादिक्रमेण
एवं रीत्या	=>	एवम्+ रीत्या
अत्रेदं बोध्यम्	=>	अत्र+इदम्+ बोध्यम्
प्रथमत्वाऽज्ञानेपि	=>	प्रथमत्व+अज्ञाने+अपि
नापि	=>	न+अपि
इत्यानुपूर्वीमात्रज्ञानेपि	=>	इत्यानुपूर्वीमात्रज्ञाने+अपि
एवं नालौ	=>	एवम्+ नीलौ
इत्यादावपि	=>	इत्यादौ+अपि
समभिव्याहारश्च	=>	समभिव्याहारः+च
व्यवहितपूवर्त्तिनीलादिपदत्वं,नीलादिपदाऽव्यवहितोत्तरवर्तिघटादिपदत्वं,	=>	व्यवहितपूवर्त्तिनीलादिपदत्वम्+,नीलादिपद+अव्यवहितोत्तरवर्तिघटादिपदत्वम्+,
स्वभिन्नत्वोभयसं |	=>	स्वभिन्नत्वोभयसम्+ |
उक्तग्रन्थस्तु	=>	उक्तग्रन्थः+तु
नीलश्चैत्रस्य	=>	नीलः+चैत्रस्य
घट इत्यादौ	=>	घटः+ इत्यादौ
नीलो घट	=>	नीलः+ घटः+
घट इत्यानुपूर्वीमद्वाक्यं	=>	घटः+ इत्यानुपूर्वीमत्+वाक्यम्+
इत्यानुपूर्वीमद्वाक्यं कल्ययित्वैवाऽकाङ्क्षा	=>	इत्यानुपूर्वीमत्+वाक्यम्+ कल्ययित्व+एव+आकाङ्क्षा
कल्ययित्वैवाऽकाङ्क्षा	=>	कल्ययित्व+एव+आकाङ्क्षा
एवाऽसत्तिरप्युपपद्यते	=>	एव+असत्तिः+अपि+उपपद्यते
विनिगमकाभावात्समासस्थले	=>	विनिगमकाभावात्+समासस्थले
आकाङ्क्षाद्वयमाह	=>	आकाङ्क्षाद्वयम्+आह
चेति	=>	च+इति
नीलपदाव्यवहितोत्तरवर्तिघटपदत्वादेराकाङ्क्षात्वे	=>	नीलपदाव्यवहितोत्तरवर्तिघटपदत्वादेः+आकाङ्क्षात्वे
पदार्थोपस्थित्यादिकारणकलापसत्वे	=>	पदार्थोपस्थिति+आदिकारणकलापसत्वे
इत्येतावन्मात्रज्ञानेपि	=>	इत्येतावन्+मात्रज्ञाने+अपि
नीलपदाऽव्यवहितोत्तरघटपदत्वरूपाऽकाङ्क्षाज्ञानस्य	=>	नीलपद+अव्यवहितोत्तरघटपदत्वरूपा+आकाङ्क्षाज्ञानस्य
इत्यादिविभक्त्यन्तसमुदायपर्याप्तानुपूर्वीणां कारणतावच्छेदकत्वापेक्षया	=>	इत्यादिविभक्ति+अन्तसमुदायपर्याप्तानुपूर्वीणाम्+ कारणतावच्छेदकत्वापेक्षया
नीलघटत्वरूपाऽऽनुपूर्वीप्रकारकज्ञानत्वेनैव	=>	नीलघटत्वरूपाऽऽनुपूर्वीप्रकारकज्ञानत्वेन+एव
उक्तं च	=>	उक्तम्+ च
"नीलपदाऽव्यवहितोत्तरवर्तिघटपदत्वं घटपदाऽव्यवहितोत्तरवर्तिनीलपदत्वं	=>	"नीलपद+अव्यवहितोत्तरवर्तिघटपदत्वम्+ घटपद+अव्यवहितोत्तरवर्तिनीलपदत्वम्+
घटपदाऽव्यवहितोत्तरवर्तिनीलपदत्वं वा	=>	घटपद+अव्यवहितोत्तरवर्तिनीलपदत्वम्+ वा
निर्विभक्तिनीलघटेति	=>	निर्विभक्तिनीलघटे+इति
समुदायाच्छाब्दबोधापत्तेरिति	=>	समुदायाच्छाब्दबोधापत्तेः+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
अनुमिताविव	=>	अनुमितौ+इव
शाब्दबोधेपि	=>	शाब्दबोधे+अपि
नीलप्रकारकशाब्दबोधो न	=>	नीलप्रकारकशाब्दबोधः+ न
विधेयत्वाऽसंभवात्	=>	विधेयत्व+असंभवात्
विधेयीभवदेकत्वादिप्रकारकनीलघटविशेष्यकशाब्दबोधादेरेव	=>	विधेयीभवदेकत्वादिप्रकारकनीलघटविशेष्यकशाब्दबोधादेः+एव
समासोत्तरं प्रसिद्धतया	=>	समासोत्तरम्+ प्रसिद्धतया
तत्सामग्र्याः	=>	तत्+सामग्र्याः
तादृशसामग्र्याअभावेनाऽऽपत्त्यभावात्	=>	तादृशसामग्र्याअभावेन+आपत्त्यभावात्
तत्सामग्र्याश्चापि	=>	तत्+सामग्र्याश्चापि
उक्तस्थलेऽभावात्	=>	उक्तस्थले+अभावात्
नीलपदाऽव्यवहितोत्तरवर्त्तिघटपदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाज्ञानादभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधापत्तिरिति	=>	नीलपद+अव्यवहितोत्तरवर्त्तिघटपदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाज्ञानात्+अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधापत्तिः+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
नोक्तापत्तिः	=>	न+उक्तापत्तिः
व्याप्यधर्मश्च	=>	व्याप्यधर्मः+च
ज्ञानाव्यवहितोत्तरनीलघटविशेष्यकैकत्वप्रकारकशाब्दबुद्धित्वम्	=>	ज्ञानाव्यवहितोत्तरनीलघटविशेष्यक+एकत्वप्रकारकशाब्दबुद्धित्वम्
व्यापकधर्मश्च	=>	व्यापकधर्मः+च
समासव्यासस्थलीयोभयविधायाः	=>	समासव्यासस्थलीय+उभयविधायाः
एकस्याअप्याकाङ्क्षाया	=>	एकस्याअपि+आकाङ्क्षाया
विरहादिति	=>	विरहात्+इति
नापत्तिरिति	=>	न+आपत्तिः+इति
नाऽभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधापत्तिरित्यर्थः	=>	न+अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधापत्तिः+इत्यर्थः
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्याकाङ्क्षाविरहेपि	=>	इत्याकाङ्क्षाविरहे+अपि
इत्याकाङ्क्षाज्ञानादभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधोत्पत्तेः	=>	इति+आकाङ्क्षाज्ञानादभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधोत्पत्तेः
एवं नीलाघटा	=>	एवम्+ नीलाघटा
इत्यादितोपि	=>	इत्यादितः+अपि
कार्यतावच्छेदककोटाविति	=>	कार्यतावच्छेदककोटौ+इति
अव्यवहितोत्तरत्वनिवेशादिति	=>	अव्यवहितोत्तरत्वनिवेशात्+इति
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्याकाङ्क्षाज्ञानाऽव्यवहितोत्तराऽभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधं प्रत्येव	=>	इत्याकाङ्क्षाज्ञान+अव्यवहित+उत्तरा+अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधम्+ प्रति+एव
प्रत्येव	=>	प्रति+एव
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्याकाङ्क्षाज्ञानं कारणमतो	=>	इत्याकाङ्क्षाज्ञानम्+ कारणम्+अतः+
कारणमतो न	=>	कारणम्+अतः+ न
एवं च	=>	एवम्+ च
नीलोघट इत्याकाङ्क्षाज्ञानविशिष्टशाब्दबोधं	=>	नीलः+घटः+ इति+आकाङ्क्षाज्ञानविशिष्टशाब्दबोधम्+
इत्याकाङ्क्षाज्ञानविशिष्टशाब्दबोधं प्रति	=>	इति+आकाङ्क्षाज्ञानविशिष्टशाब्दबोधम्+ प्रति
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्याकाङ्क्षाज्ञानं कारणम्	=>	इत्याकाङ्क्षाज्ञानम्+ कारणम्
समानाधिकरण्योभयसं |	=>	सामानाधिकरण्योभयसम्+ |
द्वितीयसंबन्धनिवेशादेकस्याकाङ्क्षाज्ञानसत्वेऽपरस्य	=>	द्वितीयसंबन्धनिवेशात्+एकस्य+आकाङ्क्षाज्ञानसत्वे+अपरस्य
तादृशाऽकाङ्क्षाज्ञानविशिष्टं प्रति	=>	तादृश+आकाङ्क्षाज्ञानविशिष्टम्+ प्रति
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्याकाङ्क्षाज्ञानं कारणमित्यस्यैव	=>	इत्+आकाङ्क्षाज्ञानम्+ कारणम्+इत्यस्य+एव
कारणमित्यस्यैव	=>	कारणम्+इत्यस्य+एव
अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दत्वनिवेशो व्यर्थः	=>	अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दत्वनिवेशः+ व्यर्थः
उक्तोभयसं |	=>	उक्तोभयसम्+ |
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्याकाङ्क्षाज्ञानं ततोऽपेक्षाबुद्ध्या	=>	इत्याकाङ्क्षाज्ञानम्+ ततः+अपेक्षाबुद्ध्या
ततोऽपेक्षाबुद्ध्या	=>	ततः+अपेक्षाबुद्ध्या
मैत्रेपि	=>	मैत्रे+अपि
तावतापि	=>	तावतौ+अपि
तादृशाकाङ्क्षाज्ञानविशिष्टबुद्धित्वं शाब्दबुद्धित्वमेव	=>	तादृश+आकाङ्क्षाज्ञानविशिष्टबुद्धित्वम्+ शाब्दबुद्धित्वम्+एव
शाब्दबुद्धित्वमेव	=>	शाब्दबुद्धित्वम्+एव
कार्यतावच्छेदकमस्तु	=>	कार्यतावच्छेदकम्+अस्तु
किं प्रकारताविशेष्यतानिवेशेन	=>	किम्+ प्रकारताविशेष्यतानिवेशेन
चाऽप्रमाण्या	=>	च+अप्रमाण्या
ज्ञानास्कन्दितनीलोघट इत्याकाङ्क्षाज्ञानादभेद	=>	ज्ञानानास्कन्दितनीलः+घटः+ इति+आकाङ्क्षाज्ञानात्+अभेद
इत्याकाङ्क्षाज्ञानादभेद	=>	इति+आकाङ्क्षाज्ञानात्+अभेद
अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वं निवेशेनीयम्,	=>	अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वम्+ निवेशनीयम्,
एवं	=>	एवम्+च
यत्र	=>	नीलः+घटः
घटवद् भूतलविषयकबोधो	=>	भूतलविषयकबोधः+ व्यभिचारः,अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दिततादृश+आकाङ्क्षाज्ञानरूपकारणा,
भूतलविषयकबोधो	=>	व्यभिचारः,अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दिततादृश+आकाङ्क्षाज्ञानरूपकारणा,
भावात्,	=>	तत्+वारणाय
च	=>	नीलः+घट
नीलोघट इत्याकाङ्क्षाज्ञानविशिष्टनीलप्रकारकाऽभेदसंसर्गकघटविशेष्यकशाब्दबोधं	=>	इत्याकाङ्क्षाज्ञानविशिष्टनीलप्रकारका+अभेदसंसर्गकघटविशेष्यकशाब्दबोधम्+ प्रति
प्रति	=>	अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दितनीलः+घट
इत्याकाङ्क्षाज्ञानस्य	=>	कारणत्वात्+न
कार्यतावच्छेदकाऽनाक्रान्तत्वादिति	=>	कार्यतावच्छेदका+अनाक्रान्तत्वात्+इति
कार्यतावच्छेदककोटावपि	=>	कार्यतावच्छेदककोटौ+अपि
अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वनिवेशादेव	=>	अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वनिवेशात्+एव
विषयनिवेशेपि	=>	विषयनिवेशे+अपि
नीलोघटः	=>	नीलः+घटः
इतिपर्यायशब्दानां समूहालंबनमाकाङ्क्षाज्ञानं	=>	इतिपर्यायशब्दानाम्+ समूहालंबनम्+आकाङ्क्षाज्ञानम्+
समूहालंबनमाकाङ्क्षाज्ञानं नीलोघट	=>	समूहालंबनम्+आकाङ्क्षाज्ञानम्+ नीलः+घट
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्यंशेऽप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दितं--ततोऽभेदसंसर्गकनीलप्रकारतोकघटविशेष्यकबोध	=>	इति+अंशे+अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दितम्+--ततः+अभेदसंसर्गकनीलप्रकारतोकघटविशेष्यकबोध
अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दिताऽऽकाङ्क्षाज्ञान	=>	अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दित+आकाङ्क्षाज्ञान
बोधो शाब्दत्वनिवेशे	=>	बोधः+ शाब्दत्वनिवेशे
नीलोघट	=>	नीलः+घटः
इत्याकाङ्क्षाज्ञानमप्रमाण्य	=>	इति+आकाङ्क्षाज्ञानमप्रमाण्य
ज्ञानानास्कन्दितं नीलोघट	=>	ज्ञानानास्कन्दितम्+ नीलः+घट
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्यनुमितिसामग्री	=>	इति+अनुमितिसामग्री
ततोऽनुमितौ	=>	ततः+अनुमितौ
चाऽप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दिताऽऽकाङ्क्षाज्ञानरूपकारणाभावादतः	=>	च+अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दित++आकाङ्क्षाज्ञानरूपकारणाभावात्+अतः
अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वनिवेशेनैव	=>	अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वनिवेशेन+एव
तादृशाऽनुमितित्वस्याऽप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दिताकाङ्क्षाज्ञानविशिष्टबुद्धित्वभावेन	=>	तादृशाऽनुम्+इतित्वस्य+अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दिताकाङ्क्षाज्ञानविशिष्टबुद्धित्वभावेन
कार्यतावच्छेदकाऽनाक्रान्तत्वात्	=>	कार्यतावच्छेदका+अनाक्रान्तत्वात्
एवं कार्यतावच्छेदककोटौ	=>	एवम्+ कार्यतावच्छेदककोटौ
विषयनिवेशेपि	=>	विषयनिवेशे+अपि
घटवद्भूतलविषयक	=>	घटवत्+भूतलविषयक
बोधस्यापि	=>	बोधस्य+अपि
अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दिताऽऽकाङ्क्षाज्ञानविशिष्टत्वाभावादिति	=>	अप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दित+आकाङ्क्षाज्ञानविशिष्टत्वाभावात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
अप्रमाण्यधर्मिकाऽप्रमाण्याग्रहे	=>	अप्रमाण्यधर्मिका+अप्रमाण्याग्रहे
कार्यमुत्पद्यते	=>	कार्यम्+उत्पद्यते
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
नोत्पद्यते	=>	न+उत्पद्यते
रीत्याऽनन्ताऽप्रमाण्यज्ञानव्यक्तीनामभावसमुदायस्य	=>	रीत्या+अनन्ता+अप्रमाण्यज्ञानव्यक्तीनाम्+अभावसमुदायस्य
महागौरवमतो विषयनिवेश	=>	महागौरवम्+अतः+ विषयनिवेश
इष्टसाधनताज्ञानं हेतुः	=>	इष्टसाधनताज्ञानम्+ हेतुः
इष्टश्चाऽभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधः	=>	इष्टश्च+अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधः
तत्साधनत्वस्य	=>	तत्+साधनत्वस्य
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इतिवाक्येऽतत्र	=>	इतिवाक्ये+अतत्र
प्रवृत्तिर्नस्यादतो विषयनिवेश	=>	प्रवृत्तिः+नस्यात्+अतः+ विषयनिवेश
कारणान्तर्यनिवेशापेक्षयाकाङ्क्षाज्ञानामन्यतमत्वेनैककार्यकारणाभावोस्तु	=>	कारणान्तर्यनिवेशापेक्षयाकाङ्क्षाज्ञानाम्+अन्यतमत्वेन+एककार्यकारणाभावः+अस्तु
इतिचेत्--अन्यतमत्वं हि	=>	इतिचेत्--अन्यतमत्वम्+ हि
द्वितीयान्तनीलपदसमभिव्याहृतद्वितीयान्तघटपदत्वरूपाकाङ्क्षाज्ञानप्रतियोगिताकभेदविशिष्टेत्यादिरीत्या	=>	द्वितीयान्तनीलपदसमभिव्याहृतद्वितीयान्तघटपदत्वरूपाकाङ्क्षाज्ञानप्रतियोगिताकभेदविशिष्टे+इत्यादिरीत्या
तदवस्थमेव,	=>	तदवस्थम्+एव,
कारणतावच्छेदकगौरवमतिरिच्यते	=>	कारणतावच्छेदकगौरवम्+अतिरिच्यते
तत्तदाकाङ्क्षाज्ञानानां यावन्तोभेदाः	=>	तत्तत्+आकाङ्क्षाज्ञानानाम्+ यावन्तः+भेदाः
यावन्तोभेदाः	=>	यावन्तः+भेदाः
तदुगतसमुदायत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभावोऽन्यतमत्वम्	=>	तदुगतसमुदायत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभावः+अन्यतमत्वम्
वैशिष्ट्यस्याऽप्रवेशेन	=>	वैशिष्ट्यस्य+अप्रवेशेन
कारणताबाहुल्यं विनिगमनाविरहप्रयुक्तमिति	=>	कारणताबाहुल्यम्+ विनिगमनाविरहप्रयुक्तम्+इति
विनिगमनाविरहप्रयुक्तमिति	=>	विनिगमनाविरहप्रयुक्तम्+इति
समुदायत्वस्यापेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्वस्यापेक्षाबुद्धिभेदेन	=>	समुदायत्वस्य+अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्वस्य+अपेक्षाबुद्धिभेदेन
अत्रेदं बोध्यम्	=>	अत्र+इदम्+ बोध्यम्
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
कारणतापेक्षाऽन्यतमाकाङ्क्षाज्ञानं "अन्यतमाकाङ्क्षाज्ञानाधीनविरहविशिष्टसमानविषयकप्रत्यक्षसामग्रीविरहविशिष्टं	=>	कारणतापेक्षा+अन्यतमाकाङ्क्षाज्ञानम्+ "अन्यतमाकाङ्क्षाज्ञानाधीनविरहविशिष्टसमानविषयकप्रत्यक्षसामग्रीविरहविशिष्टम्+
"अन्यतमाकाङ्क्षाज्ञानाधीनविरहविशिष्टसमानविषयकप्रत्यक्षसामग्रीविरहविशिष्टं समानविषयकप्रत्यक्षसामग्रीविरहविशिष्टं"	=>	"अन्यतमाकाङ्क्षाज्ञानाधीनविरहविशिष्टसमानविषयकप्रत्यक्षसामग्रीविरहविशिष्टम्+ समानविषयकप्रत्यक्षसामग्रीविरहविशिष्टम्+"
समानविषयकप्रत्यक्षसामग्रीविरहविशिष्टं"	=>	समानविषयकप्रत्यक्षसामग्रीविरहविशिष्टम्+"
अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति	=>	अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधम्+ प्रति
कारणमिति	=>	कारणम्+इतिकार्यकारणभावे
कार्यकारणभावे समानविषयकप्रत्यक्षसामग्र्यां	=>	समानविषयकप्रत्यक्षसामग्र्याम्+ सत्याम्+
समानविषयकप्रत्यक्षसामग्र्यां सत्यां	=>	सत्याम्+ कस्माश्चिदत्+मतम्+आकाङ्क्षाज्ञानात्
सत्यां	=>	कस्माश्चिदत्+मतम्+आकाङ्क्षाज्ञानात्
कस्माश्चिदन्मतमाकाङ्क्षाज्ञानादन्मतमाकाङ्क्षाज्ञानाधीनशाब्देच्छायां शाब्दापत्तिः	=>	तत्+मतम्+आकाङ्क्षाज्ञानाधीनशाब्देच्छायाम्+ शाब्दापत्तिः
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्याकाङ्क्षाज्ञानं समानविषयकप्रत्यक्षसामग्री	=>	इत्याकाङ्क्षाज्ञानम्+ समानविषयकप्रत्यक्षसामग्री
द्वितीयान्तनीलपदसमभिव्याहृतद्वितीयान्तघटपदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाज्ञानशाब्दबोधोजायतामितीच्छातः	=>	द्वितीयान्तनीलपदसमभिव्याहृतद्वितीयान्तघटपदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाज्ञानशाब्दबोधः+जायताम्+इति+इच्छातः
अन्यतमाऽऽकाङ्क्षाज्ञानाधीनशाब्देच्छाविरहविशिष्टसमानविषयकप्रत्यक्षसामग्रीविरहविशिष्टान्यतमाऽकाङ्क्षाज्ञान	=>	अन्यतम+आकाङ्क्षाज्ञानाधीनशाब्देच्छाविरहविशिष्टसमानविषयकप्रत्यक्षसामग्रीविरहविशिष्टान्यतमा+आकाङ्क्षाज्ञान
तत्तद्रूपेऽऽकाङ्क्षाज्ञानस्य	=>	तत्तत्+रूपेऽऽकाङ्क्षाज्ञानस्य
विरहोत्तरऽभेदसंसर्गक	=>	विरह+उत्तर+अभेदसंसर्गक
बोधं प्रति	=>	बोधम्+ प्रति
तादृशाकाङ्क्षाज्ञानाधीन	=>	तादृश+आकाङ्क्षाज्ञानाधीन
तादृशाऽकाङ्क्षाज्ञानं कारणमिति	=>	तादृश+आकाङ्क्षाज्ञानम्+ कारणम्+इति
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
नापत्तिः	=>	न+आपत्तिः
अन्यादृशाऽकाङ्क्षाज्ञानेऽन्यादृशाऽकाङ्क्षाज्ञानाधीनशाब्देच्छा	=>	अन्यादृशा+अकाङ्क्षाज्ञाने+अन्यादृशा+अकाङ्क्षाज्ञानाधीनशाब्देच्छा
सत्वेपि	=>	सत्वे+अपि
वाक्यादापाद्यमानशाब्दबोधस्योक्तचतुश्चत्वार्विशदाकाङ्क्षाज्ञानकार्यतावच्छेदकाऽनाक्रान्तततया	=>	वाक्यात्+आपाद्यमानशाब्दबोधस्य+उक्तचतुश्चत्वारिंशदाकाङ्क्षाज्ञानकार्यतावच्छेदका+अनाक्रान्तततया
सामान्यसामग्रीतोनापत्तिः	=>	सामान्यसामग्रीतः+न+आपत्तिः
एवं च	=>	एवम्+ च
कारणसमुदायस्यैकत्राऽसंभवेन	=>	कारणसमुदायस्य+एकत्र+असंभवेन
कुत्रापि	=>	कुत्र+अपि
शाब्दबोधोन	=>	शाब्दबोधः+न
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
एकैकाऽकाङ्क्षाज्ञानघटितसमुदायस्यैव	=>	एकैकाऽकाङ्क्षाज्ञानघटितसमुदायस्य+एव
नीलो घट	=>	नीलः+ घटः+
घट इत्यादौ	=>	घटः+ इत्यादौ
सुलभत्वान्नानुपपत्तिः	=>	सुलभत्वात्+न+अनुपपत्तिः
एतेनाऽपेक्षाबुद्धिव्शेषविषयत्वरूपसमुदायत्वस्याऽननुगतत्वेपि	=>	एतेन+अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्वरूपसमुदायत्वस्य+अननुगतत्वे+अपि
प्रयोजकतावच्छेदकत्वेनानुगमादिति	=>	प्रयोजकतावच्छेदकत्वेन+अनुगमात्+इति
(वि-)उक्ताऽऽकाङ्क्षाज्ञानयोरिति	=>	(वि-२)उक्त+आकाङ्क्षाज्ञानयोः+इति
समासव्यासस्थलीयोक्ताऽऽकाङ्क्षाज्ञानानयोरित्यर्थः	=>	समासव्यासस्थलीय+उक्त+अकाङ्क्षाज्ञानयोः+इत्यर्थः
व्यासस्थलीयोक्ताऽऽकाङ्क्षाज्ञानस्य	=>	व्यासस्थलीय+उक्त+आकाङ्क्षाज्ञानस्य
समासस्थलीयोक्ताऽऽकाङ्क्षाज्ञानस्येत्यर्थः	=>	समासस्थलीय+उक्त+आकाङ्क्षाज्ञानस्य+इत्यर्थः
निवेशादित्यस्याऽन्वयः	=>	निवेशादित्यस्य+अन्वयः
इदमुपलक्षणम्	=>	इदम्+उपलक्षणम्
समासस्थलेपि	=>	समासस्थले+अपि
नीलोघटः	=>	नीलः+घटः
घटिताऽकाङ्क्षाज्ञान	=>	घटिता+आकाङ्क्षाज्ञान
कार्यतावच्छेदककोटाव्ययवहितोत्तरत्वनिवेश्यम्	=>	कार्यतावच्छेदककोटाव्ययवहित+उत्तरत्वनिवेश्यम्
एवं नीलोघटः-श्यामकलशः	=>	एवम्+ नीलः+घटः-श्यामकलशः
नीलोघटः-श्यामकलशः	=>	नीलः+घटः-श्यामकलशः
वाक्यघटिताऽकाङ्क्षा	=>	वाक्यघटिता+आकाङ्क्षा
नीलोघटः	=>	नीलः+घटः
इत्याद्याकाङ्क्षा	=>	इत्यादि+आकाङ्क्षा
विरहोत्तराऽभेदसंसर्गक	=>	विरहोत्तरा+अभेदसंसर्गक
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
तादृशाकाङ्क्षाज्ञानं कारणम्	=>	तादृश+आकाङ्क्षाज्ञानम्+ कारणम्
एवमाबन्तनीलपदसमभिव्याहृताऽऽबन्तन्तघटपदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाज्ञानाऽऽव्यनहितोत्तराऽभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति	=>	एवम्+आबन्तनीलपदसमभिव्याहृताऽऽबन्तन्तघटपदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाज्ञान+व्यवहित+उत्तरा+अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधम्+ प्रति
तादृशाकाङ्क्षाज्ञानत्वेनेत्यादिरीत्या	=>	तादृश+आकाङ्क्षाज्ञानत्वेन+इत्यादिरीत्या
अपराश्च	=>	अपराः+च
स्वन्तघटपदसमभिव्याहृतस्वन्तनीलपदत्वेनेत्यादिरीत्या	=>	स्वन्तघटपदसमभिव्याहृतस्वन्तनीलपदत्वेन+इत्यादिरीत्या
व्यासस्थलेर्बोध्याः(१)	=>	व्यासस्थलेः+बोध्याः(१)
समस्ताऽसमस्तोभयसाधारणैकमाकाङ्क्षामाह	=>	समस्ता+असमस्त+उभयसाधारण+एकमाकाङ्क्षाम्+आह
यत्त्विति	=>	यत्तु+इति
समासव्याससाधारणमिति	=>	समासव्याससाधारणम्+इति
समस्ताऽसमस्तोभयवृत्तीत्यर्थः	=>	समस्ता+असमस्त+उभयवृत्ति+इत्यर्थः
विशेषणपदस्येति	=>	विशेषणपदस्य+इति
विशेषणवाचकपदस्येत्यर्थः	=>	विशेषणवाचकपदस्य+इत्यर्थः
निष्ठत्वं षष्ठ्यार्थः	=>	निष्ठत्वम्+ षष्ठ्यार्थः
विरुद्धविभक्तिराहित्यमेवेति	=>	विरुद्धविभक्तिराहित्यम्+एवेति
विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिविरुद्धविभक्तिराहित्यमेवेत्यर्थः	=>	विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिविरुद्धविभक्तिराहित्यम्+एवेत्यर्थः
एवकारणोक्तचतुश्चत्वारिंशदाकाङ्क्षाणां व्यवच्छेदः	=>	एवकारणोक्तचतुश्चत्वारिंशत्+आकाङ्क्षाणाम्+ व्यवच्छेदः
विरुद्धविभक्तिराहित्यं परिष्करोति	=>	विरुद्धविभक्तिराहित्यम्+ परिष्करोति
विशेषणपदस्येति	=>	विशेषणपदस्य+इति
विशेषणवाचकपदस्येत्यर्थः	=>	विशेषणवाचकपदस्य+इत्यर्थः
निष्ठत्वं षष्ठ्यार्थः	=>	निष्ठत्वम्+ षष्ठ्यर्थः
अन्वयश्चास्याऽप्रकृतित्वे	=>	अन्वयश्चास्य+अप्रकृतित्वे
विशेषणवाचकपदं अप्रकृतिर्यस्याः--एवं	=>	विशेषणवाचकपदम्+ अप्रकृतिर्यस्याः--एवम्+
अप्रकृतिर्यस्याः--एवं भूता	=>	अप्रकृतिर्यस्याः--एवम्+ भूता
विभक्तिस्तदप्रकृतित्वमर्थ-	=>	विभक्तिः+तदप्रकृतित्वम्+अर्थः
तादृशान्वयबोधौपथिकेति	=>	तादृश+अन्वयबोधौपथिके+इति
विशेष्यवाचकपदाऽप्रकृतिकविभक्त्यप्रकृतित्वं तादृशशाब्दबोधजनिका	=>	विशेष्यवाचकपद+अप्रकृतिकविभक्त्यर्थप्रकृतित्वम्+ तादृशशाब्दबोधजनिका
आकाङ्क्षेति	=>	आकाङ्क्षा+इति
नीलोघटःइत्यत्र	=>	नीलः+घटःइत्यत्र
विशेष्यवाचकघटपदं तदप्रकृतिका	=>	विशेष्यवाचकघटपदम्+ तदप्रकृतिका
तदप्रकृतिकत्वं विशेष्यवाचकनीलपदेऽस्ति	=>	तदप्रकृतिकत्वम्+ विशेष्यवाचकनीलपदे+अस्ति
विशेष्यवाचकनीलपदेऽस्ति	=>	विशेष्यवाचकनीलपदे+अस्ति
एवं नीलघट	=>	एवम्+ नीलघटः+
नीलघट इत्यत्रापि	=>	नीलघटः+ इत्यत्र+अपि
इत्यत्रापि	=>	इत्यत्र+अपि
विशेष्यवाचकं घटपदं	=>	विशेष्यवाचकम्+ घटपदम्+
घटपदं तदप्रकृतिका	=>	घटपदम्+ तदप्रकृतिका
द्वितीयादिविभक्तिस्तद	=>	द्वितीयादिविभक्तिः+तद
प्रकृतिकत्वं नीलपदेऽस्ति,	=>	प्रकृतिकत्वम्+ नीलपदे+अस्ति,
नीलपदेऽस्ति,	=>	नीलपदे+अस्ति,
नीलपदोत्तरविभक्तेरभावात्	=>	नीलपदोत्तरविभक्तेः+अभावात्
तु	=>	विशेष्यवाचकघटपद+अप्रकृतिका
विशेष्यवाचकघटपदाऽप्रकृतिका	=>	षष्ठीविभक्तिस्त्+प्रकृतित्वस्य+एव
नीलपदे	=>	सत्वात्+न
चाऽत्र	=>	च+अत्र
नञ्द्वयोपादानं किमर्थम्	=>	नञ्द्वयः+पादानम्+ किमर्थम्
प्रकृतित्वस्यैव	=>	प्रकृतित्वस्य+एव
सम्यक्त्वादिति	=>	सम्यक्त्वात्+इति
नीलोघट इत्यादौ	=>	नीलः+घटः+ इत्यादौ
वक्तुं शक्यते,	=>	वक्तुम्+ शक्यते,
नीलोघट	=>	नीलः+घट
विशेषणवाचकनीलपदाऽप्रकृतिका	=>	विशेषणवाचकनीलपद+अप्रकृतिका
द्वितीयादिविभक्तिस्तदप्रकृतिकत्वं विशेष्यवाचकपदेऽस्ति	=>	द्वितीयादिविभक्तिः+तदप्रकृतिकत्वम्+ विशेष्यवाचकपदे+अस्ति
विशेष्यवाचकपदेऽस्ति	=>	विशेष्यवाचकपदे+अस्ति
विशेष्यवाचकपदनिष्ठेति	=>	विशेष्यवाचकपदनिष्ठे+इति
नाऽभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधजनिका	=>	न+अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधजनिका
नीलघटमित्यादौ	=>	नीलघटम्+इत्यादौ
पदाऽप्रकृतिका	=>	पद+अप्रकृतिका
द्वितीयादिविभक्तिस्तद	=>	द्वितीयादिविभक्तिः+तद
प्रकृतिकत्वस्यैव	=>	प्रकृतिकत्वस्य+एव
घटपदेसत्वादिति	=>	घटपदेसत्वात्+इति
विशेषणवाचकपदाऽप्रकृतिकेत्यस्य	=>	विशेषणवाचकपद+अप्रकृतिके+इत्यस्य
विशेषणवाचकपदोत्तरत्वेनाऽप्रतिसन्धीयमानेत्यर्थकरणेन	=>	विशेषणवाचकपदोत्तरत्वेन+अप्रतिसन्धीयमान+इत्यर्थकरणेन
इत्यत्रानुपपत्तिविरहात्	=>	इत्यत्र+अनुपपत्तिविरहात्
नीलघटमानयेत्यत्रापि	=>	नीलघटम्+आनय+इति+अत्र+अपि
नीलं च	=>	नीलम्+ च
तं घटं	=>	तम्+ घटम्+
घटं चेति	=>	घटम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
समासाऽश्रयणेऽनुपपत्तिविरहेपि	=>	समास+आश्रयणे+अनुपपत्ति
नासंगतिः	=>	विरहे+अपि
|	=>	न+असंगतिः
यत्तुमतं निरस्यति	=>	यत्तुमतम्+ निरस्यति
तदसदिति	=>	तदसत्+इति
तादृशेति	=>	तादृश+इति
विशेष्यवाचकेत्यर्थः	=>	विशेष्यवाचके+इत्यर्थः
विभक्त्यप्रकृतित्वरूपं विरुद्धविभक्तिराहित्यमाकाङ्क्षा	=>	विभक्त्यप्रकृतित्वरूपम्+ विरुद्धविभक्तिराहित्यम्+आकाङ्क्षा
विरुद्धविभक्तिराहित्यमाकाङ्क्षा	=>	विरुद्धविभक्तिराहित्यम्+आकाङ्क्षा
चेति	=>	च+इति
तत्प्रकृतित्वस्यैव	=>	तत्+प्रकृतित्वस्य+एव
नीलपदोत्तकसुविभक्तेर्घटपदोत्तकसुविभक्तिभिन्नत्वात्,	=>	नीलपदोत्तरसुविभक्तेः+घटपदोत्तकसुविभक्तिभिन्नत्वात्,
सुन्दरं दधीत्यादौ	=>	सुन्दरम्+ दधि+इत्यादौ
दधीत्यादौ	=>	दधि+इत्यादौ
विशेष्यवाचकदधिपदोत्तरसुविभक्तेरप्रसिद्धेश्चाह	=>	विशेष्यवाचकदधिपदोत्तरसुविभक्तेः+अप्रसिद्धेश्च+आह
तदुत्तरत्वेनेति	=>	तदुत्तरत्वेन+इति
विशेष्यवाचकपदोत्तरत्वेनेत्यर्थः	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरत्वेन+इत्यर्थः
अप्रतिसन्धीयमानत्वस्येति	=>	अप्रतिसन्धीयमानत्वस्य+इति
सत्वादित्यानेनाऽन्वयः	=>	सत्वात्+इत्यनेन+अन्वयः
हेतुमाह	=>	हेतुम्+आह
पदोत्तरत्वेनाऽप्रतिसन्धीयमान	=>	पदोत्तरत्वेन+अप्रतिसन्धीयमान
विभक्त्यप्रकृतित्वरूपं 	=>	विभक्त्यप्रकृतित्वरूपम्+ 
विरुद्धविभक्तिराहित्यमपि	=>	विरुद्धविभक्तिराहित्यम्+अपि
नीलो घटइत्यादौ	=>	नीलः+ घटइत्यादौ
पदोत्तरत्वेनाऽप्रति	=>	पदोत्तरत्वेन+अप्रति
प्रकृतित्वस्यैव	=>	प्रकृतित्वस्य+एव
सत्वादसंभव	=>	सत्वात्+असंभव
प्रमाणमित्यत्रैव	=>	प्रमाणम्+इत्यत्र+एव
कथंनोक्तेति	=>	कथम्+न+उक्ते+इति
विभक्तीनां भेदेपि	=>	विभक्तीनाम्+ भेदे+अपि
भेदेपि	=>	भेदे+अपि
दीनामभेदात्तदूघटितस्यैवाऽऽकाङ्क्षात्वे	=>	दीनाम्+अभेदात्+तद्घटितस्य+एव+आकाङ्क्षात्वे
नोक्तानुपपत्तिरित्याशंकते	=>	न+उक्त+अनुपपत्तिः+इति+आशंकते
अथेति	=>	अथ+इति
विशेष्यवाचकपदोत्तरस्मिन्नवृत्तिर्यो	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरस्मिन्नवृत्तिः+यः
विभक्तिविभाजकोधर्मस्तद्वतीया	=>	विभक्तिविभाजकोधर्मः+तद्वतीया
विवक्षणादित्यर्थः	=>	विवक्षणात्+इत्यर्थः
नोक्तापत्यानुपपत्ती	=>	न+उक्तापत्या+अनुपपत्ती
नीलो	=>	नीलः+घट
इत्यत्र विशेष्यवाचकं	=>	विशेष्यवाचकम्+ घटपदम्+
विशेष्यवाचकं घटपदं	=>	घटपदम्+ तत्+उत्तरस्मिन्नवृत्तिः+यः
घटपदं	=>	तत्+उत्तरस्मिन्नवृत्तिः+यः
तदुत्तरस्मिन्नवृत्तिर्योविभक्तिविभाजकोधर्मस्तद्वतीयात्वास्तद्वद्वितीयादिविभक्तिराहित्यं नीलपदे	=>	विभक्तिविभाजकः+धर्मः+तद्वतीयात्वाः+तद्वद्वितीयादिविभक्तिराहित्यम्+ नीलपदे
(नीलघटमानयेत्यादौ	=>	(नीलघटम्+आनय+इत्यादौ
धर्मवत्तृतीयाराहित्यं नीलपदे	=>	धर्मवत्तृतीयाराहित्यम्+ नीलपदे
घट इत्यादौ	=>	घटः+ इत्यादौ
नीलपदेऽसत्वान्नापत्तिरभेदसंसर्गकनीलप्रकारक	=>	नीलपदे+असत्वात्+न+आपत्तिः+अभेदसंसर्गकनीलप्रकारक
घटविशेष्यकशाब्दबोधस्येति	=>	घटविशेष्यकशाब्दबोधस्य+इति
विभक्तित्वादितमजानत	=>	विभक्तित्वादितम्+अजानत
विभक्तित्वादिज्ञानशून्यस्येत्यर्थः	=>	विभक्तित्वादिज्ञानशून्यस्य+इत्यर्थः
विभक्तित्वज्ञानविरहेपि	=>	विभक्तित्वज्ञानविरहे+अपि
शाब्दबोधो भवति	=>	शाब्दबोधः+ भवति
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
तादृशधर्मज्ञानाऽसंभवादिति	=>	तादृशधर्मज्ञान+असंभवात्+इति
विभक्तित्वघटितविशेष्यवाचकपदोत्तरावृत्तिविभक्तिविभाजकधर्मज्ञानाऽसंभवादित्यर्थः	=>	विभक्तित्वघटितविशेष्यवाचकपदोत्तरावृत्तिविभक्तिविभाजकधर्मज्ञानाऽसंभवात्+इत्यर्थः
शाब्दबोधानुपपत्तिरिति	=>	शाब्दबोधानुपपत्तिः+इति
आकाङ्क्षाज्ञानाभावादिति	=>	आकाङ्क्षाज्ञानाभावात्+इति
विशेष्यवाचकपदोत्तराऽवृत्तित्वेनैव	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरा+अवृत्तित्वेन+एव
प्रवेश्यतां किं	=>	प्रवेश्यताम्+ किम्+
किं विभक्तिविभाजकत्वनिवेशेन,	=>	किम्+ विभक्तिविभाजकत्वनिवेशेन,
विभक्तित्वज्ञानापेक्षेति	=>	विभक्तित्वज्ञानापेक्षे+इति
विशेष्यवाचकपदोत्तरावृत्तिश्रावणप्रत्यक्षविषयतावच्छेदकधर्मवद्विभक्तिराहित्यमेवोच्यताम्,	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरावृत्तिश्रावणप्रत्यक्षविषयतावच्छेदकधर्मवत्+विभक्तिराहित्यम्+एव+उच्यताम्,
श्रावणप्रत्यक्षविषयतानवच्छेदकत्वाद्वारणम्	=>	श्रावणप्रत्यक्षविषयतानवच्छेदकत्वात्+वारणम्
विभक्तित्वाद्यप्रवेशाच्च	=>	विभक्तित्वाद्यप्रवेशात्+च
तदज्ञानदशायां नानुपपत्तिरिति	=>	तदज्ञानदशायाम्+ न+अनुपपत्तिः+इति
नानुपपत्तिरिति	=>	न+अनुपपत्तिः+इति
नीलोघट	=>	नीलः+घट
सुपदयोस्तारमन्दरूपत्वे	=>	सुपदयोः+तारमन्दरूपत्वे
श्रावणप्रत्यक्षविषयतावच्छेदकतारत्वजातिमादायाऽऽकाङ्क्षानुपपत्तेः	=>	श्रावणप्रत्यक्षविषयतावच्छेदकतारत्वजातिमादाया+आकाङ्क्षानुपपत्तेः
विशेष्यवाचकपदोत्तराऽवृत्ति	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तर+अवृत्ति
धर्मवद्विभक्त्यभावज्ञानस्य	=>	धर्मवद्विभक्ति+अभावज्ञानस्य
तन्निरूपितविभक्ति	=>	तत्+निरूपितविभक्ति
कारणत्वमस्तु--एवं च	=>	कारणत्वमस्तु--एवम्+ च
विभक्तित्वाज्ञानेपि	=>	विभक्तित्वाज्ञाने+अपि
शाब्दबोधानुपपत्तिरिति	=>	शाब्दबोधानुपपत्तिः+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
ईदृशाऽभावाऽज्ञानेपि	=>	ईदृशा+अभावा+अज्ञाने+अपि
केवलानुपूर्व्यवच्छिन्नज्ञानेपि	=>	केवलानुपूर्व्यवच्छिन्नज्ञाने+अपि
विभक्तित्वादिकमित्यत्राऽऽदिपदमुपात्तम्(१)	=>	विभक्तित्वादिकम्+इत्यत्र+आदिपदम्+उपात्तम्(१)
-किं च	=>	-किम्+ च
विशेष्यवाचकपदोत्तरवृत्तियत्किञ्चिद्धर्मवद्विभक्त्यभावः	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरवृत्तियत्किञ्चित्+धर्मवत्+विभक्त्यभावः
विशेष्यवाचकपदोत्तराऽवृत्तिविभक्तिविभाजकधर्मवद्विभक्त्यभावो वा	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तराऽवृत्तिविभक्तिविभाजकधर्मवद्विभक्त्यभावः+ वा
नाद्यः	=>	न+आद्यः
नीलं घट	=>	नीलम्+ घट
इत्यत्रापि	=>	इत्यत्र+अपि
टात्वादियत्किञ्चिद्धर्मवद्विभक्तिराहित्यस्य	=>	टात्वादियत्+किञ्चित्+धर्मवत्+विभक्तिराहित्यस्य
सत्वेनाऽऽकाङ्क्षापत्तेः	=>	सत्वेन+आकाङ्क्षापत्तेः
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्यत्रापि	=>	इत्यत्र+अपि
घटपदोत्तरस्वाद्यवृत्तिनीलपदाव्यवहितोत्तरत्वविशिष्टसुत्वादिमद्विभक्तिमत्वस्यैव	=>	घटपदोत्तरस्वाद्यवृत्तिनीलपदाव्यवहितोत्तरत्वविशिष्टसुत्वादिमद्विभक्तिमत्वस्य+एव
सत्वेनाऽऽकाङ्क्षानुपपत्तेः	=>	सत्वेन+आकाङ्क्षानुपपत्तेः
मूलोक्तविभक्तित्वादिकमजानत	=>	मूलोक्तविभक्तित्वादिकम्+अजानत
विशेष्यवाचकपदानां विशेष्यवाचकपदत्वेन	=>	विशेष्यवाचकपदानाम्+ विशेष्यवाचकपदत्वेन
नाद्यः	=>	न+आद्यः
सर्वस्यैव	=>	सर्वस्य+एव
सुत्वादेर्विभक्तिविभाजकत्वाभावाद्	=>	सुत्वादेः+विभक्तिविभाजकत्वाभावाद्
सुत्वौत्वादेरेव	=>	सुत्वौत्वात्+एरेव
सर्वस्यैव	=>	सर्वस्य+एव
नीलोघट	=>	नीलः+घट
वाक्यघटकघटपदोत्तरावृत्तीति	=>	वाक्यघटकघटपदोत्तरावृत्ति+इति
एवं द्वितीयोऽपि	=>	एवम्+ द्वितीयः+अपि
द्वितीयोऽपि	=>	द्वितीयः+अपि
घटपदोत्तरत्ववन्निरूपित	=>	घटपदोत्तरत्ववत्+निरूपित
वृत्तित्वसामान्याभावो निवेश्यते	=>	वृत्तित्वसामान्याभावः+ निवेश्यते
यत्किञ्चिन्निरूपितवृत्तित्वभावो वा	=>	यत्किञ्चिन्निरूपितवृत्तित्वभावः+ वा
नाद्यः	=>	न+आद्यः
इत्यत्राऽऽकाङ्क्षाप्रसंगात्	=>	इत्यत्र+आकाङ्क्षाप्रसंगात्
विभक्तेरपि	=>	विभक्तेः+अपि
प्रातिपदिकादुत्पत्तेः	=>	प्रातिपदिकात्+उत्पत्तेः
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्यत्राऽऽकाङ्क्षानुपपत्ति	=>	इत्यत्र+आकाङ्क्षानुपपत्ति
प्रथमात्वेपि	=>	प्रथमात्वे+अपि
एवं तृतीयेपि	=>	एवम्+ तृतीये+अपि
तृतीयेपि	=>	तृतीये+अपि
यत्किञ्चिद्विभक्तिराहित्यं विवक्षणीयम्,	=>	यत्किञ्चिद्विभक्तिराहित्यम्+ विवक्षणीयम्,
विभक्त्यभावकूटो वा	=>	विभक्ति+अभावकूटः+ वा
नाद्यः	=>	न+आद्यः
इत्यत्रापि	=>	इत्यत्र+अपि
तादृशधर्मवद्विभक्तित्वस्य	=>	तादृशधर्मवत्+विभक्तित्वस्य
तदवच्छिन्नाभावाऽप्रसिद्धेः	=>	तदवच्छिन्नाभावा+अप्रसिद्धेः
कूटस्वस्यैकविशिष्टापरत्वरूपतयाऽभावव्यक्तीनामानन्त्येन	=>	कूटस्वस्य+एकविशिष्टापरत्वरूपतया+अभावव्यक्तीनाम्+अनन्त्येन
कारणतावच्छेदकाऽनन्त्यप्रसंगात्	=>	कारणतावच्छेदका+अनन्त्यप्रसंगात्
घटादिपदत्वमेवाऽकाङ्क्षा	=>	घटादिपदत्वम्+एव+आकाङ्क्षा
उभावश्च	=>	उभावः+च
स्वोत्तरत्ववन्निरूपितवृत्तित्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वाभाववद्विभक्तिविभाजकधर्मवत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः	=>	स्वोत्तरत्ववत्+निरूपितवृत्तित्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वाभाववत्+विभक्तिविभाजकधर्मवत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः
स्वं घटादिपदम्	=>	स्वम्+ घटादिपदम्
स्वाव्यवहितपूर्वत्त्वसं |	=>	स्वाव्यवहितपूर्वत्त्वसम्+ |
स्वं धर्मः,	=>	स्वम्+ धर्मः,
नीलोघट इत्यादौ	=>	नीलः+घटः+ इत्यादौ
घटपदवत्वं नीलपदे,	=>	घटपदवत्वम्+ नीलपदे,
स्वं-	=>	स्वम्+-
एतद्वाक्यघटकघटपदं तदुत्तरसुविभक्तिनिरूपित	=>	एतत्+वाक्यघटकघटपदम्+ तदुत्तरसुविभक्तिनिरूपित
वृत्तित्वं सुत्वे	=>	वृत्तित्वम्+ सुत्वे
तदाश्रयाऽव्यवहितपूर्वत्वं न	=>	तदाश्रया+अव्यवहितपूर्वत्वम्+ न
घटपदवत्वं नीलपदे	=>	घटपदवत्वम्+ नीलपदे
तद्वाक्यघटकघटपदोत्तरसुनिरूपितवृत्तित्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकघटपदाऽभाववत्वस्य	=>	तत्+वाक्यघटकघटपदोत्तरसुनिरूपितवृत्तित्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकघटपद+अभाववत्वस्य
ङ्स्त्वेसत्त्वात्तादृशङस्त्वधर्मवत्वस्यैव	=>	ङ्स्त्वेसत्त्वात्तादृशङस्त्वधर्मवत्वस्य+एव
स्वाश्रयाऽव्यवहितपूर्वत्वसम्बन्धेन	=>	स्वाश्रया+अव्यवहितपूर्वत्वसम्बन्धेन
नीलपदं घटवदित्याकारकं	=>	नीलपदम्+ घटवदित्याकारकम्
नीलपदधर्मिकघटपदत्वावगाहिआकाङ्क्षाज्ञानं नीलोघट	=>	नीलपदधर्मिकघटपदत्व+अवगाहिआकाङ्क्षाज्ञानम्+ नीलः+घट
नीलोघट	=>	नीलः+घट
नापि,	=>	न+अपि,
विभक्तित्वादिकमजानत	=>	विभक्तित्वादिकम्+अजानत
इत्यादिदोषाऽसंगतिः,	=>	इत्यादिदोषा+असंगतिः,
अनुपस्थितस्यापि	=>	अनुपस्थितस्य+अपि
अन्यथाऽन्वये	=>	अन्यथा+अन्वये
शक्तिखण्डनमसंगतं स्यादिति	=>	शक्तिखण्डनमसंगतम्+ स्यात्+इति
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
एवाऽव्यवहितोत्तरत्वमात्रेण	=>	एव+अव्यवहितोत्तरत्वमात्रेण
नीलादिपदवत्वग्रहस्तत्रापि	=>	नीलादिपदवत्वग्रहः+तत्र+अपि
शाब्दबोधस्याऽनुभविकतया	=>	शाब्दबोधस्य+अनुभविकतया
घटपदवदितिज्ञानाभावादनुपपत्तौ	=>	घटपदवत्+इतिज्ञानाभावात्+अनुपपत्तौ
स्वसमभिव्याहृतत्व--स्वाभाववत्वोभयसम्बन्धेन	=>	स्वसमभिव्याहृतत्व--स्वाभाववत्व+उभयसम्बन्धेन
घटपदवत्वं वाच्यम्	=>	घटपदवत्वम्+ वाच्यम्
विभक्त्यन्तघटपदवत्वस्य	=>	विभक्ति+अन्तघटपदवत्वस्य
सत्वेपि	=>	सत्वे+अपि
नक्षतिरितिध्येयम्	=>	नक्षतिः+इतिध्येयम्
उक्तविभक्तिराहित्येत्यत्र	=>	उक्तविभक्तिराहित्येति+अत्र
विभक्तिपदप्रयोजनं न	=>	विभक्तिपदप्रयोजनम्+ न
अथोक्तविभक्तिराहित्यज्ञानं नापेक्षणीयम्,	=>	अथ+उक्तविभक्तिराहित्यज्ञानम्+ न+अपेक्षणीयम्,
नापेक्षणीयम्,	=>	न+अपेक्षणीयम्,
विभक्तित्वज्ञानाऽपेक्षास्यात्,	=>	विभक्तित्वज्ञान+अपेक्षास्यात्,
वस्तुतो विभक्तिराहित्यमपेक्षणीयम्,	=>	वस्तुतः+ विभक्तिराहित्यम्+अपेक्षणीयम्,
विभक्तिराहित्यमपेक्षणीयम्,	=>	विभक्तिराहित्यम्+अपेक्षणीयम्,
नोक्तानुपपत्तिरित्यतोदोषान्तरमाह	=>	न+उक्त+अनुपपत्तिः+इत्यतः+दोषान्तरम्+आह
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्यादावपीति	=>	इत्यादौ+अपि+इति
सुपदस्येति	=>	सुपदस्य+इति
नीलादिपदोत्तरेत्यादिः	=>	नीलादिपदोत्तरे+इत्यादिः
तादृशबोधस्येति	=>	तादृशबोधस्य+इति
अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकबोधस्येत्यर्थः	=>	अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकबोधस्य+इत्यर्थः
अन्वयव्यभिचारादिति	=>	अन्वयव्यभिचारात्+इति
स्वरूपतोविभक्तिराहित्यस्याप्रयोजकत्वादित्यनेनाऽन्वयः	=>	स्वरूपतः+विभक्तिराहित्यस्याप्रयोजकत्वात्+इत्यनेन+अन्वयः
आपत्तिमुक्ताऽनुपपत्तिमाह	=>	आपत्तिम्+उक्त+अनुपपत्तिम्+आह
इत्यादाविति	=>	इत्यादौ+इति
व्यतिरेकव्यभिचारादिति	=>	व्यतिरेकव्यभिचारात्+इति
अज्ञातस्येति	=>	अज्ञातस्य+इति
विरूद्धविभक्तिराहित्यस्येति	=>	विरूद्धविभक्तिराहित्यस्य+इति
उक्ताऽकाङ्क्षायाइत्यर्थः	=>	उक्त+आकाङ्क्षायाइत्यर्थः
इत्थं च	=>	इत्थम्+ च
विरूद्धविभक्तिराहित्यज्ञानस्यैव	=>	विरूद्धविभक्तिराहित्यज्ञानस्य+एव
विभक्तित्वादिमजानतः	=>	विभक्तित्वादिम्+अजानतः
विभाजकधर्मज्ञानाऽसंभवात्	=>	विभाजकधर्मज्ञान+असंभवात्
नीलोघट	=>	नीलः+घट
वाक्यादभेदसंसर्गकनीलप्रकारक घटविशेष्यकशाब्दबोधानुपपत्ति	=>	वाक्यात्+ अभेदसंसर्गकनीलप्रकारक
र्दुर्वारैवेति	=>	घटविशेष्यकशाब्दबोधानुपपत्तिः+दुर्वार+एव+इति
नोक्तशाब्दबोधानुपपत्तिरित्याशंकते	=>	न+उक्तशाब्दबोधानुपपत्तिः+इति+आशंकते
द्विविधबोधसाधारणमिति	=>	द्विविधबोधसाधारणम्+इति
समासव्याससाधारणमित्यर्थः	=>	समासव्याससाधारणम्+इत्यर्थः
पृथगाकाङ्क्षाभ्युपगमे	=>	पृथक्+आकाङ्क्षा+अभ्युपगमे
गौरवमिति	=>	गौरवम्+इति
स्वोत्तरेति	=>	स्वोत्तर+इति
स्वं विशेष्यवाचकपदं	=>	स्वम्+ विशेष्यवाचकपदम्+
विशेष्यवाचकपदं |	=>	विशेष्यवाचकपदम्+ |
नीलादिपदविशिष्टस्वन्तघटादिपदत्वमाकाङ्क्षा	=>	नीलादिपदविशिष्टस्वन्तघटादिपदत्वम्+आकाङ्क्षा
स्वोत्तरसुपदभिन्नपदानुत्तरत्व--स्वोत्तरत्वोभयसं |	=>	स्वोत्तरसुपदभिन्नपदानुत्तरत्व--स्वोत्तरत्व+उभयसम्+ |
नीलोघट	=>	नीलः+घट
स्वं नीलपदं	=>	स्वम्+ नीलपदम्+
नीलपदं तदनुत्तरत्वं	=>	नीलपदम्+ तदनुत्तरत्वम्+
तदनुत्तरत्वं स्वोत्तरत्वमपि	=>	तदनुत्तरत्वम्+ स्वोत्तरत्वम्+अपि
स्वोत्तरत्वमपि	=>	स्वोत्तरत्वम्+अपि
घटपदेऽस्ति	=>	घटपदे+अस्ति
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्यत्रापि	=>	इत्यत्र+अपि
स्वपदग्राह्यनीलपदोत्तरसुपदभिन्नं घटपद	=>	स्वपदग्राह्यनीलपदोत्तरसुपदभिन्नम्+ घटपद
तदनुत्तरत्वं घटपदे	=>	तदनुत्तरत्वम्+ घटपदे
स्वोत्तरत्वोभयसम्बन्धेन	=>	स्वोत्तरत्व+उभयसम्बन्धेन
नीलादिपदविशिष्टआवन्तघटपदत्वं घटपदे	=>	नीलादिपदविशिष्टआवन्तरघटपदत्वम्+ घटपदे
एवमन्यत्राप्यूह्यम्	=>	एवम्+अन्यत्र+अपि+ऊह्यम्
स्वोत्तरत्वोभयसम्बन्धेन	=>	स्वोत्तरत्व+उभयसम्बन्धेन
नीलपदविशिष्टङसन्तघटपदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाविरहान्नापत्तिः	=>	नीलपदविशिष्टङसन्तघटपदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाविरहात्+न+आपत्तिः
पीतोघट	=>	पीतः+घट
नीलघटयोराकाङ्क्षापत्तिः	=>	नीलघटयोः+आकाङ्क्षा+आपत्तिः
पीतपटयोराकाङ्क्षापत्तिः	=>	पीतपटयोः+आकाङ्क्षा+आपत्तिः
नीलो घटा	=>	नीलः+ घटा
आकाङ्क्षापत्तिरतस्तदुपादानम्(१)	=>	आकाङ्क्षापत्तिः+अतः+तदुपादानम्(१)
घटोनील	=>	घटः+नील
इत्यत्राऽऽकाङ्क्षानुपपत्तिः,	=>	इत्यत्र+आकाङ्क्षा+अनुपपत्तिः,
स्वोत्तरत्वं नोपादेयमिति	=>	स्वोत्तरत्वम्+ न+उपादेयम्+इति
नोपादेयमिति	=>	न+उपादेयम्+इति
इत्यत्राऽऽकाङ्क्षाप्रसंगात्,	=>	इत्यत्र+आकाङ्क्षाप्रसंगात्,
नीलोघट	=>	नीलः+घट
व्यासमात्रसाधारणाऽऽकाङ्क्षैव	=>	व्यासमात्रसाधारण+आकाङ्क्षा+एव
विवक्षतेति	=>	विवक्षते+इति
एवं सति	=>	एवम्+ सति
वृथैव,आकाङ्क्षाधिक्यस्य	=>	वृथा+एव,आकाङ्क्षा+आधिक्यस्य
घटोनील	=>	घटः+नील
नीलोघट	=>	नीलः+घट
नीलादेर्विधेयतया	=>	नीलादेः+विधेयतया
उद्देश्यवचनं पूर्वमिति	=>	उद्देश्यवचनम्+ पूर्वम्+इति
पूर्वमिति	=>	पूर्वम्+इति
घटादेर्नीलादिपूर्वत्तित्वज्ञानस्यैव	=>	घटादेः+नीलादिपूर्वत्तित्वज्ञानस्य+एव
पूर्वतोवह्निमानित्यादिकमेव	=>	पर्वतः+वह्निमान्+इत्यादिकम्+एव
प्रतिज्ञावाक्यं प्रयुञ्जते	=>	प्रतिज्ञावाक्यम्+ प्रयुञ्जते
किं च	=>	किम्+ च
नीलोस्ति	=>	नील+अस्ति
इत्यत्राऽऽकाङ्क्षानुपपत्तिः	=>	इत्यत्र+आकाङ्क्षा+अनुपपत्तिः
नीलपदोत्तरसुपदभिन्नाऽस्त्यादिपदाव्यवहितोत्तरत्वस्यैव	=>	नीलपदोत्तरसुपदभिन्न+अस्ति+आदिपदाव्यवहितोत्तरत्वस्य+एव
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्यादावप्रसिद्धिः,	=>	इत्यादौ+अप्रसिद्धिः,
व्यवधानादिति	=>	व्यवधानात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
समाससाधारणीकरणमेव	=>	समाससाधारणीकरणम्+एव
पूर्वपक्ष्यभिप्रेतमित्यभिप्रायेणैव	=>	पूर्वपक्ष्यभिप्रेतम्+इत्यभिप्रायेण+एव
आकाङ्क्षान्तरानुसरणं	=>	आकाङ्क्षान्तर+अनुसरणम्
नीलघटरूपमित्यादौ	=>	नीलघटरूपम्+इत्यादौ
वस्तुतो व्यासस्थलेपि	=>	वस्तुतः+ व्यासस्थले+अपि
व्यासस्थलेपि	=>	व्यासस्थले+अपि
आकाङ्क्षान्तरानुसरणस्योपलक्षणं बोध्यम्	=>	आकाङ्क्षान्तर+अनुसरणस्य+उपलक्षणम्+ बोध्यम्
नीलादिपदविशिष्टस्वन्तघटादिपदत्वमेवाऽऽकाङ्क्षास्तु	=>	नीलादिपदविशिष्टस्वन्तघटादिपदत्वमेवाऽऽकाङ्क्षाः+तु
स्वोत्तरत्वोभयसं |	=>	स्वोत्तरत्व+उभयसम्+ |
स्वाभावश्च	=>	स्वाभावः+च
नीलोऽस्ति	=>	नीलः+अस्ति
स्वपदग्राह्यनीलपदोत्तसुपदभिन्नविभक्त्यव्यवहितोत्तरत्वाभावात्तादृशाऽव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकनीलपदाभावस्य	=>	स्वपदग्राह्यनीलपदोत्तसुपदभिन्नविभक्त्यव्यवहितोत्तरत्वाभावात्तादृश+अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकनीलपदाभावस्य
सत्वान्नानुपपत्तिः	=>	सत्वात्+न+अनुपपत्तिः
तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वाऽप्रसिद्धिरिति	=>	तत्+सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्व+अप्रसिद्धिः+इति
विशेष्यत्वाभावश्च	=>	विशेष्यत्वाभावः+च
भ्रमीयविशेष्यतामादायानुपपत्तिवारणाय	=>	भ्रमीयविशेष्यताम्+आदाया+अनुपपत्तिवारणाय
यत्तु	=>	यत्+तु
नीलोस्ति	=>	नीलः+अस्ति
नीलोघटोस्तीति	=>	नीलः+घटः+अस्ति+इति
तन्न	=>	तत्+न
अभ्रान्तस्याऽश्रुततादृशसमभिव्याहारस्यापि	=>	अभ्रान्तस्य+अश्रुततादृशसमभिव्याहारस्य+अपि
उक्तवाक्याच्छाब्दबोधस्याऽनुभवसिद्धत्वादिति	=>	उक्तवाक्यात्+शाब्दबोधस्य+अनुभवसिद्धत्वात्+इति
नीलपदार्थस्याऽभेदेन	=>	नीलपदार्थस्य+अभेदेन
घटीयरूपेऽन्वये	=>	घटीयरूपे+अन्वये
घटरूपपदस्यैव	=>	घटरूपपदस्य+एव
विशेष्यवाचकत्वात्तत्र	=>	विशेष्यवाचकत्वात्+तत्र
सत्वान्नानुपपत्तिः	=>	सत्वात्+न+अनुपपत्तिः
नीलश्चासौ	=>	नीलः+च+असौ
घटश्चेति	=>	घटः+च+इति
रूपमिति	=>	रूपम्+इति
नीलघटरूपमिति	=>	नीलघटरूपम्+इति
नीलघटयोराकाङ्क्षानुपपत्तिः,	=>	नीलघटयोः+आकाङ्क्षा+अनुपपत्तिः,
दधीत्याकाङ्क्षात्वोपपत्तये	=>	दधि+इत्याकाङ्क्षात्वोपपत्तये
स्वन्तत्वमित्यनेनाऽनुसन्धीयमानस्वन्तत्वं विवक्षणीयम्	=>	स्वन्तत्वम्+इत्यनेन+अनुसन्धीयमानस्वन्तत्वम्+ विवक्षणीयम्
तादृशवाक्यज्ञानोत्तरं रूपं	=>	तादृशवाक्यज्ञानोत्तरम्+ रूपम्+
रूपं नीलमन्यद्वेति	=>	रूपम्+ नीलमन्यद्वेति
पूर्वत्वाभावरूपं वाच्यं,	=>	पूर्वत्वाभावरूपम्+ वाच्यम्+,
वाच्यं,	=>	वाच्यम्+,
तावतैव	=>	तावत+एव
नीलोघटमित्यस्य	=>	नीलः+घटम्+इत्यस्य
नीलघटरूपमित्यत्र	=>	नीलघटरूपम्+इत्यत्र
नानुपपत्तिरिति	=>	न+अनुपपत्तिः+इति
नीलोघटरूपमित्यादौ	=>	नीलः+घटरूपम्+इत्यादौ
सत्वादाकाङ्क्षापत्तिरिति	=>	सत्वादाकाङ्क्षापत्तिः+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
नीलश्चासौ	=>	नीलः+च+असौ
घटश्चेति	=>	घटः+च+इति
रूपमिति	=>	रूपम्+इतिनीलघटरूपम्+इति
निपातातिरिक्तनामार्थयोः	=>	साक्षात्+अभेदेन+अन्वयस्य+अव्युत्पन्नतया
रूपपदार्थेन सहाऽभेदान्वयार्थमावश्यकतया	=>	सहा+अभेदान्वयार्थम्+ आवश्यकतया
घटेऽन्वये	=>	घटे+अन्वये
घटपदस्यैव	=>	घटपदस्य+एव
नीलपदतात्पर्यग्राहकमित्येव	=>	नीलपदतात्पर्यग्राहकम्+इत्येव
घटपदस्यैव	=>	घटपदस्य+एव
सत्वेनाऽनुपपत्त्यभावात्	=>	सत्वेन+अनुपपत्त्यभावात्
स्तोकनभ्रेत्यादाविवाऽत्रापि	=>	स्तोकनभ्रेत्यादाविवा+अत्र+अपि
आकाङ्क्षानुपपत्तिः	=>	आकाङ्क्षा+अनुपपत्तिः
संभवत्येवेति	=>	संभवत्येव+इति
एवं यत्र	=>	एवम्+ यत्र
