Book Name 		: तर्कचूडामणि
Author			: श्री गंगेशोपाध्याय
Editor			: श्री रामानुज ताताचार्य, श्री सी. धर्मराजादरवींन्द्र
Published by		: राष्ट्रीय संस्कुत विद्यापीठ, तिरुपति
Year of Publishing	: 1999
Project Name		: Development of Tagged Corpora for Sanskrit (DTCS) CIIL Project
Center			: DEPARTMENT OF SANSKRIT STUDIES, SCHOOL OF HUMANITIES, UNIVERSITY OF HYDERABAD
Typed by			: बी. लता
Proofcheck by		: डा. कविता कास्लिवाल्
Sandhi Splitted by	: शिवानन्द शुक्ल
Sandhi verification by : शिवानन्द शुक्ल

मुख्यत्वं नान्यत्रेत्यत्र	=>	मुख्यत्वम्+ न+अन्यत्र+इति+अत्र
नान्यत्रेत्यत्र	=>	न+अन्यत्र+इति+अत्र
उभयोरपि	=>	उभयोः+अपि
तत्प्रतिपाद्यत्वमेव	=>	तत्प्रतिपाद्यत्वम्+एव
अत एवार्थाभ्युपगमेऽभ्युपगम्यमाने	=>	अतः+ एव+अर्थाभ्युपगमे+अभ्युपगम्यमाने
एवार्थाभ्युपगमेऽभ्युपगम्यमाने	=>	एव+अर्थाभ्युपगमे+अभ्युपगम्यमाने
चार्थे	=>	च+अर्थे
विनिगमकाभावादुभयोरपि	=>	विनिगमकाभावात्+उदुभयोः+अपि
२.सिद्धान्तत्वमेवेत्यभिप्रेत्य	=>	२.सिद्धान्तत्वम्+एव+इति+अभिप्रेत्य
अर्थाभ्युपगमोऽभ्युपगम्यमानो वार्थः	=>	अर्थाभ्युपगमः+अभ्युपगम्यमानः+ वा+अर्थः
वार्थः	=>	वा+अर्थः
सिद्धान्त इति	=>	सिद्धान्तः+ इति
३.विकल्पतस्तल्लक्षणमुक्तम्	=>	३.विकल्पतः+तल्लक्षणम्+उक्तम्
हेत्वाभासत्वं तदा	=>	हेत्वाभासत्वम्+ तदा
आद्यं लक्षणम्	=>	आद्यम्+ लक्षणम्
द्वितीयादिकमित्यभिप्रायेण	=>	द्वितीयादिकम्+इति+अभिप्रायेण
४.ग्रन्थमयूयुजन्	=>	४.ग्रन्थम्+अयूयुजन्
तदयुक्तम्,	=>	तत्+अयुक्तम्,
विनिगमकाभावासिद्धेरित्याह---हेतुवदिति	=>	विनिगमकाभावासिद्धेः+इति+आह---हेतुवत्+इति
४.ग्रन्थो युज्यते--ख	=>	४.ग्रन्थः+ युज्यते--ख
उपाधीति	=>	उपाधि+इति
यद्यप्युपाधिज्ञाने	=>	यद्यपि+उपाधिज्ञाने
व्यभिचाराननुमितावनुमित्युत्पत्तेस्तदभावस्य	=>	व्यभिचारान्+अनुमितौ+अनुमित्युत्पत्तेः+तदभावस्य
नानुमित्यभावनियताभावप्रतियोगित्वरूपं प्रयोजकम्,	=>	न+अनुमित्यभावनियताभावप्रतियोगित्वरूपम्+ प्रयोजकम्,
तथाप्युपयोगित्वमात्रं तदिति	=>	तथापि+उपयोगित्वमात्रम्+ तत्+इति
तदिति	=>	तत्+इति
विवक्षितमिति	=>	विवक्षितम्+इति
उपाध्यायसमाधिं प्रगल्भोक्तेन	=>	उपाध्यायसमाधिम्+ प्रगल्भोक्तेन
चेति	=>	च+इति
तत्कालीन इति	=>	तत्कालीनः+ इति
हेत्वाभासत्वं तावत्कालीन	=>	हेत्वाभासत्वम्+ तावत्+कालीनः+
तावत्कालीन इत्यर्थः	=>	तावत्+कालीनः+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
कदाचिदिति	=>	कदाचित्+इति
असाधकतानुमितिदशायामित्यर्थः	=>	असाधकतानुमितिदशायाम्+इति+अर्थः
प्रकृतसाध्यधीजन्यकारणाकांक्षानिवर्तकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वं हेत्वभिमतत्वमिति	=>	प्रकृतसाध्यधीजन्यकारणाकांक्षानिवर्तकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वम्+ हेत्वभिमतत्वम्+इति
हेत्वभिमतत्वमिति	=>	हेत्वभिमतत्वम्+इति
नोक्तदोषः	=>	न+उक्तदोषः
वह्निव्यभिचारित्वमपि	=>	वह्निव्यभिचारित्वम्+अपि
६.कदाचिद्धेतुतया	=>	६.कदाचिद्+हेतुतया
प्रयुज्यत इति	=>	प्रयुज्यते+ इति
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
तदवच्छेदकावच्छिन्नत्वं तदा	=>	तदवच्छेदकावच्छिन्नत्वम्+ तदा
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
लक्ष्यत्वमेवेत्यरुचेराह---किं चेति	=>	लक्ष्यत्वम्+इव+इति+अरुचेः+आह---किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
समूहेति	=>	समूह+इति
प्रमेयत्वमनित्यत्वव्यभिचारि	=>	प्रमेयत्वम्+अनित्यत्वव्यभिचारि
कृतकत्वं चेति	=>	कृतकत्वम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
समूहालम्बनेत्यर्थः	=>	समूहालम्बन+इति+अर्थः
चेति	=>	च+इति
प्रतिबन्धकतेति	=>	प्रतिबन्धकता+इति
नातिव्याप्तिरिति	=>	न+अतिव्याप्तिः+इति
गङ्गेशमतेनाह----तज्ज्ञानेति	=>	गङ्गेशमतेन+आह----तज्ज्ञान+इति
हीति	=>	हि+इति
आकांङ्क्षाविरहादिति	=>	आकांङ्क्षाविरहात्+इति
त उपाधयो	=>	ते+ उपाधयः+
उपाधयो यदवच्छिन्नानुमितिः	=>	उपाधयः+ यदवच्छिन्नानुमितिः
इत्याकांक्षेति	=>	इत्याकांक्षा+इति
सोपाधिकत्वेनापि	=>	सोपाधिकत्वेन+अपि
विभागापत्तेरिति	=>	विभागापत्तेः+इति
द्रव्यलक्षणत्वेऽपि	=>	द्रव्यलक्षणत्वे+अपि
अप्रयोजकमेतदित्यनुशयादाह---तथापीति	=>	अप्रयोजकम्+एतत्+इति+अनुशयात्+आह---तथापि+इति
बाध एव	=>	बाधः+ एव
नेति	=>	न+इति
वदतां मते	=>	वदताम्+ मते
दोषान्तरमाह---अपि	=>	दोषान्तरम्+आह---अपि
चेति	=>	च+इति
विषयतापीति	=>	विषयता+अपि+इति
विषयतयैवेत्यर्थः	=>	विषयतया+एव+इति+अर्थः
६सद्धेतुविषयपरामर्शस्यैव	=>	६सद्धेतुविषयपरामर्शस्य+एव
७विरोधिसंवलनदशायां ततोऽप्यनु८मित्यनुत्पादनियमात्	=>	७विरोधिसंवलनदशायाम्+ ततः+अपि+अनुमित्यनुत्पादनियमात्
ततोऽप्यनु८मित्यनुत्पादनियमात्	=>	ततः+अपि+अनुमित्यनुत्पादनियमात्
जनकत्वप्रतिबन्धकत्वयोर्विरोधः	=>	जनकत्वप्रतिबन्धकत्वयोः+विरोधः
तदभावयोरिवावच्छेदकभेदनाविरोधात्	=>	तत्+अभावयोः+इव+अवच्छेदकभेदन+अविरोधात्
अत्रापि	=>	अत्र+अपि
विरोधिसंवलनदशायां १०प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्वात्	=>	विरोधिसंवलनदशायाम्+ १०प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्वात्
सद्धेतोरपि	=>	सत्+हेतोः+अपि
नाव्याप्तिरित्याहुः	=>	न+अव्याप्तिः+इति+आहुः
तदविचारितरमणीयम्	=>	तत्+अविचारितरमणीयम्
अपरहेतु११.विषयकत्वेनैव	=>	अपरहेतु११.विषयकत्वेन+एव
मण्यादिसमवधानकालीनवह्न्यादेरपि	=>	मण्यादिसमवधानकालीनवह्न्यादेः+अपि
अनुमितिदाहप्रतिबन्धकत्वापत्तेरिति	=>	अनुमितिदाहप्रतिबन्धकत्वापत्तेः+इति
तदेतदाह---न	=>	तत्+एतत्+आह---न
सद्वेतावित्यादिना	=>	सत्+हेतौ+इत्यादिना
दोषान्तरमाह	=>	दोषान्तरम्+आह
किं ---चेति	=>	किम्+ ---च+इति
---चेति	=>	---च+इति
सद्धेतुर्न	=>	सद्धेतुः+न
हेत्वाभास इति	=>	हेत्वाभासः+ इति
मतेनैतल्लक्षणप्रणयना१३न्नोक्ताव्याप्तिः	=>	मतेन+एतत्+लक्षणप्रणयनात्+१३न+उक्ताव्याप्तिः
द्वितीयलक्षणादिपरत्वेनाप्युपपत्तेरित्यतो दोषान्तरमाह---किं	=>	द्वितीयलक्षणादिपरत्वेन+अपि+उपपत्तेः+इति+अतः+ दोषान्तरम्+आह---किम्+
दोषान्तरमाह---किं चेति	=>	दोषान्तरम्+आह---किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
F.N.१३.नोक्तातिव्याप्तिः-ग	=>	F.N.१३.न+उक्त+अतिव्याप्तिः-ग
नन्वीश्वरज्ञानमादाय	=>	ननु+ईश्वरज्ञानम्+आदाय
विशेषणत्वमेव	=>	विशेषणत्वम्+एव
विवक्षितमित्यत आह---अपि	=>	विवक्षितम्+इति+अतः+ आह---अपि
चेति	=>	च+इति
जयदेवमतमालम्बते---अत्रेति	=>	जयदेवमतम्+आलम्बते---अत्र+इति
व्यभिचारादीनां तादृशज्ञानावृत्तित्वेन	=>	व्यभिचारादीनाम्+ तादृशज्ञानावृत्तित्वेन
तदवच्छेदकत्वमसम्भवीत्यत आह---अनुमितीति	=>	तत्+अवच्छेदकत्वम्+असम्भवी+इति+अतः+ आह---अनुमिति+इति
आह---अनुमितीति	=>	आह---अनुमिति+इति
लिङ्गस्यापि	=>	लिङ्गस्य+अपि
पक्षेऽतिव्याप्तिरित्यत उक्तं	=>	पक्षे+अतिव्याप्तिः+इति+अतः+ उक्तम्+
उक्तं लिङ्गान्यत्वे	=>	उक्तम्+ लिङ्गान्यत्वे
सतीति	=>	सति+इति
संग्राह्यतैवेति	=>	संग्राह्यता+एव+इति
शब्दत्वमनित्यं मेयत्वादित्यादौ	=>	शब्दत्वम्+अनित्यम्+ मेयत्वात्+इत्यादौ
मेयत्वादित्यादौ	=>	मेयत्वात्+इत्यादौ
९साध्यव्याप्यत्वेनालक्ष्यत्वात्	=>	९साध्यव्याप्यत्वेन+अलक्ष्यत्वात्
चात्र	=>	चा+अत्र
व्यभिचार इति	=>	व्यभिचारः+ इति
ज्ञानस्यानुमितिप्रतिबन्धकतया	=>	ज्ञानस्य+अनुमितिप्रतिबन्धकतया
तद्विशेष्यत्वमपि	=>	तत्+विशेष्यत्वम्+अपि
९.तत्राविकल्पमिति	=>	९.तत्र+अविकल्पम्+इति
तत्प्रकारकत्वस्यैव	=>	तत्+प्रकारकत्वस्य+एव
तद्विशेष्यकबुद्धेरसंग्रहादिति	=>	तद्विशेष्यकबुद्धेः+असंग्रहात्+इति
ज्ञानेति	=>	ज्ञान+इति
तद्वत्वावगाहिज्ञानमित्यर्थः	=>	तद्वत्वावगाहिज्ञानम्+इति+अर्थः
उपलक्षणमेव	=>	उपलक्षणम्+एव
तदापादकमित्यत आह--न	=>	तदा+आपादकम्+इति+अतः+ आह--न
हीति	=>	हि+इति
सर्वं प्रति	=>	सर्वम्+ प्रति
सत्प्रतिपक्षस्यापि	=>	सत्प्रतिपक्षस्य+अपि
तथात्वं न	=>	तथात्वम्+ न
इत्यत आह---तदिति	=>	इति+अतः+ आह---तत्+इति
आह---तदिति	=>	आह---तत्+इति
७एवशब्दार्थमाह---सामान्यत इति	=>	७एवशब्दार्थम्+आह---सामान्यतः+ इति
पुंविशेषं प्रति	=>	पुंविशेषम्+ प्रति
सिद्धिरिति	=>	सिद्धिः+इति
सम्बन्धसामान्यं सिद्धम्,	=>	सम्बन्धसामान्यम्+ सिद्धम्,
अधिकरणाभावयोरपि	=>	अधिकरणाभावयोः+अपि
तदापत्तिरित्यनुशयादाह---स्वरूपेति	=>	तत्+आपत्तिः+इति+अनुशयात्+आह---स्वरूप+इति
शब्दार्थमाह---तत्सम्बन्धेस्येति	=>	शब्दार्थम्+आह---तत्सम्बन्धस्य+इति
७.एवं ग्रन्थार्थमाह-ग	=>	७.एवम्+ ग्रन्थार्थम्+आह-ग
ग्रन्थार्थमाह-ग	=>	ग्रन्थार्थम्+आह-ग
कैश्चिदुक्तदोषं निराकरोति---न	=>	कैश्चित्+उक्तदोषम्+ निराकरोति---न
चेति	=>	च+इति
तज्ज्ञानस्येति	=>	तज्ज्ञानस्य+इति
अत एव	=>	अतः+ एव
१०तदभावज्ञानोत्पत्तावपि	=>	१०तदभावज्ञानोत्पत्तौ+अपि
सम्बन्धकल्पनमिति	=>	सम्बन्धकल्पनम्+इति
अनन्यगत्येति	=>	अनन्यगत्या+इति
स्वरूपासिद्धस्यापि	=>	स्वरूपासिद्धस्य+अपि
सामानाधिकरण्यादेरसम्भवादित्यर्थः	=>	सामानाधिकरण्यादेः+असम्भवात्+इति+अर्थः
प्रतिबन्धकत्वमुक्तं मत्वा	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+उक्तम्+ मत्वा
चेति	=>	च+इति
११.तद्विषयतयेति	=>	११.तद्विषयतया+इति
लिङ्गविषयतयेत्यर्थः	=>	लिङ्गविषयतया+इति+अर्थः
अत्रेदमालोचनीयम्--१२.वह्निव्यभिचारे	=>	अत्र+इदम्+आलोचनीयम्--१२.वह्निव्यभिचारे
वह्निव्यभिचारित्वमिति	=>	वह्निव्यभिचारित्वम्+इति
वह्निव्यभिचारित्वादिधर्मेऽतिव्याप्तिः	=>	वह्निव्यभिचारित्वादिधर्मे+अतिव्याप्तिः
यथार्थत्वाच्च	=>	यथार्थत्वात्+च
तद्वत्त्वं तदाश्रयत्वमिति	=>	तद्वत्त्वम्+ तत्+आश्रयत्वम्+इति
तदाश्रयत्वमिति	=>	तत्+आश्रयत्वम्+इति
नोक्तदोष इति	=>	न+उक्तदोषः+ इति
बाधसत्प्रतिपक्षयोरव्याप्त्यापत्तेः	=>	बाधसत्प्रतिपक्षयोः+अव्याप्त्यापत्तेः
व्यभिचारादिवृत्ति२.धर्मभिन्नत्वविशेषणमप्यत्र	=>	व्यभिचारादिवृत्ति२.धर्मभिन्नत्वविशेषणम्+अपि+अत्र
विवक्षितमिति	=>	विवक्षितम्+इति
तथाप्यतिव्याप्तेः	=>	तथा+अपि+अतिव्याप्तेः
तद्वत्त्वं तत्सम्बन्धः,	=>	तद्वत्त्वम्+ तत्+सम्बन्धः,
तत्सम्बन्धः,	=>	तत्+सम्बन्धः,
सम्बन्धश्च	=>	सम्बन्धः+च
दुष्टत्वव्यवहारप्रयोजक एव	=>	दुष्टत्वव्यवहारप्रयोजकः+ एव
अन्यत्राश्रयत्वम्	=>	अन्यत्र+आश्रयत्वम्
वह्निव्यभिचारित्वादेरपि	=>	वह्निव्यभिचारित्वादेः+अपि
तत्राप्यतिव्याप्तिरिति	=>	तत्र+अपि+अतिव्याप्तिः+इति
एवं हि	=>	एवम्+ हि
वह्निव्यभिचारादेरपि	=>	वह्निव्यभिचारादेः+अपि
किं च	=>	किम्+ च
विशेषदर्शनदशायामपि	=>	विशेषदर्शनदशायाम्+अपि
तदानीमुक्तस्य	=>	तदानीम्+उक्तस्य
ज्ञानरूपसम्बन्धस्याभावेऽपि	=>	ज्ञानरूपसम्बन्धस्य+अभावे+अपि
यथार्थत्वाच्च	=>	यथार्थत्वात्+च
चासाधारणे	=>	च+असाधारणे
सपक्षव्यावृत्तत्वं नानुमितिप्रतिबन्धकतावच्छेदकम्,	=>	सपक्षव्यावृत्तत्वम्+ न+अनुमितिप्रतिबन्धकतावच्छेदकम्,
नानुमितिप्रतिबन्धकतावच्छेदकम्,	=>	न+अनुमितिप्रतिबन्धकतावच्छेदकम्,
तज्ज्ञानेऽपि	=>	तत्+ज्ञाने+अपि
किं तु	=>	किम्+ तु
यन्नित्यत्वादि	=>	यत्+नित्यत्वादि
तदभावव्यापकाभावप्रतियोगित्वमेव	=>	तत्+अभावव्यापकाभावप्रतियोगित्वम्+एव
तज्ज्ञानस्य	=>	तत्+ज्ञानस्य
तस्यां दशायां	=>	तस्याम्+ दशायाम्+
दशायां तत्रापि	=>	दशायाम्+ तत्र+अपि
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
तद्वत्त्वमस्तीति	=>	तद्वत्त्वम्+अस्ति+इति
तत्कल्पनेऽतिप्रसङ्गात्	=>	तत्+कल्पने+अतिप्रसङ्गात्
केचिदित्युक्तं-ख	=>	केचित्+इति+उक्तं-ख
१०.तदभावताज्ञान-क	=>	१०.तत्+अभावताज्ञान-क
११.तद्विशेषतयेति	=>	११.तद्विशेषतया+इति
लिङ्गविशेषतयेत्यर्थः-ग	=>	लिङ्गविशेषतया+इति+अर्थः-ग
१२.वह्निव्यभिचार इव	=>	१२.वह्निव्यभिचारः+ इव
तद्वत्त्वमस्तीति-ग	=>	तद्वत्त्वम्+अस्ति+इति-ग
अनुमितिप्रतिबन्धकतावच्छेदकवत्त्वगोचरयथार्थज्ञानविशेष्यत्वमेव	=>	अनुमितिप्रतिबन्धकतावच्छेदकवत्त्वगोचरयथार्थज्ञानविशेष्यत्वम्+एव
प्रतिबन्धकतावच्छेदकं च	=>	प्रतिबन्धकतावच्छेदकम्+ च
अवश्यमनुमितिप्रतिबन्धः	=>	अवश्यम्+अनुमितिप्रतिबन्धः
व्यभिचारादेरनुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविशेषणत्वं विषयतया,	=>	व्यभिचारादेः+अनुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविशेषणत्वम्+ विषयतया,
विरोधिसामग्रीकालीनत्वमन्यदेवावच्छेदकम्	=>	विरोधिसामग्रीकालीनत्वम्+अन्यत्+एव+अवच्छेदकम्
तत्सामग्री२.कालीनत्ववत्त्वज्ञानं च	=>	तत्+सामग्री२.कालीनत्ववत्त्वज्ञानम्+ च
यथार्थमेवेति	=>	यथार्थम्+एव+इति
नाव्याप्तिः	=>	न+अव्याप्तिः
अत एवावच्छेदकस्य	=>	अतः+ एव+अवच्छेदकस्य
एवावच्छेदकस्य	=>	एव+अवच्छेदकस्य
तत्रानित्यतया	=>	तत्र+अनित्यतया
अनित्यदोषत्वमित्याहुः	=>	अनित्यदोषत्वम्+इति+आहुः
तच्चिन्त्यम्	=>	तत्+चिन्त्यम्
विपक्षगामित्वज्ञानकालीनधूमज्ञानस्यानुमितिप्रतिबन्धकत्वेन	=>	विपक्षगामित्वज्ञानकालीनधूमज्ञानस्य+अनुमितिप्रतिबन्धकत्वेन
तत्सामग्रीकालीनत्ववति	=>	तत्+सामग्रीकालीनत्ववति
धूमादिहेतावतिव्याप्त्यापत्तेः	=>	धूमादिहेतौ+अतिव्याप्त्यापत्तेः
अनुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयसौत्रविभाजकोपाधिमत्त्वमुक्तलक्षणार्थः	=>	अनुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयसौत्रविभाजकोपाधिमत्त्वम्+उक्तलक्षणार्थः
अतो नोक्तदोषः,	=>	अतः+ न+उक्तदोषः,
नोक्तदोषः,	=>	न+उक्तदोषः,
तस्यानुमितिप्रतिबन्धक४.ज्ञानाविषयत्वात्	=>	तस्य+अनुमितिप्रतिबन्धक४.ज्ञानाविषयत्वात्
नान्त्यः,	=>	न+अन्त्यः,
दूषकत्वं नामानुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वम्	=>	दूषकत्वम्+ नाम+अनुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वम्
नामानुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वम्	=>	नाम+अनुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वम्
दूषकतोपाधिपदेनैवाद्यविशेषणलाभे	=>	दूषकतोपाधिपदेन+एव+आद्यविशेषणलाभे
तद्वैयर्थ्यम्	=>	तत्+वैयर्थ्यम्
प्रतिसाधनस्यैव	=>	प्रतिसाधनस्य+एव
५.तद्वत्त्वाभावादव्याप्तिः	=>	५.तद्वत्त्वाभावात्+अव्याप्तिः
चाव्याप्तिरिति	=>	च+अव्याप्तिः+इति
वयं त्वालोचयामः---अनुमितिप्रतिबन्धकतावच्छेदकवत्त्वगोचरयथार्थज्ञानविषयत्वमेव	=>	वयम्+ तु+आलोचयामः---अनुमितिप्रतिबन्धकतावच्छेदकवत्त्वगोचरयथार्थज्ञानविषयत्वम्+एव
त्वालोचयामः---अनुमितिप्रतिबन्धकतावच्छेदकवत्त्वगोचरयथार्थज्ञानविषयत्वमेव	=>	तु+आलोचयामः---अनुमितिप्रतिबन्धकतावच्छेदकवत्त्वगोचरयथार्थज्ञानविषयत्वम्+एव
प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्वं च	=>	प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्वम्+ च
चैवं तथाविधलिङ्गवति	=>	च+एवम्+ तथाविधलिङ्गवति
७.दुष्टत्वप्रयोजकसम्बन्धस्यैव	=>	७.दुष्टत्वप्रयोजकसम्बन्धस्य+एव
लिङ्गसम्बन्धस्तथा,	=>	लिङ्गसम्बन्धः+तथा,
तत्सत्त्वेऽपि	=>	तत्सत्त्वे+अपि
तत्रैव	=>	तत्र+एव
तदव्यवहारात्	=>	तत्+अव्यवहारात्
अत एव	=>	अतः+ एव
प्रतिसाधनसम्बन्धमादाय	=>	प्रतिसाधनसम्बन्धम्+आदाय
नातिव्याप्तिः	=>	न+अतिव्याप्तिः
ज्ञानसम्बन्धमात्रस्यैव	=>	ज्ञानसम्बन्धमात्रस्य+एव
चैवमाद्यविशेषणवैयर्थ्यम्	=>	च+एवम्+आद्यविशेषणवैयर्थ्यम्
उपाधिसम्बन्धस्यापि	=>	उपाधिसम्बन्धस्य+अपि
तत्रातिव्याप्ति१.वारकत्वात्	=>	तत्र+अतिव्याप्ति१.वारकत्वात्
सोपाधिकं लिङ्गमपि	=>	सोपाधिकम्+ लिङ्गम्+अपि
लिङ्गमपि	=>	लिङ्गम्+अपि
लक्ष्यमेव,	=>	लक्ष्यम्+एव,
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
व्यभिचारित्वादिति	=>	व्यभिचारित्वात्+इति
२.लक्ष्यत्वेऽपि	=>	२.लक्ष्यत्वे+अपि
तत्वेनालक्ष्यतया	=>	तत्वेन+अलक्ष्यतया
लिङ्गमपि	=>	लिङ्गम्+अपि
लक्ष्यमेव	=>	लक्ष्यम्+एव
तादृशसम्बन्धवति	=>	तादृशसम्बन्धे+अति
अतिव्याप्तिवारकत्वाच्च	=>	अतिव्याप्तिवारकत्वात्+च
व्यभिचारादिधर्मस्यापि	=>	व्यभिचारादिधर्मस्य+अपि
तत्रातिव्याप्तिः	=>	तत्र+अतिव्याप्तिः
विपक्षगामित्वादिविशेषलक्षणानां तत्रातिव्याप्त्यापत्तेः	=>	विपक्षगामित्वादिविशेषलक्षणानाम्+ तत्र+अतिव्याप्त्यापत्तेः
तत्रातिव्याप्त्यापत्तेः	=>	तत्र+अतिव्याप्त्यापत्तेः
प्रतिबन्धकत्वं ५.तन्मतेन	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ ५.तन्मतेन
एतल्लक्षणप्रणयनान्न	=>	एतत्+लक्षणप्रणयनात्+न
अत्रानुमितिप्रतिबन्धकत्वं नानुमितिसामान्यप्रतिबन्धकत्वम्,	=>	अत्र+अनुमितिप्रतिबन्धकत्वम्+ न+अनुमितिसामान्यप्रतिबन्धकत्वम्,
नानुमितिसामान्यप्रतिबन्धकत्वम्,	=>	न+अनुमितिसामान्यप्रतिबन्धकत्वम्,
नापि	=>	न+अपि
तत्साध्यकानुमितिप्रतिबन्धकत्वम्	=>	तत्+साध्यकानुमितिप्रतिबन्धकत्वम्
तस्यैवानुमितेर्दर्शनात्	=>	तस्य+एव+अनुमितेः+दर्शनात्
किं तु	=>	किम्+ तु
तत्पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन	=>	तत्+पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन
तल्लिङ्गतावच्छेदकावच्छिन्नलिङ्गकतत्साध्यतावच्छेदावच्छिन्नविषयकानुमितिप्रतिबन्धकत्वम्	=>	तत्+लिङ्गतावच्छेदकावच्छिन्नलिङ्गकतत्साध्यतावच्छेदावच्छिन्नविषयकानुमितिप्रतिबन्धकत्वम्
६.तत्पक्षकानुमित्यप्रतिबन्धकत्वेऽपि	=>	६.तत्+पक्षकानुमित्यप्रतिबन्धकत्वे+अपि
तदवच्छेदकावच्छेदेन	=>	तत्+अवच्छेदकावच्छेदेन
साध्यानुमितिस्तत्प्रतिबन्धकत्वमेवेति	=>	साध्यानुमितिः+तत्प्रतिबन्धकत्वम्+एव+इति
नाव्याप्तिः	=>	न+अव्याप्तिः
व्याप्त्यसिद्वेरपि	=>	व्याप्त्यसिद्वेः+अपि
विशिष्टानुमितिविरोधित्वान्न	=>	विशिष्टानुमितिविरोधित्वात्+न
तत्राव्याप्तिः	=>	तत्र+अव्याप्तिः
तार्णवह्निबाधस्यापि	=>	तार्णवह्निबाधस्य+अपि
विशिष्टानुमितिप्रतिबन्धकत्वान्न	=>	विशिष्टानुमितिप्रतिबन्धकत्वात्+न
तत्राप्यव्याप्तिः	=>	तत्र+अपि+अव्याप्तिः
यत्तद्भ्यामननुगमो दोषाय	=>	यत्+तद्भ्याम्+अननुगमः+ दोषाय
७.किम्पक्षसाध्यकानुमितौ	=>	७.किम्+पक्षसाध्यकानुमितौ
को हेत्वाभास	=>	कः+ हेत्वाभास
८.इत्यननुगतस्यैव	=>	८.इति+अननुगतस्य+एव
लक्ष्यानुगम एव	=>	लक्ष्यानुगमे+ एव
२.अलक्ष्यत्वेऽपि-ख	=>	२.अलक्ष्यत्वे+अपि-ख
८.इत्यननुगमस्यैव-क,ख	=>	८.इत्यननुगमस्य+एव-क,ख
व्यधिकरणानुमितावप्रतिबन्धकत्वेन	=>	व्यधिकरणानुमितौ+अप्रतिबन्धकत्वेन
तत्पुरुषीयत्वमपि	=>	तत्पुरुषीयत्वम्+अपि