कर्मधारयः,ततो 	=>	कर्मधारयः,ततः+ 
नीलो घटस्य	=>	नीलः+ घटस्य
चाभेदेन	=>	च+अभेदेन
नीलविशिष्टं यद्घटीयमभेदेन	=>	नीलविशिष्टम्+ यद्घटीयम्+अभेदेन
यद्घटीयमभेदेन	=>	यद्घटीयम्+अभेदेन
तद्विशिष्टं रूपमिति	=>	तद्विशिष्टम्+ रूपम्+इति
रूपमिति	=>	रूपम्+इति
तत्रैव	=>	तत्र+एव
घटपदेसत्वेपि	=>	घटपदेसत्वे+अपि
स्वन्तत्वविरहादाकाङ्क्षानुपपत्तिर्बोध्या	=>	स्वन्तत्वविरहात्+आकाङ्क्षा+अनुपपत्तिः+बोध्या
इदमुपलक्षणम्	=>	इदम्+उपलक्षणम्
नीलो घटो	=>	नीलः+ घटः+
घटो नीलाःघटाः	=>	घटः+ नीलाःघटाः
इत्यादि	=>	इति+आदि
सर्वविभक्त्यन्त	=>	सर्वविभक्ति+अन्त
वाक्यानां नीलो	=>	वाक्यानाम्+ नीलः+
नीलो घटो	=>	नीलः+ घटः+
घटो नीलाःघटाः	=>	घटः+ नीलाःघटाः
इत्यादिसमस्तवाक्यानां 	=>	इत्यादिसमस्तवाक्यानाम्+ 
चैकविधाऽऽकाङ्क्षा	=>	च+एकविध+आकाङ्क्षा
विरहो बोध्यः	=>	विरहः+ बोध्यः
स्वोत्तरसुप्पदभिन्नपदानुत्तरत्व-स्वोत्तरत्वोभयसम्बन्धेन	=>	स्वोत्तरसुप्पदभिन्नपदानुत्तरत्व-स्वोत्तरत्व+उभयसम्बन्धेन
नैकविधत्वानुपपत्तिः	=>	न+एकविधत्वानुपपत्तिः
स्वोत्तरसुपदभिन्नेत्यस्य	=>	स्वोत्तरसुपदभिन्न+इत्यस्य
विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तिवृत्तिविभक्तिविभाजकधर्मावच्छिन्नभिन्नेत्यर्थः	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तिवृत्तिविभक्तिविभाजकधर्मावच्छिन्नभिन्न+इत्यर्थः
घट इत्यादेर्न	=>	घटः+ इत्यादेः+न
इत्यादेर्न	=>	इत्यादेः+न
प्रथमत्वावच्छिन्नभिन्नत्वादिति	=>	प्रथमत्वावच्छिन्नभिन्नत्वात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
एवमपि	=>	एवम्+अपि
घटो नीलः	=>	घटः+ नीलः
आकाङ्क्षान्तरानुसरणस्याऽऽवश्यकत्वादिति	=>	आकाङ्क्षान्तरानुसरणस्य+आवश्यकत्वात्+इति
नचेति	=>	नच+इति
नीलघटरूपमित्यादीति	=>	नीलघटरूपम्+इत्यादि+इति
रूपं घटरूपमिति	=>	रूपम्+ घटरूपम्+इति
घटरूपमिति	=>	घटरूपम्+इति
षष्ठीतत्पुरुषोत्तरं नीलं	=>	षष्ठीतत्पुरुष+उत्तरम्+ नीलम्+
नीलं च	=>	नीलम्+ च
तद्घटरूपं चेति	=>	तद्घटरूपम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
नीलरूपपदयोराकाङ्क्षानुपपत्तिः,	=>	नीलरूपपदयोः+आकाङ्क्षा+अनुपपत्तिः,
स्वं नीलपदं	=>	स्वम्+ नीलपदम्+
नीलपदं तदुत्तरं	=>	नीलपदम्+ तत्+उत्तरम्+
तदुत्तरं सुपदभिन्नं	=>	तत्+उत्तरम्+ सुपदभिन्नम्+
सुपदभिन्नं घटपदं	=>	सुपदभिन्नम्+ घटपदम्+
घटपदं तदुत्तरस्यैव	=>	घटपदम्+ तत्+उत्तरस्य+एव
तदुत्तरस्यैव	=>	तत्+उत्तरस्य+एव
अप्याकाङ्क्षाया	=>	अपि+आकाङ्क्षाया
निराकाङ्क्षत्वं विशेषणीयमिति	=>	निराकाङ्क्षत्वम्+ विशेषणीयम्+इति
विशेषणीयमिति	=>	विशेषणीयम्+इति
घटपदं तु	=>	घटपदम्+ तु
रूपपदसाकाङ्क्षमेवेति	=>	रूपपदसाकाङ्क्षम्+एवेति
नानुपपत्तिः	=>	न+अनुपपत्तिः
स्वोत्तरसुपदभिन्नं यन्निराकाङ्क्षपदं	=>	स्वोत्तरसुपदभिन्नम्+ यन्निराकाङ्क्षापदम्+
यन्निराकाङ्क्षपदं तदुत्तरभिन्नत्व-स्वोत्तरत्वोभयसम्बन्धेन	=>	यन्निराकाङ्क्षापदम्+ तत्+उत्तरभिन्नत्व-स्वोत्तरत्व+उभयसम्बन्धेन
तदुत्तरभिन्नत्व-स्वोत्तरत्वोभयसम्बन्धेन	=>	तत्+उत्तरभिन्नत्व-स्वोत्तरत्व+उभयसम्बन्धेन
उपदर्शितेति	=>	उपदर्शित+इति
नीलपदविशिष्टघटपदत्वरूपेत्यर्थः	=>	नीलपदविशिष्टघटपदत्वरूप+इत्यर्थः
वै..स्वोत्तरसुपदभिन्नपदानुत्तरत्व-स्वोत्तरत्वोभयसं |	=>	वै.स्वोत्तरसुपदभिन्नपदानुत्तरत्व-स्वोत्तरत्व+उभयसम्+ |
आकाङ्क्षासरणस्येति	=>	आकाङ्क्षासरणस्य+इति
त्वदुक्ताऽऽकाङ्क्षासरणस्येत्यर्थः	=>	त्वदुक्ताकाङ्क्षासरणस्य+इत्यर्थः
अप्रयोजकत्वादिति	=>	अप्रयोजकत्वात्+इति
नीलादिपदविशिष्टस्वन्तघटपदत्वमेवाऽऽकाङ्क्षास्तु	=>	नीलादिपदविशिष्टस्वन्तघटपदत्वमेव+आकाङ्क्षास्तु
निराकाङ्क्षपदानुत्तरत्व-स्वोत्तरत्वोभयसं इति	=>	निराकाङ्क्षपदानुत्तरत्व-स्वोत्तरत्व+उभयसम्+ इति
स्वोत्तरसुपदभिन्नं यन्निराकाङ्क्षपदं	=>	स्वोत्तरसुपदभिन्नम्+ यन्निराकाङ्क्षपदम्+
यन्निराकाङ्क्षपदं तदुत्तरंयत्तद्भिन्नत्वरूपस्य	=>	यन्निराकाङ्क्षपदम्+ तत्+उत्तरम्+यत्तद्भिन्नत्वरूपस्य
तदुत्तरंयत्तद्भिन्नत्वरूपस्य	=>	तत्+उत्तरम्+यत्तद्भिन्नत्वरूपस्य
दुर्जेयत्वाच्च	=>	दुर्जेयत्वात्+च
नीलं घटमानयेत्यादौ	=>	नीलम्+ घटम्+आनय+इत्यादौ
घटमानयेत्यादौ	=>	घटम्+आनय+इत्यादौ
घटपदोत्तराऽम्	=>	घटपदोत्तर+आम्
विभक्तेरिव	=>	विभक्तेः+इव
नीलपदोत्तराऽम्	=>	नीलपदोत्तर+आम्
विभक्तिरपि	=>	विभक्तिः+अपि
अनुशासनान्तराऽभावात्,कारकस्य	=>	अनुशासनान्तरा+अभावात्,कारकस्य
एवं च	=>	एवम्+ च
अर्थान्तरबोधनेऽनुशासनविरहात्	=>	अर्थान्तरबोधने+अनुशासनविरहात्
नीलकर्मताकं घटकर्मताकं	=>	नीलकर्मताकम्+ घटकर्मताकम्+
घटकर्मताकं चाऽऽनयनमिति	=>	घटकर्मताकम्+ च+आनयनम्+इति
चाऽऽनयनमिति	=>	च+आनयनम्+इति
तन्मतेनाऽशंकते	=>	तत्+मतेन+आशंकते
नीलादेर्घटादावन्वयोपगमे	=>	नीलादेः+घटादावन्वयोपगमे
नीलादेर्घटादावन्वयोपगमे	=>	नीलादेः+घटादौ+अन्वयोपगमे
कुत्रान्वय	=>	कुत्र+अन्वय
नीलादेर्घटादावन्वयोपगमे	=>	नीलादेः+घटादौ+अन्वयोपगमे
क्रियायामन्वयो	=>	क्रियायामन्वयः+न
बोधकत्वं प्रत्ययानामिति	=>	बोधकत्वम्+ प्रत्ययानाम्+इति
प्रत्ययानामिति	=>	प्रत्ययानाम्+इति
नीलघटयोरभेदान्वयबोधस्यापलापप्रसंगात्	=>	नीलघटयोः+अभेदान्वयबोधस्यापलापप्रसंगात्
नापि	=>	न+अपि
नीलस्योभयत्राऽन्वयः,	=>	नीलस्य+उभयत्र+अन्वयः,
सकृदुच्चरित	=>	सकृत्+उच्चरित
कर्मत्वेन्वयोस्तु	=>	कर्मत्वे+अन्वयोः+तु
न्यायविरोधोपीति	=>	न्यायविरोधोपि+इति
भंगापत्तेरिति	=>	भंगापत्तेः+इति
कुत्रान्वय	=>	कुत्र+अन्वय
तात्पर्यं बोध्यम्	=>	तात्पर्यम्+ बोध्यम्
नीलकर्मताकं घटकर्मताकं	=>	नीलकर्मताकम्+ घटकर्मताकम्+
घटकर्मताकं चाऽऽनयनमिति	=>	घटकर्मताकम्+ च+आनयनम्+इति
चाऽऽनयनमिति	=>	च+आनयनम्+इति
अभेदान्वयबोधस्तु	=>	अभेदान्वयबोधः+तु
तदुत्तरकालीनो मानस	=>	तत्+उत्तरकालीनः+ मानस
मीमांसकमतमेव	=>	मीमांसकमतम्+एव
विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तेर्न	=>	विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तेः+न
कर्मत्वमर्थः	=>	कर्मत्वम्+अर्थः
सर्वानुभवसिद्धस्याऽभेदसंसर्गकशाब्दबोधस्यापलापप्रसंगात्	=>	सर्वानुभवसिद्धस्य+अभेदसंसर्गकशाब्दबोधस्यापलापप्रसंगात्
वाऽनुभवविरुद्ध	=>	वा+अनुभवविरुद्ध
कर्मत्वद्वयमानमुचितं प्रतिभाति	=>	कर्मत्वद्वयमानमुचितम्+ प्रतिभाति
नापि	=>	न+अपि
केवलाप्रकृतिरित्यनुशासनाद्विभक्तेरावश्यकत्वे	=>	केवलाप्रकृतिरित्यनुशासनाद्विभक्तेः+आवश्यकत्वे
प्रथमैव	=>	प्रथम+एव
किमिति	=>	किम्+इति
अभेदसंसर्गकशाब्दबोधं प्रति	=>	अभेदसंसर्गकशाब्दबोधम्+ प्रति
समानविभक्तिकत्वरूपाऽऽकाङ्क्षासंपादनार्थं द्वितीयाया	=>	समानविभक्तिकत्वरूपाऽऽकाङ्क्षासंपादनार्थम्+ द्वितीयाया
साधुत्वार्थमेव	=>	साधुत्वार्थम्+एव
विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिरित्याशयेनाह	=>	विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिरित्याशयेन+आह
कुत्रापीति	=>	कुत्रापि+इति
तदुक्तं विभक्तिपदमित्यादिना	=>	तत्+उक्तम्+ विभक्तिपदम्+इत्यादिना
विभक्तिपदमित्यादिना	=>	विभक्तिपदम्+इत्यादिना
साधुत्वार्थमेवेति	=>	साधुत्वार्थम्+एवेति
स्यादपि	=>	स्यात्+अपि
कुत्रान्वयः	=>	कुत्र+अन्वयः
भानमेव	=>	भानम्+एव
नास्तीति	=>	न+अस्ति+इति
पदसाधुत्वार्थं प्रयुक्तस्य	=>	पदसाधुत्वार्थम्+ प्रयुक्तस्य
द्वितीयादेरर्थानवभासकत्वान्निरर्थकत्वमेवेत्यतः	=>	द्वितीयादेः+अर्थान्+अभासकत्वात्+निरर्थकत्वम्+एवेत्यतः
समाधानान्तरमाह	=>	समाधानान्तरम्+आह
अभेदएवेत्यादिना	=>	अभेदएव+इत्यादिना
वदन्तीत्यन्तेन	=>	वदन्ति+इत्यन्तेन
चाऽभेदस्य	=>	च+अभेदस्य
प्रकारतयैव	=>	प्रकारतय+एव
एवमपि	=>	एवम्+अपि
कारकविभक्तिरिति	=>	कारकविभक्तिः+इति
तेननाऽभेदश्च	=>	तेनन+अभेदः+च
अभेदोपस्थापक	=>	अभेदः+उपस्थापक
पदाभावादभेदस्य	=>	पदाभावात्+अभेदस्य
संसर्गस्याऽनुपस्थितव्यापि	=>	संसर्गस्य+अनुपस्थितव्यापि
मानसंभवादिति	=>	मानसंभवात्+इति
समासस्थलेपि	=>	समासस्थले+अपि
विभक्त्यनुसन्धानेनाऽभेदोविभक्त्यर्थ	=>	विभक्त्यनुसन्धानेन+अभेदः+विभक्त्यर्थ
लुप्तविभक्त्यनुसन्धानं विनापीति	=>	लुप्तविभक्त्यनुसन्धानम्+ विनापि+इति
विनापीति	=>	विनापि+इति
अभेदोपस्थापकलुप्तविभक्तिप्रतिसन्धानविरहेपीत्यर्थः	=>	अभेदः+पस्थापकलुप्तविभक्तिप्रतिसन्धानविरहेपि+इत्यर्थः
सन्निहितप्रातिपदिकल्लक्षणयाऽभेदस्योपस्थितत्वेपि	=>	सन्निहितप्रातिपदिकल्लक्षणया+अभेदस्योपस्थितत्वे+अपि
साक्षादन्वयाऽयोग्यतया	=>	साक्षादन्वया+अयोग्यतया
नाऽभेदप्रकारकशाब्दबोधसंभव	=>	न+अभेदप्रकारकशाब्दबोधसंभव
शाब्दबुद्धेरानुभविकत्वादिति	=>	शाब्दबुद्धेः+आनुभविकत्वात्+इति
अभेदसंसर्गकशाब्दबोधोदयादित्यर्थः	=>	अभेदसंसर्गकशाब्दबोधोदयात्+इत्यर्थः
एतन्मते	=>	एतत्+मते
नीलभेदाभावस्यापि	=>	नीलभेदाभावस्य+अपि
प्रसिद्धत्वेपि	=>	प्रसिद्धत्वे+अपि
भेदत्वगतैकत्ववृत्तिप्रतियोगिताकभाव	=>	भेदत्वगत+एकत्ववृत्तिप्रतियोगिताकभाव
वृत्तित्वं च	=>	वृत्तित्वम्+ च
प्रतियोगितायां स्वावच्छेदकत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्व	=>	प्रतियोगितायाम्+ स्वावच्छेदकत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्ति+अनुयोगितावच्छेदकत्व
स्वावच्छेदकत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्व	=>	स्वावच्छेदकत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्ति+अनुयोगितावच्छेदकत्व
स्वनिरूपकानुयोगितानिरूपितनिरूपकतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वोभयसं |	=>	स्वनिरूपकानुयोगितानिरूपितनिरूपकतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्ति+अनुयोगितावच्छेदकत्वोभयसम्+ |
स्वं प्रतियोगिता	=>	स्वम्+ प्रतियोगिता
विस्तरस्तु	=>	विस्तरः+तु
केवलान्वयित्वादिति	=>	केवल+अन्वयित्वात्+इति
अप्रसिद्धिरित्यस्य	=>	अप्रसिद्धिः+इत्यस्य
भेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वस्याप्रसिद्धिरित्यर्थः	=>	भेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वस्याप्रसिद्धिः+इत्यर्थः
भेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावप्रसिद्धिरूपप्रतियोग्यप्रसिद्धावपि	=>	भेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावप्रसिद्धिरूपप्रतियोग्यप्रसिद्धौ+अपि
एवं भेदनिष्ठप्रकारतायां	=>	एवम्+ भेदनिष्ठप्रकारतायाम्+
भेदनिष्ठप्रकारतायां प्रसिद्धस्य	=>	भेदनिष्ठप्रकारतायाम्+ प्रसिद्धस्य
भेदत्वावच्छिन्नत्वस्याऽत्यन्ताभावीय	=>	भेदत्वावच्छिन्नत्वस्य+अत्यन्ताभावीय
प्रतियोगितायामप्रसिद्धिरित्यर्थोपि	=>	प्रतियोगितायाम्+अप्रसिद्धिः+इत्यर्थः+अपि
अभेदोयदीत्यर्थः	=>	अभेदः+यदि+इत्यर्थः
यत्किञ्चिद्भेदसत्वेपि	=>	यत्किञ्चिद्भेदसत्वे+अपि
भेदाभावस्यापि	=>	भेदाभावस्य+अपि
सत्वान्नाऽप्रसिद्धिरिति	=>	सत्वात्+न++अप्रसिद्धिः+इति
नीलो घट	=>	नीलः+ घट
देशेभेदेऽन्वयः	=>	देशेभेदे+अन्वयः
चोक्तसम्बन्धेनाभावेऽन्वयः	=>	च+उक्तसम्बन्धेनाभावे+अन्वयः
घटेऽन्वयः	=>	घटे+अन्वयः
नीलविशिष्टभेदविशिष्टाऽभाववान्	=>	नीलविशिष्टभेदविशिष्टा+अभाववान्
प्रामाण्यापत्तिरिति	=>	प्रामाण्यापत्तिः+इति
प्रमाकरणत्वापत्तिरित्यर्थः	=>	प्रमाकरणत्वापत्तिः+इत्यर्थः
विरहात्कथं प्रामाण्यापत्तिः,	=>	विरहात्+कथम्+ प्रामाण्यापत्तिः,
नीलभेदस्यैव	=>	नीलभेदस्य+एव
सत्वादित्यत	=>	सत्वात्+इत्यत
द्वित्वादिनेति	=>	द्वित्वादिन+इति
सत्वादित्यर्थः	=>	सत्वात्+इत्यर्थः
अप्रसिद्धिरुक्तैव	=>	अप्रसिद्धिः+उक्त+एव
स्वप्रतियोगितवै.यधिकरण्यनिवेशेनोभयोभाववारणम्,	=>	च+अभावे
तस्य	=>	स्वप्रतियोगितवैयधिकरण्यनिवेशेन+उभयः+भाववारणम्,
वाच्यम्	=>	भेदरूपप्रतियोगिसमानाधिकरणत्वात्+इतिवाच्यम्
स्वत्वघटितत्वेनाऽननुगमात्	=>	स्वत्वघटितत्वेन+अननुगमात्
भेदनिष्ठप्रगियोगितायां वैशिष्ट्यव्यासज्यवृत्तिधर्मानवच्छिन्नत्वं	=>	भेदनिष्ठप्रगियोगितायाम्+ वैशिष्ट्यव्यासज्यवृत्तिधर्मानवच्छिन्नत्वम्+
वैशिष्ट्यव्यासज्यवृत्तिधर्मानवच्छिन्नत्वं निवेशनीयम्	=>	वैशिष्ट्यव्यासज्यवृत्तिधर्मानवच्छिन्नत्वम्+ निवेशनीयम्
एवं च	=>	एवम्+ च
पृथिवीवृत्तित्वविशिष्टभेदाभावस्यापि	=>	पृथिवीवृत्तित्वविशिष्टभेदाभावस्य+अपि
वारणमिति	=>	वारणम्+इति
भेदाभावमादाय	=>	भेदाभावम्+आदाय
प्रामाण्यापत्तेर्दुर्वारत्वात्	=>	प्रामाण्यापत्तेः+दुर्वारत्वात्
नचाऽभावे	=>	नच+अभावे
विशिष्टान्यत्वं निवेशनीयम्	=>	विशिष्ट+अन्यत्वम्+ निवेशनीयम्
स्वनिरूपकत्वस्वाश्रयसमानाधिकरण्योभयसं |	=>	स्वनिरूपकत्वस्वाश्रयसमानाधिकरण्योभयसम्+ |
नोक्तप्रामाण्यापत्तिरिति	=>	न+उक्तप्रामाण्यापत्तिः+इति
प्रतियोगिताविशिष्टान्यत्वं हि	=>	प्रतियोगिताविशिष्टान्यत्वम्+ हि
प्रतियोगिताविशिष्टभेदवत्वं प्रतियोगिताविशिष्टघटोभयभेदवत्वमपि	=>	प्रतियोगिताविशिष्टभेदवत्वम्+ प्रतियोगिताविशिष्टघटोभयभेदवत्वम्+अपि
प्रतियोगिताविशिष्टघटोभयभेदवत्वमपि	=>	प्रतियोगिताविशिष्टघटोभयभेदवत्वम्+अपि
नीलभेदाभावेपि	=>	नीलभेदाभावे+अपि
सत्वात्प्रामाण्यापत्तेर्दुर्वारत्वात्	=>	सत्वात्+प्रामाण्यापत्तेः+दुर्वारत्वात्
पर्याप्तिर्निवेश्यते	=>	पर्याप्तिः+निवेश्यते
एवं नीलभेदः	=>	एवम्+ नीलभेदः
नीलत्वसमनियतत्वान्नीलत्वरूपः,	=>	नीलत्वसमनियतत्वात्+नीलत्वरूपः,
नीलत्वमपि	=>	नीलत्वम्+अपि
तत्समानाधिकरण	=>	तत्+समानाधिकरण
प्रगियोगिताविशिष्टान्योनीलभेदाभावोऽप्रसिद्धि	=>	प्रगियोगिताविशिष्टान्योनीलभेदाभावः+अप्रसिद्धि
एवेत्यपि	=>	एव+इत्यपि
नीलभेदत्वावच्छिन्नाभावस्येति	=>	नीलभेदत्वावच्छिन्नाभावस्य+इति
नीलभेदत्वपर्याप्तावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभवस्येत्यर्थः	=>	नीलभेदत्वपर्याप्तावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभवस्य+इत्यर्थः
तेननाऽप्रसिद्धिर्नवोक्तप्रमाण्यम्	=>	तेनन+अप्रसिद्धिः+नव+उक्तप्रमाण्यम्
नचैवं पीतोघटः--शुक्लो	=>	नच+एवम्+ पीतः+घटः--शुक्लः+
पीतोघटः--शुक्लो घट	=>	पीतः+घटः--शुक्लः+ घट
प्रतियोगिताकाभावानां विभक्त्यर्थतया	=>	प्रतियोगिताकाभावानाम्+ विभक्ति+अर्थतया
विभक्त्यर्थतया	=>	विभक्ति+अर्थतया
तदादिसर्वनामवदुपलक्षणीभूतेन	=>	तदादिसर्वनामवत्+उपलक्षणीभूतेन
स्वप्रकृत्यर्थतावच्छेदकत्वोपलक्षितधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदत्वावच्छिन्नाऽभावत्वस्यैक्याच्छक्तेरैक्यात्	=>	स्वप्रकृत्यर्थतावच्छेदकत्वोपलक्षितधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदत्वावच्छिन्न+अभावत्वस्य+एक्यात्+शक्तेः+ऐक्यात्
विभक्त्यर्थैकदेशेनीले	=>	विभक्त्यर्थ+एकदेशेनीले
नाऽन्वयसंभवः	=>	न+अन्वयसंभवः
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
एकदेशान्वयप्रसंगाच्च	=>	एकदेशान्वयप्रसंगात्+च
नापि	=>	न+अपि
उद्देश्यतावच्छेदकविधेययोरैक्यात्	=>	उद्देश्यतावच्छेदकविधेययोः+ऐक्यात्
प्रकृत्यर्थनीलस्याऽऽधेयतया	=>	प्रकृत्यर्थनीलस्य+आधेयतया
विभक्त्यर्थनीलत्वेऽन्वये	=>	विभक्त्यर्थनीलत्वे+अन्वये
एकदेशान्वयविरहेपि	=>	एकदेशान्वयविरहे+अपि
आकाङ्क्षाविरहादिति	=>	आकाङ्क्षाविरहात्+इति
एवकारोभेदत्वावच्छिन्नाभावं व्यवच्छिनत्ति--पूर्वोक्तिंद्रढयति	=>	एवकारः+भेदत्वावच्छिन्नाभावम्+ व्यवच्छिनत्ति--पूर्वोक्तिम्+दृढयति
व्यवच्छिनत्ति--पूर्वोक्तिंद्रढयति	=>	व्यवच्छिनत्ति--पूर्वोक्तिम्+दृढयति
नीलंजलमितिवाक्यस्य	=>	नीलम्+जलम्+इतिवाक्यस्य
प्रामाण्यापत्तिं निराकरोति	=>	प्रामाण्यापत्तिम्+ निराकरोति
नीलपदसमभिव्याहारादिति	=>	नीलपदसमभिव्याहारात्+इति
भेदविशिष्टोऽभावः	=>	भेदविशिष्टः+अभावः
नीलभेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगितासंसर्गो बोध्यः	=>	नीलभेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगितासंसर्गः+ बोध्यः
एवं च	=>	एवम्+ च
बाधितत्वान्न	=>	बाधितत्वात्+न
नीलं जलमित्यस्य	=>	नीलम्+ जलम्+इत्यस्य
जलमित्यस्य	=>	जलम्+इत्यस्य
प्रामाण्यापत्तिरिति	=>	प्रामाण्यापत्तिः+इति
नीलभेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगितासंसर्गाऽऽकाङ्क्षया	=>	नीलभेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगितासंसर्ग+आकाङ्क्षया
भानं न	=>	भानम्+ न
संभवतीत्याह	=>	संभवति+इति+आह
पदार्थद्वयसंसर्गभानस्यैवाऽऽकाङ्क्षानियम्यत्वादिति	=>	पदार्थद्वयसंसर्गभानस्य+एव+आकाङ्क्षानियम्यत्वात्+इति
भेदश्चात्र	=>	भेदश्च+अत्र
यो नीलभेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकरूपः	=>	यः+ नीलभेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकरूपः
संसर्गस्तस्य	=>	संसर्गः+तस्य
व्यावृत्तिरिति	=>	व्यावृत्तिः+इति
वृत्ति विनेति	=>	वृत्तिम्+ विन+इति
विनेति	=>	विन+इति
शक्तिं विनेत्यर्थः	=>	शक्तिम्+ विन+इत्यर्थः
विनेत्यर्थः	=>	विन+इत्यर्थः
भानाऽसंभवादिति	=>	भान+असंभवात्+इति
शक्तिस्तु	=>	शक्तिः+तु
एवेति	=>	एव+इति
भेदोऽभावच्चेति	=>	भेदः+अभावात्+चेति
नीलपदसमभिव्याहारान्नील	=>	नीलपदसमभिव्याहारात्+नील
भेदस्याऽभावेऽन्वयान्नोक्तस्थले	=>	भेदस्य+अभावे+अन्वयात्+न+उक्तस्थले
प्रामाण्यापत्तिरिति	=>	प्रामाण्यापत्तिः+इति
नीलभेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावलाभस्तु	=>	नीलभेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावलाभः+तु
निरस्तमिति	=>	निरस्तम्+इति
भेदस्यापि	=>	भेदस्य+अपि
पदार्थत्वादिति	=>	पदार्थत्वात्+इति
अत्रभेदस्याऽव्याप्य	=>	अत्रभेदस्य+अव्याप्य
इत्यत्राऽभेदानुपपत्तिः,	=>	इत्यत्र+अभेदानुपपत्तिः,
कपिसंयोगवद्भेदस्यैव	=>	कपिसंयोगवत्+भेदस्य+एव
सत्वादिति	=>	सत्वात्+इति
भेदस्याऽव्याप्यवृत्तित्वे	=>	भेदस्य+अव्याप्यवृत्तित्वे
नीलो घट	=>	नीलः+ घट
नीलभेदस्यैव	=>	नीलभेदस्य+एव
भेदनिष्ठप्रतियोगितायां स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नत्वं	=>	भेदनिष्ठप्रतियोगितायाम्+ स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नत्वम्+
स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नत्वं विवक्षणीयमिति	=>	स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नत्वम्+ विवक्षणीयम्+इति
विवक्षणीयमिति	=>	विवक्षणीयम्+इति
पर्वतीयवह्न्यभाववानितिप्रयोगस्य	=>	पर्वतीयवह्नि+अभाववान्+इतिप्रयोगस्य
वह्न्यभाववद्भेदस्य	=>	वह्नि+अभाववत्+भेदस्य
भेदनिष्ठप्रतियोगितायां स्वरूप-संयोगान्यतरसंबन्धावच्छिन्नत्वं	=>	भेदनिष्ठप्रतियोगितायाम्+ स्वरूप-संयोगान्यतरसंबन्धावच्छिन्नत्वम्+
स्वरूप-संयोगान्यतरसंबन्धावच्छिन्नत्वं निवेशनीयमिति	=>	स्वरूप-संयोगान्यतरसंबन्धावच्छिन्नत्वम्+ निवेशनीयम्+इति
निवेशनीयमिति	=>	निवेशनीयम्+इति
घटो घटत्वाभाववानिति	=>	घटः+ घटत्वाभाववान्+इति
घटत्वाभाववानिति	=>	घटत्वाभाववान्+इति
घटत्वाभाववद्भेदस्य	=>	घटत्वाभाववत्+भेदस्य
घटत्वरूपतयाऽन्यतरसंबन्धेन	=>	घटत्वरूपतया+अन्यतरसम्+बन्धेन
समवायघटिताऽन्यतमसंबन्धेन	=>	समवायघटिता+अन्यतमसंबन्धेन
निवेशनीयेति	=>	निवेशनीय+इति
घटाभाववद्भूतलमितिप्रयोगस्यप्रामाण्यापत्तेः	=>	घटाभाववद्भूतलम्+इतिप्रयोगस्यप्रामाण्यापत्तेः
घटाभाववद्भेदस्य	=>	घटाभाववत्+भेदस्य
घटस्वरूपतयाऽन्यतमसंबन्धान्तर्गतसमवायेन	=>	घटस्वरूपतया+अन्यतम
चेन्न	=>	सत्वात्+इतिचेत्+न
भेदनिष्ठप्रतियोगितायां निवेशनीयत्वात्	=>	भेदनिष्ठप्रतियोगितायाम्+ निवेशनीयत्वात्
नचेति	=>	नच+इति
विशेषणविभक्तेरभेदार्थकत्वेइति	=>	विशेषणविभक्तेः+अभेदार्थकत्वेइति
विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तेरभेदार्थकत्वे	=>	विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तेः+अभेदार्थकत्वे
तृतीययाऽभेदबोधतादिति	=>	तृतीयया+अभेदबोधतात्+इति
तृतीयाविभक्तिजन्याऽभेदप्रकारकबोधदर्शनादित्यर्थः	=>	तृतीयाविभक्तिजन्या+अभेदप्रकारकबोधदर्शनात्+इत्यर्थः
बोधश्च	=>	बोधः+च
धान्याभिन्नधनवानित्याकारकः	=>	धान्याभिन्नधनवान्+इत्याकारकः
अनपेक्षणादिति	=>	अनपेक्षणात्+इति
समानविभक्तिकस्याऽतन्त्रत्वादिति	=>	समानविभक्तिकस्य+अतन्त्रत्वात्+इति
विशेषणविभक्तेरभेदार्थकत्वे	=>	विशेषणविभक्तेः+अभेदार्थकत्वे
इत्यनेनाऽभेदस्य	=>	इत्यनेन+अभेदस्य
नीलंघट	=>	नीलम्+घट
नाऽभेदसंसर्गकबोधापत्तिरिति	=>	न+अभेदसंसर्गकबोधापत्तिः+इति
नाचाऽभेदस्य	=>	नच+अभेदस्य
धनवानित्यादावपि	=>	धनवान्+इति+आदौ+अपि
अभेदसंसर्गकबोधस्यैव	=>	अभेदसंसर्गकबोधस्य+एव
संसर्गतामतेपि	=>	संसर्गतामते+अपि
समानविभक्तिकत्वस्याऽप्रयोजकतया	=>	समानविभक्तिकत्वस्य+अप्रयोजकतया
नीलं घट	=>	नीलम्+ घट
इत्यादावापत्तिस्तुल्यैवेति	=>	इत्यादौ+आपत्तिः+तुल्य+एव+इति
"विशेषणविभक्तेरभेदार्थकत्वे"	=>	"विशेषणविभक्तेः+अभेदार्थकत्वे"
इत्युक्तिरसंगतैवेति	=>	इति+उक्तिः+असंगत+एव+इति
धनवानित्यादौ	=>	धनवान्+इत्यादौ
अभेदप्रकारकबोधस्यैव	=>	अभेदप्रकारकबोधस्य+एव
संसर्गतावादिनापि	=>	संसर्गतावादिन+अपि
नोक्तनियमव्यभिचारः	=>	न+उक्तनियमव्यभिचारः
एवं च	=>	एवम्+ च
नीलं घटइत्यादौअभेदप्रकारकबोधापत्तिरित्यत	=>	नीलम्+ घटइति+आदौअभेदप्रकारकबोधापत्तिः+इत्यत
घटइत्यादौअभेदप्रकारकबोधापत्तिरित्यत	=>	घटइति+आदौअभेदप्रकारकबोधापत्तिः+इत्यत
द्वि(१)तीयादिनेति	=>	द्वि(१)तीयादिन+इति
विशेषणवाचकपदोत्तरद्वितीयादिनेत्यर्थः	=>	विशेषणवाचकपदोत्तरद्वितीयादिन+इत्यर्थः
प्रयोजकत्वमिति	=>	प्रयोजकत्वम्+इति
समानविभक्तिकत्वं तन्त्रमित्यर्थः	=>	समानविभक्तिकत्वम्+ तन्त्रम्+इत्यर्थः
तन्त्रमित्यर्थः	=>	तन्त्रम्+इत्यर्थः
बोधस्तत्रेति	=>	बोधः+तत्र+इति
नीलं घट	=>	नीलम्+ घट
प्रयोगाऽसाधुरिति	=>	प्रयोग+असाधुः+इति
(वि-२)१-द्वितीयादिनेति	=>	(वि-२)१-द्वितीयादिन+इति
अथाऽऽदिना	=>	अथ+आदिना
चारुरित्यादिप्रयोगानुपपत्तिः,	=>	चारुः+इत्यादिप्रयोगानुपपत्तिः,
इत्यादावभेदान्वयापत्तिरिति	=>	इत्यादौ+अभेदान्वयापत्तिः+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
प्रकृत्यादिशब्दोत्तरतृतीयातिरिक्तातृतीयविभक्तिरादिपदेन	=>	प्रकृत्यादिशब्दोत्तरतृतीयातिरिक्तातृतीयविभक्तिः+आदिपदेन
नानुपपत्तिः	=>	न+अनुपपत्तिः
प्रकृत्यादिगणस्याऽकृतिगणत्वात्सुन्दरेण	=>	प्रकृत्यादिगणस्य+अकृतिगणत्वात्+सुन्दरेण
प्रयोगापत्तिरिति	=>	प्रयोगापत्तिः+इति
प्रयोगश्च	=>	प्रयोगः+च
प्रामाणिकस्तस्य	=>	प्रामाणिकः+तस्य
साधुत्वार्थं भगवता	=>	साधुत्वार्थम्+ भगवता
प्रोक्तं प्रकृत्यादिभ्यः	=>	प्रोक्तम्+ प्रकृत्यादिभ्यः
उपसंख्यानमिति	=>	उपसंख्यानम्+इति
प्रयोगप्रमाण्येनाऽनुमीयते	=>	प्रयोगप्रमाण्येन+अनुमीयते
प्रकृत्यादिगणीयत्वमस्येति	=>	प्रकृत्यादिगणीयत्वमस्य+इति
इत्युक्तं---तथा	=>	इत्युक्तम्+---तथा
चारुरित्यत्र	=>	चारुः+इत्यत्र
यातीत्यत्र	=>	याति+इत्यत्र
गोर्ग्यं इत्यत्र	=>	गोर्ग्यम्+ इत्यत्र
प्रकृतेश्चारुः-सुखं याति-गोत्रो	=>	प्रकृतेः+चारुः-सुखम्+ याति-गोत्रः+
याति-गोत्रो गोर्ग्यः	=>	याति-गोत्रः+ गोर्ग्यः
इत्यादि	=>	इति+आदि
सुन्दरो घट	=>	सुन्दरः+ घट
अतो न	=>	अतः+ न
विभक्तिरिति	=>	विभक्तिः+इति
(वि-१)अयं भावः	=>	(वि-१)अयम्+ भावः
विशेषणविभक्तेरभेदार्थे	=>	विशेषणविभक्तेः+अभेदार्थे
संकेतग्राहकं यत्रास्ति	=>	संकेतग्राहकम्+ यत्र+अस्ति
यत्रास्ति	=>	यत्र+अस्ति
तत्राऽभेदप्रकारको बोधो	=>	तत्र+अभेदप्रकारकः+ बोधः+
बोधो भवति	=>	बोधः+ भवति
कर्मत्वग्राहकं 	=>	कर्मत्वग्राहकम्+ 
कर्मणिद्वितीत्येत्यनुशासनम्	=>	कर्मणिद्वितीयेत्येति+अनुशासनम्
उपसंख्यानमित्यपि	=>	उपसंख्यानमd+इत्यपि
अर्थान्तराऽयोग्यत्वात्,	=>	अर्थान्तरा+अयोग्यत्वात्,
लाघवाच्चाभेदे	=>	लाघवात्+च+अभेदे
संकेतग्राहकमिति	=>	संकेतग्राहकम्+इति
धनवानित्यादौ	=>	धनवान्+इति+आदौ
नीलं घट	=>	नीलम्+ घट
विशेषणविभक्तेरभेदाबोधकविधायकानुशासनभावान्नाऽभेदो विशेषणविभक्तेरर्थः	=>	विशेषणविभक्तेः+अभेदाबोधकविधायकानुशासनभावात्+न+अभेदः+ विशेषणविभक्तेः+अर्थः
विशेषणविभक्तेरर्थः	=>	विशेषणविभक्तेः+अर्थः
भानामिति	=>	भानाम्+इति
संसर्गतावादिनामाशयः	=>	संसर्गतावादिनाम्+आशयः
प्रमेयो घट	=>	प्रमेयः+ घट
प्रमेयस्याऽन्वयोवाच्यः,स	=>	प्रमेयस्य+अन्वयः+वाच्यः,स
संभवतीत्याह	=>	संभवति+इति+आह
प्रमेयत्वावच्छिन्नाभेदाऽप्रसिद्ध्येति	=>	प्रमेयत्वावच्छिन्नाभेदा+अप्रसिद्ध्येति
प्रमेयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाऽप्रसिद्ध्येत्यर्थः	=>	प्रमेयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदा+अप्रसिद्ध्येति+अर्थः
प्रमेयवानितिज्ञानीयप्रमेयनिष्ठप्रतियोगितायाः,	=>	प्रमेयवान्+इतिज्ञानीयप्रमेयनिष्ठप्रतियोगितायाः,
एवं संयोगेन	=>	एवम्+ संयोगेन
नाप्रसिद्धिरतो भेदपर्यन्तानुसरणम्	=>	न+अप्रसिद्धिः+अतः+ भेदपर्यन्त+अनुसरणम्
भेदपर्यन्तानुसरणम्	=>	भेदपर्यन्त+अनुसरणम्
कम्बुग्रीवादिमानिति	=>	कम्बुग्रीवादिमान्+इति
प्रतीत्यनुरोधेन	=>	प्रतीति+अनुरोधेन
विषयतावच्छेदकत्वमावश्यकम्	=>	विषयतावच्छेदकत्वम्+आवश्यकम्
भासमानवैशिष्ट्यप्रतियोगित्वं प्रकारत्वमितिमते	=>	भासमानवैशिष्ट्यप्रतियोगित्वम्+ प्रकारत्वम्+इतिमते
प्रकारत्वमितिमते	=>	प्रकारत्वम्+इतिमते
गुरुधर्मस्यापि	=>	गुरुधर्मस्य+अपि
प्रतियोगितावच्छेदकत्वात्प्रतियोगितायामभावीयत्वविशेषणम्	=>	प्रतियोगितावच्छेदकत्वात्+प्रतियोगितायामभावीयत्वविशेषणम्
दोषान्तरमाह	=>	दोषान्तरम्+आह
एवमिति	=>	एवम्+इति
पटादेर्भेदाभावस्येति	=>	पटादेर्भेदाभावस्य+इति
निरवच्छिन्ननीलत्वनिष्ठावच्छेदकताकनीलनिष्ठावच्छेदकताकपटनिष्ठप्रतियोगिताको यो	=>	निरवच्छिन्ननीलत्वनिष्ठावच्छेदकताकनीलनिष्ठावच्छेदकताकपटनिष्ठप्रतियोगिताकः+ यः+
यो भेदाःनीलोनेत्याकारकस्तदभावस्येत्यर्थः	=>	यः+ भेदाःनीलः+न+इत्याकारकः+तदभावस्य+इत्यर्थः
भेदाःनीलोनेत्याकारकस्तदभावस्येत्यर्थः	=>	भेदाःनीलः+न+इत्याकारकः+तदभावस्य+इत्यर्थः
नीलोघट	=>	नीलः+घट
नीलत्व-प्रमेयत्वादिकमेवेति	=>	नीलत्व-प्रमेयत्वादिकम्+एवेति
एवकारेणाऽभेदव्यावृत्तिः	=>	एवकारेण+अभेदव्यावृत्तिः
प्रमेयो घट	=>	प्रमेयः+ घट
घट इत्यत्र	=>	घटः+ इति+अत्र
इत्यत्र	=>	इति+अत्र
कम्बुग्रीवादिमद्वृत्ति	=>	कम्बुग्रीवादिमत्+वृत्ति
घट इति	=>	घटः+ इति
नीलत्वावच्छिन्नेति	=>	नीलत्वावच्छिन्न+इति
नीलत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकेत्यर्थः	=>	नीलत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक+इत्यर्थः
प्रतियोगितावच्छेदकरूपत्वादिति	=>	प्रतियोगितावच्छेदकरूपत्वात्+इति
अभेदार्थकत्वप्रवादोपपत्तिरिति	=>	अभेदार्थकत्वप्रवादोपपत्तिः+इति
प्रमेयत्वावच्छिन्नभेदाऽप्रसिद्ध्याप्रमेयत्वस्याऽभेदानात्मककतया	=>	प्रमेयत्वावच्छिन्नभेद+अप्रसिद्ध्याप्रमेयत्वस्य+अभेदानात्मककतया
प्रमेयोघट इत्यादिस्थलीयविशेषणविभक्तेरभेदार्थकत्वानुपत्तिरिति	=>	प्रमेयः+घटः+ इत्यादिस्थलीयविशेषणविभक्तेः+अभेदार्थकत्वानुपत्तिः+इति
इत्यादिस्थलीयविशेषणविभक्तेरभेदार्थकत्वानुपत्तिरिति	=>	इत्यादिस्थलीयविशेषणविभक्तेः+अभेदार्थकत्वानुपत्तिः+इति
क्वचिन्मुख्यार्थो यथा	=>	क्वचिन्मुख्यार्थः+ यथा
नीलो घटइत्यादौ,	=>	नीलः+ घटइत्यादौ,
क्वचिद्गौणः	=>	क्वचित्+गौणः
प्रमेयत्वमित्याशयात्	=>	प्रमेयत्वम्+इति+आशयात्
निरस्तमिति	=>	निरस्तम्+इति
उपलक्षणमेतत्	=>	उपलक्षणम्+एतत्
द्रव्यंघट	=>	द्रव्यम्+घट
प्रामाण्यापत्तिर्बोध्या	=>	प्रामाण्यापत्तिः+बोध्या
नीलत्वमत्र	=>	नीलत्वम्+अत्र
नीलरूपमेव,	=>	नीलरूपम्+एव,
एवं च	=>	एवम्+ च
कथं पटवृत्तिनीलत्वं	=>	कथम्+ पटवृत्तिनीलत्वम्+
पटवृत्तिनीलत्वं घटे	=>	पटवृत्तिनीलत्वम्+ घटे
यद्वा	=>	यत्+वा
नीलत्वजात्यवच्छिन्नाधिकरणत्वनीलत्वं तच्चानुगतमधिकरणताया	=>	नीलत्वजात्यवच्छिन्नाधिकरणत्वनीलत्वम्+ तत्+च+अनुगतमधिकरणताया
तच्चानुगतमधिकरणताया	=>	तत्+च+अनुगतमधिकरणताया
ऐक्यात्तद्विशिष्टपरमेव	=>	ऐक्यात्तद्विशिष्टपरम्+एव
नीलपदमित्युक्तप्रयोगप्रामाण्यापत्तिर्बोध्या	=>	नीलपदम्+इति+उक्तप्रयोगप्रामाण्यापत्तिः+बोध्या
विशेषणविभक्तेरभेदार्थ	=>	विशेषणविभक्तेः+अभेदार्थ
दोषान्तरमप्याह	=>	दोषान्तरम्+अपि+आह
नीलत्वादाविति	=>	नीलत्वादौ+इति
नीलो घट	=>	नीलः+ घट
स्ववृत्तित्वसम्बन्धेनान्वयो वाच्यः,	=>	स्ववृत्तित्वसम्बन्धेन+अन्वयः+ वाच्यः,
आकाङ्क्षाविरहादित्यर्थः	=>	आकाङ्क्षाविरहात्+इत्यर्थः
आकाङ्क्षाविरहमेवोपपादयति	=>	आकाङ्क्षाविरहम्+एवोपपादयति
यथाहीत्यादिना	=>	यथाहि+इत्यादिना
नीलत्ववान्नीलत्ववानितिबोधाभावात्	=>	नीलत्ववान्+नीलत्ववान्+इतिबोधाभावात्
उद्देश्यतावच्छेदकविषययोरैक्यादिति	=>	उद्देश्यतावच्छेदकविषययः+ऐक्यात्+इति
अन्वयोपि	=>	अन्वयः+अपि
इत्यनुवर्तते	=>	इति+अनुवर्तते
नीलत्वमित्यनुभवाभावात्	=>	नीलत्वम्+इति+अनुभवाभावात्
एवं च	=>	एवम्+ च
प्रकृत्यर्थनीलत्ववतो (नीलस्य)अन्वयो	=>	प्रकृत्यर्थनीलत्ववतः+ (नीलस्य)अन्वयः+
(नीलस्य)अन्वयो न	=>	(नीलस्य)अन्वयः+ न
आकाङ्क्षाविरहादिति	=>	आकाङ्क्षाविरहात्+इति
आधेयतयाऽन्वयविरहादेव	=>	आधेयतया+अन्वयविरहात्+एव
आधेयतयाऽन्वये	=>	आधेयतया+अन्वये
निराकाङ्क्षतेत्यर्थः	=>	निराकाङ्क्षते+इत्यर्थः
संसर्गतामतेपि	=>	संसर्गतामते+अपि
अभेदो यदि	=>	अभेदः+ यदि
भेदत्वावच्छिन्नाभावस्तदाऽप्रसिद्धिः,	=>	भेदत्वावच्छिन्नाभावः+तदा+अप्रसिद्धिः,
भेदप्रतियोगिकाभावस्तदा	=>	भेदप्रतियोगिकाभावः+तदा
नीलं जलमित्यस्य	=>	नीलम्+ जलम्+इत्यस्य
जलमित्यस्य	=>	जलम्+इत्यस्य
अतो विशेषणतावच्छेदकीभूतनीलत्व-	=>	अतः+ विशेषणतावच्छेदकीभूतनीलत्व-
प्रमेयत्वादिकमेव	=>	प्रमेयत्वादिकम्+एव
संसर्गो वाच्यः,	=>	संसर्गः+ वाच्यः,
नीलोघट	=>	नीलः+घट
प्रामाण्यापत्तिर्दुर्वारैवेत्याशंकते	=>	प्रामाण्यापत्तिः+दुर्वार+एवेति+इति+आशंकते
नचेति	=>	नच+इति
एवं नीलत्वादिना	=>	एवम्+ नीलत्वादिना
पटादेर्भेदाभावस्य	=>	पटादेः+भेदाभावस्य
नीलपटपरनीलपदघटितनीलोघट	=>	नीलपटपरनीलपदघटितनीलः+घट
दुर्वारत्वादिति	=>	दुर्वारत्वात्+इति
सत्वादिति	=>	सत्वात्+इति
स्ववृत्तिनीलत्वादेरिति	=>	स्ववृत्तिनीलत्वादेः+इति
स्ववृत्तित्वविशिष्टनीलत्वादेरित्यर्थः	=>	स्ववृत्तित्वविशिष्टनीलत्वादेः+इत्यर्थः
स्वं नीलपदार्थोनीलपटः	=>	स्वम्+ नीलपदार्थः+नीलपटः
नीलपदार्थोनीलपटः	=>	नीलपदार्थः+नीलपटः
वृत्तित्वं विशेषणम्,	=>	वृत्तित्वम्+ विशेषणम्,
नोपलक्षणम्	=>	न+उपलक्षणम्
स्वस्मिन्पटे	=>	स्वस्मिन्+पटे
घटेऽसत्वाच्च	=>	घटे+असत्वात्+च
नोक्तवाक्यस्य	=>	न+उक्तवाक्यस्य
नीलत्वमात्रं विभक्त्यर्थः	=>	नीलत्वमात्रम्+ विभक्त्यर्थः
वृत्तित्वं संसर्गः	=>	वृत्तित्वम्+ संसर्गः
भासमानयोर्विशेष्यविशेषणभाव	=>	भासमानयोः+विशेष्यविशेषणभाव
वृत्तित्वस्योपलक्षणत्वे	=>	वृत्तित्वस्य+उपलक्षणत्वे
प्रामाण्यापत्तेर्वारणायोगादिति	=>	प्रामाण्यापत्तेः+वारणायोगात्+इति
पारिभाषिकत्वापत्तिरतोभेदाभावत्वेनैव	=>	पारिभाषिकत्वापत्तिः+अतः+भेदाभावत्वेन+एव
संसर्गतामाह	=>	संसर्गताम्+आह
तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नभेदाभावएवेति	=>	तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नभेदाभावएव+इति
इत्यनेनाऽन्वयः	=>	इत्यनेन+अन्वयः
नीलोघट	=>	नीलः+घट
एवेत्यर्थः	=>	एव+इत्यर्थः
तत्तद्व्यक्तीनां नीलादिव्यक्तीनां	=>	तत्तद्व्यक्तीनाम्+ नीलादिव्यक्तीनाम्+
नीलादिव्यक्तीनां |	=>	नीलादिव्यक्तीनाम्+ |
नीलपटपरनीलपदघटितनीलोघट	=>	नीलपटपरनीलपदघटितनीलः+घट
वाक्यस्यापि	=>	वाक्यस्य+अपि
नीलपटपरनीलव्यक्तिगततत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नभेदस्यैव	=>	नीलपटपरनीलव्यक्तिगततत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नभेदस्य+एव
सत्वान्न	=>	सत्वात्+न
अन्यदेतदिति	=>	अन्यदेतत्+इति
उक्तप्रयोगप्रामाण्यापत्तिनिरासादिति	=>	उक्तप्रयोगप्रामाण्यापत्तिनिरासात्+इति
भावत्वस्याऽप्रसिद्धिः,	=>	भावत्वस्य+अप्रसिद्धिः,
प्रसिद्धत्वेपि	=>	प्रसिद्धत्वे+अपि
नीलजलमिति	=>	नीलजलम्+इति
प्रयोगस्याऽप्रामाण्यापत्तिरिति	=>	प्रयोगस्य+अप्रामाण्यापत्तिः+इति
भेदप्रतियोगिताकाभावत्वावच्छिन्नापि	=>	भेदप्रतियोगिताकाभावत्वावच्छिन्न+अपि
तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नभेदाभावनिष्ठैवेत्याशयात्	=>	तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नभेदाभावनिष्ठ+एव+इति+आशयात्
प्रतियोगितानवच्छेदकत्वेपि	=>	प्रतियोगितानवच्छेदकत्वे+अपि
विषयतावच्छेदकत्वं स्वीक्रियते	=>	विषयतावच्छेदकत्वम्+ स्वीक्रियते
द्रव्यवत्कपालमितिज्ञानेऽतिप्रसक्तमपि द्रव्यत्वं	=>	द्रव्यवत्+ कपालम्+इतिज्ञाने+अतिप्रसक्तम्+अपि
द्रव्यत्वं	=>	कपालम्+इतिज्ञाने+अतिप्रसक्तम्+अपि
प्रकारतावच्छेदकं न	=>	द्रव्यत्वम्+ प्रकारतावच्छेदकम्+न
न	=>	प्रकारतावच्छेदकम्+न
घटत्वं,	=>	घटत्वम्+,
द्रव्यवत्कपाल-घटवत्कपालमिति प्रतीत्योरविशेषप्रसंगात्	=>	द्रव्यवत्कपाल-घटवत्+ कपालम्+इतिप्रतीत्योः+अविशेषप्रसंगात्
प्रतीत्योरविशेषप्रसंगात्	=>	कपालम्+इतिप्रतीत्योः+अविशेषप्रसंगात्
इत्थं चाऽतिप्रसक्तेनापि	=>	इत्थम्+ च+अतिप्रसक्तेन+अपि
चाऽतिप्रसक्तेनापि	=>	च+अतिप्रसक्तेन+अपि
तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नभेदाभावनिष्ठैव	=>	तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नभेदाभावनिष्ठ+एव
नीलभेदघटोभयाभावनिष्ठेति	=>	नीलभेदघटोभयाभावनिष्ठ+इति
नीलजलमित्यस्य	=>	नीलजलम्+इत्यस्य
नचेति	=>	नच+इति
एवं तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नाभेदाभावस्य	=>	एवम्+ तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नाभेदाभावस्य
तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नाऽभेद	=>	तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न+अभेद
नीलपटपरनीलपदघटितनीलोघट	=>	नीलपटपरनीलपदघटितनीलः+घट
तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नाऽभेदस्य	=>	तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न+अभेदस्य
अपूर्वव्यक्तिनिष्ठतत्तद्व्यक्तित्वस्येति	=>	अपूर्वव्यक्तिनिष्ठतत्तद्व्यक्तित्वस्य+इति
नीलोघटो भविष्यतीत्यत्र	=>	नीलः+घटः+ भविष्यति+इत्यत्र
भविष्यतीत्यत्र	=>	भविष्यति+इत्यत्र
तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नभेदाभावो नीलपदोत्तरसुविभक्त्यर्थः,	=>	तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नभेदाभावः+ नीलपदोत्तरसुविभक्त्यर्थः,
नीलादेरन्वयः	=>	नीलादेः+अन्वयः
नीलव्यक्तिस्तन्निष्ठतत्तद्व्यक्तित्वस्येत्यर्थः	=>	नीलव्यक्तिः+तत्+निष्ठतत्तद्व्यक्तित्वस्य+इत्यर्थः
कथंचिदपि	=>	कथंचित्+अपि
भानाऽसंभवेनेति	=>	भान+असंभवेन+इति
सामान्यलक्षणारूपभासकविरहादिति	=>	सामान्यलक्षणारूपभासकविरहात्+इति
तदवच्छिन्नेति	=>	तदवच्छिन्न+इति
अपूर्वव्यक्तिनिष्ठतत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नेत्यर्थः	=>	अपूर्वव्यक्तिनिष्ठतत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न+इत्यर्थः
अपूर्वव्यक्तीनामभेदान्वयबोधानुपपत्तेरिति	=>	अपूर्वव्यक्तीनाम्+अभेदान्वयबोधानुपपत्तेः+इति
इदमुपलक्षणम्	=>	इदम्+उपलक्षणम्
विभक्त्येकदेशे	=>	विभक्ति+एकदेशे
तद्व्यक्तित्वेऽपूर्वव्यक्तीनामेकदेशान्वयोपि	=>	तद्व्यक्तित्वे+अपूर्वव्यक्तीनाम्+एकदेशान्वयः+अपि
नानुपपत्तेरित्याह	=>	न+अनुपपत्तेः+इति+आह
संसर्गज्ञानस्येति	=>	संसर्गज्ञानस्य+इति
अनुपस्थितस्यापीति	=>	अनुपस्थितस्यापि+इति
अभेदस्येति	=>	अभेदस्य+इति
अनुपपत्यभावादिति	=>	अनुपपत्यभावात्+इति
अपूर्वव्यक्तीनामभेदान्वयबोधे	=>	अपूर्वव्यक्तीनाम्+अभेदान्वयबोधे
नीलो घट	=>	नीलो+ घटः+
घट इति	=>	घटः+ इति
बोधेच्छयोच्चरितमिति	=>	बोधेच्छयोच्चरितम्+इति
तात्पर्यज्ञानेऽवच्छिन्नत्वांशे	=>	तात्पर्यज्ञाने+अवच्छिन्नत्व+अंशे
तद्घटिततात्पर्यज्ञानं तस्य	=>	तद्घटिततात्पर्यज्ञानम्+ तस्य
हेतुत्वमावश्यकमिति	=>	हेतुत्वम्+आवश्यकम्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
नीलो घट	=>	नीलः+ घटः+
घट इति	=>	घटः+ इति
वाक्यं नीलविषयताविशिष्ट	=>	वाक्यम्+ नीलविषयताविशिष्ट
बोधेच्छयोच्चरितमिति	=>	बोधेच्छयोच्चरितम्+इति
स्वनिरूपितसांसर्गिकविषयतानिरूपितघटविषयताकत्वसं |	=>	स्वनिरूपितसांसर्गिकविषयतानिरूपितघटविषयताकत्वसम्+ |
एवं च	=>	एवम्+ च
तत्तद्व्यक्तित्वोपस्थितेर्नापेक्षेति	=>	तत्तद्व्यक्तित्वोपस्थितेः+नपेक्षेति
भेदाऽभावश्च	=>	भेद+अभावः+च
नचेति	=>	नच+इति
नीलत्वादिनेति	=>	नीलत्वादिन+इति
नीलत्वादिविशिष्टतत्तद्व्यक्तीनामित्यर्थः	=>	नीलत्वादिविशिष्टतत्तद्व्यक्तीनाम्+इत्यर्थः
घट इत्यत्र	=>	घटः+ इत्यत्र
कम्बुग्रीवादिमद्व्यक्तीनां तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न	=>	कम्बुग्रीवादिमद्व्यक्तीनाम्+ तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न
भेदेऽन्वयान्न	=>	भेदे+अन्वयात्+न
प्रतियोगित्वाऽप्रसिद्धि	=>	प्रतियोगित्व+अप्रसिद्धि
निबन्धनाऽनुपपत्तिः	=>	निबन्धन+अनुपपत्तिः
प्रतियोगिताकत्वस्याऽप्रसिद्धावपि	=>	प्रतियोगिताकत्वस्य+अप्रसिद्धौ+अपि
प्रसिद्धर्बोध्या	=>	प्रसिद्धिः+बोध्या
तादृशेति	=>	तादृश+इति
तत्तद्व्यक्तिविशिष्टेत्यर्थः	=>	तत्तद्व्यक्तिविशिष्ट+इत्यर्थः
तावतैव	=>	तावत+एव
उक्तरीत्याऽन्वयाङ्गीकारेणैव	=>	उक्तरीत्या+अन्वयाङ्गीकारेण+एव
किंचिदनुपपन्नमिति	=>	किंचिदनुपपन्नम्++इति
नाऽपूर्वव्यक्तीनामभेदान्वय	=>	न+अपूर्वव्यक्तीनाम्+अभेदान्वय
नापि	=>	न+अपि
नीलो घट	=>	नीलः+ घटः+
घट इति	=>	घटः+ इति
नीलविशिष्टभेदस्यैव	=>	नीलविशिष्टभेदस्य+एव
आशङ्कां निरस्यति	=>	आशङ्काम्+ निरस्यति
विशेषणतावच्छेदकं नीलत्वं	=>	विशेषणतावच्छेदकम्+ नीलत्वम्+
नीलत्वं न	=>	नीलत्वम्+ न
नीलनिष्ठं तत्तद्व्यक्तित्वं	=>	नीलनिष्ठम्+ तत्तद्व्यक्तित्वम्+
तत्तद्व्यक्तित्वं तदवच्छिन्नाया	=>	तत्तद्व्यक्तित्वम्+ तदवच्छिन्नाया
एवेत्यर्थः	=>	एव+इति+अर्थः
विशेषणतानवच्छेदकीभूततत्तद्व्यक्तित्वादेर्व्यवच्छेदः	=>	विशेषणतानवच्छेदकीभूततत्तद्व्यक्तित्वादेः+व्यवच्छेदः
भानादिति	=>	भानात्+इति
सत्वान्नीलपटपरनीलोघट	=>	सत्वात्+नीलपटपरनीलः+घट
प्रामाण्यापत्तिरिति	=>	प्रामाण्यापत्तिः+इति
विशिष्टवैशिष्ट्यबुद्धित्वानुपपत्तिरिति	=>	विशिष्टवैशिष्ट्यबुद्धित्वानुपपत्तिः+इति
अयंभावः	=>	अयम्+भावः
बोधोद्विविधः	=>	बोधः+द्विविधः
वैशिष्ट्यमितिरीत्या--	=>	वैशिष्ट्यम्+इतिरीत्या--
विशेषणमितिरीत्या	=>	विशेषणम्+इतिरीत्या
विशिष्टवै.शिष्ट्यावगाहीत्युच्यचे	=>	विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि+इत्युच्यचे
तत्वं च	=>	तत्वम्+ च
प्रतियोगित्वं सम्बन्धः	=>	प्रतियोगित्वम्+ सम्बन्धः
स्वावच्छिन्नप्रतियोगित्वं सम्बन्धः	=>	स्वावच्छिन्नप्रतियोगित्वम्+ सम्बन्धः
प्रतियोगितायां स्वसामानाधिकरण्य	=>	प्रतियोगितायाम्+ स्वसामानाधिकरण्य
घटोनास्तीति	=>	घटः+न+अस्ति+इति
विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणम्	=>	विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानम्+ कारणम्
ज्ञानं विशेष्ये	=>	ज्ञानम्+ विशेष्ये
विशेषणं तत्रापि	=>	विशेषणम्+ तत्र+अपि
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
विशेषणमिति	=>	विशेषणम्+इति
वैशिष्ट्यावगाहीत्युच्यते	=>	वैशिष्ट्यावगाहि+इति+उच्यते
यतोऽत्र	=>	यतः+अत्र
यद्विशेषणं गुणकर्मान्यत्वं	=>	यद्विशेषणम्+ गुणकर्म+अन्यत्वम्+
गुणकर्मान्यत्वं तदपि	=>	गुणकर्म+अन्यत्वम्+ तदपि
तच्च	=>	तत्+च
द्रव्यधर्मिकमेवै.तादृशं ज्ञानं	=>	द्रव्यधर्मिकमेवैतादृशम्+ ज्ञानम्+
ज्ञानं प्रमा	=>	ज्ञानम्+ प्रमा
तद्ज्ञानं प्रमैव,	=>	तद्ज्ञानम्+ प्रमा+एव,
प्रमैव,	=>	प्रमा+एव,
यतोऽत्र	=>	यतः+अत्र
गुणकर्मान्यत्वं भासते	=>	गुणकर्मान्यत्वम्+ भासते
विशेषणज्ञानमेव	=>	विशेषणज्ञानम्+एव
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
लाघवं बोध्यम्	=>	लाघवम्+ बोध्यम्
गमकमाह	=>	गमकम्+आह
प्रतियोगिविशेषणताभावज्ञानं चेति	=>	प्रतियोगिविशेषणताभावज्ञानम्+ चेति
विशेषितं प्रतियोगिविशेषितम्,	=>	विशेषितम्+ प्रतियोगिविशेषितम्,
प्रतियोगिविशेषितं च	=>	प्रतियोगिविशेषितम्+ च
तदभावज्ञानं चेति	=>	तदभावज्ञानम्+ चेति
प्रतियोगिप्रकारकमित्यर्थः	=>	प्रतियोगिप्रकारकम्+इत्यर्थः
अभावज्ञानंचेति	=>	अभावज्ञानम्+चेति
अभावप्रत्ययोहीत्यर्थः	=>	अभावप्रत्ययः+हि+इत्यर्थः
नातिशेते	=>	न+अतिशेते
जहातीत्यर्थः	=>	जहाति+इत्यर्थः
तत्प्रकारकं ज्ञानं	=>	तत्+प्रकारकम्+ ज्ञानम्+
ज्ञानं कारणमिति	=>	ज्ञानम्+ कारणम्+इति
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
भासमानं घटत्वादिकमपि	=>	भासमानम्+ घटत्वादिकम्+अपि
घटत्वादिकमपि	=>	घटत्वादिकम्+अपि
स्वावच्छिन्नप्रतियोगितासम्बन्धेनाऽभावांशे	=>	स्वावच्छिन्नप्रतियोगितासम्बन्धेन+अभावा+अंशे
अतो घटोनास्तीति	=>	अतः+ घटः+न+अस्ति+इति
घटोनास्तीति	=>	घटः+न+अस्ति+इति
प्रत्ययो विशिष्टवै.शिष्ट्यावगाही	=>	प्रत्ययः+ विशिष्टवैशिष्ट्यावगाही
घटत्वस्याभावे	=>	घटत्वस्य+अभावे
(विशेष्येविशेषणमितिभानाङ्गीकारे)	=>	(विशेष्येविशेषणम्+इतिभानाङ्गीकारे)
घटोनास्तीति	=>	घटः+न+अस्ति+इति
इत्थं च	=>	इत्थम्+ च
प्रतियोगितामात्रसम्बन्धावगाहिनेपि	=>	प्रतियोगितामात्रसम्बन्धावगाहिन+अपि
द्वित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वयोर्विरोधात्	=>	द्वित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वयोः+विरोधात्
नीलपटपरनीलपदघटितनीलोघट	=>	नीलपटपरनीलपदघटितनीलः+घट
इत्यादावपि	=>	इत्यादौ+अपि
नीलत्वं च	=>	नीलत्वम्+ च
तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वसम्बन्धेनेति	=>	तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वसम्बन्धेन+इति
प्रामाण्यापत्तिर्दुर्वारैवेति	=>	प्रामाण्यापत्तिः+दुर्वार+एवेति
केवलं विशेष्ये	=>	केवलम्+ विशेष्ये
विशेषणमितिरीत्या	=>	विशेषणम्+इतिरीत्या
नोक्तप्रयोगप्रामाण्यापत्तिरतआह	=>	न+उक्तप्रयोगप्रामाण्यापत्तिः+अतआह
कश्चिदभ्युपैतीति	=>	कश्चिदभ्युपैति+इति
तादृशबोधो न	=>	तादृशबोधः+ न
भवतीत्यर्थः	=>	भवति+इत्यर्थः
प्रकारीभूतधर्मस्याऽभावेन	=>	प्रकारीभूतधर्मस्य+अभावेन
सहाऽसम्बद्धत्वमिह	=>	सह+असम्बद्धत्वमिह
तन्न	=>	तत्+न
इदमत्रावधेयम्	=>	इदमत्र+अवधेयम्
प्रतीतिकालेप्रतियोगिनि	=>	प्रति+इतिकालेप्रतियोगिनि
तत्स्थलीयाऽभावप्रत्ययो हि	=>	तत्स्थलीया+अभावप्रत्ययः+ हि
विशिष्टवै.शिष्ट्यावगाहीत्युच्यते	=>	विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि+इत्युच्यते
प्रकारस्याऽविद्यमानत्वे	=>	प्रकारस्य+अविद्यमानत्वे
तत्स्थलीयाऽभावप्रत्ययः	=>	तत्स्थलीया+अभावप्रत्ययः
उपलक्षितवै.शिष्ट्यावगाहीत्युच्यते	=>	उपलक्षितवैशिष्ट्यावगाहि+इत्युच्यते
गन्धप्रागभाववान्नास्ति	=>	गन्धप्रागभाववात्+न+अस्ति
रक्तदण्डोनास्तीत्यादौ	=>	रक्तदण्डः+न+अस्ति+इत्यादौ
रक्तत्वादेरुपलक्षणता	=>	रक्तत्वादेः+उपलक्षणता
अभावबोधो विशिष्टवै.शिष्ट्यावगाह्येव	=>	अभावबोधः+ विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि+एव
विशिष्टवै.शिष्ट्यावगाह्येव	=>	विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि+एव
भवतीत्यनाभिधाय	=>	भवति+इत्यनाभिधाय
नातिशेते	=>	न+अतिशेते
इत्युक्तम्	=>	इति+उक्तम्
विशेषण-विशेषणतावच्छेदकोभयप्रतियोगिकसम्बन्धावगाहित्वलक्षणतां न	=>	विशेषण-विशेषणतावच्छेदकोभयप्रतियोगिकसम्बन्धावगाहित्वलक्षणताम्+ न
जहातीत्यर्थः	=>	जहाति+इति+अर्थः
तद्व्यक्तिर्नास्तीत्यभावीय	=>	तद्व्यक्तिः+नास्ति+इत्यभावीय
भासमानं घटत्वसमानाधिकरणोभय	=>	भासमानम्+ घटत्वसमानाधिकरणोभय
वृत्तित्वमुपलक्षणमेव	=>	वृत्तित्वमुपलक्षणम्+एव
अभावांशेऽप्रकारत्वादिति	=>	अभाव+अंशे+अप्रकारत्वात्+इति
तच्च	=>	तत्+च
तादात्म्यं च	=>	तादात्म्यम्+ च
स्ववृत्तीति	=>	स्ववृत्ति+इति
स्वं प्रकृत्यर्थः	=>	स्वम्+ प्रकृत्यर्थः
वृत्तित्वं संसर्गः	=>	वृत्तित्वम्+ संसर्गः
अनुपदमेव	=>	अनुपदम्+एव
वृत्तिश्च	=>	वृत्तिः+च
प्रत्ययार्थेऽसाधारणधर्मे	=>	प्रत्ययार्थे+असाधारणधर्मे
असाधारणधर्ममात्रं विभक्त्यर्थः	=>	असाधारणधर्ममात्रम्+ विभक्त्यर्थः
एकमात्रवृत्तित्वमिति	=>	एकमात्रवृत्तित्वम्+इति
तच्च	=>	तत्+च
एकेतरावृत्तित्वे	=>	एक+इतरावृत्तित्वे
यथाश्रुतमप्रसिद्धमेव,	=>	यथाश्रुतम्+अप्रसिद्धम्+एव,
केवलान्वयित्वादित्यत	=>	केवल+अन्वयित्वात्+इत्यत
तच्चेति	=>	तत्+चेति
एकमात्रवृत्तित्वं चेत्यर्थः	=>	एकमात्रवृत्तित्वम्+ च+इत्यर्थः
चेत्यर्थः	=>	च+इत्यर्थः
स्वं तद्घटभेदस्तद्वै.शिष्ट्यं	=>	स्वम्+ तद्घटभेदः+तद्वैशिष्ट्यम्+
तद्घटभेदस्तद्वै.शिष्ट्यं घटत्वे,	=>	तद्घटभेदः+तद्वैशिष्ट्यम्+ घटत्वे,
तद्व्यक्तित्वरूपधर्मएवेत्यर्थः	=>	तद्व्यक्तित्वरूपधर्मएव+इत्यर्थः
तादृशोधर्मस्तत्तद्व्यक्तित्वादिरूप	=>	तादृशोधर्मः+तत्तद्व्यक्तित्वादिरूप
पटभेदवैशिष्ट्यमेवाऽतः	=>	पटभेदवैशिष्ट्यमेव+अतः
वृत्तित्वविरहाद्विशिष्टान्यत्वमक्षतमेव	=>	वृत्तित्वविरहाद्विशिष्टान्यत्वमक्षतम्+एव
तन्मात्रोक्तौ	=>	तत्मात्रा+उक्तौ
तद्व्यक्तिभेदवैशिष्ट्यमेव	=>	तद्व्यक्तिभेदवैशिष्ट्यम्+एव
स्यादतः	=>	स्यात्+अतः
स्वपदग्राह्यव्यक्तिभेदसामानाधिकरण्यविरहात्तद्व्यक्तिभेदवै.शिष्टान्यत्वं सुलभम्(१)	=>	स्वपदग्राह्यव्यक्तिभेदसामानाधिकरण्यविरहात्तद्व्यक्तिभेदवैशिष्टान्यत्वम्+ सुलभम्(१)
सामानाधिकरण्यघटकवृत्तित्वं स्वप्रतियोगिवृत्तित्वं	=>	सामानाधिकरण्यघटकवृत्तित्वम्+ स्वप्रतियोगिवृत्तित्वम्+
स्वप्रतियोगिवृत्तित्वं च	=>	स्वप्रतियोगिवृत्तित्वम्+ च
"वृत्तित्वद्वयं"	=>	"वृत्तित्वद्वयम्+"
नाद्यः--तद्व्यक्तित्वेपि	=>	न+आद्यः--तद्व्यक्तित्वेपि
वृत्तित्ववतां घटत्वद्रव्यत्वादीनां	=>	वृत्तित्ववताम्+ घटत्वद्रव्यत्वादीनाम्+
घटत्वद्रव्यत्वादीनां भेदविशिष्टान्यत्वापत्तिः	=>	घटत्वद्रव्यत्वादीनाम्+ भेदविशिष्टान्यत्वापत्तिः
नचेष्टापत्तिः	=>	नच+इष्टापत्तिः
नीलपटपरनीलोघट	=>	नीलपटपरनीलः+घट
तत्तन्नीलव्यक्तिभेदशिष्टान्यद्रव्यत्ववत्वस्य	=>	तत्तत्+नीलव्यक्तिभेदशिष्टान्यद्रव्यत्ववत्वस्य
नापि	=>	न+अपि
तृतीयः--घटगततद्व्यक्तित्वस्यापि	=>	तृतीयः--घटगततद्व्यक्तित्वस्य+अपि
तादृशभेदप्रतियोगवृत्तित्वाच्चेति	=>	तादृशभेदप्रतियोगवृत्तित्वात्+च+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
प्रकृत्यर्थस्याधेयत्वसंसर्गेण	=>	प्रकृत्यर्थस्य+आधेयत्वसंसर्गेण
प्रकारत्वम्. किन्तु	=>	प्रकारत्वम्+ किन्तु
उक्तवृत्तित्वद्वयं स्वरूपेणैव,तथा	=>	उक्तवृत्तित्वद्वयम्+ स्वरूपेण+एव,तथा
स्वरूपेणैव,तथा	=>	स्वरूपेण+एव,तथा
द्रव्यत्वाद्वरसाधारण्येपि	=>	द्रव्यत्वात्+वरसाधारण्ये+अपि
शाब्दबोधविषयत्वाऽसंभवादुक्तवाक्यस्य	=>	शाब्दबोधविषयत्व+असंभवात्+उक्तवाक्यस्य
ततोपि	=>	ततः+अपि
द्रव्यत्वादवारणात्	=>	द्रव्यत्वात्+अवारणात्
घटभेदात्मकघटभेदाभावाभावप्रतियोगिवृत्तित्वाच्च	=>	घटभेदात्मकघटभेदाभावाभावप्रतियोगिवृत्तित्वात्+च
घटभेदनिरूपितप्रतियोगितासामान्धिकरण्याविरहान्नानुपपत्तिरिति	=>	घटभेदनिरूपितप्रतियोगितासामान्यधिकरण्याविरहात्+न+अनुपपत्तिः+इति
एवमपि	=>	एवम्+अपि
प्रतियोगितासामान्धिकरण्याच्चेति	=>	प्रतियोगितासामान्धिकरण्यात्+चेति
चेन्न	=>	चेत्+न
स्वनिरूपितप्रतियोगितावन्निरूपितवृत्तितानवच्छेदकानुयागिताविशिष्टान्यत्वनिवेशे	=>	स्वनिरूपितप्रतियोगितावत्+निरूपितवृत्तितानवच्छेदकानुयागिताविशिष्टान्यत्वनिवेशे
स्वावच्छिन्ननिरूपकतानिपितनिरूप्यतावत्प्रतियोगितासामान्धिकरण्योभयसं |	=>	स्वावच्छिन्ननिरूपकतानिपितनिरूप्यतावत्+प्रतियोगितासामान्धिकरण्योभयसम्+ |
तत्तद्भेदनिष्ठानुयागित्वमपि	=>	तत्तद्भेदनिष्ठानुयागित्वम्+अपि
अखण्डोपाधिरूपं भिन्नमेव	=>	अखण्डोपाधिरूपम्+ भिन्नम्+एव
भिन्नमेव	=>	भिन्नम्+एव
तस्यैव	=>	तस्य+एव
परिग्रहणं न	=>	परिग्रहणम्+ न
तन्निरूपितप्रतियोगितावद्	=>	तत्+निरूपितप्रतियोगितावद्
वृत्तित्वेपि	=>	वृत्तित्वे+अपि
नाऽसाधारण्यक्षतिः	=>	न+असाधारण्यक्षतिः
घटनिष्ठप्रतियोगित्वेनैव	=>	घटनिष्ठप्रतियोगित्वेन+एव
सत्वेपि	=>	सत्वे+अपि
नासाधारण्यक्षतिः	=>	न+असाधारण्यक्षतिः
एकमात्रवृत्तित्वं एकत्वविशिष्टान्यत्वं	=>	एकमात्रवृत्तित्वम्+ एकत्वविशिष्टान्यत्वम्+
एकत्वविशिष्टान्यत्वं यथाश्रुतमेवास्तु	=>	एकत्वविशिष्टान्यत्वम्+ यथाश्रुतम्+एव+अस्तु
यथाश्रुतमेवास्तु	=>	यथाश्रुतम्+एव+अस्तु
स्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदसामान्धिकरण्योभयसं |	=>	स्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदसामान्धिकरण्योभयसम्+ |
तच्च	=>	तत्+च
तद्व्यक्तित्वेप्रसिद्धमिति	=>	तद्व्यक्तित्वेप्रसिद्धम्+इति
संख्यारूपैकत्वस्य	=>	संख्यारूप+एकत्वस्य
गुणादावभावेन	=>	गुणात्+आवभावेन
गुणगततद्व्यक्तित्वस्येव	=>	गुणगततद्व्यक्तित्वस्ये+एव
चानुगमकाभावात्	=>	च+अनुगमकाभावात्
एवं धर्माविशिष्टान्यत्वमपि	=>	एवम्+ धर्माविशिष्टान्यत्वम्+अपि
धर्माविशिष्टान्यत्वमपि	=>	धर्माविशिष्टान्यत्वम्+अपि
भेदस्तादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः,	=>	भेदः+तादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः,
चोक्तोभयसंबन्धेन	=>	च+उक्त+उभयसंबन्धेन
भेदविशिष्टान्यत्वमित्यन्योन्याश्रय	=>	भेदविशिष्टान्यत्वम्+इत्यन्योन्याश्रय
चेन्न	=>	चेत्+न
उक्तोभयसंबन्धेनाऽभावविशिष्टान्यत्वस्य	=>	उक्तोभयसंबन्धेन+अभावविशिष्टान्यत्वस्य
तद्व्यक्तित्वाभावमादाय	=>	तद्व्यक्तित्वाभावम्+आदाय
अभावत्वस्येव	=>	अभावत्वस्ये+एव
भेदत्वामपि	=>	भेदत्वाम्+अपि
तेनान्यत्वमादाय	=>	तेन+अन्यत्वम्+आदाय
नोक्तदोषः	=>	न+उक्तदोषः
भेदविशिष्टान्यरूपोधर्मः	=>	भेदविशिष्टान्यरूपः+धर्मः
नालोघट	=>	नीलः+घट
तद्व्यक्तित्वं विशेषणविभक्त्यर्थः	=>	तद्व्यक्तित्वम्+ विशेषणविभक्त्यर्थः
स्वरूपसंबन्धावच्छिन्नाधेयतासंबन्धेन	=>	स्वरूपसंबन्धावच्छिन्न+आधेयतासंबन्धेन
प्रकृत्यर्थनीलस्याऽन्वयः	=>	प्रकृत्यर्थनीलस्य+अन्वयः
स्वरूपेणघटेऽन्वयः	=>	स्वरूपेणघटे+अन्वयः
नीलोघटो भविष्यतीत्यत्र	=>	नीलः+घटः+ भविष्यति+इत्यत्र
भविष्यतीत्यत्र	=>	भविष्यति+इत्यत्र
भानाऽसंभवेन	=>	भान+असंभवेन
शाब्दबोधविषयत्वमुपपादयति	=>	शाब्दबोधविषयत्वम्+उपपादयति
अपूर्वव्यक्तिनिष्ठेति	=>	अपूर्वव्यक्तिनिष्ठ+इति
ज्ञातुमशक्त्यत्वेपीति	=>	ज्ञातुम्+अशक्त्यत्वेपि+इति
भावित्वादिति	=>	भावित्वात्+इति
एकमात्रवृत्तिधर्मत्वादिनेति	=>	एकमात्रवृत्तिधर्मत्वादिन+इति
भेदशिष्टान्यत्वेनेत्यर्थः	=>	भेदशिष्टान्यत्वेन+इत्यर्थः
सुग्रहत्वमेवेति	=>	सुग्रहत्वम्+एवेति
निखिलैकमात्रवृत्तिधर्माः	=>	निखिल+एकमात्रवृत्तिधर्मा
एतादृशानुगताऽभेदस्यैवेति	=>	एतादृशानुगता+अभेदस्य+एवेति
भेदशिष्टान्यस्यैवेत्यर्थः	=>	भेदशिष्टान्यस्य+एवेत्यर्थः
तथात्वं |	=>	तथात्वम्+ |
एवकारव्यवच्छेद्यमाह	=>	एवकारव्यवच्छेद्यम्+आह
तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नभेदाभावकूटस्येति	=>	तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नभेदाभावकूटस्य+इति
घटो न	=>	घटः+ न
तादृशाननुगतसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाऽननुगता	=>	तादृशाननुगतसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक+अननुगता
भासेरन्नित्यनेनाऽन्वयः	=>	भासेरन्+इत्यनेन+अन्वयः
नीलोघट	=>	नीलः+घट
नीलो न	=>	नीलः+ न
इत्यत्रापि	=>	इत्यत्र+अपि
हेतुमाह	=>	हेतुम्+आह
न्यायेनेति	=>	न्यायेन+इति
"प्रतियोग्यभावान्वयौचेत्यादेरयमेवार्थ"	=>	"प्रतियोग्यभावान्वयौच+इत्यादेः+अयमेव+अर्थ"
स्वयमेव	=>	स्वयम्+एव
यस्येति	=>	यस्य+इति
तुल्यत्वं च	=>	तुल्यत्वम्+ च
अर्थतत्संसर्गपरिहारेण	=>	अर्थतत्+संसर्गपरिहारेण
एवकारव्यवच्छेद्यमाह	=>	एवकारव्यवच्छेद्यम्+आह
एकोऽभावः	=>	एकः+अभावः
अयं भावः--नीलो	=>	अयम्+ भावः--नीलः+
भावः--नीलो घट	=>	भावः--नीलः+ घटः+
घट इति	=>	घटः+ इति
एकमपरेण	=>	एकम्+अपरेण
तादृशभावत्वेनाऽपरा	=>	तादृशभावत्वेन+अपरा
एवं क्रमेणाऽनन्ताः	=>	एवम्+ क्रमेण+अनन्ताः
क्रमेणाऽनन्ताः	=>	क्रमेण+अनन्ताः
नत्वेकेति	=>	नतु+एक+इति
यावन्तस्तद्व्यक्तित्वा	=>	यावन्तः+तद्व्यक्तित्वा
भासेरन्,तावतामेकरूपेण	=>	भासेरन्,तावताम्+एकरूपेण
संसर्गत्वाऽसंभवः	=>	संसर्गत्व+असंभवः
तादृशभावकूटाधिकरणाऽप्रसिद्धेः	=>	तादृशभावकूटाधिकरण+अप्रसिद्धेः
अननुगतेनैव	=>	अननुगतेन+एव
नीलादिपदार्थानां घटादिपदार्थेष्वन्वयो	=>	नीलादिपदार्थानाम्+ घटादिपदार्थेषु+अन्वयः+
घटादिपदार्थेष्वन्वयो वाच्यः,	=>	घटादिपदार्थेषु+अन्वयः+ वाच्यः,
तदाऽऽपत्तिमाह--नीलेऽपि	=>	तदाऽऽपत्तिम्+आह--नीले+अपि
प्रामाण्यं स्यादिति	=>	प्रामाण्यम्+ स्यात्+इति
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
तत्तद्व्यक्तिभेदाभावसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकनीलाभावस्यैव	=>	तत्तद्व्यक्तिभेदाभावसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकनीलाभावस्य+एव
स्वेतरनीलगततद्व्यक्तित्वघटितोक्तसंबन्धस्याभावेन	=>	स्वेतरनीलगततद्व्यक्तित्वघटितोक्तसंबन्धस्य+अभावेन
तत्संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकनीलाभावस्य	=>	तत्+संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकनीलाभावस्य
तेषांचाऽभावानां	=>	तेषाम्+च+अभावानाम्
नीलेऽपि	=>	नीले+अपि
प्रयोगापत्तिरिति	=>	प्रयोगापत्तिः+इति
तद्व्यक्तित्वानामनुगमसंभवेन	=>	तद्व्यक्तित्वानाम्+अनुगमसंभवेन
अनुगतसंबन्धावच्छिन्ननीलत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्यैकतया	=>	अनुगतसंबन्धावच्छिन्ननीलत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्य+एकतया
नीलघटादावसत्वान्नापत्तिः	=>	नीलघटादावसत्वात्+न+आपत्तिः
एवकारव्यवच्छेद्यमाह	=>	एवकारव्यवच्छेद्यम्+आह
नत्विति	=>	नतु+इति
नीलतादात्म्यभावयोरैक्येपि	=>	नीलतादात्म्यभावयोःऐक्ये+अपि
व्युत्पत्तिसिद्धत्वादिति	=>	व्युत्पत्तिसिद्धत्वात्+इति
नीलाऽभेदः	=>	नील+अभेदः
नीलाऽभेदाभावबोधस्य	=>	नील+अभेदाभावबोधस्य
व्युत्पत्तिसिद्धत्वादित्यर्थः	=>	व्युत्पत्तिसिद्धत्वात्+इत्यर्थः
एवं च	=>	एवम्+ च
नञो भेदाभावबोधकत्वे	=>	नञः+ भेदाभावबोधकत्वे
घटपदसामानाधिकरण्यानुरोधेनेति	=>	घटपदसामानाधिकरण्य+अनुरोधेन+इति
पदसामानाधिकरणं च	=>	पदसामानाधिकरणम्+ च
तदर्थयोरभेदः	=>	तदर्थयोः+अभेदः
उपगन्तव्यत्वादिति	=>	उपगन्तव्यत्वात्+इति
भेदमुख्यविशेष्यकोपस्थितिजनकत्वं नञो	=>	भेदमुख्यविशेष्यकोपस्थितिजनकत्वम्+ नञः+
नञो व्याहतमिति	=>	नञः+ व्याहतम्+इति
व्याहतमिति	=>	व्याहतम्+इति
संसर्गत्वं व्यवस्थापयति	=>	संसर्गत्वम्+ व्यवस्थापयति
तत्त्वमिति	=>	तत्त्वम्+इति
नीलोघट	=>	नीलः+घट
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्यस्यैव	=>	इत्यस्य+एव
असमस्तेत्युक्तिव्यर्थैवेति	=>	असमस्ते+इति+उक्तिव्यर्थ+एवेति
चेन्न	=>	चेत्+न
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्यत्राऽऽदिपदेन	=>	इत्यत्र+आदिपदेन
इत्यादिसंग्रहवत्समासस्यापि	=>	इत्यादिसंग्रहवत्+समासस्य+अपि
भानं तु	=>	भानम्+ तु
पौनरूक्त्यंस्यात्	=>	पौनरूक्त्यम्+स्यात्
विभक्तिरभावेन	=>	विभक्तिः+अभावेन
विशेषणविभक्तेर्वृत्ति	=>	विशेषणविभक्तेः+वृत्ति
कल्पनमनुचितमिति	=>	कल्पनम्+अनुचितम्+इति
ग्रन्थाऽसंगतिश्च	=>	ग्रन्थ+असंगतिः+च
संसर्गतोपगमेपीति	=>	संसर्गतोपगमेपि+इति
संसर्गतापक्षेऽपीत्यर्थः	=>	संसर्गतापक्षे+अपि+इत्यर्थः
गौरवविरहादिति	=>	गौरवविरहात्+इति
इदं च	=>	इदम्+ च
अग्रेचाऽव्यवहितोत्तरत्वनिवेशस्य	=>	अग्रेच+अव्यवहितोत्तरत्वनिवेशस्य
निर्युक्तिकत्वं दर्शितम्	=>	निर्युक्तिकत्वम्+ दर्शितम्
प्रवृत्तेश्चेष्टसाधनताज्ञानजन्यत्वेन	=>	प्रवृत्तेः+च+इष्टसाधनताज्ञानजन्यत्वेन
फलविशेषाऽनिर्णयेनाऽसंभवात्तदधीनप्रवृत्त्यनुपपत्तेः	=>	फलविशेष+अनिर्णयेन+असंभवात्तदधीनप्रवृत्त्यनुपपत्तेः
एवं च	=>	एवम्+ च
गत्यन्तरविरहस्तत्रैव	=>	गत्यन्तरविरहः+तत्र+एव
अव्यवहितोत्तरत्वनिवेशान्नोक्ताऽऽकाङ्क्षाज्ञानयोः	=>	अव्यवहितोत्तरत्वनिवेशात्+न+उक्त+आकाङ्क्षाज्ञानयोः
स्वीकर्तुं न	=>	स्वीकर्तुम्+ न
एकैकाऽऽकाङ्क्षाज्ञानाऽव्यवहितोत्तरशाब्दबोधे	=>	एकैक+आकाङ्क्षाज्ञान+अव्यवहितोत्तरशाब्दबोधे
आकाङ्क्षाज्ञानद्वयोत्तरशाब्दबोधे	=>	आकाङ्क्षाज्ञानद्वयः+त्तरशाब्दबोधे
सामानाधिकरण्याच्च	=>	सामानाधिकरण्यात्+च
वृत्तिकल्पनमनुचितमिति	=>	वृत्तिकल्पनम्+अनुचितम्+इति
वृत्तिश्च	=>	वृत्तिः+च
विशेषणविभक्तिर्निरर्थिका	=>	विशेषणविभक्तिः+निरर्थिका
विकरणादिवदित्यनुमानं बोध्यम्	=>	विकरणादिवदित्यनुमानम्+ बोध्यम्
विशेषणविभक्तिरर्थवती	=>	विशेषणविभक्तिः+अर्थवती
सत्प्रतिपक्ष	=>	सत्+प्रतिपक्ष
तवाऽनुमानेपि	=>	तव+अनुमाने+अपि
सोऽस्तीति	=>	सः+अस्ति+इति
नचेति	=>	नच+इति
नीलोघट	=>	नीलः+घट
स्वारसिकलक्षणाग्रहो वेति	=>	स्वारसिकलक्षणाग्रहः+ वेति
नीलोघट	=>	नीलः+घट
कल्पनीयमिति	=>	कल्पनीयम्+इति
एवं योग्यताज्ञानमपि	=>	एवम्+ योग्यताज्ञानम्+अपि
योग्यताज्ञानमपि	=>	योग्यताज्ञानम्+अपि
अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकं स्वरूपसंसर्गकाऽभेद	=>	अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकम्+ स्वरूपसंसर्गक+अभेद
स्वरूपसंसर्गकाऽभेद	=>	स्वरूपसंसर्गक+अभेद
कारणताद्वयमिति	=>	कारणताद्वयम्+इति
एकविधमेवाऽऽकाङ्क्षाज्ञानं योग्यताज्ञानं	=>	एकविधमेव+आकाङ्क्षाज्ञानम्+ योग्यताज्ञानम्+
योग्यताज्ञानं च	=>	योग्यताज्ञानम्+ च
नीलोघट	=>	नीलः+घट
इत्याकाङ्क्षाज्ञानं विनापि	=>	इत्याकाङ्क्षाज्ञानम्+ विनापि
इत्याकाङ्क्षाज्ञानात्तथाविधशाब्दबोधस्य	=>	इत्याकाङ्क्षाज्ञानात्+तथाविधशाब्दबोधस्य
अव्यवहितोत्तरत्वनिवेशस्याऽऽवश्यकत्वेपि	=>	अव्यवहितोत्तरत्वनिवेशस्य+अऽवश्यकत्वेपि
सकलाकाङ्क्षाज्ञानामेकरूपेणैव	=>	सकलाकाङ्क्षाज्ञानाम्+एकरूपेण+एव
एवं चाऽव्यवहितोत्तरत्वनिवेशस्याऽनावश्यकतया	=>	एवम्+ च+अव्यवहितोत्तरत्वनिवेशस्य+अनावश्यकतया
चाऽव्यवहितोत्तरत्वनिवेशस्याऽनावश्यकतया	=>	च+अव्यवहितोत्तरत्वनिवेशस्य+अनावश्यकतया
अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति	=>	अभेदसंसर्गकनीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबोधम्+ प्रति
उपस्थितिविशिष्टज्ञानं कारणम्	=>	उपस्थितिविशिष्टज्ञानम्+ कारणम्
ताकत्वसं |	=>	ताकत्वसम्+ |
तावच्छेदकतापर्याप्त्यधिकरणानुपूर्व्यवच्छिन्नविषयतानिरूपितसुत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपितत्व,स्वकालीनघटत्वावच्छिन्नविषयताप्रयोजकवृत्तिनिष्ठविषयतानिरूपितविषय	=>	तावच्छेदकतापर्यापि+अधिकरणानुपूर्व्यवच्छिन्नविषयतानिरूपितसुत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपितत्व,स्वकालीनघटत्वावच्छिन्नविषयताप्रयोजकवृत्तिनिष्ठविषयतानिरूपितविषय
तावच्छेदकतापर्याप्त्यधिकरणानुपूर्व्यवच्छिन्नविषयतानिरूपितत्वोभयसंबन्धेनेतिवाच्यम्	=>	तावच्छेदकतापर्याप्ति+अधिकरणानुपूर्व्यवच्छिन्नविषयतानिरूपितत्वोभयसम्बन्धेन+इतिवाच्यम्
पदार्थानन्तरावगाहिवृत्तिज्ञानीयविषयतावच्छेदकत्वस्य	=>	पदार्थानन्तर+अवगाहिवृत्तिज्ञानीयविषयतावच्छेदकत्वस्य
भ्रमात्मकाऽऽकाङ्क्षाज्ञानीयविषयतावच्छेदकत्वस्य	=>	भ्रमात्मक+आकाङ्क्षाज्ञानीयविषयतावच्छेदकत्वस्य
विशिष्टानिपूर्व्यामभावादिति	=>	विशिष्टानिपूर्व्यामभावात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
प्रवृत्याद्यनुपपत्तिरित्यनुपदमेवोक्तत्वात्	=>	प्रवृत्याद्यनुपपत्तिः+इत्यनुपदमेव+उक्तत्वात्
प्रतिबन्धकताद्वयकल्पनमावश्यकमित्याह	=>	प्रतिबन्धकताद्वयकल्पनमावश्यकम्+इति+आह
एवमिति	=>	एवम्+इति
नीलोघटइत्यादौ	=>	नीलः+घटइत्यादौ
भिन्नयोग्यताज्ञानघटितेत्यर्थः	=>	भिन्नयोग्यताज्ञानघटिते+इत्यर्थः
उक्तस्थलेपीति	=>	उक्तस्थलेपि+इति
शक्तिभ्रमो लक्षणग्रहो	=>	शक्तिभ्रमः+ लक्षणग्रहः+
लक्षणग्रहो वा	=>	लक्षणग्रहः+ वा
तत्रेत्यर्थः	=>	तत्र+इत्यर्थः
तत्संसर्गकबोधस्यैवेति	=>	तत्+संसर्गकबोधस्य+एवेति
अभेदसंसर्गबोधस्यैवेत्यर्थः	=>	अभेदसंसर्गबोधस्य+एवेत्यर्थः
एवकारेणाऽभेदप्रकारकबोध्यव्यवच्छेदः	=>	एवकारेण+अभेदप्रकारकबोध्यव्यवच्छेदः
आधिक्यमिति	=>	आधिक्यम्+इति
सामग्रीसत्वात्कथं नाऽभेदप्रकारको	=>	सामग्रीसत्वात्+कथम्+ न+अभेदप्रकारकः+
नाऽभेदप्रकारको बोधः	=>	न+अभेदप्रकारकः+ बोधः
चाऽभेदसंसर्गकशाब्दबोधं प्रत्येवोक्तसमभिव्याहारस्य	=>	च+अभेदसंसर्गकशाब्दबोधम्+ प्रति+एव+उक्तसमभिव्याहारस्य
प्रत्येवोक्तसमभिव्याहारस्य	=>	प्रति+एव+उक्तसमभिव्याहारस्य
कारणत्वादभेदप्रकारकबोधे	=>	कारणत्वात्+अभेदप्रकारकबोधे
आकाङ्क्षाज्ञानविरहात्सामग्र्येव	=>	आकाङ्क्षाज्ञानविरहात्+सामग्र्येव
नास्तीति	=>	न+अस्ति+इति
फलत्वरूपाऽनिर्णये	=>	फलत्वरूप+अनिर्णये
निर्णेतुमशक्यत्वात्	=>	निर्णेतुम्+अशक्यत्वात्
विनिगमकाभावाच्चेति	=>	विनिगमकाभावात्+चेति
चेन्न	=>	चेत्+न
तत्संसर्गान्तरोपस्थापकाऽपेक्षाप्रसंगात्	=>	तत्+संसर्गान्तरोपस्थापक+अपेक्षाप्रसंगात्
एवं विशेषणविभक्त्याऽभेदोपस्थाने	=>	एवम्+ विशेषणविभक्त्य+अभेदः+पस्थाने
विशेषणविभक्त्याऽभेदोपस्थाने	=>	विशेषणविभक्त्य+अभेदः+पस्थाने
स्यात्तदा	=>	स्यात्+तदा
विशेषणविभक्तिरभेदे	=>	विशेषणविभक्तिः+अभेदे
गृहीतशक्तिश्च	=>	गृहीतशक्तिः+च
प्रयोगस्याऽसाधुत्वादर्थ	=>	प्रयोगस्य+असाधुत्वात्+अर्थ
विशेषस्यानुपस्थापनाद्विशेष्यवाचकपदोत्तर	=>	विशेषस्यानुपस्थापनात्+विशेष्यवाचकपदोत्तर
नार्थोपस्थापनपरतन्त्रा	=>	न+अर्थोपस्थापनपरतन्त्रा
विकरणागमादिवदिति	=>	विकरणागमादिवत्+इति
पदेनोपस्थापितस्यैवाऽर्थस्याऽभेदः	=>	पदेन+उपस्थापितस्य+एव+अर्थस्य+अभेदः
इत्युक्ताऽकाङ्क्षयोरेकस्या	=>	इत्युक्त+अकाङ्क्षयोः+एकस्या
अप्यभावात्कथं स्तोकं	=>	अपि+अभावात्+कथम्+ स्तोकम्+
स्तोकं पचतीत्यादौ	=>	स्तोकम्+ पचति+इत्यादौ
पचतीत्यादौ	=>	पचति+इत्यादौ
अभोदाऽन्वयबोध	=>	अभोदा+अन्वयबोध
इत्यतो नामार्थधात्वर्थयोरन्वय	=>	इत्यतः+ नामार्थधात्वर्थयोः+अन्वय
नामार्थधात्वर्थयोरन्वय	=>	नामार्थधात्वर्थयोः+अन्वय
बोधौपयिकमाङ्क्षान्तरं निर्वक्ति	=>	बोधौपयिकमाङ्क्षान्तरम्+ निर्वक्ति
स्तोकं पचतीति	=>	स्तोकम्+ पचति+इति
पचतीति	=>	पचति+इति
विरुद्धविभक्त्यवरुद्धपदोपस्थापितस्यापीति	=>	विरुद्धविभक्त्यवरुद्धपदोपस्थापितस्यापि+इति
तिङ्विभक्तिविरुद्धसुब्विभक्तिमत्पदोपस्थापितस्यापीत्यर्थः	=>	तिङ्विभक्तिविरुद्धसुप्+विभक्तिमत्+पदोपस्थापितस्यापि+इत्यर्थः
नामार्थधात्वर्थयोरभेदाऽन्वयबोधं प्रति	=>	नामार्थधात्वर्थयोः+अभेद+अन्वयबोधम्+ प्रति
द्वितीयान्तनामपदसमभिव्याहृतप्रत्ययान्तधातुपदत्वरूपाऽकाङ्क्षाज्ञानं कारणमिति	=>	द्वितीयान्तनामपदसमभिव्याहृतप्रत्ययान्तधातुपदत्वरूपा+आकाङ्क्षाज्ञानम्+ कारणम्+इति
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
चाऽभेदसंबन्धावच्छिन्नस्तोकत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितपाकत्वावच्छिन्नविशेष्यताशालिबोधं प्रति	=>	च+अभेदसंबन्धावच्छिन्नस्तोकत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितपाकत्वावच्छिन्नविशेष्यताशालिबोधम्+ प्रति
द्वितीयान्तस्तोकपदसमभिव्याहृतपचतिपदत्वरूपाऽकाङ्क्षाज्ञानं कारणम्	=>	द्वितीयान्तस्तोकपदसमभिव्याहृतपचतिपदत्वरूपा+आकाङ्क्षाज्ञानम्+ कारणम्
क्रियाजन्यफलशालित्वरूपकर्मत्वाभावात्कथं स्तोकपदाद्	=>	क्रियाजन्यफलशालित्वरूपकर्मत्वाभावात्+कथम्+ स्तोकपदाद्
स्तोकं स्थीयते	=>	स्तोकम्+ स्थीयते
फलस्यैवाऽभावादित्यत	=>	फलस्य+एव+अभावात्+इत्यत
क्रियाविशेषणानामिति	=>	क्रियाविशेषणानाम्+इति
कर्मत्वमिति	=>	कर्मत्वम्+इति
नपुंसकत्वमित्यपि	=>	नपुंसकत्वम्+इत्यपि
कर्मत्वातिदेशादिति	=>	कर्मत्वातिदेशात्+इति
कर्मत्वोपचारादित्यर्थः	=>	कर्मत्वोपचारात्+इत्यर्थः
बाधितत्वादिति	=>	बाधितत्वात्+इति
(१-फलितार्थमिदं क्रियाविशेषणानां	=>	(१-फलितार्थमिदम्+ क्रियाविशेषणानाम्+
क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम्,	=>	क्रियाविशेषणानाम्+ कर्मत्वम्,
स्वतन्त्रानुशासनमिति	=>	स्वतन्त्रानुशासनम्+इति
तादात्म्यफलतावच्छेदकान्यतरसम्बन्धेन	=>	तादात्म्यफलतावच्छेदक+अन्यतरसम्बन्धेन
धात्वर्थतावच्छेदकफलत्वमेव	=>	धात्वर्थतावच्छेदकफलत्वम्+एव
एवं च	=>	एवम्+ च
स्तोकमृद्वादेस्तादात्म्येन	=>	स्तोकमृत्वादेः+तादात्म्येन
फलेऽन्वयात्कर्मणि	=>	फले+अन्वयात्+कर्मणि
सकर्मकत्वाऽकर्मकत्वयो व्यवस्थानुपपत्तिरिति	=>	सकर्मकत्व+अकर्मकत्वयः+ व्यवस्थानुपपत्तिः+इति
व्यवस्थानुपपत्तिरिति	=>	व्यवस्थानुपपत्तिः+इति
फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकस्याऽकर्मकत्वात्	=>	फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकस्य+अकर्मकत्वात्
उक्तं च	=>	उक्तम्+ च
फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः	=>	फलव्यापारयोः+एकनिष्ठतायाम्+अकर्मकः
धातुस्तयोर्धर्मिभेदे	=>	धातुः+तयोः+धर्मिभेदे
एतेनाऽकर्मकधातोर्व्यापारमात्रवाचित्वेन	=>	एतेन+अकर्मकधातोः+व्यापारमात्रवाचित्वेन
द्वितीयानुपपत्तिरिति	=>	द्वितीयानुपपत्तिः+इति
तन्मते	=>	तत्+मते
फलावच्छिन्नव्यापारस्यैव	=>	फलावच्छिन्नव्यापारस्य+एव
तन्न	=>	तत्+न
स्तोकादेर्मुख्यकर्मत्वे	=>	स्तोकादेः+मुख्यकर्मत्वे
धात्वर्थतावच्छेदकफलवत्कर्मण्येव	=>	धात्वर्थतावच्छेदकफलवत्+कर्मण्येव
लकारो भवतीति	=>	लकारः+ भवति+इति
भवतीति	=>	भवति+इति
नोक्तप्रयोगापत्तिरिति	=>	न+उक्तप्रयोगापत्तिः+इति
विशेष्यविशेषणभावं मुक्त्वा	=>	विशेष्यविशेषणभावम्+ मुक्त्वा
कर्तृकर्मलकारघटितवाक्ययोरनुभवसिद्धस्य	=>	कर्तृकर्मलकारघटितवाक्ययोः+अनुभवसिद्धस्य
द्वितीयाऽऽकाङ्क्षा	=>	द्वितीया+आकाङ्क्षा
व्रैहेयमोदनं पचतीत्यादौ	=>	व्रैहेयमोदनम्+ पचति+इत्यादौ
पचतीत्यादौ	=>	पचति+इत्यादौ
व्रैहेयादिपदवदिति	=>	व्रैहेयादिपदवत्+इति
विशेषविधिं प्रातिपदिकार्थमात्रे	=>	विशेषविधिम्+ प्रातिपदिकार्थमात्रे
"ततोऽन्यत्रापि	=>	"ततः+अन्यत्र+अपि
इत्यनेन	=>	इति+अनेन
क्रियाविशेषणं कर्म	=>	क्रियाविशेषणम्+ कर्म
भवतीति	=>	भवति+इति
तत्राऽतिदिष्टं कर्म	=>	तत्र+अतिदिष्टम्+ कर्म
फलं कर्मप्रवचनीयसंज्ञावत्	=>	फलम्+ कर्मप्रवचनीयसंज्ञावत्
सर्वमुख्यकार्याभावान्न	=>	सर्वमुख्यकार्याभावात्+न
(वि-१)एवं |	=>	(वि-१)एवम्+ |
क्रियाविशेषणानां कर्मत्वे	=>	क्रियाविशेषणानाम्+ कर्मत्वे
क्रियायामेवेति	=>	क्रियायाम्+एवेति
भावकृतामिति	=>	भावकृताम्+इति
भावार्थकृत्प्रत्ययानामित्यर्थः	=>	भावार्थकृत्+प्रत्ययानाम्+इत्यर्थः
धातुनैवेति	=>	धातुन+एवेति
कृदन्त	=>	कृत्+अन्त
क्रियाविशेषणानां कर्मत्वमित्यनुशासने	=>	क्रियाविशेषणानाम्+ कर्मत्वम्+इत्यनुशासने
कर्मत्वमित्यनुशासने	=>	कर्मत्वम्+इत्यनुशासने
सार्थकप्रत्ययान्तधातूपस्थाप्यार्थपरत्वादिति	=>	सार्थकप्रत्ययान्तधातूपस्थाप्यार्थपरत्वात्+इति
तद्विशेषणानां कर्मत्वमित्यनुशासनार्थः	=>	तद्विशेषणानाम्+ कर्मत्वम्+इत्यनुशासनार्थः
कर्मत्वमित्यनुशासनार्थः	=>	कर्मत्वम्+इत्यनुशासनार्थः
घञो निरर्थकतया	=>	घञः+ निरर्थकतया
सार्थकप्रत्ययान्तधातूपस्थाप्यत्वाभावात्पाकक्रियाविशेषणेपि	=>	सार्थकप्रत्ययान्तधातूपस्थाप्यत्वाभावात्+पाकक्रियाविशेषणे+अपि
स्तोकं स्थीयते	=>	स्तोकम्+ स्थीयते
इत्यत्रापि	=>	इत्यत्र+अपि
स्यात्तिङो भावार्थकत्वादित्यत्र	=>	स्यात्तिङः+ भावार्थकत्वात्+इत्यत्र
भावार्थकत्वादित्यत्र	=>	भावार्थकत्वात्+इत्यत्र
स्तोकं स्थीयते	=>	स्तोकम्+ स्थीयते
सार्थकत्वादिति	=>	सार्थकत्वात्+इति
सार्थकत्वं च	=>	सार्थकत्वम्+ च
अर्थबोधस्वरूपयोग्यत्वं च	=>	अर्थबोधस्वरूपयोग्यत्वम्+ च
अर्थबोधजनकतावच्छेदकाऽनुपूर्वीमत्वम्	=>	अर्थबोधजनकतावच्छेदक+आनुपूर्वीमत्वम्
स्तोकं स्थीयते	=>	स्तोकम्+ स्थीयते
वर्तमानत्वविवक्षायां स्तोकाऽभिन्नावर्तमानस्थितिरित्याकारकबोधजनकतावच्छेदकीभूता	=>	वर्तमानत्वविवक्षायाम्+ स्तोका+अभिन्नावर्तमानस्थितिः+इत्याकारकबोधजनकतावच्छेदकीभूता
स्तोकाऽभिन्नावर्तमानस्थितिरित्याकारकबोधजनकतावच्छेदकीभूता	=>	स्तोका+अभिन्नावर्तमानस्थितिः+इत्याकारकबोधजनकतावच्छेदकीभूता
अविवक्षास्थलेऽपि	=>	अविवक्षास्थले+अपि
सत्वमित्याह	=>	सत्वम्+इति+आह
तदविवक्षास्थलेपीति	=>	तदविवक्षास्थलेपि+इति
वर्तमानत्वाद्यविवक्षास्थलेपीत्यर्थः	=>	वर्तमानत्वाद्यविवक्षास्थलेपि+इत्यर्थः
चाऽकाङ्क्षासत्वे	=>	च+आकाङ्क्षासत्वे
कथं न	=>	कथम्+ न
संज्ञायामिति	=>	संज्ञायाम्+इति
करणाधिकरणायोश्च	=>	करणाधिकरणायोः+च
घञो विधानात्	=>	घञः+ विधानात्
घञो भाव	=>	घञः+ भाव
एवार्थोस्तु	=>	एवार्थोः+तु
शुद्धो भाव	=>	शुद्धः+ भाव
अनन्यलभ्यो हि	=>	अनन्यलभ्यः+ हि
धात्वर्थपाकप्रत्ययार्थपाकयोर्विरूपोपस्थितत्वाभावेनाऽन्वयबोधाऽसंभवाच्चेति	=>	धात्वर्थपाकप्रत्ययार्थपाकयोः+विरूपोपस्थितत्वाभावेन+अन्वयबोध+असंभवात्+चेति
अर्थबोधजनकतावच्छेदकाऽऽकाङ्क्षाज्ञानीयविषयतावच्छेदकानुपूर्वीमत्वं 	=>	अर्थबोधजनकतावच्छेदक+आकाङ्क्षाज्ञानीयविषयतावच्छेदकानुपूर्वीमत्वम्+ 
यद्रूपावच्छिन्नाव्यवहितोत्तरत्त्वमर्थबोधजनकतावच्छेदकं 	=>	यद्रूपावच्छिन्नाव्यवहितोत्तरत्त्वम्+अर्थबोधजनकतावच्छेदकम्+ 
तद्रूपावच्छिन्नान्तत्वं तद्रूपावच्छिन्नस्य	=>	तद्रूपावच्छिन्नान्तत्वम्+ तद्रूपावच्छिन्नस्य
सार्थकप्रत्ययान्तत्वमिति	=>	सार्थकप्रत्ययान्तत्वम्+इति
(वि-२)(१)-स्वोत्तरवर्तिप्रत्ययसजातीयप्रत्ययप्रयोज्यविषयतानिरूपितस्वार्थविषयताकशाब्दबोधजनकतावच्छेदकानुपूर्वीरूपाऽऽकाङ्क्षाश्रयप्रत्ययान्तत्वमेव	=>	(वि-२)(१)-स्वोत्तरवर्तिप्रत्ययसजातीयप्रत्ययप्रयोज्यविषयतानिरूपितस्वार्थविषयताकशाब्दबोधजनकतावच्छेदकानुपूर्वीरूपाऽऽकाङ्क्षाश्रयप्रत्ययान्तत्वम्+एव
साजात्यं च	=>	साजात्यम्+ च
एवं च	=>	एवम्+ च
प्रत्ययार्थवर्तमानविषयतानिरूपितस्थाधात्वर्थविषयकबोधजनकतावच्छेदकीभूतस्थाधातूत्तरयगुत्तरतेत्वरूपानुपूर्वीमत्प्रत्ययान्तत्वस्य	=>	प्रत्ययार्थवर्तमानविषयतानिरूपितस्थाधात्वर्थविषयकबोधजनकतावच्छेदकीभूतस्थाधातूत्तरयगुत्तरतेत्वरूपानुपूर्वीमत्+प्रत्ययान्तत्वस्य
स्वोत्तरवर्तिप्रत्ययपदेनाऽविवक्षस्थलीयप्रत्ययो ग्राह्यः	=>	स्वोत्तरवर्तिप्रत्ययपदेन+अविवक्षस्थलीयप्रत्ययः+ ग्राह्यः
अन्यथाऽविवक्षास्थलीयप्रत्ययविषयताप्रयोज्यत्वाऽप्रसिद्धिः	=>	अन्यथा+अविवक्षास्थलीयप्रत्ययविषयताप्रयोज्यत्व+अप्रसिद्धिः
याऽऽनुपूर्वीं तच्छून्यत्वं,	=>	या+आनुपूर्वीम्+ तत्+शून्यत्वम्+,
तच्छून्यत्वं,	=>	तत्+शून्यत्वम्+,
किंचिदर्थनिष्ठविषयत्वाऽप्रयोजकत्वोभयाभाववत्वं सार्थकप्रत्ययत्वम्	=>	किंचिदर्थनिष्ठविषयत्व+अप्रयोजकत्वोभयाभाववत्वम्+ सार्थकप्रत्ययत्वम्
वर्तमानत्वरूपार्थबोधजनकतावच्छेदकानुपूर्वीमत्वादुभयाभावः	=>	वर्तमानत्वरूपार्थबोधजनकतावच्छेदकानुपूर्वीमत्वात्+उभयाभावः
ल्युडादीनां भावविहितत्वेन	=>	ल्युडादीनाम्+ भावविहितत्वेन
प्रतिसन्धानदशायामर्थाबोधकत्वान्नोभयाभाव	=>	प्रतिसन्धानदशायाम्+अर्थाबोधकत्वात्+न+उभयाभाव
एवं चाऽर्थबोधजनकतावच्छेदकीभूताऽऽकाङ्क्षाज्ञानीयविषयतावच्छेदकानुपूर्वींमत्प्रत्यप्रकृतिधातुवाच्यक्रियान्निष्ठविशेष्यतानिरूपिततादात्म्यसम्बबन्धावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकपदाद्	=>	एवम्+ च+अर्थबोधजनकतावच्छेदकीभूत+आकाङ्क्षाज्ञानीयविषयतावच्छेदकानुपूर्वीमत्+प्रत्यप्रकृतिधातुवाच्यक्रियान्निष्ठविशेष्यतानिरूपिततादात्म्यसम्बबन्धावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकपदाद्
चाऽर्थबोधजनकतावच्छेदकीभूताऽऽकाङ्क्षाज्ञानीयविषयतावच्छेदकानुपूर्वींमत्प्रत्यप्रकृतिधातुवाच्यक्रियान्निष्ठविशेष्यतानिरूपिततादात्म्यसम्बबन्धावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकपदाद्	=>	च+अर्थबोधजनकतावच्छेदकीभूत+आकाङ्क्षाज्ञानीयविषयतावच्छेदकानुपूर्वीमत्+प्रत्यप्रकृतिधातुवाच्यक्रियान्निष्ठविशेष्यतानिरूपिततादात्म्यसम्बबन्धावच्छिन्नप्रकारताप्रयोजकपदाद्
नियमो बोध्यः	=>	नियमः+ बोध्यः
धातोरिव	=>	धातोः+इव
भावार्थककृत्समभिव्याहारे	=>	भावार्थककृत्+समभिव्याहारे
समुदायस्यैव	=>	समुदायस्य+एव
केषांचिन्मतमाह	=>	केषाम्+चित्+मतम्+आह
कर्मत्वादीनामिति	=>	कर्मत्वादीनाम्+इति
सप्तम्यर्थोऽनुयोगित्वम्,	=>	सप्तम्यर्थः+अनुयोगित्वम्,
सुबर्थसंख्याप्रतियोगिकपाकानुयोगिकान्वयबोधानुपपत्तेरित्यर्थः	=>	सुबर्थसंख्याप्रतियोगिकपाकानुयोगिकान्वयबोधानुपपत्तेः+इत्यर्थः
पाकमित्यत्र	=>	पाकम्+इत्यत्र
चेन्न	=>	चेत्+न
सुप्पदं तिङोप्युपलक्षकम्	=>	सुप्पदम्+ तिङ+अपि+उपलक्षकम्
तिङोप्युपलक्षकम्	=>	तिङ+अपि+उपलक्षकम्
एवं च	=>	एवम्+ च
पाकोऽस्तीत्यादौ	=>	पाकः+अस्ति+इत्यादौ
अन्वयबोधानुपपत्तेरपि	=>	अन्वयबोधानुपपत्तेः+अपि
एवान्वयात्	=>	एव+अन्वयात्
अन्वयबोधानुपपत्तेरिति	=>	अन्वयबोधानुपपत्तेः+इति
पाकमित्यादौ	=>	पाकम्+इत्यादौ
कर्मत्वविषयतानिरूपितपाकनिष्ठविषयताशालिबोधानुपपत्तेरित्यर्थः	=>	कर्मत्वविषयतानिरूपितपाकनिष्ठविषयताशालिबोधानुपपत्तेः+इत्यर्थः
हेतुमाह	=>	हेतुम्+आह
धातूनामिति	=>	धातूनाम्+इति
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
हेतुमाह	=>	हेतुम्+आह
प्रकृतित्वेपि	=>	प्रकृतित्वे+अपि
स्वपदग्राह्यसुपोऽप्रकृतित्वात्	=>	स्वपदग्राह्यसुपः+अप्रकृतित्वात्
स्वनिरूपितप्रकृतित्वं च	=>	स्वनिरूपितप्रकृतित्वम्+ च
प्रकृतिमुद्दिश्य	=>	प्रकृतिम्+उद्दिश्य
उद्देश्यविधेयभावोऽनुभवसिद्धः	=>	उद्देश्यविधेयभावः+अनुभवसिद्धः
स्वं----प्रत्ययः	=>	स्वम्+----प्रत्ययः
स्वपूर्ववर्त्तित्वमेव	=>	स्वपूर्ववर्त्तित्वम्+एव
पटो घटश्च	=>	पटः+ घटः+च
घटश्च	=>	घटः+च
पटादेरपि	=>	पटादेः+अपि
घटपदोत्तरसुप्प्रकृतित्वापत्तेः	=>	घटपदोत्तरसुप्+प्रकृतित्वापत्तेः
विकरणाऽऽगमादिना	=>	विकरणाऽऽगम्+आदिना
एवं बहुगुड	=>	एवम्+ बहुगुड
अकञ्चत्प्रत्ययानाऽव्यवहितोत्तरपूर्वत्वाभावात्प्रकृतित्वानुपपत्तिः	=>	अकञ्चत्+प्रत्ययान+अव्यवहितोत्तरपूर्वत्वाभावात्+प्रकृतित्वानुपपत्तिः
अकच्प्रत्ययाऽव्यवहितपूर्वत्वास्यभावात्प्रकृतित्वानुपपत्तिः,	=>	अकच्प्रत्यया+अव्यवहितपूर्वत्वास्यभावात्+प्रकृतित्वानुपपत्तिः,
पूर्वपूर्वत्व-शून्यत्व-स्वाव्यवहितोत्तरत्वान्यतरवत्वं तत्	=>	पूर्वपूर्वत्व-शून्यत्व-स्वाव्यवहितोत्तरत्वान्यतरवत्वम्+ तत्
पचतीत्यादौ	=>	पचति+इत्यादौ
स्वादिप्रकृतित्वापत्तिर्न	=>	स्वादिप्रकृतित्वापत्तिः+न
सतीत्यनेन	=>	सति+इत्यनेन
विशेषणीयत्वादिति	=>	विशेषणीयत्वात्+इति
विभक्तिप्रकृतित्वस्यैव	=>	विभक्तिप्रकृतित्वस्य+एव
प्राकृतत्वात्प्रत्ययसामान्यप्रकृतित्वस्यानुपयोगाच्च	=>	प्राकृतत्वात्+प्रत्ययसामान्यप्रकृतित्वस्यानुपयोगात्+च
चैवमपि	=>	च+एवम्+अपि
घटपदोत्तरविभक्तिप्रकृतित्वं घटपदे	=>	घटपदोत्तरविभक्तिप्रकृतित्वम्+ घटपदे
स्वनिष्ठसुप्त्वावच्छिन्नविधेयतानिरूपितोद्देश्यतायास्तत्र	=>	स्वनिष्ठसुप्त्वावच्छिन्नविधेयतानिरूपितोद्देश्यतायाः+तत्र
सत्वादिति	=>	सत्वात्+इति
तत्प्रत्ययप्रकृतादेव	=>	तत्+प्रत्ययप्रकृतात्+एव
तस्यैव	=>	तस्य+एव
यद्वा	=>	यत्+वा
स्वविधायकशास्त्रजन्यबोधीयत्वनिष्ठविषयतानिरूपिताऽव्यवहितोत्तरत्वाऽव्यवहितपूर्वत्वान्यतरविषयतानिरूपिताविषयतावत्त्वमेव	=>	स्वविधायकशाः+अत्रजन्यबोधीयत्वनिष्ठविषयतानिरूपिताव्यवहितोत्तरत्व+अव्यवहितपूर्वत्वान्यतरविषयतानिरूपिताविषयतावत्त्वम्+एव
स्वं प्रकृतित्वम्	=>	स्वम्+ प्रकृतित्वम्
प्रातिपदिकादेवसुपो विधानात्	=>	प्रातिपदिकात्+एवसुपः+ विधानात्
प्रातिपदिकत्वं च	=>	प्रातिपदिकत्वम्+ च
एवातो निरुक्तविषयता	=>	एवातः+ निरुक्तविषयता
धातो नास्तीति	=>	धातः+ न+अस्ति+इति
नास्तीति	=>	न+अस्ति+इति
नोक्तदोषः	=>	न+उक्तदोषः
प्रकृत्यर्थत्वं च	=>	प्रकृत्यर्थत्वम्+ च
(पदनिरूपिताशक्तिरित्यस्य	=>	(पदनिरूपिताशक्तिः+इत्यस्य
शक्तिरित्यर्थः	=>	शक्तिः+इत्यर्थः
शक्तिः,"घटो घटपदनिरूपितवाच्यतावानित्याकारिका"	=>	शक्तिः,"घटः+ घटपदनिरूपितवाच्यतावान्+इत्याकारिका"
घटपदनिरूपितवाच्यतावानित्याकारिका"	=>	घटपदनिरूपितवाच्यतावान्+इत्याकारिका"
तत्प्रयोज्यज्ञानविषयत्वस्य	=>	तत्+प्रयोज्यज्ञानविषयत्वस्य
प्रातिपदिकत्वं च	=>	प्रातिपदिकत्वम्+ च
तत्तद्गुणोत्तरतत्तद्वर्णत्वम्,	=>	तत्तद्गुणः+त्तरतत्तद्वर्णत्वम्,
उद्देश्यताऽस्ति	=>	उद्देश्यत+अस्ति
एवं च	=>	एवम्+ च
पाचकपदघटकाऽकपदनिरूपिता	=>	पाचकपदघटक+अकपदनिरूपिता
तन्निष्ठनिरूप्यतानिरूपकताऽकपदे	=>	तत्+निष्ठनिरूप्यतानिरूपकता+अपदे
"अकपदत्वं अकारोत्तरककारोत्तरअत्वम्	=>	"अकपदत्वम्+ अकारोत्तरककारोत्तरअत्वम्
एवं च	=>	एवम्+ च
सत्वादुद्देश्यतासामानाधिकरण्या	=>	सत्वात्+उद्देश्यतासामानाधिकरण्या
तत्प्रयोज्यज्ञानविषयत्वस्य	=>	तत्+प्रयोज्यज्ञानविषयत्वस्य
विशिष्टशुद्धयोरैक्यात्पाककर्तृः	=>	विशिष्टशुद्धयोः+ऐक्यात्+पाककर्तृः
धातुवृत्तिनिष्ठनिरूप्यतानिरूपितनिरूपकतायास्तादृशोद्देश्यता	=>	धातुवृत्तिनिष्ठनिरूप्यतानिरूपितनिरूपकतायाः+तादृशोद्देश्यता
नातिप्रसंगः	=>	न+अतिप्रसंगः
प्रकृत्यर्थत्वं प्रकृतिवृत्त्युपभ्याप्यत्वमेवास्तु	=>	प्रकृत्यर्थत्वम्+ प्रकृतिवृत्त्युपभ्याप्यत्वमेव+अस्तु
प्रकृतिवृत्त्युपभ्याप्यत्वमेवास्तु	=>	प्रकृतिवृत्त्युपभ्याप्यत्वमेव+अस्तु
तदुपस्थाप्यर्थाऽप्रसिद्धेः	=>	तत्+उस्थाप्यर्थ+अप्रसिद्धेः
पाचकघटकाऽकप्रत्यवृत्तिमादाय	=>	पाचकघटक+अकप्रत्ययवृत्तिम्+आदाय
तद्घटकधातुवृत्तिमादाय	=>	तद्घटकधातुवृत्तिम्+आदाय
धात्वर्थेपि	=>	धात्वर्थे+अपि
प्रकृत्यर्थत्वापत्तेश्च	=>	प्रकृत्यर्थत्वापत्तेः+च
भावार्थककृदन्तानामिव	=>	भावार्थककृदन्तानाम्+इव
पाचकादिशाब्दानामपि	=>	पाचकादिशाब्दानाम्+अपि
शक्तिरस्तु	=>	शक्तिः+अतु
एकैककृत्समभिव्याहृतानामानन्तधातुघटितकृदन्तसमुदायानुपूर्वीणां धातुभेदेनाऽनन्तत्वेन	=>	एक+एककृत्+समभिव्याहृतानामानन्तधातुघटितकृदन्तसमुदायानुपूर्वीणाम्+ धातुभेदेन+अनन्तत्वेन
धातुभेदेनाऽनन्तत्वेन	=>	धातुभेदेन+अनन्तत्वेन
कृदन्तस्थलेपि	=>	कृदन्तस्थले+अपि
कृतां शक्तेरभ्युपगमाच्च	=>	कृताम्+ शक्तेः+अभ्युपगमात्+च
शक्तेरभ्युपगमाच्च	=>	शक्तेः+अभ्युपगमात्+च
भावविहितकृतामपि	=>	भावविहितकृताम्+अपि
कृतो न	=>	कृतः+ न
प्रकृतिप्रयोज्यशाब्दबोधविषयत्वमेव	=>	प्रकृतिप्रयोज्यशाब्दबोधविषयत्वम्+एव
चेन्न	=>	चेत्+न
धात्वर्थेपि	=>	धात्वर्थे+अपि
सत्त्वात्तस्यापि	=>	सत्त्वात्+तस्य+अपि
शक्त्यनंगीकारेपि	=>	शक्ति+अनंगीकारे+अपि
एकत्वान्वयान्न	=>	एकत्वान्वयात्+न
इत्यादावनुपपत्तिः	=>	इत्यादौ+अनुपपत्तिः
धातूनां सुब्विभक्त्यप्रकृतित्वान्नाऽन्वयसंभव	=>	धातूनाम्+ सुप्+विभक्त्यप्रकृतित्वात्+न+अन्वयसंभव
सुब्विभक्त्यप्रकृतित्वान्नाऽन्वयसंभव	=>	सुप्+विभक्त्यप्रकृतित्वात्+न+अन्वयसंभव
प्रकृत्यर्थान्वितत्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानामिति	=>	प्रकृत्यर्थान्वितत्वार्थबोधकत्वम्+ प्रत्ययानाम्+इति
प्रत्ययानामिति	=>	प्रत्ययानाम्+इति
प्रकृत्यर्थप्रकृत्येकदेशार्थसाधारणत्वादित्याशंकां निरस्यति	=>	प्रकृत्यर्थप्रकृति+एकदेशार्थसाधारणत्वादित्याशंकाम्+ निरस्यति
प्रकृत्येकदेशार्थेपीति	=>	प्रकृति+एकदेशार्थेपि+इति
प्रत्ययान्तपचधात्वर्थेपीत्यर्थः	=>	प्रत्ययान्तपचधात्वर्थेपि+इत्यर्थः
प्रकृतितदेकदेशार्थाऽन्यतरान्वितस्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानामिति	=>	प्रकृतितदेकदेशार्थ+अन्यतरान्वितस्वार्थबोधकत्वम्+ प्रत्ययानाम्+इति
प्रत्ययानामिति	=>	प्रत्ययानाम्+इति
द्वितीयार्थकर्मत्वाद्यन्वयबोधप्रसंगादिति	=>	द्वितीयार्थकर्मत्वाद्यन्वयबोधप्रसंगात्+इति
द्वितीयार्थकर्मत्वेऽन्वयबोधप्रसंगादित्यर्थः	=>	द्वितीयार्थकर्मत्वे+अन्वयबोधप्रसंगात्+इत्यर्थः
कर्मत्वेऽन्वयो भवतीति	=>	कर्मत्वे+अन्वयः+ भवति+इति
भवतीति	=>	भवति+इति
एकत्रेति	=>	एकत्र+इति
शत्रर्थकर्त्तरीत्यर्थः	=>	शत्रर्थकर्त्तरि+इत्यर्थः
विशेषणत्वेनोपस्थितस्य	=>	विशेषणत्वेन+उपस्थितस्य
न्यायादिति	=>	न्यायात्+इति
पचन्तं पश्यतीत्यादौ	=>	पचन्तम्+ पश्यति+इत्यादौ
पश्यतीत्यादौ	=>	पश्यति+इत्यादौ
प्रत्ययार्थविशेषणपाकादेरिति	=>	प्रत्ययार्थविशेषणपाकादेः+इति
शतृप्रत्ययार्थकर्तृविशेषणपाकादेरित्यर्थः	=>	शतृप्रत्ययार्थकर्तृविशेषणपाकादेः+इत्यर्थः
विशेषणत्वेनोपस्थितस्येपि	=>	विशेषणत्वेन+उपस्थितस्य+अपि
पचमानेत्यादीनां वाक्यतया	=>	पचमान+इत्यादीनाम्+ वाक्यतया
पाकस्योपस्थितिः	=>	पाकस्य+उपस्थितिः
पाकस्योपस्थितिरिति	=>	पाकस्योपस्थितिः+इति
पाकादीनामेकत्र	=>	पाकादीनाम्+एकत्र
विशेषणत्वेनोपस्थितत्वविरहादिति	=>	विशेषणत्वेन+उपस्थितत्वविरहात्+इति
अयमाशयः	=>	अयम्+आशयः
एकत्रेति	=>	एकत्र+इति
त्रलर्थो विशेष्यत्वम्,	=>	त्रलर्थः+ विशेष्यत्वम्,
विशेष्यत्वेऽन्वयः	=>	विशेष्यत्वे+अन्वयः
तस्योपस्थितिविषयतायामन्वयः	=>	तस्य+उपस्थितिविषयतायाम्+अन्वयः
उपस्थितत्वं चोपस्थितिविषयत्वम्	=>	उपस्थितत्वम्+ च+उपस्थितिविषयत्वम्
चोपस्थितिविषयत्वम्	=>	च+उपस्थितिविषयत्वम्
अन्यत्रेति	=>	अन्यत्र+इति
एकनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारताप्रयोजकोपस्थितीयविषयतावतावतोऽपरनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतायोगो भवतीत्यर्थः	=>	एकनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारताप्रयोजकोपस्थितीयविषयतावतः+अपरनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतायोगः+ भवति+इत्यर्थः
भवतीत्यर्थः	=>	भवति+इत्यर्थः
कर्मत्वनिष्ठविशेष्यतानिरूपितशाब्दबोधीयप्रकारतायोगो न	=>	कर्मत्वनिष्ठविशेष्यतानिरूपितशाब्दबोधीयप्रकारतायोगोः+ न
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
घटो जातिरित्यादयो	=>	घटः+ जातिः+इत्यादयः+
जातिरित्यादयो न	=>	जातिः+इत्यादयः+ न
विशेषणत्वेनोपस्थितस्य	=>	विशेषणत्वेन+उपस्थितस्य
जातावभेदेन	=>	जातौ+अभेदेन
विक्लितिं जानानस्तण्डुलं	=>	विक्लितिम्+ जानानः+तण्डुलम्+
जानानस्तण्डुलं पचतीत्यादौ	=>	जानानः+तण्डुलम्+ पचति+इत्यादौ
पचतीत्यादौ	=>	पचति+इत्यादौ
विकिलित्यनुक्तव्यापारस्य	=>	विक्लिति+अनुक्तव्यापारस्य
व्यापारविशेषणत्वेनोपस्थिताया	=>	व्यापारविशेषणत्वेन+उपस्थिताया
कर्मत्वविशेषणत्वादुक्तव्युत्पत्तिविरोध	=>	कर्मत्वविशेषणत्वात्+उक्तव्युत्पत्तिविरोध
चेन्न	=>	चेत्+न
विषयताविशिष्टोपस्थितिविषयता--स्वविशिष्टान्यविशेष्यतानिरूपितप्रकारताप्रयोजकत्वाभाववतीत्यत्रोक्तव्युत्पत्तेस्तात्पर्यात्	=>	विषयताविशिष्टोपस्थितिविषयता--स्वविशिष्टान्यविशेष्यतानिरूपितप्रकारताप्रयोजकत्वाभाववति+इत्यत्र+उक्तव्युत्पत्तेः+तात्पर्यात्
स्वतादात्म्य--स्वविशिष्टत्वोभयसं |	=>	स्वतादात्म्य--स्वविशिष्टत्व+उभयसम्+ |
स्वं पचधातुपदजन्यं	=>	स्वम्+ पचधातुपदजन्यम्+
पचधातुपदजन्यं उपस्थितीयविक्लितिनिष्ठप्रकारताख्यविषयता	=>	पचधातुपदजन्यम्+ उपस्थितीयविक्लितिनिष्ठप्रकारताख्यविषयता
स्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयतानिरूपितविषयताप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपितत्व,स्वप्रयोज्यप्रकारतानिरूपितविशेष्यताप्रयोजकत्वस्वरूपयोग्यपदघटितवृत्तिघटकपदप्रयोज्यत्वान्यतरसं |	=>	स्वप्रयोजकवृत्तिज्ञानीयविषयतानिरूपितविषयताप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपितत्व,स्वप्रयोज्यप्रकारतानिरूपितविशेष्यताप्रयोजकत्वस्वरूपयोग्यपदघटितवृत्तिघटकपदप्रयोज्यत्व+अन्यतरसम्+ |
स्वप्रयोजकपदघटितवृत्तिघटकपदप्रयोज्यत्वान्यतरसं |	=>	स्वप्रयोजकपदघटितवृत्तिघटकपदप्रयोज्यत्व+अन्यतरसम्+ |
स्वं पचधातुजन्योपस्थितीयविषयतातद्विशिष्टा	=>	स्वम्+ पचधातुजन्योपस्थितीयविषयतातद्विशिष्टा
सैव,	=>	स+एव,
विक्लित्यवच्छिन्नव्यापारः	=>	विक्लित्+अवच्छिन्नव्यापारः
वृत्तिज्ञानं तदीयवृत्तिनिष्ठविषयतानिरूपितव्यापारनिष्ठविषयताप्रयोज्यव्यापारविशेष्यतानिरूपितत्वस्य	=>	वृत्तिज्ञानम्+ तदीयवृत्तिनिष्ठविषयतानिरूपितव्यापारनिष्ठविषयताप्रयोज्यव्यापारविशेष्यतानिरूपितत्वस्य
तादृशविक्लितिविषयताविशिष्टान्यत्वं कर्मत्वविशेष्यतायां	=>	तादृशविक्लितिविषयताविशिष्टान्यत्वम्+ कर्मत्वविशेष्यतायाम्+
कर्मत्वविशेष्यतायां नास्तीति	=>	कर्मत्वविशेष्यतायाम्+ न+अस्ति+इति
नास्तीति	=>	न+अस्ति+इति
नानुपत्तिः	=>	न+उनुपत्तिः
पचन्तं पश्यतीत्यादौ	=>	पचन्तम्+ पश्यति+इत्यादौ
पश्यतीत्यादौ	=>	पश्यति+इत्यादौ
पाकविषयतायां	=>	पाकविषयतायाम्+अन्वयः
तथाहि--स्वपदग्राह्योपस्थितीयपाकविषयताप्रयोज्यप्रकारतानिरूपितविशेष्यताप्रयोजक	=>	तथाहि--स्वपदग्राह्य+उपस्थितीयपाकविषयताप्रयोज्यप्रकारतानिरूपितविशेष्यताप्रयोजक
तादृशविषयताविशिष्टान्यकर्मत्वनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारताप्रयोजकत्वस्यैव	=>	तादृशविषयताविशिष्ट+अन्यकर्मत्वनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारताप्रयोजकत्वस्य+एव
सत्वान्नापत्तिः	=>	सत्वात्+न+आपत्तिः
विषयतावै.शिष्ट्यं निवेशितम्	=>	विषयतावैशिष्ट्यम्+ निवेशितम्
उपस्थितावेवास्वविशिष्टविषयताविशिष्टप्रकारताप्रयोजकत्वाभावो निवेशनीयः	=>	उपस्थितावेवास्वविशिष्टविषयताविशिष्टप्रकारताप्रयोजकत्वाभावः+ निवेशनीयः
स्वनिरूपितत्व--स्वविशिष्टत्वोभयसं |	=>	स्वनिरूपितत्व--स्वविशिष्टत्व+उभयसम्+ |
स्वप्रयोजकपदघटितवृत्तिघटकपदप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपितप्रकारताप्रयोजकत्वान्यतरसं |	=>	स्वप्रयोजकपदघटितवृत्तिघटकपदप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपितप्रकारताप्रयोजकत्वान्यतरसम्+ |
स्वं--उपस्थितिः	=>	स्वम्+--उपस्थितिः
प्रकारतायां विषयतावै.	=>	प्रकारतायाम्+ विषयतावै.