ज्ञानविशेषणं देयम्	=>	ज्ञानविशेषणम्+ देयम्
प्रमेयत्वादिनानुमितिर्न	=>	प्रमेयत्वादिना+अनुमितिः+न
तं प्रति	=>	तम्+ प्रति
हेत्वाभासत्वं न	=>	हेत्वाभासत्वम्+ न
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
व्यधिकरणत्वादेवाप्रतिबन्धकतया	=>	व्यधिकरणत्वात्+एव+अप्रतिबन्धकतया
तद्वारणाय	=>	तत्+वारणाय
प्रतिबन्धकत्वापत्ते२.रिति	=>	प्रतिबन्धकत्वापत्तेः+२.इति
पदार्थत्वं हेत्वाभाससामान्यलक्षणम्	=>	पदार्थत्वम्+ हेत्वाभाससामान्यलक्षणम्
सर्वस्यापि	=>	सर्वस्य+अपि
क्वचिदनुमाने	=>	क्वचित्+अनुमाने
तत्तद्धेत्वाभासत्वं च	=>	तत्+तत्+हेत्वाभासत्वम्+ च
निर्वक्तव्यमिति	=>	निर्वक्तव्यम्+इति
केचित्तु---लिङ्गं तावत्	=>	केचित्+तु+---लिङ्गम्+ तावत्
नानुमितिप्रयोजकतेति	=>	न+अनुमितिप्रयोजकता+इति
स्वानुमित्यजनकतावच्छेदकव्यभिचारादिज्ञानं तद्विषयकतावच्छेदकं	=>	स्वानुमित्यजनकतावच्छेदकव्यभिचारादिज्ञानम्+ तद्विषयकतावच्छेदकम्+
तद्विषयकतावच्छेदकं साधारणत्वादि	=>	तद्विषयकतावच्छेदकम्+ साधारणत्वादि
तद्वत्वं लक्षणार्थः	=>	तद्वत्वम्+ लक्षणार्थः
३.स्वानुमित्यजनकतावच्छेदकधर्मवत्वमेव	=>	३.स्वानुमित्यजनकतावच्छेदकधर्मवत्वम्+एव
लक्षणमस्त्विति	=>	लक्षणम्+अस्तु+इति
अज्ञानासिद्धावतिव्याप्तेरित्याहुः	=>	अज्ञानासिद्धौ+अतिव्याप्तेः+इति+आहुः
तच्चिन्त्यम्	=>	तत्+चिन्त्यम्
स्वत एवानुमित्यजनकतया	=>	स्वतः+ एव+अनुमित्यजनकतया
एवानुमित्यजनकतया	=>	एव+अनुमित्यजनकतया
लिङ्गतावच्छेदकस्यैवानुमित्यजनकतावच्छेदकत्वात्	=>	लिङ्गतावच्छेदकस्य+एव+अनुमित्यजनकतावच्छेदकत्वात्
शिलातलादेर्घटाजनकता,	=>	शिलातलादेः+घटाजनकता,
किं तु	=>	किम्+ तु
शिलातलत्वेनैवेति	=>	शिलातलत्वेन+एव+इति
तत्रापि--लक्षणद्वयेऽपीत्यर्थः	=>	तत्र+अपि--लक्षणद्वये+अपि+इति+अर्थः
किं तु-क	=>	किम्+ तु-क
लिङ्गविषयत्वेनापि	=>	लिङ्गविषयत्वेन+अपि
पक्षेऽतिव्याप्तिरित्यत आह---अनेनेति	=>	पक्षे+अतिव्याप्तिः+इति+अतः+ आह---अनेन+इति
आह---अनेनेति	=>	आह---अनेन+इति
तेनेति	=>	तेन+इति
चैतल्लक्षणद्वयं धर्मस्यैवेति	=>	च+एतत्+लक्षणद्वयम्+ धर्मस्य+एव+इति
धर्मस्यैवेति	=>	धर्मस्य+एव+इति
धर्मिण्येव	=>	धर्मिणी+एव
प्रदर्शितत्वादिति	=>	प्रदर्शितत्वात्+इति
ज्ञायमान इति	=>	ज्ञायमानः+ इति
प्रतिबन्धक इत्यर्थः	=>	प्रतिबन्धकः+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
सद्धेतोराभासत्वशङ्कायामाभासत्वमात्रं प्रतिज्ञातम्	=>	सत्+हेतोः+आभासत्वशङ्कायाम्+आभासत्वमात्रम्+ प्रतिज्ञातम्
को हेतुरित्यत	=>	कः+ हेतुः+इति+अतः+
हेतुरित्यत आह---तथा	=>	हेतुः+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
प्रत्यक्षस्थलेऽभावात्	=>	प्रत्यक्षस्थले+अभावात्
कथं ५.साधारण्यशङ्केत्यत	=>	कथम्+ ५.साधारण्यशङ्का+इति+अतः+
५.साधारण्यशङ्केत्यत आह--अत्रेति	=>	५.साधारण्यशङ्का+इति+अतः+ आह--अत्र+इति
आह--अत्रेति	=>	आह--अत्र+इति
नन्वेवमप्यनुमितौ	=>	ननु+एव+एवम्+अप्यनुमितौ
प्रतिबन्धकत्वमिति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इति
स्यादित्यत आह--तत्त्वेनैवेति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह--तत्त्वेन+एव+इति
आह--तत्त्वेनैवेति	=>	आह--तत्त्वेन+एव+इति
सत्प्रतिपक्षपदं ग्राह्यभाव७.व्याप्यपरमेवास्तु,	=>	सत्प्रतिपक्षपदम्+ ग्राह्यभाव७.व्याप्यपरम्+एव+अस्तु,
ग्राह्यभाव७.व्याप्यपरमेवास्तु,	=>	ग्राह्यभाव७.व्याप्यपरम्+एव+अस्तु,
प्रत्यक्षस्थलेऽपि	=>	प्रत्यक्षस्थले+अपि
सम्भवादित्यत आह---न	=>	सम्भवात्+इति+अतः+ आह---न
त्विति	=>	तु+इति
तस्येति	=>	तस्य+इति
ग्राह्याभावव्याप्यज्ञानेऽपि	=>	ग्राह्याभावव्याप्यज्ञाने+अपि
शङ्ख इति	=>	शङ्खः+ इति
ज्ञानोदयादिति	=>	ज्ञानोदयात्+इति
हीति	=>	हि+इति
सन्दिग्धासिद्ध्यादेरपि	=>	सन्दिग्धासिद्ध्यादेः+अपि
८.लक्ष्यत्वापत्तेरित्यर्थः	=>	८.लक्ष्यत्वापत्तेः+इति+अर्थः
F.N.१.सत्प्रतिपक्षितत्वस्यासाधारणत्वस्य	=>	F.N.१.सत्प्रतिपक्षितत्वस्य+असाधारणत्वस्य
२.प्रत्यक्षासम्भवादिति-ख	=>	२.प्रत्यक्षासम्भवात्+इति-ख
८.लक्ष्यत्वादित्यर्थः-ख	=>	८.लक्ष्यत्वात्+इति+अर्थः-ख
बाधस्यातथात्वेऽपि	=>	बाधस्य+अतथात्वे+अपि
साधारण्यं हीयतेत्यत	=>	साधारण्यम्+ हीयत+इति+अतः+
हीयतेत्यत आह---बाधेनेति	=>	हीयत+इति+अतः+ आह---बाधेन+इति
आह---बाधेनेति	=>	आह---बाधेन+इति
बाधसत्प्रतिपक्षयोरप्रतिबन्धकत्वे	=>	बाधसत्प्रतिपक्षयोः+अप्रतिबन्धकत्वे
करादिज्ञानानन्तरं स्थाणुत्वप्रत्यक्षं	=>	करादिज्ञानानन्तरम्+ स्थाणुत्वप्रत्यक्षम्+
स्थाणुत्वप्रत्यक्षं च	=>	स्थाणुत्वप्रत्यक्षम्+ च
स्यादित्यत आह---प्रत्यक्ष	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---प्रत्यक्षः+
आह---प्रत्यक्ष इति	=>	आह---प्रत्यक्षः+ इति
बाधकमाह---अपीतत्वेति	=>	बाधकम्+आह---अपीतत्व+इति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
मूलासंगतिरित्यत आह---तथा	=>	मूलासंगतिः+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
अयोग्यताज्ञानेति	=>	अयोग्यताज्ञान+इति
तन्निश्चयेत्यर्थः	=>	तत्+निश्चय+इति+अर्थः
सिद्धान्तेति	=>	सिद्धान्त+इति
भट्टसिद्धान्तेत्यर्थः	=>	भट्टसिद्धान्त+इति+अर्थः
अस्मत्सिद्धान्ते	=>	अस्मत्+सिद्धान्ते
तस्यासाधारणत्वाभावेऽपि	=>	तस्य+असाधारणत्वाभावे+अपि
हेत्वाभासत्वमिति	=>	हेत्वाभासत्वम्+इति
तात्पर्यं बोध्यम्	=>	तात्पर्यम्+ बोध्यम्
जयदेवसमाधिं शङ्कते---न	=>	जयदेवसमाधिम्+ शङ्कते---न
चेति	=>	च+इति
अन्येति	=>	अन्य+इति
अस्मत्सिद्धान्तेऽपीत्यर्थः	=>	अस्मत्+सिद्धान्ते+अपि+इति+अर्थः
बलवत्त्वं ज्ञातं	=>	बलवत्त्वम्+ ज्ञातम्+
ज्ञातं न	=>	ज्ञातम्+ न
आह---उपजीव्येति	=>	आह---उपजीव्य+इति
अत एवेति	=>	अतः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
ग्रन्थकारो वक्ष्यतीति	=>	ग्रन्थकारः+ वक्ष्यति+इति
वक्ष्यतीति	=>	वक्ष्यति+इति
त्वाह---तदिति	=>	तु+आह---तत्+इति
यज्ज्ञान	=>	यत्+ज्ञान
तदुपाधितापत्तिरिति	=>	तत्+उपाधितापत्तिः+इति
ह्यनुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयतावच्छेदकं न	=>	हि+अनुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयतावच्छेदकम्+ न
नापि	=>	न+अपि
तद्भिन्नत्वाज्ञानेऽपि	=>	तद्भिन्नत्वाज्ञाने+अपि
गुर्वर्थगोचरानुमितिदर्शनाच्चेति	=>	गुर्वर्थगोचरानुमितिदर्शनात्+च+इति
सव्यभिचारादिलिङ्गानामानन्त्यात्	=>	सव्यभिचारादिलिङ्गानाम्+आनन्त्यात्
कथं पञ्चत्वाभिधानमित्यत	=>	कथम्+ पञ्चत्वाभिधानम्+इति+अतः+
पञ्चत्वाभिधानमित्यत आह--ते	=>	पञ्चत्वाभिधानम्+इति+अतः+ आह--ते
चेति	=>	च+इति
बाधस्यैव-ख	=>	बाधस्य+एव-ख
२.ज्ञानमर्थे-ख	=>	२.ज्ञानम्+अर्थे-ख
चास्मस्सिद्धान्ते-ख	=>	च+अस्मस्सिद्धान्ते-ख
लक्षणत्वाशङ्कायामसाधकत्वाद्यभिधानं व्यधिकरणमित्यत	=>	लक्षणत्व+आशङ्कायाम्+असाधकत्वाद्यभिधानम्+ व्यधिकरणम्+इति+अतः+
व्यधिकरणमित्यत आह---प्रसञ्जकत्वमिति	=>	व्यधिकरणम्+इति+अतः+ आह---प्रसञ्जकत्वम्+इति
आह---प्रसञ्जकत्वमिति	=>	आह---प्रसञ्जकत्वम्+इति
सद्धेतोरपि	=>	सत्+हेतोः+अपि
२.पक्षद्वयवृत्तित्वात्तत्रातिव्याप्तिः	=>	२.पक्षद्वयवृत्तित्वात्+तत्र+अतिव्याप्तिः
३.सपक्षविपक्षरूपपक्षद्वयमत्र	=>	३.सपक्षविपक्षरूपपक्षद्वयम्+अत्र
विवक्षितमिति	=>	विवक्षितम्+इति
अनुपसंहार्यव्याप्तेरित्यत आह---साध्येति	=>	अनुपसंहार्यव्याप्तेः+इति+अतः+ आह---साध्य+इति
आह---साध्येति	=>	आह---साध्य+इति
तथेति	=>	तथा+इति
साध्यतदभाववानित्यर्थः	=>	साध्यतदभाववान्+इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
धूमादेरपि	=>	धूमादेः+अपि
सकलविपक्षकिंचित्सपक्षव्यावृत्तत्वात्तत्रातिव्याप्तिः	=>	सकलविपक्षकिंचित्+सपक्षव्यावृत्तत्वात्+तत्र+अतिव्याप्तिः
४.शब्दोऽनित्यः	=>	४.शब्दः+अनित्यः
इत्यत्र	=>	इति+अत्र
चातिव्याप्तिरित्यत आह---अत्र	=>	च+अतिव्याप्तिः+इति+अतः+ आह---अत्र
सर्वेतीति	=>	सर्व+इति+इति
सपक्षविपक्षयोरिति	=>	सपक्षविपक्षयोः+इति
विरुद्धेऽतिव्याप्तिरित्यत आह---साध्येति	=>	विरुद्धे+अतिव्याप्तिः+इति+अतः+ आह---साध्य+इति
आह---साध्येति	=>	आह---साध्य+इति
तस्यासंग्राह्यत्वाभावादिति	=>	तस्य+असंग्राह्यत्वाभावात्+इति
ज्ञानस्यापि	=>	ज्ञानस्य+अपि
उक्तदोषतादवस्थ्यमित्यत आह--पक्षेति	=>	उक्तदोषतादवस्थ्यम्+इति+अत+ आह--पक्ष+इति
आह--पक्षेति	=>	आह--पक्ष+इति
F.N.१.पक्षधर्मेति-क	=>	F.N.१.पक्षधर्म+इति-क
किं त्विति	=>	किम्+ तु+इति
त्विति	=>	तु+इति
निर्विषयकत्वानुमितीति	=>	निर्विषयकत्वानुमिति+इति
प्रामाण्यसंशयविषयवृत्तिताज्ञानत्वेनेत्यत्र	=>	प्रामाण्यसंशयविषयवृत्तिताज्ञानत्वेन्+इति+अत्र
नन्वेवं व्यभिचारादेरप्यसंग्रहापत्तिः	=>	ननु+एवम्+ व्यभिचारादे+अपि+असंग्रहापत्तिः
व्यभिचारादेरप्यसंग्रहापत्तिः	=>	व्यभिचारादे+अपि+असंग्रहापत्तिः
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
समानधर्मवद्धर्मिज्ञानत्वेनैव	=>	समानधर्मवद्धर्मिज्ञानत्वेन+एव
चोर्ध्वत्वादिज्ञान४.साधारणेन	=>	च+उर्ध्वत्वादिज्ञान४.साधारणेन
कोटिद्वयोपस्थापकत्वं न	=>	कोटिद्वयोपस्थापकत्वम्+ न
तूक्तरूपेण,	=>	तु+उक्तरूपेण,
ज्ञानत्वेऽतिव्याप्तितादवस्थ्यमिति	=>	ज्ञानत्वे+अतिव्याप्तितादवस्थ्यम्+इति
५.प्रामाण्यविशेषणकसाध्यतदभावोपस्थितेरत्र	=>	५.प्रामाण्यविशेषणकसाध्यतदभावोपस्थितेः+अत्र
जयदेवमतमाह---केचिदिति	=>	जयदेवमतम्+आह---केचित्+इति
ज्ञानत्वेऽतिव्याप्तिवारणाय	=>	ज्ञानत्वे+अतिव्याप्तिवारणाय
तदित्याशङ्क्य,	=>	तत्+इति+आशङ्क्य,
किं निर्विषयत्वे	=>	किम्+ निर्विषयत्वे
वेति	=>	वा+इति
निराकरोति---निर्विषयत्वादाविति	=>	निराकरोति---निर्विषयत्वादौ+इति
विरुद्धं चेति	=>	विरुद्धम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
'विरुद्धोऽप्यनेन	=>	'विरुद्धः+अपि+अनेन
वक्ष्यमाणलक्षणपरत्वादिति	=>	वक्ष्यमाणलक्षणपरत्वात्+इति
पक्षधर्मतापदोपादानेऽपि	=>	पक्षधर्मतापदोपादाने+अपि
तत्रातिव्याप्तिनिरासः,	=>	तत्र+अतिव्याप्तिनिरासः,
अत्रेदं चिन्त्यम्---यावद्विषयत्वेन	=>	अत्र+इदम्+ चिन्त्यम्---यावत्+विषयत्वेन
चिन्त्यम्---यावद्विषयत्वेन	=>	चिन्त्यम्---यावत्+विषयत्वेन
कोटिद्वयोपस्थापकत्वं तावति	=>	कोटिद्वयोपस्थापकत्वम्+ तावति
याथार्थ्यं विवक्षितं	=>	याथार्थ्यम्+ विवक्षितम्+
विवक्षितं न	=>	विवक्षितम्+ न
तज्ज्ञानस्य	=>	तत्+ज्ञानस्य
साधारणधर्मवद्धर्मिज्ञानत्वेनैव	=>	साधारणधर्मवद्धर्मिज्ञानत्वेन+एव
पक्षधर्मताविषयकत्वेनापि	=>	पक्षधर्मताविषयकत्वेन+अपि
तस्यायथार्थत्वात्	=>	तस्य+अयथार्थत्वात्
नान्त्यः	=>	न+अन्त्यः
व्यभिचारित्वभ्रमविषयविरुद्धेऽतिव्याप्तेः	=>	व्यभिचारित्वभ्रमविषयविरुद्धे+अतिव्याप्तेः
तज्ज्ञानस्यापि	=>	तत्+ज्ञानस्य+अपि
धर्म्यंशे९.यथार्थत्वादिति	=>	धर्म्यंशे९.यथार्थत्वात्+इति
वेति-ग	=>	वा+इति-ग
९.यथार्थ्यादिति--ख	=>	९.यथार्थ्यात्+इति--ख
वयं तु	=>	वयम्+ तु
ज्ञानपदं ५.यथाश्रुतमेव	=>	ज्ञानपदम्+ ५.यथाश्रुतम्+एव
५.यथाश्रुतमेव	=>	५.यथाश्रुतम्+एव
विरुद्धेऽतिव्याप्तिः,	=>	विरुद्धे+अतिव्याप्तिः,
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
संग्राह्यत्वमेतेनास्योन्नयनात्	=>	संग्राह्यत्वम्+एतेन+अस्य+उन्नयनात्
चैवं पक्षधर्मतापदवैयर्थ्यमिति	=>	च+एवम्+ पक्षधर्मतापदवैयर्थ्यम्+इति
पक्षधर्मतापदवैयर्थ्यमिति	=>	पक्षधर्मतापदवैयर्थ्यम्+इति
किं तु	=>	किम्+ तु
पक्षधर्मताविषयकत्वेनैव	=>	पक्षधर्मताविषयकत्वेन+एव
समानधर्मवद्धर्मिज्ञानत्वेनैव	=>	समानधर्मवद्धर्मिज्ञानत्वेन+एव
तथात्वादिति	=>	तथात्वात्+इति
तदुपादानेनासंभववारणार्थत्व एव	=>	तदुपादानेन+असंभववारणार्थत्वे+ एव
पर्यवसानादिति	=>	पर्यवसानात्+इति
हेत्वभिमतपदं च	=>	हेत्वभिमतपदम्+ च
६.साध्याव्यापकत्वपरं सद्धेतावतिव्याप्तिवारणायेति	=>	६.साध्याव्यापकत्वपरम्+ सद्धेतौ+अतिव्याप्तिवारणाय+इति
सद्धेतावतिव्याप्तिवारणायेति	=>	सद्धेतौ+अतिव्याप्तिवारणाय+इति
F.N.५.यथाश्रुतपरमेव--क	=>	F.N.५.यथाश्रुतपरम्+एव--क
केवलेति	=>	केवल+इति
साध्याभावाप्रसिद्धेरिति	=>	साध्याभावाप्रसिद्धेः+इति
प्रमेयत्वं साध्यतदभावसहचारिततया	=>	प्रमेयत्वम्+ साध्यतदभावसहचारिततया
निश्चितमेवेति	=>	निश्चितम्+एव+इति
नाव्याप्तिरित्यत आह---अयमिति	=>	न+अव्याप्तिः+इति+अतः+ आह---अयम्+इति
आह---अयमिति	=>	आह---अयम्+इति
साध्यसहचारिणस्तस्य	=>	साध्यसहचारिणः+तस्य
कथं विरुद्धतेत्यत	=>	कथम्+ विरुद्धत+इति+अतः+
विरुद्धतेत्यत आह---साध्येति	=>	विरुद्धत+इति+अतः+ आह---साध्य+इति
आह---साध्येति	=>	आह---साध्य+इति
ननूक्तप्रमेयत्वस्यालक्ष्यत्वे	=>	नन+उक्तप्रमेयत्वस्य+अलक्ष्यत्वे
तदुभयसहचारनिश्चयदशायां तत्रातिव्याप्तिरित्यत	=>	तत्+उभयसहचारनिश्चयदशायाम्+ तत्र+अतिव्याप्तिः+इति+अतः+
तत्रातिव्याप्तिरित्यत आह---यस्येति	=>	तत्र+अतिव्याप्तिः+इति+अतः+ आह---यस्य+इति
आह---यस्येति	=>	आह---यस्य+इति
अतश्शब्दार्थमाह---विरोधीति	=>	अतः+शब्दार्थम्+आह---विरोधि+इति
कथं तर्हि	=>	कथम्+ तर्हि
हेत्वाभासोऽयमिति	=>	हेत्वाभासः+अयम्+इति
ज्ञानादनुमितिप्रतिबन्ध इत्यत	=>	ज्ञानात्+अनुमितिप्रतिबन्धः+ इति+अतः+
इत्यत आह----तज्ज्ञानेनेति(पु.२४)	=>	इति+अतः+ आह----तज्ज्ञानेन+इति(पु.२४)
आह----तज्ज्ञानेनेति(पु.२४)	=>	आह----तज्ज्ञानेन+इति(पु.२४)
पक्षीयस्यापि	=>	पक्षीयस्य+अपि
प्रतिबन्धकत्वादिति	=>	प्रतिबन्धकत्वात्+इति
बाधस्यापि	=>	बाधस्य+अपि
परस्पराविरोधित्वेनातिव्याप्तितादवस्थ्यमित्यत आह---करणेति	=>	परस्पराविरोधित्वेन+अतिव्याप्तितादवस्थ्यम्+इति+अतः+ आह---करण+इति
आह---करणेति	=>	आह---करण+इति
परामर्शविघटक इत्यर्थः	=>	परामर्शविघटकः+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
व्यर्थविशेषणान्यस्येत्युपलक्षणम्	=>	व्यर्थविशेषणानि+अस्य+इति+उपलक्षणम्
व्यर्थविशेष्यान्यस्येत्यपि	=>	व्यर्थविशेष्यानि+अस्य+इति+अपि
अत इति	=>	अतः+ इति
स्वरूपसतोऽप्रतिबन्धकत्वान्नासंभव इत्यपि	=>	स्वरूपसतः+अप्रतिबन्धकत्वात्+न+संभवः+ इति+अपि
इत्यपि	=>	इति+अपि
त्रयाभावात्---त्रयान्यतमाभावादित्यर्थः	=>	त्रयाभावात्---त्रयान्यतमाभावात्+इति+अर्थः
चासाधारणे	=>	च+असाधारणे
लक्षणद्वयस्या१.व्याप्तिरित्यत आह---साध्येति	=>	लक्षणद्वयस्य+अव्याप्तिः+इति+अतः+ आह---साध्य+इति
आह---साध्येति	=>	आह---साध्य+इति
F.N.१.अतिव्याप्तिरित्यतः--ग	=>	F.N.१.अतिव्याप्तिः+इति+अतः--ग
सव्यभिचरितेति	=>	सव्यभिचरित+इति
चात्माश्रय इति	=>	च+आत्माश्रयः+ इति
अत्रेदं चिन्त्यम्	=>	अत्र+इदम्+ चिन्त्यम्
एवं हि	=>	एवम्+ हि
साधारणेऽव्याप्तिः	=>	साधारणे+अव्याप्तिः
व्यर्थविशेषणान्यस्येति	=>	व्यर्थविशेषणान्यस्य+इति
वस्तुत्वादेर्यत्	=>	वस्तुत्वादेः+यत्
व्याप्यत्वासिद्धत्वं तद्वत्त्वस्य	=>	व्याप्यत्वासिद्धत्वम्+ तद्वत्त्वस्य
सत्त्वेनातिव्याप्तितादवस्थ्यादिति	=>	सत्त्वेन+अतिव्याप्तितादवस्थ्यात्+इति
वयं तु	=>	वयम्+ तु
अनुमितिविरोधित्वं न	=>	अनुमितिविरोधित्वम्+ न
किं तु	=>	किम्+ तु
किं तु	=>	किम्+ तु
नीलधूमत्वावच्छिन्नलिङ्गकानुमितिप्रतिबन्धकत्वमेवेति	=>	नीलधूमत्वावच्छिन्नलिङ्गकानुमितिप्रतिबन्धकत्वम्+एव+इति
नोक्तदोष इति	=>	न+उक्तदोषः+ इति
कश्चिदित्यनुपपत्तिरित्यत आह---यथाश्रुत	=>	कश्चित्+इति+अनुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---यथाश्रुत
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
व्यतिरेकव्याप्तिग्रहदशायां पक्षे	=>	व्यतिरेकव्याप्तिग्रहदशायाम्+ पक्षे
साध्यानिश्चयाद्दोषतादवस्थ्यमित्यत आह---विशेषेति	=>	साध्यानिश्चयात्+दोषतादवस्थ्यम्+इति+अतः+ आह---विशेष+इति
आह---विशेषेति	=>	आह---विशेष+इति
४.विशेषादर्शनस्यापि	=>	४.विशेषादर्शनस्य+अपि
५.निश्चितस्योर्ध्वत्वस्य	=>	५.निश्चितस्य+उर्ध्वत्वस्य
पुरुषत्वव्याप्यत्वग्रहदशायां न	=>	पुरुषत्वव्याप्यत्वग्रहदशायाम्+ न
संशायकत्वमिति	=>	संशायकत्वम्+इति
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
साधारणस्यापि	=>	साधारणस्य+अपि
अनित्यदोषतापत्तिरिति	=>	अनित्यदोषतापत्तिः+इति
७.जनकतावच्छेदकत्वं प्रकृतग्रन्थार्थः	=>	७.जनकतावच्छेदकत्वम्+ प्रकृतग्रन्थार्थः
विशेषादर्शनसहितं सपक्षादिव्यावृत्तत्वं	=>	विशेषादर्शनसहितम्+ सपक्षादिव्यावृत्तत्वम्+
सपक्षादिव्यावृत्तत्वं तदुपस्थापकमिति	=>	सपक्षादिव्यावृत्तत्वम्+ तदुपस्थापकम्+इति
तदुपस्थापकमिति	=>	तदुपस्थापकम्+इति
तावतैव	=>	तावता+एव
यच्चान्यथेत्यादि	=>	यत्+च+अन्यथा+इत्यादि
तदतिमन्दम्	=>	तत्+अतिमन्दम्
परविशेषितस्यानुमितिप्रतिबन्धकत्वनियमाभावात्	=>	परविशेषितस्य+अनुमितिप्रतिबन्धकत्वनियमाभावात्
यज्ज्ञानं विशेषितमनुमितिप्रतिबन्धकं	=>	यत्+ज्ञानम्+ विशेषितम्+अनुमितिप्रतिबन्धकम्+
विशेषितमनुमितिप्रतिबन्धकं तद्विषयस्यापि	=>	विशेषितम्+अनुमितिप्रतिबन्धकम्+ तद्विषयस्य+अपि
तद्विषयस्यापि	=>	तद्विषयस्य+अपि
नियमतोऽनुमितिप्रतिबन्धकत्वात्	=>	नियमतः+अनुमितिप्रतिबन्धकत्वात्
तद्विषयसाध्योपाध्योरपि	=>	तद्विषयसाध्योपाध्योः+अपि
हेत्वाभासत्वापत्तेरिति	=>	हेत्वाभासत्वापत्तेः+इति
५.निश्चितस्यार्थस्य-क	=>	५.निश्चितस्य+अर्थस्य-क
तस्येति	=>	तस्य+इति
सद्धेतुर्न	=>	सद्धेतुः+न
कदाप्याभास इति	=>	कदापि+आभासः+ इति
मतानुसारादिति	=>	मतानुसारात्+इति
नन्वेवं सद्धेत्वसाधारणस्याप्यलक्ष्यत्वे	=>	ननु+एवम्+ सद्धेत्वसाधारणस्य+अपि+अलक्ष्यत्वे
सद्धेत्वसाधारणस्याप्यलक्ष्यत्वे	=>	सद्धेत्वसाधारणस्य+अपि+अलक्ष्यत्वे
तत्रातिव्याप्तिरित्यत आह---व्याप्तीति	=>	तत्र+अतिव्याप्तिः+इति+अतः+ आह---व्याप्ति+इति
आह---व्याप्तीति	=>	आह---व्याप्ति+इति
पर्वतो वह्निमानित्याद्यनुमितेरपि	=>	पर्वतः+ वह्निमान्+इत्यादि+अनुमितेः+अपि
वह्निमानित्याद्यनुमितेरपि	=>	वह्निमान्+इत्यादि+अनुमितेः+अपि
क्वचिल्लिङ्गत्वात्	=>	क्वचित्+लिङ्गत्वात्
ज्ञानत्वज्ञानं सार्वत्रिकमेव	=>	ज्ञानत्वज्ञानम्+ सार्वत्रिकम्+एव
सार्वत्रिकमेव	=>	सार्वत्रिकम्+एव
प्रकृतसाध्यलिङ्गवृत्तित्वं विवक्षितम्,	=>	प्रकृतसाध्यलिङ्गवृत्तित्वम्+ विवक्षितम्,
उक्तानुमितेश्च	=>	उक्त+अनुमितेः+च
वह्न्यादिलिङ्गकत्वमिति	=>	वह्न्यादिलिङ्गकत्वम्+इति
४.असाधारणादेरपि	=>	४.असाधारणादेः+अपि
लिङ्गत्वाभिमतत्वविवक्षायां अनभिमानदशायां	=>	लिङ्गत्वाभिमतत्वविवक्षायाम्+ अनभिमानदशायाम्+
अनभिमानदशायां ५.साधारणाव्याप्तेः	=>	अनभिमानदशायाम्+ ५.साधारणाव्याप्तेः
वह्न्यनुमितावपि	=>	वह्न्यनुमितौ+अपि
६.तदभिमानसंभवाच्च	=>	६.तत्+अभिमानसंभवात्+च
किंचैवं साधारणाद्यसंग्रहो	=>	किंच+एवम्+ साधारणाद्यसंग्रहः+
साधारणाद्यसंग्रहो दुर्वारः	=>	साधारणाद्यसंग्रहः+ दुर्वारः
समानधर्मवद्धर्मज्ञानत्वेन	=>	समानधर्मवत्+धर्मज्ञानत्वेन
संशायकत्वाभावादित्यनुशयादाह---प्रामाण्येति	=>	संशायकत्वाभावात्+इति+अनुशयात्+आह---प्रामाण्य+इति
लक्षणाकाङ्क्षायामाह---यद्विषयत्वेनेति	=>	लक्षणाकाङ्क्षायाम्+आह---यद्विषयत्वेन+इति
हेत्वाभासतोपाधित्वमिति	=>	हेत्वाभासतोपाधित्वम्+इति
F.N.४.साधारणादेरपि-क	=>	F.N.४.साधारणादेः+अपि-क
८.संशयात्तथा	=>	८.संशयात्+तथा
प्रभाकृन्मतं शङ्कते---अथेति	=>	प्रभाकृत्+मतम्+ शङ्कते---अथ+इति
शङ्कते---अथेति	=>	शङ्कते---अथ+इति
तत्कालावच्छिन्नत्वं साध्यव्याप्तत्वविरुद्धत्वयोर्विशेषणम्	=>	तत्कालावच्छिन्नत्वम्+ साध्यव्याप्तत्वविरुद्धत्वयोः+विशेषणम्
साध्यव्याप्तत्वविरुद्धत्वयोर्विशेषणम्	=>	साध्यव्याप्तत्वविरुद्धत्वयोः+विशेषणम्
विशेष्याभावादसाधारणे	=>	विशेष्याभावात्+असाधारणे
तस्मिन्नुभयाभावात्	=>	तस्मिन्+उभयाभावात्
विशिष्टाभाव इति	=>	विशिष्टाभावः+ इति
चाव्याप्तिं वारयितुं	=>	च+अव्याप्तिम्+ वारयितुम्+
वारयितुं प्रथमविशेषणस्य	=>	वारयितुम्+ प्रथमविशेषणस्य
साध्यव्याप्यत्वपरत्वं द्वितीयस्य	=>	साध्यव्याप्यत्वपरत्वम्+ द्वितीयस्य
साध्यविरुद्धत्वं चार्थ	=>	साध्यविरुद्धत्वम्+ च+अर्थः+
चार्थ इत्युक्तम्	=>	च+अर्थः+ इति+उक्तम्
इत्युक्तम्	=>	इति+उक्तम्
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
विशेषदर्शनदशायां असाधारण्याभावकालावच्छिन्नसाध्यव्याप्यस्य	=>	विशेषदर्शनदशायाम्+ असाधारण्याभावकालावच्छिन्नसाध्यव्याप्यस्य
तद्दशायामसाधारण्याभावकालावच्छिन्नस्य	=>	तत्+दशायाम्+असाधारण्याभावकालावच्छिन्नस्य
तदन्यत्वं न	=>	तत्+अन्यत्वम्+ न
व्याप्यवृत्तित्वादिति	=>	व्याप्यवृत्तित्वात्+इति
तत्त्वात्यन्ताभावेऽपि	=>	तत्त्वात्यन्ताभावे+अपि
६.नित्यदोषत्वक्षतिरित्यत आह---यत्साध्येति	=>	६.नित्यदोषत्वक्षतिः+इति+अतः+ आह---यत्+साध्य+इति
आह---यत्साध्येति	=>	आह---यत्+साध्य+इति
जयदेवसमाधिमाह---अत्रेति	=>	जयदेवसमाधिम्+आह---अत्र+इति
५.साध्यव्याप्यत्वनिश्चयविरोधीत्युच्यमाने	=>	५.साध्यव्याप्यत्वनिश्चयविरोधि+इति+उच्यमाने
दोषमाह--यद्यपीति	=>	दोषम्+आह--यद्यपि+इति
नन्वन्वयव्याप्तिनिश्चयोऽपि	=>	ननु+अन्वयव्याप्तिनिश्चयः+अपि
साध्यवन्मात्रवृत्तित्वनिश्चयपर्यवसन्न	=>	साध्यवत्+मात्रवृत्तित्वनिश्चयपर्यवसत्+न
एवेत्यत आह--व्यतिरेकेति	=>	एव+इति+अतः+ आह--व्यतिरेक+इति
आह--व्यतिरेकेति	=>	आह--व्यतिरेक+इति
मात्रपदव्यवच्छेद्यसाध्यवदन्यस्य	=>	मात्रपदव्यवच्छेद्यसाध्यवत्+अन्यस्य
साध्याभाववतश्चाप्रसिद्ध्या	=>	साध्याभाववतः+च+अप्रसिद्ध्या
तत्राव्याप्तिरित्यत आह---केवलेति	=>	तत्र+अव्याप्तिः+इति+अतः+ आह---केवल+इति
आह---केवलेति	=>	आह---केवल+इति
सद्धेतुर्न	=>	सद्धेतुः+न
हेत्वाभास इति	=>	हेत्वाभासः+ इति
मताङ्गीकारादिति	=>	मताङ्गीकारात्+इति
नन्वेवं सद्धेतुत्वसाधारणस्यापि	=>	ननु+एवम्+ सद्धेतुत्वसाधारणस्य+अपि
सद्धेतुत्वसाधारणस्यापि	=>	सद्धेतुत्वसाधारणस्य+अपि
तत्रातिव्याप्तिः	=>	तत्र+अतिव्याप्तिः
४.स्यादित्यत आह---तत्संग्राह्यतेति	=>	४.स्यात्+इति+अतः+ आह---तत्संग्राह्यता+इति
आह---तत्संग्राह्यतेति	=>	आह---तत्संग्राह्यता+इति
अत्यन्ताभावपदं प्रतियोगिव्यधिकरणाभावपरं	=>	अत्यन्ताभावपदम्+ प्रतियोगिव्यधिकरणाभावपरम्+
प्रतियोगिव्यधिकरणाभावपरं बोध्यम्	=>	प्रतियोगिव्यधिकरणाभावपरम्+ बोध्यम्
व्यापकाभावेऽपि	=>	व्यापकाभावे+अपि
प्रतियोगिवैयधिकरण्यं देयम्	=>	प्रतियोगिवैयधिकरण्यम्+ देयम्
केचित्त्विति	=>	केचित्तु+इति
यथाश्रुतमेव	=>	यथाश्रुतम्+एव
लक्षणमिति	=>	लक्षणम्+इति
वक्ष्यमाणविशेषलक्षणानां तत्रातिव्याप्तिप्रसङ्गेन	=>	वक्ष्यमाणविशेषलक्षणानाम्+ तत्र+अतिव्याप्तिप्रसङ्गेन
तत्रातिव्याप्तिप्रसङ्गेन	=>	तत्र+अतिव्याप्तिप्रसङ्गेन
तदसंग्रहपक्षोऽनुपपन्न इत्यस्वरसोऽत्र	=>	तत्+असंग्रहपक्षः+अनुपपन्नः+ इति+अस्वरसः+अत्र
इत्यस्वरसोऽत्र	=>	इति+अस्वरसः+अत्र
यथाश्रुतं गगनादावतिप्रसक्तमित्यत	=>	यथाश्रुतम्+ गगनादौ+अतिप्रसक्तम्+इति+अतः+
गगनादावतिप्रसक्तमित्यत आह---वृत्तिमत्त्वेनेति	=>	गगनादौ+अतिप्रसक्तम्+इति+अतः+ आह---वृत्तिमत्त्वेन+इति
आह---वृत्तिमत्त्वेनेति	=>	आह---वृत्तिमत्त्वेन+इति
साधारणत्वमेव	=>	साधारणत्वम्+एव
तस्येत्यत आह--साधारणेति	=>	तस्य+इति+अतः+ आह--साधारण+इति
आह--साधारणेति	=>	आह--साधारण+इति
नन्वेवं विरुद्धत्वाज्ञाने	=>	ननु+एवम्+ विरुद्धत्वाज्ञाने
विपक्षगामित्वज्ञानेनानुमितिप्रतिबन्धः	=>	विपक्षगामित्वज्ञानेन+अनुमितिप्रतिबन्धः
स्यादित्यत आह---कदाचिदिति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---कदाचित्+इति
आह---कदाचिदिति	=>	आह---कदाचित्+इति
तत्रोभयसद्भावादिति	=>	तत्र+उभयसद्भावात्+इति
F.N.४.भवेदित्यत आह--ग	=>	F.N.४.भवेत्+इति+अतः+ आह--ग
विभाजकोपाधिर्नाम	=>	विभाजकोपाधिः+नाम
तावत्संग्राहकं लक्षणम्	=>	तावत्+संग्राहकम्+ लक्षणम्
विपक्षगामित्वरूपसाधारणलक्षणलक्षितस्यानैकसामान्यलक्षणलक्षितत्वमवश्यं वाच्यम्	=>	विपक्षगामित्वरूपसाधारणलक्षणलक्षितस्य+अनैकसामान्यलक्षणलक्षितत्वम्+अवश्यम्+ वाच्यम्
विशेषलक्षणानां तत्रातिव्याप्तिरित्यस्वरसादाह---वयं	=>	विशेषलक्षणानाम्+ तत्र+अतिव्याप्तिः+इति+अस्वरसात्+आह---वयम्+
तत्रातिव्याप्तिरित्यस्वरसादाह---वयं त्विति	=>	तत्र+अतिव्याप्तिः+इति+अस्वरसात्+आह---वयम्+ तु+इति
त्विति	=>	तु+इति
संप्रदायेति	=>	संप्रदाय+इति
तन्मते	=>	तन्+मते
साधारणत्वाभावादिति	=>	साधारणत्वाभावात्+इति
प्रथमलक्षणमपि	=>	प्रथमलक्षणम्+अपि
तन्मतेनैवेति	=>	तन्+मतेन+एव+इति
उपधेयेति	=>	उपधेय+इति
विरुद्धत्वसाधारणत्वरूपोपाधिमत एकत्वेऽपि	=>	विरुद्धत्वसाधारणत्वरूपोपाधिम्+अतः+ एकत्वे+अपि
एकत्वेऽपि	=>	एकत्वे+अपि
तयोरैक्याभावादित्यर्थः	=>	तयोः+ऐक्याभावात्+इति+अर्थः
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
अत्रेदं चिन्त्यम्	=>	अत्र+इदम्+ चिन्त्यम्
असाधारणत्वज्ञानेऽपि	=>	असाधारणत्वज्ञाने+अपि
साध्यवन्मात्रवृत्तित्वज्ञानसम्भवेन	=>	साध्यवत्+मात्रवृत्तित्वज्ञानसम्भवेन
तन्निश्चयविरोधित्वाभावात्	=>	तत्+निश्चयविरोधित्वाभावात्
चैवं सपक्षव्यावृत्तत्वस्य	=>	च+एवम्+ सपक्षव्यावृत्तत्वस्य
हेत्वाभासत्वोपाधित्वं न	=>	हेत्वाभासत्वोपाधित्वम्+ न
तज्ज्ञानेऽप्यनुमितिप्रतिबन्धादिति	=>	तज्ज्ञाने+अपि+अनुमितिप्रतिबन्धात्+इति
साध्यतदभावनिरूपितव्यतिरेकव्याप्तिद्वयसहितपक्षधर्मता६.ज्ञानस्यैव	=>	साध्यतदभावनिरूपितव्यतिरेकव्याप्तिद्वयसहितपक्षधर्मता६.ज्ञानस्य+एव
तद्विषयस्यैव	=>	तद्विषयस्य+एव
चैवं तादृशोपाधिमादायैव	=>	च+एवम्+ तादृश+उपाधिम्+आदाय+एव
तादृशोपाधिमादायैव	=>	तादृश+उपाधिम्+आदाय+एव
लक्षणगमनं स्यादिति	=>	लक्षणगमनम्+ स्यात्+इति
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
तज्ज्ञानेऽपि	=>	तत्+ज्ञाने+अपि
साध्यवन्मात्रवृत्तित्वज्ञानसम्भवेन	=>	साध्यवत्+मात्रवृत्तित्वज्ञानसम्भवेन
शब्दत्वाभावो नित्यत्वानित्यत्वोभयाभावव्यापक	=>	शब्दत्वाभावः+ नित्यत्वानित्यत्वोभयाभावव्यापकः+
नित्यत्वानित्यत्वोभयाभावव्यापक इति---ज्ञानस्य	=>	नित्यत्वानित्यत्वोभयाभावव्यापकः+ इति---ज्ञानस्य
तादृशशाब्दज्ञानाप्रतिबन्धकत्वादित्येतदनुशायादेव	=>	तादृशशाब्दज्ञानाप्रतिबन्धकत्वात्+इति+एतत्+अनुशायात्+एव
मतान्तरमाह....केचित्त्विति	=>	मतान्तरम्+आह....केचित्तु+इति
F.N.६.ज्ञानस्यैव	=>	F.N.६.ज्ञानस्य+एव
सत्प्रतिपक्षितेऽव्याप्तेराह	=>	सत्प्रतिपक्षिते+अव्याप्तेः+आह
३.अप्रतीयमानेत्युक्ते	=>	३.अप्रतीयमान+इति+उक्ते
साधारणेऽ४.व्याप्तिरतः५.अप्रमीयमाणत्वे	=>	साधारणे+अ४.व्याप्तिरतः५.अप्रमीयमाणत्वे
सतीति	=>	सति+इति
स्वसाध्यानुमित्यनुकूलव्याप्तिमत्तया	=>	स्वसाध्यानुम्+इति+अनुकूलव्याप्तिमत्+तया
नातिव्याप्तिः	=>	न+अतिव्याप्तिः
व्याप्यत्वानवगमदशायां ह्रदादौ	=>	व्याप्यत्वानवगमदशायाम्+ ह्रदादौ
७.ज्ञानदशायामतिव्याप्तिं वारयति	=>	७.ज्ञानदशायाम्+अतिव्याप्तिम्+ वारयति
रिक्तेति	=>	रिक्त+इति
८.सद्धेत्वसाधारणेऽव्याप्तिरित्यत आह--असाधारणश्चेति	=>	८.सद्धेत्वसाधारणे+अव्याप्तिः+इति+अतः+ आह--असाधारणः+च+इति
आह--असाधारणश्चेति	=>	आह--असाधारणः+च+इति
दोषत्वमिति	=>	दोषत्वम्+इति
अत्रासाधारणस्य	=>	अत्र+असाधारणस्य
सत्प्रतिपक्षोत्थापकत्वेऽपि	=>	सत्प्रतिपक्षोत्थापकत्वे+अपि
सत्यन्ताभावादव्याप्तिः	=>	सति+अन्ताभावात्+अव्याप्तिः
निराकरिष्यमाणत्वादित्यनुशयो द्रष्टव्यः	=>	निराकरिष्यमाणत्वात्+इति+अनुशयः+ द्रष्टव्यः
वस्तुतो द्वितीयलक्षणमेव	=>	वस्तुतः+ द्वितीयलक्षणम्+एव
द्वितीयलक्षणमेव	=>	द्वितीयलक्षणम्+एव
सर्वसंग्राहकं द्रष्टव्यम्	=>	सर्वसंग्राहकम्+ द्रष्टव्यम्
साध्यतदभावोत्थापकत्वं तत्संशायकत्वम्	=>	साध्यतदभावोत्थापकत्वम्+ तत्संशायकत्वम्
७.ततश्चोभयकोट्युपस्थापकतावच्छेदकरूपवत्त्वादिलक्षणस्याति	=>	७.ततः+च+उभयकोट्युपस्थापकतावच्छेदकरूपवत्त्वादिलक्षणस्य+अति
तत्रातिव्याप्तिरिति	=>	तत्र+अतिव्याप्तिः+इति
तेनेति	=>	तेन+इति
ग्रन्थस्यासंगतिरित्यत आह---तेनेति	=>	ग्रन्थस्य+असंगतिः+इति+अतः+ आह---तेन+इति
आह---तेनेति	=>	आह---तेन+इति
८.नन्वेवमपि	=>	८.ननु+एवम्+अपि
द्वितीयलक्षणं ९.तत्रातिव्याप्तमित्यत	=>	द्वितीयलक्षणम्+ ९.तत्र+अतिव्याप्तम्+इति+अतः+
९.तत्रातिव्याप्तमित्यत आह--प्रथमेति	=>	९.तत्र+अतिव्याप्तम्+इति+अतः+ आह--प्रथम+इति
आह--प्रथमेति	=>	आह--प्रथम+इति
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
तदुपस्थापकतावच्छेदकं सपक्षादिव्यावृत्तत्वमस्त्येवेति	=>	तदुपस्थापकतावच्छेदकम्+ सपक्षादिव्यावृत्तत्वम्+अस्ति+एव+इति
सपक्षादिव्यावृत्तत्वमस्त्येवेति	=>	सपक्षादिव्यावृत्तत्वम्+अस्ति+एव+इति
१०.नाव्याप्तिरित्यत आह---तत्रेति	=>	१०.न+अव्याप्तिः+इति+अतः+ आह---तत्र+इति
आह---तत्रेति	=>	आह---तत्र+इति
व्यतिरेकव्याप्तिग्रहदशायामपि	=>	व्यतिरेकव्याप्तिग्रहदशायाम्+अपि
११.तस्यासाधारणत्वापत्तेरिति	=>	११.तस्य+असाधारणत्वापत्तेः+इति
तद्विरहदशा१२.विशिष्टत्वाभावादिति	=>	तद्विरहदशा१२.विशिष्टत्वाभावात्+इति
एकमात्रकोटिकविशेषदर्शनस्यैव	=>	एकमात्रकोटिकविशेषदर्शनस्य+एव
संशयविरोधिव्याप्तिग्रहविरहविशिष्टसपक्षव्यावृत्तत्वं तत्रापीति	=>	संशयविरोधिव्याप्तिग्रहविरहविशिष्टसपक्षव्यावृत्तत्वम्+ तत्र+अपि+इति
तत्रापीति	=>	तत्र+अपि+इति
प्रथमलक्षणेपि	=>	प्रथमलक्षणे+अपि
नाव्याप्तिरित्यस्वरसं द्योतयति---केचिदिति	=>	न+अव्याप्तिः+इति+अस्वरसम्+ द्योतयति---केचित्+इति
द्योतयति---केचिदिति	=>	द्योतयति---केचित्+इति
चोभय-क-ख	=>	च+उभय-क-ख
८.नन्वेतदपि	=>	८.ननु+एतत्+अपि
द्वितीयलक्षणं तत्र	=>	द्वितीयलक्षणम्+ तत्र
नातिव्याप्तम्-ग	=>	न+अतिव्याप्तम्-ग
९.तत्रातिव्याप्तम्-ग	=>	९.तत्र+अतिव्याप्तम्-ग
१०.नातिव्याप्तिः-ख	=>	१०.न+अतिव्याप्तिः-ख
११.तस्मात्साधारणत्वापत्तेस्तन्मते	=>	११.तस्मात्+साधारणत्वापत्तेः+तत्+मते
इष्टापत्तिरिति	=>	इष्टापत्तिः+इति
वयं तु	=>	वयम्+ तु
साध्यवनमात्रवृत्तित्वनिश्चयविरोधीत्यत्र	=>	साध्यवनमात्रवृत्तित्वनिश्चयविरोधी+इति+अत्र
निश्चयविरोधीत्येव	=>	निश्चयविरोधी+इति+एव
किमिति	=>	किम्+इति
नोक्तमित्यत आह---तेनेति।	=>	न+उक्तम्+इति+अतः+ आह---तेन+इति।
आह---तेनेति।	=>	आह---तेन+इति।
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
साध्यवन्मात्रवृत्तिनिश्चयविरोधीत्युक्तम्,	=>	साध्यवत्+मात्रवृत्तिनिश्चयविरोधी+इति+उक्तम्,
अतो नाव्याप्तिरित्यर्थ	=>	अतः+ न+अव्याप्तिः+इति+अर्थ
नाव्याप्तिरित्यर्थ	=>	न+अव्याप्तिः+इति+अर्थ
तयोरिति	=>	तयोः+इति
अनुपसंहार्यसाधारणयोरित्यर्थः	=>	अनुपसंहार्यसाधारणयोः+इति+अर्थः
संयोगवतस्तदन्यत्वाभावेन	=>	संयोगवतः+तत्+अन्यत्वाभावेन
कथं तत्रातिव्याप्तिरित्यत	=>	कथम्+ तत्र+अतिव्याप्तिः+इति+अतः+
तत्रातिव्याप्तिरित्यत आह---अन्योन्येति	=>	तत्र+अतिव्याप्तिः+इति+अतः+ आह---अन्य+अन्य+इति
आह---अन्योन्येति	=>	आह---अन्य+अन्य+इति
नन्वव्याप्यवृत्तित्वं नेति	=>	ननु+अव्याप्यवृत्तित्वम्+ न+इति
नेति	=>	न+इति
तत्रातिव्याप्तेरित्यानुशयादाह---यद्वेति	=>	तत्र+अतिव्याप्तेः+इति+अनुशयात्+आह---यद्वा+इति
संग्राह्यत्वमित्युक्तम्,	=>	संग्राह्यत्वम्+इति+उक्तम्,
अत आह---अत	=>	अतः+ आह---अतः+
आह---अत एवेति	=>	आह---अतः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
दोषमाह---न	=>	दोषम्+आह---न
त्विति	=>	तु+इति
एवामुकेऽयमित्येवोद्भाव्यते'	=>	एव+अमुके+अयम्+इति+एव+उद्भाव्यते'
कथममुकेऽयमिति	=>	कथम्+अमुके+अयम्+इति
ज्ञानं प्रतिबन्धकमित्याशङ्क्याह---अमुक	=>	ज्ञानम्+ प्रतिबन्धकम्+इति+आशङ्क्य+आह---अमुके+
प्रतिबन्धकमित्याशङ्क्याह---अमुक २.इति	=>	प्रतिबन्धकम्+इति+आशङ्क्य+आह---अमुके+ २.इति
निश्चितसाध्यवतदन्यवृत्तित्वमिति	=>	निश्चितसाध्यवतत्+अन्यवृत्तित्वम्+इति
अत सपक्षपदस्य	=>	अतः+ सपक्षपदस्य
साध्यवदन्यपरत्वादित्यत	=>	साध्यवदन्यपरत्वात्+इति+अतः
आह---पूर्वमिति	=>	आह---पूर्वम्+इति
विपक्षत्वस्यात्यन्ताभावगर्भत्वे	=>	विपक्षत्वस्य+अत्यन्ताभावगर्भत्वे
संयोगसाध्यकद्रव्यत्वेऽतिव्याप्तिरित्यनुशयादाह---सपक्षेति	=>	संयोगसाध्यकद्रव्यत्वे+अतिव्याप्तिः+इति+अनुशयात्+आह---सपक्ष+इति
अनुपसंहार्यादेरपि	=>	अनुपसंहार्यादेः+अपि
साधारणत्वादिति	=>	साधारणत्वात्+इति
पक्षान्यसाध्यवद्वृत्तित्वविशेषणवैयर्थ्याशङ्कायां नित्यत्वादिसाध्यकविरुद्ध	=>	पक्षान्यसाध्यवद्वृत्तित्वविशेषणवैयर्थ्याशङ्कायाम्+ नित्यत्वादिसाध्यकविरुद्धः+
नित्यत्वादिसाध्यकविरुद्ध एवातिव्याप्तिसत्वेन	=>	नित्यत्वादिसाध्यकविरुद्धः+ एव+अतिव्याप्तिसत्वेन
एवातिव्याप्तिसत्वेन	=>	एव+अतिव्याप्तिसत्वेन
घटो नित्य	=>	घटः+ नित्य
इत्यनुमानस्य	=>	इति+अनुमानस्य
व्यवच्छेद्यत्वादित्युक्त्यनुपपत्तिरित्यत आह---पक्षान्येति	=>	व्यवच्छेद्यत्वात्+इति+उक्त्यनुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---पक्षान्येति
F.N.२.इत्यत	=>	F.N.२.इति+अतः
एवेति--ग	=>	एव+इति--ग
सर्वपदवैयर्थ्यमित्यत आह---सामान्येति	=>	सर्वपदवैयर्थ्यम्+इति+अतः+ आह---सामान्य+इति
आह---सामान्येति	=>	आह---सामान्य+इति
एकसाधनव्यक्तिर्यत्र	=>	एकसाधनव्यक्तिः+यत्र
इत्यङ्गीकारे	=>	इति+अङ्गीकारे
तदभावासिद्धिरित्यत आह---एकेति	=>	तत्+अभावासिद्धिः+इति+अतः+ आह---एक+इति
आह---एकेति	=>	आह---एक+इति
सर्वपदस्याशेषपरतायां न	=>	सर्वपदस्य+अशेषपरतायाम्+ न
इत्यत आह--तथा	=>	इति+अतः+ आह--तथा
चेति	=>	च+इति
निश्चयांशज्ञानस्याप्रतिबन्धकतया	=>	निश्चयांशज्ञानस्य+अप्रतिबन्धकतया
तद्घटितोपाधेर्हेत्वाभासत्वानुपपत्तिरिति	=>	तद्घटितोपाधेः+हेत्वाभासत्वानुपपत्तिः+इति
सत्येव	=>	सति+एव
दोषान्तरमाह---असाधारणवदिति	=>	दोषान्तरम्+आह---असाधारणवत्+इति
कादाचित्कनिश्चयगर्भत्वादित्यर्थः	=>	कादाचित्कनिश्चयगर्भत्वात्+इति+अर्थः
तत्संशयश्च	=>	तत्संशयः+च
सन्दिग्धानैकान्तिकस्तु	=>	सन्दिग्धानैकान्तिकः+तु
निश्चयरूप इत्यर्थः	=>	निश्चयरूपः+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
साध्यांशेति	=>	साध्यांश+इति
ह्यसाधारणस्यानित्यदोषत्वम्	=>	हि+असाधारणस्य+अनित्यदोषत्वम्
तच्च	=>	तत्+च
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
पक्षस्यापि	=>	पक्षस्य+अपि
तद्व्यावृत्तत्वनिश्चयाभाव इति	=>	तद्व्यावृत्तत्वनिश्चयाभावः+ इति
५.तत्रापि	=>	५.तत्र+अपि
प्रतिबन्धकत्वादिसम्भवादिति	=>	प्रतिबन्धकत्वादिसम्भवात्+इति
व्यतिरेक्युच्छेदापत्तिरिति	=>	व्यतिरेक्युच्छेदापत्तिः+इति
प्रतिबन्धकत्वमिति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इति
निश्चयघटितस्यासाधारणत्वस्यानित्यदोषत्वमिति	=>	निश्चयघटितस्य+साधारणत्वस्य+अनित्यदोषत्वम्+इति
तवाभिमतम्	=>	तव+अभिमतम्
तच्च	=>	तत्+च
६.निश्चयाघटितत्वादित्यर्थः	=>	६.निश्चयाघटितत्वात्+इति+अर्थः
साध्यवद्व्यावृत्तत्वं नासाधारणम्	=>	साध्यवद्व्यावृत्तत्वम्+ न+असाधारणम्
नासाधारणम्	=>	न+असाधारणम्
किं तु	=>	किम्+ तु
निश्चितसाध्यवद्व्यावृत्तत्वमिति	=>	निश्चितसाध्यवद्व्यावृत्तत्वम्+इति
७.अनित्यदोषत्वं तस्य	=>	७.अनित्यदोषत्वम्+ तस्य
दुर्वारमित्यस्वरससादाह	=>	दुर्वारम्+इति+अस्वरससात्+आह
चेति	=>	च+इति
तदनुद्भावनमिष्टमेवेत्यत आह---अपसिद्धान्तापातादिति	=>	तदनुद्भावनम्+इष्टम्+एव+इति+अतः+ आह---अपसिद्धान्तापातात्+इति
आह---अपसिद्धान्तापातादिति	=>	आह---अपसिद्धान्तापातात्+इति
तमेवाह---क्षितिरिति	=>	तम्+एव+आह---क्षितिः+इति
व्यभिचारस्यानुमितिप्रतिबन्धकनिश्चयविषयत्वमात्रेण	=>	व्यभिचारस्य+अनुमितिप्रतिबन्धकनिश्चयविषयत्वमात्रेण
४.हेत्वाभासत्वं संशयस्य	=>	४.हेत्वाभासत्वम्+ संशयस्य
प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्वमननुगतमेवेत्यस्वरसादाह--किं चेति	=>	प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्वम्+अननुगतम्+एव+इति+अस्वरसात्+आह--किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
विपक्षत्वं साध्यानधिकरणत्वम्,	=>	विपक्षत्वम्+ साध्यानधिकरणत्वम्,
तद्गामित्वं साधारणत्वमिति	=>	तद्गामित्वम्+ साधारणत्वम्+इति
साधारणत्वमिति	=>	साधारणत्वम्+इति
द्रव्यत्वेऽतिव्याप्तिः,	=>	द्रव्यत्वे+अतिव्याप्तिः,
व्यर्थविशेषणत्वमित्यनुशयादाह---किं चेति	=>	व्यर्थविशेषणत्वम्+इति+अनुशयात्+आह---किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
हेतुमाह---विपक्षेति	=>	हेतुम्+आह---विपक्ष+इति
कथं नित्यदोषतेत्यत	=>	कथम्+ नित्यदोषत+इति+अतः+
नित्यदोषतेत्यत आह---यदिति	=>	नित्यदोषत+इति+अतः+ आह---यत्+इति
आह---यदिति	=>	आह---यत्+इति
कथमनुमितिरित्यत आह--न	=>	कथम्+अनुमितिः+इति+अतः+ आह--न
हीति	=>	हि+इति
तत्संशाय	=>	तत्+संशाय
अत्रेदं चिन्त्यम्	=>	अत्र+इदम्+ चिन्त्यम्
एवं हि	=>	एवम्+ हि
५.साधारणस्याप्यनित्यदोषतापत्तिः	=>	५.साधारणस्य+अपि+अनित्यदोषतापत्तिः