स्वविशिष्टान्यविशेष्यतानिरूपितत्वोभयसं |	=>	स्वविशिष्टान्यविशेष्यतानिरूपितत्व+उभयसम्+ |
स्वं---	=>	स्वम्+---
स्वप्रयोजकपदघटितत्वं च	=>	स्वप्रयोजकपदघटितत्वम्+ च
राजपुरुषधनमित्यादौ	=>	राजपुरुषधनम्+इत्यादौ
धनांशेऽन्वयोपि	=>	धनांशे+अन्वयः+अपि
राजपुरुषात्मकवृत्तिघटितवृत्तिघटकत्वाद्धनपदस्य	=>	राजपुरुषात्मकवृत्तिघटितवृत्तिघटकत्वात्+धनपदस्य
(वि-१)प्रकृत्येकदेशार्थपाकस्य	=>	(वि-१)प्रकृति+एकदेशार्थपाकस्य
विशेष्यत्वं दुर्वारमिति	=>	विशेष्यत्वम्+ दुर्वारम्+इति
दुर्वारमिति	=>	दुर्वारम्+इति
तथापीति	=>	तथापि+इति
शत्रर्थकर्तृविशेषणपाकस्याऽन्यत्र	=>	शत्रर्थकर्तृविशेषणपाकस्य+अन्यत्र
विशेषणतयाऽन्वयबोधाऽसंभवेपीत्यर्थः	=>	विशेषणतया+अन्वयबोध+असंभवेपि+इत्यर्थः
अन्वयसंभवादिति	=>	अन्वयसंभवात्+इति
एकत्वविशिष्टपाकानुकूलकृतिमन्तं पश्येत्वन्वयबोधप्रसंगादित्यर्थः	=>	एकत्वविशिष्टपाकानुकूलकृतिमन्तम्+ पश्येत्वन्वयबोधप्रसंगात्+इत्यर्थः
पश्येत्वन्वयबोधप्रसंगादित्यर्थः	=>	पश्येत्वन्वयबोधप्रसंगात्+इत्यर्थः
चेष्टापत्तिरित्याह	=>	चेष्टापत्तिः+इति+आह
यत्रेति	=>	यत्र+इति
द्वित्वादिकं बाधितमिति	=>	द्वित्वादिकम्+ बाधितम्+इति
बाधितमिति	=>	बाधितम्+इति
तदबाधितमिति	=>	तदबाधितम्+इति
द्वित्वादिकमबाधितमित्यर्थः	=>	द्वित्वादिकम्+अबाधितम्+इत्यर्थः
दुर्वारत्वादिति	=>	दुर्वारत्वात्+इति
पाककर्तृरूपप्रकृत्यर्थैकदेशे	=>	पाककर्तृरूपप्रकृत्यर्थ+एकदेशे
अन्वयसंभवादिति	=>	अन्वयसंभवात्+इति
धात्वर्थविशेष्यकसुबर्थप्रकारकबोधं प्रति	=>	धात्वर्थविशेष्यकसुबर्थप्रकारकबोधम्+ प्रति
प्रतिबन्धकतां स्वीकृत्येत्यर्थः	=>	प्रतिबन्धकताम्+ स्वीकृत्येति+अर्थः
स्वीकृत्येत्यर्थः	=>	स्वीकृत्येति+अर्थः
प्रतिबन्धकत्वान्नाऽऽपत्तिरिति	=>	प्रतिबन्धकत्वात्+न+आपत्तिः+इति
घञो निरर्थकत्वेन	=>	घञः+ निरर्थकत्वेन
प्रत्ययधर्मिककिंचिदर्थपरत्वज्ञानविरहात्पाकादौ	=>	प्रत्ययधर्मिककिंचिदर्थपरत्वज्ञानविरहात्+पाकादौ
दोषान्तरमाह	=>	दोषान्तरम्+आह
एवमिति	=>	एवम्+इति
धातुमात्रेणेति	=>	धातुमात्रेण+इति
हेतुमाह	=>	हेतुम्+आह
विशेषणविभक्तिसजातीयविभक्तिप्रकृत्यनुपस्थाप्यत्वादिति	=>	विशेषणविभक्तिसजातीयविभक्तिप्रकृत्यनुपस्थाप्यत्वात्+इति
पाकस्येति	=>	पाकस्य+इति
तत्सजातीयविभक्तिः	=>	तत्+सजातीयविभक्तिः
तत्प्रकृतिभूतपचनानुपस्थाप्यत्वादित्यर्थः	=>	तत्+प्रकृतिभूतपचनानुपस्थाप्यत्वात्+इत्यर्थः
पचधातुनैवोपस्थाप्यत्वादिति	=>	पचधातुनैव+उपस्थाप्यत्वात्+इति
स्वसमानविभक्तिकपदयोपस्थापितयोरेवार्थयोरभेदः	=>	स्वसमानविभक्तिकपदयोपस्थापितयोः+एवार्थयोः+अभेदः
नियमादिति	=>	नियमात्+इति
स्वसमानविभक्तिकपदविशिष्टपदोपस्थापितयोरेवाऽभेदः	=>	स्वसमानविभक्तिकपदविशिष्टपदोपस्थापितयोः+एव+अभेदः
स्वतादात्म्य--स्वघटकत्वान्यतरसं |	=>	स्वतादात्म्य--स्वघटकत्वान्यतरसम्+ |
सत्वान्नोक्तानुपपत्तिरत	=>	सत्वानत्+न+उक्त+अनुपपत्तिः+अत
प्रकृत्येकदेशसाधारणेति	=>	प्रकृति+एकदेशसाधारण+इति
प्रकृतित्वेऽन्वयः	=>	प्रकृतित्वे+अन्वयः
विशेषणविभक्तिसजातीयेत्यर्थः	=>	विशेषणविभक्तिसजातीयेति+अर्थः
द्वित्वान्वयबोधसंभवादिति	=>	द्वित्व+अन्वयबोधसंभवात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
सुबर्थान्वयबोधं प्रति	=>	सुबर्थान्वयबोधम्+ प्रति
तत्तत्पदाव्यवहितोत्तरसुब्भिन्नपदधर्मिकतत्तत्पदार्थान्वितार्थपरत्वज्ञानस्य	=>	तत्तत्+पदाव्यवहितोत्तरसुप्+भिन्नपदधर्मिकतत्तत्पदार्थान्वितार्थपरत्वज्ञानस्य
एकत्वान्वयबोधं प्रति	=>	एकत्व+अन्वयबोधम्+ प्रति
सुधर्मिकत्वान्वयबोध	=>	सुधर्मिकत्व+अन्वयबोध
सुब्भिन्नेति	=>	सुप्+भिन्न+इति
घटपटावित्यादिद्वन्द्वे	=>	घटपटौ+इत्यादिद्वन्द्वे
विभक्त्यर्थद्वित्वान्वयबोधार्थं तत्तत्पदार्थान्वितेति	=>	विभक्त्यर्थद्वित्व+अन्वयबोधार्थम्+ तत्तत्+पदार्थान्वितेति
तत्तत्पदार्थान्वितेति	=>	तत्तत्+पदार्थान्वितेति
चैवमर्द्धकायादिपूर्वपदार्थप्रधानसमासस्थले	=>	चैवम्+अर्थकायादिपूर्वपदार्थप्रधानसमासस्थले
अर्द्धपदाव्यवहितोत्तरकार्यपदधर्मिककिंचिदर्थपरत्वज्ञानरूपप्रतिबन्धकसत्वादिति	=>	अर्द्धपदाव्यवहितोत्तरकार्यपदधर्मिककिंचिदर्थपरत्वज्ञानरूपप्रतिबन्धकसत्वात्+इति
गौरवादिति	=>	गौरवात्+इति
तथाचोक्तातिप्रसंगभिया	=>	तथाच+उक्तातिप्रसंगभिया
प्रत्ययार्थानां प्रकृत्येकदेशार्थेऽनन्वयाद्	=>	प्रत्ययार्थानाम्+ प्रकृति+एकदेशार्थे+अनन्वयाद्
प्रकृत्येकदेशार्थेऽनन्वयाद्	=>	प्रकृति+एकदेशार्थे+अनन्वयाद्
घञन्तसमुदायस्यैव	=>	घञन्तसमुदायस्य+एव
शोभनं पचनमित्यत्र	=>	शोभनम्+ पचनम्+इत्यत्र
पचनमित्यत्र	=>	पचनम्+इत्यत्र
अधिकरणापरत्वेपीति	=>	अधिकरणापरत्वेपि+इति
अधिकरणपरत्वग्रहेपीत्यर्थः	=>	अधिकरणपरत्वग्रहेपि+इत्यर्थः
शोभनान्वयेत्यर्थः	=>	शोभनान्वयेति+अर्थः
चेष्टापत्तिः	=>	च+इष्टापत्तिः
ल्युडादेरधिरणपरत्वग्रहे	=>	ल्युडादेः+अधिकरणपरत्वग्रहे
एवाऽभेदेव	=>	एव+अभेदेव
कस्यचित्प्रतिबन्धकतामिति	=>	कस्यचित्+प्रतिबन्धकताम्+इति
द्वितीयाभिन्नसुबर्थप्रकारकान्वयबोधं प्रति	=>	द्वितीयाभिन्नसुबर्थप्रकारकान्वयबोधम्+ प्रति
प्रतिबन्धकतामित्यर्थः	=>	प्रतिबन्धकताम्+इत्यर्थः
स्तोकं पचतीत्यादौ	=>	स्तोकम्+ पचति+इत्यादौ
पचतीत्यादौ	=>	पचति+इत्यादौ
अन्वयबोधोपपत्तये	=>	अन्वयबोधः+उपपत्तये
एवं |	=>	एवम्+ |
प्रकृत्येकदेशार्थे	=>	प्रकृति+एकदेशार्थे
शोभनाद्यभेदाऽनन्वये	=>	शोभनाद्यभेद+अनन्वये
कुम्भसमीप-पिप्पल्यर्द्धादाविति	=>	कुम्भसमीप-पिप्पल्यर्द्धादौ+इति
कुम्भसमीप-पिप्पल्यर्द्धादिनेत्यर्थः	=>	कुम्भसमीप-पिप्पल्यर्द्धादिन+इत्यर्थः
प्रातिपदिकान्तरार्थाऽभेदान्वयस्य	=>	प्रातिपदिकान्तरार्था+अभेदान्वयस्य
सुन्दरमुपकुम्भमित्यादौ	=>	सुन्दरम्+उपकुम्भम्+इत्यादौ
सुन्दराऽभेदान्वयस्य	=>	सुन्दरा+अभेदान्वयस्य
प्रकृत्येकदेशत्वादिति	=>	प्रकृति+एकदेशत्वात्+इति
प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानामिति	=>	प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वम्+ प्रत्ययानाम्+इति
प्रत्ययानामिति	=>	प्रत्ययानाम्+इति
तदनुरोधेनैव	=>	तदनुरोधेन+एव
उक्तव्युत्पत्यनुरोधेनैव	=>	उक्तव्युत्पत्यनुरोधेन+एव
उपकुम्भं अर्द्धपिप्पलीत्यादौ	=>	उपकुम्भम्+ अर्द्धपिप्पलि+इत्यादौ
अर्द्धपिप्पलीत्यादौ	=>	अर्द्धपिप्पलि+इत्यादौ
नैकदेशान्वयः	=>	न+एकदेशान्वयः
नाप्युक्तव्युत्पत्तिविरोधः	=>	नापि+उक्तव्युत्पत्तिविरोधः
एवं च	=>	एवम्+ च
विशिष्टेशक्तिर्न	=>	विशिष्टेशक्तिः+न
पूर्वपदार्थप्रधानसमासस्थलेऽन्यादृश्या	=>	पूर्वपदार्थप्रधानसमासस्थले+अन्यादृश्या
नोक्तव्युत्पत्तिविरोध	=>	न+उक्तव्युत्पत्तिविरोध
इत्याह	=>	इति+आह
कर्मत्वं कुम्भसमीपवृत्तीति	=>	कर्मत्वम्+ कुम्भसमीपवृत्तिः+इति
कुम्भसमीपवृत्तीति	=>	कुम्भसमीपवृत्तिः+इति
अव्यवहितपूर्वाऽपरीभाषोप्याकाङ्क्षेति	=>	अव्यवहितपूर्वा+अपरीभाषोपि+आकाङ्क्षेति
कर्मत्वं कुम्भसमीपवृत्तीति	=>	कर्मत्वम्+ कुम्भसमीपवृत्ति+इति
कुम्भसमीपवृत्तीति	=>	कुम्भसमीपवृत्ति+इति
उपकुम्भपदाव्यवहितोत्तराऽपदत्वरूपाऽऽऽकाङ्क्षेत्यर्थः	=>	उपकुम्भपदाव्यवहितोतोत्तर+अपदत्वरूपाऽऽऽकाङ्क्षेत्यर्थः
सुन्दरमुपकुम्भमित्यादौ	=>	सुन्दरम्+उपकुम्भम्+इत्यादौ
प्रातिपदिकान्तरार्थाऽभेदान्वयबोधे	=>	प्रातिपदिकान्तरार्था+अभेदान्वयबोधे
शोभनाभिन्नं कुम्भसमीपमितिबोधे	=>	शोभनाभिन्नम्+ कुम्भसमीपम्+इतिबोधे
कुम्भसमीपमितिबोधे	=>	कुम्भसमीपम्+इतिबोधे
तादृशपदपदान्तरयोश्चेति	=>	तादृशपदपदान्तरयः+श्च+इति
समस्तेत्यर्थः	=>	समस्ते+इत्यर्थः
समभिव्याहारोप्याकाङ्क्षेति	=>	समभिव्याहारोपि+आकाङ्क्षेति
शोभनाभिन्नं कुम्भसमीपमिति	=>	शोभनाभिन्नम्+ कुम्भसमीपम्+इति
कुम्भसमीपमिति	=>	कुम्भसमीपम्+इति
उक्ताऽऽकाङ्क्षाया	=>	उक्त+आकाङ्क्षाया
अतिप्रसंगाविरहादिति	=>	अतिप्रसंगाविरहात्+इति
अत्रानुपपत्तिविरहादित्येव	=>	अत्र+अनुपपत्तिविरहादित्येव
पाकः--पचनमित्यादौ	=>	पाकः--पचनम्+इत्यादौ
सुबर्थैकत्वादिप्रकारकधात्वर्थपाकविशेष्यकबोधे	=>	सुबर्थ+एकत्वादिप्रकारकधात्वर्थपाकविशेष्यकबोधे
एवं ल्युडन्तपचनपदाव्यवहितोत्तरसुपदत्वरूपा--एवमभेदेन	=>	एवम्+ ल्युडन्तपचनपदाव्यवहितोत्तरसुपदत्वरूपा--एवम्+अभेदेन
ल्युडन्तपचनपदाव्यवहितोत्तरसुपदत्वरूपा--एवमभेदेन	=>	ल्युडन्तपचनपदाव्यवहितोत्तरसुपदत्वरूपा--एवम्+अभेदेन
तदभावादेव	=>	तदभावात्+एव
पचन्तमित्यादौ	=>	पचन्तम्+इत्यादौ
सुबर्थैकत्वादेर्न	=>	सुबर्थ+एकत्वादेः+न
धात्वर्थेऽन्वय	=>	धात्वर्थे+अन्वय
इत्याशंका निराकरोति	=>	इति+आशंकाम्+ निराकरोति
धात्वर्थपाकादाविति	=>	धात्वर्थपाकादौ+इति
पाकः--पचनमित्यनयोः	=>	पाकः--पचनम्+इति+अनयोः
समभिव्याहारस्येति	=>	समभिव्याहारस्य+इति
शोभनं पचनमिति	=>	शोभनम्+ पचनम्+इति
पचनमिति	=>	पचनम्+इति
समभिव्याहारस्येत्यर्थः	=>	समभिव्याहारस्य+इत्यर्थः
शोभनं	=>	शोभनम्+पचनम्+इत्यत्र
चाऽतिप्रसंगस्य	=>	च+अतिप्रसंगस्य
दुर्वारतयेत्यर्थः	=>	दुर्वारतयेति+अर्थः
तत्संभवः	=>	तत्+संभवः
पाकपदाऽव्यवहितोत्तरसुप्पदत्व,	=>	पाकपद+अव्यवहितोत्तरसुप्+पदत्व,
एवं पचनपदाव्यवहितोत्तरसुप्पदत्व,	=>	एवम्+ पचनपदाव्यवहितोत्तरसुप्पदत्व,
एवं	=>	एवम्+शोभनपदसमभिव्याहृतपचनपदसमभिव्याहाररूपाया
शोभनाऽभेदाऽन्वयेन	=>	शोभन+अभेद+अन्वयेन
धात्वर्थपाकेऽन्वयविरहादुक्ताऽऽकाङ्क्षाज्ञानस्य	=>	धात्वर्थपाके+अन्वयविरहात्+उक्त+आकाङ्क्षाज्ञानस्य
दीधितिविरोधमाशंकते	=>	दीधितिविरोधमम्+आशंकते
संयोगविभागादिशब्दानां नैमित्तिकसंज्ञात्वनिराकरणं	=>	संयोगविभागादिशब्दानाम्+ नैमित्तिकसंज्ञात्वनिराकरणम्+
नैमित्तिकसंज्ञात्वनिराकरणं दीधितिकृतां	=>	नैमित्तिकसंज्ञात्वनिराकरणम्+ दीधितिकृताम्+
दीधितिकृतां विरुद्ध्येतेनेनाऽन्वयः	=>	दीधितिकृताम्+ विरुद्ध्येतेनेन+अन्वयः
विरुद्ध्येतेनेनाऽन्वयः	=>	विरुद्ध्येतेनेन+अन्वयः
जात्यवच्छिन्नसंकेतवती	=>	जाति+अवच्छिन्नसंकेतवती
घञोऽसत्वेपि	=>	घञः+असत्वे+अपि
शक्तिकल्पनमनुचितम्	=>	शक्तिकल्पनम्+अनुचितम्
विभागत्वविशिष्टाऽवाचकत्वं प्रसाध्य	=>	विभागत्वविशिष्ट+अवाचकत्वम्+ प्रसाध्य
संयोगविभागादिपदानां न	=>	संयोगविभागादिपदानाम्+ न
नैमित्तिकसंज्ञात्वमित्याशयो दीधितिकृताम्	=>	नैमित्तिकसंज्ञात्वम्+इति+आशयः+ दीधितिकृताम्
संयोगत्वरूपजात्यवच्छिन्नवाचकत्वस्याऽऽवश्यकत्वे	=>	संयोगत्वरूपजात्यवच्छिन्नवाचकत्वस्य+आवश्यकत्वे
जात्यवच्छिन्नवाचकत्वरूपनैमित्तिकसंज्ञात्वं न	=>	जात्यवच्छिन्नवाचकत्वरूपनैमित्तिकसंज्ञात्वम्+ न
संयोगादिपदानामिति	=>	संयोगादिपदानाम्+इति
इत्याह	=>	इति+आह
क्षतिरिति	=>	क्षतिः+इति
क्षतिरित्यर्थः	=>	क्षतिः+इत्यर्थः
क्षत्यभावे	=>	क्षति+अभावे
हेतुमाह	=>	हेतुम्+आह
कस्यचिद्ग्रन्थकृतो विपरीतलिखनमिति	=>	कस्यचिद्ग्रन्थकृतः+ विपरीतलिखनम्+इति
विपरीतलिखनमिति	=>	विपरीतलिखनम्+इति
बाधकमित्यनेनाऽन्वयः	=>	बाधकम्+इत्यनेन+अन्वयः
हेतुमाह	=>	हेतुम्+आह
युक्तिबलाद्वस्तुसिद्धौ	=>	युक्तिबलात्+वस्तुसिद्धौ
शोभनं पचनमित्यत्र	=>	शोभनम्+ पचनम्+इत्यत्र
पचनमित्यत्र	=>	पचनम्+इत्यत्र
पाकाद्युपस्थितौ	=>	पाकादि+उपस्थितौ
पाकाद्यभेदाऽन्वयानुपपत्तिः	=>	पाकाद्यभेद+अन्वयानुपपत्तिः
विशेषणविभक्तिसजातीयविभक्तिप्रकृत्यनुपस्थाप्यत्वादित्युक्तहेतुना	=>	विशेषणविभक्तिसजातीयविभक्तिप्रकृत्यनुपस्थाप्यत्वात्+इति+उक्तहेतुना
दीधितिग्रन्थो न	=>	दीधितिग्रन्थः+ न
एवं चेति	=>	एवम्+ चेति
चेत्यर्थः	=>	च+इत्यर्थः
धातुमात्रस्यैवेति	=>	धातुमात्रस्य+एवेति
स्तोकं पाक	=>	स्तोकम्+ पाक
क्रियाविशेषणनां कर्मत्वमित्यनुशासनादिति	=>	क्रियाविशेषणनाम्+ कर्मत्वम्+इति+अनुशासनात्+इति
कर्मत्वमित्यनुशासनादिति	=>	कर्मत्वम्+इति+अनुशासनात्+इति
सुबर्थसंख्यादेधात्वर्थपाकेऽन्वयानुपपत्या	=>	सुबर्थसंख्यादेधात्वर्थपाके+अन्वयानुपपत्या
सुबर्थस्याऽविवक्षा	=>	सुबर्थस्य+अविवक्षा
तात्पर्यमिति	=>	तात्पर्यम्+इति
तादृशपदं |	=>	तादृशपदम्+ |
विशेषणवाचकस्तोकपदं |	=>	विशेषणवाचकस्तोकपदम्+ |
पाकाद्यर्थोपस्थापकेत्यर्थः	=>	पाकाद्यर्थोपस्थापक+इत्यर्थः
कृदन्तसमुदायसमानविभक्तिकमेवेति	=>	कृदन्तसमुदायसमानविभक्तिकम्+एवेति
विशेष्यवाचकपदसमानविभक्तिकमेवेत्यर्थः	=>	विशेष्यवाचकपदसमानविभक्तिकम्+एवेत्यर्थः
सहाऽभेदे	=>	सह+अभेदे
स्तोकपदस्येति	=>	स्तोकपदस्य+इति
धातोरेव	=>	धातोः+एव
विवक्षितान्वयबोधोपपत्तौ	=>	विवक्षितान्वयबोधः+उपपत्तौ
गौरवं वदन्तीत्यस्वरसबीजं	=>	गौरवम्+ वदन्ति+इत्यस्वरसबीजम्+
वदन्तीत्यस्वरसबीजं बोध्यम्(१)	=>	वदन्ति+इत्यस्वरसबीजम्+ बोध्यम्(१)
पाकमित्यत्र	=>	पाकम्+इत्यत्र
प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वात्	=>	प्रत्ययानाम्+ प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वात्
एवं शोभनं	=>	एवम्+ शोभनम्+
शोभनं पचनमित्यादौ	=>	शोभनम्+ पचनम्+इत्यादौ
पचनमित्यादौ	=>	पचनम्+इत्यादौ
विशेषणविभक्तिसजातीयविभक्तिप्रकृत्यनुपस्थाप्यत्वात्तदर्थे	=>	विशेषणविभक्तिसजातीयविभक्तिप्रकृत्यनुपस्थाप्यत्वात्+तदर्थे
प्रथमान्तशोभनपदार्थस्याऽनुपपत्तिश्च	=>	प्रथमान्तशोभनपदार्थस्य+अनुपपत्तिः+च
द्वित्वान्वयप्रसंगः	=>	द्वित्व+अन्वयप्रसंगः
प्रामाणिकं गौरवं	=>	प्रामाणिकम्+ गौरवम्+
गौरवं न	=>	गौरवम्+ न
घञन्तपाकपदाव्यवहितोत्तराऽपदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षात्वस्य	=>	घञन्तपाकपदाव्यवहितोतोत्तर+अपदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षात्वस्य
एवं पाकादौ	=>	एवम्+ पाकादौ
इत्याकाङ्क्षात्वस्याऽकल्पनेनैव	=>	इत्याकाङ्क्षात्वस्य+अकल्पनेन+एव
गौरवस्याऽप्रामाणिकत्वात्	=>	गौरवस्य+अप्रामाणिकत्वात्
दर्शिताऽधिकरणार्थकल्युट्प्रत्ययस्थले	=>	दर्शित+अधिकरणार्थकल्युट्प्रत्ययस्थले
शोभनान्वयापत्तिरिति	=>	शोभनान्वयापत्तिः+इति
समुदायशक्तिस्वीकारेऽपि	=>	समुदायशक्तिस्वीकारे+अपि
प्रतिबन्धकताकल्पनमावश्यकम्,	=>	प्रतिबन्धकताकल्पनम्+आवश्यकम्,
ल्युडादेरधिकरणा	=>	ल्युडादेः+अधिकरणा
शोभनाऽभिन्न	=>	शोभन+अभिन्न
पाकाद्यन्वयबोधं प्रति	=>	पाकाद्यन्वयबोधम्+ प्रति
शोभनं पचनमिति	=>	शोभनम्+ पचनम्+इति
पचनमिति	=>	पचनम्+इति
समभिहारस्याकाङ्क्षात्वं स्वीकरणीयम्,	=>	समभिहारस्याकाङ्क्षात्वम्+ स्वीकरणीयम्,
एवं च	=>	एवम्+ च
तादृशाऽऽकाङ्क्षाज्ञानाल्युडादेरधिकरणापरत्वग्रहे	=>	तादृशाऽऽकाङ्क्षाज्ञानाल्युडादेः+अधिकरणापरत्वग्रहे
उक्तान्वयबोधापत्तेरवारणादिति	=>	उक्तान्वयबोधापत्तेः+अवारणात्+इति
समुदायशक्तिज्ञानजन्यपाकाद्युपस्थितेः	=>	समुदायशक्तिज्ञानजन्यपाकादि+उपस्थितेः
ल्युडादेरधिकरणापरत्वग्रहकाले	=>	ल्युडादेः+अधिकरणापरत्वग्रहकाले
धातुशक्तिग्रहजन्यपाकोपस्थितेरेव	=>	धातुशक्तिग्रहजन्यपाकोपस्थितेः+एव
सत्वान्नोक्तदोष	=>	सत्वात्+न+उक्तदोष
चेन्न	=>	चेत्+न
तादृशशक्तिज्ञानजन्योपस्थितेरतिरिक्तकारणताकल्पने	=>	तादृशशक्तिज्ञानजन्योपस्थितेः+अतिरिक्तकारणताकल्पने
साधुत्वार्थेत्युक्तम्	=>	साधुत्वार्थेति+उक्तम्
"विभक्त्यपदं साधुत्वार्थमेव	=>	"विभक्त्यपदम्+ साधुत्वार्थम्+एव
साधुत्वार्थमेव	=>	साधुत्वार्थम्+एव
कार्यकारणभावमाह	=>	कार्यकारणभावम्+आह
तदर्थकेति	=>	तदर्थक+इति
प्रकृत्यर्थकेत्यर्थः	=>	प्रकृत्यर्थक+इत्यर्थः
तदर्थविषयतेति	=>	तदर्थविषयत+इति
प्रकृत्यर्थनिष्ठाविषयतेत्यर्थः	=>	प्रकृत्यर्थनिष्ठाविषयते+इत्यर्थः
संख्याविशेष्यकबोधं प्रति	=>	संख्याविशेष्यकबोधम्+ प्रति
नीलो घट	=>	नीलः+ घट
अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतारूपैवेति	=>	अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतारूप+एवेति
तत्रैव	=>	तत्र+एव
एवं राज्ञः	=>	एवम्+ राज्ञः
राजनिष्ठनिरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतापि	=>	राजनिष्ठनिरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारत+अपि
अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताभिन्नैवेति	=>	अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताभिन्न+एवेति
चैकत्वसंख्याऽन्वयः	=>	च+एकत्वसंख्या+अन्वयः
तदेवाह	=>	तत्+एव+आह
तादृशाश्च	=>	तादृशाः+च
अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताभिन्नतदर्थनिष्ठविषयताशालिबोधश्चेत्यर्थः	=>	अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताभिन्नतदर्थनिष्ठविषयताशालिबोधश्च+इत्यर्थः
नीलो घट	=>	नीलः+ घट
घटविशेष्यकस्तादृशो बोध	=>	घटविशेष्यकः+तादृशः+ बोध
प्रकृत्यर्थनिरूपितेत्यर्थः	=>	प्रकृत्यर्थनिरूपिते+इत्यर्थः
तादृशो भेदान्वयः	=>	तादृशः+ भेदान्वयः
वाक्यान्निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नराजनिष्ठप्रकारकस्तादृशो बोध	=>	वाक्यात्+निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नराजनिष्ठप्रकारकः+तादृशः+ बोध
विभक्त्यर्थसंख्याप्रकारकबोधेऽभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताश्रयत्वज्ञानं प्रतिबन्धकमिति	=>	विभक्त्यर्थसंख्याप्रकारकबोधे+अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताश्रयत्वज्ञानम्+ प्रतिबन्धकम्+इति
प्रतिबन्धकमिति	=>	प्रतिबन्धकम्+इति
अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतात्मकत्वादिति	=>	अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतात्मकत्वात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
प्रकारतायां विशेष्यान्वयिसंख्याविरुद्धसंख्याऽनवच्छिन्नत्वस्य	=>	प्रकारतायाम्+ विशेष्यान्वयिसंख्याविरुद्धसंख्या+अनवच्छिन्नत्वस्य
विशेष्यान्वयिसंख्याविरुद्धसंख्याऽनवच्छिन्नत्वस्य	=>	विशेष्यान्वयिसंख्याविरुद्धसंख्या+अनवच्छिन्नत्वस्य
द्वित्वसंख्यावच्छिन्नत्वान्न	=>	द्वित्वसंख्यावच्छिन्नत्वात्+न
प्रत्युदाहरणमाह	=>	प्रति+उदाहरणम्+आह
केवलान्वयितया	=>	केवल+अन्वयितया
नीलेपि	=>	नील+अपि
भानसंभवान्नीलौघटौ	=>	भानसंभवात्+नीलौघटौ
इत्युक्तम्	=>	इति+उक्तम्
यतो नीलौ	=>	यतः+ नीलौ
विषयताऽभेद	=>	विषयता+अभेद
प्रकारतात्मिकैव	=>	प्रकारतात्मिक+एव
सामग्र्यभावान्न	=>	सामग्र्यभावात्+न
संख्याबोधनाऽसंभवाद्विशेषण	=>	संख्याबोधन+असंभवाद्विशेषण
साधुत्वार्थिकैवेति	=>	साधुत्वार्थिक+एवेति
विभक्त्यर्थद्वित्वान्वयापत्तिस्तदवस्थैव,	=>	विभक्त्यर्थद्वित्व+अन्वयापत्तिः+तदवस्थैव,
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानात्मकत्वादिति	=>	तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानात्मकत्वात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
अन्तराभासमानविषयतयोरभेदमते	=>	अन्तराभासमानविषयतयोः+अभेदमते
तयोरवच्छेद्यावच्छेदकपक्षे--तदर्थकपदोत्तर	=>	तयोः+अवच्छेद्यावच्छेदकपक्षे--तदर्थकपदोत्तर
शालिशाब्दबोधं प्रति	=>	शालिशाब्दबोधम्+ प्रति
स्वप्रयोजकपदप्रयोज्योपस्थितीयविषयताप्रयोज्यत्वसं |	=>	स्वप्रयोजकपदप्रयोज्योपस्थितीयविषयताप्रयोज्यत्वसम्+ |
तत्प्रयोज्यत्वस्यैव	=>	तत्+प्रयोज्यत्वस्य+एव
शाब्दबोधीयनीलत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितनीलनिष्ठविशेष्यतायां नीलत्वावच्छिन्नप्रकारतायां	=>	शाब्दबोधीयनीलत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितनीलनिष्ठविशेष्यतायाम्+ नीलत्वावच्छिन्नप्रकारतायाम्+
नीलत्वावच्छिन्नप्रकारतायां च	=>	नीलत्वावच्छिन्नप्रकारतायाम्+ च
सत्वेनोभयत्र	=>	सत्वेन+उभयत्र
वैशिष्ट्यसत्वान्न	=>	वैशिष्ट्यसत्वात्+न
द्वित्वान्वयबोधापत्तिः	=>	द्वित्व+अन्वयबोधापत्तिः
नीलो घट	=>	नीलः+ घट
नीलपदार्थेपि	=>	नीलपदार्थे+अपि
विभक्त्यर्थैकन्वायापत्तिः,	=>	विभक्त्यर्थ+एकन्वायापत्तिः,
नीलघटयोरभिन्नतया	=>	नीलघटयोः+अभिन्नतया
नीलपदार्थघटनिष्ठविषयतायामभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताभेदसत्वात्वादिति	=>	नीलपदार्थघटनिष्ठविषयतायाम्+अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताभेदसत्वात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
विशेष्यताशालिशाब्दबोधं प्रति	=>	विशेष्यताशालिशाब्दबोधम्+ प्रति
नीलपदाऽप्रयोज्यत्वान्न	=>	नीलपद+अप्रयोज्यत्वात्+न
(वि-1)एवं चेति	=>	(वि-1)एवम्+ चेति
संख्यान्वयबोधेऽभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताभिन्नतदर्थनिष्ठविषयताशालिशाब्दसामग्र्या	=>	संख्यान्वयबोधे+अभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताभिन्नतदर्थनिष्ठविषयताशालिशाब्दसामग्र्या
चेत्यर्थः	=>	च+इत्यर्थः
स्तोकादिपदोत्तरविभक्त्येत्यर्थः	=>	स्तोकादिपदोत्तरविभक्त्येति+अर्थः
अबाधितयोरपि	=>	अबाधितयोः+अपि
द्वित्वबहुत्वयोरिति	=>	द्वित्वबहुत्वयोः+इति
पाकद्वयं पाकत्रयं	=>	पाकद्वयम्+ पाकत्रयम्+
पाकत्रयं वा	=>	पाकत्रयम्+ वा
तत्राबाधितयोरपि	=>	तत्र+अबाधितयोः+अपि
द्वित्वबहुत्वयोरित्यर्थः	=>	द्वित्वबहुत्वयोः+इत्यर्थः
प्रत्ययानाऽसंभवादिति	=>	प्रत्ययान+असंभवात्+इति
द्वित्वबहुत्वबोधनाऽसंभवादित्यर्थः	=>	द्वित्वबहुत्वबोधन+असंभवात्+इत्यर्थः
क्रियाविशेषणस्तोकादीनां क्रियायामभेदसम्बन्धेनैव	=>	क्रियाविशेषणस्तोकादीनाम्+ क्रियायामभेदसम्बन्धेन+एव
क्रियायामभेदसम्बन्धेनैव	=>	क्रियायामभेदसम्बन्धेन+एव
तन्निष्ठप्रकारताया	=>	तत्+निष्ठप्रकारताया
अभेदसम्बन्धावच्छिन्नत्वादिति	=>	अभेदसम्बन्धावच्छिन्नत्वात्+इति
तादृशपदोत्तरं |	=>	तादृशपद+उत्तरम्+ |
क्रियाविशेषणवाचकपदोत्तरं |	=>	क्रियाविशेषणवाचकपदोत्तरम्+ |
पदसाधुत्वार्थं यस्य	=>	पदसाधुत्वर्थम्+ यस्य
कस्यचित्प्रयोगे	=>	कस्यचित्+प्रयः+गे
प्राथमिकमेकवचनमेव	=>	प्राथमिकम्+एकवचनम्+एव
प्रयोक्तव्यमित्याशयेनाह	=>	प्रयोक्तव्यम्+इति+आशयेन+आह
12एकवचनमेवेति12	=>	एकवचनम्+एवेति
12औत्सर्गिकमिति12	=>	औत्संर्गिकम्+इति
नपुंसकमिति	=>	नपुंसकम्+इति
क्लीबत्वमपि	=>	क्लीबत्वम्+अपि
एवं क्रियाविशेषणानां	=>	एवम्+ क्रियाविशेषणानाम्+
क्रियाविशेषणानां कर्मत्वमपि	=>	क्रियाविशेषणानाम्+ कर्मत्वम्+अपि
कर्मत्वमपि	=>	कर्मत्वम्+अपि
भावाऽऽख्यातस्थलवदिति	=>	भावाऽऽख्यातस्थलवत्+इति
एकवचनप्रयोगस्तद्वत्क्रियाविशेषणानामपीति	=>	एकवचनप्रयोग+तद्वत्क्+क्रियाविशेषणानाम्+अपि+इति
अभेदाऽन्वयबोधे	=>	अभेद+अन्वयबोधे
नियामकान्तरमप्याह	=>	नियामकान्तरम्+अपि+आह
12अभेदान्वयबोधश्चेति12	=>	अभेदान्वयबोधश्च+इति
अभेदसंसर्गकबोधश्चेत्यर्थः	=>	अभेदसंसर्गकबोधश्च+इत्यर्थः
विरूपोपस्थितयोरेवेति	=>	विरूपोपस्थितयोः+एवेति
विभिन्नाभ्यां धर्माभ्यामुपस्थितयोरर्थयोरेवेत्यर्थः	=>	विभिन्नाभ्याम्+ धर्माभ्याम्+उपस्थितयोः+अर्थयोः+एवेत्यर्थः
धर्माभ्यामुपस्थितयोरर्थयोरेवेत्यर्थः	=>	धर्माभ्याम्+उपस्थितयोः+अर्थयोः+एवेत्यर्थः
घटत्वाभ्यामुपस्थितयोरर्थयोर्नीलघटपदार्थयोः	=>	घटत्वाभ्याम्+उपस्थितयोः+अर्थयोः+नीलघटपदार्थयोः
एवकारव्यवच्छेद्यमाह	=>	एवकारव्यवच्छेद्यम्+आह
घटो घट	=>	घटः+ घट
तथाविधेति	=>	तथाविध+इति
अभेदसंसर्गकेत्यर्थः	=>	अभेदसंसर्गक+इत्यर्थः
अन्वयबोधानुदयादिति	=>	अन्वयबोधानुदयात्+इति
विभिन्नरूपेणानुपस्थितत्वादिति	=>	विभिन्नरूपेणानुपस्थितत्वात्+इति
विरूपोपस्थितयोरिति	=>	विरूपोपस्थितयोः+इति
द्विवचनमसंगतम्,	=>	द्विवचनम्+असंगतम्,
चैक्यात्	=>	च+ऐक्यात्
चेन्न	=>	चेत्+न
विरूपाभ्यामुपस्थितो याभ्यां	=>	विरूपाभ्याम्+उपस्थितः+ याभ्याम्+
याभ्यां तौ	=>	याभ्याम्+ तौ
तयोरित्यर्थः	=>	तयोः+इत्यर्थः
इदं चाऽव्याहृतस्य	=>	इदम्+ च+अव्याहृतस्य
चाऽव्याहृतस्य	=>	च+अव्याहृतस्य
पदयोरित्यस्य	=>	पदयोः+इत्यस्य
जन्यत्वं षष्ठ्यर्थः	=>	जन्यत्वम्+ षष्ठ्यर्थः
विभिन्नरूपेणोपस्थितिजनकपदजन्य	=>	विभिन्नरूपेण+उपस्थितिजनकपदजन्य
एवाऽभेदान्वयबोध	=>	एव+अभेदान्वयबोध
द्वित्वान्वय	=>	द्वित्व+अन्वय
उपस्थितयोरित्यत्र	=>	उपस्थितयोः+इत्यत्र
उपस्थित्योरित्यर्थः	=>	उपस्थित्योः+इत्यर्थः
विषयत्वं षष्ठ्यर्थः	=>	विषयत्वम्+ षष्ठ्यर्थः
प्रयोज्यतासम्बन्धेनाऽन्वयः	=>	प्रयोज्यतासम्बन्धेन+अन्वयः
चोपस्थितविषयताविशिष्टैवाऽभेदनिष्ठशाब्दबोधीयसंसर्गता	=>	च+उपस्थितविषयताविशिष्टैवाऽभेदनिष्ठशाब्दबोधीयसंसर्गता
स्वावच्छेदकधर्मेतरधर्मावच्छिन्नविषयताप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपितत्वोभयसं |	=>	स्वावच्छेदकधर्मेतरधर्मावच्छिन्नविषयताप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपितत्व+उभयसम्+ |
चोपस्थितिविषयतयोः	=>	च+उपस्थितिविषयतयोः
प्रायशो निरवच्छिन्नतया	=>	प्रायशः+ निरवच्छिन्नतया
स्वावच्छेदकधर्माप्रसिद्धिरिति	=>	स्वावच्छेदकधर्माप्रसिद्धिः+इति
स्वनिरूपितविषयतावद्धर्मेतरधर्मावच्छिन्नविषयताप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपितत्वस्य	=>	स्वनिरूपितविषयतावत्+धर्मेतरधर्मावच्छिन्नविषयताप्रयोज्यविशेष्यतानिरूपितत्वस्य
एवं च	=>	एवम्+ च
स्वरूपोपस्थितस्यापि	=>	स्वरूपोपस्थितस्य+अपि
किंचिदपेक्षया	=>	किंचित्+अपेक्षया
तत्प्रयोजकेति।	=>	तत्+प्रयोजकेति।
सामान्यतोऽभेदान्वय	=>	सामान्यतः+अभेदान्वय
बोधप्रयोजकेत्यर्थः।	=>	बोधप्रयोजक+इत्यर्थः।
विशेष्यताकाऽभेदान्वय	=>	विशेष्यताक+अभेदान्वय
तत्पदं सामान्यतोऽभेदान्वय	=>	तत्पदम्+ सामान्यतः+अभेदान्वय
सामान्यतोऽभेदान्वय	=>	सामान्यतः+अभेदान्वय
विधान्वयबोधपरमिति	=>	विधान्वयबोधपरम्+इति
समानविभक्तिकत्वादेरिति।	=>	समानविभक्तिकत्वादेः+इति।
अत्राहुरिति।	=>	अत्र+आहुः+इति।
यादृशं।	=>	यादृशम्+।
यद्धर्मावच्छिन्नं।	=>	यद्धर्मावच्छिन्नम्+।
फलं 	=>	फलम्+ 
चात्र	=>	च+अत्र
तादृशस्यैव।	=>	तादृशस्य+एव।
तद्धर्मावच्छिन्नस्यैव।	=>	तद्धर्मावच्छिन्नस्य+एव।
एवकारेणाऽसिद्धस्य	=>	एवकारेण+असिद्धस्य
क्लृप्तसामग्रीबलादिति।	=>	क्लृप्तसामग्रीबलात्+इति।
आकाङ्क्षायोग्यतादिबलादित्यर्थः।	=>	आकाङ्क्षायोग्यतादिबलात्+इत्यर्थः।
बलात्तद्धर्मावच्छिन्न	=>	बलात्+तद्धर्मावच्छिन्न
कार्यस्याऽऽपत्तिर्भवतीत्यर्थः।	=>	कार्यस्य+आपत्तिः+भवति+इत्यर्थः।
पुनरुत्पादाऽसंभवेपि	=>	पुनरुत्पाद+असंभवेपि
यादृशं च।	=>	यादृशम्+ च।
यद्रूपावच्छिन्नं च।	=>	यद्रूपावच्छिन्नम्+ च।
आपत्तिरशक्यैवेति।	=>	आपत्तिः+अशक्यैवेति।
अयंभावः।	=>	अयम्+भावः।
आपत्तिं प्रति	=>	आपत्तिम्+ प्रति
आपत्तिश्च	=>	आपत्तिः+च
स्यादित्याकारिका।	=>	स्यात्+इति+आकारिका।
अत्राऽभेदसंसर्गक	=>	अत्र+अभेदसंसर्गक
नापाद्यव्यतिरेक	=>	न+आपाद्यव्यतिरेक
आपादकाऽप्रसिद्ध्या	=>	आपादका+अप्रसिद्ध्या
नापि	=>	न+अपि
व्याप्याऽऽपादकवत्ता	=>	व्याप्या+आपादकवत्ता
एवं च	=>	एवम्+ च
कारणाभावादापत्तिरशक्यैवेति	=>	कारणाभावात्+आपत्तिः+अशक्य+एव+इति
तदेवाह।	=>	तत्+एव+आह।
क्वचिदप्यनुदयादिति।	=>	क्वचित्+अपि+अनुदयात्+इति।
अनुत्पादोदित्यर्थः।	=>	अनुत्पादोत्+इत्यर्थः।
आपादकाऽप्रसिद्ध्याऽऽपाद्याप्रसिद्धेरिति	=>	आपादका+अप्रसिद्ध्याऽऽपाद्याप्रसिद्धेः+इति
आपादकत्वान्नाऽऽपादकाऽप्रसिद्धिः।	=>	आपादकत्वान्न+आपादक+अप्रसिद्धिः।
नवाऽऽपत्तिरशक्येत्याशंकते|	=>	नवा+आपत्तिः+अशक्येति+आशंकते|
नीलत्वादेरधिकस्य	=>	नीलत्वादेः+अधिकस्य
भानेपि	=>	भाने+अपि
इत्यादिन्यायादिति	=>	इत्यादिन्यायात्+इति
विरूपोपस्थित्यभावात्कथं शाब्दबोध	=>	विरूपोपस्थित्यभावात्+कथम्+ शाब्दबोध
विधेयघटकतयाऽखिलोद्देश्यघटकावगाहिनः	=>	विधेयघटकतया+अखिल+उद्देश्यघटकावगाहिनः
तदघटकमवगाहमानस्येत्यर्थः	=>	तदघटकम्+अवगाहमानस्य+इत्यर्थः
नियमतो भानादखिलेत्युक्तम्	=>	नियमतः+ भानात्+अखिलेति+उक्तम्
भानादखिलेत्युक्तम्	=>	भानात्+अखिलेति+उक्तम्
स्वीकारादिति	=>	स्वीकारात्+इति
उद्देश्यवाचकपदेनोद्देश्यस्याऽऽदाववगततया	=>	उद्देश्यवाचकपदेन+उद्देश्यस्य+अऽदाववगततया
तस्याऽज्ञातज्ञापकत्वरूपविधेयतया	=>	तस्य+अज्ञातज्ञापकत्वरूपविधेयतया
अधिकांशस्यैव	=>	अधिक+अंशस्य+एव
अतो घटो	=>	अतः+ घटः+
घटो नीलघट	=>	घटः+ नीलघट
इत्यादावपि	=>	इत्यादौ+अपि
नीलभिन्नो घट	=>	नीलभिन्नः+ घट
चैवं नीलघटइत्यत्रापि	=>	चैवम्+ नीलघटइत्यत्र+अपि
नीलघटइत्यत्रापि	=>	नीलघटइत्यत्र+अपि
विधेयत्वमुचितम्,	=>	विधेयत्वम्+उचितम्,
नत्वाश्रयस्यापी"ति	=>	नत्वाश्रयस्यापि+इति
सर्वानुभवसिद्धाऽभेदाऽन्वयबोधस्यापलापप्रसंगात्	=>	सर्वानुभवसिद्धा+अभेद+अन्वयबोधस्यापलापप्रसंगात्
घटो नीलघट	=>	घटः+ नीलघट
क्षतिविरहादिति	=>	क्षतिविरहात्+इति
नीलस्यैव	=>	नीलस्य+एव
नवीनैरिति	=>	नवीनैः+इति
विशिष्टज्ञानं संशयनुनिवृत्तिश्च	=>	विशिष्टज्ञानम्+ संशयनुनिवृत्तिः+च
संशयनुनिवृत्तिश्च	=>	संशयनुनिवृत्तिः+च
घटो नीलघटो	=>	घटः+ नीलघटः+
नीलघटो नवेति	=>	नीलघटः+ नवेति
संशयं प्रति	=>	संशयम्+ प्रति
नीलघटाभिन्नो घट	=>	नीलघटाभिन्नः+ घट
नीलाऽभिन्नोघट	=>	नीलाः+अभिन्नः+घट
असमानप्रकारत्वादतो विधेयांशेऽधिकावगाहिशाब्दबोधः	=>	असमानप्रकारत्वात्+अतः+ विधेयांशे+अधिकावगाहिशाब्दबोधः
विधेयांशेऽधिकावगाहिशाब्दबोधः	=>	विधेयांशे+अधिकावगाहिशाब्दबोधः
12स्वीकारादिति12	=>	स्वीकारात्+इति
घटोनीलघट	=>	घटः+नीलघट
घटत्वावच्छिन्नप्रकारताकत्वमपि	=>	घटत्वावच्छिन्नप्रकारताकत्वम्+अपि
प्रविष्टमित्यादिन्यायात्	=>	प्रविष्टम्+इत्यादिन्यायात्
तादृशसामग्र्याश्च	=>	तादृशसामग्र्याः+च
घटोघट	=>	घटः+घट
सत्वादभेदसंसर्गकघटत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नविशेष्यताशालिशाब्दबोधापत्तिरिति	=>	सत्वात्+अभेदसंसर्गकघटत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नविशेष्यताशालिशाब्दबोधापत्तिः+इति
कारणकूटस्यैव	=>	कारणकूटस्य+एव
कार्योत्पादिनियामकत्वमित्याशयेन	=>	कार्योत्पादिनियामकत्वम्+इत्याशयेन
अधिकावगाहिशाब्दबोधस्वीकर्तुभिर्नवीनैरधिकांशविषयतानियामिका	=>	अधिकावगाहिशाब्दबोधस्वीकर्तुभिःनवीनैः+अधिकांशविषयतानियामिका
घटोनीलघट	=>	घटः+नीलघट
नीलरूपविशिष्टो घटो	=>	नीलरूपविशिष्टः+ घटः+
घटो विशेषणतया	=>	घटः+ विशेषणतया
घटपदं नीलघटान्वितस्वार्थं	=>	घटपदम्+ नीलघटान्वितस्वार्थम्+
नीलघटान्वितस्वार्थं बोधयतु,	=>	नीलघटान्वितस्वार्थम्+ बोधयतु,
नीलघटाऽभेदसंसर्गवान्	=>	नीलघट+अभेदसंसर्गवान्
घटपदसमभिव्याहृतनीलघटपदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाज्ञानं तद्	=>	घटपदसमभिव्याहृतनीलघटपदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाज्ञानम्+ तद्
नास्तीत्याह	=>	नास्ति+इति+आह
घटाद्यं"शे	=>	घटादि+अंशे
तदभावादेव	=>	तदभावात्+एव
उक्तसामग्र्याभावादेव	=>	उक्तसामग्र्याभावात्+एव
घटत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नप्रकारताशालिशाब्दबोधं प्रति	=>	घटत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नप्रकारताशालिशाब्दबोधम्+ प्रति
नीलाद्युपस्थितेर्व्यभिचारितया	=>	नीलादि+उपस्थितेः+व्यभिचारितया
कारणत्वं न	=>	कारणत्वम्+ न
नीलोपस्थितिविरहेपि	=>	नीलोपस्थितिविरहे+अपि
घटोरक्तघट	=>	घटः+रक्तघट
वाक्यादुत्पत्तेः	=>	वाक्यात्+उत्पत्तेः
एवं रक्तोपस्थितिविरहेपि	=>	एवम्+ रक्तोपस्थितिविरहे+अपि
रक्तोपस्थितिविरहेपि	=>	रक्तोपस्थितिविरहे+अपि
नीलाद्युपस्थितिविरहस्यात्किंचित्करत्वाद्	=>	नीलादि+उपस्थितिविरहस्यात्+किंचित्करत्वाद्
घटो घट	=>	घटः+ घट
इतिवाक्याच्छाब्दबोधापत्तिरिति	=>	इतिवाक्यात्+शाब्दबोधापत्तिः+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
कश्चिदपि	=>	कश्चित्+अपि
प्रकारताशालिबोधं प्रत्येवेति	=>	प्रकारताशालिबोधम्+ प्रत्येव+इति
प्रत्येवेति	=>	प्रत्येव+इति
नीलाद्युपस्थितिघटितेति	=>	नीलादि+उपस्थितिघटित+इति
नीलाद्युपस्थिति	=>	नीलादि+उपस्थिति
कथं तादृशः	=>	कथम्+ तादृशः
नीलाद्युपस्थितेरवश्यापेक्षणीयत्वादिति	=>	नीलादि+उपस्थितेः+अवश्यापेक्षणीयत्वात्+इति
घटप्रकारकशाब्दबोधं प्रति	=>	घटप्रकारकशाब्दबोधम्+ प्रति
तादृशसम्बन्धेनाऽऽकाङ्क्षाज्ञानंकारणमिति	=>	तादृशसम्बन्धेन+आकाङ्क्षाज्ञानम्+कारणम्+इति
विशेष्यतावच्छेदकाऽनिवेश्प्रयुक्तलाधवानुरोधेन	=>	विशेष्यतावच्छेदक+अनिवेशप्रयुक्तलाधवानुरोधेन
कार्यकारणभावं स्वीकृत्याऽपत्तिं	=>	कार्यकारणभावम्+ स्वीकृत्य+आपत्तिम्+
स्वीकृत्याऽपत्तिं पुनरापादयति	=>	स्वीकृत्य+आपत्तिम्+ पुनः+आपादयति
पुनरापादयति	=>	पुनः+आपादयति
तन्नेत्यपि	=>	तत्+न+इत्यपि
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
घटप्रकारकशाब्दबोधो धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन	=>	घटप्रकारकशाब्दबोधः+ धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
वाक्यजन्याऽभेद	=>	वाक्यजन्य+अभेद
विशेष्यताशालिबोधविशेष्यकेच्छावानयमिति	=>	विशेष्यताशालिबोधविशेष्यक+इच्छावान्+अयम्+इति
तात्पर्यज्ञानं विशेष्यतावच्छेदकता	=>	तात्पर्यज्ञानम्+ विशेष्यतावच्छेदकता
एवं द्रव्यं	=>	एवम्+ द्रव्यम्+
द्रव्यं घटत्वावच्छिन्नभेद	=>	द्रव्यम्+ घटत्वावच्छिन्नभेद
संसर्गवानिति	=>	संसर्गवान्+इति
योग्यताज्ञानं च	=>	योग्यताज्ञानम्+ च
प्रसिद्धस्याऽभेद	=>	प्रसिद्धस्य+अभेद
आपत्तिरित्याशयेनाह	=>	आपत्तिः+इति+आशयेन+आह
द्रव्यत्वादाविति	=>	द्रव्यत्वादौ+इति
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
इत्यत्रेत्यादिः	=>	इत्यत्र+इत्यादिः
धर्मितावच्छेदकतासंसर्गेणेति12	=>	धर्मितावच्छेदकतासंसर्गेण+इति
विशेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेनेत्यर्थः	=>	विशेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन+इत्यर्थः
धर्मितासम्बन्धेनेत्येव	=>	धर्मितासम्बन्धेन+इत्येव
कथंनोक्तमिति	=>	कथम्+न+उक्तम्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
अपूर्वव्यक्तावपि	=>	अपूर्वव्यक्तौ+अपि
शाब्दबोधो जायते	=>	शाब्दबोधः+ जायते
ज्ञानादेरभावाद्वयतिरेकव्यभिचारः,	=>	ज्ञानादेः+अभावात्+व्यतिरेकव्यभिचारः,
द्रव्यंनीलमिति	=>	द्रव्यम्+नीलम्+इति
नीलो घट	=>	नीलः+ घट
वाक्याच्छाब्द	=>	वाक्यात्+शाब्द
बोधापत्तिश्च	=>	बोधापत्तिः+च
केवलघटत्वावच्छिन्नप्रकारकेत्यर्थः	=>	केवलघटत्वावच्छिन्नप्रकारक+इत्यर्थः
विधेयांशेऽधिकावगाहिशाब्दबोधस्वीकारपक्षे	=>	विधेयांशे+अधिकावगाहिशाब्दबोधस्वीकारपक्षे
इष्टत्वादाह	=>	इष्टत्वात्+आह
12घटत्वादावापत्तिसंभवादिति	=>	घटत्वादावापत्तिसंभवात्+इति
आपत्तिश्चघटत्वं यदि	=>	आपत्तिश्चघटत्वम्+ यदि
तदाऽभेदसंसर्गकघटप्रकारकान्वयबोधवत्स्यादित्याकारिका	=>	तदा+अभेदसंसर्गकघटप्रकारकान्वयबोधवत्स्यादित्याकारिका
अत्राऽऽपाद्यः	=>	अत्र+आपाद्यः
आपाद्याव्याप्यापादकवत्तिनिश्चयोपि	=>	आपाद्याव्याप्यापादकवत्तिनिश्चयः+अपि
शुद्धघटत्वावच्छिन्नप्रकारकशाब्दबोधं प्रति	=>	शुद्धघटत्वावच्छिन्नप्रकारकशाब्दबोधम्+ प्रति
क्लुप्तेत्याशंकते	=>	क्लुप्तेति+आशंकते
नचेति	=>	नच+इति
शाब्दबोधापत्तिरिति	=>	शाब्दबोधापत्तिः+इति
आपादिकां सामग्रीं	=>	आपादिकाम्+ सामग्रीम्+
सामग्रीं संवादयति	=>	सामग्रीम्+ संवादयति
इत्यनेनान्वयः	=>	इत्यनेन+अन्वयः
12धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेनेति12	=>	धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन+इति
विलक्षणविषयतासम्बन्धेनेत्यर्थः	=>	विलक्षणविषयतासम्बन्धेन+इत्यर्थः
द्रव्यत्वेऽभेदसंसर्गकघटप्रकारकान्वयबोधोत्पत्तिनियामकेत्यर्थः	=>	द्रव्यत्वे+अभेदसंसर्गकघटप्रकारकान्वयबोधोत्पत्तिनियामक+इत्यर्थः
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
विशेष्यकेच्छावानयमिति	=>	विशेष्यक+इच्छावान्+अयम्+इति
तात्पर्यज्ञानीयेच्छा	=>	तात्पर्यज्ञानीय+इच्छा
योग्यताज्ञानोक्ततात्पर्य	=>	योग्यताज्ञान+उक्ततात्पर्य
ज्ञानघटितैव	=>	ज्ञानघटित+एव
कथं तदुत्पादनियामकत्वमिति	=>	कथम्+ तदुत्पादनियामकत्वम्+इति
तदुत्पादनियामकत्वमिति	=>	तदुत्पादनियामकत्वम्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
तादृश्यास्तात्पर्यज्ञान	=>	तादृश्याः+तात्पर्यज्ञान
एवाऽऽपादकत्वादिति	=>	एवाऽऽपादकत्वात्+इति
चाऽभेद	=>	च+अभेद
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
एवं तद्बोधकपदयोः	=>	एवम्+ तद्बोधकपदयोः
समभिव्याहारस्याऽऽकाङ्क्षात्वेन	=>	समभिव्याहारस्य+आकाङ्क्षात्वेन
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
वाक्यजन्यस्याऽऽकाङ्क्षा	=>	वाक्यजन्यस्य+आकाङ्क्षा
एवं तदर्थान्वित	=>	एवम्+ तदर्थान्वित
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
वाक्यं घटान्वितद्रव्यपरमिति	=>	वाक्यम्+ घटान्वितद्रव्यपरम्+इति
घटान्वितद्रव्यपरमिति	=>	घटान्वितद्रव्यपरम्+इति
घटो घट	=>	घटः+ घट
इतिज्ञानस्यापि	=>	इतिज्ञानस्य+अपि
एवं घटो	=>	एवम्+घटः+ घट
घट	=>	इतिवाक्यज्ञानस्य+अपि
आकाङ्क्षाज्ञानत्वम् एवं	=>	एवम्+ घटः+
एवं घटो	=>	घटः+ घट
इति वाक्यं	=>	वाक्यम्+ घटान्वितघटपदम्+इति
वाक्यं	=>	घटान्वितघटपदम्+इति
घटान्वितघटपदमितितात्पर्यज्ञानस्यापि	=>	तात्पर्यज्ञानस्य+अपि
घटप्रकारकशाब्दबोधमुत्पादयेदिति	=>	घटप्रकारकशाब्दबोधम्+उत्पादयेत्+इति
घटप्रकारकशाब्दबोधमुत्पादयति	=>	घटप्रकारकशाब्दबोधम्+उत्पादयति
घटोघटइत्यत्र	=>	घटः+घटइत्यत्र
शाब्दबोधापत्तिमुद्धर्तुं शंकते	=>	शाब्दबोधापत्तिम्+उद्धर्तुम्+ शंकते
नचेति	=>	नच+इति
तादृशान्वयबोधोत्पत्तिप्रयोजिका	=>	तादृश+अन्वयबोधोत्पत्तिप्रयोजिका
घटप्रकारकाऽभेदान्वय	=>	घटप्रकारका+अभेदान्वय
द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकेत्यर्थः	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यक+इत्यर्थः
केवलघटप्रकारकाऽभेदसंसर्गकयोग्यताज्ञानादीनां व्यवच्छेदः	=>	केवलघटप्रकारक+अभेदसंसर्गकयोग्यताज्ञानादीनाम्+ व्यवच्छेदः
प्रमेयत्वावच्छिन्नविशेष्यकयोग्यताज्ञानादितो द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकशाब्दबोधापत्तेः	=>	प्रमेयत्वावच्छिन्नविशेष्यकयोग्यताज्ञानादितः+ द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकशाब्दबोधापत्तेः
योग्यताज्ञानाद्याभावान्न	=>	योग्यताज्ञानादि+अभावात्+न
घटो घट	=>	घटः+ घट
सप्तम्यर्थोऽवच्छेदकत्वं तस्योत्पत्तावन्यः	=>	सप्तम्यर्थः+अवच्छेदकत्वम्+ तस्यः+त्पत्तावन्यः
तस्योत्पत्तावन्यः	=>	तस्यः+त्पत्तावन्यः
प्रयोजिकेत्यर्थः	=>	प्रयोजिक+इत्यर्थः।
बोधाधिकरणद्रव्यत्वादेर्बोध	=>	बोधाधिकरणद्रव्यत्वादेः+बोध
निष्ठोत्पत्त्यवच्छेदकत्वम्,तदधिकणस्यैव	=>	निष्ठोत्पत्त्यवच्छेदकत्वम्,तदधिकणस्य+एव
तन्निष्ठधर्मावच्छेदकत्वात्	=>	तत्+निष्ठधर्मावच्छेदकत्वात्
कार्य-कारणतावच्छेदकसम्बन्धसमवायो न	=>	कार्य-कारणतावच्छेदकसम्बन्धसमवायः+ न
तदधिकरणस्यैव	=>	तदधिकरणस्य+एव
तन्निष्ठधर्मावच्छेदकत्वनियमात्12	=>	तत्+निष्ठधर्मावच्छेदकत्वनियमात्
इतिवत्पर्वते	=>	इतिवत्+पर्वते
प्रयोजिकेतिग्रन्थोऽसंगतः,	=>	प्रयोजिकेतिग्रन्थः+असंगतः,
द्रव्यत्वादेस्तादृश	=>	द्रव्यत्वादेः+तादृश
बोधोत्पत्त्यनवच्छेदकत्वादिति	=>	बोधोत्पत्त्यनवच्छेदकत्वात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
तदधिकरणमित्यस्य	=>	तदधिकरणम्+इत्यस्य
साक्षात्परम्परासाधारणोयः	=>	साक्षात्+परम्परासाधारणः+अयः
तदधिकरणं विवक्षणीयम्	=>	तदधिकरणम्+ विवक्षणीयम्
कार्यतावच्छेदकसम्बन्धेनैव	=>	कार्यतावच्छेदकसम्बन्धेन+एव
कार्योत्पत्तिप्रयोजकत्वं स्यात्तदा	=>	कार्योत्पत्तिप्रयोजकत्वम्+ स्यात्+तदा
स्यात्तदा	=>	स्यात्+तदा
प्रत्यासत्यित्वेपि	=>	प्रत्यासत्यित्वे+अपि
द्रव्यस्योक्तशाब्दबोधानधिकरणत्वात्	=>	द्रव्यस्य+उक्तशाब्दबोधानधिकरणत्वात्
कार्यतावच्छेदककोटिप्रविष्टत्वेन	=>	कार्यतावच्छेदककः+टिप्रविष्टत्वेन
तत्सम्बन्धेन	=>	तत्+सम्बन्धेन
सत्वान्नानुपपत्तिदित्याशयवानाह	=>	सत्वात्+न+अनुपपत्तिदित्याशयवान्+आह
विरहेपीति	=>	विरहेपि+इति
सम्बन्धत्वाभावेपीत्यर्थः	=>	सम्बन्धत्वाभावेपि+इत्यर्थः
2तत्कार्यतावच्छेदकधर्मघटकत्वादिति	=>	तत्कार्यतावच्छेदकधर्मघटकत्वात्+इति
द्रव्यपदजन्यद्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थिति-द्रव्यविशेष्यकयोग्यताज्ञानादिघटितसामग्रीकार्यतावच्छेदकीभूतद्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकाभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दत्वरूपधर्मघटकत्वादित्यर्थः	=>	द्रव्यपदजन्यद्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थिति-द्रव्यविशेष्यकयोग्यताज्ञानादिघटितसामग्रीकार्यतावच्छेदकीभूतद्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकाभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दत्वरूपधर्मघटकत्वात्+इत्यर्थः
एवं च	=>	एवम्+ च
शाब्दोत्पत्त्यवच्छेदकत्वं उक्तसामग्र्याश्च	=>	शाब्दोत्पत्त्यवच्छेदकत्वम्+ उक्तसामग्र्याः+च
उक्तसामग्र्याश्च	=>	उक्तसामग्र्याः+च
प्रयोजकत्वं तत्राऽव्याहतम्	=>	प्रयोजकत्वम्+ तत्र+अव्याहतम्
तत्राऽव्याहतम्	=>	तत्र+अव्याहतम्
इत्थं च	=>	इत्थम्+ च
घटत्वावच्छिन्नविशेष्यकाऽभेदसंसर्गकघटप्रकारकाऽऽपाद्याऽऽप्रसिद्ध्यानाऽऽपत्तिरिति	=>	घटत्वावच्छिन्नविशेष्यक+अभेदसंसर्गकघटप्रकारकाऽऽपाद्याऽऽप्रसिद्ध्यान+आपत्तिः+इति
12तादृशसामग्र्याश्चेति12	=>	तादृशसामग्र्याश्च+इति
इत्यनेन	=>	इति+अनेन
आपादकत्वं न	=>	आपादकत्वम्+ न
संभवतीत्यनेन	=>	संभवति+इत्यनेन
द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकयोग्यताज्ञानादिघटितसामग्र्याश्चेत्यर्थः	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकयोग्यताज्ञानादिघटितसामग्र्याश्च+इत्यर्थः
तादृशसामग्रीनिरूपितेत्यर्थः	=>	तादृशसामग्रीनिरूपिते+इत्यर्थः
तादृशबुद्धित्वरूपं यत्तादृशसामग्री	=>	तादृशबुद्धित्वरूपम्+ यत्तादृशसामग्री
कार्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्नोत्पत्तेरेवेति	=>	कार्यतावच्छेदकम्+ तदवच्छिन्नोत्पत्तेः+एव+इति
तदवच्छिन्नोत्पत्तेरेवेति	=>	तदवच्छिन्नोत्पत्तेः+एव+इति
धर्मितावच्छेदकमनिवेश्य	=>	धर्मितावच्छेदकम्+अनिवेश्य
केवलाऽभेद	=>	केवल+अभेद
संभवतीति	=>	संभवति+इति
यद्धर्मावच्छिन्नं प्रति	=>	यद्धर्मावच्छिन्नम्+ प्रति
व्याप्तत्वं 12स	=>	व्याप्तत्वम्+ स
धर्मस्तत्सामग्र्याः	=>	धर्मः+तत्+सामग्र्याः
घटो घट	=>	घटः+ घट
शाब्दबोधमापादयितु	=>	शाब्दबोधम्+आपादयितु
प्रत्यासत्तिं दूषयित्वा	=>	प्रत्यासत्तिम्+ दूषयित्वा
शाब्दबोधमुप पादयति	=>	शाब्दबोधम्+ उपपादयति
12योग्यताज्ञानस्येति12	=>	योग्यताज्ञानस्य+इति
शाब्दबोधो निश्चयात्मकः--योग्यताज्ञानं	=>	शाब्दबोधः+ निश्चयात्मकः--योग्यताज्ञानम्+
निश्चयात्मकः--योग्यताज्ञानं तु	=>	निश्चयात्मकः--योग्यताज्ञानम्+ तु
संशयनिश्चयसाधारणं कारणमिति	=>	संशयनिश्चयसाधारणम्+ कारणम्+इति
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
धर्मितावच्छेदकं निवेश्येति	=>	धर्मितावच्छेदकम्+ निवेश्येति
अन्यथाऽभेदसंसर्गक	=>	अन्यथ+अभेदसंसर्गक
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
योग्यताज्ञानात्प्रमेयविशेष्यक	=>	योग्यताज्ञानात्+प्रमेयविशेष्यक
12अनन्तकारणताकल्पनमपेक्ष्येति12	=>	अनन्तकारणताकल्पनम्+अपेक्ष्येति
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
तादृशयोग्यताज्ञानं कारणम्	=>	तादृशयोग्यताज्ञानम्+ कारणम्
एवं प्रमेयो	=>	एवम्+ प्रमेयः+
प्रमेयो घट	=>	प्रमेयः+ घट
तादृशयोग्यताज्ञानं कारणमितिरीत्या	=>	तादृशयोग्यताज्ञानम्+ कारणम्+इतिरीत्या
कारणमितिरीत्या	=>	कारणम्+इतिरीत्या
वच्छेदकानामानन्त्यादनन्त	=>	वच्छेदकानामानन्त्यात्+अनन्त
कारणताकल्पनमपेक्ष्येत्यर्थः	=>	कारणताकल्पनम्+अपेक्ष्येति+अर्थः
युक्तत्वादिति	=>	युक्तत्वात्+इति
विशेष्यतावच्छेदकधर्माणामनन्तत्वेपि	=>	विशेष्यतावच्छेदकधर्माणाम्+अनन्तत्वेपि
तेषां कार्यकारणतावच्छेदककोटावनिवेशेनैक	=>	तेषाम्+ कार्यकारणतावच्छेदककोटौ+अनिवेशेन+एक
कार्यकारणतावच्छेदककोटावनिवेशेनैक	=>	कार्यकारणतावच्छेदककोटौ+अनिवेशेन+एक
लाघवं बोध्यम्	=>	लाघवम्+ बोध्यम्
तत्प्रकारक	=>	तत्+प्रकारक
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
तत्प्रकारक	=>	तत्+प्रकारक
योग्यताज्ञानान्मैत्रस्य	=>	योग्यताज्ञानात्+मैत्रस्य
नापत्तिः	=>	न+आपत्तिः
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
घटप्रकारकयोग्यताज्ञानं कारणमित्युच्यते	=>	घटप्रकारकयोग्यताज्ञानम्+ कारणम्+इति+उच्यते
कारणमित्युच्यते	=>	कारणम्+इति+उच्यते
धर्मितावच्छेदकानामिव	=>	धर्मितावच्छेदकानाम्+इव
पुरुषाणामनन्तत्वेन	=>	पुरुषाणाम्+अनन्तत्वेन
लाघवमिति	=>	लाघवम्+इति
निश्चेतुं न	=>	निश्चेतुम्+ न
चैत्रोद्रव्यं-	=>	चैत्रेद्रव्यम्+-
द्रव्यमितिरीत्या	=>	द्रव्यम्+इतिरीत्या
एवं घटादिदशविशेष्यक	=>	एवम्+ घटादिदशविशेष्यक
घटत्वादिधर्माणां प्रवेश	=>	घटत्वादिधर्माणांम्+ प्रवेश
अतो दशैव	=>	अतः+ दशैव
लाघवं बोध्यम्	=>	लाघवम्+ बोध्यम्
इदमुपलक्षणम्	=>	इदम्+उपलक्षणम्
एकस्यैव	=>	एकस्य+एव
पुंसो यत्र	=>	पुंसः+ यत्र
पञ्चाशत्कार्यकारणभावाः	=>	पञ्चाशत्+कार्यकारणभावाः
एवं तद्धर्मावच्छिन्नविशेष्यत्वस्य	=>	एवम्+ तद्धर्मावच्छिन्नविशेष्यत्वस्य
तत्तद्धर्माणां तत्संम्बन्धस्य	=>	तत्तद्धर्माणाम्+ तत्संम्बन्धस्य
गौरवमिति	=>	गौरवम्+इति
द्रव्यं घटः,	=>	द्रव्यम्+ घटः,
प्रमेयो घट	=>	प्रमेयः+ घट
समूहालंबनयोग्यज्ञानं इदं	=>	समूहालंबनयोग्यज्ञानम्+ इदम्+
इदं ज्ञानं	=>	इदम्+ ज्ञानम्+
ज्ञानं घटाभाववति	=>	ज्ञानम्+ घटाभाववति
घटप्रकारकमित्यत्र	=>	घटप्रकारकम्+इत्यत्र
प्रामाण्यज्ञानास्कन्दितं तत्र	=>	प्रामाण्यज्ञानास्कन्दितम्+ तत्र
प्रमेयो घट	=>	प्रमेयः+ घट
प्रमेयत्वावच्छिन्नविशेष्यत्वघटिताऽप्रामाण्यज्ञानविरहान्नानुपपत्तिरिति	=>	प्रमेयत्वावच्छिन्नविशेष्यत्वघटित+अप्रामाण्यज्ञानविरहात्+न+अनुपपत्तिः+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
ज्ञानं कारणमिति	=>	ज्ञानम्+ कारणम्+इति
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
नानुपपत्तिः	=>	न+अनुपपत्तिः
स्वं "योग्यता	=>	स्वम्+ "योग्यता
'ज्ञानं |	=>	'ज्ञानम्+ |
स्वाभाववत्वोभयसं |	=>	स्वाभाववत्व+उभयसम्+ |
स्वाभावश्च	=>	स्वाभावः+च
स्वनिष्ठविशेष्यतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नप्रकारताकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितघटाभाववन्निष्ठविशेष्यत्वनिष्ठविषयतानिरूपिताऽवच्छिन्नत्वसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकतावत्सम्बन्धावच्छिन्नाप्रतियोगिताकः	=>	स्वनिष्ठविशेष्यतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नप्रकारताकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितघटाभाववत्+निष्ठविशेष्यत्वनिष्ठविषयतानिरूपिता+अवच्छिन्नत्वसम्बन्धावच्छिन्न+अवच्छेदकतावत्+संम्बन्धावच्छिन्नाप्रतियोगिताकः
प्रसिद्धचतुष्टयसं |	=>	प्रसिद्धचतुष्टयसम्+ |
इदं ज्ञानं	=>	इदम्+ ज्ञानम्+
ज्ञानं घटाभाववति	=>	ज्ञानम्+ घटाभाववति
घटप्रकारकमित्यप्रामाण्यज्ञाने	=>	घटप्रकारकम्+इत्यप्रामाण्यज्ञाने
विशेष्यत्वं,	=>	विशेष्यत्वम्+,
द्रव्यत्वस्यान्वयः,	=>	द्रव्यत्वस्य+अन्वयः,
घटभाववतोपि	=>	घटभाववतः+अपि
तत्रान्वया,	=>	तत्र+अन्वया,
एतादृशावच्छेदकतासम्बन्धेनोक्ताऽप्रामाण्यज्ञानास्कन्दितयोग्यताज्ञानस्य	=>	एतादृशावच्छेदकतासम्बन्धेन+उक्त+अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दितयोग्यताज्ञानस्य
द्रव्यत्वनिष्ठावच्छेदकतायां सत्वेन	=>	द्रव्यत्वनिष्ठावच्छेदकतायाम्+ सत्वेन
प्रमेयत्वनिष्ठावच्छेदकतायां तदभावसत्वान्नानुपपत्तिः	=>	प्रमेयत्वनिष्ठावच्छेदकतायाम्+ तदभावसत्वात्+न+अनुपपत्तिः
तदभावसत्वान्नानुपपत्तिः	=>	तदभावसत्वात्+न+अनुपपत्तिः
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
इतिज्ञानं घटाभाववति	=>	इतिज्ञानम्+ घटाभाववति
घटप्रकारकमित्य	=>	घटप्रकारकम्+इत्यप्रामाण्य
योग्यताज्ञानाच्छाब्दापत्तिः,	=>	योग्यताज्ञानात्+शाब्दापत्तिः,
केवलान्वयित्वादिति	=>	केवल+अन्वयित्वात्+इति
तादृशाऽप्रामाण्य	=>	तादृश+अप्रामाण्य
ज्ञानभावायां स्वातन्त्र्येण	=>	ज्ञानभावायाम्+ स्वातन्त्र्येण
निवेशनीयत्वादिति	=>	निवेशनीयत्वात्+इति
इत्थं च	=>	इत्थम्+ च
घटत्वावच्छिन्नप्रकारकाऽभेदसंसर्गकयोग्यताज्ञानं द्रव्यत्वप्रमेयत्वादाविव	=>	घटत्वावच्छिन्नप्रकारक+अभेदसंसर्गकयोग्यताज्ञानम्+ द्रव्यत्वप्रमेयत्वादौ+इव
द्रव्यत्वप्रमेयत्वादाविव	=>	द्रव्यत्वप्रमेयत्वादौ+इव
घटत्वेऽप्यस्तीति	=>	घटत्वे+अपि+अस्ति+इति
घटो घट	=>	घटः+ घट
शाब्दापत्तिरित्याह	=>	शाब्दापत्तिः+इति+आह
12घटत्वावच्छिन्नप्रकारकयोग्यताज्ञानबलादेवेति12	=>	घटत्वावच्छिन्नप्रकारकयोग्यताज्ञानबलात्+एवेति
घटो घट	=>	घटः+ घट
योग्यताज्ञानबलादेवेत्यर्थः	=>	योग्यताज्ञानबलात्+एवेर्थः
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
इत्यादेर्व्यवच्छेदः	=>	इत्यादेः+व्यवच्छेदः
घटत्वावच्छिन्नप्रकारकाऽभेदसंसर्गकयोग्यताज्ञानस्य	=>	घटत्वावच्छिन्नप्रकारक+अभेदसंसर्गकयोग्यताज्ञानस्य
तद्घटितसमुदायस्यापि	=>	तद्घटितसमुदायस्य+अपि
घटत्वावच्छिन्नप्रकारकाऽभेदसंसर्गकशाब्दबोधापादकत्वसंभवादिति	=>	घटत्वावच्छिन्नप्रकारक+अभेदसंसर्गकशाब्दबोधापादकत्वसंभवात्+इति
समवायेनैव	=>	समवायेन+एव
हेतुत्वं वाच्यम्,	=>	हेतुत्वम्+ वाच्यम्,
विशेष्यतासम्बन्धेनोपस्थितेः	=>	विशेष्यतासम्बन्धेन+उपस्थितेः
सत्वेपि	=>	सत्वे+अपि
कुत्राऽप्यसत्वात्	=>	कुत्र+अपि+असत्वात्
समवायेनात्मनि	=>	समवायेन+आत्मनि
सत्वेपि	=>	सत्वे+अपि
तद्विरहादुपस्थितेः	=>	तद्विरहात्+उपस्थितेः
कारणत्वमेव	=>	कारणत्वम्+एव
संभवतीत्याशंकते	=>	संभवति+इति+आशंकते
पदादनुपस्थितत्वेपीति12	=>	पदादनुपस्थितत्वेपि+इति
द्रव्यपदजन्यद्रव्यत्वावच्छिन्नविषयकोपस्थितेरभावेपीत्यर्थः	=>	द्रव्यपदजन्यद्रव्यत्वावच्छिन्नविषयकोपस्थितेः+अभावेपि+इत्यर्थः
द्रव्यत्वादावसत्वेन	=>	द्रव्यत्वादौ+असत्वेन
प्रत्यासन्नेति	=>	प्रत्यासत्+न+इति
शाब्दबोधो द्रव्यपदजन्य	=>	शाब्दबोधः+ द्रव्यपदजन्य
द्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थितिं विना	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थितिम्+ विना
नोत्पद्यते	=>	न+उत्पद्यते
सहकारित्वमिति	=>	सहकारित्वम्+इति
कारणत्वं तदुपस्थितियोग्यताज्ञानयोः	=>	कारणत्वम्+ तदुस्थितियोग्यताज्ञानयोः
सहकारित्वमिति	=>	सहकारित्वम्+इति
कारणत्वं न	=>	कारणत्वम्+ न
सत्वात्तत्र	=>	सत्वात्+तत्र
द्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थितेर्व्यभिचारः	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थितेः+व्यभिचारः
एवं द्रव्यत्वे	=>	एवम्+ द्रव्यत्वे
प्रमेयत्वावच्छिन्नोपस्थितेर्व्यभिचारः	=>	प्रमेयत्वावच्छिन्नोपस्थितेः+व्यभिचारः
तं दर्शयति	=>	तम्+ दर्शयति
समवायेनैवेत्यर्थः	=>	समवायेन+एवेति+अर्थः
हेतुभूतप्रमेयपदजन्येत्यर्थः	=>	हेतुभूतप्रमेयपदजन्येति+अर्थः
द्रव्यपदजन्येत्यर्थः	=>	द्रव्यपदजन्येति+अर्थः
12अकिञ्चित्करत्वादिति12	=>	अकिञ्चित्करत्वात्+इति
व्यभिचारित्वादिति	=>	व्यभिचारित्वात्+इति
धर्मितावच्छेदकताप्रत्यासत्त्याऽभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दाधिकरणे	=>	धर्मितावच्छेदकताप्रत्यासत्त्या+अभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दाधिकरणे
एवं	=>	एवम्+तादृशशाब्दाधिकरणे
द्रव्यत्वे प्रमेयत्वावच्छिन्नोपस्थितेर्व्यभिचारोबोध्यः	=>	प्रमेयत्वावच्छिन्नोपस्थितेः+ व्यभिचारः+बोध्यः
प्रमेयत्वावच्छिन्नोपस्थितेर्व्यभिचारोबोध्यः	=>	व्यभिचारः+बोध्यः
कार्यकारणभावो न	=>	कार्यकारणभावः+ न
विषयनिष्ठप्रत्यासत्यैवोपस्थितेरपि	=>	विषयनिष्ठप्रत्यासत्यैव+उपस्थितेः+अपि
कार्यकारणभावं समर्थयति	=>	कार्यकारणभावम्+ समर्थयति
12हेतुत्वोपगमादिति12	=>	हेतुत्वोपगमात्+इति
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
प्रकारतासम्बन्धेनोपस्थितिः	=>	प्रकारतासम्बन्धेन+उपस्थितिः
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
अपेक्षितत्वमाह	=>	अपेक्षितत्वम्+आह
सम्बन्धेनेति	=>	सम्बन्धेन+इति
धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेनेत्यर्थः	=>	धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन+इत्यर्थः
यद्धर्मावच्छिन्नकार्यं प्रति	=>	यद्धर्मावच्छिन्नकार्यम्+ प्रति
शाब्दं प्रति	=>	शाब्दम्+ प्रति
व्याप्तीभूताऽभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दत्वावच्छिन्नकार्योत्पत्तौ	=>	व्याप्तीभूत+अभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दत्वावच्छिन्नकार्योत्पत्तौ
पदजन्यपदार्थोपस्थित्यसत्वे	=>	पदजन्यपदार्थोपस्थिति+असत्वे
सम्बन्धेनाऽभेदसंसर्गक	=>	सम्बन्धेन+अभेदसंसर्गक
प्रकारतासम्बन्धेनोपस्थितिविरहे	=>	प्रकारतासम्बन्धेन+उपस्थितिविरहे
धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेनापि	=>	धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन+अपि
शाब्दबोधाऽसंभवादिति	=>	शाब्दबोध+असंभवात्+इति
(1)-(वि-2)-यद्धर्मं प्रति	=>	(1)-(वि-2)-यद्धर्मम्+ प्रति
सम्बन्धेनेत्याद्युक्तिः	=>	सम्बन्धेन+इत्यादि+उक्क्तिः
चात्र	=>	च+अत्र
तद्धर्मावच्छिन्नकार्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावाऽप्रतियोगित्वम्	=>	तद्धर्मावच्छिन्नकार्यसमानाधिकरणात्यन्ताभाव+अप्रतियोगित्वम्
व्यापकत्वमत्र	=>	व्यापकत्वम्+अत्र
तदघटितं वा	=>	तदघटितम्+ वा
संयोगं प्रति	=>	संयोगम्+ प्रति
विभागस्यापि	=>	विभागस्य+अपि
संयोगोत्पत्तौ	=>	संयः+गः+त्पत्तौ
सत्वात्तस्यापि	=>	सत्वात्+तस्य+अपि
व्यापकत्वानुपपत्तेरिति	=>	व्यापकत्वानुपपत्तेः+इति
प्रकारतासम्बन्धेनोपस्थितेश्च	=>	प्रकारतासम्बन्धेन+उपस्थितेः+च
द्रव्यमित्यादावपि	=>	द्रव्यम्+इत्यादौ+अपि
धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेनाऽभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दाबोधापत्तिः	=>	धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन+अभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दाबोधापत्तिः
पदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाविरहान्नापत्तिरिति	=>	पदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाविरहात्+न+आपत्तिः+इति
प्रमेयो घट	=>	प्रमेयः+ घट
उक्ताऽऽकाङ्क्षाविरहेपि	=>	उक्त+आकाङ्क्षाविरहेपि
तादृशाऽऽकाङ्क्षाज्ञान	=>	तादृश+आकाङ्क्षाज्ञान
शाब्दाबोधेऽकिञ्चित्करत्वादिति	=>	शाब्दाबोधेऽकिञ्चित्करत्वात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
कार्यतावच्छेदकं द्रव्यत्वावच्छिन्न	=>	कार्यतावच्छेदकम्+ द्रव्यत्वावच्छिन्न
विशेष्यताकशाब्दत्वं,	=>	विशेष्यताकशाब्दत्वम्+,
एवं च	=>	एवम्+ च
निरुक्ताऽऽकाङ्क्षाज्ञानविरहान्नापत्तिः	=>	निरुक्त+आकाङ्क्षाज्ञानविरहात्+न+आपत्तिः
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
विशेष्यकेच्छावानयमिति	=>	विशेष्यक+इच्छावान्+अयम्+इति
तात्पर्यज्ञानमपि	=>	तात्पर्यज्ञानम्+अपि
निरूपिताऽवच्छिन्नत्व	=>	निरूपिता+अवच्छिन्नत्व
अत्रेदं बोध्यम्	=>	अत्र+इदम्+ बोध्यम्
तात्पर्यज्ञानानां विषयनिष्ठप्रत्यासत्त्या	=>	तात्पर्यज्ञानानाम्+ विषयनिष्ठप्रत्यासत्त्या
कार्यकारणभावो विषयनिष्ठप्रत्यासत्त्या	=>	कार्यकारणभावः+ विषयनिष्ठप्रत्यासत्त्या
संभवतीति	=>	संभवति+इति
स्वजनकज्ञानीयवृत्तिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेनैवोपस्थितेर्हेतुताऽस्तु	=>	स्वजनकज्ञानीयवृत्तिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन+एव+उपस्थितेः+हेतुता+अस्तु
किं प्रकारतानिवेशेनेति	=>	किम्+ प्रकारतानिवेशेन+इति
प्रकारतानिवेशेनेति	=>	प्रकारतानिवेशेन+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
द्रव्यं द्रव्यपद	=>	द्रव्यम्+ द्रव्यपद
शक्यं प्रमेयं	=>	शक्यम्+ प्रमेयम्+
प्रमेयं प्रमेयपदशक्यमिति	=>	प्रमेयम्+ प्रमेयपदशक्यम्+इति
प्रमेयपदशक्यमिति	=>	प्रमेयपदशक्यम्+इति
समूहालंबनज्ञानं प्रमेयत्वावच्छिन्ने	=>	समूहालंबनज्ञानम्+ प्रमेयत्वावच्छिन्ने
विषयकोपस्थितेर्निरुक्त	=>	विषयकोपस्थितेः+निरुक्त
सत्वात्प्रमेयत्वेपि	=>	सत्वात्+प्रमेयत्वेपि
शाब्दापत्तिरतः	=>	शाब्दापत्तिः+अतः
चोक्तधर्मितावच्छेदकताविशिष्टप्रकारताया	=>	च+उक्तधर्मितावच्छेदकताविशिष्टप्रकारताया
सत्वान्नापत्तिः	=>	सत्वात्+न+आपत्तिः
यत्तु	=>	यत्+तु
प्रकारतायां तादृशावच्छेदकतावै	=>	प्रकारतायाम्+ तादृशावच्छेदकतावै.
सम्बन्धावच्छिन्नत्व-स्वानवच्छेदकानवच्छिन्नत्व-स्ववृत्तित्वैतच्चतुयसं |	=>	सम्बन्धावच्छिन्नत्व-स्वानवच्छेदकानवच्छिन्नत्व-स्ववृत्तित्वैतत्+चतुभयसम्+ |
स्ववृत्तित्वं न	=>	स्ववृत्तित्वम्+ न
द्रव्यं द्रव्यपदजन्यं	=>	द्रव्यम्+द्रव्यपदजन्यम्+ घटः+च
द्रव्यपदजन्यं	=>	घटः+च
द्रव्यसम्बन्धीति समूहालंबनं	=>	समूहालंबनम्+ ततः
ततःप्रतिबन्धकवशाद्द्रव्यविषयकोपस्थितिर्नजाता	=>	प्रतिबन्धकवशाद्द्रव्यविषयकोपस्थितिः+नजाता
उद्बोधकादुपस्थित	=>	उद्बोधकात्+उपस्थित
द्रव्यत्वनिष्ठप्रकारतायां सत्वादतो	=>	द्रव्यत्वनिष्ठप्रकारतायाम्+ सत्वादतः+
सत्वादतो द्वितीयसम्बन्धनिवेशः	=>	सत्वादतः+ द्वितीयसम्बन्धनिवेशः
घटो घटपदशक्य	=>	घटः+ घटपदशक्य
प्रमेयवान्प्रमेयपदशक्य	=>	प्रमेयवान्+प्रमेयपदशक्य
वृत्तिज्ञानात्प्रमेय	=>	वृत्तिज्ञानात्+प्रमेय
घटोपस्थितिस्तत्र	=>	घटोपस्थितिः+तत्र
तन्न	=>	तत्+न
द्रव्यं द्रव्यपद	=>	द्रव्यम्+ द्रव्यपद
शक्यमिति	=>	शक्यम्+इति
द्रव्योपस्थितिस्तत्र	=>	द्रव्योपस्थितिः+तत्र
शाब्दापत्तिदुर्वारैवेति	=>	शाब्दापत्तिदुर्वार+एवेति
अत्रेदं बोध्यम्	=>	अत्र+इदम्+ बोध्यम्
घटो घटपदशक्यः	=>	घटः+ घटपदशक्यः
घटपदं घटे	=>	घटपदम्+ घटे
घटपदं पटसम्बन्धिशक्तमित्यादि	=>	घटपदम्+ पटसम्बन्धिशक्तम्+इत्यादि
पटसम्बन्धिशक्तमित्यादि	=>	पटसम्बन्धिशक्तम्+इत्यादि
प्रकारताऽन्यतमसम्बन्धेनोपस्थितेः	=>	प्रकारता+अन्यतमसम्बन्धेन+उपस्थितेः
प्रकारतासम्बन्धेनोपस्थितेः	=>	प्रकारतासम्बन्धेन+उपस्थितेः
दोषमाह	=>	दोषम्+आह
प्रमेयं प्रमेयपद	=>	प्रमेयम्+ प्रमेयपद
शक्यमिति	=>	शक्यम्+इति
वृत्तिज्ञानजन्येत्यर्थः	=>	वृत्तिज्ञानजन्येति+अर्थः
भानमिति	=>	भानम्+इति
द्रव्यं प्रमेयं	=>	द्रव्यम्+ प्रमेयम्+
प्रमेयं चेति	=>	प्रमेयम्+ चेति
नोपस्थितिरित्यर्थः	=>	न+उपस्थितिः+इत्यर्थः
नोपस्थितेः	=>	न+उपस्थितेः
सत्वात्तत्र	=>	सत्वात्+तत्र
सम्बन्धेनाऽभेद	=>	सम्बन्धेन+अभेद
शाब्दापत्तिवारणायेत्यर्थः	=>	शाब्दापत्तिवारणायेति+अर्थः
तथाचोद्बोधकान्तर	=>	तथाच+उद्बोधकान्तर
विषयकोपस्थितेर्द्रव्यत्वा	=>	विषयकोपस्थितेः+द्रव्यत्वा
वच्छिन्नविशेष्यकं यद्	=>	वच्छिन्नविशेष्यकम्+ यद्
वृत्तिज्ञानं "द्रव्यं	=>	वृत्तिज्ञानम्+ "द्रव्यम्+
"द्रव्यं द्रव्यपद	=>	"द्रव्यम्+ द्रव्यपद
शक्यमित्याकारकं"	=>	शक्यम्+इत्याकारकम्+"
तज्जन्यत्वाभावान्नापत्तिः	=>	तज्जन्यत्वाभावात्+न+आपत्तिः
द्रव्यत्व-प्रमेयत्वादिधर्माणां कार्यकारणतावच्छेदककोटौ	=>	द्रव्यत्व-प्रमेयत्वादिधर्माणाम्+ कार्यकारणतावच्छेदककोटौ
हेतुताकल्पनमयुक्तमिति	=>	हेतुताकल्पनम्+अयुक्तम्+इति
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
हेतुत्वकल्पनमयुक्तमित्यर्थः	=>	हेतुत्वकल्पनम्+अयुक्तम्+इत्यर्थः
पुरुषभेदेनेति|	=>	पुरुषभेदेन+इति|
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
चैत्रीयोपस्थितेः	=>	चैत्रीय+उपस्थितेः
तत्पुरुषीयत्वं निवेश्यमिति	=>	तत्पुरुषीयत्वम्+ निवेश्यम्+इति
निवेश्यमिति	=>	निवेश्यम्+इति
द्रव्यत्वावच्छिन्नधर्मिकयोग्यताज्ञानादिरूपसामग्र्यभावान्न	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नधर्मिकयोग्यताज्ञानादिरूपसामग्र्यभावात्+न
घटोघट	=>	घटः+घट
शाब्दबोधापत्तिरिति	=>	शाब्दबोधापत्तिः+इति
शंकितुराशयः	=>	शंकितुः+आशयः
कार्यतावच्छेदककोटावव्यवहितोत्तरत्वनिवेशस्यावश्यकतया	=>	कार्यतावच्छेदककोटौ+अव्यवहितोत्तरत्वनिवेशस्यावश्यकतया
कस्यापि	=>	कस्य+अपि
कार्यतावच्छेदकस्याभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दाबोधत्वाऽव्यापकतयाऽसमनियततया	=>	कार्यतावच्छेदकस्याभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दाबोधत्व+अव्यापकतय+असमनियततया
चाऽनपेक्षणत्पदादनुपस्थितत्वेपि	=>	च+अनपेक्षणत्+पदत्+अनुपस्थितत्वेपि
शाब्दबोधापत्तिदुर्वारैवेति	=>	शाब्दबोधापत्तिदुर्वार+एवेति
अपेक्षणादुक्तस्थले	=>	अपेक्षणात्+उक्तस्थले
विरहादिति	=>	विरहात्+इति
तज्जनकत्वं तदव्यवहितपूर्ववृत्तित्वमात्रम्,	=>	तज्जनकत्वम्+ तदव्यवहितपूर्ववृत्तित्वमात्रम्,
उपस्थित्यव्यवहितपूर्ववर्त्तियत्प्रमेयं प्रमेयपदशक्यमितिवृत्तिज्ञानं	=>	उपस्थित्यव्यवहितपूर्ववर्त्तियत्+प्रमेयम्+ प्रमेयपदशक्यम्+इतिवृत्तिज्ञानम्+
प्रमेयपदशक्यमितिवृत्तिज्ञानं तदीयवृत्तिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकता	=>	प्रमेयपदशक्यम्+इतिवृत्तिज्ञानम्+ तदीयवृत्तिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकता
अयं च	=>	अयम्+ च
प्रमेयपदजन्योपस्थितीयप्रकारतायां नतूद्बोधकान्तरजन्यद्रव्योपस्थितीयद्रव्यत्वनिष्ठप्रकारतायां,	=>	प्रमेयपदजन्योपस्थितीयप्रकारतायाम्+ नतु+उद्बोधकान्तरजन्यद्रव्योपस्थितीयद्रव्यत्वनिष्ठप्रकारतायाम्+,
नतूद्बोधकान्तरजन्यद्रव्योपस्थितीयद्रव्यत्वनिष्ठप्रकारतायां,	=>	नतु+उद्बोधकान्तरजन्यद्रव्योपस्थितीयद्रव्यत्वनिष्ठप्रकारतायाम्+,
प्रकारतायां तादृशधर्मितावच्छेदकतावै	=>	प्रकारतायाम्+ तादृशधर्मितावच्छेदकतावै
स्वप्रयोज्यत्वसं |	=>	स्वप्रयोज्यत्वसम्+ |
स्वजनकज्ञानीयवृत्तिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकताविशिष्टप्रकारतासम्बन्धेनोपस्थितेः	=>	स्वजनकज्ञानीयवृत्तिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकताविशिष्टप्रकारतासम्बन्धेन+उपस्थितेः
व्यभिचारमाशंकते	=>	व्यभिचारम+आशंकते
पदार्थेपीति|	=>	पदार्थेपि+इति|
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
अभावादिति|	=>	अभावात्+इति|
सत्वादिति	=>	सत्वात्+इति
स्वजनकज्ञानीयवृत्तिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकताविशिष्टत्वेनैव	=>	स्वजनकज्ञानीयवृत्तिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकताविशिष्टत्वेन+एव
प्रकारतानिवेशोस्तु	=>	प्रकारतानिवेशः+अस्तु
चान्यतरान्तर्गतद्वितीयसम्बन्धसत्वान्न	=>	चान्यतरान्तर्गतद्वितीयसम्बन्धसत्वात्+न
यो विचारः	=>	यः+ विचारः
व्यभिचारो वारणीय	=>	व्यभिचारः+ वारणीय
रीतिश्च	=>	रीतिः+च
धूमलिंगकवह्निविधेयकानुमितिं प्रति	=>	धूमलिंगकवह्निविधेयकानुमितिम्+ प्रति
प्रामाण्यज्ञानं ततो	=>	प्रामाण्यज्ञानम्+ ततः+
ततो वह्निव्याप्यवत्ता	=>	ततः+ वह्निव्याप्यवत्ता
ततो वह्निव्याप्याऽऽलोकवद्द्रव्यमिति	=>	ततः+ वह्निव्याप्य+आलोकवद्द्रव्यम्+इति
वह्निव्याप्याऽऽलोकवद्द्रव्यमिति	=>	वह्निव्याप्य+आलोकवद्द्रव्यम्+इति
ज्ञाननाशश्च	=>	ज्ञाननाशः+च
ततो वह्निमान्पर्वतः	=>	ततः+ वह्निमान्+पर्वतः
वह्निमान्पर्वतः	=>	वह्निमान्+पर्वतः
द्रव्यंवह्निमदिति	=>	द्रव्यम्+वह्निमत्+इति
समूहालंबनानुमितिः	=>	समूहालंबन+अनुमितिः
समूहालंबनानुमित्यधिकरणे	=>	समूहालंबनानुम्+इत्यधिकरणे
कार्यतावच्छेदकतासम्बन्धोदर्शितः	=>	कार्यतावच्छेदकतासम्बन्धः+दर्शितः
तद्वत्प्रकृतेपि	=>	तद्वत्+प्रकृतेपि
स्वजनकज्ञानीयवृत्तिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकताविशिष्टप्रकारताकार्यतावच्छेदकतासम्बन्धस्तथाच	=>	स्वजनकज्ञानीयवृत्तिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकताविशिष्टप्रकारताकार्यतावच्छेदकतासम्बन्धः+तथाच
नोक्तव्यभिचार	=>	न+उक्तव्यभिचार
(वि-2)सत्वात्तत्र	=>	(वि-2)सत्वात्+तत्र
प्रकारतासम्बन्धेनशाब्दबोधानुत्पत्तेरन्वयव्यभिचारात्	=>	प्रकारतासम्बन्धेनशाब्दबोधानुत्पत्तेः+अन्वयव्यभिचारात्
कार्यतावच्छेदकतासम्बन्धत्वेऽन्वयव्यभिचारणेपि	=>	कार्यतावच्छेदकतासम्बन्धत्वे+अन्वयव्यभिचारणेपि
शाब्दबोधोत्पत्तेस्तत्र	=>	शाब्दबोधोत्पत्तेः+तत्र
इत्थं च	=>	इत्थम्+ च
विषयतानिवेशेपि	=>	विषयतानिवेशे+अपि
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
संसर्गेणोपस्थितेर्मुख्य	=>	संसर्गेणोपस्थितेः+मुख्य
कार्यतावच्छेदककोटावेव	=>	कार्यतावच्छेदककोटौ+एव
विषयतायां संसर्गताभिन्नत्वं	=>	विषयतायाम्+ संसर्गताभिन्नत्वम्+
संसर्गताभिन्नत्वं निवेशनीयमिति	=>	संसर्गताभिन्नत्वम्+ निवेशनीयम्+इति
निवेशनीयमिति	=>	निवेशनीयम्+इति
शक्तिग्रहाऽविषयस्यापूर्वव्यक्तेरपि	=>	शक्तिग्रह+अविषयस्यापूर्वव्यक्तेः+अपि
तच्छब्दान्नीलघटयोः	=>	तत्+शब्दात्+नीलघटयोः
तादृशप्रकारतासम्बन्धेनोपस्थितेश्च	=>	तादृशप्रकारतासम्बन्धेन+उपस्थितेः+च
विरहान्न	=>	विरहात्+न
आकाङ्क्षायाअप्रयोजकत्वादिति	=>	आकाङ्क्षायाअप्रयोजकत्वात्+इति
तेन्न	=>	चेत्+न
यद्विषयतयोर्न	=>	यद्विषयतयोः+न
भावापन्नयोस्तयोराकाङ्क्षा	=>	भावापन्नयोः+तयोः+आकाङ्क्षा
चाऽऽकाङ्क्षाज्ञानरूपकारणविरहान्नापत्तिरिति	=>	चाऽऽकाङ्क्षाज्ञानरूपकारणविरहात्+न+आपत्तिः+इति
अयमत्रसंग्रहः	=>	अयम्+अत्रसंग्रहः
घटप्रकारकशाब्दबोधं प्रति	=>	घटप्रकारकशाब्दबोधम्+ प्रति
द्रव्यत्वावच्छिन्नविषयकशाब्दबोधं प्रति	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नविषयकशाब्दबोधम्+ प्रति
द्रव्यपदवृत्तिज्ञानजन्योपस्थितिं विनापि	=>	द्रव्यपदवृत्तिज्ञानजन्योपस्थितिम्+ विनापि
प्रमेयपदवृत्तिज्ञानजन्यप्रमेयोपस्थितितो यथा	=>	प्रमेयपदवृत्तिज्ञानजन्यप्रमेयोपस्थितितः+ यथा
घटप्रकारकयोग्यताज्ञानबलात्तत्र	=>	घटप्रकारकयोग्यताज्ञानबलात्+तत्र
शाब्दबोधो भवति	=>	शाब्दबोधः+ भवति
तादृशयोग्यताज्ञानबलात्कथं न	=>	तादृशयोग्यताज्ञानबलात्+कथम्+ न
घटप्रकारकशाब्दबोधो जायते	=>	घटप्रकारकशाब्दबोधः+ जायते
द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकोपस्थितिरूपकारणविरहान्न	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकोपस्थितिरूपकारणविरहात्+न
तादृशोपस्थितेर्द्रव्यत्वे	=>	तादृशोपस्थितेः+द्रव्यत्वे
तादृशोपस्थितिविरहस्याकिञ्चित्करत्वात्	=>	तादृशोपस्थितिविरहस्य+अकिञ्चित्करत्वात्
द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकशाब्दबोधम्+ प्रति
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
तदानीं द्रव्यपदवृत्तिज्ञानजन्यद्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थितिविरहान्न	=>	तदानीम्+ द्रव्यपदवृत्तिज्ञानजन्यद्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थितिविरहात्+न
द्रव्यपदवृत्तिज्ञानजन्यद्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थितिविरहान्न	=>	द्रव्यपदवृत्तिज्ञानजन्यद्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थितिविरहात्+न
एवं चैकपुरुषस्य	=>	एवम्+ च+एकपुरुषस्य
चैकपुरुषस्य	=>	च+एकपुरुषस्य
विषयकशाब्दबोधं प्रति	=>	विषयकशाब्दबोधम्+ प्रति
कारणत्वं वाच्यमिति	=>	कारणत्वम्+ वाच्यम्+इति
वाच्यमिति	=>	वाच्यम्+इति
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
कारणत्वं 	=>	कारणत्वम्+ 
एवं द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यक--घटप्रकारकशाब्दबोधं	=>	एवम्+ द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यक--घटप्रकारकशाब्दबोधम्+
द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यक--घटप्रकारकशाब्दबोधं प्रति	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यक--घटप्रकारकशाब्दबोधम्+ प्रति
योग्यताज्ञानस्यापि	=>	योग्यताज्ञानस्य+अपि
समवायेनैव	=>	समवायेन+एव
हेतुत्वं वक्तव्यम्,	=>	हेतुत्वम्+ वक्तव्यम्,
द्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थितिं विना	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थितिम्+ विना
एवं च	=>	एवम्+ च
घटो इत्यत्र	=>	घटः+ इत्यत्र
हेतुत्वाकल्पनेनैव	=>	हेतुत्वाकल्पनेन+एव
तादृशशाब्दबोधं प्रति	=>	तादृशशाब्दबोधम्+ प्रति
धर्मितावच्छेदकानां बाहुल्येन	=>	धर्मितावच्छेदकानाम्+ बाहुल्येन
घटप्रकारकशाब्दबोधं प्रति	=>	घटप्रकारकशाब्दबोधम्+ प्रति
पदार्थोपस्थितेश्च	=>	पदार्थोपस्थितेः+च
तत्पुरुषीयद्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति	=>	तत्पुरुषीयद्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकशाब्दबोधम्+ प्रति
कार्यकारणभावो न	=>	कार्यकारणभावः+ न
तद्भेदापत्तेः	=>	तत्+भेदापत्तेः
एवमेव	=>	एवम्+एव
द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकशाब्दबोधम्+ प्रति
लाघवाद्धेतुत्वे	=>	लाघवात्+हेतुत्वे
हेतुत्वमावश्यकम्	=>	हेतुत्वम्+आवश्यकम्
द्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थितिं विना	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थितिम्+ विना
ज्ञानबलाच्छाब्दबोध	=>	ज्ञानबलात्+शाब्दबोध
संभवादिति	=>	संभवात्+इति
घटप्रकारकशाब्दबोधं प्रति	=>	घटप्रकारकशाब्दबोधम्+ प्रति
पुरुषास्तद्भेदेन	=>	पुरुषाः+तत्+भेदेन
एवं एकघटस्थलेपि	=>	एवम्+ एकघटस्थलेपि
एवं द्रव्यत्वा	=>	एवम्+ द्रव्यत्वा
वच्छिन्नोपस्थितेर्हेतुतायामपि	=>	वच्छिन्नोपस्थितेः+हेतुतायाम्+अपि
कार्यकारणभावानन्त्यमिति	=>	कार्यकारणभावानन्त्यम्+इति
गौरवमतोधर्मिता	=>	गौरवमतः+धर्मिता
लाघवमिति	=>	लाघवम्+इति
एवमपि	=>	एवम्+अपि
धर्मितावच्छेदकानां बाहुल्येन	=>	धर्मितावच्छेदकानाम्+ बाहुल्येन
तद्भेदात्कार्य	=>	तत्+भेदात्+कार्य
अत्रोच्यते	=>	अत्र+उच्यते
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
सामान्यतो द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यक	=>	सामान्यतः+ द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यक
पदवृत्तिज्ञानजन्योपस्थितेर्हेतुत्वे	=>	पदवृत्तिज्ञानजन्योपस्थितेः+हेतुत्वे
द्रव्यं घटपदशक्यमिति	=>	द्रव्यम्+ घटपदशक्यम्+इति
घटपदशक्यमिति	=>	घटपदशक्यम्+इति
द्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थितिर्वर्तते	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नोपस्थितिः+वर्तते
शाब्दापत्तिर्दुर्वारैवेति	=>	शाब्दापत्तिः+दुर्वार+एवेति
एवं च	=>	एवम्+ च
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
इत्यानुपूर्वीज्ञानत्वेनापि	=>	इत्यानुपूर्वीज्ञानत्वेन+अपि
कारणत्वान्तरं वाच्यमिति	=>	कारणत्वान्तरम्+ वाच्यम्+इति
वाच्यमिति	=>	वाच्यम्+इति
अन्यपदघटीताऽऽकांक्षाज्ञानाभ्यां शाब्दबोधापत्तिः	=>	अन्यपदघटीत+आकांक्षाज्ञानाभ्याम्+ शाब्दबोधापत्तिः
एवं च	=>	एवम्+ च
पुरुषास्तद्भेदेन	=>	पुरुषाः+तत्+भेदेन
वच्छेदकं निवेश्य	=>	वच्छेदकम्+ निवेश्य
विशेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेनाऽभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दबोधस्य	=>	विशेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन+अभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दबोधस्य
प्रत्यक्षात्मकघटप्रकारकयोग्यताज्ञानमादायापत्तिरबाधितैव	=>	प्रत्यक्ष+आत्मकघटप्रकारकयोग्यताज्ञानम्+आदायापत्तिः+अबाधित+एव
घटप्रकारकशाब्दबोधं प्रति	=>	घटप्रकारकशाब्दबोधम्+ प्रति
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
समवायेनैव,	=>	समवायेन+एव,
अर्थाऽघटिततया	=>	अर्था+अघटिततया
एवं च	=>	एवम्+ च
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
प्रमेयो घट	=>	प्रमेयः+ घट
इत्यानुपूर्वीज्ञानस्यापि	=>	इत्यानुपूर्वीज्ञानस्य+अपि
तादृशाऽऽकाङ्क्षाज्ञानदपि	=>	तादृशाऽऽकाङ्क्षाज्ञानत्+अपि
चाभेद	=>	च+अभेद
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
इत्याकाङ्क्षाज्ञानं विनापि	=>	इत्याकाङ्क्षाज्ञानम्+ विनापि
प्रमेयो घट	=>	प्रमेयः+ घट
घटप्रकारकशाब्दबोधो जायते,	=>	घटप्रकारकशाब्दबोधः+ जायते,
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
इत्याकाङ्क्षाज्ञानं विनापि	=>	इत्याकाङ्क्षाज्ञानम्+ विनापि
कथं न	=>	कथम्+ न
अतो द्रव्यत्वधर्मितावच्छेदकाभेद	=>	अतः+ द्रव्यत्वधर्मितावच्छेदकाभेद
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
योग्यताज्ञानत्वेनैका	=>	योग्यताज्ञानत्वेन+एका
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
परस्परं सहकारिता	=>	परस्परम्+ सहकारिता
एवं प्रमेयत्वधर्मितावच्छेदकाऽभेद	=>	एवम्+ प्रमेयत्वधर्मितावच्छेदक+अभेद
प्रमेयत्वधर्मितावच्छेदकाऽभेद	=>	प्रमेयत्वधर्मितावच्छेदक+अभेद
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
प्रमेयो घट	=>	प्रमेयः+ घट
परस्परं सहकारिता	=>	परस्परम्+ सहकारिता
एवं च	=>	एवम्+ च
शाब्दबोधस्याऽप्रसिद्ध्याऽऽकाङ्क्षाज्ञानयोग्यता	=>	शाब्दबोधस्य+अप्रसिद्ध्या+आकाङ्क्षाज्ञानयोग्यता
ज्ञानयोस्तत्र	=>	ज्ञानयोः+तत्र
कारणत्वानभ्युपगमान्न	=>	कारणत्वानभ्युपगमात्+न
संभवतीति	=>	संभवति+इति
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
कारणतायां जन्यतासम्बन्धेनाऽव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेनाऽवच्छेदकत्वमेवेति	=>	कारणतायाम्+ जन्यतासम्बन्धेन+अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन+अवच्छेदकत्वम्+एवेति
जन्यतासम्बन्धेनाऽव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेनाऽवच्छेदकत्वमेवेति	=>	जन्यतासम्बन्धेन+अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन+अवच्छेदकत्वम्+एवेति
मणिकृताऽभिधानात्	=>	मणिकृत+अभिधानात्
इत्थं द्रव्यं	=>	इत्थम्+ द्रव्यम्+
द्रव्यं घटइत्यानुपूर्वीघटकद्रव्यपदस्य	=>	द्रव्यम्+ घटइत्यानुपूर्वीघटकद्रव्यपदस्य
शक्तिभ्रमो लक्षणग्रहो	=>	शक्तिभ्रमः+ लक्षणग्रहः+
लक्षणग्रहो वा	=>	लक्षणग्रहः+ वा
शाब्दबोधापत्तिर्दुर्वारैव	=>	शाब्दबोधापत्तिः+दुर्वारैव
घटोघट	=>	घटः+घट
इत्यानुपूर्वीघटकघटपदवृत्तिज्ञानजन्योपस्तितेरपि	=>	इत्यानुपूर्वीघटकघटपदवृत्तिज्ञानजन्योपस्तितेः+अपि
प्रकारतासम्बन्धेनाभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दं प्रति	=>	प्रकारतासम्बन्धेनाभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दम्+ प्रति
शक्तिभ्रमो लक्षणग्रहो	=>	शक्तिभ्रमः+ लक्षणग्रहः+
लक्षणग्रहो वा	=>	लक्षणग्रहः+ वा
सत्यां द्रव्यत्वेऽभेद	=>	सत्याम्+ द्रव्यत्वे+अभेद
द्रव्यत्वेऽभेद	=>	द्रव्यत्वे+अभेद
एवं च	=>	एवम्+ च
घटो घट	=>	घटः+ घट
शक्तिप्रमातो घटत्वावच्छिन्नोपस्थितौ	=>	शक्तिप्रमातः+ घटत्वावच्छिन्नोपस्थितौ
एवं मिश्रमते	=>	एवम्+ मिश्रमते
कारणत्वं नास्ति	=>	कारणत्वम्+ नास्ति
तयैवाकाङ्क्षाज्ञानस्य	=>	तयैव+आकाङ्क्षाज्ञानस्य
तात्पर्यज्ञानं वाक्यधर्मिकमेव	=>	तात्पर्यज्ञानम्+ वाक्यधर्मिकम्+एव
वाक्यधर्मिकमेव	=>	वाक्यधर्मिकम्+एव
विशेष्यकाऽभेद	=>	विशेष्यक+अभेद
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
समवायेनैव	=>	समवायेन+एव
द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकाभेदसंसर्गकघटप्रकारकयोग्यताज्ञानस्यापि	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यकाभेदसंसर्गकघटप्रकारकयोग्यताज्ञानस्य+अपि
समवायेनैव	=>	समवायेन+एव
तदैवोपपद्यते	=>	तदैव+उपपद्यते
एवं च	=>	एवम्+ च
नापत्तिरिति	=>	न+आपत्तिः+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
विशेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेनाऽभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दं प्रति	=>	विशेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन+अभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दम्+ प्रति
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
विशेष्यतातन्निरूपक	=>	विशेष्यतातत्+निरूपक
सं |	=>	सम्+ |
च	=>	+सम्बन्धावच्छिन्नविशेष्यत्यनिष्ठप्रकारता
इत्यानुपूर्व्यवच्छिन्नं	=>	द्रव्यम्+घट
वाक्यं द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपिताभेदसम्बन्धावच्छिन्नघटप्रकारतानिरूपकशाब्दबोधेच्छेयोच्चरितमिति	=>	इत्यानुपूर्व्यवच्छिन्नम्+ वाक्यम्+
द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपिताभेदसम्बन्धावच्छिन्नघटप्रकारतानिरूपकशाब्दबोधेच्छेयोच्चरितमिति तात्पर्यज्ञानस्य	=>	वाक्यम्+ द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपिताभेदसम्बन्धावच्छिन्नघटप्रकारतानिरूपकशाब्दबोधेच्छेयः+च्चरितम्+इतितात्पर्यज्ञानस्य
तात्पर्यज्ञानस्य	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपिताभेदसम्बन्धावच्छिन्नघटप्रकारतानिरूपकशाब्दबोधेच्छेयः+च्चरितम्+इतितात्पर्यज्ञानस्य
सत्वात्तत्र	=>	सत्वात्+तत्र
घटो घट	=>	घटः+ घट
प्रत्यक्षात्मकयोग्यताज्ञानस्य	=>	प्रत्यक्ष+आत्मकयोग्यताज्ञानस्य
सत्वादिति	=>	सत्वात्+इति
(वि-1)-द्रव्यं घट	=>	(वि-1)-द्रव्यम्+ घट
धर्मितावच्छेदकाऽप्रवेशेनाऽभेदसंसर्गकघटप्रकारकबोधस्य	=>	धर्मितावच्छेदका+अप्रवेशेन+अभेदसंसर्गकघटप्रकारकबोधस्य
आपत्तिरिति	=>	आपत्तिः+इति
प्रसिद्धस्येत्यारभ्य	=>	प्रसिद्धस्य+इति+आरभ्य
चेदिति	=>	चेत्+इति
ग्रन्थेनाऽऽशंकितं समाधत्ते	=>	ग्रन्थेनाऽऽशंकितम्+ समाधत्ते
तर्हीत्यादिना	=>	तर्हि+इत्यादिना
प्रकारतावच्छेदकधर्मो ग्राह्यः	=>	प्रकारतावच्छेदकधर्मः+ ग्राह्यः
अग्रिमतद्धर्मपदेनापि	=>	अग्रिमतद्धर्मपदेन+अपि
तथाचाऽभेदसंसर्गकबोधे	=>	तथाच+अभेदसंसर्गकबोधे
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
प्रकारतावच्छेदकीभूतघटत्वभेदविरहादिति	=>	प्रकारतावच्छेदकीभूतघटत्वभेदविरहात्+इति
जातित्वावच्छिन्नेति	=>	जातित्वावच्छिन्न+इति
पूर्वस्माद्विशेषः	=>	पूर्वस्मात्+विशेषः
धर्मितावच्छेदकस्येति12	=>	धर्मितावच्छेदकस्य+इति
इत्यनेनाऽन्वयः	=>	इत्यनेन+अन्वयः
शाब्दबोधो न	=>	शाब्दबोधः+ न
विशेष्यतावच्छेदकप्रकारतावच्छेदकयोरैक्यादिति	=>	विशेष्यतावच्छेदकप्रकारतावच्छेदकयोः+ऐक्यात्+इति
विशेष्यत्वप्रकारत्वयोरवच्छेदकत्वे	=>	विशेष्यत्वप्रकारत्वयोः+अवच्छेदकत्वे
विशेष्यतावच्छेदकता--प्रकारतावच्छेदकताचेत्यर्थः	=>	विशेष्यतावच्छेदकता--प्रकारतावच्छेदकताच+इत्यर्थः
निरवच्छिन्नावच्छेदकताकाभेद	=>	निरवच्छिन्न+अवच्छेदकताकाभेद
निरवच्छिन्नावच्छेदकता	=>	निरवच्छिन्न+अवच्छेदकता
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
जातित्वावच्छिन्नेति	=>	जातित्वावच्छिन्न+इति
कार्यतावच्छेदकानाक्रान्तत्वं बोध्यम्	=>	कार्यतावच्छेदकानाक्रान्तत्वम्+ बोध्यम्
घटो नीलघट	=>	घटः+ नीलघट
भेदाऽसत्वादत	=>	भेद+असत्वात्+अत
अन्वयबोधस्येति	=>	अन्वयबोधस्य+इति
अभेदसंसर्गकनीलघटप्रकारकघटविशेष्यकाऽन्वयबोधस्येत्यर्थः	=>	अभेदसंसर्गकनीलघटप्रकारकघटविशेष्यक+अन्वयबोधस्य+इत्यर्थः
प्राचीनानुनुमतत्वादाह	=>	प्राचीनानुमतत्वात्+आह
पर्याप्तिविवक्षयेत्यर्थः	=>	पर्याप्तिविवक्षयेति+अर्थः
12सोपि12	=>	सः+अपि
निरवच्छिन्नावच्छेदकताक	=>	निरवच्छिन्न+अवच्छेदकताक
निरवच्छिन्नावच्छेदकता	=>	निरवच्छिन्न+अवच्छेदकता
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
घटत्वभेदोभयं कारणम्	=>	घटत्वभेदः+भयम्+ कारणम्
नीलघटत्वोभयभेदो वा	=>	नीलघटत्वोभयभेदः+ वा
नाद्यः	=>	न+आद्यः
घटत्वेऽसत्वात्	=>	घटत्वे+असत्वात्
नीलघटो नीलघटइतिवाक्याच्छाब्धबोधापपत्तिः	=>	नीलघटः+ नीलघटइतिवाक्याच्छाब्धबोधोपपत्तिः
नीलघटत्वोभयभेदस्य	=>	नीलघटत्व+उभयभेदस्य
केवलान्वयित्वादिति	=>	केवल+अन्वयित्वात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
तद्रूपवृत्तिभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतानिरूपितनिरवच्छिन्नावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन	=>	तद्रूपवृत्तिभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतानिरूपितनिरवच्छिन्न+अवच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
प्रकारतायां रूपवृत्तित्वं	=>	प्रकारतायाम्+ रूपवृत्तित्वम्+
रूपवृत्तित्वं च	=>	रूपवृत्तित्वम्+ च
निरवच्छिन्नावच्छेदकतात्वा	=>	निरवच्छिन्न+अवच्छेदकतात्वा
वच्छेदकत्वसं |	=>	वच्छेदकत्वसम्+ |
बोधानुपपत्तिस्तदवस्थैव	=>	बोधानुपपत्तिः+तदवस्थैव
नीलघटत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितनिरवच्छिन्नावच्छेदकताया	=>	नीलघटत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितनिरवच्छिन्न+अवच्छेदकताया
साक्षात्परंपरासाधारणावच्छेदकतायाश्च	=>	साक्षात्+परंपरासाधारणावच्छेदकतायाः+च
समुदायेऽवच्छेदकतासत्वात्	=>	समुदाये+अवच्छेदकतासत्वात्
घटत्वगतैकत्वे	=>	घटत्वगत+एकत्वे
सत्वादिति	=>	सत्वात्+इति
एवं सति	=>	एवम्+ सति
जातिजातित्व-घटत्व-समुदायेऽवच्छेदकता	=>	जातिजातित्व-घटत्व-समुदाये+अवच्छेदकता
सत्वादिति	=>	सत्वात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
घटत्वगतैकत्ववृत्तिप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन	=>	घटत्वगत+एकत्ववृत्तिप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
घटत्वनिष्ठनिरवच्छिन्नावच्छेदकताप्रकारत्वावदन्यत्वस्य	=>	घटत्वनिष्ठनिरवच्छिन्न+अवच्छेदकताप्रकारत्वावत्+अन्यत्वस्य
स्वावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसं |	=>	स्वावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्+ |
प्रकारतावदन्यत्वं हेतुः	=>	प्रकारतावत्+अन्यत्वम्+ हेतुः
स्वनिरूपितावच्छेदकतात्वव्यापकत्वोभयसं |	=>	स्वनिरूपितावच्छेदकतात्वव्यापकत्व+उभयसम्+ |
स्वं प्रकारता	=>	स्वम्+ प्रकारता
स्वनिरूपितावच्छेदकतावत्वसं |	=>	स्वनिरूपितावच्छेदकतावत्वसम्+ |
स्वं विशेष्यता	=>	स्वम्+ विशेष्यता
एवं घटोघट	=>	एवम्+ घटः+घट
घटोघट	=>	घटः+घट
नापत्तिः	=>	न+आपत्तिः
विशेष्यतायां प्रकारतावदन्यत्वविरहात्	=>	विशेष्यतायाम्+ प्रकारतावत्+अन्यत्वविरहात्
प्रकारतावदन्यत्वविरहात्	=>	प्रकारतावत्+अन्यत्वविरहात्
स्ववृत्तित्वैतच्चतुष्टयसम्बन्धेन	=>	स्ववृत्तित्व+एतत्+चतुष्टयसम्बन्धेन
स्ववृत्तित्वं च	=>	स्ववृत्तित्वम्+ च
स्वावच्छेदकानवच्छिन्नत्वसं |	=>	स्वावच्छेदकानवच्छिन्नत्वसम्+ |
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
वच्छेदकतायां घटत्वनिष्ठप्रकारताव	=>	वच्छेदकतायाम्+ घटत्वनिष्ठप्रकारता
घटत्वविशिष्टपरतच्छब्दघटितात्सघटइतिवाक्याच्छाब्दबोधानुपपत्तिः	=>	घटत्वविशिष्टपरतत्+शब्दघटितात्+संघटइतिवाक्यात्+शाब्दबोधानुपपत्तिः
उद्देश्यांशेऽधिकावगाहिशाब्दबोधापत्तिः	=>	उद्देश्या+अंशे+अधिकावगाहिशाब्दबोधापत्तिः
इत्यादिग्रन्थस्तु	=>	इत्यादिग्रन्थः+तु
अवच्छेदकतायां निरवच्छिन्नत्वाभिप्रायेणाति	=>	अवच्छेदकतायाम्+ निरवच्छिन्नत्वाभिप्रायेणाति
(वि-1)-तद्धर्मनिष्ठनिरवच्छिन्नावच्छेदकताप्रकारतानिरूपितविशेष्यतानिरूपितनिरवच्छिन्नावच्छेदकतासम्बन्धेन	=>	(वि-1)-तद्धर्मनिष्ठनिरवच्छिन्न+अवच्छेदकताप्रकारतानिरूपितविशेष्यतानिरूपितनिरवच्छिन्न+अवच्छेदकतासम्बन्धेन
शाब्दं प्रत्येव	=>	शाब्दम्+ प्रति+एव
प्रत्येव	=>	प्रति+एव
किंचिद्धर्मावच्छिन्नैव	=>	किंचिद्धर्मावच्छिन्न+एव
तत्रापत्तिं परिहरति	=>	तत्र+आपत्तिम्+ परिहरति
स	=>	इत्यादिवाक्यात्+इति
जातिमानित्यादिवाक्यादित्यर्थः	=>	जातिमान्+इत्यादिवाक्यात्+इत्यर्थः
12जातित्वावच्छिन्नेति12	=>	जातित्वावच्छिन्न+इति
धर्मितावच्छेदकतायामन्वयः	=>	धर्मितावच्छेदकतायाम्+अन्वयः
12तद्धर्मावच्छिन्नेति12	=>	तद्धर्मावच्छिन्न+इति
जातित्वावच्छिन्नेत्यर्थः	=>	जातित्वावच्छिन्न+इत्यर्थः
अभेदसंसर्गकजातिमत्प्रकारकजातिमद्विशेष्यकबोधस्य	=>	अभेदसंसर्गकजातिमत्+प्रकारकजातिमद्विशेष्यकबोधस्य
12तद्धर्मावच्छिन्नेति	=>	तद्धर्मावच्छिन्न+इति
जातित्वावच्छिन्नेत्यर्थः	=>	जातित्वावच्छिन्न+इत्यर्थः
12तद्धर्मभेदस्यापीति12	=>	तद्धर्मभेदस्यापि+इति
जातित्वभेदस्यापीत्यर्थः	=>	जातित्वभेदस्यापि+इत्यर्थः
12कल्पनीयमिति12	=>	कल्पनीयम्+इति
किंचिद्धर्मावच्छिन्नावच्छेदकता	=>	किंचिद्धर्मावच्छिन्न+अवच्छेदकतe
प्रकारताकबोधं प्रति	=>	प्रकारताकबोधम्+ प्रति
कल्पनीयमिति	=>	कल्पनीयम्+इति
जातिमद्वान्	=>	जातिमत्+वान्
दण्डवानित्यादौ	=>	दण्डवान्+इत्यादौ
प्रकारतावच्छेदकतावच्छेदकतावच्छेदकदण्डत्वभेदविरहेणाऽन्वयबोधानुपपत्तिरत	=>	प्रकारतावच्छेदकतावच्छेदकतावच्छेदकदण्डत्वभेदविरहेण+अन्वयबोधानुपपत्तिः+अत
12अवच्छेदकतायामिति12	=>	अवच्छेदकतायाम्+इति
चरमावच्छेदकतायामित्यर्थः	=>	चरमावच्छेदकतायाम्+इत्यर्थः
इदमुपलक्षणम्	=>	इदम्+उपलक्षणम्
प्रथमावच्छेदकतायामपीत्यर्थः	=>	प्रथमावच्छेदकतायाम्+अपि+इत्यर्थः
अनुगतकार्यकारणभावमाह	=>	अनुगतकार्यकारणभावम्+आह
तद्धर्मान्यवृत्तीति	=>	तद्धर्मान्यवृत्ति+इति
वस्तुतो यस्मिन्धर्मे	=>	वस्तुतः+ यस्मिन्धर्मे
विषयताविशेषसम्बन्धेन-शाब्दबोधस्तिष्ठति	=>	विषयताविशेषसम्बन्धेन-शाब्दबोधः+तिष्ठति
तदन्यधर्मस्तत्पदेन	=>	तदन्यधर्मः+तत्पदेन
शाब्दबोधस्तत्र	=>	शाब्दबोधः+तत्र
ज्ञानमिति	=>	ज्ञानम्+इति
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
ज्ञानमात्रं घटत्वान्यवृत्तिविषयतासम्बन्धेन	=>	ज्ञानमात्रम्+ घटत्वान्यवृत्तिविषयतासम्बन्धेन
ज्ञानं प्रति	=>	ज्ञानम्+ प्रति
एवं च	=>	एवम्+ च
एवं च	=>	एवम्+ च
द्रव्यं घट	=>	द्रव्यम्+ घट
सम्बन्धेनाऽभेदसंसर्गक	=>	सम्बन्धेन+अभेदसंसर्गक
घटप्रकारकशाब्दंबोधं प्रति	=>	घटप्रकारकशाब्दम्+बोधम्+ प्रति
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
घटो घट	=>	घटः+ घट
नापत्तिः	=>	न+आपत्तिः
कार्यतावच्छेदकाऽनिर्वचने	=>	कार्यतावच्छेदक+अनिर्वचने
ज्ञानं घटत्वान्यवृत्तिविषयतासम्बन्धेन	=>	ज्ञानम्+ घटत्वान्यवृत्तिविषयतासम्बन्धेन
घटेऽपि	=>	घटे+अपि
घटो घट	=>	घटः+ घट
वाक्याच्छाब्धबोधापत्तिरति	=>	वाक्यात्+शाब्धबोधापत्तिः+अत
एवं चेति	=>	एवम्+ चेति
ज्ञानं प्रति	=>	ज्ञानम्+ प्रति
चेत्यर्थः	=>	च+इत्यर्थः
यत्रयत्राऽभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दबोधः	=>	यत्रयत्र+अभेदसंसर्गकघटप्रकारकशाब्दबोधः
ज्ञानं यथा	=>	ज्ञानम्+ यथा
घटत्वान्यवृत्तीत्यर्थः	=>	घटत्वान्यवृत्ति+इत्यर्थः
नास्तीति	=>	न+अस्ति+इति
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
ज्ञानं न	=>	ज्ञानम्+ न
व्यापकं जातिमान्	=>	व्यापकम्+ जातिमान्
सत्वात्तत्र	=>	सत्वात्+तत्र
घटत्वनिष्ठनिरवच्छिन्नावच्छेदकताकप्रकारतानिरूपितविशेष्यतानिरूपितनिरवच्छिन्नावच्छेदकतासम्बन्धेन	=>	घटत्वनिष्ठनिरवच्छिन्न+अवच्छेदकताकप्रकारतानिरूपितविशेष्यतानिरूपितनिरवच्छिन्न+अवच्छेदकतासम्बन्धेन
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
जातिमानित्यादौ	=>	जातिमान्+इत्यादौ
अवच्छेदकत्वयोरेक	=>	अवच्छेदकत्वयोः+एक
घटो नीलघट	=>	घटः+ नीलघट
प्रकारतायां घटत्वमात्रावच्छिन्नत्वं	=>	प्रकारतायाम्+ घटत्वमात्रावच्छिन्नत्वम्+
घटत्वमात्रावच्छिन्नत्वं निवेशनीयमिति	=>	घटत्वमात्रावच्छिन्नत्वम्+ निवेशनीयम्+इति
निवेशनीयमिति	=>	निवेशनीयम्+इति
नीलघटो नीलघट	=>	नीलघटः+ नीलघट
घटत्वगतैकत्वान्यवृत्तिविषयतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन	=>	घटत्वगत+एकत्वान्यवृत्तिविषयतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्ति+अनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन
ज्ञानं प्रति	=>	ज्ञानम्+ प्रति
घटत्वगतैकत्वादिभेदस्य	=>	घटत्वगत+एकत्वादिभेदस्य
कारणत्वं वाच्यम्	=>	कारणत्वम्+ वाच्यम्
घटत्वगतैकत्ववृत्तिप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन	=>	घटत्वगत+एकत्ववृत्तिप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्ति+अनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन
नापत्तिरिति	=>	न+आपत्तिः+इति
एवं सति	=>	एवम्+ सति
उद्देश्यांशे	=>	उद्देश्य+अंशे
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
निरवच्छिन्नघटत्वनिष्ठावच्छेदकताकनीलत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितनीलत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितनिरवच्छिन्नावच्छेदकतासम्बन्धेन	=>	निरवच्छिन्नघटत्वनिष्ठावच्छेदकताकनीलत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितनीलत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितनिरवच्छिन्न+अवच्छेदकतासम्बन्धेन
"नीलघटो नीलघटः"शाब्दं	=>	"नीलघटः+ नीलघटः"शाब्दम्+
नीलघटः"शाब्दं प्रति	=>	नीलघटः"शाब्दम्+ प्रति
निरवच्छिन्नघटत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितनीलत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितघटत्वनिष्ठनिरवच्छिन्नावच्छेदकताकधर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन	=>	निरवच्छिन्नघटत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितनीलत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितघटत्वनिष्ठनिरवच्छिन्न+अवच्छेदकताकधर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन
व्यापकत्वसंभवेन	=>	व्यापकत्वसम्+भवेन
कोपि	=>	कः+अपि
एवं घटत्वानवच्छिन्न	=>	एवम्+ घटत्वानवच्छिन्न
ज्ञानं प्रति	=>	ज्ञानम्+ प्रति
घटो घट	=>	घटः+ घट
शाब्दापत्तेर्वारणं संभवति	=>	शाब्दापत्तेः+वारणम्+ संभवति
कार्यकारणभावस्यैव	=>	कार्यकारणभावस्य+एव
लघुभूतस्यापि	=>	लघुभूतस्य+अपि
कार्यकारणभावस्योपेक्षा	=>	कार्यकारणभावस्य+उपेक्षा
(वि-1)-लाघवान्तरमपि	=>	(वि-1)-लाघवान्तरम्+अपि
एवं चेति	=>	एवम्+ चेति
ज्ञानं प्रति	=>	ज्ञानम्+ प्रति
चेत्यर्थः	=>	च+इत्यर्थः
2कारणत्वान्तरमपीति2	=>	कारणत्वान्तरम्+अपीति
तद्धर्मावच्छिन्नावच्छेदकताकभेदसंबन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकतावच्छेदकतासम्बन्धेन	=>	तद्धर्मावच्छिन्न+अवच्छेदकताकभेदसंबन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावच्छेदकतावच्छेदकतासम्बन्धेन
कारणत्वान्तरमपीत्यर्थः	=>	कारणत्वान्तरम्+अपि+इत्यर्थः
एवं दण्डवान्	=>	एवम्+ दण्डवान्
दण्डवानित्यत्रापि	=>	दण्डवान्+इत्यत्र+अपि
लाघवान्तरं दर्शयति	=>	लाघवान्तरम्+ दर्शयति
12एवमिति	=>	एवम्+इति
भेदान्वयबोधानुदयादिति12	=>	भेदान्वयबोधानुदयात्+इति
एकत्ववानिति	=>	एकत्ववान्+इति
द्वित्ववानिति	=>	द्वित्ववान्+इति
बोधानुदयादित्यर्थः	=>	बोधानुदयात्+इत्यर्थः
चाग्रे	=>	च+अग्रे
हेतुत्वान्तरकल्पनमित्यनेनाऽन्वयः	=>	हेतुत्वान्तरकल्पनम्+इत्यनेन+अन्वयः
तद्धर्मभेदस्येति	=>	तद्धर्मभेदस्य+इति
ज्ञानं प्रति	=>	ज्ञानम्+ प्रति
तद्धर्मभेदस्येत्यर्थः	=>	तद्धर्मभेदस्य+इत्यर्थः
भेदाऽन्वयबोधप्रकारं दर्शयति	=>	भेदा+अन्वयबोधप्रकारकम्+ दर्शयति
12भेदान्वयबोधश्चेति12	=>	भेदान्वयबोधश्च+इति
अभेदातिरिक्तसंसर्गविषयकबोधश्चेत्यर्थः	=>	अभेदातिरिक्तसंसर्गविषयकबोधश्च+इत्यर्थः
प्रातिपदिकार्थधात्वर्थयोरिति	=>	प्रातिपदिकार्थधात्वर्थयोः+इति
निरूपितत्वं षष्ठ्यर्थः	=>	निरूपितत्वम्+ षष्ठ्यर्थः
तच्च	=>	तत्+च
प्रतियोगित्वाऽनुयोगित्वसाधारणम्	=>	प्रतियोगित्व+अनुयोगित्वसाधारणम्
एवं धात्वर्थप्रतियोगिकः	=>	एवम्+ धात्वर्थप्रतियोगिकः
धात्वर्थानुयोगिकश्च	=>	धात्वर्थानुयोगिकः+च
योऽभेदातिरिक्त	=>	यः+अभेदातिरिक्त
संसर्गस्तद्विषयबोधश्चेत्यर्थः	=>	संसर्गः+तद्विषयबोधः+च+इत्यर्थः
प्रातिपदिकार्थप्रतियोगिकत्वमेवं त्वर्थैकत्वप्रतियोगिकसमवाये	=>	प्रातिपदिकार्थप्रतियोगिकत्वमेवम्+ त्वर्थ+एकत्वप्रतियोगिकसमवाये
त्वर्थैकत्वप्रतियोगिकसमवाये	=>	त्वर्थ+एकत्वप्रतियोगिकसमवाये
प्रातिपदिकार्थनुयोगिकत्वं बोध्यम्	=>	प्रातिपदिकार्थनुयोगिकत्वम्+ बोध्यम्
धात्वर्थप्रतियोगिकत्वं द्वितीयार्थकर्मत्वप्रतियोगिकसंसर्गे	=>	धात्वर्थप्रतियोगिकत्वम्+ द्वितीयार्थकर्मत्वप्रतियोगिकसंसर्गे
धात्वर्थानुयोगिकत्वं बोध्यम्	=>	धात्वर्थानुयोगिकत्वम्+ बोध्यम्
12अत्रेदंबोध्यम्12	=>	अत्रेदम्+बोध्यम्
प्रातिपदिकार्थधात्वर्थयोरित्यस्य	=>	प्रातिपदिकार्थधात्वर्थयोः+इत्यस्य
बोधेऽन्वयस्तथासति	=>	बोधे+अन्वयः+तथासति
प्रातिपदिकार्थधात्वर्थविषयकोबोधः	=>	प्रातिपदिकार्थधात्वर्थविषयकः+बोधः
इत्यर्थःस्यात्सचाऽनुपपन्नः	=>	इत्यर्थःस्यात्+सच+अनुपपन्नः
धात्वर्थनिरूपितश्च	=>	धात्वर्थनिरूपितः+च
प्रत्ययार्थनिपातार्थन्यतरनिरूपितोस्तद्विषयक	=>	प्रत्ययार्थनिपातार्थन्यतरनिरूपितः+तद्विषयक
बोधोजायते	=>	बोधः+जायते
समुदितार्थः	=>	समुदित+अर्थः
शाब्दबोधीयाऽभेदान्य	=>	शाब्दबोधीया+अभेदान्य
प्रत्ययार्थनिपातार्थान्यतर	=>	विषयतानिरूपित+एव
विषयतानिरूपितैवनान्यार्थ	=>	न+अन्यार्थ
प्रत्ययार्थनिपातार्थान्यतरविषयतानिरूपितैव	=>	प्रत्ययार्थनिपातार्थान्यतरविषयतानिरूपित+एव
नान्यार्थविषयतानिरूपितेत्यसंगतम्,	=>	न+अन्यार्थविषयतानिरूपिते+इत्यसंगतम्,
संसर्गतानिरूपितत्वात्पदार्थतावच्छेदकविषयतानिरूपितत्वाच्च	=>	संसर्गतानिरूपितत्वात्पदार्थतावच्छेदकविषयतानिरूपितत्वात्+च
विषयतायां प्रत्ययनिपातार्थान्यतर	=>	विषयतायाम्+ प्रत्ययनिपातार्थान्यतर
संसर्गतावच्छेदकीभूतविषयतानिरूपितत्वाच्चेति	=>	संसर्गतावच्छेदकीभूतविषयतानिरूपितत्वात्+च+इति
आकाङ्क्षाप्रयोज्यतादात्म्यातिरिक्तसांसर्गिकविषयतायानिरूपितप्रत्ययादिप्रयोज्यविषयतानिरूपितैव	=>	आकाङ्क्षाप्रयोज्यतादात्म्यातिरिक्तसांसर्गिकविषयतायानिरूपितप्रत्ययादिप्रयोज्यविषयतानिरूपित+एव
आकाङ्क्षाप्रयोज्यत्वाभावात्तदसंग्रहः	=>	आकाङ्क्षाप्रयोज्यत्वाभावात्तत्+असंग्रहः
अयं निष्कर्षः	=>	अयम्+ निष्कर्षः
प्रत्ययार्थनिपातार्थाभ्यां सह	=>	प्रत्ययार्थनिपातार्थाभ्याम्+ सह
बोधो भवति	=>	बोधः+ भवति
तण्डुलमित्यत्रतण्डुलस्य	=>	तण्डुलम्+इत्यत्रतण्डुलस्य
आधेयतासम्बन्धेनाऽन्वयादाधेयतासम्बन्धेन	=>	आधेयतासम्बन्धेन+अन्वयात्+आधेयतासम्बन्धेन
एवं चन्द्रइवमुखमित्यत्रेवार्थसादृश्ये	=>	एवम्+ चन्द्रइवमुखम्+इत्यत्र+इव+अर्थसादृश्ये
चन्द्रइवमुखमित्यत्रेवार्थसादृश्ये	=>	चन्द्रइवमुखम्+इत्यत्र+इव+अर्थसादृश्ये
सम्बन्धेनान्वयात्सादृश्यस्य	=>	सम्बन्धेन+अन्वयात्+सादृश्यस्य
चाऽनुयोगिकत्वसम्बन्धेन	=>	च+अनुयोगिकत्वसम्बन्धेन
मुखेऽन्वयाच्चन्द्र	=>	मुखे+अन्वयात्+चन्द्र
मुखमिति	=>	मुखम्+इति
एवं धात्वर्थस्य	=>	एवम्+ धात्वर्थस्य
प्रत्ययार्थनिपातार्थाभ्यामेव	=>	प्रत्ययार्थनिपातार्थाभ्याम्+एव
भेदान्वयो बोध्यः	=>	भेदान्वयः+ बोध्यः
तत्सिद्धमुक्तनियमबलात्प्रातिपदिकार्थस्य	=>	तत्सिद्धम्+उक्तनियमबलात्+प्रातिपदिकार्थस्य
भेदान्वयो न	=>	भेदान्वयः+ न
उक्तनियमाऽस्वीकारे	=>	उक्तनियम+अस्वीकारे
आपत्तिमाह	=>	आपत्तिम्+आह
12पुरुषाद्यंशे12	=>	पुरुषादि+अंशे
12स्वत्वाऽऽधेयतासम्बन्धेनेति12	=>	स्वत्वाऽऽधेयतासम्बन्धेन+इति
अस्याऽन्वयाऽबोधादित्यनेनाऽन्वयः	=>	अस्य+अन्वय+अबोधादित्यनेन+अन्वयः
भूतलविशिष्टो घट	=>	भूतलविशिष्टः+ घट
बोधोविरहादुक्तनियमाऽस्वीकारे	=>	बोधः+विरहात्+उक्तनियम+अस्वीकारे
बोधापत्तिरिति	=>	बोधापत्तिः+इति
प्रातिपदिकार्थयोर्भेदान्वये	=>	प्रातिपदिकार्थयोः+भेदान्वये
आपत्तिमुक्त्वा	=>	आपत्तिम्+उक्त्वा
क्रियाप्रातिपदिकार्थयोर्भेदान्वये	=>	क्रियाप्रातिपदिकार्थयोः+भेदान्वये
आपत्तिमाह	=>	आपत्तिम्+आह
तण्डुलःपचतीत्यादि|	=>	तण्डुलःपचति+इत्यादि|
पाकादेरिति	=>	पाकादेः+इति
अस्याऽन्वयाबोधादित्यनेनान्वयः	=>	अस्य+अन्वयाबोधादित्यनेन+अन्वयः
पाकविशिष्टस्तण्डुलः	=>	पाकविशिष्टः+तण्डुलः
एवं कर्तृतासम्बन्धेन	=>	एवम्+ कर्तृतासम्बन्धेन
पाकादिविशिष्टश्चैत्र	=>	पाकादिविशिष्टः+चैत्र
बोधविरहादिति	=>	बोधविरहात्+इति
हेतुरिति	=>	हेतुः+इति
इत्यादिप्रयोगाणां न	=>	इत्यादिप्रयोगाणाम्+ न
द्वितीयातृतीयाप्रसक्तेरिति	=>	द्वितीयातृतीयाप्रसक्तेः+इति
कर्मत्वकर्तृत्वादेर्विवक्षितत्वे	=>	कर्मत्वकर्तृत्वादेः+विवक्षितत्वे
द्वितीयातृतीयाभवतीति	=>	द्वितीयातृतीयाभवति+इति
द्वितीयादेरसंभवेन	=>	द्वितीयादेः+असंभवेन
यत्तु	=>	यत्+तु
तण्डुलश्चैत्रादावन्वये	=>	तण्डुलः+चैत्रादौ+अन्वये
तत्रैवाऽऽख्यातार्थसंख्यान्वयो वाच्यः,	=>	तत्र+एवाऽऽख्यातार्थसंख्यान्वयः+ वाच्यः,
यं यं	=>	यम्+ यम्+
यं भावनान्वेति	=>	यम्+ भावनान्वेति
तं तं	=>	तम्+ तम्+
तं 12संख्यानुधावतीति	=>	तम्+ संख्यानुधावति+इति
12संख्यानुधावतीति	=>	संख्यानुधावति+इति
एवं च	=>	एवम्+ च
कर्मकर्तृगतसंख्याभिधानस्यैव	=>	कर्मकर्तृगतसंख्याभिधानस्य+एव
द्वितीयातृतीयानियमकत्वादिति	=>	द्वितीयातृतीयानियमकत्वात्+इति
तन्न	=>	तत्+न
कर्मकर्त्रुगतसंख्यानभिधानस्यैव	=>	कर्मकर्त्रुगतसंख्यानभिधानस्य+एव
यक्शयोरेवप्राप्तत्वेन	=>	यक्शयोः+एवप्राप्तत्वेन
प्रयोगाऽसंभवात्	=>	प्रयोग+असंभवात्
पाकादावन्वयपक्षे	=>	पाकादौ+अन्वयपक्षे
तण्डुलचैत्रादौ	=>	तण्डुलचैत्र+आदौ