नित्यत्वाज्ञानदशायां ध्वनेर्नित्यत्वभ्रमदशायां	=>	नित्यत्वाज्ञानदशायाम्+ ध्वनेः+नित्यत्वभ्रमदशायाम्+
ध्वनेर्नित्यत्वभ्रमदशायां ६.तद्वृत्तित्वेन	=>	ध्वनेः+नित्यत्वभ्रमदशायाम्+ ६.तद्वृत्तित्वेन
८.ध्वन्यनित्यताज्ञानस्यानुमित्यप्रतिबन्धकत्वात्	=>	८.ध्वन्यनित्यताज्ञानस्य+अनुमित्यप्रतिबन्धकत्वात्
विपक्षवृत्तित्वज्ञानस्यैवानुमितिप्रतिबन्धकतया	=>	विपक्षवृत्तित्वज्ञानस्य+एव+अनुमितिप्रतिबन्धकतया
९.ध्वन्यनित्यत्वज्ञानदशायां श्रावणत्वस्य	=>	९.ध्वन्यनित्यत्वज्ञानदशायाम्+ श्रावणत्वस्य
१०.विपक्षगामित्वज्ञानाभावादेव	=>	१०.विपक्षगामित्वज्ञानाभावात्+एव
नानुमितिप्रतिबन्धः	=>	न+अनुमितिप्रतिबन्धः
सपक्षाव्यावृत्तत्वस्यैव	=>	सपक्षाव्यावृत्तत्वस्य+एव
साध्यनिश्चयदशायां तज्ज्ञानाभावादेव	=>	साध्यनिश्चयदशायाम्+ तज्ज्ञानाभावात्+एव
तज्ज्ञानाभावादेव	=>	तज्ज्ञानाभावात्+एव
नानुमितिप्रतिबन्ध इति	=>	न+अनुमितिप्रतिबन्धः+ इति
तज्ज्ञानेऽपि	=>	तज्ज्ञाने+अपि
नानुमितिप्रतिबन्धकत्वम्,	=>	न+अनुमितिप्रतिबन्धकत्वम्,
हेत्वाभासतोपाधित्वमेव	=>	हेत्वाभासतोपाधित्वम्+एव
तज्ज्ञानेऽप्यनुमित्युत्पत्तेरिति	=>	तज्ज्ञाने+अपि+अनुमित्युत्पत्तेः+इति
तस्यानित्यदोषता	=>	तस्य+अनित्यदोषता
चासाधारणेऽन्य	=>	च+असाधारणे+अन्य
नित्यदोषत्वं दुर्वारमेव	=>	नित्यदोषत्वम्+ दुर्वारम्+एव
दुर्वारमेव	=>	दुर्वारम्+एव
तस्मादनुमितिप्रतिबन्धनियमानियमाभ्यां न	=>	तस्मात्+अनुमितिप्रतिबन्धनियमानियमाभ्याम्+ न
किं तु	=>	किम्+ तु
अत एव	=>	अतः+ एव
सत्प्रतिपक्षस्यानित्यदोषत्वमिति	=>	सत्प्रतिपक्षस्य+अनित्यदोषत्वम्+इति
पक्षीयव्यभिचारसंशयप्रतिबन्धकतायामपसिद्धान्तः	=>	पक्षीयव्यभिचारसंशयप्रतिबन्धकतायाम्+अपसिद्धान्तः
अत एव	=>	अतः+ एव
न्यायप्रवृत्तिरिति	=>	न्यायप्रवृत्तिः+इति
सिद्धान्तप्रवाद इत्यनुशयादाह---यद्वेति	=>	सिद्धान्तप्रवादः+ इति+अनुशयात्+आह---यदा+इति
इत्यनुशयादाह---यद्वेति	=>	इति+अनुशयात्+आह---यदा+इति
उपाधिसंदेहाद्यनाहित इति	=>	उपाधिसंदेहाद्यनाहितः+ इति
आदिपदादप्रयोजकत्वादिपरग्रहः	=>	आदिपदात्+अप्रयोजकत्वादिपरग्रहः
ननूक्तव्यभिचारज्ञानप्रतिबध्यवव्यतावच्छेदकं न	=>	ननु+उक्तव्यभिचारज्ञानप्रतिबध्यवव्यतावच्छेदकम्+ न
व्यभिचारनिश्चयेऽप्यानुमानिकव्याप्तिज्ञानाद्यापत्तेः	=>	व्यभिचारनिश्चये+अपि+अनुमानिकव्याप्तिज्ञानाद्यापत्तेः
नापि	=>	न+अपि
तन्निश्चयत्वम्,	=>	तत्+निश्चयत्वम्,
६.शाब्दव्याप्तिज्ञानापत्तेरित्यस्वरसादाह----वस्तुत इति	=>	६.शाब्दव्याप्तिज्ञानापत्तेः+इति+अस्वरसात्+आह----वस्तुतः+ इति
प्रतिबन्धकत्वमिति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इति
अव्यभिचारप्रत्यक्ष इति	=>	अव्यभिचारप्रत्यक्षः+ इति
F.N.५.कादाचित्कत्वात्तदभावासम्भवः-ग	=>	F.N.५.कादाचित्कत्वात्+तदभावासम्भवः-ग
७.इत्यरुचेराह	=>	७.इति+अरुचेः+आह
प्रतिबन्धकेति	=>	प्रतिबन्धक+इति
कार्यस्याकस्मिकताप्रसङ्गेन	=>	कार्यस्य+आकस्मिकताप्रसङ्गेन
हेत्वननुगमस्यैव	=>	हेत्वननुगमस्य+एव
दोषत्वादिति	=>	दोषत्वात्+इति
तदननुगमस्यादोषत्वेऽपि	=>	तत्+अननुगमस्य+अदोषत्वे+अपि
अननुगतस्यावच्छेदकमयुक्तमित्यपरितोषादाह---निश्चितेति	=>	अननुगतस्य+अवच्छेदकम्+अयुक्तम्+इति+अपरितोषात्+आह---निश्चित+इति
अत्राव्यभिचारप्रत्यक्षत्वं प्रतिबध्यतावच्छेदकं	=>	अत्र+अव्यभिचारप्रत्यक्षत्वम्+ प्रतिबध्यतावच्छेदकम्+
प्रतिबध्यतावच्छेदकं बोध्यम्	=>	प्रतिबध्यतावच्छेदकम्+ बोध्यम्
नन्वेवं ७.व्यभिचारस्य	=>	ननु+एवम्+ ७.व्यभिचारस्य
हेत्वाभासत्वं न	=>	हेत्वाभासत्वम्+ न
अन्योन्याभावादिगर्भव्यभिचारज्ञानेऽप्यत्यन्ताभावादिगर्भव्यभिचारज्ञानादनुमितिसम्भवादित्यनुशयादाह---प्रतिबन्धकत्वे	=>	अन्योन्याभावादिगर्भव्यभिचारज्ञाने+अपि+अत्यन्ताभावादिगर्भव्यभिचारज्ञानात्+अनुमितिसम्भवात्+इति+अनुशयात्+आह---प्रतिबन्धकत्वे
वेति	=>	वा+इति
प्रतिबन्धकत्वादिति	=>	प्रतिबन्धकत्वात्+इति
तज्ज्ञानगर्भं धर्मान्तरमपि	=>	तज्ज्ञानगर्भम्+ धर्मान्तरम्+अपि
धर्मान्तरमपि	=>	धर्मान्तरम्+अपि
अननुगतमेवेत्यरुचेराह-व्याप्तिति	=>	अननुगतम्+एव+इति+अरुचेः+आह-व्याप्तिः+इति
सहचारज्ञानसहकारिणोऽभावाः	=>	सहचारज्ञानसहकारिणः+अभावाः
ज्ञानं तद्विषयतावच्छेदकेत्यर्थः	=>	ज्ञानम्+ तद्विषयतावच्छेदक+इति+अर्थः
तद्विषयतावच्छेदकेत्यर्थः	=>	तद्विषयतावच्छेदक+इति+अर्थः
सर्वेषां साधारणत्वेन	=>	सर्वेषाम्+ साधारणत्वेन
विभजनादिति	=>	विभजनात्+इति
तत्साधारणोपाधिनिर्वचनं व्यर्थमित्यत	=>	तत्साधारणोपाधिनिर्वचनम्+ व्यर्थम्+इति+अतः+
व्यर्थमित्यत आह---साध्येति	=>	व्यर्थम्+इति+अतः+ आह---साध्य+इति
आह---साध्येति	=>	आह---साध्य+इति
उक्तेति	=>	उक्त+इति
व्याप्तिज्ञानेत्यादिना	=>	व्याप्तिज्ञान+इत्यादिना
निरुक्तेत्यर्थः	=>	निरुक्त+इति+अर्थः
सम्प्रदायमतेनाह--तदिति	=>	सम्प्रदायमतेन्+आह--तत्+इति
अत्रोपाध्यायोक्तदोषं निराकरोति----एतदिति	=>	अत्र+उपाध्यायोक्तदोषम्+ निराकरोति----एतत्+इति
निराकरोति----एतदिति	=>	निराकरोति----एतत्+इति
असंग्रहरूपो यो	=>	असंग्रहरूपः+ यः+
यो दोषः	=>	यः+ दोषः
नेत्यर्थः	=>	न+इति+अर्थः
तेनेति	=>	तेन+इति
विपक्षविशेषणाच्च	=>	विपक्षविशेषणात्+च
नातिव्याप्तिरित्यर्थः	=>	न+अतिव्याप्तिः+इति+अर्थः
असम्भव इत्यत	=>	असम्भवः+ इति+अतः+
इत्यत आह---संशयविरोधीति	=>	इति+अतः+ आह---संशयविरोधि+इति
आह---संशयविरोधीति	=>	आह---संशयविरोधि+इति
एककोटिकविशेषदर्शनस्यैव	=>	एककोटिकविशेषदर्शनस्य+एव
व्यतिरेकव्याप्तिद्वयज्ञानं न	=>	व्यतिरेकव्याप्तिद्वयज्ञानम्+ न
तथेति	=>	तथा+इति
कथं हेत्वाभासतोपाधित्वमिति	=>	कथम्+ हेत्वाभासतोपाधित्वम्+इति
हेत्वाभासतोपाधित्वमिति	=>	हेत्वाभासतोपाधित्वम्+इति
जयदेवमतं दूषयति---हेत्वाभासत्वेनेति	=>	जयदेवमतम्+ दूषयति---हेत्वाभासत्वेन+इति
दूषयति---हेत्वाभासत्वेनेति	=>	दूषयति---हेत्वाभासत्वेन+इति
विशेषदर्शनाविरहाभावादेव	=>	विशेषदर्शनाविरहाभावात्+एव
नातिव्याप्तिरित्यपि	=>	न+अतिव्याप्तिः+इति+अपि
५.सुवचिमिति	=>	५.सुवचिम्+इति
तदप्रदर्शनानुपपत्तिरित्याशङ्क्य	=>	तदप्रदर्शनानुपपत्तिः+इति+आशङ्क्य
उपलक्षणपरतां वाशब्देन	=>	उपलक्षणपरताम्+ वाशब्देन
चेति	=>	च+इति
सन्देहाभावेऽपि	=>	सन्देहाभावे+अपि
सिद्ध्यभावरूपपक्षतास्त्येवेत्यत आह---सन्दिग्धेति	=>	सिद्ध्यभावरूपपक्षता+अस्ति+एव+इति+अतः+ आह---सन्दिग्ध+इति
आह---सन्दिग्धेति	=>	आह---सन्दिग्ध+इति
५.सुवचमित्यतस्तद-ग	=>	५.सुवचम्+इति+अतः+तद-ग
पूर्वपक्षिण इति	=>	पूर्वपक्षिणः+ इति
इदं चापाततः	=>	इदम्+ च+आपाततः
चापाततः	=>	च+आपाततः
व्याप्तिग्रहविघटकत्वेऽपि	=>	व्याप्तिग्रहविघटकत्वे+अपि
सपक्षव्यावर्तस्यापि	=>	सपक्षव्यावर्तस्य+अपि
तत्त्वं स्यादेव	=>	तत्त्वम्+ स्यात्+एव
स्यादेव	=>	स्यात्+एव
उपाधेश्च	=>	उपाधेः+च
नियमतोऽनुमितिप्रतिबन्धकत्वाभावादेव	=>	नियमतः+अनुमितिप्रतिबन्धकत्वाभावात्+एव
हेत्वाभासत्वमिति	=>	हेत्वाभासत्वम्+इति
उपजीव्यत्वमेवाह---सपक्षेति	=>	उपजीव्यत्वम्+एव+आह---सपक्ष+इति
ग्रन्थकृतानुक्तं हेतुं	=>	ग्रन्थकृतानुक्तम्+ हेतुम्+
हेतुं स्वयमेवाह---(असाधारणमिति)	=>	हेतुम्+ स्वयम्+एव+आह---(असाधारणम्+इति)
स्वयमेवाह---(असाधारणमिति)	=>	स्वयम्+एव+आह---(असाधारणम्+इति)
[असाधारणेतीति]	=>	[असाधारण+इति+इति]
व्यतिरेकिप्रयोगेऽपि	=>	व्यतिरेकिप्रयोगे+अपि
न्यूनत्वमेवेत्यत आह---सम्पूर्ण	=>	न्यूनत्वम्+एव+इति+अतः+ आह---सम्पूर्णः+
आह---सम्पूर्ण इति	=>	आह---सम्पूर्णः+ इति
अनुमितिप्रतिबन्धकतयैव	=>	अनुमितिप्रतिबन्धकतय+एव
किंचित्करत्वं स्यादित्यत	=>	किंचित्करत्वम्+ स्यात्+इति+अतः+
स्यादित्यत आह---तत्रेति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---तत्र+इति
आह---तत्रेति	=>	आह---तत्र+इति
बाधतौल्यमिति	=>	बाधतौल्यम्+इति
सपक्षव्यावृत्तेर्दोषत्वानङ्गीकारे	=>	सपक्षव्यावृत्तेः+दोषत्वानङ्गीकारे
सिद्धान्तिनो न	=>	सिद्धान्तिनः+ न
विरोध इत्यत	=>	विरोधः+ इति+अतः+
इत्यत आह---तथा	=>	इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
नन्वर्थापत्तेरस्मन्मतेऽभावात्	=>	ननु+अर्थापत्तेः+अस्मत्+मते+अभावात्
अर्थादित्यस्यानुपपत्तिः	=>	अर्थात्+इति+अस्य+अनुपपत्तिः
तदभिधाने	=>	तत्+अभिधाने
व्यतिरेकितयेत्यस्यानुपपत्तिरित्यत आह--अर्थादितीति	=>	व्यतिरेकितया+इति+अस्य+अनुपपत्तिः+इति+अतः+ आह--अर्थात्+इति+इति
आह--अर्थादितीति	=>	आह--अर्थात्+इति+इति
साध्यतदभावसंशयाकतयेत्यर्थ इति	=>	साध्यतदभावसंशयाकतया+इति+अर्थः+ इति
भ्रान्तिं वारयति--साध्येति	=>	भ्रान्तिम्+ वारयति--साध्य+इति
वारयति--साध्येति	=>	वारयति--साध्य+इति
साम्प्रदायिक इति	=>	साम्प्रदायिकः+ इति
उपाध्यायादय इत्यर्थः	=>	उपाध्यायादयः+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
जयदेवोक्तदोषमाह--अत्रेति	=>	जयदेवोक्तदोषम्+आह--अत्र+इति
यस्येति	=>	यस्य+इति
सन्देहस्यैवाभावादित्यर्थः	=>	सन्देहस्य+एव+अभावात्+इति+अर्थः
वाशब्दोऽ९.नास्थायाम्	=>	वाशब्दः+अ९.न+आस्थायाम्
अत एव	=>	अतः+ एव
तत्रैव	=>	तत्र+एव
तुल्यतामाशङ्क्य	=>	तुल्यताम्+आशङ्क्य
चेति	=>	च+इति
एककोटिकेति	=>	एककोटिक+इति
एकमात्रकोटिकेत्यर्थः	=>	एकमात्रकोटिक+इति+अर्थः
विशेषदर्शनादिति	=>	विशेषदर्शनात्+इति
संशयविरोधिभूतादिति	=>	संशयविरोधिभूतात्+इति
दूषकताबीजेति	=>	दूषकताबीज+इति
अनुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयतावच्छेदकेत्यर्थः	=>	अनुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयतावच्छेदक+इति+अर्थः
१०.दूषकताबीजभेदमाशङ्क्य	=>	१०.दूषकताबीजभेदम्+आशङ्क्य
चेति	=>	च+इति
F.N.९.नास्थायाग	=>	F.N.९.न+अस्थायाग
चेति-ग	=>	च+इति-ग
अप्रतीतेरिति	=>	अप्रतीतेः+इति
प्रत्येतुमशक्यत्वादित्यर्थः	=>	प्रत्येतुम्+अशक्यत्वात्+इति+अर्थः
दोषान्तरमाह--सत्प्रतिपक्ष इति	=>	दोषान्तरम्+आह--सत्प्रतिपक्षः+ इति
कथं तर्ह्यसाधारण्यस्य	=>	कथम्+ तर्हि+असाधारण्यस्य
तर्ह्यसाधारण्यस्य	=>	तर्हि+असाधारण्यस्य
दोषत्वमित्यत आह--तस्मादिति	=>	दोषत्वम्+इति+अतः+ आह--तस्मात्+इति
आह--तस्मादिति	=>	आह--तस्मात्+इति
विरोधीति	=>	विरोधि+इति
यद्धीर्यत्रेति	=>	यद्धीः+यत्र+इति
न्यायादिति	=>	न्यायात्+इति
अत एवेति	=>	अतः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
व्यभिचारनिश्चयस्यानुमिति	=>	व्यभिचारनिश्चयस्य+अनुमिति
प्रतिबन्धकतावच्छेदकं लाघवेन	=>	प्रतिबन्धकतावच्छेदकम्+ लाघवेन
तज्ज्ञानत्वमेवेति	=>	तज्ज्ञानत्वम्+एव+इति
तस्यातथात्वात्	=>	तस्य+अतथात्वात्
किं च	=>	किम्+ च
व्यभिचारनिश्चयेऽप्रामाण्यशङ्काशून्यत्वमपि	=>	व्यभिचारनिश्चये+अप्रामाण्यशङ्काशून्यत्वम्+अपि
संशयेपि	=>	संशये+अपि
संशयोऽपि	=>	संशयः+अपि
ज्ञानेऽनुमितिप्रतिबन्धादिति	=>	ज्ञाने+अनुमितिप्रतिबन्धात्+इति
व्याप्यसंशयस्याप्रतिबन्धकत्वे	=>	व्याप्यसंशयस्य+अप्रतिबन्धकत्वे
अन्वयिन्यपि	=>	अन्वयिनि+अपि
तत्त्वं मा	=>	तत्त्वम्+ मा
स्यादित्यत आह--तस्मादिति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह--तस्मात्+इति
आह--तस्मादिति	=>	आह--तस्मात्+इति
तस्येति	=>	तस्य+इति
कथकसम्प्रदायस्येत्यर्थः	=>	कथकसम्प्रदायस्य+इति+अर्थः
तदभेदो दुर्वार	=>	तत्+अभेदः+ दुर्वार
दूषकताबीजभेदस्यैव	=>	दूषकताबीजभेदस्य+एव
हेतुभेदाभेदमात्रस्याप्रयोजकत्वात्	=>	हेतुभेदाभेदमात्रस्य+अप्रयोजकत्वात्
त्वेकपक्षधर्मविषयत्वेनेति	=>	तु+एकपक्षधर्मविषयत्वेन+इति
दूषकताबीजभेद इति	=>	दूषकताबीजभेदः+ इति
विरोधिव्याप्तिपक्षधर्मताविषयकत्वेनैवोभयत्र	=>	विरोधिव्याप्तिपक्षधर्मताविषयकत्वेन+एव+उभयत्र
यत्रानित्यत्वसाध्यकहेतुद्वयस्य	=>	यत्र+अनित्यत्वसाध्यकहेतुद्वयस्य
पक्षधर्मताज्ञानं नित्यत्वसाध्यकहेतोश्च	=>	पक्षधर्मताज्ञानम्+ नित्यत्वसाध्यकहेतोः+च
नित्यत्वसाध्यकहेतोश्च	=>	नित्यत्वसाध्यकहेतोः+च
तत्राप्यनुमितिप्रतिबन्धापत्तेः	=>	तत्र+अपि+अनुमितिप्रतिबन्धापत्तेः
यदपि	=>	यत्+अपि
सपक्षव्यावृत्तत्वं न	=>	सपक्षव्यावृत्तत्वम्+ न
साध्यतदभावव्यापकाभावप्रतियोगित्वसहितपक्षधर्मताज्ञानस्यैव	=>	साध्यतदभावव्यापकाभावप्रतियोगित्वसहितपक्षधर्मताज्ञानस्य+एव
तद्विषय एव	=>	तद्विषये+ एव
तत्त्वमेव	=>	तत्त्वम्+एव
तल्लक्षणमिति	=>	तल्लक्षणम्+इति
तादृशज्ञानविषयत्वमेव	=>	तादृशज्ञानविषयत्वम्+एव
विभाजकोपाधित्वेऽपि	=>	विभाजकोपाधित्वे+अपि
तत्राव्याप्तिः	=>	तत्र+अव्याप्तिः
८.विरुद्धत्वादिनेव	=>	८.विरुद्धत्वादिना+इव
लक्षणगमनमिति	=>	लक्षणगमनम्+इति
ह्यन्येन	=>	हि+अन्येन
धर्मत्वेनेति-ग	=>	धर्मत्वेन+इति-ग
७.किं चासिद्धत्येव-क	=>	७.किम्+ च+असिद्धति+एव-क
चासिद्धत्येव-क	=>	च+असिद्धति+एव-क
८.विरोधित्वादिनेव-ग	=>	८.विरोधित्वादिना+इव-ग
अन्वयव्याप्तिज्ञानस्यैव	=>	अन्वयव्याप्तिज्ञानस्य+एव
५.साध्याभावनिरूपितव्यतिरेकव्याप्तिग्रहेऽपि	=>	५.साध्याभावनिरूपितव्यतिरेकव्याप्तिग्रहे+अपि
ज्ञानेऽनुमितिसंभवात्	=>	ज्ञाने+अनुमितिसंभवात्
तस्यानुमितिप्रतिबन्धकत्वम्	=>	तस्य+अनुमितिप्रतिबन्धकत्वम्
व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानस्यानुमित्यहेतुत्वेऽन्वयव्याप्त्यज्ञानदशायां तज्ज्ञानेऽनुमितिर्न	=>	व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानस्य+अनुमित्यहेतुत्वे+अन्वयव्याप्त्यज्ञानदशायाम्+ तज्ज्ञाने+अनुमितिः+न
तज्ज्ञानेऽनुमितिर्न	=>	तज्ज्ञाने+अनुमितिः+न
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
६.सहचारज्ञानेऽप्यनुमित्यापत्त्या	=>	६.सहचारज्ञाने+अपि+अनुमित्यापत्त्या
व्यतिरेकसहचारज्ञानस्यापि	=>	व्यतिरेकसहचारज्ञानस्य+अपि
तदधिकरणनिष्ठव्यभिचारज्ञानवत्	=>	तत्+अधिकरणनिष्ठव्यभिचारज्ञानवत्
हेतुतेति	=>	हेतुता+इति
उक्तरूपेणाहेतुत्वात्	=>	उक्तरूपेण+अहेतुत्वात्
यदपि	=>	यत्+अपि
साध्यसम्बन्धो न	=>	साध्यसम्बन्धः+ न
व्यापकत्वमित्यादि,	=>	व्यापकत्वम्+इत्यादि,
तदपि	=>	तत्+अपि
त्वन्मते	=>	त्वत्+मते
अत एव	=>	अतः+ एव
त्वन्मते	=>	त्वत्+मते
परामर्शानन्तरं बाधावतारोऽपि	=>	परामर्शानन्तरम्+ बाधावतारः+अपि
बाधावतारोऽपि	=>	बाधावतारः+अपि
परामर्शस्यैव	=>	परामर्शस्य+एव
तदभावावगाहिबाधज्ञानासम्भवादिति	=>	तदभावावगाहिबाधज्ञानासम्भवात्+इति
शब्देनापि	=>	शब्देन+अपि
व्याप्तिग्रह इत्यत	=>	व्याप्तिग्रहः+ इति+अतः+
इत्यत आह---किंचेति	=>	इति+अतः+ आह---किंच+इति
आह---किंचेति	=>	आह---किंच+इति
दोषान्तरमाह---बाधेति	=>	दोषान्तम्+आह---बाध+इति
अपरोऽपीति	=>	अपरः+अपि+इति
साध्याभावोत्थापकत्वादिति	=>	साध्याभावोत्थापकत्वात्+इति
ग्रन्थ इत्यर्थः	=>	ग्रन्थः+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
प्राक्७.संशयसत्त्वेऽपि	=>	प्राक्७.संशयसत्त्वे+अपि
८.किं त्वसाधारणत्वाहितस्यैव	=>	८.किम्+ त्वसाधारणत्वाहितस्य+एव
त्वसाधारणत्वाहितस्यैव	=>	त्वसाधारणत्वाहितस्य+एव
तथात्वमित्यत आह---किंचेति	=>	तथात्वम+इति+अतः+ आह---किंच+इति
आह---किंचेति	=>	आह---किंच+इति
F.N.७.संशयत्वेऽपि-क	=>	F.N.७.संशयत्वे+अपि-क
यज्ज्ञानमिति	=>	यत्+ज्ञानम्+इति
सिद्धेरनुमितिप्रतिबन्धकतया	=>	सिद्धेः+अनुमितिप्रतिबन्धकतया
तज्ज्ञानकपरामर्शस्यापि	=>	तत्+ज्ञानकपरामर्शस्य+अपि
प्रतिबन्धकत्वं तदवच्छिन्नसामग्र्या	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ तदवच्छिन्नसामग्र्या
प्रतिबन्धकत्वं विवक्षितम्	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ विवक्षितम्
परामर्शश्च	=>	परामर्शः+च
एवं हि	=>	एवम्+ हि
ग्राह्याभावव्याप्यबुद्धेरप्रतिबन्धकतापत्तेः	=>	ग्राह्याभावव्याप्यबुद्धेः+अप्रतिबन्धकतापत्तेः
तस्या अपि	=>	तस्याः+ अपि
ग्राह्याभावनिश्चयत्त्वावच्छिन्नसामग्रीत्वाभावादिति	=>	ग्राह्याभावनिश्चयत्त्वावच्छिन्नसामग्रीत्वाभावात्+इति
तत्रानुमितिरेवोत्पत्या	=>	तत्र+अनुमितिः+एव+उत्पत्या
प्रतिबन्धकत्वेऽपि	=>	प्रतिबन्धकत्वे+अपि
स्वरूपासिद्धिसंकीर्णासाधारणाव्याप्तिरिति	=>	स्वरूपासिद्धिसंकीर्णासाधारणाव्याप्तिः+इति
सत्येव	=>	सति+एव
दोषान्तरमाह---तज्ज्ञानस्येति	=>	दोषान्तरम्+आह---तत्+ज्ञानस्य+इति
इष्टापत्तिमाशङ्क्याह---तथा	=>	इष्टापत्तिम्+आशङ्क्य+आह---तथा
चेति	=>	च+इति
१०.स्वातिरिक्तज्ञानसामान्यहेत्वतिरिक्तनिरपेक्षत्वं सामग्रीत्वं	=>	१०.स्वातिरिक्तज्ञानसामान्यहेत्वतिरिक्तनिरपेक्षत्वम्+ सामग्रीत्वम्+
सामग्रीत्वं सपक्षादिव्यावृत्तत्वज्ञानस्यैव	=>	सामग्रीत्वम्+ सपक्षादिव्यावृत्तत्वज्ञानस्य+एव
सपक्षादिव्यावृत्तत्वज्ञानस्यैव	=>	सपक्षादिव्यावृत्तत्वज्ञानस्य+एव
स्वतन्त्रकोटिस्मृतेश्च	=>	स्वतन्त्रकोटिस्मृतेः+च
व्यभिचारेणाहेतुत्वात्	=>	व्यभिचारेण+अहेतुत्वात्
इत्यनुतशयदाह---किंचेति	=>	इति+अनुतशयत्+आह---किंच+इति
नन्वाहितसंशयत्वेन	=>	ननु+आहितसंशयत्वेन
पक्षीयस्यापि	=>	पक्षीयस्य+अपि
तस्यानुमितिप्रतिबन्धकत्वं स्यादेवेत्य	=>	तस्य+अनुमितिप्रतिबन्धकत्वम्+ स्यात्+एव+इति+अतः+
स्यादेवेत्य आह---संक्षेप	=>	स्यात्+एव+इति+अतः+ आह---संक्षेपः+
आह---संक्षेप इति	=>	आह---संक्षेपः+ इति
सत्युपाधिवदेव	=>	सत्युपाधिवत्+एव
१०.अहेत्वाभासत्वापत्तिरिति	=>	१०.अहेत्वाभासत्वापत्तिः+इति
किं च	=>	किम्+ च
तथेति	=>	तथा+इति
चासाधारण्यं दोषः,	=>	च+असाधारण्यम्+ दोषः,
इत्यपि	=>	इति+अपि
इत्युपाधिप्रकरणस्थफक्किकाविरोध इति	=>	इति+उपाधिप्रकरणस्थफक्किकाविरोधः+ इति
नन्वेवं सत्प्रतिपक्षोत्थापकत्वस्य	=>	ननु+एवम्+ सत्प्रतिपक्षोत्थापकत्वस्य
१२.हानिरित्यत आह---व्यतिरेकेति	=>	१२.हानिः+इति+अतः+ आह---व्यतिरेक+इति
आह---व्यतिरेकेति	=>	आह---व्यतिरेक+इति
कथं वैयर्थ्यमित्यत	=>	कथम्+ वैयर्थ्यम्+इति+अतः+
वैयर्थ्यमित्यत आह---साध्येति	=>	वैयर्थ्यम्+इति+अतः+ आह---साध्य+इति
आह---साध्येति	=>	आह---साध्य+इति
किं दृष्टान्तप्रतिबन्द्युपन्यासेन,	=>	किम्+ दृष्टान्तप्रतिबन्द्युपन्यासेन,
विनापि	=>	विन+अपि
साध्याभावोत्थापकत्वादित्यत आह---वस्तुगतमिति	=>	साध्याभावोत्थापकत्वात्+इति+अतः+ आह---वस्तुगतम्+इति
आह---वस्तुगतमिति	=>	आह---वस्तुगतम्+इति
नन्वसाधकतानुमाने	=>	ननु+असाधकतानुमाने
साध्यानुमित्यनुकूलेत्यादिकं व्यर्थमेवेत्यत	=>	साध्यानुमित्यनुकूल+इत्यादिकम्+ व्यर्थम्+एव+इति+अतः+
व्यर्थमेवेत्यत आह---२.असाधकेति	=>	व्यर्थम्+एव+इति+अतः+ आह---२.असाधक+इति
आह---२.असाधकेति	=>	आह---२.असाधक+इति