प्रसक्तेरसंभवेन	=>	प्रसक्तेः+असंभवेन
द्वितीयाद्यापत्तेर्दुर्वारत्वाच्च	=>	द्वितीयादि+आपत्तेः+दुर्वारत्वात्+च
वाऽनुशासनेन	=>	वा+अनुशासनेन
चेत्यादिना	=>	च+इत्यादिना
तेषां तदर्थाऽविवक्षाया	=>	तेषाम्+ तदर्थ+अविवक्षाया
तदर्थाऽविवक्षाया	=>	तदर्थ+अविवक्षाया
वक्तुमशक्यतया	=>	वक्तुम्+अशक्यतया
कर्मत्वकर्तृत्वादेरुपस्थिर्भवति	=>	कर्मत्वकर्तृत्वादेः+उपस्थिः+भवति
एवं च	=>	एवम्+ च
धात्वर्थपाकादेस्तत्रैवाऽन्वयो न	=>	धात्वर्थपाकादेः+तत्र+एव+अन्वयः+ न
एकपदोपात्तत्वादित्यतो धात्वर्थे	=>	एकपदोपात्तत्वात्+इत्यतः+ धात्वर्थे
प्रातिपदिकार्थस्याऽभेदातिरिक्तसम्बन्धेनावन्वये	=>	प्रातिपदिकार्थस्य+अभेदातिरिक्तसम्बन्धेनावन्वये
आपत्तिमाह	=>	आपत्तिम्+आह
स्वद्वयं कर्मकर्तृपरम्	=>	स्वद्वयम्+ कर्मकर्तृपरम्
प्रातिपदिकार्थधात्वर्थयोरन्योन्यविशेषणभावेनाऽन्वयाभिप्रायेण	=>	प्रातिपदिकार्थधात्वर्थयोः+अन्यः+न्यविशेषणभावेन+अन्वयाभिप्रायेण
तदुक्तिरित्यपिकश्चित्	=>	तदुक्तिः+इत्यपिकश्चित्
अन्वयाऽबोधादिति	=>	अन्वय+अबोधात्+इति
इत्यन्वयबोधविरहादित्यर्थः	=>	इत्यन्वयबोधविरहात्+इत्यर्थः
भूतलं घटः	=>	भूतलम्+ घटः
सम्बन्धेनाऽन्वय	=>	सम्बन्धेन+अन्वय
तादृशान्वयबोधं प्रति	=>	तादृश+अन्वयबोधम्+ प्रति
प्रतिबन्धकमाह	=>	प्रतिबन्धकम्+आह
12प्रातिपदिकार्थयोरिति12	=>	प्रातिपदिकार्थयोः+इति
साक्षादन्वयबोधस्याऽव्युत्पन्नत्वादित्यनेनान्वयः	=>	साक्षादन्वयबोधस्य+अव्युत्पन्नत्वात्+इत्यनेन+अन्वयः
इत्यत्राऽभेदनाऽन्वय	=>	इत्यत्र+अभेदन+अन्वय
बोधादाह	=>	बोधात्+आह
अभेदातिरिक्तसम्बन्धेनेति	=>	अभेदातिरिक्तसम्बन्धेन+इति
राजपुरुषयोर्निपातातिरिक्तप्रातिपदिकार्थत्वात्	=>	राजपुरुषयोः+निपातातिरिक्तप्रातिपदिकार्थत्वात्
निपातातिरिक्तेत्यर्थः	=>	निपातातिरिक्ते+इत्यर्थः
प्रातिपदिकार्थयोरिति	=>	प्रातिपदिकार्थयोः+इति
भेदेनाऽन्वयबोधस्याऽव्युत्पन्नत्वादिति12	=>	भेदेन+अन्वयबोधस्य+अव्युत्पन्नत्वात्+इति
चैत्रादौ	=>	चैत्र+आदौ
चैत्रयोर्वापाकादौ	=>	चैत्रयोः+वापाकादौ
नान्वयः	=>	न+अन्वयः
विभक्त्यर्थस्वत्वद्वाराप्रातिपदिकार्थयोरपि	=>	द्वाराप्रातिपदिकार्थयोः+अपि
भेदनाऽन्वयादाह	=>	भेदन+अन्वयात्+आह
12साक्षादिति12	=>	साक्षात्+इति
विभक्त्यर्थमद्वारीकृत्येत्यर्थः	=>	विभक्त्यर्थमद्वारीकृत्येति+अर्थः
तथैवाह	=>	तथैव+आह
12विभक्त्यर्थमन्तराकृत्येति12	=>	विभक्त्यर्थम्+अन्तराकृत्येति
ङसर्थत्वमन्तराकृत्येत्यर्थः	=>	ङसर्थत्वम्+अन्तराकृत्येति+अर्थः
तयोरपीति	=>	तयोः+अपि+इति
प्रातिपदिकार्थयोरपीत्यर्थः	=>	प्रातिपदिकार्थयोः+अपि+इत्यर्थः
राजपुरुषयोरपीति	=>	राजपुरुषयोः+अपि+इति
12अन्वयबोधादिति12	=>	अन्वयबोधात्+इति
भेदेनान्वयबोधादित्यर्थः	=>	भेदेनान्वयबोधात्+इत्यर्थः
राज्ञोनिरूपितत्वसम्बन्धेन	=>	राज्ञः+निरूपितत्वसम्बन्धेन
स्वरूपेणपुरुषेऽन्वयदिति	=>	स्वरूपेणपुरुषे+अन्वयत्+इति
बोधं प्रति	=>	बोधम्+ प्रति
भानादिति	=>	भानात्+इति
प्रातिपदिकार्थयोर्निपातातिरिक्त	=>	प्रातिपदिकार्थयोः+निपातातिरिक्त
प्रातिपदिकार्थधात्वर्थेयोश्च	=>	प्रातिपदिकार्थधात्वर्थेयोः+च
निपातार्थप्रातिपदिकार्थयोर्धात्वर्थनिपातार्थयोस्तु	=>	निपातार्थप्रातिपदिकार्थयोः+धात्वर्थनिपातार्थयोः+तु
भेदसम्बन्धेनाऽन्वयः	=>	भेदसम्बन्धेन+अन्वयः
साक्षादभवत्येवेति	=>	साक्षात्+अभवत्येवेति
निधायाह	=>	निधाय+आह
निपातातिरिक्तत्वविशेषणादिति12	=>	निपातातिरिक्तत्वविशेषणात्+इति
नञर्थाऽभावेनेति	=>	नञर्थ+अभावेन+इति
प्रतियोगितयाऽन्वयेपि	=>	प्रतियोगितया+अन्वयेपि
क्षतिरित्यनेनाऽन्वयः	=>	क्षतिः+इत्यनेन+अन्वयः
एवमुत्तरत्रापि	=>	एवम्+उत्तरत्र+अपि
विशिष्टाभावो भूतलवृत्तिरिति	=>	विशिष्टाभावः+ भूतलवृत्तिः+रिति
भूतलवृत्तिरिति	=>	भूतलवृत्तिः+रिति
घटो न	=>	घटः+ न
पटेऽन्वयः	=>	पटे+अन्वयः
विशिष्टाभेदवान्पट	=>	विशिष्टाभेदवान्+पट
प्रतियोगितयाऽन्वयेपि	=>	प्रतियोगितया+अन्वयेपि
क्षतिरित्यनेनाऽन्वयः	=>	क्षतिः+इत्यनेन+अन्वयः
सादृशो तस्य	=>	सादृशः+ तस्य
मुखेऽन्वयः	=>	मुखे+अन्वयः
चन्द्रविशिष्टसादृश्यवन्मुखमिति	=>	चन्द्रविशिष्टसादृश्यवत्+मुखम्+इति
भेदेनाऽन्वयान्निपातातिरिक्तेति	=>	भेदेन+अन्वयात्+निपातातिरिक्तेति
विशेषणमिति	=>	विशेषणम्+इति
प्रातिपदिकार्थनिपातार्थयोर्भेदेन	=>	प्रातिपदिकार्थनिपातार्थयोः+भेदेन
साक्षादन्वयमुपक्त्वा	=>	साक्षादन्वयम्+उपक्त्वा
साक्षाद्भेदेनान्वयमाह	=>	साक्षाद्भेदेनान्वयम्+आह
कलञ्जमिति	=>	कलञ्जम्+इति
विषोक्ताबाणहतमृगपक्षिमांसं शुष्कमांसं	=>	विषोक्ताबाणहतमृगपक्षिमांसम्+ शुष्कमांसम्+
शुष्कमांसं वा	=>	शुष्कमांसम्+ वा
धात्वर्थो भक्षणम्	=>	धात्वर्थः+ भक्षणम्
कृतिसाध्यत्वं इष्टसाधनत्वं	=>	कृतिसाध्यत्वम्+ इष्टसाधनत्वम्+
इष्टसाधनत्वं बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वं	=>	इष्टसाधनत्वम्+ बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वम्+
बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वं चेति	=>	बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वम्+ चेति
प्रत्येकमेव	=>	प्रत्येकम्+एव
समुद्रं न	=>	समुद्रम्+ न
पङ्गुसमवेतकृतिसाध्यत्वनिषेधानुरोधात्कृतिसाध्यत्वं विध्यर्थः	=>	पङ्गुसमवेतकृतिसाध्यत्वनिषेधानुरोधात्+कृतिसाध्यत्वम्+ विध्यर्थः
चन्द्रमण्डलानयनस्येष्टसाधनत्वेपि	=>	चन्द्रमण्डल+आनयनस्ये+इष्टसाधनत्वे+अपि
कृतिसाध्यत्वाभावात्	=>	कृतिसाध्यत्व+अभावात्
तृप्तिकामो जलं	=>	तृप्तिकामः+ जलम्+
जलं न	=>	जलम्+ न
इष्टसाधनत्वनिषेधानुरोधेनेष्टसाधनत्वमपि	=>	इष्टसाधनत्वनिषेधानुरोधेनेष्टसाधनत्वम्+अपि
कलञ्जं भक्षयेदित्यादौ	=>	कलञ्जम्+ भक्षयेदित्यादौ
बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वमपि	=>	बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वम्+अपि
तच्च	=>	तत्+च
इष्टसाधनमित्येव	=>	इष्टसाधनम्+इत्येव
बोधोस्तु	=>	बोधः+अस्तु
यद्धर्मिणीत्यादि12	=>	यद्धर्मिणि+इत्यादि
तावतापि	=>	तावतौ+अपि
ततो निवृत्त्यनुपपत्तेश्च	=>	ततः+ निवृत्त्यनुपपत्तेः+च
निवृत्त्यनुपपत्तेश्च	=>	निवृत्त्यनुपपत्तेः+च
बलवदनिष्ठाऽजनकत्वं च	=>	बलवदनिष्ठ+अजनकत्वम्+ च
नरकाजनकत्वम्,	=>	नरक+अजनकत्वम्,
पापाजनकत्वं वा	=>	पाप+अजनकत्वम्+ वा
विधित्वं च	=>	विधित्वम्+ च
तच्च	=>	तत्+च
बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वं च	=>	बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वम्+ च
धात्वर्थमुख्यविशेष्यकश्चात्र	=>	धात्वर्थमुख्यविशेष्यकः+च+अत्र
एवं च	=>	एवम्+ च
कलञ्जभक्षणं बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वाभाववदिति	=>	कलञ्जभक्षणम्+ बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वाभाववत्+इति
बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वाभाववदिति	=>	बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वाभाववत्+इति
बलवदनिष्ठाजनकत्वाऽभावस्याऽनुयोगितया	=>	बलवदनिष्ठाजनकत्वाऽभावस्य+अनुयोगितया
निपातार्थस्याऽभावस्य	=>	निपातार्थस्य+अभावस्य
भेदेनाऽन्वय	=>	भेदेन+अन्वय
इत्याह	=>	इति+आह
अस्याऽन्वयेपि	=>	अस्य+अन्वयेपि
क्षतिरत्यग्रेऽन्वयः	=>	क्षतिरत्यग्रे+अन्वयः
लिङ्शक्तिरितिप्राभाकराः	=>	लिङ्शक्तिः+इतिप्राभाकराः
तन्मते	=>	तत्+मते
कलञ्जं भक्षणयेदित्यादिस्थले	=>	कलञ्जम्+ भक्षणयेदित्यादिस्थले
प्रतियोगिताऽन्वयः	=>	प्रतियोगिता+अन्वयः
कलञ्जंभक्षणभावस्य	=>	कलञ्जम्+भक्षणभावस्य
लिङर्थेऽन्वयः	=>	लिङर्थे+अन्वयः
कलञ्जभक्षणाभावजन्यमपूर्वमित्याख्यातार्थमुख्यविशेष्यको बोधः	=>	कलञ्जभक्षणाभावजन्यमपूर्वम्+इत्याख्यातार्थमुख्यविशेष्यकः+ बोधः
ततश्च	=>	ततः+च
कलञ्जभक्षणस्याऽपूर्वसाधनत्वं कलञ्जभक्षणभावस्याऽनिष्ठसाधनत्वं	=>	कलञ्जभक्षणस्य+अपूर्वसाधनत्वम्+ कलञ्जभक्षणभावस्य+अनिष्ठसाधनत्वम्+
कलञ्जभक्षणभावस्याऽनिष्ठसाधनत्वं विनाऽनुपपन्नमित्यर्थापत्त्या	=>	कलञ्जभक्षणभावस्य+अनिष्ठसाधनत्वम्+ विना+अनुपपन्नम्+इति+अर्थापत्त्या
विनाऽनुपपन्नमित्यर्थापत्त्या	=>	विना+अनुपपन्नम्+इति+अर्थापत्त्या
कलञ्जभक्षणेऽनिष्ठसाधनत्वमवगम्य	=>	कलञ्जभक्षणे+अनिष्ठसाधनत्वमवगम्य
ततो निर्वर्त्तते	=>	ततः+ निर्वर्त्तते
निपातार्थेऽभावे	=>	निपातार्थे+अभावे
अन्वयान्निपातातिरिक्तत्वविशेषणमित्याह	=>	अन्वयात्+निपातातिरिक्तत्वविशेषणम्+इति+आह
निपातातिरिक्तत्वविशेषणान्नोक्तनियमानुपपत्तिः	=>	निपातातिरिक्तत्वविशेषणात्+न+उक्तनियमानुपपत्तिः
अथैवमपि	=>	अथैवम्+अपि
साक्षाद्भेदेन	=>	साक्षात्+भेदेन
नान्वय	=>	न+अन्वय
नियमो न	=>	नियमः+ न
बोधदर्शनादुक्तनियमोपपत्तिरिति	=>	बोधदर्शनात्+उक्तनियमः+उपपत्तिः+इति
विभक्तेरभावेन	=>	विभक्तेः+अभावेन
स्मरणात्सम्बन्धावगम	=>	स्मरणात्+संम्बन्धावगम
तल्लोपमजानतोपि	=>	तल्लोपम्+अजानतोपि
समृद्धराजपदयोरभेदान्वयप्रसंगाच्च	=>	समृद्धराजपदयोः+अभेदान्वयप्रसंगात्+च
लक्षणायां तु	=>	लक्षणायाम्+ तु
तत्पुरुषस्यापि	=>	तत्पुरुषस्य+अपि
समस्यमानपदार्थयोरभेदान्वयबोधकत्वे	=>	समस्यमानपदार्थयोः+अभेदान्वयबोधकत्वे
समासतुल्यार्थकत्वहान्यापत्तेश्च	=>	समासतुल्यार्थकत्वहान्यापत्तेः+च
अतो राजपदस्य	=>	अतः+ राजपदस्य
"मणिकृदुक्तमपि	=>	"मणिकृत्+उक्तम्+अपि
नामार्थयोरपि	=>	नामार्थयोः+अपि
भेदेनाऽन्वयोव्युत्पन्नस्तर्हि	=>	भेदेन+अन्वयः+व्युत्पन्नः+तर्हि
अन्वयोस्तु	=>	अन्वयः+अस्तु
अलं राजपदस्य	=>	अलम्+ राजपदस्य
विग्रहवाक्यानां समाससमानार्थकत्वरक्षणाय	=>	विग्रहवाक्यानाम्+ समाससमानार्थकत्वरक्षणाय
तथाचोक्तनियमे	=>	तथाच+उक्तनियमे
इत्यादावपि	=>	इत्यादौ+अपि
भेदान्वयापत्तिरिति	=>	भेदान्वयापत्तिः+इति
वक्ष्यमाणाऽकांङ्क्ष्यावैचित्र्यकल्पनयोक्तापत्तेर्वारणादित्यत	=>	वक्ष्यमाण+आकांङ्क्ष्यावैचित्र्यकल्पनया+उक्तापत्तेः+वारणादित्यत
समं |	=>	समम्+ |
राजसंबन्धिनिलाक्षणिकं यद्राजपदं	=>	राजसंबन्धिनिलाक्षणिकम्+ यद्राजपदम्+
यद्राजपदं तदुपस्थाप्येत्यर्थः	=>	यद्राजपदम्+ तत्+उस्थाप्येति+अर्थः
तदुपस्थाप्येत्यर्थः	=>	तत्+उस्थाप्येति+अर्थः
नचैवं समासविग्रहयोस्तुल्यार्थकत्वहानिरिति	=>	नच+एवम्+ समासविग्रहयोः+तुल्यार्थकत्वहानिः+इति
समासविग्रहयोस्तुल्यार्थकत्वहानिरिति	=>	समासविग्रहयोः+तुल्यार्थकत्वहानिः+इति
तयोस्तुल्यार्थकत्वस्याऽसार्वत्रिकत्वात्	=>	तयोः+तुल्यार्थकत्वस्य+असार्वत्रिकत्वात्
पीतमम्बरयस्येति	=>	पीतम्+अम्बरयस्य+इति
विग्रहतोयत्सम्बन्धिपीताऽभिन्नाऽम्बरमितिबोधस्य	=>	विग्रहतोयत्+संम्बन्धिपीत+अभिन्न+अम्बरम्+इतिबोधस्य
पीताम्बरं इति	=>	पीताम्बरम्+ इति
बहुव्रीहेश्च	=>	बहुव्रीहेः+च
पीताऽभिन्नाम्बरवानितिबोधस्याऽतुल्यार्थत्वात्	=>	पीत+अभिन्नाम्बरवान्+इतिबोधस्य+अतुल्यार्थत्वात्
तत्पुरुषभिन्नत्वेसतीति	=>	तत्पुरुषभिन्नत्वेसति+इति
निवेशान्न	=>	निवेशात्+न
तत्पुरुषेऽतिव्याप्तिः	=>	तत्पुरुष+इतिव्याप्तिः
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नयादृशनामार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितयादृशनामार्थनिष्ठनिष्ठविशेष्यताशालिशाब्दजनकं अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन	=>	तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नयादृशनामार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितयादृशनामार्थनिष्ठनिष्ठविशेष्यताशालिशाब्दजनकम्+ अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन
यन्नामविशिष्टं यन्नाम	=>	यन्नामविशिष्टम्+ यन्नाम
तन्नामद्वयं कर्मधारयः	=>	तत्+नामद्वयम्+ कर्मधारयः
अयमाशयः	=>	अयम्+आशयः
भेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रातिपदिकार्थधात्वर्थान्तरविषयतात्वं तत्र	=>	भेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रातिपदिकार्थधात्वर्थान्तरविषयतात्वम्+ तत्र
प्रत्ययनिपातार्थान्तरविषयतानिरूपितत्वमित्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां पर्यवसन्नस्य	=>	प्रत्ययनिपातार्थान्तरविषयतानिरूपितत्वम्+इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्याम्+ पर्यवसन्नस्य
"निपातातिरिक्तानामार्थयोर्नामार्थधात्वर्थयोश्चाऽभेदेनैवाऽन्वयोभवतीति	=>	"निपातातिरिक्तानामार्थयोः+नामार्थधात्वर्थयः+श्च+अभेदेन+एव+अन्वयः+भवति+इति
नियमस्यानुरोधेन	=>	नियमस्य-+अनुरोधेन
विभक्तेर्वाचकत्वपक्षे	=>	विभक्तेः+वाचकत्वपक्षे
समासविग्रहयोस्तुल्यार्थकत्वनियमभङ्गः	=>	समासविग्रहयोः+तुल्यार्थकत्वनियमभङ्गः
विभक्तेर्द्योतकत्वपक्षे	=>	विभक्तेः+द्यः+तकत्वपक्षे
समासविग्रहवाक्ययोर्भेदसम्बन्धेनान्वयबोधजनकत्वपक्षः	=>	समासविग्रहवाक्ययोः+भेदसम्बन्धेनान्वयबोधजनकत्वपक्षः
सम्यगितिध्येयम्	=>	सम्यक्+इतिध्येयम्
पदवधिरिति	=>	पदवधिः+इति
सामर्थ्यं एकार्थीभावात्मकं	=>	सामर्थ्यम्+ एकार्थीभावात्मकम्+
एकार्थीभावात्मकं तच्च	=>	एकार्थीभावात्मकम्+ तत्+च
तच्च	=>	तत्+च
शक्तिरवश्यमभ्युपगन्तव्येति	=>	शक्तिः+अवश्यमभ्युपगन्तव्येति
लक्षणाऽमभ्युपगमो व्यर्थः,	=>	लक्षण+अमभ्युपगमः+ व्यर्थः,
एवं समासविग्रहवाक्ययोः	=>	एवम्+ समासविग्रहवाक्ययोः
समानार्थकत्वमभ्युपपद्यते	=>	समानार्थकत्वम्+अभ्युपपद्यते
नापि	=>	न+अपि
नामार्थयोरभेदेन	=>	नामार्थयोः+अभेदेन
क्लुप्तशक्तिकाच्छाक्त्या	=>	क्लुप्तशक्तिकात्+शक्त्या
बोधसंभवेऽतिरिक्तशक्तिर्नकल्प्या,	=>	बोधसंभवे+अतिरिक्तशक्तिः+नकल्प्या,
अनन्यलभ्योहिशब्दार्थ	=>	अनन्यलभ्यः+हिशब्दार्थ
न्यायादिति	=>	न्यायात्+इति
शक्त्याभावे	=>	शक्ति+भावे
प्रातिपदिकसंज्ञा-प्राचीनविभक्तिलोप-विभक्त्यन्तरोत्पत्त्यादिकार्यं न	=>	प्रातिपदिकसंज्ञा-प्राचीनविभक्तिलोप-विभक्त्यन्तरोत्पत्त्यादिकार्यम्+ न
अर्थवदितिसूत्रेऽर्थवत्वस्य	=>	अर्थवत्+इतिसूत्रे+अर्थवत्वस्य
वृत्तिमत्वलक्षणस्यैव	=>	वृत्तिमत्वलक्षणस्य+एव
चेन्न	=>	चेत्+न
अर्थवदितिसूत्रेऽर्थवत्वं न	=>	अर्थवत्+इतिसूत्रे+अर्थवत्वम्+ न
वृत्तिमत्वं किन्तु	=>	वृत्तिमत्वम्+ किन्तु
वृत्तिमदविषयकप्रतीत्यविषयत्वम्	=>	वृत्तिमदविषयकप्रति+इत्यविषयत्वम्
वृत्तिमत्संधातरूपे	=>	वृत्तिमत्+संधातरूपे
वृत्तिविनैवार्थवत्त्वोपपत्तेः	=>	वृत्तिविन+एवार्थवत्त्वोपपत्तेः
वृत्तिमद्विषयक	=>	वृत्तिमत्+विषयक
प्रतीकविषयत्वस्यैव	=>	प्रतीकविषयत्वस्य+एव
सम्यक्त्वादिति	=>	सम्यक्त्वात्+इति
समूहालम्बनमादाय	=>	समूहालम्बनम्+आदाय
अर्थवत्वं स्यादतोनिषेधद्वयगर्भता	=>	अर्थवत्वम्+ स्यात्+अतः+निषेधद्वयगर्भता
स्यादतोनिषेधद्वयगर्भता	=>	स्यात्+अतः+निषेधद्वयगर्भता
चैवं घनं	=>	चैवम्+ घनम्+
घनं वनमित्यादौ	=>	घनम्+ वनम्+इत्यादौ
वनमित्यादौ	=>	वनम्+इत्यादौ
नकारलोपश्चस्यादिति	=>	नकारलोपश्चस्यात्+इति
अर्थवत्वं हि	=>	अर्थवत्वम्+ हि
नाद्यः--तादृशशक्तिः,	=>	न+आद्यः--तादृशशक्तिः,
मत्समुदायविषयकप्रत्येकविषयकप्रतीतिविषयत्वात्प्रत्येकस्य	=>	मत्+समुदायविषयकप्रत्येकविषयकप्रति+इतिविषयत्वात्+प्रत्येकस्य
शाब्दबोधानुकूलपदार्थोपस्थितिजनकवृत्तेरेव	=>	शाब्दबोधानुकूलपदार्थोपस्थितिजनकवृत्तेः+एव
प्रवेश्यत्वात्समुदायघटकप्रत्येकवर्णशक्तेः	=>	प्रवेश्यत्वात्+समुदायघटकप्रत्येकवर्णशक्तेः
अत्रेदं बोध्यम्	=>	अत्र+इदम्+ बोध्यम्
शशश्रुङ्गादिपदार्थस्याऽलोकतया	=>	शशश्रुङ्गादिपदार्थस्य+लोकतया
समुदायशक्त्याविशिष्टैकार्थप्रतिपादकत्वरूपैकार्थीभावविरहेण	=>	समुदायशक्ति+अविशिष्टैकार्थप्रतिपादकत्वरूप+एका+अर्थीभावविरहेण
प्रातिपदिकसंज्ञानुपपत्तिश्च	=>	प्रातिपदिकसंज्ञानुपपत्तिः+च
पर्यवसायिनां पदानामाकाङ्क्षावशात्परस्परसम्बन्धरूपव्यपेक्षारूपसामर्थ्यमादाय	=>	पर्यवसायिनाम्+ पदानाम्+आकाङ्क्षावशात्+परस्परसम्बन्धरूपव्यपेक्षारूपसामर्थ्यम्+आदाय
पदानामाकाङ्क्षावशात्परस्परसम्बन्धरूपव्यपेक्षारूपसामर्थ्यमादाय	=>	पदानाम्+आकाङ्क्षावशात्+परस्परसम्बन्धरूपव्यपेक्षारूपसामर्थ्यम्+आदाय
समासादिरुपपद्यते	=>	समासादिः+उपपद्यते
चाऽन्यथाख्यात्युपनीते	=>	च+अन्यथाख्यात्युपनीते
असत्पदार्थे	=>	असत्+पदार्थे
असत्ख्यातेरस्वीकारात्	=>	असत्ख्यातेः+अस्वीकारात्
किं च	=>	किम्+ च
शक्तेरज्ञाताया	=>	शक्तेः+अज्ञाताया
ज्ञानमपेक्षितम्,	=>	ज्ञानम्+अपेक्षितम्,
तच्च	=>	तत्+च
परबुद्धेरप्रत्यक्षत्वाच्च	=>	परबुद्धेः+अप्रत्यक्षत्वात्+च
वाक्यत्वादित्यनुमानेन	=>	वाक्यत्वात्+इति+अनुमानेन
तात्पर्यं सविषयकमित्यनुमानेन	=>	तात्पर्यम्+ सविषयकम्+इत्यनुमानेन
सविषयकमित्यनुमानेन	=>	सविषयकम्+इत्यनुमानेन
शशश्रुङ्गशब्दसंकेतग्रहात्सामान्यत	=>	शशश्रुङ्गशब्दसंकेतग्रहात्+सामान्यत
उपस्थितिरिति	=>	उपस्थितिः+इति
चाऽन्यत्र	=>	च+अन्यत्र
निर्धर्मकेऽलीके	=>	निर्धर्मके+अलीके
शब्दबोधोपयोगो	=>	शब्दबोधोपयः+गो
अतो विशेषधर्मं	=>	अतः+ विशेषधर्मम्
विनैव	=>	विना+एव
कूर्मरोमशशविषाणयोर्ज्ञानस्य	=>	कूर्मरोमशशविषाणयोः+ज्ञानस्य
कूर्मरोमशशश्रुङ्गादिपदजन्यबुद्धेर्वैलक्ष्यस्यानुभवसिद्धस्याऽपलापापत्तेः	=>	कूर्मरोमशशश्रुङ्गादिपदजन्यबुद्धेः+वैलक्ष्यस्यानुभवसिद्धस्य+अपलापापत्तेः
शक्तिग्रहस्यैवाऽसंभवादिति	=>	शक्तिग्रहस्य+एव+असंभवात्+इति
नापत्तिः,	=>	न+आपत्तिः,
पदार्थैकदेशत्वात्	=>	पदार्थ+एकदेशत्वात्
नोक्तापत्तिरिति	=>	न+उक्तापत्तिः+इति
सविशेषणानां वृत्तिर्न	=>	सविशेषणानाम्+ वृत्तिः+न
वृत्तिर्न	=>	वृत्तिः+न
विशेषणायोगो	=>	विशेषणायः+गो
गुरुकुलमित्याद्यनुरोधेन	=>	गुरुकुलम्+इत्यादि+अनुरोधेन
गौरवाच्च	=>	गौरवात्+च
पदार्थैकदेशत्वाभावात्	=>	पदार्थ+एकदेशत्वाभावात्
नोक्तापत्तिरिति	=>	न+उक्तापत्तिः+इति
विशिष्टशक्तिस्वीकर्तृवैयाकरणमतेऽलुक्	=>	विशिष्टशक्तिस्वीकर्तृवैयाकरणमते+अलुक्
पदार्थैकदेशत्वाभावात्	=>	पदार्थ+एकदेशत्वाभावात्
नामार्थयोर्विभक्त्यर्थसम्बन्धेनाऽन्वये	=>	नामार्थयोः+विभक्त्यर्थसम्बन्धेन+अन्वये
सुतरामापत्तिरिति	=>	सुतराम्+आपत्तिः+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
अनन्ताऽप्रामाणिकशक्तिकल्पनापेक्षयोक्तवार्तिकयोर्विधायकत्वे	=>	अनन्ता+अप्रामाणिकशक्तिकल्पनापेक्षयः+क्तवार्तिकयोः+विधायकत्वे
उक्तवार्तिकयोरनुवादकत्वमेव	=>	उक्तवार्तिकयोः+अनुवादकत्वम्+एव
सापेक्षामसमर्थवद्भवतीति	=>	सापेक्षाम्+असमर्थवद्भवति+इति
न्यायेनोक्तप्रयोगापत्तेर्वारणात्	=>	न्यायेन+उक्तप्रयोगापत्तेः+वारणात्
सापेक्षत्वं च	=>	सापेक्षत्वम्+ च
समासाऽघटकपदार्थन्वितस्वार्थकत्वम्	=>	समास+अघटकपदार्थन्वितस्वार्थकत्वम्
समासाऽघटकर्द्धशोभन	=>	समास+अघटकर्द्धशोभन
पुरुषचरपदाभ्यां समासासंभवेनासाधुतया	=>	पुरुषचरपदाभ्याम्+ समासासंभवेनासाधुतया
शोभनो राजपुरुष	=>	शोभनः+ राजपुरुष
सापेक्षतापत्तिरिति	=>	सापेक्षतापत्तिः+इति
स्वार्थस्याऽप्रधानीभूतेत्यनेन	=>	स्वार्थस्य+अप्रधानीभूते+इत्यनेन
समासाघटकपदार्थान्विताऽप्रधानीभूतस्वार्थकत्वं सापेक्षत्वम्	=>	समासाघटकपदार्थान्वित+अप्रधानीभूतस्वार्थकत्वम्+ सापेक्षत्वम्
प्रधानत्वं च	=>	प्रधानत्वम्+ च
दर्शनीयं राजपुरुषमानेत्यादौ	=>	दर्शनीयम्+ राजपुरुषमानेत्यादौ
मुख्यविशेष्यत्वाभावात्सापेक्षता	=>	मुख्यविशेष्यत्वाभावात्+सापेक्षता
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
समासजन्याऽवान्तरवाक्यार्थबोधे	=>	समासजन्य+अवान्तरवाक्यार्थबोधे
विशेष्यतायां समासघटकपदप्रयोज्यत्वनिवेशादुक्तस्थले	=>	विशेष्यतायाम्+ समासघटकपदप्रयोज्यत्वनिवेशात्+उक्तस्थले
समासघटकपदप्रयोज्यत्वनिवेशादुक्तस्थले	=>	समासघटकपदप्रयोज्यत्वनिवेशात्+उक्तस्थले
विशेषणमितिरीत्या	=>	विशेषणम्+इतिरीत्या
शाब्दबोधस्याऽवान्तरशाब्दबोधस्याऽनपेक्षितत्वेन	=>	शाब्दबोधस्य+अवान्तरशाब्दबोधस्य+अनपेक्षितत्वेन
विशेषणमितिरीत्या	=>	विशेषणम्+इतिरीत्या
बोधो न	=>	बोधः+ न
वक्तुं न	=>	वक्तुम्+ न
विशेषणमितिरीत्या	=>	विशेषणम्+इतिरीत्या
नाऽसामर्थ्यम्	=>	न+असामर्थ्यम्
गुरुकुलं शरैः	=>	गुरुकुलम्+ शरैः
गुरुशातितपदानां सापेक्षत्वेपि	=>	गुरुशातितपदानाम्+ सापेक्षत्वेपि
नाऽसामर्थ्यम्	=>	न+असामर्थ्यम्
नित्यसापेक्षकत्वं च	=>	नित्यसापेक्षकत्वम्+ च
स्वार्थान्वय्यर्थजिज्ञासात्मकाऽऽकाङ्क्षानियतस्वार्थप्रतिपत्तिकत्वम्	=>	स्वार्थान्वय्यर्थजिज्ञासात्मक+आकाङ्क्षानियतस्वार्थप्रतिपत्तिकत्वम्
शातनमिति	=>	शातनम्+इति
नियमेनोत्पादाद्	=>	नियमेन+उत्पादाद्
गुर्वादिपदानां नित्यसाकाङ्क्षत्वम्	=>	गुर्वादिपदानाम्+ नित्यसाकाङ्क्षत्वम्
समासाघटकपदार्थान्वितेत्यत्राऽभेदाऽन्वयो वा	=>	समासाघटकपदार्थान्विते+इत्यत्र+अभेद+अन्वयः+ वा
समासाघटकपदार्थाऽभेदान्वितस्वार्थकत्वं सापेक्षत्वम्	=>	समासाघटकपदार्था+अभेदान्वितस्वार्थकत्वम्+ सापेक्षत्वम्
ऋद्धपदार्थस्याभेदेनैवाऽन्वयस्य	=>	ऋद्धपदार्थस्य+अभेदेन+एव+अन्वयस्य
विवक्षितत्वाद्राजपदस्य	=>	विवक्षितत्वात्+राजपदस्य
समासाघटकचैत्रनिरूपितत्व-शरकरणकत्वादेर्भेदेनाऽन्वयान्न	=>	समासाघटकचैत्रनिरूपितत्व-शरकरणकत्वादेः+भेदेन+अन्वयात्+न
अथैवमपि	=>	अथैवम्+अपि
चित्रगुरित्यादौ	=>	चित्रगुः+इत्यादौ
चित्राऽभिन्नगोस्वामिबोधानुपपत्तिः	=>	चित्र+अभिन्नगोस्वामिबोधानुपपत्तिः
चित्राऽभेदाऽन्वयसंभवः	=>	चित्र+अभेद+अन्वयसंभवः
पदार्थैकदेशत्वात्	=>	पदार्थ+एकदेशत्वात्
चित्रपदमेव	=>	चित्रपदम्+एव
चित्राऽभिन्न	=>	चित्र+अभिन्न
गोस्वामिलक्षकं,गोपदं तादृशार्थे	=>	गोस्वामिलक्षकम्+,गोपदम्+ तादृशार्थे
तात्पर्यग्राहकमिति	=>	तात्पर्यग्राहकम्+इति
चित्रगुरस्तीत्यत्र	=>	चित्रगुः+अस्ति+इत्यत्र
तदर्थेऽस्तित्वान्वयस्यानुपपत्तेः	=>	तदर्थे+अस्तित्व+अन्वयस्यानुपपत्तेः
प्रथमान्तपदोपस्थाप्यस्यैव	=>	प्रथमान्तपदोपस्थाप्यस्य+एव
उक्तिनियमानंगीकारे	=>	उक्तिनियमानम्+गीकारे
राजपुरुषोस्तीत्यादौ	=>	राजपुरुषः+अस्ति+इत्यादौ
अस्तित्वान्वयप्रसंगात्	=>	अस्तित्व+अन्वयप्रसंगात्
चित्राऽभिन्नगोस्वामिनि	=>	चित्र+अभिन्नगोस्वामिनि
गोपदमेव	=>	गोपदम्+एव
चित्राऽभिन्न	=>	चित्र+अभिन्न
गोस्वामिलक्षकं चित्रपदं	=>	गोस्वामिलक्षकम्+ चित्रपदम्+
चित्रपदं तात्पर्यग्राहकमिति	=>	चित्रपदम्+ तात्पर्यग्राहकम्+इति
तात्पर्यग्राहकमिति	=>	तात्पर्यग्राहकम्+इति
एकार्थीभावरूपं व्यपेक्षारूपं	=>	एकार्थीभावरूपम्+ व्यपेक्षारूपम्+
व्यपेक्षारूपं च	=>	व्यपेक्षारूपम्+ च
पृथगर्थानां पदानां	=>	पृथगर्थानाम्+ पदानाम्+
पदानां समुदायशक्त्या	=>	पदानाम्+ समुदायशक्त्या
विशिष्टैकार्थप्रातिपदिकं एकधर्मावच्छिन्नशक्तिमत्वं	=>	विशिष्टैकार्थप्रातिपदिकम्+ एकधर्मावच्छिन्नशक्तिमत्वम्+
एकधर्मावच्छिन्नशक्तिमत्वं यावदाद्यम्	=>	एकधर्मावच्छिन्नशक्तिमत्वम्+ यावदाद्यम्
द्वितीयस्तु	=>	द्वितीयः+तु
स्वार्थपर्यवसायिनां पदानां	=>	स्वार्थपर्यवसायिनाम्+ पदानाम्+
पदानां आकाङ्क्षावशात्परस्परं	=>	पदानाम्+ आकाङ्क्षावशात्+परस्परम्+
आकाङ्क्षावशात्परस्परं सम्बन्धः	=>	आकाङ्क्षावशात्+परस्परम्+ सम्बन्धः
पृथगर्थानां पदानां	=>	पृथगर्थानाम्+ पदानाम्+
पदानां समुदायशक्त्या	=>	पदानाम्+ समुदायशक्त्या
विशिष्टैकार्थप्रातिपदिकं वा	=>	विशिष्टैकार्थप्रातिपदिकम्+ वा
व्यपेक्षारूपसामर्थ्यस्यैव	=>	व्यपेक्षारूपसामर्थ्यस्य+एव
अप्यसंभवात्समासानुपपत्तेः	=>	अपि+असंभवात्+समासानुपपत्तेः
चित्राऽभेदान्वयः	=>	चित्र+अभेदान्वयः
एवं सति	=>	एवम्+ सति
नैकदेशाऽन्वयप्रसंगो न	=>	न+एकदेश+अन्वयप्रसंगः+ न
हानिरिति	=>	हानिः+इति
युगपद्वृत्तिद्वयानंगीकारात्,	=>	युगपत्+वृत्तिद्वयानंगीकारात्,
शक्त्यलक्ष्यार्थयोर्भेदेनाऽन्वयस्याऽव्युत्पन्नत्वाच्च	=>	शक्त्यलक्ष्यार्थयोः+भेदेन+अन्वयस्य+अव्युत्पन्नत्वात्+च
क्लुप्तशक्तिकात्पदाल्लक्षणयाऽभिमतार्थसंमभवेऽनन्तसमासेषु	=>	क्लुप्तशक्तिकात्+पदाल्लक्षणया+अभिमतार्थसंमभवे+अनन्तसमासेषु
चित्राऽभिन्नगोस्वामिलक्षकत्वे	=>	चित्र+अभिन्नगोस्वामिलक्षकत्वे
गोपदाऽव्यवहितपूर्ववर्ति	=>	गोपद+अव्यवहितपूर्ववर्ति
ह्रस्वाऽकारान्तचित्रस्य	=>	ह्रस्व+आकारान्तचित्रस्य
तत्राऽक्षतैवेति	=>	तत्र+अक्षतैवेति
स्वार्थत्वं च	=>	स्वार्थत्वम्+ च
सत्वेपि	=>	सत्वे+अपि
(वि-1)-12एवमिति12	=>	(वि-1)-एवम्+इति
राजसम्बन्धिनिलक्षणासिद्धायामित्यर्थः2	=>	राजसम्बन्धिनिलक्षणासिद्धायाम्+इत्यर्थः
चन्द्रसदृशाऽभेदान्वयबोध	=>	चन्द्रसदृश+अभेदान्वयबोध
चन्द्रसदृशाऽभिन्नं मुखमिति	=>	चन्द्रसदृश+अभिन्नम्+ मुखम्+इति
मुखमिति	=>	मुखम्+इति
एवेत्यर्थः	=>	एव+इत्यर्थः
एवकारव्यवच्छेद्यं दर्शयति	=>	एवकारव्यवच्छेद्यम्+ दर्शयति
नत्विति	=>	नतु+इति
नान्वय	=>	न+अन्वय
मुखमित्युपमालंकारे	=>	मुखम्+इति+उपमालंकारे
मुखं चन्द्र	=>	मुखम्+ चन्द्र
रूपकालंकारयोर्भेदो न	=>	रूपकालंकारयोः+भेदः+ न
स्याद्विषयवैलक्षण्याभावात्,	=>	स्यात्+विषयवैलक्षण्याभावात्,
उपमानोपमेययोरभेदप्रतीतेश्चेत्यालङ्कारिकमतमाह	=>	उपमान+उपमेययोः+अभेदप्रतीतेश्च+इत्यालङ्कारिकमतम्+आह
शाब्दोऽभेदप्रत्यय	=>	शाब्दः+अभेदप्रत्यय
चन्द्राऽभिन्नं मुखमिति	=>	चन्द्र+अभिन्नम्+ मुखम्+इति
मुखमिति	=>	मुखम्+इति
लौकिकसन्निकर्षाजन्यदोषविशेषाजन्यतद्धर्मिकतद्वत्ताबुद्धिं प्रति	=>	लौकिकसन्निकर्षाजन्यदोषविशेषाजन्यतद्धर्मिकतद्वत्ताबुद्धिम्+ प्रति
अनाहार्याऽप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दिततद्धर्मिकतदभावनिश्चयस्य	=>	अनाहार्य+अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दिततद्धर्मिकतदभावनिश्चयस्य
विरोधित्वादिति	=>	विरोधित्वात्+इति
परस्परं सम्बन्धरहितेत्यर्थः	=>	परस्परम्+ सम्बन्धरहिते+इत्यर्थः
सम्बन्धरहितेत्यर्थः	=>	सम्बन्धरहिते+इत्यर्थः
रूपकस्थलेऽभेदप्रत्ययो न	=>	रूपकस्थले+अभेदप्रत्ययः+ न
शाब्दो भवतीत्यर्थः	=>	शाब्दः+ भवति+इत्यर्थः
भवतीत्यर्थः	=>	भवति+इत्यर्थः
विपरीतनिश्चयाऽप्रतिबध्यत्वादिति	=>	विपरीतनिश्चया+अप्रतिबध्यत्वात्+इति
स्ववृत्त्याह्लादकत्वादीति	=>	स्ववृत्त्याह्लादकत्वात्+इति
स्ववृत्तित्वोपलक्षितेत्यर्थः	=>	स्ववृत्तित्वोपलक्षिते+इत्यर्थः
न्यायात्मुखं न	=>	न्यायात्+मुखम्+ न
अन्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकतदभावादभ्युपगमे	=>	अन्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकतदभावात्+अभ्युपगमे
विरोधित्वानुपपत्तिरित्यस्वरसो वदन्तीत्युक्त्वा	=>	विरोधित्वानुपपत्तिः+इत्यस्वरसः+ वदन्तीत्युक्त्वा
गङ्गायां घोष	=>	गङ्गायाम्+ घोष
वाक्याल्लक्षणया	=>	वाक्यात्+लक्षणया
जायमानप्रतीतेश्च	=>	जायमानप्रतीतेः+च
गङ्गापदात्तीरोपस्थितिमहिम्ना	=>	गङ्गापदात्+तीरोपस्थितिमहिम्ना
सादृश्यप्रत्ययस्योभयत्र	=>	सादृश्यप्रत्ययस्य+उभयत्र
अभेदान्वयबोधप्रयोजकसमानविभक्तिकत्वं रूपकस्थले	=>	अभेदान्वयबोधप्रयोजकसमानविभक्तिकत्वम्+ रूपकस्थले
चमत्कारवैलक्षण्यं निर्वहतीति	=>	चमत्कारवैलक्षण्यम्+ निर्वहति+इति
निर्वहतीति	=>	निर्वहति+इति
किमभेदप्रत्ययेनेति	=>	किम्+अभेदप्रत्ययेन+इति
निपातातिरिक्तनामार्थयोस्तादृशनामार्थधात्वर्थयोश्चाऽभेदेनैवान्वयबोधो भवतीति	=>	निपातातिरिक्तनामार्थयोः+तादृशनामार्थधात्वर्थयोः+च+अभेदेन+एवान्वयबोधः+ भवति+इति
भवतीति	=>	भवति+इति
नियमपर्यवसितं अभेदसम्बन्धेन	=>	नियमपर्यवसितम्+ अभेदसम्बन्धेन
नामार्थप्रकारकाऽन्वयबोधं प्रति	=>	नामार्थप्रकारक+अन्वयबोधम्+ प्रति
कारणमिति	=>	कारणम्+इति
कार्यकारणभावं पक्षप्रतिपक्षाभ्यां	=>	कार्यकारणभावम्+ पक्षप्रतिपक्षाभ्याम्+
पक्षप्रतिपक्षाभ्यां व्यवस्थापपति	=>	पक्षप्रतिपक्षाभ्याम्+ व्यवस्थापपति
पुरुषपदजन्यपुरुषोपस्थितिस्वत्वसम्बन्धेन	=>	पुरुषपदजन्यपुरुषः+पस्थितिस्वत्वसम्बन्धेन
योग्यताज्ञान--राजसम्बन्धिपुरुषविषयकबोधोभवतु	=>	योग्यताज्ञान--राजसम्बन्धिपुरुषविषयकबोधः+भवतु
निपातातिरिक्तनामार्थयोरभेदान्वयबोध	=>	निपातातिरिक्तनामार्थयोः+अभेदान्वयबोध
प्रयोजनं|	=>	प्रयोजनम्+|
2अकिञ्चित्करत्वादिति2	=>	अकिञ्चित्करत्वात्+इति
कार्यप्रतिरोधाऽक्षमत्वादित्यर्थः	=>	कार्यप्रतिरोध+अक्षमत्वात्+इत्यर्थः
12नियमादिति12	=>	नियमात्+इति
कार्यव्याप्यत्वादित्यर्थः	=>	कार्यव्याप्यत्वात्+इत्यर्थः
12भेदान्वयबोधौपायिकाकाङ्क्षाविरहादिति12	=>	भेदान्वयबोधौपायिकाकाङ्क्षाविरहात्+इति
भेदान्वयबोधश्च	=>	भेदान्वयबोधः+च
तत्प्रयोजिकाऽकाङ्क्षा	=>	तत्+प्रयोजिक+आकाङ्क्षा
राजानं राज्ञा	=>	राजानम्+ राज्ञा
राजनीति	=>	राजन्+इति
तद्विरहादित्यर्थः	=>	तद्विरहात्+इत्यर्थः
प्रकारान्तररेणोपस्थितयोरर्थयोरन्वयबोधवारणाय	=>	प्रकारान्तररेण+उपस्थितयोः+अर्थयोः+अन्वयबोधवारणाय
समभिव्याहारस्याऽन्वयबोधे	=>	समभिव्याहारस्य+अन्वयबोधे
भेदान्वयबोधं प्रति	=>	भेदान्वयबोधम्+ प्रति
आनुपूर्वीज्ञानानां परस्परजन्ये	=>	आनुपूर्वीज्ञानानाम्+ परस्परजन्ये
समभिव्याहारज्ञानस्यैव	=>	समभिव्याहारज्ञानस्य+एव
समभिव्याहारोऽस्त्येवेत्याह	=>	समभिव्याहारः+अस्ति+एव+इति+आह
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
इत्यत्रापि	=>	इत्यत्र+अपि
कर्मत्वमित्यादौ	=>	कर्मत्वम्+इत्यादौ
घटमित्यापूर्व्या	=>	घटम्+इत्यापूर्व्या
भेदान्वयबोधजनकत्वं वाच्यम्,	=>	भेदान्वयबोधजनकत्वम्+ वाच्यम्,
तादृशानुपूर्वीं राजा	=>	तादृशानुपूर्वीम्+ राजा
नास्तीत्याशंकते	=>	नास्ति+इति+आशंकते
12तादृशाकाङ्क्षायाः12	=>	तादृश+आकाङ्क्षायाः
सत्वेपीति	=>	सत्वेपि+इति
संसर्गकबोधानुदयादिति	=>	संसर्गकबोधानुदयात्+इति
अपीति	=>	अपि+इति
तदभावादेवेति	=>	तदभावात्+एवेति
उक्ताकाङ्क्षाऽभावादेवेत्यर्थः	=>	उक्ताकाङ्क्ष+अभावात्+एवेर्थः
राजप्रकारकभेदान्वयबोधं प्रति	=>	राजप्रकारकभेदान्वयबोधम्+ प्रति
राजानं-राज्ञा-राज्ञे-राज्ञः	=>	राजानम्+-राज्ञा-राज्ञे-राज्ञः
राज्ञि-इत्यादिवाक्यानां कारणत्वे	=>	राज्ञि-इत्यादिवाक्यानाम्+ कारणत्वे
तेषां परस्परजन्ये	=>	तेषाम्+ परस्परजन्ये
भेदान्वयबोधं प्रति	=>	भेदान्वयबोधम्+ प्रति
राजानमित्याकाङ्क्षाज्ञानं कारणमित्यादिरीत्या	=>	राजानम्+इत्याकाङ्क्षाज्ञानम्+ कारणम्+इत्यादिरीत्या
कारणमित्यादिरीत्या	=>	कारणम्+इत्यादिरीत्या
तादृशाशानुपूर्विज्ञानानां हेतुता	=>	तादृशाशानुपूर्विज्ञानानाम्+ हेतुता
एवं च	=>	एवम्+ च
तादृशाकाङ्क्षाविरहाऽकिञ्चित्कर	=>	तादृश+आकाङ्क्षाविरह+अकिञ्चित्कर
इत्यापत्तितादवस्थ्यमित्याह|	=>	इति+आपत्तितादवस्थ्याम्+इति+आह|
राजवत्स्वत्वामितिबोधे	=>	राजवत्+स्वत्वाम्+इतिबोधे
तादृशाकाङ्क्षाज्ञानविरहस्य	=>	तादृश+आकाङ्क्षाज्ञानविरहस्य
राजपदाऽव्यवहितोत्तराङस्पदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाज्ञानविरहस्य	=>	राजपद+अव्यवहितोत्तराङस्+पदत्वरूपाऽऽकाङ्क्षाज्ञानविरहस्य
अकिञ्चित्करत्वादिति	=>	अकिञ्चित्करत्वात्+इति
कारणत्वाभावाऽसंपादकत्वादित्यर्थः	=>	कारणत्वाभाव+असंपादकत्वात्+इत्यर्थः
पुरुषविशेष्यकराजप्रकारकभेदान्वयबोधं प्रति	=>	पुरुषविशेष्यकराजप्रकारकभेदान्वयबोधम्+ प्रति
राजपदाऽव्यवहितोत्तरङस्पदत्वादिरूपाऽऽकाङ्क्षाज्ञानस्याऽकारणत्वादिति	=>	राजपद+अव्यवहितोत्तरङस्+पदत्वादिरूपाऽऽकाङ्क्षाज्ञानस्य+अकारणत्वात्+इति
पुरुषविशेष्यकराजप्रकारकभेदान्वयबोधापत्तिरिति	=>	पुरुषविशेष्यकराजप्रकारकभेदान्वयबोधापत्तिः+इति
राज्ञि-इत्यत्राऽऽधेयत्व-	=>	राज्ञि-इत्यत्र+आधेयत्व-
निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नराजनिष्ठप्रकारतानिरूपितकर्मत्वस्वत्वादिनिष्ठविशेष्यताकशाब्दं प्रति	=>	निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नराजनिष्ठप्रकारतानिरूपितकर्मत्वस्वत्वादिनिष्ठविशेष्यताकशाब्दम्+ प्रति
अम्प्रत्ययादिजन्यकर्मत्वाद्युपस्थितिः	=>	अम्प्रत्ययादिजन्यकर्मत्वात्+उपस्थितिः
कारणमित्यादिक्रमेणाऽऽत्मनिष्ठप्रत्यासत्त्या	=>	कारणम्+इत्यादिक्रमेणाऽऽत्मनिष्ठप्रत्यासत्त्या
गौरवाद्विषयनिष्ठप्रत्यासत्त्या	=>	गौरवात्+विषयनिष्ठप्रत्यासत्त्या
कार्यकारणभावो वाच्यो	=>	कार्यकारणभावः+ वाच्यः+
वाच्यो लाघवात्,	=>	वाच्यः+ लाघवात्,
नामार्थप्रकारकभेदान्वयबोधं प्रति	=>	नामार्थप्रकारकभेदान्वयबोधम्+ प्रति
कारणमित्याकारकः	=>	कारणम्+इत्याकारकः
प्रत्ययजन्योपस्थितेरभावादिति	=>	प्रत्ययजन्योपस्थितेः+अभावात्+इति
मतमुपन्यस्यति	=>	मतम्+उपन्यस्यति
नामार्थप्रकारकेति12	=>	नामार्थप्रकारक+इति
घटोनास्तीत्यादौ	=>	घटः+न+अस्ति+इत्यादौ
नञर्थेऽभावे	=>	नञर्थे+अभावे
प्रत्ययजन्योपस्थितेरसत्वेन	=>	प्रत्ययजन्योपस्थितेः+असत्वेन
द्योतयितुं समानेति	=>	द्यः+तयितुम्+ समान+इति
समानेति	=>	समान+इति
हेतुत्वेऽन्वयात्	=>	हेतुत्वे+अन्वयात्
समानत्वं च	=>	समानत्वम्+ च
तद्धर्मावच्छिन्नविशेष्यतात्वमतोविशेष्यतायाः	=>	तद्धर्मावच्छिन्नविशेष्यतात्वम्+अतोविशेष्यतायाः
विशेष्यतयोरेकधर्मावच्छिन्नत्वस्य	=>	विशेष्यतयोः+एकधर्मावच्छिन्नत्वस्य
द्रव्यत्वेनोपस्थिते	=>	द्रव्यत्वेन+उपस्थिते
हेतुत्वकल्पनादिति	=>	हेतुत्वकल्पनात्+इति
शालिशाब्दं प्रति	=>	शालिशाब्दम्+ प्रति
प्रत्ययजन्योपस्थितेर्हेतुत्व	=>	प्रत्ययजन्योपस्थितेः+हेतुत्व
कल्पनादित्यर्थः।	=>	कल्पनात्+इत्यर्थः।
वाक्यात्स्वत्ववत्वसंसर्गक	=>	वाक्यात्+स्वत्ववत्संसर्गक
नापत्तिः,पुरुषे	=>	न+आपत्तिः,पुरुषे
प्रत्ययजन्योपस्थितेरभावा दिति	=>	प्रत्ययजन्योपस्थितेः+ अभावात्+इति
दिति	=>	अभावात्+इति
प्रत्ययार्थस्यवेत्येवकार	=>	प्रत्ययार्थस्यवेति+एवकार
इदं च	=>	इदम्+ च
नामार्थान्तरस्यैव	=>	नामार्थान्तरस्य+एव
नीलो घट	=>	नीलः+ घटः+
घट इति	=>	घटः+ इति
सत्त्वात्तत्र	=>	सत्त्वात्+तत्र
जन्योपस्थितेरभावाद्	=>	जन्योपस्थितेः+अभावाद्
पाठो युक्तः।	=>	पाठः+ युक्तः।
चित्रगुरित्यादि	=>	चित्रगुः+इत्यादि
गोपदलक्ष्यार्थगोर्गोस्वा	=>	गोपदलक्ष्यार्थगोः+गोस्वा
मिनोगोपदार्थयोरन्व	=>	मिनोगोपदार्थयोः+अन्व
तन्निष्ठस्वरूप	=>	तत्+निष्ठस्वरूप
सत्वात्तत्र	=>	सत्वात्+तत्र
प्रत्यजन्योपस्थितेरभावाद्	=>	प्रत्यजन्योपस्थितेः+अभावाद्
व्यतिरेकव्यभिचारमाशंकते	=>	व्यतिरेकव्यभिचारम्+आशंकते
तत्प्रकारकबोधे	=>	तत्+प्रकारकबोधे
भानानुपपत्तिरिति	=>	भान+अनुपपत्तिः+इति
प्रत्ययजन्योपस्थितेरभावाद्	=>	प्रत्ययजन्योपस्थितेः+अभावाद्
व्यभिचारं निराकर्त्तुमुपक्रमते	=>	व्यभिचारम्+ निराकर्त्तुम्+उपक्रमते
निराकर्त्तुमुपक्रमते	=>	निराकर्त्तुम्+उपक्रमते
तत्तन्नामपदजन्येति	=>	तत्तत्+नामपदजन्येति
जन्यत्वाभावान्न	=>	जन्यत्वाभावात्+न
राजादिनामपदजन्यत्वाच्च	=>	राजादिनामपदजन्यत्वात्+च
प्रत्यजन्योपस्थित्यभावाद्	=>	प्रत्यजन्योपस्थिति+अभावाद्
तत्तदितिनामविशेषणम्	=>	तत्तत्+इतिनामविशेषणम्
नामपदजन्यत्वाभावान्न	=>	नामपदजन्यत्वाभावात्+न
प्रत्यजन्योपस्थित्यभावाद्	=>	प्रत्यजन्योपस्थिति+अभावाद्
तत्तन्नामपदप्रयोज्यतत्तन्नामार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन	=>	तत्तत्+नामपदप्रयोज्यतत्तत्+नामार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन
शाब्दबोधं प्रत्येव	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति+एव
प्रत्येव	=>	प्रति+एव
तत्तदितिव्यर्थम्,	=>	तत्तत्+इतिव्यर्थम्,
नापि	=>	न+अपि
भानानुपपत्तिः,	=>	भान+अनुपपत्तिः,
सम्बन्धपदाऽप्रयोज्यत्वादिति	=>	सम्बन्धपद+अप्रयोज्यत्वात्+इति
नोपादेयमेव	=>	न+उपादेयम्+एव
तत्तदिति	=>	तत्तत्+इति
तत्तन्नामेत्यादिकन्तु	=>	तत्तत्+नाम+इत्यादिकन्तु
तत्तन्नामार्थनिष्ठप्रकारता	=>	तत्तत्+नामार्थनिष्ठप्रकारता
तत्तन्नामपदजन्य	=>	तत्तत्+नामपदजन्य
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
कारणत्वाभिप्रायेणोक्तम्	=>	कारणत्वाभिप्रायेण+उक्तम्
पुरुषेऽतो न	=>	पुरुषे+अतः+ न
अत्रापि	=>	अत्र+अपि
व्यभिचारमाह	=>	व्यभिचारम्+आह
राजसम्बन्धाऽभिन्नः	=>	राजसम्बन्ध+अभिन्नः
राजनिरूपितस्वत्ववान्पुरुष	=>	राजनिरूपितस्वत्ववान्+पुरुष
इत्याकारकः	=>	इति+आकारकः
भानानुपपत्तिरिति	=>	भान+अनुपपत्तिः+इति
एवं च	=>	एवम्+ च
जन्योपस्थितेरभावाद्	=>	जन्योपस्थितेः+अभावाद्
व्यभिचारं परिहरति	=>	व्यभिचारम्+ परिहरति
स्वत्ववान्पुरुष	=>	स्वत्ववान्+पुरुष
इत्युक्त	=>	इति+उक्त
जन्यत्वस्यापि	=>	जन्यत्वस्य+अपि
तत्तत्पदार्थोप	=>	तत्+तत्+पदार्थोप
स्थितेर्हेतुत्वादिति	=>	स्थितेः+हेतुत्वात्+इति
तत्तदित्यस्योभयत्र	=>	तत्तदित्यस्य+उभयत्र
निवेशात्प्रत्ययाधीनोपस्थितिविषयत्वाप्रयोज्यनामार्थनिष्ठभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन	=>	निवेशात्+प्रत्ययाधीनोपस्थितिविषयत्वाप्रयोज्यनामार्थनिष्ठभेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
प्रत्ययजन्योपस्थितेर्विशेष्यतासम्बन्धेन	=>	प्रत्ययजन्योपस्थितेः+विशेष्यतासम्बन्धेन
कारणत्वेऽन्वयव्यभिचारमाशंकते	=>	कारणत्वे+अन्वयव्यभिचारम्+आशंकते
एवमपि	=>	एवम्+अपि
एकत्वमपि	=>	एकत्वम्+अपि
पुरुषविषयकेत्यर्थः	=>	पुरुषविषयक+इत्यर्थः
समूहालंबनोपस्थितेः	=>	समूहालंबन+पस्थितेः
एकत्वं 	=>	एकत्वम्+ 
चेत्याकारिकायाः।	=>	च+इति+आकारिकायाः।
पुरुषेपीति	=>	पुरुषेपि+इति
तादृशैकत्वोपस्थिर्यथा	=>	तादृशैकत्वोपस्थिः+यथा
पुरुषपदजन्योपीति	=>	पुरुषपदजन्यः+अपीति
भानापत्तिरिति	=>	भानापत्तिः+इति
सत्वादिति	=>	सत्वात्+इति
सत्वेपि	=>	सत्वे+अपि
प्रत्ययजन्यतावच्छेदिकीभूतविशेष्यतासम्बन्धेनोपस्थितेः	=>	प्रत्ययजन्यतावच्छेदिकीभूतविशेष्यतासम्बन्धेन+उपस्थितेः
पुरुषेऽभावेन	=>	पुरुषे+अभावेन
नापत्तिरित्याशंकते	=>	न+आपत्तिः+इति+आशंकते
नचेति	=>	नच+इति
हेतुत्वोपगमादिति	=>	हेतुत्वोपगमात्+इति
नामार्थप्रकारकभेदान्वयबोधं प्रतीतिशेषः	=>	नामार्थप्रकारकभेदान्वयबोधम्+ प्रति+इतिशेषः
प्रतीतिशेषः	=>	प्रति+इतिशेषः
हेतुमाह	=>	हेतुम्+आह
एकत्वं चेत्याकारिकेत्यर्थः	=>	एकत्वम्+ चेत्याकाः+इक+इत्यर्थः
चेत्याकारिकेत्यर्थः	=>	चेत्याकाः+इक+इत्यर्थः
पुरुषपदस्यैवेत्यर्थः	=>	पुरुषपदस्य+एवेत्यर्थः
पुरुषपदाधीनत्वादिति	=>	पुरुषपदाधीनत्वात्+इति
विशेष्यताभेदभावादिति	=>	विशेष्यताभेदभावात्+इति
भेदादिति	=>	भेदात्+इति
अयं विशेष्यताया	=>	अयम्+ विशेष्यताया
अभिन्नतयेत्यत्र	=>	अभिन्नतयेति+अत्र
प्रत्ययलक्षणाधीनेत्यर्थः	=>	प्रत्ययलक्षणाधीन+इत्यर्थः
पुरुषाद्युपस्थितिविशेष्यतायाः	=>	पुरुषादि+उपस्थितिविशेष्यतायाः
विशेष्यतायां प्रत्ययजन्यतावच्छेदकीभूतत्वोपादानेपि	=>	विशेष्यतायाम्+ प्रत्ययजन्यतावच्छेदकीभूतत्वोपादानेपि
अतिप्रसंगवारणाऽसंभवादिति	=>	अतिप्रसंगवारणाऽसंभवात्+इति
एकत्वं चेति	=>	एकत्वम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
सत्वादिति	=>	सत्वात्+इति
प्रसक्तां राजप्रकारकभेधान्वयबोधापत्तिं	=>	प्रसक्ताम्+ राजप्रकारकभेदान्वयबोधापत्तिम्+
राजप्रकारकभेधान्वयबोधापत्तिं परिहरति	=>	राजप्रकारकभेदान्वयबोधापत्तिम्+ परिहरति
तत्तन्नामपदजन्यनामार्थनिष्ठसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन	=>	तत्तत्+नामपदजन्यनामार्थनिष्ठसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
स्वजनकज्ञानीयप्रत्ययवृत्तिप्रकारतानिरूपितविशेष्यताविशिष्टविशेष्यतासम्बन्धेनोपस्थितिः	=>	स्वजनकज्ञानीयप्रत्ययवृत्तिप्रकारतानिरूपितविशेष्यताविशिष्टविशेष्यतासम्बन्धेन+उपस्थितिः
स्वं-उपस्थितिः	=>	स्वम्+-उपस्थितिः
उक्तातिप्रसंगं निराकरोति	=>	उक्तातिप्रसंगम्+ निराकरोति
स्वं राजापुरुषइत्यत्र	=>	स्वम्+ राजापुरुषइत्यत्र
एकत्वं चेति	=>	एकत्वम्+ चेति
तज्जनकं एकत्वं	=>	तज्जनकम्+ एकत्वम्+
एकत्वं सुपदशक्यमितिप्रत्ययवृत्तिज्ञानं	=>	एकत्वम्+ सुपदशक्यम्+इतिप्रत्ययवृत्तिज्ञानम्+
सुपदशक्यमितिप्रत्ययवृत्तिज्ञानं तदीयवृत्तिनिष्ठ	=>	सुपदशक्यम्+इतिप्रत्ययवृत्तिज्ञानम्+ तदीयवृत्तिनिष्ठ
प्रकारतानिरूपितैकत्व	=>	प्रकारतानिरूपित+एकत्व
पुरुषेऽभावान्नव्यभिचारः	=>	पुरुषे+अभावात्+नव्यभिचारः
पुरुषपदात्प्रत्ययपदाच्च	=>	पुरुषपदात्+प्रत्ययपदात्+च
एकैकोपस्थिर्जाता	=>	एकैकोपस्थिः+जाता
तत्रातिप्रसंगो दुर्वारः,	=>	तत्र+अतिप्रसंगः+ दुर्वारः,
सत्वादिति	=>	सत्वात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
तत्तन्नामार्थप्रकारकाऽन्वयबुद्धौ	=>	तत्तत्+नामार्थप्रकारकाऽन्वयबुद्धौ
तत्तन्नामपदसाकाङ्क्षप्रत्ययजन्योपस्थितेर्हेतुत्वात्	=>	तत्तत्+नामपदसाकाङ्क्षप्रत्ययजन्योपस्थितेः+हेतुत्वात्
प्रकारीभूतराजपदसाकाङ्क्षत्वाभावान्नापत्तिः	=>	प्रकारीभूतराजपदसाकाङ्क्षत्वाभावात्+न+आपत्तिः