कथं व्यर्थत्वमित्यत	=>	कथम्+ व्यर्थत्वम्+इति+अतः+
व्यर्थत्वमित्यत आह--असाधकतानुमान	=>	व्यर्थत्वम्+इति+अतः+ आह--असाधकतानुमानः+
आह--असाधकतानुमान इति	=>	आह--असाधकतानुमानः+ इति
साध्याभाववन्मात्रवृत्तितया	=>	साध्याभाववत्+मात्रवृत्तितया
तदन्यत्वाभावात्तत्र	=>	तदन्यत्वाभावात्+तत्र
सामान्यलक्षणाव्याप्तिरित्यत आह---तत्रेति	=>	सामान्यलक्षणाव्याप्तिः+इति+अतः+ आह---तत्र+इति
आह---तत्रेति	=>	आह---तत्र+इति
(अत्रेति)	=>	(अत्र+इति)
F.N.२.व्यावृत्तत्वेऽपि-क	=>	F.N.२.व्यावृत्तत्वे+अपि-क
२.विरुद्धमिति-ख	=>	२.विरुद्धम्+इति-ख
सिद्ध्यसिद्ध्योर्विषयाकाङ्क्षायामाह--सपक्षेति	=>	सिद्ध्यसिद्ध्योः+विषयाकाङ्क्षायाम्+आह--सपक्ष+इति
अन्यथेत्यस्य	=>	अन्यथा+इति+अस्य
सद्धेतुत्वाभाव इत्यर्थभ्रमं	=>	सद्धेतुत्वाभावः+ इति+अर्थभ्रमम्+
इत्यर्थभ्रमं वारयति---साध्येति	=>	इति+अर्थभ्रमम्+ वारयति---साध्य+इति
वारयति---साध्येति	=>	वारयति---साध्य+इति
तन्निरूपितव्याप्त्यभावोऽ२.प्यप्रसिद्ध एवेत्यत	=>	तन्निरूपितव्याप्त्यभावः+अपि+प्रसिद्धः+ एव+इति+अतः+
एवेत्यत आह---अज्ञानेति	=>	एव+इति+अतः+ आह---अज्ञान+इति
आह---अज्ञानेति	=>	आह---अज्ञान+इति
३.तथापीति	=>	३.तथापि+इति
तज्ज्ञानस्यानुमित्यप्रतिबन्धकतया	=>	तज्ज्ञानस्य+अनुमित्यप्रतिबन्धकतया
अहेत्वाभासत्वादित्यर्थः	=>	अहेत्वाभासत्वात्+इति+अर्थः
क्षणिकत्वस्याप्रसिद्धतया	=>	क्षणिकत्वस्य+अप्रसिद्धतया
कथं ४.साध्यप्रसिद्धावित्युक्तम्,	=>	कथम्+ ४.साध्यप्रसिद्धौ+इति+उक्तम्,
४.साध्यप्रसिद्धावित्युक्तम्,	=>	४.साध्यप्रसिद्धौ+इति+उक्तम्,
अत आह---अन्त्येति	=>	अतः+ आह---अन्त्य+इति
आह---अन्त्येति	=>	आह---अन्त्य+इति
चेति-ग	=>	च+इति-ग
साधारणेति	=>	साधारण+इति
तत्रातिव्याप्तिवारणायेत्यर्थः	=>	तत्र+अतिव्याप्तिवारणाय+इति+अर्थः
सर्वमनित्यं मेयत्वादित्यत्र	=>	सर्वम्+अनित्यम्+ मेयत्वात्+इति+अत्र
मेयत्वादित्यत्र	=>	मेयत्वात्+इति+अत्र
साधारणत्वनिश्चयदशायामतिव्याप्तिः	=>	साधारणत्वनिश्चयदशायाम्+अतिव्याप्तिः
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
संशयघटितपक्षतैवात्र	=>	संशयघटितपक्षता+एव+अत्र
विवक्षितेति	=>	विवक्षित+इति
५.तत्रातिव्याप्तेरित्यत आह---तदर्थश्चेति	=>	५.तत्र+अतिव्याप्तेः+इति+अतः+ आह---तदर्थः+च+इति
आह---तदर्थश्चेति	=>	आह---तदर्थः+च+इति
साध्यप्रसिद्धिर्विरोधिनी	=>	साध्यप्रसिद्धिः+विरोधिनी
यस्येत्यर्थः	=>	यस्य+इति+अर्थः
F.N.५.तत्रातिव्याप्ते--ग	=>	F.N.५.तत्र+अतिव्याप्ते--ग
कथं पक्षे	=>	कथम्+ पक्षे
साध्योपस्थितावपि	=>	साध्योपस्थितौ+अपि
चेत्यस्यास्वारस्यमित्यत आह---सहचारेति	=>	च+इति+अस्य+अस्वारस्यम्+इति+अतः+ आह---सहचार+इति
आह---सहचारेति	=>	आह---सहचार+इति
व्याहतिरित्यत आह---दोषान्तरमिति	=>	व्याहतिः+इति+अतः+ आह---दोषान्तरम्+इति
आह---दोषान्तरमिति	=>	आह---दोषान्तरम्+इति
सर्वमभिधेयं मेयत्वादित्यस्यासंग्राह्यतया	=>	सर्वम्+अभिधेयम्+ मेयत्वात्+इति+अस्य+असंग्राह्यतया
मेयत्वादित्यस्यासंग्राह्यतया	=>	मेयत्वात्+इति+अस्य+असंग्राह्यतया
तदव्याप्तिर्न	=>	तत्+अव्याप्तिः+न
दोषायेत्यत आह--सर्वमिति	=>	दोषाय+इति+अतः+ आह--सर्वम्+इति
आह--सर्वमिति	=>	आह--सर्वम्+इति
सहचारानवगमदशायां धूमादावतिव्याप्तिरिति	=>	सहचारान्+अवगमदशायाम्+ धूमादौ+अतिव्याप्तिः+इति
धूमादावतिव्याप्तिरिति	=>	धूमादौ+अतिव्याप्तिः+इति
सत्येव	=>	सति+एव
दोषान्तरमाह---अत आहेति	=>	दोषान्तरम्+आह---अतः+ आह+इति
आहेति	=>	आह+इति
अप्रतीतसहचारत्वस्यानुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयतानवच्छेदकतया	=>	अप्रतीतसहचारत्वस्य+अनुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयतानवच्छेदकतया
दूषकतैव	=>	दूषकता+एव
नास्ति,	=>	न+अस्ति,
कुतो4.व्यर्थतोक्त्यवकाश इत्यत	=>	कुतः+4.व्यर्थतोक्त्यवकाशः+ इति+अतः+
इत्यत आह---असाधकतायामिति	=>	इति+अतः+ आह---असाधकतायाम्+इति
आह---असाधकतायामिति	=>	आह---असाधकतायाम्+इति
उपाध्यायमतं जनदेवोक्तेन	=>	उपाध्यायमतम्+ जनदेवोक्तेन
दूषयति---यत्त्विति	=>	दूषयति---यत्तु+इति
यत्किंचिन्निरूपितसाधारणान्यतमत्वस्य	=>	यत्+किंचित्+निरूपितसाधारणान्यतमत्वस्य
प्रकृतसाधकतायामलिङ्गतया	=>	प्रकृतसाधकतायाम्+अलिङ्गतया
तत्साध्यनिरूपितत्वविशेषणमावश्यकम्	=>	तत्+साध्यनिरूपितत्वविशेषणम्+आवश्यकम्
तदप्रसिद्धिरित्यस्वरसं सूचयति	=>	तदप्रसिद्धिः+इति+अस्वरसम्+ सूचयति
इत्यपीति	=>	इति+अपि+इति
शब्दोऽभिधेय इत्यस्यालक्ष्यतया	=>	शब्दः+अभिधेयः+ इति+अस्य+अलक्ष्यतया
इत्यस्यालक्ष्यतया	=>	इति+अस्य+अलक्ष्यतया
कथं तत्राव्याप्तिः	=>	कथम्+ तत्र+अव्याप्तिः
तत्राव्याप्तिः	=>	तत्र+अव्याप्तिः
कथं वा	=>	कथम्+ वा
पक्षतेत्यत आह---सर्वमिति	=>	पक्षत+इति+अतः+ आह---सर्वम्+इति
आह---सर्वमिति	=>	आह---सर्वम्+इति
कार्त्स्न्यं संभवत्येवेत्यत	=>	कार्त्स्न्यम्+ संभवति+एव+इति+अतः+
संभवत्येवेत्यत आह---मात्रेति	=>	संभवति+एव+इति+अतः+ आह---मात्र+इति
आह---मात्रेति	=>	आह---मात्र+इति
तदपि	=>	तत्+अपि
लक्ष्यमेवेत्यत आह--व्याप्तीति	=>	लक्ष्यम्+एव+इति+अतः+ आह--व्याप्ति+इति
आह--व्याप्तीति	=>	आह--व्याप्ति+इति
चेति	=>	च+इति
व्यतिरेकव्याप्त्यनुकूलत्वादित्यर्थः	=>	व्यतिरेकव्याप्त्यनुकूलत्वात्+इति+अर्थः
तादृशेति	=>	तादृश+इति
ज्ञायमानदोष एव	=>	ज्ञायमानदोषः+ एव
हेत्वाभास इति	=>	हेत्वाभासः+ इति
प्रयोजनमाह---तेनेति	=>	प्रयोजनम्+आह---तेन+इति
पक्षपदं सिद्ध्यभाववत्परमेवास्तु,	=>	पक्षपदम्+ सिद्ध्यभाववत्परम्+एव+अस्तु,
सिद्ध्यभाववत्परमेवास्तु,	=>	सिद्ध्यभाववत्परम्+एव+अस्तु,
येनाव्याप्तिवारणाय	=>	येन+अव्याप्तिवारणाय
तादृशविरोधित्वं विवक्ष्येतेत्यत	=>	तादृशविरोधित्वम्+ विवक्ष्येत+इति+अतः+
विवक्ष्येतेत्यत आह---न	=>	विवक्ष्येत+इति+अतः+ आह---न
चेति	=>	च+इति
धर्मावच्छिन्नेति	=>	धर्मावच्छिन्न+इति
तत्प्रकारकेत्यर्थः	=>	तत्प्रकारक+इति+अर्थः
तद्व्यापकेति	=>	तद्व्यापक+इति
तद्व्यापकत्वं बोध्यम्	=>	तद्व्यापकत्वम्+ बोध्यम्
चेति	=>	च+इति
तदव्यापकत्वादिति	=>	तदव्यापकत्वात्+इति
प्रतिबन्धकतायां संशयो	=>	प्रतिबन्धकतायाम्+ संशयः+
संशयो विषयतया	=>	संशयः+ विषयतया
उतेष्टसाधनताज्ञानादाविच्छावदुपलक्षणम्	=>	उतेष्टसाधनताज्ञानादौ+इच्छावत्+उपलक्षणम्
द्वितीय इत्याह---नन्विति	=>	द्वितीयः+ इति+आह---ननु+इति
इत्याह---नन्विति	=>	इति+आह---ननु+इति
आवश्यकत्वादिति	=>	आवश्यकत्वात्+इति
तन्निश्चयायोगादिति	=>	तन्निश्चयायोगात्+इति
सहचारनिश्चयप्रतिबन्धकज्ञानविषयतयैव	=>	सहचारनिश्चयप्रतिबन्धकज्ञानविषयतया+एव
अव्यभिचारज्ञानप्रतिबन्धकज्ञानविषयव्यभिचारवदित्यत आह---कल्पने	=>	अव्यभिचारज्ञानप्रतिबन्धकज्ञानविषयव्यभिचारवत्+इति+अतः+ आह---कल्पने
विश्वगोचरसंदेहविषयसाधनसामानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वसंशयत्वेनैव	=>	विश्वगोचरसंदेहविषयसाधनसामानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वसंशयत्वेन+एव
तच्च	=>	तत्+च
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
इत्यरुचेराह--तज्ज्ञानस्येति	=>	इति+अरुचेः+आह--तत्+ज्ञानस्य+इति
प्रतिबन्धकतेति	=>	प्रतिबन्धकता+इति
प्रतिबन्धकज्ञानविषयतेत्यर्थः	=>	प्रतिबन्धकज्ञानविषयता+इति+अर्थः
विषयतावच्छेदकावैलक्षण्येऽपि	=>	विषयतावच्छेदकावैलक्षण्ये+अपि
हेत्वाभासान्तरतास्त्वित्यत आह---अन्यथेति।	=>	हेत्वाभासान्तरतास्तु+इति+अतः+ आह---अन्यथा+इति।
आह---अन्यथेति।	=>	आह---अन्यथा+इति।
उक्तेति	=>	उक्त+इति
विषयतावच्छेदकावैलक्षण्यादित्यर्थः	=>	विषयतावच्छेदकावैलक्षण्यात्+इति+अर्थः
आद्यं दूषयति---न	=>	आद्यम्+ दूषयति---न
चेति	=>	च+इति
जयदेवमतमाह---अत्रेति	=>	जयदेवमतम्+आह---अत्र+एति
तज्ज्ञानेति	=>	तत्+ज्ञान+इति
साध्यसामानाधिकरण्याभावज्ञानेत्यर्थः	=>	साध्यसामानाधिकरण्याभावज्ञान+इति+अर्थः
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
कादाचित्कानुमितिप्रतिबन्धकस्यापि	=>	कादाचित्कानुमितिप्रतिबन्धकस्य+अपि
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
नन्वनुपसंहारित्वदशायां तत्संशयसत्त्वेन	=>	ननु+अनुपसंहारित्वदशायाम्+ तत्+संशयसत्त्वेन
तत्संशयसत्त्वेन	=>	तत्+संशयसत्त्वेन
तदज्ञानदशैव	=>	तत्+अज्ञानदशा+एव
सिद्धेत्यत (असिद्धेत्यत)	=>	सिद्ध+इति+अतः+ (असिद्ध+इति+अतः+)
(असिद्धेत्यत)	=>	(असिद्ध+इति+अतः+)
आह---साध्येति	=>	आह---साध्य+इति
तत्संशयेऽपि	=>	तत्संशये+अपि
स्यादित्यत आह---तन्निश्चय	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---तत्+निश्चयः+
आह---तन्निश्चय इति	=>	आह---तत्+निश्चयः+ इति
नन्वनुपसंहारित्वज्ञाने	=>	ननु+अनुपसंहारित्वज्ञाने
नियमतो व्याप्त्यभावाज्ञानात्	=>	नियमतः+ व्याप्त्यभावाज्ञानात्
व्यतिरेकिसाध्यकानुपसंहारिण्यपि	=>	व्यतिरेकिसाध्यकानुपसंहारिणि+अपि
तस्योपजीव्यत्वमित्यत आह---	=>	तस्य+उपजीव्यत्वम्+इति+अतः+ आह---
यद्वेति	=>	यद्वा+इति
अनुपदमिति	=>	अनुपदम्+इति
एतेनेत्यत्रेत्यर्थः	=>	एतेन+इति+अत्र+इति+अर्थः
नेदं लक्षणमिति	=>	न+इदम्+ लक्षणम्+इति
लक्षणमिति	=>	लक्षणम्+इति
वक्ष्यत इत्यरुचेराह---वस्तुत	=>	वक्ष्यते+ इति+अरुचेः+आह---वस्तुतः+
इत्यरुचेराह---वस्तुत इति	=>	इति+अरुचेः+आह---वस्तुतः+ इति
साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्याभाव३.व्याप्यत्वमेव	=>	साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्याभाव३.व्याप्यत्वम्+एव
द्रव्यत्वं तु	=>	द्रव्यत्वम्+ तु
तदभावादित्यत आह--संयोगेति	=>	तत्+अभावात्+इति+अतः+ आह--संयोग+इति
आह--संयोगेति	=>	आह--संयोग+इति
गुणित्वादित्यत्राव्याप्तिः,	=>	गुणित्वात्+इति+अत्र+अव्याप्तिः,
तदसमानाधिकरणत्वादित्यत आह---साध्येति	=>	तत्+असमानाधिकरणत्वात्+इति+अतः+ आह---साध्य+इति
आह---साध्येति	=>	आह---साध्य+इति
अशक्तेर्गमकत्वभ्रमरूपत्वमयुक्तम्,	=>	अशक्तेः+गमकत्वभ्रमरूपत्वम्+अयुक्तम्,
अशक्तेरसाधकतारूपत्वात्	=>	अशक्तेः+असाधकतारूपत्वात्
चाप्रसिद्धान्त इत्यत	=>	च+अप्रसिद्धान्तः+ इति+अतः+
इत्यत आह---कस्यचिदिति	=>	इति+अतः+ आह---कस्यचित्+इति
आह---कस्यचिदिति	=>	आह---कस्यचित्+इति
चेत्यादि	=>	च+इत्यादि
मणेरयमर्थः---नन्वसाधकतानुमाने	=>	मणेः+अयम्+अर्थः---ननु+असाधकतानुमाने
अत एव	=>	अतः+ एव
व्यर्थविशेषणत्वमित्याशङ्क्य	=>	व्यर्थविशेषणत्वम्+इति+आशङ्क्य
चेति	=>	च+इति
गमकत्वभ्रमरूपायामिति	=>	गमकत्वभ्रमरूपायाम्+इति
रूप्यतेऽनुमीयत इति	=>	रूप्यते+अनुमीयते+ इति
साधकत्वाभाव एवोक्तः	=>	साधकत्वाभावः+ एव+उक्तः
एवोक्तः	=>	एव+उक्तः
किमनैतैकान्तिकेऽन्तर्भावोऽभिमतः,	=>	किम्+अनैकान्तिके+अन्तर्भावः+अभिमतः,
नाद्य इत्याशङ्कते--न	=>	न+आद्यः+ इति+आशङ्कते--न
इत्याशङ्कते--न	=>	इति+आशङ्कते--न
चेति	=>	च+इति
असाधारणेति	=>	असाधारण+इति
सद्धेत्वसाधारणेत्यर्थः	=>	सद्धेत्वसाधारण+इति+अर्थः
सद्वेत्वनुपसंहार्यव्याप्तेश्चेति	=>	सद्वेत्वनुपसंहार्यव्याप्तेः+च+इति
इत्याह--साधारणं त्विति	=>	इति+आह--साधारणम्+ तु+इति
त्विति	=>	तु+इति
द्वितीयमादाय	=>	द्वितीयम्+आदाय
दूषयति--विपक्षेति	=>	दूषयति--विपक्ष+इति
तथाप्यनैकान्तिकदूषकताबीजभिन्नदूषकताबीजसत्वेनाभासान्तरत्वं विरुद्धस्येति	=>	तथापि+अनैकान्तिकदूषकताबीजभिन्नदूषकताबीजसत्वेन+आभासान्तरत्वम्+ विरुद्धस्य+इति
विरुद्धस्येति	=>	विरुद्धस्य+इति
शङ्कते---अथेति	=>	शङ्कते---अथ+इति
विपक्षसंबन्धस्यानैकान्तिकसामान्ये	=>	विपक्षसंबन्धस्य+अनैकान्तिकसामान्ये
दूषकताबीजत्वाभावमङ्गीकरोति--अस्तु	=>	दूषकताबीजत्वाभावम्+अङ्गीकरोति--अस्तु
तावदिति	=>	तावत्+इति
कथं तर्हि	=>	कथम्+ तर्हि
नाभासान्तरत्वमित्यत	=>	न+आभासान्तरत्वम्+इति+अत
आह--तथापीति	=>	आह--तथापि+इति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
कथं साधारणान्तर्भावः,	=>	कथम्+ साधारणान्तर्भावः,
विशेषानन्तर्भूतत्वनियमादित्यत आह---वस्तुत	=>	विशेषानन्तर्भूतत्वनियमात्+इति+अतः+ आह---वस्तुतः+
आह---वस्तुत इति	=>	आह---वस्तुतः+ इति
विशिष्टमपि२.	=>	विशिष्टम्+अपि२.
दूषकमेवेत्यत आह	=>	दूषकम्+एव+इति+अतः+ आह
--साध्याभावेति	=>	--साध्याभाव+एति
३.साध्याभावसंबन्धाज्ञानेऽपि	=>	३.साध्याभावसंबन्धाज्ञाने+अपि
तत्प्रमाकत्वं सुग्रहमित्यत	=>	तत्प्रमाकत्वम्+ सुग्रहम्+इति+अतः+
सुग्रहमित्यत आह--साध्याभावव्याप्यत्वेनेति	=>	सुग्रहम्+इति+अतः+ आह--साध्याभावव्याप्यत्वेन+इति
आह--साध्याभावव्याप्यत्वेनेति	=>	आह--साध्याभावव्याप्यत्वेन+इति
शब्दात्तत्प्रमापकत्वग्रहः	=>	शब्दात्+तत्प्रमापकत्वग्रहः
तदभावेऽपि	=>	तदभावे+अपि
संभवतीत्यत आह---अन्यथेति	=>	संभवति+इति+अतः+ आह---अन्यथा+इति
आह---अन्यथेति	=>	आह---अन्यथा+इति
३.साध्याभावज्ञानेऽपि--ग	=>	३.साध्याभावज्ञाने+अपि--ग
प्रतियोगिव्यधिकरणेति	=>	प्रतियोगिव्यधिकरण+इति
प्रतियोगिवैयधिकरण्यावच्छेदतावच्छिन्नेत्यथ	=>	प्रतियोगिवैयधिकरण्यावच्छेदतावच्छिन्न+इति+अथ
त्विति	=>	तु+इति
साध्य इति	=>	साध्यः+ इति
तदसंग्राह्यमेवेत्यत आह---साध्येति	=>	तदसंग्राह्यम्+एव+इति+अतः+ आह---साध्य+इति
आह---साध्येति	=>	आह---साध्य+इति
कस्यचिदेव	=>	कस्यचित्+एव
तदुपाधित्वमित्यत आह---विरोधित्वेति	=>	तदुपाधित्वम्+इति+अतः+ आह---विरोधित्व+इति
आह---विरोधित्वेति	=>	आह---विरोधित्व+इति
जयदेवमतं दूषयति---यत्त्विति	=>	जयदेवमतम्+ दूषयति---यत्तु+इति
दूषयति---यत्त्विति	=>	दूषयति---यत्तु+इति
प्रतिबन्धकत्वमित्यरुचेराह---केचिदिति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इति+अरुचेः+आह---केचित्+इति
साध्यवदवृत्तित्वमपि	=>	साध्यवत्+अवृत्तित्वम्+अपि
साध्यवद्वृत्तित्वनधिकरणत्वमिति	=>	साध्यवद्वृत्तित्वनधिकरणत्वम्+इति
पूर्वाभेद इत्यत	=>	पूर्वाभेदः+ इति+अतः+
इत्यत आह---साध्यवदिति	=>	इति+अतः+ आह---साध्यवत्+इति
आह---साध्यवदिति	=>	आह---साध्यवत्+इति
वयं त्विति	=>	वयम्+ तु+इति
त्विति	=>	तु+इति
अत्रेदं चिन्त्यम्---व्यतिरेकसहचारादन्वव्याप्तिग्रहपक्षेऽपि	=>	अत्र+इदम्+ चिन्त्यम्---व्यतिरेकसहचारात्+अन्वव्याप्तिग्रहपक्षे+अपि
चिन्त्यम्---व्यतिरेकसहचारादन्वव्याप्तिग्रहपक्षेऽपि	=>	चिन्त्यम्---व्यतिरेकसहचारात्+अन्वव्याप्तिग्रहपक्षे+अपि
व्यतिरेकव्याप्तिग्राहकत्वमप्यङ्गीकार्यमेव	=>	व्यतिरेकव्याप्तिग्राहकत्वम्+अपि+अङ्गीकार्यम्+एव
चान्वयव्याप्तिग्रह६.विलम्बे	=>	च+अन्वयव्याप्तिग्रह६.विलम्बे
व्यतिरेकव्याप्तिग्रहादप्यनुमितेर्न	=>	व्यतिरेकव्याप्तिग्रहात्+अपि+अनुमितेः+न
व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानमनुमितिहेतुरेव	=>	व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानम्+अनुमितिहेतुः+एव
भवतीति	=>	भवति+इति
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
किं चान्वयसहचारग्रहस्य	=>	किम्+ च+अन्वयसहचारग्रहस्य
चान्वयसहचारग्रहस्य	=>	च+अन्वयसहचारग्रहस्य
स्वसहचारज्ञानत्वेनैव	=>	स्वसहचारज्ञानत्वेन+एव
चान्यसहचारात्	=>	च+अन्यसहचारात्
कथमन्यव्याप्तिग्रहः	=>	कथम्+अन्यव्याप्तिग्रहः
अत एव	=>	अतः+ एव
व्याप्यत्वासिद्धेरपि	=>	व्याप्यत्वासिद्धेः+अपि
तज्ज्ञानेऽपि	=>	तत्+ज्ञाने+अपि
अनुमित्युत्पत्तेरिति	=>	अनुमित्युत्पत्तेः+इति
वयं तु	=>	वयम्+ तु
व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानस्यानुमितिहेतुत्वेऽपि	=>	व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानस्य+अनुमितिहेतुत्वे+अपि
हेत्वाभासत्वं स्यादेव	=>	हेत्वाभासत्वम्+ स्यात्+एव
स्यादेव	=>	स्यात्+एव
साध्यानुमितेरुद्देश्यायाः	=>	साध्यानुमितेः+उद्देश्यायाः
स्वर्णमयत्वाद्यभावस्योद्देश्यामिति	=>	स्वर्णमयत्वादि+अभावस्य+उद्देश्याम्+इति
नन्वयोग्यता६.ज्ञानस्य	=>	ननु+अयोग्यता६.ज्ञानस्य
विरुद्धत्वाज्ञानत्वमेवेति	=>	विरुद्धत्वाज्ञानत्वम्+एव+इति
कथमुपजीव्योपजीवकभाव इत्यत	=>	कथम्+उपजीव्योपजीवकभावः+ इति+अतः+
इत्यत आह--अयोग्यतेति	=>	इति+अतः+ आह--अयोग्यता+इति
आह--अयोग्यतेति	=>	आह--अयोग्यता+इति
कथं तस्य	=>	कथम्+ तस्य
विरुद्धज्ञानोपजीवकत्वमिति	=>	विरुद्धज्ञानोपजीवकत्वम्+इति
तत्रेति	=>	तत्र+इति
मणिकृन्मते	=>	मणिकृत्+मते
उभयोरपि	=>	उभयोः+अपि
प्रमागर्भत्वान्मतान्तरे	=>	प्रमागर्भत्वात्+मतान्तरे
द्वयोरपि	=>	द्वयोः+अपि
तदगर्भत्वादिति	=>	तदगर्भत्वात्+इति
त्रैविध्यकथनं विधान्तरोपलक्षणपरं	=>	त्रैविध्यकथनम्+ विधान्तरोपलक्षणपरम्+
विधान्तरोपलक्षणपरं न	=>	विधान्तरोपलक्षणपरम्+ न
सुव्यवच्छेदपरमित्यरुचेराह---न	=>	सुव्यवच्छेदपरम्+इति+अरुचेः+आह---न
चेति	=>	च+इति
व्यतिरेकव्यभिचारमुक्त्वा	=>	व्यतिरेकव्यभिचारम्+उक्त्वा
अन्वयव्यभिचारमाह---तज्ज्ञानेऽपीति	=>	अन्वयव्यभिचारम्+आह---तत्+ज्ञाने+अपि+इति
बाधादिसांकर्यमेवेति	=>	बाधादिसांकर्यम्+एव+इति
क्वाचित्कत्वकथनमसंगतमित्यत आह---बाधादीति	=>	क्वाचित्कत्वकथनम्+असंगतम्+इति+अतः+ आह---बाधात्++इति
आह---बाधादीति	=>	आह---बाधात्++इति
व्याप्यत्वादिप्रकारकज्ञानविषयत्वं न	=>	व्याप्यत्वादिप्रकारकज्ञानविषयत्वम्+ न
विशकलितव्यभिचाराभावादिस्मृत्यनन्तरं पक्षवृत्तिलिङ्गपरामर्शः,	=>	विशकलितव्यभिचाराभावादिस्मृत्यनन्तरम्+ पक्षवृत्तिलिङ्गपरामर्शः,
व्याप्तेरप्रकारत्वात्	=>	व्याप्तेः+अप्रकारत्वात्
सर्वथैवाप्रकारकत्वेनाव्याप्तेः	=>	सर्वथा+एव+अप्रकारकत्वेन+अव्याप्तेः
किं च	=>	किम्+ च
५.तत्रातिव्याप्तिः	=>	५.तत्र+अतिव्याप्तिः
सत्प्रतिपक्षोत्तीर्णसद्धेतावतिव्याप्तिः,	=>	सत्प्रतिपक्षोत्तीर्णसद्धेतौ+अतिव्याप्तिः,
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
६.ज्ञातत्वादित्यत आह----व्याप्तीति	=>	६.ज्ञातत्वात्+इति+अतः+ आह----व्याप्ति+इति
आह----व्याप्तीति	=>	आह----व्याप्ति+इति
F.N.५.तत्रातिव्याप्तिः--ख	=>	F.N.५.तत्र+अतिव्याप्तिः--ख
सत्प्रतिपक्षस्थलेऽन्यतरहेतौ	=>	सत्प्रतिपक्षस्थले+अन्यतरहेतौ
व्याप्तिपक्षधर्मतान्यतरभङ्गनियमेऽपि	=>	व्याप्तिपक्षधर्मतान्यतरभङ्गनियमे+अपि
द्वयाभावोऽसिद्ध एव	=>	द्वयाभावः+असिद्धः+ एव
चैकाभावमात्रेण	=>	च+एकाभावमात्रेण
व्यासज्यवृत्त्यभावानङ्गीकारात्	=>	व्यासज्यवृत्त्यभावान्+अङ्गीकारात्
इत्यरुचेराह---यद्वेति	=>	इति+अरुचेः+आह---यद्वा+इति
तत्राप्यन्यत्र	=>	तत्र+अपि+अन्यत्र
प्रसिद्धयोर्व्याप्तिपक्षधर्मतयोरारोपोऽस्तु,	=>	प्रसिद्धयोः+व्याप्तिपक्षधर्मतयोः+आरोपः+अस्तु,
इत्यत आह---विशिष्टस्येति	=>	इति+अतः+ आह---विशिष्टस्य+इति
आह---विशिष्टस्येति	=>	आह---विशिष्टस्य+इति
व्याप्तिपक्षधर्मतारूपं गमकतौपयिकंयस्य	=>	व्याप्तिपक्षधर्मतारूपम्+ गमकतौपयिकंयस्य
तस्येत्यर्थः	=>	तस्य+इति+अर्थः
पक्षविशेष्यकपरामर्श एव	=>	पक्षविशेष्यकपरामर्शे+ एव
हेतुरित्याशयः	=>	हेतुः+इति+आशयः
व्याप्तिर्ननु	=>	व्याप्तिः+ननु
विशेषत्वनिराकरणानुपपत्तिरित्यत आह---अनिर्धारित	=>	विशेषत्वनिराकरणानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---अनिर्धारितः+
आह---अनिर्धारित इति	=>	आह---अनिर्धारितः+ इति
तयोरनिर्धारितत्वमेव	=>	तयोः+अनिर्धारितत्वम्+एव
तद्भङ्गनियमेऽपि	=>	तद्भङ्गनियमे+अपि
तदनिर्धारणं स्यादेव	=>	तदनिर्धारणम्+ स्यात्+एव
स्यादेव	=>	स्यात्+एव
व्याप्त्यप्रतिसन्धानदशायामित्यत आह---तथा	=>	व्याप्त्यप्रतिसन्धानदशायाम्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
हेतुतावच्छेदकावच्छेदेनानिर्धारितत्वविवक्षायां नोक्तदोषः,	=>	हेतुतावच्छेदकावच्छेदेन+अनिर्धारितत्वविवक्षायाम्+ न+उक्तदोषः,
नोक्तदोषः,	=>	न+उक्तदोषः,
सापि	=>	सा+अपि
समानैवेत्यत आह---समानत्वमिति	=>	समान+एव+इति+अतः+ आह---समानत्वम्+इति
आह---समानत्वमिति	=>	आह---समानत्वम्+इति
अधिकबलोपस्थितिप्रतिबन्धकत्वं स्यादित्यपरितोषादाह---किं	=>	अधिकबलोपस्थितिप्रतिबन्धकत्वम्+ स्यात्+इति+अपरितोषात्+आह---किम्+
स्यादित्यपरितोषादाह---किं चेति	=>	स्यात्+इति+अपरितोषात्+आह---किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
हीनबलवत्त्वमप्रामाण्यशङ्कास्कन्दितत्वम्	=>	हीनबलवत्त्वम्+अप्रामाण्यशङ्कास्कन्दितत्वम्
व्यभिचारसंशयादिकमन्तरेणान्यतरपरामर्शे	=>	व्यभिचारसंशयादिकम्+अन्तरेण+अन्यतरपरामर्शे
संबवतीति	=>	संभवति+इति
तत्सामग्रीत्वेनेति	=>	तत्+सामग्रीत्वेन+इति
मनोयोगादिनानाकरणसमुदायस्यैव	=>	मनोयोगादिनानाकरणसमुदायस्य+एव
सामग्रीत्वमसिद्धम्,	=>	सामग्रीत्वम्+असिद्धम्,
स्वोत्तरभाविज्ञानापेक्षा३.नियतिशून्यत्वरूपचरमकारणत्वमत्र	=>	स्वोत्तरभाविज्ञानापेक्षा३.नियतिशून्यत्वरूपचरमकारणत्वम्+अत्र
सामग्रीत्वमिति	=>	सामग्रीत्वम्+इति
किं चेत्यादिकमुद्धरति---२.यदि	=>	किम्+ च+इत्यादिकम्+उद्धरति---२.यदि
चेत्यादिकमुद्धरति---२.यदि	=>	च+इत्यादिकम्+उद्धरति---२.यदि
चेति	=>	च+इति
व्यभिचाराद्यनवगमेऽपि	=>	व्यभिचाराद्यनवगमे+अपि
कोटिस्मरणादिबलात्तत्परामर्शेऽप्रामाण्यशङ्का	=>	कोटिस्मरणादिबलात्+तत्+परामर्शे+अप्रामाण्यशङ्का
स्यादेवेत्यभिप्रायेण	=>	स्यात्+एव+इति+अभिप्रायेण
चेत्युक्तम्	=>	च+इति+उक्तम्
नन्वेवमधिकबलोपस्थितिविषयस्य	=>	ननु+एवम्+अधिकबलोपस्थितिविषयस्य
हेत्वाभासान्तरत्वं स्यात्,	=>	हेत्वाभासान्तरत्वम्+ स्यात्,
सत्प्रतिपक्षानन्तर्भावादित्यत आह---दोषान्तरेति	=>	सत्प्रतिपक्षानन्तर्भावात्+इति+अतः+ आह---दोषान्तर+इति
आह---दोषान्तरेति	=>	आह---दोषान्तर+इति
प्रतिबध्यलिङ्गतदोषान्तरेत्यर्थः	=>	प्रतिबध्यलिङ्गतदोषान्तर+इति+अर्थः
दोषान्तरज्ञानमनावश्यकमेव।	=>	दोषान्तरज्ञानम्+अनावश्यकम्+एव।
४.व्याप्तिज्ञानप्रामाण्यसंशयस्यैव	=>	४.व्याप्तिज्ञानप्रामाण्यसंशयस्य+एव
दोषत्वमिति	=>	दोषत्वम्+इति
४.अतथेति	=>	४.अतथा+इति
यज्ज्ञानं ५.दोषान्तरासंकीर्णमनुमितिप्रतिबन्धकं	=>	यत्+ज्ञानम्+ ५.दोषान्तरासंकीर्णम्+अनुमितिप्रतिबन्धकम्+
५.दोषान्तरासंकीर्णमनुमितिप्रतिबन्धकं तस्यैव	=>	५.दोषान्तरासंकीर्णम्+अनुमितिप्रतिबन्धकम्+ तस्य+एव
तस्यैव	=>	तस्य+एव
हेत्वाभासत्वादित्यर्थः	=>	हेत्वाभासत्वात्+इति+अर्थः
चैवं हेत्वाभासलक्षणस्य	=>	च+एवम्+ हेत्वाभासलक्षणस्य
तत्रातिव्याप्तिरिति	=>	तत्र+अतिव्याप्तिः+इति
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
विवक्षितत्वादिति	=>	विवक्षितत्वात्+इति
निर्णयाजनकत्वेनेति	=>	निर्णयाजनकत्वेन+इति
निर्णयाजनकत्वमसिद्धमिति	=>	निर्णयाजनकत्वम्+असिद्धम्+इति
तदर्थत्वात्	=>	तत्+अर्थत्वात्
बलविशेषणत्वेऽसंभवादाह---उपस्थिताविति	=>	बलविशेषणत्वे+असंभवात्+आह---उपस्थितौ+इति
बाधबुद्धेरपि	=>	बाधबुद्धेः+अपि
अजनकत्वमसिद्धमिति	=>	अजनकत्वम्+असिद्धम्+इति
साध्यसिद्धिविषयाभावानवगाहित्वस्यापि	=>	साध्यसिद्धिविषयाभावान्+अवगाहित्वस्य+अपि
त्वविरोधीति	=>	तु+अविरोधि+इति
स्वसाध्यसिद्धिविषयाभावानवगाहिस्वसाध्यसिद्धिप्रतिबन्धकज्ञानविषयेत्यर्थः	=>	स्वसाध्यसिद्धिविषयाभावान्+अवगाहिस्वसाध्यसिद्धिप्रतिबन्धकज्ञानविषय+इति+अर्थः
सत्प्रतिपक्षात्मेति	=>	सत्प्रतिपक्षात्म+इति
नित्यत्वव्याप्यश्रावणत्वविषयक इत्यर्थः	=>	नित्यत्वव्याप्यश्रावणत्वविषयकः+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
तदपि	=>	तत्+अपि
लक्ष्यमेवेत्यत आह---नित्यत्वविरुद्धत्वेनेति	=>	लक्ष्यम्+एव+इति+अतः+ आह---नित्यत्वविरुद्धत्वेन+इति
आह---नित्यत्वविरुद्धत्वेनेति	=>	आह---नित्यत्वविरुद्धत्वेन+इति
इदं चोपलक्षणम्---व्यभिचारत्वादिना	=>	इदम्+ च+उपलक्षणम्---व्यभिचारत्वादिना
चोपलक्षणम्---व्यभिचारत्वादिना	=>	च+उपलक्षणम्---व्यभिचारत्वादिना
ज्ञायमान इत्यपि	=>	ज्ञायमानः+ इति+अपि
इत्यपि	=>	इति+अपि
बलोपस्थितित्वेनापि	=>	बलोपस्थितित्वेन+अपि
प्रतिबन्धकत्वमयेव	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+एव
तत्रैव	=>	तत्र+एव
लिङ्गेऽव्याप्त्यापत्तेरिति	=>	लिङ्गे+अव्याप्त्यापत्तेः+इति
सत्येव	=>	सति+एव
दोषान्तरमाह---एवं हीति	=>	दोषान्तरम्+आह---एवम्+ हि+इति
हीति	=>	हि+इति
लक्ष्यत्वमेवेति	=>	लक्ष्यत्वम्+एव+इति
सप्रतिपक्षितत्वेऽपि	=>	सप्रतिपक्षितत्वे+अपि
विवक्षितत्वाद्वा	=>	विवक्षितत्वात्+वा
नन्वेवमतिव्याप्तिप्रसङ्गाभावेन	=>	ननु+एवम्+अतिव्याप्तिप्रसङ्गाभावेन
विशेषणवैयर्थ्यापत्तिरित्यत आह---एवं	=>	विशेषणवैयर्थ्यापत्तिः+इति+अतः+ आह---एवम्+
आह---एवं चेति	=>	आह---एवम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
नन्वेवमसंभवः,	=>	ननु+एवम्+असंभवः,
साध्याभावोपस्थापकज्ञानत्वेनैव	=>	साध्याभावोपस्थापकज्ञानत्वेन+एव
उक्तरूपेणाप्रतिबन्धकत्वादित्यत आह---केवलेति	=>	उक्तरूपेण+अप्रतिबन्धकत्वात्+इति+अतः+ आह---केवल+इति
आह---केवलेति	=>	आह---केवल+इति
समानमेवेत्यत आह---समानत्वं	=>	समानम्+एव+इति+अतः+ आह---समानत्वम्+
आह---समानत्वं चेति	=>	आह---समानत्वम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
उभयत्रापीति	=>	उभयत्र+अपि+इति
बाधावतारासंभव इति	=>	बाधावतारासंभवः+ इति
गोत्वाश्वत्वसाधकानुमानयोस्तत्संभवात्	=>	गोत्वाश्वत्वसाधकानुमानयोः+तत्+संभवात्
हेत्वाभासान्तरेणेति	=>	हेत्वाभासान्तरेण+इति
ज्ञायमानेनेत्यर्थः	=>	ज्ञायमानेन+इति+अर्थः
हीनबलोपस्थितेरपि	=>	हीनबलोपस्थितेः+अपि
प्रतिबन्धकत्वापत्तिरिति	=>	प्रतिबन्धकत्वापत्तिः+इति
सत्येव	=>	सति+एव
दोषान्तरमाह---तथा	=>	दोषान्तरम्+आह---तथा
सतीति	=>	सति+इति
विरुद्धत्वोपस्थितेरनेनापि	=>	विरुद्धत्वोपस्थितेः+अनेन+अपि
प्रतिबन्धकत्वमिष्टमेव	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इष्टम्+एव
तत्प्रतिबध्यश्रावणत्वलिङ्गाद्यव्याप्तेरित्यरुचेराह---किं चेति	=>	तत्+प्रतिबध्यश्रावणत्वलिङ्गाद्यव्याप्तेः+इति+अरुचेः+आह---किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
नन्वधिकबलोपस्थितेरेव	=>	ननु+अधिकबलोपस्थितेः+एव
तदनन्तरं ८.विरोधिज्ञानोत्पत्तेः,	=>	तदनन्तरम्+ ८.विरोधिज्ञानोत्पत्तेः,
समानबलोपस्थितेरपि	=>	समानबलोपस्थितेः+अपि
तदनन्तरं तज्ज्ञानानुत्पादेन	=>	तदनन्तरम्+ तज्ज्ञानानुत्पादेन
सामग्रीत्वासिद्धेरित्यत आह---परस्परेति	=>	सामग्रीत्वासिद्धेः+इति+अतः+ आह---परस्पर+इति
आह---परस्परेति	=>	आह---परस्पर+इति
यदनन्तरं कार्यं	=>	यदनन्तरम्+ कार्यम्+
कार्यं भवत्येव	=>	कार्यम्+ भवति+एव
भवत्येव	=>	भवति+एव
किं तु	=>	किम्+ तु
यदनन्तरमसति	=>	यत्+अनन्तरम्+असति
कार्यं भवत्येव	=>	कार्यम्+ भवति+एव
भवत्येव	=>	भवति+एव
तादृश्येव	=>	तादृशी+एव
विवक्षितेति	=>	विवक्षिता+इति
एतादृशसामग्रीमादायैव	=>	एतादृशसामग्रीम्+आदाय+एव
सामग्रीकालीनकार्यानुत्पादव्याप्यत्वं प्रतिबन्धकत्वमिति	=>	सामग्रीकालीनकार्यानुत्पादव्याप्यत्वम्+ प्रतिबन्धकत्वम्+इति
प्रतिबन्धकत्वमिति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इति
समूहालम्बनरूपोपस्थितेर्विरुद्धवत्	=>	समूहालम्बनरूपोपस्थितेः+विरुद्धवत्
विरोधिव्याप्तेरपि	=>	विरोधिव्याप्तेः+अपि
विनिगमकाभावेनोभयोरपि	=>	विनिगमकाभावेन+उभयोः+अपि
व्याप्तिज्ञानविलम्बादेवानुमितिविलम्बेनाधिकबलोपस्थितेरप्रतिबन्धकत्वमिति	=>	व्याप्तिज्ञानविलम्बात्+एव+अनुमितिविलम्बेन+अधिकबलोपस्थितेः+अप्रतिबन्धकत्वम्+इति
नियमतो नानुमितिस्तस्यैव	=>	नियमतः+ न+अनुमितिः+तस्य+एव
नानुमितिस्तस्यैव	=>	न+अनुमितिः+तस्य+एव
तदुपस्थितेरपि	=>	तत्+उपस्थितेः+अपि
कार्यानुत्पादव्याप्यत्वमात्रं वा	=>	कार्यानुत्पादव्याप्यत्वमात्रम्+ वा
प्रतिबन्धकत्वं विवक्षितमित्यपरितोषादाह---लिङ्गपदं	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ विवक्षितम्+इति+अपरितोषात्+आह---लिङ्गपदम्+
विवक्षितमित्यपरितोषादाह---लिङ्गपदं चेति	=>	विवक्षितम्+इति+अपरितोषात्+आह---लिङ्गपदम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
लिङ्गपदं वेत्यर्थः	=>	लिङ्गपदम्+ वा+इति+अर्थः
वेत्यर्थः	=>	वा+इति+अर्थः
अत्रेदमालोचनीयम्---यज्ज्ञाने	=>	अत्र+इदम्+आलोचनीयम्---यत्+ज्ञाने
नियमतोऽनुमितिप्रतिबन्धः	=>	नियमतः+अनुमितिप्रतिबन्धः
तस्यैव	=>	तस्य+एव
उपाधेरपि	=>	उपाधेः+अपि
नियमतोऽनुमितिप्रतिबन्धकत्वम्	=>	नियमतः+अनुमितिप्रतिबन्धकत्वम्
परामर्शसत्त्वेऽपि	=>	परामर्शसत्त्वे+अपि
बाधावतारेऽनुमितेरुत्पत्तेः	=>	बाधावतारे+अनुमितेः+उत्पत्तेः
तद्विषयस्य	=>	तत्+विषयस्य
तत्त्वमिति	=>	तत्त्वम्+इति
बाधनिश्चयाविषयत्वज्ञानस्याप्रतिबन्धकतया	=>	बाधनिश्चयाविषयत्वज्ञानस्य+अप्रतिबन्धकतया
तदुपाधित्वाभावात्	=>	तत्+उपाधित्वाभावात्
किं च	=>	किम्+ च
प्रतिसाधनमात्रं न	=>	प्रतिसाधनमात्रम्+ न
तज्ज्ञानेऽपि	=>	तत्+ज्ञाने+अपि
किं तु	=>	किम्+ तु
व्यभिचारिणोऽसिद्धस्य	=>	व्यभिचारिणः+असिद्धस्य
तदनुपाधितया	=>	तत्+अनुपाधितया
हेत्वाभासत्वं न	=>	हेत्वाभासत्वम्+ न
व्याप्तिवैशिष्ट्यपक्षधर्मतयोरभावात्	=>	व्याप्तिवैशिष्ट्यपक्षधर्मतयोः+अभावात्
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
सद्भाव इति	=>	सद्भावः+ इति
तत्संबन्धत्वाकल्पनात्	=>	तत्+संबन्धत्वाकल्पनात्
धूमेऽपि	=>	धूमे+अपि
ग्राह्याभावव्याप्यबुद्धित्वं न	=>	ग्राह्याभावव्याप्यबुद्धित्वम्+ न
गोत्वव्याप्यपरामर्शस्याश्वत्वानुमित्यप्रतिबन्धकतापत्तेः	=>	गोत्वव्याप्यपरामर्शस्य+अश्वत्वानुमित्यप्रतिबन्धकतापत्तेः
केवलान्वयिन्यव्याप्तेश्च	=>	केवलान्वयिन्यव्याप्तेः+च
नापि	=>	न+अपि
साध्यविरोधि५.तद्व्याप्यत्वविवक्षायां गोत्वाश्वयोरविरोधभ्रमदशायां	=>	साध्यविरोधि५.तद्व्याप्यत्वविवक्षायाम्+ गोत्वाश्वयोः+अविरोधभ्रमदशायाम्+
गोत्वाश्वयोरविरोधभ्रमदशायां गोत्वव्याप्यत्वबुद्धेः	=>	गोत्वाश्वयोः+अविरोधभ्रमदशायाम्+ गोत्वव्याप्यत्वबुद्धेः
ज्ञायमानत्वविवक्षायां६.ग्राह्या७.विरोधित्वाज्ञानदशायां तद्व्याप्यबुद्धेः	=>	ज्ञायमानत्वविवक्षायां६.ग्राह्या७.विरोधित्वाज्ञानदशायाम्+ तद्व्याप्यबुद्धेः
किं च	=>	किम्+ च
तद्विरोधित्वं ८.तदधिकरणानाधिकरणत्वं	=>	तद्विरोधित्वम्+ ८.तदधिकरणानाधिकरणत्वम्+
८.तदधिकरणानाधिकरणत्वं तदनधिकरणाधिकरणत्वं	=>	८.तदधिकरणानाधिकरणत्वम्+ तत्+अनधिकरणाधिकरणत्वम्+
तदनधिकरणाधिकरणत्वं वा	=>	तत्+अनधिकरणाधिकरणत्वम्+ वा
उभयथापि	=>	उभयथा+अपि
साध्यानुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयव्याप्यज्ञानत्वं प्रतिबन्धकतावच्छेदकमिति	=>	साध्यानुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयव्याप्यज्ञानत्वम्+ प्रतिबन्धकतावच्छेदकम्+इति
प्रतिबन्धकतावच्छेदकमिति	=>	प्रतिबन्धकतावच्छेदकम्+इति
नोक्तदोष इति	=>	न+उक्तदोषः+ इति
तज्ज्ञानविषयो यः	=>	तत्+ज्ञानविषयः+ यः
तद्व्याप्यत्व९.ज्ञानविवक्षायां गोत्वाश्वत्वयोरविरोधभ्रमदशायां	=>	तत्+व्याप्यत्व९.ज्ञानविवक्षायाम्+ गोत्वाश्वत्वयोः+अविरोधभ्रमदशायाम्+
गोत्वाश्वत्वयोरविरोधभ्रमदशायां गोत्वव्याप्यत्वबुद्धेः	=>	गोत्वाश्वत्वयोः+अविरोधभ्रमदशायाम्+ गोत्वव्याप्यत्वबुद्धेः
तज्ज्ञानविषयत्वस्यापि	=>	तत्+ज्ञानविषयत्वस्य+अपि
तदज्ञानदशायां साध्याभावव्याप्यबुद्धेः	=>	तत्+अज्ञानदशायाम्+ साध्याभावव्याप्यबुद्धेः
६.विवक्षायां ७.विरोधित्वाज्ञान-ग	=>	६.विवक्षायाम्+ ७.विरोधित्वाज्ञान-ग
साध्यविरोधित्वज्ञानकालीनतद्विरोधिव्याप्यज्ञानं प्रतिबन्धकमित्यपास्तम्	=>	साध्यविरोधित्वज्ञानकालीनतद्विरोधिव्याप्यज्ञानम्+ प्रतिबन्धकम्+इति+अपास्तम्
प्रतिबन्धकमित्यपास्तम्	=>	प्रतिबन्धकम्+इति+अपास्तम्
साध्यसंबन्धाभावव्याप्यपक्षधर्मादेश्च	=>	साध्यसंबन्धाभावव्याप्यपक्षधर्मादेः+च
प्रत्येकं दोषतया	=>	प्रत्येकम्+ दोषतया
उक्तविभजनेरेकीकृतत्वाच्च	=>	उक्तविभजनेः++एकीकृतत्वात्+च
चासद्धेतोरेव	=>	च+असद्धेतोः+एव
साध्याभावादिव्याप्यरूपदोषवत्तया	=>	साध्याभावादिव्याप्यरूपदोषवत्+तया
सत्प्रतिपक्षत्वं न	=>	सत्प्रतिपक्षत्वम्+ न
सद्धेतोरपि	=>	सद्धेतोः+अपि
हेत्वाभासताप्रयोजकदोषाभावादिति	=>	हेत्वाभासताप्रयोजकदोषाभावात्+इति
सद्धेतुर्न	=>	सद्धेतुः+न
हेत्वाभास इति	=>	हेत्वाभासः+ इति
मतमेव	=>	मतम्+एव
चैवं विभाजकोपाध्यतिप्रसङ्गः	=>	च+एवम्+ विभाजकोपाध्यतिप्रसङ्गः
अत एव	=>	अतः+ एव
सद्धेतुद्वयं तत्रापि	=>	सद्धेतुद्वयम्+ तत्र+अपि
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
पुरुषदोषादेवानुमितिविरह इति	=>	पुरुषदोषात्+एव+अनुमितिविरहः+ इति
वयमालोचयामः	=>	वयम्+आलोचयामः
समानत्वं विवक्षितमित्यत	=>	समानत्वम्+ विवक्षितम्+इति+अतः+
विवक्षितमित्यत आह	=>	विवक्षितम्+इति+अतः+ आह
---प्रकारान्तरेणेति	=>	---प्रकारान्तरेण+इति
यत्त्विति	=>	यत्तु+इति
अज्ञायमानत्वविशेषणान्न	=>	अज्ञायमानत्वविशेषणात्+न
पूर्वोक्तविरुद्धातिव्याप्तिरिति	=>	पूर्वोक्तविरुद्धातिव्याप्तिः+इति
प्रत्यक्षस्यापि	=>	प्रत्यक्षस्य+अपि
तत्प्रतिबन्धकत्वं भवतु,	=>	तत्प्रतिबन्धकत्वम्+ भवतु,
मानाभावादित्यत आह---अग्र	=>	मानाभावात्+इति+अतः+ आह---अग्रे+
आह---अग्र इति	=>	आह---अग्रे+ इति
विरोधीति	=>	विरोधी+इति
यद्धीरिति	=>	यद्धीः+इति
न्यायादिति	=>	न्यायात्+इति
तत्काल इति	=>	तत्+कालः+ इति
तदभावादिति	=>	तदभावात्+इति
ज्ञानाभावातिरिक्ताभाव एवायं	=>	ज्ञानाभावातिरिक्ताभावः+ एव+अयम्+
एवायं नियम	=>	एव+अयम्+ नियमः+
नियम इति	=>	नियमः+ इति
हेतुत्वेऽपि	=>	हेतुत्वे+अपि
कार्यसहभाव इति	=>	कार्यसहभावः+ इति
४.स्थापनायां व्याप्त्यादिभङ्ग	=>	४.स्थापनायाम्+ व्याप्त्यादिभङ्गः+
व्याप्त्यादिभङ्ग एवोपन्यसनीय	=>	व्याप्त्यादिभङ्गः+ एव+उपन्यसनीयः+
एवोपन्यसनीय इति	=>	एव+उपन्यसनीयः+ इति
चेति	=>	च+इति
प्रतिरुद्धत्वेति	=>	प्रतिरुद्धत्व+एति
प्रतिपक्षितत्वेत्यर्थः	=>	प्रतिपक्षितत्व+इति+अर्थः
अनुमितिप्रतिबन्धेत्यर्थः	=>	अनुमितिप्रतिबन्ध+इति+अर्थः
ग्राह्याभावव्याप्यानवगाहनादिति	=>	ग्राह्याभावव्याप्यान्+अवगाहनात्+इति
हेतुविरोधान्यत्वेऽपि	=>	हेतुविरोधान्यत्वे+अपि
तद्व्याप्यग्रहो न	=>	तद्व्याप्यग्रहः+ न
तदुभयव्याप्यवांश्चायमिति	=>	तत्+उभयव्याप्यवान्+च+अयम्+इति
ज्ञानमित्यत आह--उभयेति	=>	ज्ञानम्+इति+अतः+ आह--उभय+इति
आह--उभयेति	=>	आह--उभय+इति
विरोधप्रतिसन्धानपूर्वकालीनपरामर्शद्वयस्यासत्प्रतिपक्षतया	=>	विरोधप्रतिसन्धानपूर्वकालीनपरामर्शद्वयस्य+असत्प्रतिपक्षतया
तदुभयानुमितिरेव	=>	तत्+उभयानुमितिः+एव
विरोधज्ञानमनुमितिप्रतिबन्धकम्	=>	विरोधज्ञानम्+अनुमितिप्रतिबन्धकम्
अप्यनुमितिप्रतिबन्धकत्वं स्यादित्यरुचेराह---किं	=>	अपि+अनुमितिप्रतिबन्धकत्वम्+ स्यात्+इति+अरुचेः+आह---किम्+
स्यादित्यरुचेराह---किं चेति	=>	स्यात्+इति+अरुचेः+आह---किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
ग्रहमात्रमिति	=>	ग्रहमात्रम्+इति
प्रत्यक्षमात्रमित्यर्थः	=>	प्रत्यक्षमात्रम्+इति+अर्थः
निर्णयाजनकत्वज्ञानस्याप्रतिबन्धकतया	=>	निर्णयाजनकत्वज्ञानस्य+अप्रतिबन्धकतया
कथं दूषकताबीजत्वमित्यत	=>	कथम्+ दूषकताबीजत्वम्+इति+अतः+
दूषकताबीजत्वमित्यत आह---हेत्वाभासतेति	=>	दूषकताबीजत्वम्+इति+अतः+ आह---हेत्वाभासता+इति
आह---हेत्वाभासतेति	=>	आह---हेत्वाभासता+इति
किं तर्हि	=>	किम्+ तर्हि
कथं वा	=>	कथम्+ वा
हेतोराभासतेत्यत आह---तादृशेति	=>	हेतोः+आभासत+इति+अतः+ आह---तादृश+इति
आह---तादृशेति	=>	आह---तादृश+इति
दुष्टबीजेनेति	=>	दुष्टबीजेन+इति
हेत्वाभासताप्रयोजकेनेत्यर्थः	=>	हेत्वाभासताप्रयोजकेन+इति+अर्थः
लिङ्गत्वाभावादिति	=>	लिङ्गत्वाभावात्+इति
ज्ञातत्वाभावादित्यर्थः	=>	ज्ञातत्वाभावात्+इति+अर्थः
प्रत्यक्षस्याधिकबलत्वमेवं शब्दार्थ	=>	प्रत्यक्षस्य+अधिकबलत्वम्+एवम्+ शब्दार्थः+
शब्दार्थ इति	=>	शब्दार्थः+ इति
भ्रमं वारयति---यदीति	=>	भ्रमम्+ वारयति---यदि+इति
वारयति---यदीति	=>	वारयति---यदि+इति
कथं समबलतेत्यत	=>	कथम्+ समबलत+इति+अतः+
समबलतेत्यत आह---व्याप्त्यादीति	=>	समबलत+इति+अतः+ आह---व्याप्त्यादि+इति
आह---व्याप्त्यादीति	=>	आह---व्याप्त्यादि+इति
वैयर्थ्यसंभवेऽप्यधिकबलत्वज्ञाने	=>	वैयर्थ्यसंभवे+अपि+अधिकबलत्वज्ञाने
साध्यनिश्चयान्न	=>	साध्यनिश्चयात्+न
वैयर्थ्यं स्यादित्यत	=>	वैयर्थ्यम्+ स्यात्+इति+अतः+
स्यादित्यत आह--विरोधीति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह--विरोधि+इति
आह--विरोधीति	=>	आह--विरोधि+इति
अप्रतिबन्धकत्वेऽपि	=>	अप्रतिबन्धकत्वे+अपि
स्यादित्यत	=>	स्यात्+इति+अतः
आह---प्रतिज्ञेति	=>	आह---प्रतिज्ञा+इति
अत एव	=>	अतः+ एव
प्रतिबन्धकत्वमपास्तम्	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+अपास्तम्
कथमुपन्यासानर्हतेत्यत आह---यदिति	=>	कथम्+उपन्यासान्+अर्हत+इति+अतः+ आह---यत्+इति
आह---यदिति	=>	आह---यत्+इति
असाधारणत्वेति	=>	असाधारणत्व+इति
उभयसाधारणत्वाभावादिति	=>	उभयसाधारणत्वाभावात्+इति
अनुमितिद्वयस्येति	=>	अनुमितिद्वयस्य+इति
मणेरयमर्थः---प्रामाण्यानुमाने	=>	मणेः+अयम्+अर्थः---प्रामाण्यानुमाने