नचैवमपि	=>	नच+एवम्+अपि
स्वत्वं ङस्	=>	स्वत्वम्+ ङस्
पदशक्यं पुरुषः	=>	पदशक्यम्+ पुरुषः
पुरुषपदशक्यं इति	=>	पुरुषपदशक्यम्+ इति
ज्ञानात्स्वत्वं 	=>	ज्ञानात्+स्वत्वम्+ 
पुरुषश्चेति	=>	पुरुषः+च+इति
समूहालंबनोपस्थितिस्तस्याः	=>	समूहालंबनोपस्थितिः+तस्याः
भेदाऽन्वयापत्तिरिति	=>	भेदा+अन्वयापत्तिः+इति
12स्वं समूहालंबनोपस्थितिः	=>	स्वम्+ समूहालंबनोपस्थितिः
पुरुषनिष्ठविशेष्यतायामसत्वान्नापत्तिः	=>	पुरुषनिष्ठविशेष्यतायामसत्वात्+न+आपत्तिः
केषांचिन्मतं निरास्यति	=>	केषाम्+चित्+मतम्+ निरास्यति
तदसदिति	=>	तदसत्+इति
पाणिनिसंकेतसम्बन्धेनप्रत्ययपदवत्वं सुऔजसाद्यन्यतमत्वं	=>	पाणिनिसंकेतसम्बन्धेनप्रत्ययपदवत्वम्+ सुऔजसादि+अन्यतमत्वम्+
सुऔजसाद्यन्यतमत्वं वा	=>	सुऔजसादि+अन्यतमत्वम्+ वा
प्रत्ययत्वमित्यनुगमादाह--12राजसम्बन्ध12	=>	प्रत्ययत्वम्+इत्यनुगमात्+आह--राजसम्बन्ध
स्वत्वविशेष्यकेत्यर्थः	=>	स्वत्वविशेष्यक+इत्यर्थः
अन्वयबोधानुपपत्तेरिति	=>	अन्वयबोधानुपपत्तेः+इति
अन्वयबोधापत्तेश्चेति	=>	अन्वयबोधापत्तेश्च+इति
वस्तुतो वृत्तौ	=>	वस्तुतः+ वृत्तौ
प्रत्ययनिरूपितसत्वादिति	=>	प्रत्ययनिरूपितसत्वात्+इति
यत्पदमिति	=>	यत्पदम्+इति
प्रकारत्वं तृतीयार्थः	=>	प्रकारत्वम्+ तृतीयार्थः
प्रत्ययत्वप्रकारकज्ञानविशेष्यं यत्पदमित्यर्थः	=>	प्रत्ययत्वप्रकारकज्ञानविशेष्यम्+ यत्पदम्+इत्यर्थः
यत्पदमित्यर्थः	=>	यत्पदम्+इत्यर्थः
प्रत्ययत्वभ्रमदशायां प्रत्ययत्वेन	=>	प्रत्ययत्वभ्रमदशायाम्+ प्रत्ययत्वेन
ज्ञातं यत्सम्बन्धपदं	=>	ज्ञातम्+ यत्+संम्बन्धपदम्+
यत्सम्बन्धपदं तज्जन्योपस्थितेः	=>	यत्+संम्बन्धपदम्+ तज्जन्योपस्थितेः
सत्वान्नानुपपत्तिः	=>	सत्वात्+न+अनुपपत्तिः
सम्बन्धत्वभ्रमदशायां ङस्	=>	सम्बन्धत्वभ्रमदशायाम्+ ङस्
ज्ञातत्वाभावान्नापत्तिः	=>	ज्ञातत्वाभावात्+न+आपत्तिः
प्रत्ययत्वप्रकारकज्ञानानिवशाऽसंभवादिति	=>	प्रत्ययत्वप्रकारकज्ञानानिवश+असंभवात्+इति
ज्ञातं यत्पदं	=>	ज्ञातम्+ यत्पदम्+
यत्पदं तज्जन्योपस्थितेः	=>	यत्पदम्+ तज्जन्योपस्थितेः
सम्बन्धत्वभ्रमदशायां सम्बन्धपदत्वस्य	=>	सम्बन्धत्वभ्रमदशायाम्+ सम्बन्धपदत्वस्य
प्रत्ययत्वव्याप्यत्वाभावान्नापत्तिः	=>	प्रत्ययत्वव्याप्यत्वाभावात्+न+आपत्तिः
त्वभ्रमदशायां ङस्	=>	त्वभ्रमदशायाम्+ ङस्
प्रत्ययत्वव्याप्यत्वान्नानुपपत्तिरिति	=>	प्रत्ययत्वव्याप्यत्वात्+न+अनुपपत्तिः+इति
आनुपूर्वींविशेषाऽज्ञानदशायां तद्व्यक्तित्वादिना	=>	आनुपूर्वींविशेष+अज्ञानदशायाम्+ तद्व्यक्तित्वादिना
ङसादिज्ञानदशायां शाब्दबोधापत्तेर्दुर्वारत्वात्	=>	ङसादिज्ञानदशायाम्+ शाब्दबोधापत्तेः+दुर्वारत्वात्
शाब्दबोधापत्तेर्दुर्वारत्वात्	=>	शाब्दबोधापत्तेः+दुर्वारत्वात्
यादृशं फलं	=>	यादृशम्+ फलम्+
फलं क्वचित्प्रसिद्ध्यति	=>	फलम्+ क्वचित्+प्रसिद्ध्यति
क्वचित्प्रसिद्ध्यति	=>	क्वचित्+प्रसिद्ध्यति
तादृशस्यैवाऽऽपत्तिः	=>	तादृशस्य+एवाऽऽपत्तिः
यादृशं च	=>	यादृशम्+ च
सर्वथैवाऽप्रसिद्धं तादृशस्य	=>	सर्वथैवा+अप्रसिद्धम्+ तादृशस्य
चाऽऽपादकाऽप्रसिद्धेरापत्तिरशक्यैवेति	=>	चाऽऽपादका+अप्रसिद्धेः+आपत्तिः+अशक्यैवेति
भेदान्वयबोधापत्तिरित्याह	=>	भेदान्वयबोधापत्तिः+इति+आह
2इदं पुनरत्र	=>	इदम्+ पुनः+अत्र
पुनरत्र	=>	पुनः+अत्र
तत्वमिति	=>	तत्वम्+इति
षष्ठ्यादिविभक्तेरेवेति	=>	षष्ठ्यादिविभक्तेः+एवेति
पुरुषाद्युपस्थितिरित्यनेनान्वयः	=>	पुरुषादि+उपस्थितिः+इत्यनेन+अन्वयः
पुरुषविशेष्यकेत्यर्थः	=>	पुरुषविशेष्यक+इत्यर्थः
इत्याकारकेत्यर्थः	=>	इत्याकारक+इत्यर्थः
विभक्तिजन्येत्यर्थः	=>	विभक्तिजन्येति+अर्थः
राजप्रकारकपुरुषविशेष्यकभेदसंसर्गकेत्यर्थः	=>	राजप्रकारकपुरुषविशेष्यकभेदसंसर्गक+इत्यर्थः
तदभावादेवेति	=>	तत्+अभावात्+एव+इति
विभक्तिजन्यपुरुषाद्युपस्थितिघटितसामग्र्याभावादेवेत्यर्थः	=>	विभक्तिजन्यपुरुषादि+उपस्थितिघटितसामग्र्याभावात्+एवेर्थः
तदापत्तिरिति	=>	तदापत्तिः+इति
भेदान्वयबोधापत्तिरित्यर्थः	=>	भेदान्वयबोधापत्तिः+इत्यर्थः
वक्ष्यमाणसामग्र्याभावादेव	=>	वक्ष्यमाणसामग्र्याभावात्+एव
तदभावादेवेति	=>	तदभावात्+एवेति
सुन्दरइत्यानुपूर्वीविशेषाऽऽकाङ्क्षाज्ञानसहकृततत्पदजन्यस्वत्वसंसर्गकराजप्रकारकपुरुषविशेष्यकोपस्थितिघटितसामग्र्याभावादेवेत्यर्थः	=>	सुन्दरइत्यानुपूर्वीविशेषाऽऽकाङ्क्षाज्ञानसहकृततत्पदजन्यस्वत्वसंसर्गकराजप्रकारकपुरुषविशेष्यकोपस्थितिघटितसामग्र्याभावात्+एवेर्थः
आपत्त्यभावादिति|	=>	आपत्त्यभावात्+इति|
शाब्दापत्त्ययोगादित्यर्थः	=>	शाब्दापत्त्ययोगादत्+इत्यर्थः
क्षतिविरहादिति	=>	क्षतिविरहात्+इति
क्षतेरभावादित्यर्थः	=>	क्षतेः+अभावात्+इत्यर्थः
नान्वय	=>	न+अन्वय
12सम्बन्धादिवाचकत्वमपि12	=>	सम्बन्धादिवाचकत्वम्+अपि
अपिनोक्तव्युत्पत्तेः	=>	अपिन+उक्तव्युत्पत्तेः
सर्वेविभक्तीनामिति	=>	सर्वेविभक्तीनाम्+इति
विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तीनामपीत्यर्थः	=>	विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तीनाम्+अपि+इत्यर्थः
साधुत्वमात्रार्थकत्वस्यैवेति	=>	साधुत्वमात्रार्थकत्वस्य+एवेति
12उचितत्वादिति12	=>	उचितत्वात्+इति
घटमित्यादौ	=>	घटम्+इत्यादौ
कर्मत्वादिवाचकत्वमावश्यकम्,	=>	कर्मत्वादिवाचकत्वम्+आवश्यकम्,
कर्मताविशेष्यकशाब्दबोधो न	=>	कर्मताविशेष्यकशाब्दबोधः+ न
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
घटमानयेत्यादिविभक्त्यन्तपदद्वयसमभिव्याहारादेव	=>	घटमानय+इत्यादिविभक्त्यन्तपदद्वयसमभिव्याहारात्+एव
विभक्त्यन्तैकपदस्थले	=>	विभक्त्यन्त+एकपदस्थले
तदुक्तेरिति	=>	तदुक्तेः+इति
संसर्गतावादीस्वाभिप्रायं प्रकटयति	=>	संसर्गतावादीस्वाभिप्रायम्+ प्रकटयति
राजवान्पुरुष	=>	राजवान्+पुरुष
इत्याकारकेत्यर्थः	=>	इत्याकारक+इत्यर्थः
एतत्स्थलीयेत्यर्थः	=>	एतत्स्थलीयेति+अर्थः
इत्याकारकेत्यर्थः	=>	इत्याकारक+इत्यर्थः
एतत्स्थलीयेत्यर्थः	=>	एतत्स्थलीयेति+अर्थः
तदभावादेव	=>	तदभावात्+एव
तादृशाकाङ्क्षाऽभावादेव	=>	तादृश+आकाङ्क्षा+अभावात्+एव
आकाङ्क्षाघटितेत्यर्थः	=>	आकाङ्क्षाघटिते+इत्यर्थः
एवं च	=>	एवम्+ च
भेदाऽन्वयबोधस्वीकारे	=>	भेदा+अन्वयबोधस्वीकारे
समभिव्याहाररूपाऽऽकाङ्क्षाज्ञानस्यैव	=>	समभिव्याहाररूपाऽऽकाङ्क्षाज्ञानस्य+एव
कारणत्वं न	=>	कारणत्वम्+ न
इत्याशयेन	=>	इति+आशयेन
नचेति	=>	नच+इति
तत्स्थलीयेति	=>	तत्+स्थलीयेति
एतत्स्थलीयेत्यर्थः	=>	एतत्+स्थलीयेति+अर्थः
स्वत्वसंसर्गकराजप्रकारकविशेष्यकेत्यर्थः	=>	स्वत्वसंसर्गकराजप्रकारकविशेष्यक+इत्यर्थः
राजपदाऽव्यवहितोत्तरपुरुषपदत्वरूपेत्यर्थः	=>	राजपद+अव्यवहितोत्तरपुरुषपदत्वरूप+इत्यर्थः
भेदान्वयेत्यर्थः	=>	भेदान्वयेति+अर्थः
असिद्धेरिति	=>	असिद्धेः+इति
विरहादित्यर्थः	=>	विरहात्+इत्यर्थः
इत्यत्राऽऽकाङ्क्षानुपपत्तिमाशंकते	=>	इत्यत्र+आकाङ्क्षानुपपत्तिम्+आशंकते
आनुपूर्वीविशेषरूपस्येति	=>	आनुपूर्वीविशेषरूपस्य+इति
घटपदाऽव्यवहितोत्तराऽम्पदत्वरूपानुपूर्वीविशेषस्येत्यर्थः	=>	घटपद+अव्यवहितोत्तर+अम्पदत्वरूपानुपूर्वीविशेषस्य+इत्यर्थः
आकाङ्क्षत्वादिति	=>	आकाङ्क्षत्वात्+इति
कर्मत्वमिति	=>	कर्मत्वम्+इति
कर्मत्वं घटीयमिति	=>	कर्मत्वम्+ घटीयम्+इति
घटीयमिति	=>	घटीयम्+इति
शाब्दानुदयादिति	=>	शाब्दानुदयात्+इति
निष्प्रामाणिकमिति	=>	निष्प्रामाणिकम्+इति
राजपदाऽव्यवहितोत्तर	=>	राजपद+अव्यवहितोत्तर
विशेषस्याऽऽकाङ्क्षत्वं निष्प्रामाणिकमित्यर्थः	=>	विशेषस्य+आकाङ्क्षत्वम्+ निष्प्रामाणिकम्+इति+अर्थः
निष्प्रामाणिकमित्यर्थः	=>	निष्प्रामाणिकम्+इति+अर्थः
राजपुरुषपदसमभिव्याहाररूपाकाङ्क्षैव	=>	राजपुरुषपदसमभिव्याहाररूपाकाङ्क्ष+एव
तस्याश्च	=>	तस्याः+च
राजपुरुषइत्यादाविव	=>	राजपुरुषइत्यादौ+इव
राजपुरुषइत्यादावपि	=>	राजपुरुषइत्यादौ+अपि
भेदान्वयबोधापत्तिरिति	=>	भेदान्वयबोधापत्तिः+इति
आपत्तिंपरिहरति	=>	आपत्तिम्+परिहरति
भवन्मतेपीति	=>	भवत्+मतेपि+इति
प्रकारतावादिमतेपीत्यर्थः	=>	प्रकारतावादिमतेपि+इत्यर्थः
यादृशसामग्रीबलादिति|	=>	यादृशसामग्रीबलात्+इति|
राजपुरुषपदसमभिव्याहाररूपसामग्रीबलादित्यर्थः	=>	राजपुरुषपदसमभिव्याहाररूपसामग्रीबलात्+इत्यर्थः
तादृशसामग्रीबलादिति	=>	तादृशसामग्रीबलात्+इति
राजपुरुषपदसमभिव्याहाररूपसामग्रीबलादित्यर्थः	=>	राजपुरुषपदसमभिव्याहाररूपसामग्रीबलात्+इत्यर्थः
राजसम्बन्धीत्यर्थः	=>	राजसम्बन्धि+इत्यर्थः
राजपदाऽव्यवहितोत्तरपुरुषपदत्वरूपेत्यर्थः	=>	राजपद+अव्यवहितोत्तरपुरुषपदत्वरूप+इत्यर्थः
राजपदाऽव्यवहितोत्तरपुरुषपदत्वरूपानुपूर्वीविशेषेत्यर्थः	=>	राजपद+अव्यवहितोत्तरपुरुषपदत्वरूपानुपूर्वीविशेषेत्यर्थः
12कल्पनीयत्वादिति12	=>	कल्पनीयत्वात्+इति
प्रतिपादिकद्वयाऽव्यवधानरूपानुपूर्वीविशेषस्यापि	=>	प्रतिपादिकद्वया+अव्यवधानरूपानुपूर्वीविशेषस्य+अपि
आकाङ्क्षत्वान्न	=>	आकाङ्क्षत्वात्+न
भेदान्वयबोधापत्तिरिति	=>	भेदान्वयबोधापत्तिः+इति
गौरवं प्रदर्शयति	=>	गौरवम्+ प्रदर्शयति
नचेति	=>	नच+इति
अस्मन्मते	=>	अस्मत्+मते
भवन्मते	=>	भवत्+मते
एवं च	=>	एवम्+ च
स्वारसिकलक्षणाग्रहेणाऽभेदान्वयबोधस्वीकारे	=>	स्वारसिकलक्षणाग्रहेण+अभेदान्वयबोधस्वीकारे
भेदाऽन्वयबोधे	=>	भेद+अन्वयबोधे
राजपदाव्यवहितोत्तरपुरुषपदत्वरूपेत्यर्थः	=>	राजपदाव्यवहितोत्तरपुरुषपदत्वरूप+इत्यर्थः
गौरवं निरस्यति	=>	गौरवम्+ निरस्यति
उक्ताऽभेदान्वयबोधे	=>	उक्त+अभेदान्वयबोधे
राजपदाव्यवहितोत्तरपुरुषपदत्वरूपेत्यर्थः	=>	राजपदाव्यवहितोत्तरपुरुषपदत्वरूप+इत्यर्थः
नृपपुरुषघटितनृपपदाव्यवहितोत्तरपुरुषपदत्वरूपेत्यर्थः	=>	नृपपुरुषघटितनृपपदाव्यवहितोत्तरपुरुषपदत्वरूप+इत्यर्थः
राजसम्बन्ध्यभिन्नः	=>	राजसम्बन्धि+अभिन्नः
पुरुषइत्याकारकेत्यर्थः	=>	पुरुषइत्याकारक+इत्यर्थः
अयंभावः-राजपदाऽव्यवहितोत्तरपुरुषपदत्वरूपानुपूर्वीज्ञानाव्यवहितोत्तरत्वविशिष्टाऽभेदसंसर्गकराजसम्बन्धिप्रकारकपुरुषविशेष्यकशाब्दबोधं प्रति	=>	अयम्+भावः-राजपद+अव्यवहितोत्तरपुरुषपदत्वरूपानुपूर्वीज्ञानाव्यवहितोत्तरत्वविशिष्ट+अभेदसंसर्गकराजसम्बन्धिप्रकारकपुरुषविशेष्यकशाब्दबोधम्+ प्रति
राजपुरुषइत्यानुपूर्वीज्ञानं कारणम्	=>	राजपुरुषइत्यानुपूर्वीज्ञानम्+ कारणम्
एवं नृपपुरुषइत्यादावपि	=>	एवम्+ नृपपुरुषइत्यादौ+अपि
नृपपुरुषइत्यादावपि	=>	नृपपुरुषइत्यादौ+अपि
तादृशेति	=>	तादृश+इति
पुरुषइतिज्ञानाऽव्यवहितोत्तरत्वरूपेत्यर्थः	=>	पुरुषइतिज्ञान+अव्यवहितोत्तरत्वरूप+इत्यर्थः
कार्यतावच्छेदकस्यैवेति	=>	कार्यतावच्छेदकस्य+एवेति
अनाधिक्यादिति	=>	अनाधिक्यात्+इति
पुरुषइतिज्ञानाव्यवहितोत्तरत्वविशिष्टशाब्दबोधं प्रति	=>	पुरुषइतिज्ञानाव्यवहितोत्तरत्वविशिष्टशाब्दबोधम्+ प्रति
राजपुरुषइत्याकाङ्क्षाज्ञानं कारणमिति	=>	राजपुरुषइत्याकाङ्क्षाज्ञानम्+ कारणम्+इतिकार्यकारणभावे
कारणमिति	=>	कारणम्+इतिकार्यकारणभावे
इति	=>	ज्ञान+अव्यवहितोत्तरत्वस्य
सत्वान्न	=>	सत्वात्+न
कारणताधिक्यमिति	=>	कारणताधिक्यम्+इति
तादृशरीतिश्च	=>	तादृशरीतिः+च
यावत्योव्यक्तयस्तप्रत्येकाधिकरणायत्किञ्चिद्व्यक्तिनिष्ठाभावाप्रतियोगित्वं कारणत्वम्	=>	यावत्यः+व्यक्तयः+तप्रत्येकाधिकरणायत्किञ्चिद्व्यक्तिनिष्ठाभावाप्रतियोगित्वम्+ कारणत्वम्
इत्याकाङ्क्षाविशिष्टं प्रति	=>	इत्याकाङ्क्षाविशिष्टम्+ प्रति
तादृशाकाङ्क्षाज्ञानम्	=>	तादृश+आकाङ्क्षाज्ञानम्
स्वसामानाधिकरण्योभयसं |	=>	स्वसामानाधिकरण्योभयसम्+ |
चैत्रस्याकाङ्क्षाज्ञानं ततो	=>	चैत्रस्याकाङ्क्षाज्ञानम्+ ततः+
ततो यज्ञदत्तोयाऽपेक्षाबुद्धितउत्पन्ने	=>	ततः+ यज्ञदत्तोय+अपेक्षाबुद्धितउत्पन्ने
यज्ञदत्तोयाऽपेक्षाबुद्धितउत्पन्ने	=>	यज्ञदत्तोय+अपेक्षाबुद्धितउत्पन्ने
द्वित्वसत्वादिति	=>	द्वित्वसत्वात्+इति
चाऽऽकाङ्क्षाज्ञानाऽव्यवहितोत्तरशाब्दं प्रति	=>	चाऽऽकाङ्क्षाज्ञान+अव्यवहितोत्तरशाब्दम्+ प्रति
अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दिताऽकाङ्क्षाज्ञानादपि	=>	अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दित+आकाङ्क्षाज्ञानात्+अपि
आकाङ्क्षाज्ञानाऽव्य	=>	आकाङ्क्षाज्ञान+अव्य
वहितोत्तरशाब्दबोधं प्रति	=>	वहितोत्तरशाब्दबोधम्+ प्रति
अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दिताऽकाङ्क्षाज्ञानस्य	=>	अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित+आकाङ्क्षाज्ञानस्य
कारणत्वं वाच्यम्,	=>	कारणत्वम्+ वाच्यम्,
राजपुरुषःनीलो घट	=>	राजपुरुषःनीलः+ घट
समूहालंबनमाकाङ्क्षाज्ञानं ततो	=>	समूहालंबनम्+आकाङ्क्षाज्ञानम्+ ततः+
ततो राजपुरुष	=>	ततः+ राजपुरुष
ज्ञानं राजपदाव्यवहितोत्तरत्वाभाववति	=>	ज्ञानम्+ राजपदाव्यवहितोत्तरत्वाभाववति
प्रकारकमित्यप्रामाण्यज्ञानं ततो	=>	प्रकारकम्+इति+अप्रामाण्यज्ञानम्+ ततः+
ततो नीलो	=>	ततः+ नीलः+
नीलो घटइतिवाक्यादपि	=>	नीलः+ घटइतिवाक्यात्+अपि
घटइतिवाक्यादपि	=>	घटइतिवाक्यात्+अपि
तत्पूर्वं वा	=>	तत्पूर्वम्+ वा
अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दिताऽऽकाङ्क्षाज्ञानविरहात्	=>	अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित+आकाङ्क्षाज्ञानविरहात्
राजसम्बन्ध्यभिन्नः	=>	राजसम्बन्धि+अभिन्नः
नीलो घट	=>	नीलः+ घट
इत्याकाङ्क्षाज्ञानाव्यवहितोत्तरत्व	=>	इति+आकाङ्क्षाज्ञानाव्यवहितोत्तरत्व
विशिष्टाऽभेदसंसर्गक	=>	विशिष्ट+अभेदसंसर्गक
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
नीलो घट	=>	नीलः+ घट
इत्याकाङ्क्षाज्ञानस्य	=>	इति+आकाङ्क्षाज्ञानस्य
कारणत्वान्नानुपपत्तिरिति	=>	कारणत्वात्+न+अनुपपत्तिः+इति
विषयनिवेशेपि	=>	विषयनिवेशे+अपि
समूहालंबनमाकाङ्क्षाज्ञानं ततः	=>	समूहालंबनम्+आकाङ्क्षाज्ञानम्+ ततः
एकत्राऽप्रामाण्यज्ञानं ततः	=>	एकत्र+अप्रामाण्यज्ञानम्+ ततः
कार्यतावच्छेदककोटावपि	=>	कार्यतावच्छेदककोटौ+अपि
अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वं निवेश्यम्,	=>	अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वम्+ निवेश्यम्,
चाऽप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दिततत्तदाकाङ्क्षाज्ञानाव्यवहितोत्तरशाब्दबोधं प्रति	=>	च+अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दिततत्तदाकाङ्क्षाज्ञानाव्यवहितोत्तरशाब्दबोधम्+ प्रति
अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दिततत्तदाकाङ्क्षाज्ञानस्य	=>	अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दिततत्तत्+आकाङ्क्षाज्ञानस्य
नचाऽप्रामाण्यग्रहधर्मिकाप्रामाण्यग्रहसत्वे	=>	नच+अप्रामाण्यग्रहधर्मिकाप्रामाण्यग्रहसत्वे
कार्यमुत्पद्यते	=>	कार्यम्+उत्पद्यते
पुनस्तद्धर्मिकाऽप्रामाण्यग्रहसत्वे	=>	पुनः+तद्धर्मिक+अप्रामाण्यग्रहसत्वे
नोत्पद्यते	=>	न+उत्पद्यते
इत्यप्रामाण्यज्ञानव्यक्तीनां तत्तद्व्यक्तित्वेनाऽभावः	=>	इति+अप्रामाण्यज्ञानव्यक्तीनाम्+ तत्तद्व्यक्तित्वेन+अभावः
तत्तद्व्यक्तित्वेनाऽभावः	=>	तत्तद्व्यक्तित्वेन+अभावः
राजसम्बन्ध्यभिन्नः	=>	राजसम्बन्धि+अभिन्नः
इत्येकविषयकशाब्दबोधानुकूलाकाङ्क्षाज्ञानद्वयस्थलीयैकतराऽप्रामाण्यज्ञानव्यक्तेरभावः	=>	इत्येकविषयकशाब्दबोधानुकूल+आकाङ्क्षाज्ञानद्वयस्थलीयैकतर+अप्रामाण्यज्ञानव्यक्तेः+अभावः
अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दितत्वनिवेशोऽनावश्यकः	=>	अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दितत्वनिवेशः+अनावश्यकः
विषयो निवेश्य	=>	विषयः+ निवेश्य
आकाङ्क्षाज्ञानं तत	=>	आकाङ्क्षाज्ञानम्+ तत
अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दितं नीलो	=>	अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दितम्+ नीलः+
नीलो घट	=>	नीलः+ घट
आकाङ्क्षाज्ञानं ततो	=>	आकाङ्क्षाज्ञानम्+ ततः+
ततो राजसम्बन्ध्यभिन्नः	=>	ततः+ राजसम्बन्धि+अभिन्नः
राजसम्बन्ध्यभिन्नः	=>	राजसम्बन्धि+अभिन्नः
तदनन्तरं नीलोऽभिन्नो	=>	तदनन्तरम्+ नीलः+अभिन्नः+
नीलोऽभिन्नो घट	=>	नीलः+अभिन्नः+ घट
तदप्रामाण्यज्ञानव्यक्तेरभावस्य	=>	तदप्रामाण्यज्ञानव्यक्तेः+अभावस्य
निवेशोनीयतया	=>	निवेशः+नीयतया
कार्यतावच्छेदककोटावपि	=>	कार्यतावच्छेदककोटौ+अपि
तन्निवेश	=>	तत्+निवेश
तथाचाऽप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दिततत्तदाकाङ्क्षाज्ञानाव्यवहितोत्तरशाब्दबोधं प्रति	=>	तथाच+अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दिततत्तदाकाङ्क्षाज्ञानाव्यवहितोत्तरशाब्दबोधम्+ प्रति
व्यर्थं इति	=>	व्यर्थम्+ इति
(वि-1)-एवं |	=>	(वि-1)-एवम्+ |
गौरवमाह	=>	गौरवम्+आह
कर्मत्वस्येत्यादिना	=>	कर्मत्वस्य+इत्यादिना
निरूपकतासम्बन्धेनेत्यादिः	=>	निरूपकतासम्बन्धेन+इत्यादिः
गौरवादित्यनेनाऽन्वयः	=>	गौरवादित्यनेन+अन्वयः
इदमुपलक्षणम्	=>	इदम्+उपलक्षणम्
तण्डुलं पचतीतिवाक्यजन्येत्यर्थः	=>	तण्डुलम्+ पचति+इतिवाक्यजन्येति+अर्थः
पचतीतिवाक्यजन्येत्यर्थः	=>	पचति+इतिवाक्यजन्येति+अर्थः
12कर्मत्वादिसंसर्गस्येति	=>	कर्मत्वादिसंसर्गस्य+इति
12कर्मत्वादीनां संसर्गस्येत्यर्थः	=>	कर्मत्वादीनाम्+ संसर्गस्य+इत्यर्थः
संसर्गस्येत्यर्थः	=>	संसर्गस्य+इत्यर्थः
निरूपकत्वत्वसंसर्गस्येति	=>	निरूपकत्वत्वसंसर्गस्य+इति
एवं प्रकृत्यर्थ	=>	एवम्+ प्रकृत्यर्थ
संसर्गस्येत्यपि	=>	संसर्गस्येति+अपि
गौरवादिति	=>	गौरवात्+इति
तत्संसर्गो न	=>	तत्+संसर्गः+ न
इत्याकारकेत्यर्थः	=>	इत्याकारक+इत्यर्थः
कृतावनुकूलत्वसंसर्गकल्पने	=>	कृतौ+अनुकूलत्वसंसर्गकल्पने
कृतेश्चाऽश्रयतासंसर्गकल्पने	=>	कृतेश्च+आश्रयतासंसर्गकल्पने
पचतीत्यत्र	=>	पचति+इत्यत्र
इत्याकारकेत्यर्थः	=>	इत्याकारक+इत्यर्थः
इत्याकारकेत्यर्थः	=>	इत्याकारक+इत्यर्थः
उक्तरीत्यैवेति	=>	उक्तरीत्य+एवेति
प्रयोजकत्वकल्पनेनेत्यर्थः	=>	प्रयोजकत्वकल्पनेन+इत्यर्थः
संसर्गतावादिमतं परिष्कृतम्	=>	संसर्गतावादिमतम्+ परिष्कृतम्
चोत्तरःकल्प	=>	च+उत्तरःकल्प
भानं युज्यते	=>	भानम्+ युज्यते
राजमातङ्गास्तस्यैवाऽमी	=>	राजमातङ्गास्पतस्य+एव+अमी
चैत्रो ग्रामगतस्तत्र	=>	चैत्रः+ ग्रामगतः+तत्र
ग्रामगतस्तत्र	=>	ग्रामगतः+तत्र
किं कुरुतेऽधुना	=>	किम्+ कुरुते+अधुना
कुरुतेऽधुना	=>	कुरुते+अधुना
तत्पदाभ्यां राज-ग्रामयोः	=>	तत्पदाभ्याम्+ राज-ग्रामयोः
तयोर्लक्ष्यार्थैकदेशत्वात्	=>	तयोः+लक्ष्यार्थ+एकदेशत्वात्
तदादिशब्दानां पदवृत्तिज्ञानाधीनोपस्थितिविशेष्य	=>	तदादिशब्दानाम्+ पदवृत्तिज्ञानाधीनोपस्थितिविशेष्य
प्रजावतीयं मे	=>	प्रजावतीयम्+ मे
त्वं तस्मै	=>	त्वम्+ तस्मै
नीलोमणिर्गुणः	=>	नीलः+मणिः+गुणः
सोऽत्र	=>	सः+अत्र
भ्रात्रादिर्बोध्यते	=>	भ्रात्रादिः+बोध्यते
इत्यनेनाऽन्वयः	=>	इत्यनेन+अन्वयः
इत्यसंगतं स्यात्	=>	इति+संगतम्+ स्यात्
अतो विभक्त्यर्थस्य	=>	अतः+ विभक्त्यर्थस्य
संसर्गतामतमेवोचितमिति	=>	संसर्गतामतम्+एव+उचितम्+इति
अत्रेदं विचारणीयम्	=>	अत्र+इदम्+ विचारणीयम्
स्वीकर्तव्यस्तथा	=>	स्वीकर्तव्यः+तथा
एवं भिन्नविषयकप्रत्यक्षे	=>	एवम्+ भिन्नविषयकप्रत्यक्षे
चाऽति	=>	च+अति
स्वत्वादिसंसर्गकबोधस्याऽक्लृप्तत्वेन	=>	स्वत्वादिसंसर्गकबोधस्य+अक्लृप्तत्वेन
स्वत्वोपस्थितावपि	=>	स्वत्वोपस्थितौ+अपि
एवाऽभ्युपेतव्यः,	=>	एव+अभ्युपेतव्यः,
शक्त्यकल्पनस्वत्वप्रतियोगिकसंसर्गभानाऽभावप्रयुक्तलाघवसद्भावात्	=>	शक्त्यकल्पनस्वत्वप्रतियोगिकसंसर्गभान+अभावप्रयुक्तलाघवसद्भावात्
तादात्म्यसंसर्गताविचारे	=>	तादात्म्यसम्+सर्गताविचारे
तादात्म्योपस्थितावपि	=>	तादात्म्योपस्थितौ+अपि
तत्संसर्गकबोधं एव	=>	तत्+संसर्गकबोधम्+ एव
स्वीकृतोग्रन्थकृतेति	=>	स्वीकृतः+ग्रन्थकृतेति
संसर्गतावादिमतमेव	=>	संसर्गतावादिमतम्+एव
राजस्वत्वेलक्षणायां राजस्वत्वप्रकारकबोधस्य	=>	राजस्वत्वेलक्षणायाम्+ राजस्वत्वप्रकारकबोधस्य
गौरवादिति	=>	गौरवात्+इति
लक्षणायां राजस्वत्वसंबन्ध	=>	लक्षणायाम्+ राजस्वत्वसम्बन्ध
संसर्गतामतेऽनभ्युपगमेन	=>	संसर्गतामते+अनभ्युपगमेन
संबन्धलक्षणायां संसर्गतामतेपि	=>	सम्बन्धलक्षणायाम्+ संसर्गतामतेपि
तत्प्रकारकबोधः	=>	तत्+प्रकारकबोधः
गौरवामिति	=>	गौरवाम्+इति
दूषकत्वाऽसंभवात्	=>	दूषकत्व+असंभवात्
प्रतिबन्धकताकल्पनागौरवं संसर्गतावादिमतप्रतिकूलमिति	=>	प्रतिबन्धकताकल्पनागौरवम्+ संसर्गतावादिमतप्रतिकूलम्+इति
संसर्गतावादिमतप्रतिकूलमिति	=>	संसर्गतावादिमतप्रतिकूलम्+इति
गौरवस्याऽकिञ्चित्करत्वादिति	=>	गौरवस्य+अकिञ्चित्करत्वात्+इति
उक्तपद्यानां प्रामाणिकत्वस्य	=>	उक्तपद्यानाम्+ प्रामाणिकत्वस्य
परामर्शकत्वं वेतिव्युत्पत्त्यन्तरं	=>	परामर्शकत्वम्+ वेतिव्युत्पत्त्यन्तरम्+
वेतिव्युत्पत्त्यन्तरं मनसि	=>	वेतिव्युत्पत्त्यन्तरम्+ मनसि
प्रकारतापक्षं परिष्करोति	=>	प्रकारतापक्षम्+ परिष्करोति
मैवमिति	=>	मैवम्+इति
स्वत्वादिवाचकत्वमावश्यकमिति12	=>	स्वत्वादिवाचकत्वम्+आवश्यकम्+इति
अत्रायं संशयः	=>	अत्रायम्+ संशयः
वाच्यतां संबन्धत्वेन	=>	वाच्यताम्+ संबन्धत्वेन
संबन्धानामनन्ततयाऽनन्तशक्तिकल्पनापत्तिः	=>	संबन्धानामनन्ततय+अनन्तशक्तिकल्पन+आपत्तिः
संबन्धत्वेनैव	=>	संबन्धत्वेन+एव
वाच्यतोचिता	=>	वाच्यत+उचिता
क्वचित्स्वत्वत्वादिना	=>	क्वचित्+स्वत्वत्वादिना
तन्न	=>	तत्+न
संबन्धत्वानुपस्थितिदशायामपि	=>	संबन्धत्वानुपस्थितिदशायाम्+अपि
इत्यादिवाक्याच्छाब्दबोधदर्शनात्	=>	इत्यादिवाक्यात्+शाब्दबोधदर्शनात्
राजस्वत्वाभाववानिति	=>	राजस्वत्वाभाववान्+इति
वाक्याच्छाब्दबोधप्रसङ्गाच्च	=>	वाक्यात्+शाब्दबोधप्रसङ्गात्+च
एवं च	=>	एवम्+ च
स्वत्वत्वादिनैव	=>	स्वत्वत्वादिन+एव
शक्तिरुचिता	=>	शक्तिः+उचिता
स्वत्वकीर्तनं तु	=>	स्वत्वकीर्तनम्+ तु
ग्रामवृत्तिसंयोगादीनां ग्रामवृत्तिकर्मतात्वेन	=>	ग्रामवृत्तिसंयोगादीनाम्+ ग्रामवृत्तिकर्मतात्वेन
विशेष्यकत्वं सप्तम्यर्थः	=>	विशेष्यकत्वम्+ सप्तम्यर्थः
राजस्वत्वाभाववान्पुरुष	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुष
बोधानुपपत्तेरित्यर्थः	=>	बोधानुपपत्तेः+इत्यर्थः
राजाभाववान्पुरुष	=>	राजाभाववान्+पुरुष
इत्येव	=>	इति+एव
बोधोऽस्तु	=>	बोधः+अस्तु
संभवतीत्यनेनाऽन्वयः	=>	संभवति+इत्यनेन+अन्वयः
एवकारव्यवच्छेद्यमाह	=>	एवकारव्यवच्छेद्यम्+आह
नत्विति	=>	नतु+इति
प्रतियोगितानवच्छेदकत्वेनेति12	=>	प्रतियोगितानवच्छेदकत्वेन+इति
प्रतियोगिनोवृतित्वं प्रत्यक्षसिद्ध	=>	प्रतियोगिनः+वृतित्वम्+ प्रत्यक्षसिद्ध
कुण्डलाऽसंयुक्ते	=>	कुण्डल+असंयुक्ते
सम्बन्धत्वमिति	=>	सम्बन्धत्वम्+इति
प्रतियोगितानवच्छेदकत्वादेव	=>	प्रतियोगितानवच्छेदकत्वात्+एव
इत्यन्वयसंभवेपीत्यर्थः	=>	इत्यन्वयसंभवेपि+इत्यर्थः
वृत्यनियामकतादात्म्यसम्बन्धस्यान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वादाह	=>	वृत्यनियामकतादात्म्यसम्बन्धस्य+अन्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वात्+आह
12तत्सम्बन्धावच्छिन्नाभावस्य12	=>	तत्+संम्बन्धावच्छिन्नाभावस्य
12नव्याप्रत्ययानाऽसंभवादिति12	=>	नव्याप्रत्ययान+असंभवात्+इति
पुरुषो न	=>	पुरुषः+ न
स्वामित्वाभाववान्पुरुष	=>	स्वामित्वाभाववान्+पुरुष
बोधासंभवादित्यर्थः	=>	बोधासंभवात्+इत्यर्थः
आश्रयताप्रतीतिनियामकस्वरूपसमवायसम्बन्धेत्यर्थः	=>	आश्रयताप्रति+इतिनियामकस्वरूपसमवायसम्बन्ध+इत्यर्थः
यथाश्रुतमेव	=>	यथाश्रुतम्+एव
चाऽश्रयतात्वेन	=>	च+आश्रयतात्वेन
वह्निमानयमितिनिश्चयेपि	=>	वह्निमानयम्+इतिनिश्चयेपि
वह्निरिति	=>	वह्निः+इति
संशयदर्शनादाश्रयतायाः	=>	संशयदर्शनात्+आश्रयतायाः
संसर्गत्वमावश्यकमिति	=>	संसर्गत्वम्+आवश्यकम्+इति
पुरुषोन	=>	पुरुषः+न
प्रयोगापत्तिरिति	=>	प्रयोगापत्तिः+इति
सत्वादिति	=>	सत्वात्+इति
इदमुपलक्षणम्	=>	इदम्+उपलक्षणम्
पुरुषो न	=>	पुरुषः+ न
प्रयोगापत्तिर्बोध्या	=>	प्रयोगापत्तिः+बोध्या
भानमुचितमिति12	=>	भानम्+उचितम्+इति
षष्ठीविभक्तेरुभयमतेपि	=>	षष्ठीविभक्तेः+उभयमतेपि
षष्ठीविभक्तेरवश्यक्लृप्तनियतपूर्ववृत्तितया	=>	षष्ठीविभक्तेः+अवश्यक्लृप्तनियतपूर्ववृत्तितया
भानं नोचितम्	=>	भानम्+ न+उचितम्
नोचितम्	=>	न+उचितम्
किंच	=>	किम्+च
पुरुषं बुबोधयिषुः	=>	पुरुषम्+ बुबोधयिषुः
इतिवाक्यं प्रयुङ्क्ते	=>	इतिवाक्यम्+ प्रयुङ्क्ते
लाघवात्स्वत्वादेः	=>	लाघवात्+स्वत्वादेः
स्वत्वोपस्थापकत्वस्याऽनावश्यकतया	=>	स्वत्वोपस्थापकत्वस्य+अनावश्यकतया
एवं लाघवादरे	=>	एवम्+ लाघवादरे
पुरुषपदोत्तरैकवचनार्थैकत्वसंसर्गकोटौ	=>	पुरुषपदोत्तर+एकवचनार्थ+एकत्वसंसर्गकोटौ
सम्बन्धेनैकत्वप्रकारक	=>	सम्बन्धेन+एकत्वप्रकारक
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
नञ्समभिव्याहारस्यैवेति	=>	नञ्समभिव्याहारस्य+एवेति
तत्प्रकारकेति	=>	तत्+प्रकारकेति
स्वत्वप्रकारकेत्यर्थः	=>	स्वत्वप्रकारक+इत्यर्थः
सामग्रीविरहादिति	=>	सामग्रीविरहात्+इति
नञ्समभिव्याहाररूपसामग्रीविरहादित्यर्थः	=>	नञ्समभिव्याहाररूपसामग्रीविरहात्+इत्यर्थः
तत्प्रकारकबोधस्य	=>	तत्+प्रकारकबोधस्य
नञोऽसमभिव्याहारस्थले	=>	नञः+असमभिव्याहारस्थले
एवं सति	=>	एवम्+ सति
नञोसमभिव्याहारस्थले	=>	नञः+समभिव्याहारस्थले
मानाभावादिति	=>	मानाभावात्+इति
मानमिति	=>	मानम्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
राजस्वत्वाभाववान्पुरुष	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुष
बोधं प्रति	=>	बोधम्+ प्रति
अनुमित्यादिसाधारणस्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नस्वत्वप्रकारताशालिनिश्चयत्वेन	=>	अनुम्+इत्यादिसाधारणस्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नस्वत्वप्रकारताशालिनिश्चयत्वेन
मानाभावादिति	=>	मानाभावात्+इति
सम्बन्धस्याऽभाव	=>	सम्बन्धस्य+अभाव
प्रकारतां व्यवस्थापयति	=>	प्रकारताम्+ व्यवस्थापयति
सम्बन्धस्याऽभाव	=>	सम्बन्धस्य+अभाव
वच्छेदकत्वेपीति	=>	वच्छेदकत्वेपि+इति
अयंभावः	=>	अयम्+भावः
पारिमाण्डल्यान्न	=>	पारिमाण्डल्यात्+न
भाववान्घट	=>	भाववान्+घट
जन्यत्वभाववान्घट	=>	जन्यत्वभाववान्+घट
इत्याकारकोपि	=>	इत्याकारकः+अपि
इत्थं च	=>	इत्थम्+ च
जन्यत्वस्येव	=>	जन्यत्वस्ये+एव
सम्बन्धान्तरस्यापि	=>	सम्बन्धान्तरस्य+अपि
प्रतियोगितावच्छेदकत्वं स्वीकार्यम्	=>	प्रतियोगितावच्छेदकत्वम्+ स्वीकार्यम्
को दोष	=>	कः+ दोष
भाववज्जन्यतावान्घट	=>	भाववज्जन्यतावान्+घट
गमनमिति	=>	गमनम्+इति
गगनेऽभावादिति	=>	गगनेऽभावात्+इति
गगनमिति	=>	गगनम्+इति
आकाशं नपश्यतीत्यग्रे	=>	आकाशम्+ नपश्यति+इत्यग्रे
नपश्यतीत्यग्रे	=>	नपश्यति+इत्यग्रे
समभिव्याहारेत्यर्थः	=>	समभिव्याहार+इत्यर्थः
राजवान्पुरुष	=>	राजवान्+पुरुष
राजवान्पुरुष	=>	राजवान्+पुरुष
तादृशगौरवं प्रकारतावादिनां	=>	तादृशगौरवम्+ प्रकारतावादिनाम्+
प्रकारतावादिनां समानमतआह	=>	प्रकारतावादिनाम्+ समानमतआह
अस्मन्मते	=>	अस्मत्+मते
समभिव्याहारेत्यर्थः	=>	समभिव्याहार+इत्यर्थः
बाधाभावो योग्यता	=>	बाधाभावः+ योग्यता
ज्ञानधटिततयेत्यर्थः	=>	ज्ञानधटिततयेति+अर्थः
तत्सत्त्वे	=>	तत्+सत्त्वे
कारणाविरहादेवेति	=>	कारणाविरहात्+एवेति
धर्मितावच्छेदकप्रकारकनिश्चयरूपप्रत्यक्षकारणाविरहादेवेत्यर्थः	=>	धर्मितावच्छेदकप्रकारकनिश्चयरूपप्रत्यक्षकारणाविरहात्+एवेर्थः
राजस्वत्वाभावरूपेत्यर्थः	=>	राजस्वत्वाभावरूप+इत्यर्थः
प्रत्यक्षोत्पत्यसंभवेनेति	=>	प्रत्यक्ष+उत्पत्यसंभवेन+इति
प्रत्यक्षानुत्पादादित्यर्थः	=>	प्रत्यक्षानुत्पादात्+इत्यर्थः
राजनिरूपितस्वत्ववान्पुरुष	=>	राजनिरूपितस्वत्ववान्+पुरुष
अकल्पनादिति	=>	अकल्पनात्+इति
कारणाऽभावप्रयुक्त	=>	कारण+अभावप्रयुक्त
एवोक्त	=>	एव+उक्त
उक्तप्रत्यक्षं प्रति	=>	उक्तप्रत्यक्षम्+ प्रति
प्रतिबन्धकत्वस्याऽकल्पनादित्यर्थः	=>	प्रतिबन्धकत्वस्य+अकल्पनात्+इत्यर्थः
विरुद्धसामग्रीद्वयसमावेशाऽसंभवान्न प्रतिबन्धकताकल्पनावसर	=>	विरुद्धसामग्रीद्वयसमावेश+असंभवात्+ प्रतिबन्धकताकल्पनावसर
गोरवं बोध्यम्	=>	गोरवम्+ बोध्यम्
प्रतिबन्धकत्वं चेत्थम्	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ च+इत्थम्
चेत्थम्	=>	च+इत्थम्
ज्ञानं "प्रत्यक्षशाब्दात्मकं"नाभ्युपगन्तुं	=>	ज्ञानम्+ "प्रत्यक्षशाब्दात्मकम्+"न+अभ्युपगन्तुम्+
"प्रत्यक्षशाब्दात्मकं"नाभ्युपगन्तुं शक्यम्,	=>	"प्रत्यक्षशाब्दात्मकम्+"न+अभ्युपगन्तुम्+ शक्यम्,
नापि	=>	न+अपि
ज्ञानद्वयमेकदा	=>	ज्ञानद्वयम्+एकदा
प्रतिबन्धकत्वं स्वीकृत्यैकतरज्ञानमेव	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ स्वीकृत्य+एकतरज्ञानम्+एव
स्वीकृत्यैकतरज्ञानमेव	=>	स्वीकृत्य+एकतरज्ञानम्+एव
योग्यताज्ञानादेर्मानस	=>	योग्यताज्ञानादेः+मानस
प्रतिबन्धकत्वमिति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इति
भिन्नविषयकप्रत्यक्षत्वस्याननुगततया	=>	भिन्नविषयकप्रत्यक्षत्वस्य+अननुगततया
राजत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितपुरुषत्वावच्छिन्नविशेष्यत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदप्रतियोगितानवच्छेदकविषयताशालिप्रत्यक्षत्वं प्रतिबध्यतावच्छेदकम्,	=>	राजत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितपुरुषत्वावच्छिन्नविशेष्यत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदप्रतियोगितानवच्छेदकविषयताशालिप्रत्यक्षत्वम्+ प्रतिबध्यतावच्छेदकम्,
राजस्वत्वाभाववान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुषः
सत्वात्तस्यापि	=>	सत्वात्+तस्य+अपि
उक्तप्रतिबध्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वादित्याशंकां निराकुरुते	=>	उक्तप्रतिबध्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वादित्याशंकाम्+ निराकुरुते
चेत्यर्थः	=>	च+इत्यर्थः
त्वन्मते	=>	त्वत्+मते
हेतुमाह	=>	हेतुम्+आह
अन्यत्रेति	=>	अन्यत्र+इति
अन्यविधप्रत्यक्षेच्छानाम्	=>	अन्यविधप्रत्यक्ष+इच्छानाम्
घटप्रत्यक्षं मे	=>	घटप्रत्यक्षम्+ मे
घटप्रत्यक्षं प्रति	=>	घटप्रत्यक्षम्+ प्रति
घटप्रत्यक्षेच्छाविरहविशिष्टशाब्दसामग्रीप्रतिबन्धकेति	=>	घटप्रत्यक्ष+इच्छाविरहविशिष्टशाब्दसामग्रीप्रतिबन्धकेति
विशेषरूपेणैव	=>	विशेषरूपेण+एव
प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावो वाच्यः	=>	प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावः+ वाच्यः
तादृशभेदप्रतियोगितानवच्छेदकविषयतारूपानुगतविषयताकप्रत्यक्षं प्रति	=>	तादृशभेदप्रतियोगितानवच्छेदकविषयतारूपानुगतविषयताकप्रत्यक्षम्+ प्रति
घटप्रत्यक्षेच्छा	=>	घटप्रत्यक्ष+इच्छा
प्रतिबन्धकेत्युच्यते	=>	प्रतिबन्धक+इतिउच्यते
तदाऽनुपपत्तिमाह	=>	तद+अनुपपत्तिम्+आह
12तादृशेच्छायामसत्यामिति12	=>	तादृश+इच्छायाम्+असत्याम्+इति
घटप्रत्यक्षं जायतामितीच्छायामसत्यामित्यर्थः	=>	घटप्रत्यक्षम्+ जायतामितीच्छायाम्+असत्याम्+इत्यर्थः
जायतामितीच्छायामसत्यामित्यर्थः	=>	जायतामितीच्छायाम्+असत्याम्+इत्यर्थः
चोक्तानुगतरूपेण	=>	च+उक्तानुगतरूपेण
राजस्वत्वाभाववान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुषः
प्रत्यक्षेच्छा	=>	प्रत्यक्ष+इच्छा
तादृशप्रत्यक्षत्वस्यापि	=>	तादृशप्रत्यक्षत्वस्य+अपि
तादृशप्रत्यक्षानुपपत्तिः,घटप्रत्यक्षेच्छाविरहविशिष्टशाब्दसामग्र्याः	=>	तादृशप्रत्यक्षानुपपत्तिः,घटप्रत्यक्ष+इच्छाविरहविशिष्टशाब्दसामग्र्याः
अतो घटप्रत्यक्षं	=>	अतः+ घटप्रत्यक्षम्+
घटप्रत्यक्षं प्रत्येव	=>	घटप्रत्यक्षम्+ प्रति+एव
प्रत्येव	=>	प्रति+एव
घटप्रत्यक्षेच्छाविरहविशिष्टशाब्दसामग्री	=>	घटप्रत्यक्ष+इच्छाविरहविशिष्टशाब्दसामग्री
तथाचोक्त	=>	तथाच+उक्त
प्रतिबन्धकताधिक्यमिति	=>	प्रतिबन्धकताधिक्यम्+इति
अयंभावः--राज्ञः	=>	अयम्+भावः--राज्ञः
घटप्रत्यक्षं जायतामितीच्छासत्वे	=>	घटप्रत्यक्षम्+ जायतामितीच्छासत्वे
घटप्रत्यक्षं जायते	=>	घटप्रत्यक्षम्+ जायते
भिन्नविषयकप्रत्यक्षं प्रति	=>	भिन्नविषयकप्रत्यक्षम्+ प्रति
घटप्रत्यक्षेच्छाविरहविशिष्टराज्ञः	=>	घटप्रत्यक्ष+इच्छाविरहविशिष्टराज्ञः
घटप्रत्यक्षेच्छासत्वे	=>	घटप्रत्यक्ष+इच्छासत्वे
पटप्रत्यक्षेच्छाविरहेपि	=>	पटप्रत्यक्ष+इच्छाविरहेपि
पटप्रत्यक्षापत्तिः,घटप्रत्यक्षेच्छाविरहविशिष्ट	=>	पटप्रत्यक्षापत्तिः,घटप्रत्यक्ष+इच्छाविरहविशिष्ट
एवं राजस्वत्त्वा	=>	एवम्+ राजस्वत्त्वा
भाववान्पुरुषः	=>	भाववान्+पुरुषः
घटप्रत्यक्षेच्छासत्वे	=>	घटप्रत्यक्ष+इच्छासत्वे
राजस्वत्त्वाभाववान्पुरुषः	=>	राजस्वत्त्वाभाववान्+पुरुषः
घटप्रत्यक्षेच्छाविरहविशिष्टशाब्दसामग्र्या	=>	घटप्रत्यक्ष+इच्छाविरहविशिष्टशाब्दसामग्र्या
भिन्नविषयकप्रत्यक्षं प्रति	=>	भिन्नविषयकप्रत्यक्षम्+ प्रति
राजस्वत्वाभाववान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुषः
प्रत्यक्षेच्छाविरहविशिष्टराज्ञः	=>	प्रत्यक्ष+इच्छाविरहविशिष्टराज्ञः
राजस्वत्त्वाभाववान्पुरुषः	=>	राजस्वत्त्वाभाववान्+पुरुषः
प्रत्यक्षेच्छाविरहविशिष्ट	=>	प्रत्यक्ष+इच्छाविरहविशिष्ट
प्रतिबन्धकसद्भावान्नापत्तिरिति	=>	प्रतिबन्धकसद्भावात्+न+आपत्तिः+इति
प्रत्यक्षेच्छाया	=>	प्रत्यक्ष+इच्छाया
सत्यां राज्ञः	=>	सत्याम्+ राज्ञः
घटप्रत्यक्षेच्छाविरहेपि	=>	घटप्रत्यक्ष+इच्छाविरहेपि
राजस्वत्वाभाववान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुषः
प्रत्यक्षेच्छाविरहविशिष्टराज्ञः	=>	प्रत्यक्ष+इच्छाविरहविशिष्टराज्ञः
अतो घटप्रत्यक्षं	=>	अतः+ घटप्रत्यक्षम्+
घटप्रत्यक्षं प्रति	=>	घटप्रत्यक्षम्+ प्रति
घटप्रत्यक्षेच्छाविरहविशिष्टराज्ञः	=>	घटप्रत्यक्ष+इच्छाविरहविशिष्टराज्ञः
राजस्वत्वाभाववान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुषः
प्रत्यक्षं प्रति	=>	प्रत्यक्षम्+ प्रति
राजस्वत्वाभाववान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुषः
प्रत्यक्षेच्छा	=>	प्रत्यक्ष+इच्छा
रीत्याऽननुगत	=>	रीत्या+अननुगत
प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावो वाच्यः	=>	प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावः+ वाच्यः
प्रतिबन्धकताधिक्यं सुदृढम्(1)(वि-1)	=>	प्रतिबन्धकताधिक्यम्+ सुदृढम्(1)(वि-1)
तादृशप्रत्यक्षं प्रति	=>	तादृशप्रत्यक्षम्+ प्रति
तादृशेच्छानिष्ठतत्तद्व्यक्तित्त्वावच्छिन्नाभावकूटविशिष्टराज्ञः	=>	तादृश+इच्छानिष्ठतत्तद्व्यक्तित्त्वावच्छिन्नाभावकूटविशिष्टराज्ञः
राजस्वत्वाभाववान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुषः
प्रत्यक्षेच्छा	=>	प्रत्यक्ष+इच्छा
प्रतिबन्धकताधिक्यमिति	=>	प्रतिबन्धकताधिक्यम्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
घटप्रत्यक्षेच्छायां घटप्रत्यक्षमिव	=>	घटप्रत्यक्ष+इच्छायाम्+ घटप्रत्यक्षमिव
उत्तेजकत्वं च	=>	उत्तेजकत्वम्+ च
प्रतिबध्यत्वाऽस्वीकारे	=>	प्रतिबध्यत्व+अस्वीकारे
पटप्रत्यक्षं प्रति	=>	पटप्रत्यक्षम्+ प्रति
पटप्रत्यक्षेच्छाविरहविशिष्टया	=>	पटप्रत्यक्ष+इच्छाविरहविशिष्टया
प्रतिबन्धकत्वान्नापत्तिः	=>	प्रतिबन्धकत्वात्+न+आपत्तिः
तादृशभेदप्रतियोगितानवच्छेदकविषयताशालिप्रत्यक्षं प्रति	=>	तादृशभेदप्रतियोगितानवच्छेदकविषयताशालिप्रत्यक्षम्+ प्रति
इच्छाभावश्च	=>	इच्छाभावः+च
घटप्रत्यक्षेच्छा	=>	घटप्रत्यक्ष+इच्छा
स्वपदग्राह्यघटप्रत्यक्षेच्छाविषयतावच्छेदकीभूतघटप्रत्यक्षावच्छिन्नसामग्रीविरहात्	=>	स्वपदग्राह्यघटप्रत्यक्ष+इच्छाविषयतावच्छेदकीभूतघटप्रत्यक्षावच्छिन्नसामग्रीविरहात्
अथेच्छावदन्यप्रत्यक्षं प्रति	=>	अथ+इच्छावत्+अन्यप्रत्यक्षम्+ प्रति
प्रतिबन्धकत्वं वाच्यम्	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ वाच्यम्
प्रयोज्यत्वसम्बन्धनेति	=>	प्रयोज्यत्वसम्बन्धन+इति
शाब्दसामग्र्याभावकार्यतावच्छेदकत्वमपि	=>	शाब्दसामग्र्याभावकार्यतावच्छेदकत्वम्+अपि
एवं च	=>	एवम्+ च
इच्छावदन्यत्वमेव	=>	इच्छावत्+अन्यत्वम्+एव
प्रतिबध्यतावच्छेदकं वाच्यम्,	=>	प्रतिबध्यतावच्छेदकम्+ वाच्यम्,
स्वसामानाधिकरण्य--स्वविषयत्वोभयसं |	=>	स्वसामानाधिकरण्य--स्वविषयत्व+उभयसम्+ |
नोक्तदोष	=>	न+उक्तदोष
चेन्न	=>	चेत्+न
शाब्दावगाहीच्छायां प्रत्यक्षानुत्पादप्रसंगात्	=>	शाब्दावगाहीच्छायाम्+ प्रत्यक्षानुत्पादप्रसंगात्
घटप्रत्यक्षेच्छा	=>	घटप्रत्यक्ष+इच्छा
चाऽत्र	=>	च+अत्र
प्रत्यक्षं प्रति	=>	प्रत्यक्षम्+ प्रति
तत्तद्विषयकप्रत्यक्षेच्छायाः	=>	तत्तद्विषयकप्रत्यक्ष+इच्छायाः
पटप्रत्यक्षेच्छाविरहान्नोक्तसमूहालंबनापत्तिरिति	=>	पटप्रत्यक्ष+इच्छाविरहात्+न+उक्तसमूहालंबन+आपत्तिः+इति
ज्ञानं जायतामितीच्छायामपि	=>	ज्ञानम्+ जायतामितीच्छायाम्+अपि
जायतामितीच्छायामपि	=>	जायतामितीच्छायाम्+अपि
शाब्दसामग्र्यां प्रत्यक्षोत्पत्तौ	=>	शाब्दसामग्र्याम्+ प्रत्यक्षोत्पत्तौ
तदापत्तेर्वारयितुमशक्यत्वात्	=>	तदापत्तेः+वारयितुमशक्यत्वात्
अव्यवहितोत्तरत्त्ववत्फलानिर्णयस्यापि	=>	अव्यवहितोत्तरत्त्ववत्+फलानिर्णयस्य+अपि
निवेशास्वीकाराच्च	=>	निवेशास्वीकारात्+च
अप्रामाण्यग्रहविशिष्टज्ञानक्षणेऽप्रामाण्यग्रहाभावशिष्टज्ञानत्वावच्छिन्नाधिकरणविरहेण	=>	अप्रामाण्यग्रहविशिष्टज्ञानक्षणे+अप्रामाण्यग्रहाभावशिष्टज्ञानत्वावच्छिन्नाधिकरणविरहेण
सत्वेपि	=>	सत्वे+अपि
तादृशज्ञानाधिकरणत्वस्याऽविलक्षणत्वेन	=>	तादृशज्ञानाधिकरणत्वस्य+अविलक्षणत्वेन
सत्वाऽसंभवात्तद्घटितशाब्दसामग्र्यास्तदानीमसत्वात्	=>	सत्व+असंभवात्तद्घटितशाब्दसामग्र्याः+तदानीम्+असत्वात्
प्रतिबन्धकत्वस्याऽव्याप्यवृत्तित्वाभावेऽप्रामाण्यग्रहकालेपि	=>	प्रतिबन्धकत्वस्य+अव्याप्यवृत्तित्वाभावे+अप्रामाण्यग्रहकालेपि
तदुत्तरक्षणे	=>	तत्+उत्तरक्षणे
तस्याऽव्याप्यवृत्तित्वमवश्यं वाच्यम्,	=>	तस्य+अव्याप्यवृत्तित्वम्+अवश्यम्+ वाच्यम्,
तथाचाऽव्याप्यवृत्तित्वमवच्छिन्नाभावस्तादृशधर्माभावकाले	=>	तथाच+अव्याप्यवृत्तित्वम्+अवच्छिन्नाभावः+तादृशधर्माभावकाले
नोक्तदोषः	=>	न+उक्तदोषः
कारणीभूताभावप्रतियोगित्वमेव	=>	कारणीभूताभावप्रतियोगित्वम्+एव
प्रतिबन्धकत्वप्रतियोगित्वं च	=>	प्रतिबन्धकत्वप्रतियोगित्वम्+ च
प्रतिबन्धकतावच्छेदकावच्छिन्नसत्वमेव	=>	प्रतिबन्धकतावच्छेदकावच्छिन्नसत्वम्+एव
प्रयोजकं कार्योत्पादे	=>	प्रयोजकम्+ कार्योत्पादे
प्रतिबन्धकतावच्छेदकावच्छिन्नभावस्यैव	=>	प्रतिबन्धकतावच्छेदकावच्छिन्नभावस्य+एव
सत्वमित्युक्तदोषस्य	=>	सत्वम्+इति+उक्तदोषस्य
विरहादित्युच्यते	=>	विरहात्+इति+उच्यते
निरक्तप्रतिबन्धकतावच्छेदकावच्छिन्नभावत्वेनाभावानां प्रवेशे	=>	निरक्तप्रतिबन्धकतावच्छेदकावच्छिन्नभावत्वेनाभावानाम्+ प्रवेशे
प्रतिबन्धताधिक्यमाशंकते	=>	प्रतिबन्धताधिक्यम्+आशंकते
नचेति	=>	नच+इति
प्रतिबन्धकत्वाधिक्येनेति	=>	प्रतिबन्धकत्वाधिक्येन+इति
भिन्नविषयकत्वादिति	=>	भिन्नविषयकत्वात्+इति
तत्संसर्गतामते	=>	तत्+संसर्गतामते
बाधनिश्चयाभावघटिततयेत्यर्थः	=>	बाधनिश्चयाभावघटिततयेति+अर्थः
तत्स्वत्वे	=>	तत्+स्वत्वे
कारणविरहादेवेति	=>	कारणविरहादत्+एवेति
विशेष्यतावच्छेदकप्रकारकनिश्चयरूपकारणभावादेवेत्यर्थः	=>	विशेष्यतावच्छेदकप्रकारकनिश्चयरूपकारणभावात्+एवेर्थः
स्वत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभाववान्पुरुषःसुन्दर	=>	स्वत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभाववान्+पुरुषःसुन्दर
प्रत्यक्षेत्यर्थः	=>	प्रत्यक्ष+इत्यर्थः
वारणसंभवादिति	=>	वारणसंभवात्+इति
प्रतिबन्धकताधिक्यमिति	=>	प्रतिबन्धकताधिक्यम्+इति
मन्मते	=>	मत्+मते
तादृशप्रत्यक्षं प्रति	=>	तादृशप्रत्यक्षम्+ प्रति
स्वत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभाववान्पुरुषः	=>	स्वत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभाववान्+पुरुषः
इतिप्रत्यक्षं प्रति	=>	इतिप्रत्यक्षम्+ प्रति
निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभाववत्स्वत्ववानिति	=>	निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभाववत्+स्वत्ववान्+इति
साम्यादिति	=>	साम्यात्+इति
स्वत्वसम्बन्धेनराजाभाववान्पुरुषः	=>	स्वत्वसम्बन्धेनराजाभाववान्+पुरुषः
निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभाववत्स्वत्ववानिति	=>	निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभाववत्+स्वत्ववान्+इति
साम्यादिति	=>	साम्यात्+इति