तत्प्रकारकत्वं लिङ्गम्	=>	तत्प्रकारकत्वम्+ लिङ्गम्
एवं हि	=>	एवम्+ हि
प्रामाण्यानुमितिर्न	=>	प्रामाण्यानुमितिः+न
स्यादेवेति	=>	स्यात्+एव+इति
सत्येव	=>	सति+एव
दोषान्तरमाह---परस्परेति	=>	दोषान्तरम्+आह---परस्पर+इति
F.N.२.व्याप्यवत्तया-ग	=>	F.N.२.व्याप्यवत्+तया-ग
मणिकृन्मते	=>	मणिकृत्+मते
तद्व्याप्यग्रहस्यैव	=>	तद्व्याप्यग्रहस्य+एव
प्रतिबन्धकत्वं न	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ न
साध्याभावव्याप्यग्रहस्येत्यत आह---साध्याभाव	=>	साध्याभावव्याप्यग्रहस्य+इति+अतः+ आह---साध्याभावः+
आह---साध्याभाव इति	=>	आह---साध्याभावः+ इति
गौरवमित्यत आह---अन्यथेति	=>	गौरयम्+इति+अतः+ आह---अन्यथा+इति
आह---अन्यथेति	=>	आह---अन्यथा+इति
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
तथात्वमित्यत आह--विरुद्धेति	=>	तथात्वम्+इति+अतः+ आह--विरुद्ध+इति
आह--विरुद्धेति	=>	आह--विरुद्ध+इति
तच्चेति	=>	तत्+च+इति
रत्नकोशकारकृताप्यनङ्गीकारादिति	=>	रत्नकोशकारकृत+अपि+अनङ्गीकारात्+इति
जयदेवमतमाशङ्कते---नन्विति	=>	जयदेवमतम्+आशङ्कते---ननु+इति
लाघवमेवाह---सामान्यत इति	=>	लाघवम्+एव+आह---सामान्यतः+ इति
लघुत्वादिति	=>	लघुत्वात्+इति
अन्यत्रेति	=>	अन्यत्र+इति
साध्याभावज्ञानत्वेनैवान्यत्र	=>	साध्याभावज्ञानत्वेन+एव+अन्यत्र
तत्कल्पनादिति	=>	तत्कल्पनात्+इति
पृथगेव	=>	पृथक्+एव
प्रतिबन्धकत्वं कल्प्यत	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ कल्प्यते+
कल्प्यत इत्यनुशयादाह---किं	=>	कल्प्यते+ इति+अनुशयात्+आह---किम्+
इत्यनुशयादाह---किं चैवमिति	=>	इति+अनुशयात्+आह---किम्+ च+एवम्+इति
चैवमिति	=>	च+एवम्+इति
ग्राह्याभावव्याप्यबुद्धेरपि	=>	ग्राह्याभावव्याप्यबुद्धेः+अपि
प्रतिबन्धकत्वमेव,	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+एव,
यद्धीरिति	=>	यद्धीः+इति
तद्व्याप्यज्ञानस्याप्यप्रतिबन्धकत्वम्	=>	तद्व्याप्यज्ञानस्य+अपि+अप्रतिबन्धकत्वम्
स्थाणुत्वपुरुषत्वोभयाप्यज्ञानस्यापि	=>	स्थाणुत्वपुरुषत्वोभय+अपि+अज्ञानस्य+अपि
एवं सति	=>	एवम्+ सति
प्रतिबन्धकत्वापत्तिरित्यत्र	=>	प्रतिबन्धकत्वापत्तिः+इति+अत्र
तदीयमेव	=>	तदीयम्+एव
मतान्तरं शङ्कते---नन्विति	=>	मतान्तरम्+ शङ्कते---ननु+इति
शङ्कते---नन्विति	=>	शङ्कते---ननु+इति
ज्ञानसामग्रीज्ञानत्वावच्छिन्नसामग्रीत्यर्थः	=>	ज्ञानसामग्रीज्ञानत्वावच्छिन्नसामग्री+इति+अर्थः
व्यभिचारादिति	=>	व्यभिचारात्+इति
घट एवायमिति	=>	घटः+ एव+अयम्+इति
एवायमिति	=>	एव+अयम्+इति
विशेषदर्शनजन्यज्ञानदर्शनादिति	=>	विशेषदर्शनजन्यज्ञानदर्शनात्+इति
अत्रापि	=>	अत्र+अपि
संशयो न	=>	संशयः+ न
अनुमितेर्नियमतोऽवधारणरूपत्वे	=>	अनुमितेः+नियमतः+अवधारणरूपत्वे
वह्निमानेवेत्याकारापत्तेः	=>	वह्निमान्+एव+इत्याकारापत्तेः
तस्यानुमितिसमानविषयकज्ञानजनकत्वादित्यपि	=>	तस्य+अनुमितिसमानविषयकज्ञानजनकत्वात्+इति+अपि
१.इष्टत्वादिति	=>	१.इष्टत्वात्+इति
श्वैत्यज्ञानस्याप्रामाण्यशङ्काशून्यज्ञानत्वेन	=>	श्वैत्यज्ञानस्य+अप्रामाण्यशङ्काशून्यज्ञानत्वेन
संशयप्रतिबन्धकत्वान्न	=>	संशयप्रतिबन्धकत्वात्+न
तदनुमितिपूर्वसमयेऽपि	=>	तदनुमितिपूर्वसमये+अपि
तल्लिङ्गस्याधिकबलतया	=>	तल्लिङ्गस्य+अधिकबलतया
श्वैत्यानुमितिरेव	=>	श्वैत्यानुमितिः+एव
समानलोपस्थितेरेव	=>	समानलोपस्थितेः+एव
संशायकत्वादिति	=>	संशायकत्वात्+इति
नन्विति	=>	ननु+इति
यद्धीर्यत्र	=>	यद्धीः+यत्र
तथेति	=>	तथा+इति
न्यायादित्यर्थः	=>	न्यायादित्+इति+अर्थः
प्रत्यक्षेति	=>	प्रत्यक्ष+इति
तत्सामग्र्यास्तन्निश्चयमात्रप्रतिबन्धकत्वमेवेत्यर्थः	=>	तत्सामग्र्याः+तन्निश्चयमात्रप्रतिबन्धकत्वम्+एव+इति+अर्थः
विरोधीति	=>	विरोधि+इति
वाशब्दार्थविरोधिभानादिति	=>	वा+अशब्दार्थविरोधिभानात्+इति
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
उभयानुमितेरेव	=>	उभयानुमितेः+एव
जननादिति	=>	जननात्+इति
संदेहविषयत्वेनेति	=>	संदेहविषयत्वेन+इति
मानसंदेहविषयत्वेनेत्यर्थः	=>	मानसंदेहविषयत्वेन+इति+अर्थः
तादृशानुमितिसामग्रीत्वमेव	=>	तादृशानुमितिसामग्रीत्वम्+एव
तज्जनकतावच्छेदकमित्यत आह---अन्यथेति	=>	तज्जनकतावच्छेदकम्+इति+अतः+ आह---अन्यथा+इति
आह---अन्यथेति	=>	आह---अन्यथा+इति
४.तज्जनकत्वमेवानुमितिप्रयोजकम्,	=>	४.तज्जनकत्वम्+एव+अनुमितिप्रयोजकम्,
विरोधिदर्शनत्वेनैव	=>	विरोधिदर्शनत्वेन+एव
जनकत्वमिति	=>	जनकत्वम्+इति
तज्जन्यत्वमात्रस्यैव	=>	तज्जन्यत्वमात्रस्य+एव
तन्त्रत्वादिति	=>	तन्त्रत्वात्+इति
अत्रेदमालोचनीयम्---सत्प्रतिपक्षस्थले	=>	अत्र+इदम्+आलोचनीयम्---सत्प्रतिपक्षस्थले
मानससंशयकल्पनं किमनुभवबलात्	=>	मानससंशयकल्पनम्+ किम्+अनुभवबलात्
किमनुभवबलात्	=>	किम्+अनुभवबलात्
नाद्यः,	=>	न+आद्यः,
साक्षात्करोमीत्यनुव्यवसायसिद्धेः,	=>	साक्षात्+करोमि+इति+अनुव्यवसायसिद्धेः,
संदिहेऽहमित्यनुव्यवसायस्य	=>	संदिहे+अहम्+इति+अनुव्यवसायस्य
प्रत्यक्षत्वनिश्चयेऽहेतुत्वात्	=>	प्रत्यक्षत्वनिश्चये+अहेतुत्वात्
नान्त्यः,	=>	न+अन्त्यः,
कोटिस्मरणादेर्लाघवेन	=>	कोटिस्मरणादेः+लाघवेन
संशयत्वावच्छिन्नं प्रत्येव	=>	संशयत्वावच्छिन्नम्+ प्रति+एव
प्रत्येव	=>	प्रति+एव
संशयोत्तरप्रत्यक्षस्याप्यनुमितित्वापत्तिरिति	=>	संशयोत्तरप्रत्यक्षस्य+अपि+अनुमितित्वापत्तिः+इति
साक्षात्कारोमीत्यनुव्यवसायस्यानुमितित्वबाधकतया	=>	साक्षात्कारोमि+इति+अनुव्यवसायस्य+अनुमितित्वबाधकतया
गौरवस्यापि	=>	गौरवस्य+अपि
व्यधिकरणप्रकारकं ज्ञानं	=>	व्यधिकरणप्रकारकम्+ ज्ञानम्+
ज्ञानं किम्	=>	ज्ञानम्+ किम्
कल्पनान्नाद्यः	=>	कल्पनात्+न+आद्यः
इदं रजततया	=>	इदम्+ रजततया
जानामीत्यस्यासंसर्गाग्रहरूपत्वेनापि	=>	जानामि+इति+अस्य+असंसर्गाग्रहरूपत्वेन+अपि
नान्त्यः,	=>	न+अन्त्यः,
संवादिप्रवृत्तावेव	=>	संवादिप्रवृत्तौ+एव
अन्यथाख्यातिसिद्धिर्लाघवमूला	=>	अन्यथाख्यातिसिद्धिः+लाघवमूला
स्याच्च	=>	स्यात्+च
परामर्शादेरनुमित्यादिकारणता	=>	परामर्शादेः+अनुमित्यादिकारणता
सत्येव	=>	सति+एव
तत एव	=>	ततः+ एव
२.लाघवस्याप्रयोजकतापत्तेरिति,	=>	२.लाघवस्य+अप्रयोजकतापत्तेः+इति,
तता प्रकृतेऽपि	=>	ततः+ प्रकृते+अपि
प्रकृतेऽपि	=>	प्रकृते+अपि
३.साधकानुभावाभावेऽपि	=>	३.साधकानुभावाभावे+अपि
संशयरूपानुमितिकल्पनमिति	=>	संशयरूपानुमितिकल्पनम्+इति
तुल्यमिति	=>	तुल्यम्+इति
वयं तु	=>	वयम्+ तु
प्रत्यक्षाद्यप्रतिबन्धकत्वेऽपि	=>	प्रत्यक्षाद्यप्रतिबन्धकत्वे+अपि
प्रतिबन्धकत्वमिति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इति
त्वदनुमतं च	=>	त्वत्+अनुमतम्+ च
प्रतिबध्यतावच्छेदकं ग्राह्यानुमितित्वं	=>	प्रतिबध्यतावच्छेदकम्+ ग्राह्यानुमितित्वम्+
ग्राह्यानुमितित्वं लाघवात्	=>	ग्राह्यानुमितित्वम्+ लाघवात्
निश्चयानुमितित्वं गौरवादिति	=>	निश्चयानुमितित्वम्+ गौरवात्+इति
गौरवादिति	=>	गौरवात्+इति
कथं तत्संशयरूपाप्यनुमितिः	=>	कथम्+ तत्संशयरूप+अपि+अनुमितिः
तत्संशयरूपाप्यनुमितिः	=>	तत्संशयरूप+अपि+अनुमितिः
चोक्तस्य	=>	च+उक्तस्य
प्रतिबध्यतावच्छेदकत्वेऽपि	=>	प्रतिबध्यतावच्छेदकत्वे+अपि
तत्कोटिमात्रविशेषदर्शनस्यैव	=>	तत्कोटिमात्रविशेषदर्शनस्य+एव
समूहालंबनरूपपरामर्शो न	=>	समूहालंबनरूपपरामर्शः+ न
प्रतिबन्धक इति	=>	प्रतिबन्धकः+ इति
विशेषदर्शनत्वस्यैव	=>	विशेषदर्शनत्वस्य+एव
चैवं स्थाण्वादिगोचरे	=>	च+एवम्+ स्थाण्वादिगोचरे
प्रत्यक्षसंशयोऽपि	=>	प्रत्यक्षसंशयः+अपि
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
प्रतिबन्धकत्वादिति	=>	प्रतिबन्धकत्वात्+इति
तत्रानुभूयमानसंशयानुपपत्त्या	=>	तत्र+अनुभूयमानसंशयानुपपत्त्या
गौरवस्यापि	=>	गौरवस्य+अपि
प्रत्यक्षसंशयमादायोपपत्तेः	=>	प्रत्यक्षसंशयम्+आदाय+उपपत्तेः
किं च	=>	किम्+ च
प्रत्यक्षसंशय एव	=>	प्रत्यक्षसंशये+ एव
नानुमितिरूपः	=>	न+अनुमितिरूपः
संशयस्यालौकिकप्रत्यक्षत्वे	=>	संशयस्य+अलौकिकप्रत्यक्षत्वे
अनुमितिसामग्रीतो दुर्बलत्वमेव,	=>	अनुमितिसामग्रीतः+ दुर्बलत्वम्+एव,
दुर्बलत्वमेव,	=>	दुर्बलत्वम्+एव,
मानान्तरविलयापत्तेरिति	=>	मानान्तरविलयापत्तेः+इति
भानं तेन	=>	भानम्+ तेन
तस्यानुमितिविषयत्वम्	=>	तस्य+अनुमितिविषयत्वम्
चात्र	=>	च+अत्र
साध्यं परामर्शविषयः	=>	साध्यम्+ परामर्शविषयः
नित्यत्वानित्यत्वयोर्विरोधित्वज्ञानकाले	=>	नित्यत्वानित्यत्वयोः+विरोधित्वज्ञानकाले
नित्यत्वानित्यत्वव्याप्यवानिति	=>	नित्यत्वानित्यत्वव्याप्यवान्+इति
चेश्वरानुमान इवोपनीतं	=>	च+ईश्वरानुमानः+ इव+उपनीतम्+
इवोपनीतं तद्भासत	=>	इव+उपनीतम्+ तद्भासते+
तद्भासत इति	=>	तद्भासते+ इति
मानान्तरादेकत्वसिद्धेर्वक्ष्यमाणत्वादिति	=>	मानान्तरादेकत्वसिद्धेः+वक्ष्यमाणत्वात्+इति
तदेतदाह---संक्षेप इति	=>	तत्+एतत्+आह---संक्षेपः+ इति
भ्रममादायातिव्याप्तेराह---ज्ञानपदमिति	=>	भ्रमम्+आदाय+अतिव्याप्तेः+आह---ज्ञानपदम्+इति
मानान्तरजन्यविपरीतज्ञानविषयपक्षवृत्तित्वं बाधितव्यभिचारिणि	=>	मानान्तरजन्यविपरीतज्ञानविषयपक्षवृत्तित्वम्+ बाधितव्यभिचारिणि
गतमित्यत आह--तथा	=>	गतम्+इति+अतः+ आह--तथा
चेति	=>	च+इति
२.लाघवस्याप्यप्र-ग	=>	२.लाघवस्य+अपि+अप्र-ग
३.बाधकाभावेपि-ग	=>	३.बाधकाभावे+अपि-ग
६.विरुद्धवस्याविषयत्वात्-ग	=>	६.विरुद्धवस्य+अविषयत्वात्-ग
नन्वेवं ३.फलाननुगमे	=>	ननु+एवम्+ ३.फलाननुगमे
तज्जनकस्वरूप४.लक्षणाव्याप्तिरित्यत आह---तथा	=>	तज्जनकस्वरूप४.लक्षणाव्याप्तिः+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
५.प्रकृतस्तद्धेतौ	=>	५.प्रकृतः+तद्धेतौ
चेन्न	=>	चेत्+न
जिज्ञासेत्यत आह---प्रकृतेति	=>	जिज्ञास+इति+अतः+ आह---प्रकृत+इति
आह---प्रकृतेति	=>	आह---प्रकृत+इति
लिङ्गस्यैव	=>	लिङ्गस्य+एव
प्रकरणसमत्वं न	=>	प्रकरणसमत्वम्+ न
तदुपस्थितेरित्यत आह---तादृशेति	=>	तदुपस्थितेः+इति+अतः+ आह---तादृश+इति
आह---तादृशेति	=>	आह---तादृश+इति
नन्वत्र	=>	ननु+अत्र
व्यभिचारेणान्यत्रापि	=>	व्यभिचारेण+अन्यत्र+अपि
इष्टसाधनताज्ञानं हेतुः	=>	इष्टसाधनताज्ञानम्+ हेतुः
स्यादित्यत आह---तृणेति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---तृण+इति
आह---तृणेति	=>	आह---तृण+इति
४.लक्षणस्यातिव्याप्ति-ग	=>	४.लक्षणस्य+अतिव्याप्ति-ग
परामर्शमात्रस्योभयजन्यतया	=>	परामर्शमात्रस्य+उभयजन्यतया
कस्यचिद्धेतुत्वमित्यत आह---अग्रिमेति	=>	कस्यचित्+हेतुत्वम्+इति+अतः+ आह---अग्रिम+इति
आह---अग्रिमेति	=>	आह---अग्रिम+इति
सत्प्रतिपक्षो न	=>	सत्प्रतिपक्षः+ न
तज्ज्ञानेऽपि	=>	तज्ज्ञाने+अपि
श्वैत्यानुमितेरप्रतिबन्धादित्यत आह---पीतत्वेति	=>	श्वैत्यानुमितेः+अप्रतिबन्धात्+इति+अतः+ आह---पीतत्व+इति
आह---पीतत्वेति	=>	आह---पीतत्व+इति
चातुल्यबलत्वान्नानुमितिप्रतिबन्धस्तत्रेत्यर्थः	=>	च+अतुल्यबलत्वात्+न+अनुमितिप्रतिबन्धः+तत्र+इति+अर्थः
प्रत्येकाभावज्ञानेऽपि	=>	प्रत्येकाभावज्ञाने+अपि
विशिष्टाभावज्ञानादनुमितिप्रतिबन्धात्सोऽपि	=>	विशिष्टाभावज्ञानात्+अनुमितिप्रतिबन्धात्+सः+अपि
दोष एवेत्यत	=>	दोषः+ एव+इति+अतः+
एवेत्यत आह---इदं	=>	एव+इति+अतः+ आह---इदम्+
आह---इदं चेति	=>	आह---इदम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
तदज्ञानेऽपि	=>	तदज्ञाने+अपि
कथमुपजीव्यत्वमित्यत आह---प्रत्येकेति	=>	कथम्+उपजीव्यत्वम्+इति+अतः+ आह---प्रत्येक+इति
आह---प्रत्येकेति	=>	आह---प्रत्येक+इति
उपजीव्यत्वं क्वचिदपि	=>	उपजीव्यत्वम्+ क्वचित्+अपि
क्वचिदपि	=>	क्वचित्+अपि
उपाधेरपि	=>	उपाधेः+अपि
हेत्वाभासतापत्तेरित्यनुशयं द्योतयति---अप्याहुरिति	=>	हेत्वाभासतापत्तेः+इति+अनुशयम्+ द्योतयति---अपि+आहुः+इति
द्योतयति---अप्याहुरिति	=>	द्योतयति---अपि+आहुः+इति
ननूपाध्युद्भवनेन	=>	ननु+उपाध्युद्भवनेन
कथं व्याप्त्यसिद्धिः,	=>	कथम्+ व्याप्त्यसिद्धिः,
उपाधेर्व्याप्यभावत्वाभावादित्यत आह---इदं	=>	उपाधेः+व्याप्यभावत्वाभावात्+इति+अतः+ आह---इदम्+
आह---इदं चेति	=>	आह---इदम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
ननूहस्तकः,	=>	ननु+उहस्तकः,
तर्कितुमशक्यत्वेऽपि	=>	तर्कितुम्+अशक्यत्वे+अपि
ज्ञातुं शक्यत्वाद्विप्रतिपत्त्यनुपपत्तिरित्यत	=>	ज्ञातुम्+ शक्यत्वात्+विप्रतिपत्त्यनुपपत्तिः+इति+अतः+
शक्यत्वाद्विप्रतिपत्त्यनुपपत्तिरित्यत आह---साध्येति	=>	शक्यत्वात्+विप्रतिपत्त्यनुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---साध्य+इति
आह---साध्येति	=>	आह---साध्य+इति
तस्येति	=>	तस्य+इति
व्यभिचारादेरित्यर्थः	=>	व्यभिचारादेः+इति+अर्थः
असिद्ध्युपजीव्यत्वमित्यर्थः	=>	असिद्ध्युपजीव्यत्वम्+इति+अर्थः
नन्वसिद्धेरपि	=>	ननु+असिद्धेः+अपि
नियमतोऽनुमितिप्रतिबन्धकतया	=>	नियमतः+अनुमितिप्रतिबन्धकतया
अवधारणानुपपत्तिरित्यत आह---ज्ञानेति	=>	अवधारणानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---ज्ञान+इति
आह---ज्ञानेति	=>	आह---ज्ञान+इति
व्यभिचारादेर्हेत्वाभासत्वनिराकारणं प्रकृतासंगतम्,	=>	व्यभिचारादेः+हेत्वाभासत्वनिराकारणम्+ प्रकृतासंगतम्,
एवं सद्धेतौ	=>	एवम्+ सद्धेतौ
सिद्धिमखण्डयतोऽप्यसद्धेतौ	=>	सिद्धिम्+अखण्डयतः+अपि+असद्धेतौ
हेत्वाभासत्वं स्यादेवेत्यत	=>	हेत्वाभासत्वम्+ स्यात्+एव+इति+अतः+
स्यादेवेत्यत आह---सिद्धाविति	=>	स्यात्+एव+इति+अतः+ आह---सिद्धौ+इति
आह---सिद्धाविति	=>	आह---सिद्धौ+इति
उपाध्यायमतमाह--अन्ये	=>	उपाध्यायमतम्+आह--अन्ये
त्विति	=>	तु+इति
भिन्नक्रम इति	=>	भिन्नक्रमः+ इति
अप्यर्थश्चैत्यपि	=>	अपि+अर्थः+च+इति+अपि
अत एवाह---व्यभिचारादेरपीति	=>	अतः+ एव+आह---व्यभिचारादेः+अपि+इति
एवाह---व्यभिचारादेरपीति	=>	एव+आह---व्यभिचारादेः+अपि+इति
सिद्धिस्तमखण्डतयोऽपि	=>	सिद्धिः+तम्+अखण्डतयः+अपि
तत्खण्डनं तज्जनकत्वमात्रेण	=>	तत्+खण्डनम्+ तत्+जनकत्वमात्रेण
तज्जनकत्वमात्रेण	=>	तत्+जनकत्वमात्रेण
दोषत्वं स्यादित्यत	=>	दोषत्वम्+ स्यात्+इति+अतः+
स्यादित्यत आह	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह
यत्सिद्धिखण्डनमिति	=>	यत्+सिद्धिखण्डनम्+इति
नन्वनुमितौ	=>	ननु+अनुमितौ
मनोयोगस्यान्वयव्यतिरेकानवगमेऽपि	=>	मनोयोगस्य+अन्वयव्यतिरेकानवगमे+अपि
ताभ्यां कारणत्वग्रहावसरे	=>	ताभ्याम्+ कारणत्वग्रहावसरे
लाघवेनानित्यप्तानत्वावच्छेदेन	=>	लाघवेन+अनित्यप्तानत्वावच्छेदेन
तत्कल्प्यत इत्यनुमितिहेतुत्वं	=>	तत्कल्प्यते+ इति+अनुमितिहेतुत्वम्+
इत्यनुमितिहेतुत्वं तस्यावर्जनीयमेवेत्यत	=>	इति+अनुमितिहेतुत्वम्+ तस्य+अवर्जनीयम्+एव+इति+अतः+
तस्यावर्जनीयमेवेत्यत आह--मनोयोगादीति	=>	तस्य+अवर्जनीयम्+एव+इति+अतः+ आह--मनोयोगादि+इति
आह--मनोयोगादीति	=>	आह--मनोयोगादि+इति
इष्टापत्तिमाशङ्क्याह---तथा	=>	इष्टापत्तिम्+आशङ्क्य+आह---तथा
चेति	=>	च+इति
व्यभिचारादेरपि	=>	व्यभिचारादेः+अपि
पृथगुपादानवैयर्थ्यमित्यत आह---गमकतेति	=>	पृथक्+उपादानवैयर्थ्यम्+इति+अतः+ आह---गमकता+इति
आह---गमकतेति	=>	आह---गमकता+इति
व्याप्तिविरहव्याप्यत्वानवगतदशायां व्यभिचारज्ञानस्य	=>	व्याप्तिविरहव्याप्यत्वान्+अवगतदशायाम्+ व्यभिचारज्ञानस्य
प्रतिबन्धकत्वं न	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ न
चेष्टापत्तिः	=>	च+इष्टापत्तिः
ग्राह्याभावज्ञानत्वेनैव	=>	ग्राह्याभावज्ञानत्वेन+एव
प्रतिबन्धकत्वादित्यत आह---व्याप्तीति	=>	प्रतिबन्धकत्वात्+इति+अतः+ आह---व्याप्ति+इति
आह---व्याप्तीति	=>	आह---व्याप्ति+इति
ग्राह्याभावव्याप्यत्वावगाहितयैव	=>	ग्राह्याभावव्याप्यत्वावगाहितया+एव
१.दृष्टान्तासंगतिरित्यत आह---विरोधीति	=>	१.दृष्टान्तासंगतिः+इति+अतः+ आह---विरोधि+इति
आह---विरोधीति	=>	आह---विरोधि+इति
विरोधिविषयकत्वमात्रविवक्षायां मूलग्रन्थासंगतिः,	=>	विरोधिविषयकत्वमात्रविवक्षायाम्+ मूलग्रन्थासंगतिः,
विपरीतदर्शनस्यैवेति	=>	विपरीतदर्शनस्य+एव+इति
मूलग्रन्थापत्तेरित्यरुचेराह---यद्वेति	=>	मूलग्रन्थापत्तेः+इति+अरुचेः+आह---यत्+वा+इति
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
व्यभिचारादिव्यवच्छेदं इष्टापत्तिरेवेत्यत	=>	व्यभिचारादिव्यवच्छेदम्+ इष्टापत्तिः+एव+इति+अतः+
इष्टापत्तिरेवेत्यत आह---न	=>	इष्टापत्तिः+एव+इति+अतः+ आह---न
त्विति	=>	तु+इति
नन्वखण्डाभावे	=>	ननु+अखण्डाभावे
ततो हेतुमाह---अत्रेति	=>	ततः+ हेतुम्+आह---अत्र+इति
हेतुमाह---अत्रेति	=>	हेतुम्+आह---अत्र+इति
नन्वेवं ५.ग्रन्थोक्तहेतुवैयर्थ्यमित्यत	=>	ननु+एवम्+ ५.ग्रन्थोक्तहेतुवैयर्थ्यम्+इति+अतः+
५.ग्रन्थोक्तहेतुवैयर्थ्यमित्यत आह--परामर्शेति	=>	५.ग्रन्थोक्तहेतुवैयर्थ्यम्+इति+अतः+ आह--परामर्श+इति
आह--परामर्शेति	=>	आह--परामर्श+इति
तत्पदस्य	=>	तत्+पदस्य
विशिष्टाभावपरत्वं वारयति---परामर्शेति	=>	विशिष्टाभावपरत्वम्+ वारयति---परामर्श+इति
वारयति---परामर्शेति	=>	वारयति---परामर्श+इति
उपाध्यायोक्तं दूषयति---४.एतेनेति	=>	उपाध्यायोक्तम्+ दूषयति---४.एतेन+इति
दूषयति---४.एतेनेति	=>	दूषयति---४.एतेन+इति
वैयर्थ्याभावेऽपि	=>	वैयर्थ्याभावे+अपि
वानुमितिप्रतिबन्धसंभवेन	=>	वा+अनुमितिप्रतिबन्धसंभवेन
हेत्वाभासत्वमित्यत आह---शब्दादिति	=>	हेत्वाभासत्वम्+इति+अतः+ आह---शब्दात्+इति
आह---शब्दादिति	=>	आह---शब्दात्+इति
नन्वेवं त्रैविध्योक्तरसंहतेत्यत	=>	ननु+एवम्+ त्रैविध्योक्तरसंहत+इति+अतः+
त्रैविध्योक्तरसंहतेत्यत आह---असिद्धेरिति	=>	त्रैविध्योक्तरसंहत+इति+अतः+ आह---असिद्धेः+इति
आह---असिद्धेरिति	=>	आह---असिद्धेः+इति
F.N.४.तन्नेति-ग	=>	F.N.४.तत्+न+इति-ग
असिद्धिलक्षणस्यातिव्याप्तिं शङ्कते----नन्विति	=>	असिद्धिलक्षणस्य+अतिव्याप्तिम्+ शङ्कते----ननु+इति
शङ्कते----नन्विति	=>	शङ्कते----ननु+इति
विरुद्ध इति	=>	विरुद्धः+ इति
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
जयदेवमतं शङ्कते---नन्विति	=>	जयदेवमतम्+ शङ्कते---ननु+इति
शङ्कते---नन्विति	=>	शङ्कते---ननु+इति
तत्तत्परामर्शादिति	=>	तत्+तत्+परामर्शात्+इति
विशकलिततत्तज्ज्ञानादित्यर्थः	=>	विशकलिततत्तज्ज्ञानात्+इति++अर्थः
कथं तर्हि	=>	कथम्+ तर्हि
तस्यानुमितिजनकत्वमित्यत आह---तदुभयेति	=>	तस्य+अनुमितिजनकत्वम्+इति+अतः+ आह---तदुभय+इति
आह---तदुभयेति	=>	आह---तदुभय+इति
व्यभिचारज्ञानविरोधित्वादिति	=>	व्यभिचारज्ञानविरोधित्वात्+इति