राजस्वत्वाभाववान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुषः
प्रत्यक्षं प्रतिबन्धकत्वाधिक्यं	=>	प्रत्यक्षम्+ प्रतिबन्धकत्वाधिक्यम्+
प्रतिबन्धकत्वाधिक्यं संसर्गतावादिमते	=>	प्रतिबन्धकत्वाधिक्यम्+ संसर्गतावादिमते
तदेवाह।	=>	तत्+एव+आह।
तथाचेति	=>	तथाच+इति
साम्येचेत्यर्थः	=>	साम्येच+इत्यर्थः
तादृशसामग्रीप्रतिबन्धकतायां राज्ञः	=>	तादृशसामग्रीप्रतिबन्धकतायाम्+ राज्ञः
शाब्दसामग्रीनिष्ठप्रतिबन्धकतायां |	=>	शाब्दसामग्रीनिष्ठप्रतिबन्धकतायाम्+ |
स्वत्वाद्यापस्थितीति	=>	स्वत्वात्+उपस्थिति+इति
निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभाववत्स्वत्वरूपबाधाभावपरिग्रहः	=>	निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभाववत्+स्वत्वरूपबाधाभावपरिग्रहः
राजाभाववान्पुरुषः	=>	राजाभाववान्+पुरुषः
लाघवं दर्शयति	=>	लाघवम्+ दर्शयति
अस्मन्मते	=>	अस्मत्+मते
तादृशोपस्थितीति	=>	तादृशोपस्थिति+इति
विभक्तिजन्यस्वत्वोपस्थितीत्यर्थः	=>	विभक्तिजन्यस्वत्वोपस्थिति+इत्यर्थः
राजस्वत्वाभाववान्पुरुष	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुष
इत्याकारकेत्यर्थः	=>	इत्याकारक+इत्यर्थः
वाक्यजन्येत्यर्थः	=>	वाक्यजन्येति+अर्थः
सामग्रीप्रतिबन्धकतायामिति	=>	सामग्रीप्रतिबन्धकतायाम्+इति
सामग्रीनिष्ठप्रतिबन्धकतायामित्यर्थः	=>	सामग्रीनिष्ठप्रतिबन्धकतायाम्+इत्यर्थः
तेषां |	=>	तेषाम्+ |
तथाविधबाधभावादीनां |	=>	तथाविधबाधभावादीनाम्+ |
अनिवेशादिति	=>	अनिवेशात्+इति
कारणकूटस्यैव	=>	कारणकूटस्य+एव
सामग्रीत्वादिति	=>	सामग्रीत्वात्+इति
आक्षेपं समाधत्ते	=>	आक्षेपम्+ समाधत्ते
भवन्मतेपीति	=>	भवत्+मतेपि+इति
संसर्गतावादिमतेपीति	=>	संसर्गतावादिमतेपि+इति
राजस्वत्वाभाववान्पुरुष	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुष
तथाविधसामग्रीप्रतिबन्धकतायां |	=>	तथाविधसामग्रीप्रतिबन्धकतायाम्+ |
गौरवमिति(1)	=>	गौरवम्+इति(1)
राजाभाववान्प्रमेयत्ववान्पुरुषः	=>	राजाभाववा+प्रमेयत्ववान्+पुरुषः
इत्यादिनिश्चयाभावाभावानामवश्य	=>	इत्यादिनिश्चयाभावाभावानाम्+अवश्य
तेषामनुगतरूपेणैव	=>	तेषामनुगतरूपेण+एव
एवं च	=>	एवम्+ च
राजस्वत्वाभाववान्पुरुष	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुष
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
राजस्वत्वाभाववान्पुरुष	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुष
सामग्रीप्रतिबन्धकतायां निवेशनीयः	=>	सामग्रीप्रतिबन्धकतायाम्+ निवेशनीयः
स्वीयराजाभावत्वावच्छिन्नप्रकारतावृत्तिविशेष्यतावच्छेदकताविशिष्टप्रकारतानिरूपितपुरुषत्वावच्छिन्नाविशेष्यताकत्वोभयसं |	=>	स्वीयराजाभावत्वावच्छिन्नप्रकारतावृत्तिविशेष्यतावच्छेदकताविशिष्टप्रकारतानिरूपितपुरुषत्वावच्छिन्नाविशेष्यताकत्वोभयसम्+ |
विशेष्यतायां 	=>	विशेष्यतायाम्+ 
प्रकारतावृत्तित्वं च	=>	प्रकारतावृत्तित्वम्+ च
राजाभावप्रतियोगिकत्वकिं 	=>	राजाभावप्रतियोगिकत्वकिम्+ 
प्रकारतायां विशेष्यतावच्छेदकतावै	=>	प्रकारतायाम्+ विशेष्यतावच्छेदकतावै
स्वावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वोभयसं इति	=>	स्वावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्व+उभयसम्+ इति
चेन्न	=>	चेत्+न
व्याप्यवत्तानिश्चयस्यैव	=>	व्याप्यवत्तानिश्चयस्य+एव
चानुमिति	=>	च+अनुमिति
जननायोग्यतयाऽप्रतिबन्धकत्वेन	=>	जननायोग्यतया+अप्रतिबन्धकत्वेन
तत्सत्वेपि	=>	तत्+सत्वेपि
इष्टत्वेऽनोक्तरूपेणाऽभाव	=>	इष्टत्वेन+उक्तरूपेण+अभाव
अभावविशिष्टान्यत्वं निवेशनीयम्	=>	अभावविशिष्टान्यत्वम्+ निवेशनीयम्
स्वाभाववत्व--स्वावच्छिन्नप्रतिबन्धकतावच्छेदकविषयितानिरूपकतावच्छेदकधर्मावच्छिन्निरूपकताकविषयितावत्वोभयसं |	=>	स्वाभाववत्व--स्वावच्छिन्नप्रतिबन्धकतावच्छेदकविषयितानिरूपकतावच्छेदकधर्मावच्छिन्निरूपकताकविषयितावत्व+उभयसम्+ |
अत्राभावपदेनाऽऽहार्यत्वाभाव	=>	अत्र+अभावपदेनाऽऽहार्यत्वाभाव
संशयत्वाभावानामुपादानम्	=>	संशयत्वाभावानाम्+उपादानम्
तत्तद्व्यक्तित्वेनाऽप्रामाण्य	=>	तत्तद्व्यक्तित्वेन+अप्रामाण्य
वाऽनुगतैक	=>	वा+अनुगत+एक
संसर्गतामतखण्डनं साधीयः,	=>	संसर्गतामतखण्डनम्+ साधीयः,
जगदीशप्रभृतिभिश्च	=>	जगदीशप्रभृतिभिः+च
संसर्गतामतमेवानुमोदितमपि,	=>	संसर्गतामतम्+एव+अनुमोदितम्+अपि,
परन्तूक्तकूटत्वस्याऽसर्वत्राऽज्ञेयत्वमनुचिन्त्य	=>	परन्तु+उक्तकूटत्वस्य+असर्वत्र+अज्ञेयत्वम्+अनुचिन्त्य
प्रकारतामतमेव	=>	प्रकारतामतम्+एव
भाववान्पुरुषः	=>	भाववान्+पुरुषः
एवं निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्न	=>	एवम्+ निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्न
प्रतियोगिताकराजाभाववत्स्वत्ववानिति	=>	प्रतियोगिताकराजाभाववत्+स्वत्ववान्+इति
तयोर्भिन्न	=>	तयोः+भिन्न
प्रतिबन्धकताद्वयं न	=>	प्रतिबन्धकताद्वयम्+ न
प्रत्यक्षयोवधिरूपतया	=>	प्रत्यक्षयः+वधिरूपतया
विशेष्यतावच्छेदकप्रकारकनिश्चयाभावादेव	=>	विशेष्यतावच्छेदकप्रकारकनिश्चयाभावात्+एव
एवं संसर्गतावादिमते	=>	एवम्+ संसर्गतावादिमते
प्रतियोगिताकराजाभाववत्स्वत्ववत्पुरुषनिश्चयस्य	=>	प्रतियोगिताकराजाभाववत्+स्वत्ववत्पुरुषनिश्चयस्य
राजस्वत्वाभाववत्पुरुष	=>	राजस्वत्वाभाववत्+पुरुष
तत्सामग्र्यां तयोरभावोपि	=>	तत्+सामग्र्याम्+ तयोः+अभावोअपि
तयोरभावोपि	=>	तयोः+अभावोअपि
प्रत्यक्षमेवोत्पत्पद्यते	=>	प्रत्यक्षम्+एव+उत्पत्पद्यते
उक्तनिश्चयाऽसत्वे	=>	उक्तनिश्चय+असत्वे
विशेष्यतावच्छेदकनिश्चयरूपकारणविरहादेव	=>	विशेष्यतावच्छेदकनिश्चयरूपकारणविरहात्+एव
प्रत्यक्षोप	=>	प्रत्यक्ष+उप
प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावकल्पनापत्तिरित्याह	=>	प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावकल्पनापत्तिः+इति+आह
मन्मते	=>	मत्+मते
निवेशेनैवेति	=>	निवेशेन+एवेति
शाब्दसामग्र्यामित्यादिः	=>	शाब्दसामग्र्याम्+इत्यादिः
व्याप्यवत्तानिश्चयमुद्रयोक्तनिश्चययोर्व्यावृत्तिः	=>	व्याप्यवत्तानिश्चयमुद्रयः+क्तनिश्चययोः+व्यावृत्तिः
स्वत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभावव्याप्यराजस्वत्वाभाववान्पुरुष	=>	स्वत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभावव्याप्यराजस्वत्वाभाववान्+पुरुष
प्रत्यक्षाभ्युपपत्तेरिति	=>	प्रत्यक्ष+अभ्युपपत्तेः+इति
स्वत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभाववान्पुरुष	=>	स्वत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभाववान्+पुरुष
प्रत्यक्षस्वीकारादित्यर्थः	=>	प्रत्यक्षस्वीकारात्+इत्यर्थः
तदभावाऽनिवेशादिति	=>	तदभाव+अनिवेशात्+इति
शाब्दसामग्रीनिष्ठप्रतिबन्धकतायां राजाभावव्याप्यराजस्वत्वाभाववान्पुरुष	=>	शाब्दसामग्रीनिष्ठप्रतिबन्धकतायाम्+ राजाभावव्याप्यराजस्वत्वाभाववान्+पुरुष
राजाभावव्याप्यराजस्वत्वाभाववान्पुरुष	=>	राजाभावव्याप्यराजस्वत्वाभाववान्+पुरुष
बाधस्याभावाऽनिवेशात्प्रकारतावादिमते	=>	बाधस्याभाव+अनिवेशात्+प्रकारतावादिमते
लाघवं बोध्यम्(1)	=>	लाघवम्+ बोध्यम्(1)
राजस्वत्वाभाववान्पुरुष	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुष
निश्चयाभावानिवेशेपि	=>	निश्चयाभावानिवेशे+अपि
घटप्रत्यक्षादिकं प्रति"	=>	घटप्रत्यक्षादिकम्+ प्रति"
इत्यादिनाऽनुपदं प्रदर्शितस्य	=>	इति+आदिना+अनुपदम्+ प्रदर्शितस्य
राजस्वत्वाभाववान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुषः
राजाभाववत्स्वत्वमिति	=>	राजाभाववत्+स्वत्वम्+इति
एवं राजस्वत्वाभावव्याप्य	=>	एवम्+ राजस्वत्वाभावव्याप्य
राजाभाववान्पुरुषः--निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्न	=>	राजाभाववान्+पुरुषः--निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्न
वत्स्वत्वमिति	=>	वत्+स्वत्वम्+इति
निश्चयद्वयस्य,एवं 	=>	वत्तानिश्चयद्वयस्य,एवम्+ 
विभक्तिजन्यस्वत्वाद्युपस्थितेरपि	=>	विभक्तिजन्यस्वत्वादि+उपस्थितेः+अपि
राजाभाववान्पुरुष	=>	राजाभाववान्+पुरुष
इत्येकविधबाधनिश्चयाभाव	=>	इति+एकविधबाधनिश्चयाभाव
एवं	=>	एवम्+स्वत्व
प्रतियोगिताकराजाभावव्याप्य	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुष
राजस्वत्वाभाववान्पुरुष	=>	इति+एकविधबाध
इत्येकविधबाध व्याप्यवत्तानिश्चयाभावस्यैव	=>	व्याप्यवत्तानिश्चयाभावस्य+ एव
लाघवमिति	=>	लाघवम्+इति
चेदत्र	=>	चेत्+अत्र
(1)-राजस्वत्वाभाववान्पुरुषः	=>	(1)-राजस्वत्वाभाववान्+पुरुषः
(2)-राजस्वत्वाव्यापकाभाववान्पुरुषः	=>	(2)-राजस्वत्वाव्यापकाभाववान्+पुरुषः
(3)-राजस्वत्वाभावव्याप्यवान्पुरुषः	=>	(3)-राजस्वत्वाभावव्याप्यवान्+पुरुषः
(4)-स्वत्वाभाववान्पुरुषः	=>	(4)-स्वत्वाभाववान्+पुरुषः
(5)-स्वत्वव्यापकाभाववान्पुरुषः	=>	(5)-स्वत्वव्यापकाभाववान्+पुरुषः
(6)-स्वत्वाभावव्याप्यवान्पुरुषः	=>	(6)-स्वत्वाभावव्याप्यवान्+पुरुषः
(7)-निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभाववत्स्वत्वम्	=>	(7)-निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकराजाभाववत्+स्वत्वम्
राजव्यापकाभाववत्स्वत्वम्	=>	राजव्यापकाभाववत्+स्वत्वम्
वत्स्वत्वमिति	=>	वत्+स्वत्वम्+इति
नवविधो बाधः	=>	नवविधः+ बाधः
शाब्दसामग्र्यां नवविधबाधनिश्चयाभावा	=>	शाब्दसामग्र्याम्+ नवविधबाधनिश्चयाभावा
राजाभाववान्पुरुषः	=>	राजाभाववान्+पुरुषः
भाववान्पुरुषः	=>	भाववान्+पुरुषः
(3)-तादृशराजाभावव्याप्यवान्पुरुषः	=>	(3)-तादृशराजाभावव्याप्यवान्+पुरुषः
त्रिविधो बाधः	=>	त्रिविधः+ बाधः
एवमुक्तनवविधबाधव्याप्यसंसर्गतावादिमतसिद्धेकैकबाधविषयकनिश्चयो बोध्यः	=>	एवम्+उक्तनवविधबाधव्याप्यसंसर्गतावादिमतसिद्धेक+एकबाधविषयकनिश्चयः+ बोध्यः
राजस्वत्वाभावव्याप्यराजाभाववान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभावव्याप्यराजाभाववान्+पुरुषः
राजस्वत्वाभावव्यापकराजाभाववान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभावव्यापकराजाभाववान्+पुरुषः
राजस्वत्वाभावराजाभावव्याप्यवान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभावराजाभावव्याप्यवान्+पुरुषः
एवमवशिष्टोबाधनिश्चया	=>	एवम्+अवशिष्टः+बाधनिश्चया
एवं संसर्गतावादिमतसिद्धेषु	=>	एवम्+ संसर्गतावादिमतसिद्धेषु
एकैकबाधव्याप्यत्वविषयकनिश्चयाः	=>	एक+एकबाधव्याप्यत्वविषयकनिश्चयाः
पञ्चाशत्संख्याकाः	=>	पञ्चाशत्+संख्याकाः
(1)-राजस्वत्वाभावव्याप्यराजाभावविशिष्टराजव्यापकाभाववान्पुरुषः	=>	(1)-राजस्वत्वाभावव्याप्यराजाभावविशिष्टराजव्यापकाभाववान्+पुरुषः
{9}(2)-राजस्वत्वाभावव्याप्यराजाव्यापकाभावविशिष्टराजाभाववान्पुरुषः	=>	{9}(2)-राजस्वत्वाभावव्याप्यराजाव्यापकाभावविशिष्टराजाभाववान्+पुरुषः
{9}(3)-राजस्वत्वाभावव्याप्यराजाव्यापकाभावविशिष्टराजाभावव्याप्यवान्पुरुषः	=>	{9}(3)-राजस्वत्वाभावव्याप्यराजाव्यापकाभावविशिष्टराजाभावव्याप्यवान्+पुरुषः
{9}(4)-राजस्वत्वाभावव्याप्यराजभावव्याप्यविशिष्टराजव्यापकाभाववान्पुरुषः	=>	{9}(4)-राजस्वत्वाभावव्याप्यराजभावव्याप्यविशिष्टराजव्यापकाभाववान्+पुरुषः
{9}(5)-राजस्वत्वाभावव्याप्यराजभावविशिष्टराजभावव्याप्यवान्पुरुषः	=>	{9}(5)-राजस्वत्वाभावव्याप्यराजभावविशिष्टराजभावव्याप्यवान्+पुरुषः
{9}(6)-राजस्वत्वाभावव्याप्यराजभावव्याप्यविशिष्टराजाभाववान्पुरुषः	=>	{9}(6)-राजस्वत्वाभावव्याप्यराजभावव्याप्यविशिष्टराजाभाववान्+पुरुषः
तेषामभावा	=>	तेषाम्+अभावा
पञ्चाशत्संख्याकाः	=>	पञ्चाशत्+संख्याकाः
शाब्दसामग्र्यां निवेशनीयाः	=>	शाब्दसामग्र्याम्+ निवेशनीयाः
एवं	=>	एवम्+संसर्गतावादिमतसिद्धेषु
मध्ये	=>	एक+एकबाधव्याप्यत्वविषयकनिश्चयाः
चतुः	=>	पञ्चाशत्+संख्या
(1)-राजस्वत्वाभावव्याप्यराजाभावविशिष्टराजव्यापकाभावविशिष्टराजस्वत्वाभावव्याप्यवान्पुरुषः	=>	(1)-राजस्वत्वाभावव्याप्यराजाभावविशिष्टराजव्यापकाभावविशिष्टराजस्वत्वाभावव्याप्यवान्+पुरुषः
भाववान्पुरुषः	=>	भाववान्+पुरुषः
राजस्वत्वाभावव्याप्यवान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभावव्याप्यवान्+पुरुषः
राजव्यापकाभाववान्पुरुषः	=>	राजव्यापकाभाववान्+पुरुषः
राजभावव्यापकभाववान्पुरुषः	=>	राजभावव्यापकभाववान्+पुरुषः
राजस्वत्वाभावव्याप्यवान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभावव्याप्यवान्+पुरुषः
पञ्चाशत्संख्याकाः	=>	पञ्चाशत्+संख्याकाः
शाब्दसामग्र्यां राज्ञःपुरुष	=>	शाब्दसामग्र्याम्+ राज्ञःपुरुष
वाक्यघटितायां निवेशनीयाः	=>	वाक्यघटितायाम्+ निवेशनीयाः
सर्वेषामेव	=>	सर्वेषाम्+एव
प्रकारतावादिमते(१४४)चतुश्चत्वारिंशदधिकशतसंख्याकानामभावानां शाब्दसामग्रीकोटौ	=>	प्रकारतावादिमते(१४४)चतुश्चत्वारिंशदधिकशतसंख्याकानाम्+अभावानाम्+ शाब्दसामग्रीकोटौ
स्वमतसिद्धबाधत्रयान्तर्गतैकैकबाधव्याप्यत्वं प्रकारतावादिमतसिद्धेषु	=>	स्वमतसिद्धबाधत्रयान्तर्गत+एक+एकबाधव्याप्यत्वम्+ प्रकारतावादिमतसिद्धेषु
एकैकबाधेऽवगाहमानाः	=>	एक+एकबाधे+अवगाहमानाः
राजभावव्याप्यराजस्वत्वाभाववान्पुरुषः	=>	राजभावव्याप्यराजस्वत्वाभाववान्+पुरुषः
राजस्वत्वाभाववान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुषः
राजवदवृत्तिवव्याप्यराजस्वत्वाभाववान्पुरुषः	=>	राजवदवृत्तिवव्याप्यराजस्वत्वाभाववान्+पुरुषः
व्याप्यत्वं बोध्यम्	=>	व्याप्यत्वम्+ बोध्यम्
एवं प्रकारेण	=>	एवम्+ प्रकारेण
द्वयोत्रयाणां चतुर्णां	=>	द्वयोत्रयाणाम्+ चतुर्णाम्+
चतुर्णां पञ्चानां	=>	चतुर्णाम्+ पञ्चानाम्+
पञ्चानां षण्णां	=>	पञ्चानाम्+ षण्णाम्+
षण्णां सप्तानामष्टानां	=>	षण्णाम्+ सप्तानामष्टानाम्+
सप्तानामष्टानां नवानां	=>	सप्तानामष्टानाम्+ नवानाम्+
नवानां विशेष्यविशेषणभावे	=>	नवानाम्+ विशेष्यविशेषणभावे
विनिगमनाविरहादनन्तबाधेषु	=>	विनिगमनाविरहात्+अनन्तबाधेषु
निश्चयानामभावः	=>	निश्चयानाम्+अभावः
महागौरवमिति	=>	महागौरवम्+इति
एवं प्रकारतावाद्युद्भावित	=>	एवम्+ प्रकारतावाद्युद्भावित
राजस्वत्वाभाववान्पुरुषः	=>	राजस्वत्वाभाववान्+पुरुषः
सुदृढं संसर्गतावादिमते	=>	सुदृढम्+ संसर्गतावादिमते
संसर्गतावादिदोषमुद्भावयति	=>	संसर्गतावादिदोषम्+उद्भावयति
यत्त्विति	=>	यत्तु+इति
तदतिरिक्तविषयकत्वेनेति	=>	तदतिरिक्तविषयकत्वेन+इति
राजस्वत्वावान्पुरुष	=>	राजस्वत्वावान्+पुरुष
शाब्दबोधविषयातिरिक्ताऽविषयकत्वेनेत्यर्थः(1)	=>	शाब्दबोधविषयातिरिक्त+अविषयकत्वेन+इत्यर्थः(1)
तादृशानुमितिं प्रतीति	=>	तादृशानुम्+इतिम्+ प्रति+इति
प्रतीति	=>	प्रति+इति
तादृशानुमितिद्वयं प्रतीत्यर्थः	=>	तादृशानुम्+इतिद्वयम्+ प्रति+इत्यर्थः
प्रतीत्यर्थः	=>	प्रति+इत्यर्थः
प्रतिबन्धकत्वद्वयमिति	=>	प्रतिबन्धकत्वद्वयम्+इति
प्रतिबध्यताभेदादिति	=>	प्रतिबध्यताभेदात्+इति
अस्मन्मते	=>	अस्मत्+मते
नास्तीति	=>	न+अस्ति+इति
प्रत्येव	=>	प्रति+एव
प्रतिबन्धकत्वादिति	=>	प्रतिबन्धकत्वात्+इति
अनुमितिरेवोत्पत्तेरिति	=>	अनुम्+इतिरेव+उत्पत्तेः+इति
भिन्नविषयकत्वादिति	=>	भिन्नविषयकत्वात्+इति
भिन्नविषयकशाब्दं प्रति	=>	भिन्नविषयकशाब्दम्+ प्रति
बलवत्वादिति	=>	बलवत्वात्+इति
राजवानित्याकारकेत्यर्थः	=>	राजवान्+इत्याकारक+इत्यर्थः
अनुमितिंप्रत्येवेति	=>	अनुम्+इतिम्+प्रत्येवेति
एवकारेणोक्तानुमितिद्वयस्यव्यावृत्तिः	=>	एवकारेण+उक्तानुम्+इतिद्वयस्यव्यावृत्तिः
तयोरसमानविषयकत्वादिति	=>	तयोः+असमानविषयकत्वात्+इति
प्रतिबन्धकत्वं कल्पनीयमिति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ कल्पनीयम्+इति
कल्पनीयमिति	=>	कल्पनीयम्+इति
समानविषयकत्वादिति	=>	समानविषयकत्वात्+इति
उद्भावितदोषं निरास्यति	=>	उद्भावितदोषम्+ निरास्यति
भवन्मते	=>	भवत्+मते
अस्मन्मते	=>	अस्मत्+मते
तथाचोभयमते	=>	तथाच+उभयमते
स्वस्वं राजकीयं	=>	स्वस्वम्+ राजकीयम्+
राजकीयं स्वत्वावान्पुरुष	=>	राजकीयम्+ स्वत्वावान्+पुरुष
स्वत्वावान्पुरुष	=>	स्वत्वावान्+पुरुष
प्रकारतावादिनामुक्तानुमितिद्वयस्वीकारो न	=>	प्रकारतावादिनाम्+उक्तानुमितिद्वयस्वीकारः+ न
प्रतिबन्धकत्वादिति	=>	प्रतिबन्धकत्वात्+इति
चेन्न	=>	चेत्+न
एवञ्चोक्तानुमितिद्वयस्य	=>	एवञ्च+उक्तानुम्+इतिद्वयस्य
तत्रोक्तशाब्दसामग्र्याः	=>	तत्र+उक्तशाब्दसामग्र्याः
प्रतिबन्धकत्वं भवद्भिरिवाऽस्माभिरपि	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ भवद्भिः+इव+अस्माभिः+अपि
भवद्भिरिवाऽस्माभिरपि	=>	भवद्भिः+इव+अस्माभिः+अपि
(वि-2)(1)-तदतिरिक्तविषयकत्वं च	=>	(वि-2)(1)-तदतिरिक्तविषयकत्वम्+ च
वैस्वसामानाधिकरण्य-स्वावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वोभयसं |	=>	वैस्वसामानाधिकरण्य-स्वावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्व+उभयसम्+ |
पर्वतोवह्निमान्-घ	=>	पर्वतः+वह्निमान्-
टवद्भूतलमितिज्ञानयोरनतिरिक्तविषयकत्ववारणायाऽऽद्यः	=>	घटवद्भूतलम्+इतिज्ञानयोः+अनतिरिक्तविषयकत्ववारणायाऽऽद्यः
पर्वतोवह्निमान्-पर्वतवान्वह्निरितिज्ञानयोरनतिरिक्त	=>	पर्वतः+वह्निमान्-पर्वतवान्+वह्निः+इतिज्ञानयोः+अनतिरिक्त
नचैवमपि	=>	नच+एवम्+अपि
पर्वतोवह्निमान्	=>	पर्वतः+वह्निमान्
महानसं धूमवदितिसमूहालंबनज्ञानस्याऽनतिरिक्तविषयकत्वं	=>	महानसम्+ धूमवत्+इतिसमूहालंबनज्ञानस्य+अनतिरिक्तविषयकत्वम्+
धूमवदितिसमूहालंबनज्ञानस्याऽनतिरिक्तविषयकत्वं पर्वतोधूममान्	=>	धूमवत्+इतिसमूहालंबनज्ञानस्य+अनतिरिक्तविषयकत्वम्+ पर्वतः+धूममान्
पर्वतोधूममान्	=>	पर्वतः+धूममान्
महानसं वह्निमदितिसमूहालंबनेस्यादिति	=>	महानसम्+ वह्निमत्+इतिसमूहालंबनेस्यात्+इति
वह्निमदितिसमूहालंबनेस्यादिति	=>	वह्निमत्+इतिसमूहालंबनेस्यात्+इति
तद्विशेष्यतावदन्यप्रकारताशून्यत्वस्य	=>	तद्विशेष्यतावत्+अन्यप्रकारताशून्यत्वस्य
स्वानवच्छेदकावच्छिन्नविशेष्यतावन्निरूपितत्व-स्वन्निरूपितप्रकारतावत्त्वोभयसं |	=>	स्वानवच्छेदकावच्छिन्नविशेष्यतावत्+निरूपितत्व-स्वत्+निरूपितप्रकारतावत्त्व+उभयसम्+ |
स्वावच्छेदकावच्छिन्नत्व-स्वावच्छेदकसम्बन्धानवच्छिन्नत्वोभयसं |	=>	स्वावच्छेदकावच्छिन्नत्व-स्वावच्छेदकसम्बन्धानवच्छिन्नत्व+उभयसम्+ |
पर्वतोवह्निमान् द्रव्यं	=>	पर्वतः+वह्निमान्+ द्रव्यम्+
द्रव्यं वह्निमदिति	=>	द्रव्यम्+ वह्निमत्+इति
वह्निमदिति	=>	वह्निमत्+इति
ज्ञानयोरनतिरिक्त	=>	ज्ञानयोः+अनतिरिक्त
विषयकत्ववारणायाऽऽद्यः	=>	विषयकत्ववारणाया+आद्यः
घटवान्+पर्वतो वह्निमानिति	=>	घटवान्पर्वतः+ वह्निमान्+इति
वह्निमानिति	=>	वह्निमान्+इति
ज्ञानयोस्तद्वारणाय	=>	ज्ञानयोः+तत्+वारणाय
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
पर्वतो वह्निमानिति	=>	पर्वतः+ वह्निमान्+इति
वह्निमानिति	=>	वह्निमान्+इति
ज्ञानयोस्तद्वारणाय	=>	ज्ञानयोः+तत्+वारणाय
सम्बन्धेनापि	=>	सम्बन्धेन+अपि
वह्न्यावगाहि-वह्नित्वेन	=>	वह्नि+अवगाहि-वह्नित्वेन
ज्ञानयोस्तद्वारणम्	=>	ज्ञानयोः+तत्+वारणम्
स्वयमूहनीयः	=>	स्वयम्+ऊहनीयः
(वि-1)समाधानान्तरमप्याह	=>	(वि-1)समाधानान्तरम्+अपि+आह
संसर्गतावादिनापीत्यर्थः	=>	संसर्गतावादिनापि+इत्यर्थः
तादृशशाब्दं प्रति	=>	तादृशशाब्दम्+ प्रति
शाब्दबोधं प्रति	=>	शाब्दबोधम्+ प्रति
भिन्नविषयकशाब्दबोधं प्रति	=>	भिन्नविषयकशाब्दबोधम्+ प्रति
बलवत्वादिति	=>	बलवत्वात्+इति
साम्यादिति	=>	साम्यात्+इति
एवं च	=>	एवम्+ च
तत्रभेदाऽन्वयस्वीकारेपि	=>	तत्रभेदा+अन्वयस्वीकारेपि
क्षतिविरहादित्युक्तं दूषयति	=>	क्षतिविरहात्इति+उक्तम्+ दूषयति
एवमिति	=>	एवम्+इति
राजप्रकारकेत्यर्थः	=>	राजप्रकारक+इत्यर्थः
प्रतिबन्धकत्वं तुल्यमित्याशंकते	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ तुल्यम्+इति+आशंकते
तुल्यमित्याशंकते	=>	तुल्यम्+इति+आशंकते
नचेति	=>	नच+इति
भवन्मतेपि	=>	भवत्+मतेपि
प्रतिबन्धकत्वेनेति	=>	प्रतिबन्धकत्वेन+इति
राजसम्बन्धिप्रकारकेत्यर्थः	=>	राजसम्बन्धिप्रकारक+इत्यर्थः
भवन्मतेपि	=>	भवत्+मतेपि
तथाविधसमासवाक्यादिति	=>	तथाविधसमासवाक्यात्+इति
समासवाक्यादित्यर्थः	=>	समासवाक्यात्+इत्यर्थः
राजसम्बन्ध्यभिन्नः	=>	राजसम्बन्धि+अभिन्नः
इत्याकारकेत्यर्थः	=>	इत्याकारक+इत्यर्थः
उभयमतसिद्धत्वादिति	=>	उभयमतसिद्धत्वात्+इति
प्रतिबन्धकत्वं संसर्गतावादिनामधिकमिति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ संसर्गतावादिनाम्+अधिकम्+इति
संसर्गतावादिनामधिकमिति	=>	संसर्गतावादिनाम्+अधिकम्+इति
पुरुषेऽन्वयाद्राजस्वत्ववान्पुरुष	=>	पुरुषे+अन्वयात्+राजस्वत्ववान्+पुरुष
नान्वय	=>	न+अन्वय
प्रत्ययार्थमन्तराकृत्य	=>	प्रत्ययार्थम्+अन्तराकृत्य
तयोरन्वयबोधात्	=>	तयोः+अन्वयबोधात्
एवं समासविग्रहवाक्ययोस्तुल्यार्थकत्वमप्युपपद्यते	=>	एवम्+ समासविग्रहवाक्ययोः+तुल्यार्थकत्वम्+अपि+उपपद्यते
समासविग्रहवाक्ययोस्तुल्यार्थकत्वमप्युपपद्यते	=>	समासविग्रहवाक्ययोः+तुल्यार्थकत्वम्+अपि+उपपद्यते
युक्तोत्याशङ्क्य	=>	युक्त+इत्याशङ्क्य
यत्त्विति	=>	यत्तु+इति
लुप्तद्वितीयाविभक्तिस्मरणेनेति	=>	लुप्तद्वितीयाविभक्तिस्मरणेन+इति
स्मरणमावश्यकम्	=>	स्मरणम्+आवश्यकम्
साक्षादन्वयानुपपत्तेः	=>	साक्षात्+अन्वयानुपपत्तेः
लुप्तषष्ठीविभक्तेरनुसन्धाने	=>	लुप्तषष्ठीविभक्तेः+अनुसन्धाने
प्रयोगापत्तिरित्याशंकते	=>	प्रयोगापत्तिः+इति+आशंकते
प्रयोगापत्तिरिति	=>	प्रयोगापत्तिः+इति
राज्ञोमातङ्गा	=>	राज्ञः+मातङ्गा
वदिति	=>	वत्+इति
समानविभक्तिकत्वाभावान्न	=>	समानविभक्तिकत्वाभावात्+न
प्रयोगापत्तिरित्यत	=>	प्रयोगापत्तिः+इत्यत
इत्यत्रेत्यर्थः	=>	इत्यत्र+इत्यर्थः
प्रयोगे	=>	प्रयः+गे
भवतीति	=>	भवति+इति
राजपदार्थयोन्वयये	=>	राजपदार्थयः+न्वयये
समासवृत्तिर्न	=>	समासवृत्तिः+न
सविशेषणानां,	=>	सविशेषणानाम्+,
वृत्तिर्न	=>	वृत्तिः+न
विशेषणयोगेनेति	=>	विशेषणयः+गेन+इति
सविशेषणानां विशेषणसहितानां	=>	सविशेषणानाम्+ विशेषणसहितानाम्+
विशेषणसहितानां विशेषणानां	=>	विशेषणसहितानाम्+ विशेषणानाम्+
विशेषणानां वृत्तिर्न	=>	विशेषणानाम्+ वृत्तिः+न
वृत्तिर्न	=>	वृत्तिः+न
वृत्तिर्न	=>	वृत्तिः+न
योगोनेति	=>	यः+गोन+इति
चेति	=>	च+इति
विशेषणस्यैवेत्यर्थः	=>	विशेषणस्य+एवेत्यर्थः
विशेष्येऽन्वयः	=>	विशेष्ये+अन्वयः
राज्ञो विशेषणस्य	=>	राज्ञः+ विशेषणस्य
समासरूपावृत्तिर्न,	=>	समासरूपावृत्तिः+न,
एवं वृत्तस्य	=>	एवम्+ वृत्तस्य
राज्ञोविशेषणेन	=>	राज्ञः+विशेषणेन
नेति	=>	न+इति
असामर्ध्यातिदेशादिति	=>	असामर्ध्यातिदेशात्+इति
सापेक्षमसमर्थवद्भवतीत्यदिदेशादित्यर्थः	=>	सापेक्षम्+असमर्थवद्भवति+इत्यदिदेशात्+इत्यर्थः
समासाऽघटकपदसापेक्षसामर्थ्यम्	=>	समास+अघटकपदसापेक्षसामर्थ्यम्
तदर्थान्वितस्वार्थपरत्वमित्यस्य	=>	तदर्थान्वितस्वार्थपरत्वम्+इत्यस्य
तदर्थान्वितस्वीयवृत्तिग्रहमुख्यविशेष्यत्वपरत्वेदेवेत्यर्थः	=>	तदर्थान्वितस्वीयवृत्तिग्रहमुख्यविशेष्यत्वपरत्वेत्+एवेर्थः
अभेदान्वयोवेति	=>	अभेदान्वय+एवेति
तथाचाऽभेदेन	=>	तथाच+अभेदेन
तदर्थान्वितस्वार्थकत्वमित्यर्थो	=>	तदर्थान्वितस्वार्थकत्वम्+इत्यर्थः
एवंचाऽभेदेन	=>	एवम्+च+अभेदेन
तदर्थान्वितस्वीयवृत्त्युपस्थाप्यत्वमेव	=>	तदर्थान्वितस्वीयवृत्त्युपस्थाप्यत्वम्+एव
प्रयोजनभावादिति	=>	प्रयोजनभावात्+इति
प्रयोगापत्तिवारणाद्राजसम्बन्धिनि	=>	प्रयोगापत्तिवारणात्+राजसम्बन्धिनि
तदसदिति	=>	तदसत्+इति
समभिव्याहारेत्यर्थः	=>	समभिव्याहार+इत्यर्थः
राजसम्बन्ध्यभिन्नःपुरुषइत्याकारकेत्यर्थः	=>	राजसम्बन्धि+अभिन्नःपुरुषइत्याकारक+इत्यर्थः
राजसम्बन्ध्यभिन्नःपुरुष	=>	राजसम्बन्धि+अभिन्नःपुरुष
भेदान्वयाभ्युपगन्तुरभेदान्वयाभ्युपगन्तुश्चोभयगतसिद्धतयेत्यर्थः,न	=>	भेदान्वयाभ्युपगन्तुरभेदान्वयाभ्युपगन्तुश्च+उभयगतसिद्धतयेति+अर्थः,न
संसर्गतावादिप्रकारतावाद्युभयमतसिद्धतयेत्यर्थः	=>	संसर्गतावादिप्रकारतावादि+उभयमतसिद्धतयेति+अर्थः
तन्मतानवलंबित्वात्	=>	तत्+मतानवलंबित्वात्
भेदान्वयवादिनोऽभेदान्वयवादिनश्रेष्ठत्वेपीत्यर्थः	=>	भेदान्वयवादिनः+अभेदान्वयवादिनश्रेष्ठत्वेपि+इत्यर्थः
गौरवविरहादिति	=>	गौरवविरहात्+इति
तात्पर्यस्याऽनादित्व	=>	तात्पर्यस्य+अनादित्व
कल्पनेऽपि	=>	कल्पने+अपि
अनादित्वज्ञानस्याऽकारणत्वादिति	=>	अनादित्वज्ञानस्य+अकारणत्वात्+इति
एवं |	=>	एवम्+ |
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
पस्यतीत्यादावपि	=>	पस्यति+इत्यादौ+अपि
दधिपश्यतीत्यत्रापि	=>	दधिपश्यति+इत्यत्र+अपि
दधिकर्मकदर्शनान्वयबोधानुदयादिति	=>	दधिकर्मकदर्शनान्वयबोधानुदयात्+इति
पश्यतीत्यादौ	=>	पश्यति+इत्यादौ
दधिकर्मकदर्शनबोधां न	=>	दधिकर्मकदर्शनबोधाम्+ न
दर्शनाश्रयो दधिकर्मकः	=>	दर्शनाश्रयः+ दधिकर्मकः
एवं दधिकर्मककरणदर्शनाश्रय	=>	एवम्+ दधिकर्मककरणदर्शनाश्रय
बोधो 	=>	बोधः+ 
तथोक्त	=>	तथा+उक्त
भ्रमदशायां 	=>	भ्रमदशायाम्+ 
दधिपश्यतीत्यादौ	=>	दधिपश्यति+इत्यादौ
दधिकर्मकदर्शनं न	=>	दधिकर्मकदर्शनम्+ न
भवन्मते	=>	भवन्+मते
अन्वयबोधस्यापत्तेरिति	=>	अन्वयबोधस्यापत्तेः+इति
भ्रमदशायामिति	=>	भ्रमदशायाम्+इति
राजपुरुषइत्यादावपि	=>	राजपुरुषइत्यादौ+अपि
तृतीयान्तत्वभ्रमदशायां राजसम्बन्ध्यभिन्नःपुरुष	=>	तृतीयान्तत्वभ्रमदशायाम्+ राजसम्बन्धि+अभिन्नःपुरुष
राजसम्बन्ध्यभिन्नःपुरुष	=>	राजसम्बन्धि+अभिन्नःपुरुष
बोधापत्तिरत	=>	बोधापत्तिः+अत
राजसम्बन्धिपुरुषाद्यन्वयबोधेचेति	=>	राजसम्बन्धिपुरुषादि+अन्वयबोधेचेति
द्वितीयेतरविभक्त्यन्तत्वभ्रमदशायां नापत्तिरित्यत	=>	द्वितीयेतरविभक्त्यन्तत्वभ्रमदशायाम्+ नापत्तिः+इत्यत
नापत्तिरित्यत	=>	नापत्तिः+इत्यत
दधिपश्यतीत्यादाविति	=>	दधिपश्यति+इत्यादावौ+इति
अक्लुप्तत्वादिति	=>	अक्लुप्तत्वात्+इति
समभिव्याहारस्यैवाऽऽकाङ्क्षत्वमिति	=>	समभिव्याहारस्य+एवाऽऽकाङ्क्षत्वम्+इति
दधिपश्यतीत्यत्र	=>	दधिपश्यति+इत्यत्र
द्वितीयेतरविभक्त्यन्तत्वभ्रमदशायामापत्तिवारणायैव	=>	द्वितीयेतरविभक्त्यन्तत्वभ्रमदशायाम्+आपत्तिवारणायैव
दधिपदाव्यवहितोत्तरपश्यतिपदत्वरूपाऽनुपीर्वीज्ञानस्य	=>	दधिपदाव्यवहितोत्तरपश्यतिपदत्वरूप+आनुपीर्वीज्ञानस्य
हेतुत्वमावश्यकमत	=>	हेतुत्वम्+आवश्यकमत
अवश्यकल्पनीयत्वाच्चेति	=>	अवश्यकल्पनीयत्वात्+चेति
दधिपश्यतीत्यादौ	=>	दधिपश्यति+इत्यादौ
तृतीयाद्यन्तत्वभ्रमदशायां दधिकर्मकदर्शनान्वयबोधपत्तिदुर्वारैवेति	=>	तृतीयाद्यन्तत्वभ्रमदशायाम्+ दधिकर्मकदर्शनान्वयबोधपत्तिदुर्वार+एवेति
दधिकर्मकदर्शनान्वयबोधपत्तिदुर्वारैवेति	=>	दधिकर्मकदर्शनान्वयबोधपत्तिदुर्वार+एवेति
तण्डुलादिपदस्यैवेति	=>	तण्डुलादिपदस्य+एवेति
तत्तद्विभक्त्यन्तसमभिव्याहारस्येति	=>	तत्तद्विभक्त्यन्तसमभिव्याहारस्य+इति
अभेदसंसर्गकतण्डुलकर्मकप्रकारकधात्वर्थविशेष्यकबोधं प्रति	=>	अभेदसंसर्गकतण्डुलकर्मकप्रकारकधात्वर्थविशेष्यकबोधम्+ प्रति
द्वितीयान्ततण्डुलपदसमभिव्याहृतपचतिपदत्वरूपसमभिव्याहारस्येत्यर्थः	=>	द्वितीयान्ततण्डुलपदसमभिव्याहृतपचतिपदत्वरूपसमभिव्याहारस्य+इत्यर्थः
तण्डुलःपचतीतिवाक्यान्न	=>	तण्डुलःपचति+इतिवाक्यात्+न
विभक्तेरेवलक्षणा	=>	विभक्तेः+एवलक्षणा
किं न	=>	किम्+ न
विभक्तेरेवेति	=>	विभक्तेः+एवेति
प्रकृतिलक्षणायां विनिगमकमाह	=>	प्रकृतिलक्षणायाम्+ विनिगमकम्+आह
विनिगमकमाह	=>	विनिगमकम्+आह
चिन्ताबीजामह	=>	चिन्ताबीजाम्+आह
राजादिपदस्येति	=>	राजादिपदस्य+इति
इत्यादावित्यादिः	=>	इत्यादौ+इत्यादिः
इत्यादाविवेति	=>	इत्यादौ+एवेति
सर्वजनानामनुभवसिद्धत्वादिति	=>	सर्वजनानाम्+अनुभवसिद्धत्वात्+इति
विभक्तेरशक्तत्वे	=>	विभक्तेः+अशक्तत्वे
तादृशानुभवापलापो बोध्यः	=>	तादृशानुभवापलापः+ बोध्यः
एवं विभक्तेरशक्तत्वे	=>	एवम्+ विभक्तेः+अशक्तत्वे
विभक्तेरशक्तत्वे	=>	विभक्तेः+अशक्तत्वे
तण्डुलं 	=>	तण्डुलम्+ 
पचतीतिवाक्यस्य	=>	पचति+इतिवाक्यस्य
तण्डुलं परत्वे	=>	तण्डुलम्+ परत्वे
गौणप्रयोगत्वमिति	=>	गौणप्रयोगत्वम्+इति
सर्वानुभवसिद्धमुख्याऽमुख्यत्व	=>	सर्वानुभवसिद्धमुख्य+अमुख्यत्व
व्यवस्थानुपपत्तिरिति	=>	व्यवस्थानुपपत्तिः+इति
तण्डुलकर्मकेलक्षणायां मुख्यत्वव्यवहार	=>	तण्डुलकर्मकेलक्षणायाम्+ मुख्यत्वव्यवहार
मुख्यत्वापत्तेर्दुर्वारत्वात्	=>	मुख्यत्वापत्तेः+दुर्वारत्वात्
मुख्यत्वमित्यपि	=>	मुख्यत्वम्+इत्यपि
वक्तुं शक्यम्,	=>	वक्तुम्+ शक्यम्,
भवन्मते	=>	भवत्+मते
विभक्त्यर्थस्यैवाऽभावात्	=>	विभक्त्यर्थस्य+एव+अभावात्
मुख्यत्वमित्यपि	=>	मुख्यत्वम्+इत्यपि
भवन्मते	=>	भवत्+मते
विभक्त्यर्थकर्मत्वातिरिक्तक्रियाघटितत्वादुक्तलक्षणार्थस्य	=>	विभक्त्यर्थकर्मत्वातिरिक्तक्रियाघटितत्वात्+उक्तलक्षणार्थस्य
संप्रदानतण्डुलदिलक्षणायां क्रियाकर्मतण्डुलदिलक्षणायां	=>	संप्रदानतण्डुलदिलक्षणायाम्+ क्रियाकर्मतण्डुलदिलक्षणायाम्+
क्रियाकर्मतण्डुलदिलक्षणायां च	=>	क्रियाकर्मतण्डुलदिलक्षणायाम्+ च
मुख्यत्वं स्यादिति	=>	मुख्यत्वम्+ स्यात्+इति
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
"एवं पचति	=>	"एवम्+ पचति
इत्यादावपि	=>	इत्यादौ+अपि
पाकादेश्चैत्राद्यंशेऽन्वय	=>	पाकादेः+चैत्र+आदि+अंशे+अन्वय
उचितः"इत्याद्युक्तं	=>	उचितः"इति+आदि+उक्तं
तत्राह	=>	तत्र+आह
पचतीति	=>	पचति+इति
बोधानाऽसंभवादिति	=>	बोधानाऽसंभवात्+इति
कृतिसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकरूपाभावबोधानाऽसंभवादित्यर्थः	=>	कृतिसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकरूपाभावबोधानाऽसंभवात्+इत्यर्थः
एवमपीति	=>	एवम्+अपि+इति
वृत्त्यनियामकस्याऽभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वेन	=>	वृत्त्यनियामकस्य+अभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वेन
पचतीत्यादानुक्तरीत्याबोधानुपपत्त्या	=>	पचति+इत्यादानुक्तरीत्याबोधानुपपत्त्या
पचतीत्यादावाख्यातस्य	=>	पचति+इत्यादौ+आख्यातस्य
कृत्यर्थकत्वेपीत्यर्थः	=>	कृत्यर्थकत्वेपि+इत्यर्थः
तादृशान्वयबोधे	=>	तादृश+अन्वयबोधे
भवतोपि	=>	भवतः+अपि
प्रकारतावादिनोपि	=>	प्रकारतावादिनः+अपि
ज्ञानाश्रयत्वावांश्चत्र	=>	ज्ञानाश्रयत्वावान्+चैत्र
धातूत्तरतिप्पदत्वरूपसमभिव्याहारज्ञानस्य	=>	धातूत्तरतिप्+पदत्वरूपसमभिव्याहारज्ञानस्य
आवश्यकत्वादिति	=>	आवश्यकत्वात्+इति
ज्ञानं आश्रयत्वं	=>	ज्ञानम्+ आश्रयत्वम्+
आश्रयत्वं चैत्र	=>	आश्रयत्वम्+ चैत्र
इत्यादावपि	=>	इत्यादौ+अपि
तादृशबोधप्रसंगादिति	=>	तादृशबोधप्रसंगात्+इति
नामार्थधात्वर्थयोर्नामार्थनामार्थयोश्च	=>	नामार्थधात्वर्थयोः+नामार्थनामार्थयोः+च
भेदेनाऽन्वयस्या	=>	भेदेन+अन्वयस्या
स्वीकारादेवोक्तस्थले	=>	स्वीकारात्+एव+उक्तस्थले
तादृशनियमस्यापि	=>	तादृशनियमस्य+अपि
ज्ञानं चैत्र	=>	ज्ञानम्+ चैत्र
नियममात्रस्याऽकिञ्चित्करत्वादिति	=>	नियममात्रस्य+अकिञ्चित्करत्वात्+इति
जानातीत्यत्राऽऽख्यातस्याश्रयत्वं निर्युक्तमेव,	=>	जानाति+इत्यत्र+आख्यातस्य+आश्रयत्वम्+ निर्युक्तम्+एव,
निर्युक्तमेव,	=>	निर्युक्तम्+एव,
कारणत्वादिति	=>	कारणत्वात्+इति
जानातीत्यत्र	=>	जानाति+इत्यत्र
सार्थक्यंसमर्थयति	=>	सार्थक्यम्+समर्थयति
यत्त्विति	=>	यत्तु+इति
भानं तु	=>	भानम्+ तु
वृत्त्यनियामकसम्बन्धस्याऽभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वे	=>	वृत्त्यनियामकसम्बन्धस्य+अभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वे
संभवतीत्यनुपदमेवोक्तम्	=>	संभवति+इत्यनुपदमेव+उक्तम्
आवश्यकमिति	=>	आवश्यकम्+इति
प्रकारत्वं न	=>	प्रकारत्वम्+ न
शक्यलक्षणसहस्रार्थभेदेनेति	=>	शक्यलक्षणसहस्रार्थभेदेन+इति
पचतीत्यादौ	=>	पचति+इत्यादौ
शक्यार्थकृतिभेदेन--रथोगच्छति--नश्यति-जानाति	=>	शक्यार्थकृतिभेदेन--रथः+गच्छति--नश्यति-जानाति
लक्ष्यार्थव्यापार--प्रतियोगित्व-आश्रयत्वादिभेदेनेत्यर्थः	=>	लक्ष्यार्थव्यापार--प्रतियोगित्व-आश्रयत्वादिभेदेन+इत्यर्थः
धात्वर्थप्रकारकशाब्दबोधं प्रति	=>	धात्वर्थप्रकारकशाब्दबोधम्+ प्रति
विशेष्यतासम्बन्धेनाऽऽख्यातजन्योपस्थितेर्हेतुत्वे	=>	विशेष्यतासम्बन्धेनाऽऽख्यातजन्योपस्थितेः+हेतुत्वे
प्रत्ययजन्योपस्थितेरभावेन	=>	प्रत्ययजन्योपस्थितेः+अभावेन
संभवतीति	=>	संभवति+इति
एवं च	=>	एवम्+ च
चैत्रोजानातीत्यत्राऽऽख्यातस्या	=>	चैत्रोजानाति+इत्यत्र+आख्यातस्या
सार्थक्यमुपपन्नमिति	=>	सार्थक्यम्+उपपन्नम्+इति
जानातीत्यत्राऽऽख्यातस्य	=>	जानाति+इत्यत्र+आख्यातस्य
वृत्तिकल्पनं व्यर्थमिति	=>	वृत्तिकल्पनम्+ व्यर्थम्+इति
व्यर्थमिति	=>	व्यर्थम्+इति
यदिचैत्राद्युक्तमाक्षेपं समाधत्ते	=>	यदिचैत्रादि+उक्तमाक्षेपम्+ समाधत्ते
प्रत्ययजन्योपस्थितेरकारणत्वेपीत्यर्थः	=>	प्रत्ययजन्योपस्थितेरकारणत्वेपि+इत्यर्थः
चैत्रोजानातीत्यत्र	=>	चैत्रः+जानाति+इत्यत्र
पाककृत्यादिप्रकारकेति	=>	पाककृति+आदिप्रकारकेति
पाकानुकूलकृत्यादिप्रकारकेत्यर्थः	=>	पाकानुकूलकृति+आदिप्रकारक+इत्यर्थः
भानं तु	=>	भानम्+ तु
पाकानुकूलकृतिमांश्चैत्र	=>	पाकानुकूलकृतिमान्+चैत्र
तादृशकारणबाधादिति	=>	तादृशकारणबाधात्+इति
धात्वर्थप्रकारकशाब्दं प्रति	=>	धात्वर्थप्रकारकशाब्दम्+ प्रति
तिबादिज्ञानजन्योपस्थितिरूपकारणभावादित्यर्थः	=>	तिबादिज्ञानजन्योपस्थितिरूपकारणभावात्+इत्यर्थः
रूपकारणादाख्यातार्थाऽश्रयत्वे	=>	रूपकारणात्+आख्यातार्थ+आश्रयत्वे
निरूपितत्वसम्बन्धेनाऽन्वयार्थमाख्यातार्थाऽश्रयत्वे	=>	निरूपितत्वसम्बन्धेन+अन्वयार्थमाख्यातार्थ+आश्रयत्वे
वृत्तिकल्पनमावश्यकमिति	=>	वृत्तिकल्पनम्+आवश्यकम्+इति
यत्तुमतं निरस्यति	=>	यत्तुमतम्+ निरस्यति
तदप्यसदिति	=>	तदपि+असत्+इति
तिबादिज्ञानजन्योपस्थितेरभावात्तद्वारणयेत्यर्थः	=>	तिबादिज्ञानजन्योपस्थितेः+अभावात्तत्+वारणयेति+अर्थः
ज्ञाधात्वर्थव्यवहितोत्तरतिबादिज्ञानजन्येत्यर्थः	=>	ज्ञाधात्वर्थव्यवहितोत्तरतिबादिज्ञानजन्येति+अर्थः
ज्ञाधात्वर्थव्यवहितोत्तरतिबादिज्ञानजन्योपस्थितव्यवहितोत्तरजायमानज्ञाधात्वर्थप्रकारकशाब्दबोधं प्रति	=>	ज्ञाधात्वर्थव्यवहितोत्तरतिबादिज्ञानजन्योपस्थितव्यवहितोत्तरजायमानज्ञाधात्वर्थप्रकारकशाब्दबोधम्+ प्रति
एवं	=>	एवम्+च
च	=>	चैत्रः+जानाति+इत्यादौ
ज्ञानप्रकारचैत्रादिविशेष्यकशाब्दस्य	=>	तिप्+पद
तिबादिज्ञानजन्योपस्थितेरपेक्षेत्याह	=>	तिबादिज्ञानजन्योपस्थितेः+अपेक्षेत्याह
तिप्पदज्ञानजन्योपस्थित्यनुत्तरशाब्दबोधे	=>	तिप्+पदज्ञानजन्योपस्थित्यनुत्तरशाब्दबोधे
अकिञ्चित्करत्वादिति	=>	अकिञ्चित्करत्वात्+इति
कार्यतावच्छेदकानाक्रान्तत्वादिति	=>	कार्यतावच्छेदकानाक्रान्तत्वात्+इति
चैत्रोजानातीत्यानुपूर्वीघटकेत्यर्थः	=>	चैत्रः+जानाति+इत्यानुपूर्वीघटक+इत्यर्थः
ज्ञानवांश्चैव	=>	ज्ञानवान्+चैत्र
बाधकाभावादिति	=>	बाधकाभावात्+इति
तथाचाश्रयतायाः	=>	तथाच+आश्रयतायाः
गौरवमिति	=>	गौरवम्+इति
ज्ञाधात्वर्थो ज्ञानं	=>	ज्ञाधात्वर्थः+ ज्ञानम्+
ज्ञानं पाकोवा--आख्यातार्थ--आश्रयत्वं	=>	ज्ञानम्+ पाकः+वा--आख्यातार्थ--आश्रयत्वम्+
पाकोवा--आख्यातार्थ--आश्रयत्वं कृतिर्वा	=>	पाकः+वा--आख्यातार्थ--आश्रयत्वम्+ कृतिः+वा
कृतिर्वा	=>	कृतिः+वा
ज्ञाधात्वर्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितज्ञाधातूत्तरतिबर्थनिष्ठविशेष्यताशालियोग्यताज्ञानस्यैकविधस्यैव	=>	ज्ञाधात्वर्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितज्ञाधातूत्तरतिबर्थनिष्ठविशेष्यताशालियोग्यताज्ञानस्य+एकविधस्य+एव
लक्षणायां आख्यातस्य	=>	लक्षणायाम्+ आख्यातस्य
पाकानुकूलकृतिप्रकारकयोग्यताज्ञानस्यपाकानुकूलकृतिमांश्चैत्र	=>	पाकानुकूलकृतिप्रकारकयोग्यताज्ञानस्यपाकानुकूलकृतिमान्+चैत्र
ज्ञाधातोर्मुख्यार्थपरत्वे	=>	ज्ञाधातोः+मुख्यार्थपरत्वे
ज्ञानवांश्चैत्र	=>	ज्ञानवान्+चैत्र
कारणत्वान्तरं कल्पनीयमित्याशंकते	=>	कारणत्वान्तरम्+ कल्पनीयम्+इति+आशंकते
कल्पनीयमित्याशंकते	=>	कल्पनीयम्+इति+आशंकते
नचेति	=>	नच+इति
एतन्मत	=>	एतत्+मत
आधिक्यमिति	=>	आधिक्यम्+इति
कारणत्वमुभयमतसिद्धमिति	=>	कारणत्वम्+उभयमतसिद्धम्+इति
गच्छतीति	=>	गच्छति+इति
वाक्यादिति	=>	वाक्यात्+इति
सांकेतिकशब्दन्तराद्वेति	=>	सांकेतिकशब्दन्तरात्+वेति
डित्यादिशब्दादित्यर्थः	=>	डित्यादिशब्दात्+इत्यर्थः
गमनानुकूलकृतिरूपपदार्थान्तरेत्यर्थः	=>	गमनानुकूलकृतिरूपपदार्थान्तर+इत्यर्थः
कावलतच्छब्दात्पदार्थोपस्थितिरेवस्यात्	=>	कावलतत्+शब्दात्पदार्थोपस्थितिः+एवस्यात्
तन्मिश्रितेति|	=>	तन्मिश्रित+इति|
पदार्थान्तरमिश्रितेत्यर्थः	=>	पदार्थान्तरमिश्रिते+इत्यर्थः
चैत्रादिमान्नेति	=>	चैत्रादिमान्न+इति
अक्लुप्तत्वादिति	=>	अक्लुप्तत्वात्+इति
गच्छतीति	=>	गच्छति+इति
वाक्यादाश्रयतासम्बन्धेन	=>	वाक्यात्+आश्रयतासम्बन्धेन
गच्छतीति	=>	गच्छति+इति
वाक्यार्थस्यापि	=>	वाक्यार्थस्य+अपि
भानात्तदंशेपि	=>	भानात्+तदंशेपि
क्षणात्तत्स्थलीयशाब्दसामग्र्या	=>	क्षणात्+तत्स्थलीयशाब्दसामग्र्या
चैत्रो 	=>	चैत्रः+ 
जानातीत्यादौ	=>	जानाति+इत्यादौ
हेतुत्वं संसर्गतावादिमतेऽआधिकमिति	=>	हेतुत्वम्+ संसर्गतावादिमते+अधिकम्+इति
संसर्गतावादिमतेऽआधिकमिति	=>	संसर्गतावादिमते+अधिकम्+इति
भवन्मतेपि	=>	भवत्+मतेपि
आश्रयत्वप्रकारकेत्यर्थः	=>	आश्रयत्वप्रकारक+इत्यर्थः
लाघवमप्याह	=>	लाघवम्+अपि+आह
संसर्गकशाब्दबोधनिरूपितेत्यर्थः	=>	संसर्गकशाब्दबोधनिरूपिते+इत्यर्थः
इत्यनेनान्वयः	=>	इत्यनेन+अन्वयः
गौरवं दर्शयति	=>	गौरवम्+ दर्शयति
तन्निष्ठविषयताघटिततयेत्यर्थः	=>	तत्+निष्ठविषयताघटिततयेति+अर्थः
इदमुपलक्षणम्	=>	इदम्+उपलक्षणम्
पदजन्याश्रयत्वोपस्थितिघटिततयेत्यपि	=>	पदजन्याश्रयत्वोपस्थितिघटिततयेति+अपि
तत्प्रकारक	=>	तत्+प्रकारक
गौरवभावं दर्शयति	=>	गौरवभावम्+ दर्शयति
नचेति	=>	नच+इति
जानातीत्यत्र	=>	जानाति+इत्यत्र
जानातीत्यादौ	=>	जानाति+इत्यादौ
आश्रयताप्रकारकेत्यर्थः	=>	आश्रयताप्रकारक+इत्यर्थः
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
आख्यातस्याऽऽश्रायत्वे	=>	आख्यातस्य+अऽश्रायत्वे
अनभ्युपगन्तव्यत्वादिति	=>	अनभ्युपगन्तव्यत्वात्+इति
संसर्गकबोधस्यैवोपगमादिति	=>	संसर्गकबोधस्य+एव+उपगमात्+इति
जानातीत्यादौ	=>	जानाति+इत्यादौ
जानातीत्यत्र	=>	जानाति+इत्यत्र
चैत्रो जानातीत्यादौ	=>	चैत्रः+ जानाति+इत्यादौ
जानातीत्यादौ	=>	जानाति+इत्यादौ
विशेषणतयाऽन्वययोगादिति	=>	विशेषणतया+अन्वययोगात्+इति
जानातीत्यादौ	=>	जानाति+इत्यादौ
जानातीत्यत्र	=>	जानाति+इत्यत्र
मणिकृन्मते	=>	मणिकृत्+मते
योग्यताज्ञानस्यैव	=>	योग्यताज्ञानस्य+एव
हेतुत्वादिति	=>	हेतुत्वात्+इति
लाघवम्+ बोध्यम्	=>	लाघवम्+ बोध्यम्
प्रकारतावादिदीधितिकृन्मते	=>	प्रकारतावादिदीधितिकृत्+मते
गौरवं दर्शयति	=>	गौरवम्+ दर्शयति
नचेति	=>	नच+इति
आश्रयतासंसर्गकेत्यर्थः	=>	आश्रयतासंसर्गक+इत्यर्थः
इदं च	=>	इदम्+ च
भवन्मतेपि	=>	भवत्+मतेपि
प्रतिबन्धकताधिक्येनेति	=>	प्रतिबन्धकताधिक्येन+इति
त्वन्मते	=>	त्वत्+मते
भिन्नविषयकत्वादिति	=>	भिन्नविषयकत्वात्+इति
मन्मते	=>	मत्त+मते
चैत्रो जानातीत्यानुपूर्वीज्ञानघटितसामग्र्याः	=>	चैत्रः+ जानाति+इत्यानुपूर्वीज्ञानघटितसामग्र्याः
जानातीत्यानुपूर्वीज्ञानघटितसामग्र्याः	=>	जानाति+इत्यानुपूर्वीज्ञानघटितसामग्र्याः
प्रतियोगिताकज्ञानभाववांश्चैत्रः	=>	प्रतियोगिताकज्ञानभाववान्+चैत्रः
चैत्रो जानातीत्यानुपूर्वीज्ञानघटितशाब्दसामग्र्याः	=>	चैत्रः+ जानाति+इत्यानुपूर्वीज्ञानघटितशाब्दसामग्र्याः
जानातीत्यानुपूर्वीज्ञानघटितशाब्दसामग्र्याः	=>	जानाति+इत्यानुपूर्वीज्ञानघटितशाब्दसामग्र्याः
संसर्गतावादिमतेतूक्त	=>	संसर्गतावादिमतेतु+उक्त
बाधितघटितशाब्दसामग्र्याश्च	=>	बाधितघटितशाब्दसामग्र्याः+च
बाधनिश्चयाभावघटिततयोक्तप्रत्यक्षसामग्र्योरेकदाऽसंबलनेन	=>	बाधनिश्चयाभावघटिततय+उक्तप्रत्यक्षसामग्र्योः+एकदा+असंबलनेन
प्रतिबन्धकत्वाऽकल्पनेन	=>	प्रतिबन्धकत्व+अकल्पनेन
लाघवमित्यत	=>	लाघवम्+इत्यत
अधिकमिति	=>	अधिकम्+इति
प्रतियोगिताकज्ञानानाभाववदाश्रयतावांश्चैत्र	=>	प्रतियोगिताकज्ञानानाभाववत्+आश्रयतावान्+चैत्र
प्रतिबन्धकताधिक्यमिति	=>	प्रतिबन्धकताधिक्यम्+इति
पूर्वोक्त	=>	पूर्व+उक्त
रीतिरनुसरणीयेति	=>	रीतिः+अनुसरणीयेति
एवं रीत्येति	=>	एवम्+ रीत्येति
प्रतिबन्धकत्वाऽकल्पनप्रयुक्तलाघवेन	=>	प्रतिबन्धकत्व+अकल्पनप्रयुक्तलाघवेन
भूतलवृत्तिरिति	=>	भूतलवृत्तिः+