समाधत्ते---मैवमिति	=>	समाधत्ते---मा+एवम्+इति
व्यभिचारादीति	=>	व्यभिचारादि+इति
तादृशहेत्वाभासतोपाधित्वस्येत्यर्थः।	=>	तादृशहेत्वाभासतोपाधित्वस्य+इति+अर्थः।
संग्राहकोपाधित्वमतः	=>	संग्राहकोपाधित्वम्+अतः
भ्रमं वारयति---असिद्धेरिति	=>	भ्रमम्+ वारयति---असिद्धेः+इति
वारयति---असिद्धेरिति	=>	वारयति---असिद्धेः+इति
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
भेदपदं च	=>	भेदपदम्+ च
स्यादित्यपि	=>	स्यात्+इति+अपि
गगनारविन्दप्रसिद्धावप्याश्रयासिद्ध्युद्भावनं स्यात्	=>	गगनारविन्दप्रसिद्धौ+अपि+आश्रयासिद्ध्युद्भावनम्+ स्यात्
तत्रैवाश्रयासिद्धिरिति	=>	तत्र+एव+आश्रयासिद्धिः+इति
प्रागुक्तम्	=>	प्राक्+उक्तम्
इत्यत आह---व्योमेति	=>	इति+अतः+ आह---व्योम+इति
आह---व्योमेति	=>	आह---व्योम+इति
निषेधसाम्याभावादाह	=>	निषेधसाम्याभावात्+आह
निषिध्यत इति	=>	निषिध्यते+ इति
कथं तर्हि	=>	कथम्+ तर्हि
तत्राश्रयासिद्ध्युद्भावनमित्यत आह---तथा	=>	तत्र+अश्रयासिद्ध्युद्भावनम्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
उपजीव्यत्वादित्यापाततः,	=>	उपजीव्यत्वात्+इति+आपाततः,
कथायामप्यसिद्धिरुद्भाव्य इति	=>	कथायाम्+अपि+असिद्धिः+उद्भाव्यः+ इति
चेति	=>	च+इति
चोद्देश्यानुमितिप्रतिबन्धकत्वात्	=>	च+उद्देश्यानुमितिप्रतिबन्धकत्वात्
हेत्वाभासत्वमिति	=>	हेत्वाभासत्वम्+इति
हेत्वाभासाधिक्येति	=>	हेत्वाभासाधिक्य+इति
चानुमितिविषयाभावत्वमेव	=>	च+अनुमितिविषयाभावत्वम्+एव
तच्च	=>	तत्+च
पक्षतावच्छेदकाभावेऽपीति	=>	पक्षतावच्छेदकाभावे+अपि+इति
परामर्शेति	=>	परामर्श+इति
परामर्शविषयाभावव्याप्यवदिति	=>	परामर्शविषयाभावव्याप्यवत्+इति
जयदेवमतमाह---अत्रेति	=>	जयदेवमतम्+आह---अत्र+इति
वयं त्विति	=>	वयम्+ तु+इति
त्विति	=>	तु+इति
अत्रेदमालोचनीयम्	=>	अत्र+इदम्+आलोचनीयम्
पक्षतावच्छेदकाभावस्यानुमितिविषयाभावतया	=>	पक्षतावच्छेदकाभावस्य+अनुमितिविषयाभावतया
बाधत्वमेव	=>	बाधत्वम्+एव
कुतो न	=>	कुतः+ न
असिद्धित्वमेव	=>	असिद्धित्वम्+एव
कुत इति	=>	कुतः+ इति
व्यभिचारादेरपि	=>	व्यभिचारादेः+अपि
व्यभिचारविरुद्धभिन्नत्वविशेषितं तदिति	=>	व्यभिचारविरुद्धभिन्नत्वविशेषितम्+ तत्+इति
तदिति	=>	तत्+इति
किं तु	=>	किम्+ तु
व्यभिचारादिचतुष्टयभिन्नाभासत्वमेव	=>	व्यभिचारादिचतुष्टयभिन्नाभासत्वम्+एव
अत एवोक्तं	=>	अतः+ एव+उक्तम्+
एवोक्तं 'व्यभिचारादिचतुष्टयभिन्नहेत्वाभासत्वस्य	=>	एव+उक्तम्+ 'व्यभिचारादिचतुष्टयभिन्नहेत्वाभासत्वस्य
चैवं लिङ्गोपधानपक्षे	=>	च+एवम्+ लिङ्गोपधानपक्षे
अनुमितिविषयाभावत्वमपि	=>	अनुमितिविषयाभावत्वम्+अपि
तन्त्रमिति	=>	तन्त्रम्+इति
साक्षादनुमितिप्रतिबन्धकत्वापातेन	=>	साक्षात्+अनुमितिप्रतिबन्धकत्वापातेन
तत्पक्षस्याग्रे	=>	तत्पक्षस्य+अग्रे
बाधज्ञानत्वेनानुमितिप्रतिबन्धकत्वे	=>	बाधज्ञानत्वेन+अनुमितिप्रतिबन्धकत्वे
८.तद्व्याप्यज्ञानस्यापि	=>	८.तद्व्याप्यज्ञानस्य+अपि
प्रतिबन्धकत्वं स्यादिति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ स्यात्+इति
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
अत एव	=>	अतः+ एव
तदपि	=>	तत्+अपि
तस्मादित्यादि,	=>	तस्मात्+इत्यादि,
तदपि	=>	तत्+अपि
लाघवेनानुमिति५.विषयाभावत्वस्यैव	=>	लाघवेन+अनुमिति५.विषयाभावत्वस्य+एव
तस्याप्रयोजकत्वात्	=>	तस्य+अप्रयोजकत्वात्
साध्यस्यैव	=>	साध्यस्य+एव
साधकत्वं तत्र	=>	साधकत्वम्+ तत्र
परामर्शविघटनद्वारैवानुमितिप्रतिबन्धकत्वात्	=>	परामर्शविघटनद्वार+एव+अनुमितिप्रतिबन्धकत्वात्
चेष्टापत्तिः,	=>	च+इष्टापत्तिः,
साध्याभावो बाध	=>	साध्याभावः+ बाधः+
बाध इत्यादि	=>	बाधः+ इत्यादि
तत्रातिव्याप्त्यापत्तेः	=>	तत्र+अतिव्याप्त्यापत्तेः
अत एव	=>	अतः+ एव
साक्षादनुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयत्वं बाधत्वमिति	=>	साक्षात्+अनुमितिप्रतिबन्धकज्ञानविषयत्वम्+ बाधत्वम्+इति
बाधत्वमिति	=>	बाधत्वम्+इति
वक्ष्यमाणलक्षणं पक्षतावच्छेदकाभावसाधारणं	=>	वक्ष्यमाणलक्षणम्+ पक्षतावच्छेदकाभावसाधारणम्+
पक्षतावच्छेदकाभावसाधारणं संगच्छते	=>	पक्षतावच्छेदकाभावसाधारणम्+ संगच्छते
वस्तुतस्तु	=>	वस्तुतः+तु
बाधत्वं तथा	=>	बाधत्वम्+ तथा
असिद्धत्वमपि,	=>	असिद्धत्वम्+अपि,
साक्षात्परामर्शविघटकव्यभिचाराद्यन्यतमरूपतावश्यंभावात्	=>	साक्षात्+परामर्शविघटकव्यभिचाराद्यन्यतमरूपतावश्यंभावात्
अत एव	=>	अतः+ एव
६.साध्याविशेषस्थलेऽसाध्याभावस्योभयरूपत्वम्	=>	६.साध्याविशेषस्थले+असाध्याभावस्य+उभयरूपत्वम्
चोपधेयसंकरस्यादोषत्वेऽपि	=>	च+उपधेयसंकरस्य+अदोषत्वे+अपि
कथमुपाधिसांकर्यं न	=>	कथम्+उपाधिसांकर्यम्+ न
दोष इति	=>	दोषः+ इति
क्वचित्तयोरैक्येऽपि	=>	क्वचित्+तयोः+ऐक्ये+अपि
तावतापि	=>	तावता+अपि
हेत्वाभासान्तरत्वसंभवादिति	=>	हेत्वाभासान्तरत्वसंभवात्+इति
५.विषयतावच्छेदकस्यैव--ग	=>	५.विषयतावच्छेदकस्य+एव--ग
यद्यपीदं प्रागुक्तम्,	=>	यद्यपि+इदम्+ प्राक्+उक्तम्,
प्रागुक्तम्,	=>	प्राक्+उक्तम्,
स्पष्टीक्रियत इति	=>	स्पष्टीक्रियते+ इति
व्यभिचारिण्यपि	=>	व्यभिचारिणि+अपि
कथं व्यर्थविशेषणत्वादावित्युक्तम्	=>	कथम्+ व्यर्थविशेषणत्वादौ+इति+उक्तम्
व्यर्थविशेषणत्वादावित्युक्तम्	=>	व्यर्थविशेषणत्वादौ+इति+उक्तम्
इत्यत आह	=>	इति+अतः+ आह
---असंकीर्ण इति	=>	---असंकीर्णः+ इति
नन्वव्यभिचरितसामानाधिकरण्यसत्त्वे	=>	ननु+अव्यभिचरितसामानाधिकरण्यसत्त्वे
कथं व्याप्तिविरह	=>	कथम्+ व्याप्तिविरहः+
व्याप्तिविरह इत्यत	=>	व्याप्तिविरहः+ इति+अतः+
इत्यत आह---यथा	=>	इति+अतः+ आह---यथा
चेति	=>	च+इति
तत्सामानाधिकरण्येति	=>	तत्+सामानाधिकरण्य+इति
कथं तदभावस्य	=>	कथम्+ तदभावस्य
व्यभिचारादेरपि	=>	व्यभिचारादेः+अपि
किं च	=>	किम्+ च
तादृशान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावज्ञानस्यापि	=>	तादृश+अन्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावज्ञानस्य+अपि
प्रतिबन्धकत्वादाधिक्यम्	=>	प्रतिबन्धकत्वात्+आधिक्यम्
चाशेषसाधनाश्रयाश्रितत्वज्ञानस्य	=>	च+अशेषसाधनाश्रयाश्रितत्वज्ञानस्य
त्वन्मते	=>	त्वत्+मते
कथं तदभावो	=>	कथम्+ तत्+अभावः+
तदभावो व्याप्यत्वासिद्धः	=>	तत्+अभावः+ व्याप्यत्वासिद्धः
अवृत्तिविरुद्धस्यासंग्राह्यत्वे	=>	अवृत्तिविरुद्धस्य+असंग्राह्यत्वे
गगनं न	=>	गगनम्+ न
वह्निव्याप्यमिति	=>	वह्निव्याप्यम्+इति
ज्ञानादनुमितिप्रतिबन्धो न	=>	ज्ञानात्+अनुमितिप्रतिबन्धः+ न
किं च	=>	किम्+ च
प्रतियोगित्वाभावविशेषणतायां तदभावस्य	=>	प्रतियोगित्वाभावविशेषणतायाम्+ तदभावस्य
अभावान्तरत्वमेव	=>	अभावान्तरत्वम्+एव
अभावप्रतियोगिकाभावानङ्गीकारात्	=>	अभावप्रतियोगिकाभावान्+अङ्गीकारात्
अभावाभावोऽपि	=>	अभावाभावः+अपि
स्वीक्रियत एवेति	=>	स्वीक्रियते+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
एवं हि	=>	एवम्+ हि
घटाभावस्याप्यभावान्तरतापत्तेः	=>	घटाभावस्य+अपि+अभावान्तरतापत्तेः
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
प्रतियोगितावच्छेदककोटिमविष्टत्वात्	=>	प्रतियोगितावच्छेदककोटिम्+अविष्टत्वात्
हेतुसामानाधिकरण्यविशिष्टस्याप्रतियोगित्वस्य	=>	हेतुसामानाधिकरण्यविशिष्टस्य+अप्रतियोगित्वस्य
प्रतियोगित्वमेव	=>	प्रतियोगित्वम्+एव
घटसामानाधिकरण्यविशिष्टघटाभावाभावस्याभावान्तरतापत्तेरिति	=>	घटसामानाधिकरण्यविशिष्टघटाभावाभावस्य+अभावान्तरतापत्तेः+इति
व्यभिचारज्ञानत्वेनैव	=>	व्यभिचारज्ञानत्वेन+एव
व्यर्थविशेषणादावेव	=>	व्यर्थविशेषणादौ+एव
व्याप्यत्वासिद्धिर्न	=>	व्याप्यत्वासिद्धिः+न
अत एवोक्तं	=>	अतः+ एव+उक्तम्+
एवोक्तं मणिकृता-'व्याप्तिविरहस्तु	=>	एव+उक्तम्+ मणिकृता-'व्याप्तिविरहः+तु
मणिकृता-'व्याप्तिविरहस्तु	=>	मणिकृता-'व्याप्तिविरहः+तु
तदेतदाह---दिगिति	=>	तत्+एतत्+आह---दिक्+इति
चाभावावच्छिन्नप्रतियोगिताकोटिभावोऽपि--ग	=>	च+अभावावच्छिन्नप्रतियोगिताकोटिभावः+अपि--ग
अजन्यत्वादित्यत्र	=>	अजन्यत्वात्+इति+अत्र
स्वरूपासिद्धिं शरीरपदेन	=>	स्वरूपासिद्धिम्+ शरीरपदेन
परिहरतो मीमांसकस्य	=>	परिहरतः+ मीमांसकस्य
व्याप्यत्वासिद्ध्यापत्तेरिति	=>	व्याप्यत्वासिद्ध्यापत्तेः+इति
आचार्यग्रन्थस्यार्थः	=>	आचार्यग्रन्थस्य+अर्थः
अयथार्थत्वादिति	=>	अयथार्थत्वात्+इति
धूमो न	=>	धूमः+ न
स्यादित्यादेरारोपरूपत्वादित्यर्थः	=>	स्यात्+इत्यादेः+आरोपरूपत्वात्+इति+अर्थः
प्रतिपक्षासाधारणस्थलीयानुमितिप्रतिबन्धकज्ञानस्याप्रमात्वेऽपि	=>	प्रतिपक्षासाधारणस्थलीयानुमितिप्रतिबन्धकज्ञानस्य+अप्रमात्वे+अपि
हेत्वाभासतोपाधित्ववदत्रापि	=>	हेत्वाभासतोपाधित्ववत्+अत्र+अपि
तदुपाधित्वं स्यादित्यपरितोषादाह---अपरे	=>	तदुपाधित्वम्+ स्यात्+इति+अपरितोषात्+आह---अपरे
स्यादित्यपरितोषादाह---अपरे	=>	स्यात्+इति+अपरितोषात्+आह---अपरे
त्विति	=>	तु+इति
तदर्थेति	=>	तदर्थ+इति
धूमाभावापादनस्याप्रतिबन्धकत्वादित्यर्थः	=>	धूमाभावापादनस्य+अप्रतिबन्धकत्वात्+इति+अर्थः
अधिकबलोपस्थितिविषयातिव्याप्तेराह---प्रत्येकेति	=>	अधिकबलोपस्थितिविषयातिव्याप्तेः+आह---प्रत्येक+इति
दोषान्तरासंकीर्णेत्यर्थः	=>	दोषान्तरासंकीर्ण+इति+अर्थः
उपाध्यायसमाधानं दूषयति---अत	=>	उपाध्यायसमाधानम्+ दूषयति---अत
एवेति	=>	एव+इति
संयोगसाध्यकसद्धेतावतिव्याप्तेराह---प्रतियोगीति	=>	संयोगसाध्यकसद्धेतौ+अतिव्याप्तेः+आह---प्रतियोगि+इति
हेतुविषयतयापि	=>	हेतुविषयतया+अपि
कथं तत्प्रमैव	=>	कथम्+ तत्प्रमा+एव
तत्प्रमैव	=>	तत्प्रमा+एव
दोष इत्युक्तमित्यत	=>	दोषः+ इति+उक्तम्+इति+अतः+
इत्युक्तमित्यत आह---बाधेति	=>	इति+उक्तम्+इति+अतः+ आह---बाध+इति
आह---बाधेति	=>	आह---बाध+इति
कथं प्रमायाः	=>	कथम्+ प्रमायाः
तज्ज्ञानेऽनुमित्यप्रतिबन्धादित्यत आह--तथा	=>	तज्ज्ञाने+अनुमित्यप्रतिबन्धात्+इति+अतः+ आह--तथा
चेति	=>	च+इति
तत्प्रमाविषयकस्य	=>	तत्+प्रमाविषयकस्य
हेतुज्ञानेऽपि	=>	हेतुज्ञाने+अपि
इत्यत आह---नन्विति	=>	इति+अतः+ आह---ननु+इति
आह---नन्विति	=>	आह---ननु+इति
पक्षविशेषणाभाव एवाश्रयासिद्धेरुत्वात्	=>	पक्षविशेषणाभावः+ एव+आश्रयासिद्धेः+उक्तत्वात्
एवाश्रयासिद्धेरुत्वात्	=>	एव+आश्रयासिद्धेः+उक्तत्वात्
मूलासंगतिरित्यत आह---संप्रदायेति	=>	मूलासंगतिः+इति+अतः+ आह---संप्रदाय+इति
आह---संप्रदायेति	=>	आह---संप्रदाय+इति
तन्निश्चयोऽपि	=>	तत्+निश्चयः+अपि
तदविरोध्येवेत्यत आह---तथा	=>	तत्+विरोधी+एव+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
कथं व्याप्तिधीप्रतिबन्धकत्वमित्यत	=>	कथम्+ व्याप्तिधीप्रतिबन्धकत्वम्+इति+अतः+
व्याप्तिधीप्रतिबन्धकत्वमित्यत आह	=>	व्याप्तिधीप्रतिबन्धकत्वम्+इति+अतः+ आह
---विरोधीति	=>	---विरोधि+इति
अप्रसिद्धान्त इत्यत	=>	अप्रसिद्धान्तः+ इति+अतः+
इत्यत आह---एकदेशीति	=>	इति+अतः+ आह---एकदेशि+इति
आह---एकदेशीति	=>	आह---एकदेशि+इति
कथं तद्गोचरानुमितिः	=>	कथम्+ तद्गोचरानुमितिः
चोपनय एव	=>	च+उपनयः+ एव
४.तस्यानुमितिहेतुत्वे	=>	४.तस्य+अनुमितिहेतुत्वे
मानाभावादित्यत आह---५.प्रत्यक्षेति	=>	मानाभावात्+इति+अतः+ आह---५.प्रत्यक्ष+इति
आह---५.प्रत्यक्षेति	=>	आह---५.प्रत्यक्ष+इति
६.साध्याप्रसिद्धावपि	=>	६.साध्याप्रसिद्धौ+अपि
स्यादेवेत्यत आह---विशिष्टेति	=>	स्यात्+एव+इति+अतः+ आह---विशिष्ट+इति
आह---विशिष्टेति	=>	आह---विशिष्ट+इति
तत्प्रयुक्तेति	=>	तत्प्रयुक्त+इति
अप्रसिद्धिप्रयुक्तेत्यर्थः	=>	अप्रसिद्धिप्रयुक्त+इति+अर्थः
कथं व्यभिचारः	=>	कथम्+ व्यभिचारः
व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नसाध्याभावमादाय	=>	व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नसाध्याभावम्+आदाय
तदुक्तिरिति	=>	तदुक्तिः+इति
सिद्धान्तं तदनङ्गीकारादित्यत	=>	सिद्धान्तम्+ तत्+अनङ्गीकारात्+इति+अतः+
तदनङ्गीकारादित्यत आह---व्यधिकरणेति	=>	तत्+अनङ्गीकारात्+इति+अतः+ आह---व्यधिकरण+इति
आह---व्यधिकरणेति	=>	आह---व्यधिकरण+इति
चोपाय एव-ग	=>	च+उपायः+ एव-ग
४.तस्यानुमितिगोचरत्वे-ग	=>	४.तस्य+अनुमितिगोचरत्वे-ग
५.अत्रेति-ग	=>	५.अत्र+इति-ग
६.साध्यप्रसिद्धावपि--ग	=>	६.साध्यप्रसिद्धौ+अपि--ग
वस्तुतोऽनुमित्याभासताप्रयोजकत्वं नाभासताप्रयोजकम्,	=>	वस्तुतः+अनुमित्याभासताप्रयोजकत्वम्+ न+अभासताप्रयोजकम्,
नाभासताप्रयोजकम्,	=>	न+अभासताप्रयोजकम्,
व्यभिचारिणापि	=>	व्यभिचारिणा+अपि
सदनुमितिदर्शनादिति	=>	सदनुमितिदर्शनात्+इति
साध्याभावस्याबाधत्वेऽपि	=>	साध्याभावस्य+अबाधत्वे+अपि
तत्त्वं स्यादेवेत्यत	=>	तत्त्वम्+ स्यात्+एव+इति+अतः+
स्यादेवेत्यत आह---तथा	=>	स्यात्+एव+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
विषयाभावत्वाविशेषादिति	=>	विषयाभावत्वाविशेषात्+इति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
कथं बाधस्य	=>	कथम्+ बाधस्य
व्यभिचारस्यापि	=>	व्यभिचारस्य+अपि
संभवादित्यत आह----तथा	=>	संभवात्+इति+अतः+ आह----तथा
चेति	=>	च+इति
नन्वनुमितावुपनीतभाने	=>	ननु+अनुमितौ+उपनीतभाने
मानाभावेऽपि	=>	मानाभावे+अपि
किमायातमित्यत आह---तथा	=>	किम्+अयातम्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
चन्दनमिति	=>	चन्दनम्+इति
चात्र	=>	च+अत्र
विवादाभावप्रसङ्गादित्यनुशयादाह--लाघवेनेति	=>	विवादाभावप्रसङ्गात्+इति+अनुशयात्+आह--लाघवेन+इति
सामान्यतो लघुत्वादित्यर्थः	=>	सामान्यतः+ लघुत्वात्+इति+अर्थः
लघुत्वादित्यर्थः	=>	लघुत्वात्+इति+अर्थः
भूत्तत्रापि	=>	भूत्+तत्र+अपि
कर्त्रैक्यमनुमितिविषय इत्यत	=>	कर्त्रा+एक्यम्+अनुमितिविषयः+ इति+अतः+
इत्यत आह---यथा	=>	इति+अतः+ आह---यथा
चेति।	=>	च+इति।
यद्यपिलाघवादि६.ज्ञानानन्तरभाविलघ्वर्थविषयकत्वावच्छेदेनैव	=>	यद्यपिलाघवादि६.ज्ञानानन्तरभाविलघ्वर्थविषयकत्वावच्छेदेन+एव
हेतुत्वं वक्ष्यत	=>	हेतुत्वम्+ वक्ष्यते+
वक्ष्यत इति	=>	वक्ष्यते+ इति
तदवष्टम्भेनानुमितिमात्रे	=>	तदवष्टम्भेन+अनुमितिमात्रे
लाघवोपनीतैकमात्र	=>	लाघवोपनीत+एकमात्र
बाधावतारदशायां नानुमितिविषयत्वमिति	=>	बाधावतारदशायाम्+ न+अनुमितिविषयत्वम्+इति
नानुमितिविषयत्वमिति	=>	न+अनुमितिविषयत्वम्+इति
तत्रैव	=>	तत्र+एव
हेत्वाभासत्वमित्यत्र	=>	हेत्वाभासत्वम्+इति+अत्र
अत एवेत्यादि	=>	अतः+ एव+इत्यादि
एवेत्यादि	=>	एव+इत्यादि
मणेरयमर्थः---शब्दपक्षकद्रव्याश्रितत्वानुमानं यदा	=>	मणेः+अयम्+अर्थः---शब्दपक्षकद्रव्याश्रितत्वानुमानम्+ यदा
पृथिव्यादिरूपविशेषानुमापकं तदा	=>	पृथिव्यादिरूपविशेषानुमापकम्+ तदा
तस्याभासत्वम्	=>	तस्य+आभासत्वम्
तदाभासतायां च	=>	तत्+आभासतायाम्+ च
शब्दो नाकाशाश्रितः	=>	शब्दः+ न+आकाशाश्रितः
नाकाशाश्रितः	=>	न+आकाशाश्रितः
बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वादित्यनुमानाभासत्वमेव	=>	बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्+इति+अनुमानाभासत्वम्+एव
प्रयोजकमिति	=>	प्रयोजकम्+इति
दोषत्वमिति	=>	दोषत्वम्+इति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
९.बाधकानुमानगतमाभासत्वं भवतु	=>	९.बाधकानुमानगतम्+आभासत्वम्+ भवतु
किमायातमित्यत आह---तथा	=>	किम्+आयातम्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
१०.बाधकगताभासत्वमेव	=>	१०.बाधकगताभासत्वम्+एव
दोष इत्यत्र	=>	दोषः+ इति+यत्र
इत्यत्र	=>	इति+यत्र
हेतुमाह---सामान्यत इति	=>	हेतुम्+आह---सामान्यतः+ इति
साध्याभावपरत्वभ्रमं वारयति---बाधकेति	=>	साध्याभावपरत्वभ्रमम्+ वारयति---बाधक+इति
वारयति---बाधकेति	=>	वारयति---बाधक+इति
७.लाघवोपयुक्तो--ग	=>	७.लाघवोपयुक्तः+--ग
तदव्याप्यत्वादसंगतिमाशङ्क्याह---वह्निरिति	=>	तत्+अव्याप्यत्वात्+असंगतिम्+आशङ्क्य+आह---वह्निः+इति
व्यभिचारज्ञानसत्वेऽपि	=>	व्यभिचारज्ञानसत्वे+अपि
सत्प्रतिपक्षत्वाभावाच्च	=>	सत्प्रतिपक्षत्वाभावात्+च
दोषान्तरमावश्यकमित्यत आह---वस्तुत	=>	दोषान्तरम्+आवश्यकम्+इति+अतः+ आह---वस्तुतः+
आह---वस्तुत इति	=>	आह---वस्तुतः+ इति
अन्यथासिद्धत्वं नामाप्रमाणत्वम्	=>	अन्यथासिद्धत्वम्+ नामाप्रमाणत्वम्
अत एव---बाधस्य	=>	अतः+ एव---बाधस्य
प्रतिबन्धकत्वाकल्पनादित्यर्थः	=>	प्रतिबन्धकत्वाकल्पनात्+इति+अर्थः
हेत्वाभासान्तरत्वमिष्टमेवेत्यत आह--पक्षेति	=>	हेत्वाभासान्तरत्वम्+इष्टम्+एव+इति+अतः+ आह--पक्ष+इति
आह--पक्षेति	=>	आह--पक्ष+इति
त्वन्मते	=>	त्वत्+मते
बाधत्वानङ्गीकारादिति	=>	बाधत्वानङ्गीकारात्+इति
प्रमात्वनिश्चयं विना	=>	प्रमात्वनिश्चयम्+ विना
अर्थनिश्चायकत्वाभावेऽपि	=>	अर्थनिश्चायकत्वाभावे+अपि
तन्निश्चयरूपतया	=>	तत्+निश्चयरूपतया
व्यभिचारनिश्चयत्वं स्यादेवेत्यत	=>	व्यभिचारनिश्चयत्वम्+ स्यात्+एव+इति+अतः+
स्यादेवेत्यत आह--ज्ञानेति	=>	स्यात्+एव+इति+अतः+ आह--ज्ञान+इति
आह--ज्ञानेति	=>	आह--ज्ञान+इति
अर्थनिश्चयरूपत्वे---तत्कार्यप्रवृत्त्यदिहेतुत्व इत्यर्थः	=>	अर्थनिश्चयरूपत्वे---तत्कार्यप्रवृत्त्यादिहेतुत्वे+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
एवमग्रेऽपि	=>	एवम्+अग्रे+अपि
व्यभिचारनिश्चयत्वेनैव	=>	व्यभिचारनिश्चयत्वेन+एव
तन्निश्चयस्यानुमितिप्रतिबन्धकतया	=>	तन्निश्चयस्य+अनुमितिप्रतिबन्धकतया
अधिकबलत्वं तत्राप्रयोजकम्	=>	अधिकबलत्वम्+ तत्र+अप्रयोजकम्
तत्राप्रयोजकम्	=>	तत्र+अप्रयोजकम्
साध्याभावो बाध	=>	साध्याभावः+ बाधः+
बाध इति	=>	बाधः+ इति
तं प्रति	=>	तम्+ प्रति
साध्याभावनिश्चयाभिप्रायेणाधिकबलत्वाभिधानमिति	=>	साध्याभावनिश्चयाभिप्रायेण+अधिकबलत्वाभिधानम्+इति
तन्निश्चये	=>	तत्+निश्चये
हेतुत्वेनाधिकबलत्वेन	=>	हेतुत्वेन+अधिकबलत्वेन
वेति	=>	वा+इति
विकल्पानुपपत्तेरित्यत आह---अत्रेति	=>	विकल्पानुपपत्तेः+इति+अतः+ आह---अत्र+इति
आह---अत्रेति	=>	आह---अत्र+इति
अधिकं प्रमात्वनिश्चयरूपं	=>	अधिकम्+ प्रमात्वनिश्चयरूपम्+
प्रमात्वनिश्चयरूपं बलं	=>	प्रमात्वनिश्चयरूपम्+ बलम्+
बलं यस्य	=>	बलम्+ यस्य
साध्याभावनिश्चयस्येत्यङ्गीकारे	=>	साध्याभावनिश्चयस्य+इति+अङ्गीकारे
तद्बलस्य	=>	तत्+बलस्य
प्रमात्वनिश्चयधर्मत्वं न	=>	प्रमात्वनिश्चयधर्मत्वम्+ न
ग्रन्थासंगतिरित्यत आह---अधिकेति	=>	ग्रन्थासंगतिः+इति+अतः+ आह---अधिक+इति
आह---अधिकेति	=>	आह---अधिक+इति
असिद्धिरिति	=>	असिद्धिः+इति
अज्ञानासिद्धिरित्यर्थः	=>	अज्ञानासिद्धिः+इति+अर्थः
स्मृत्यनुभवसामग्र्योरनुभवसामग्र्या	=>	स्मृत्यनुभवसामग्र्योः+अनुभवसामग्र्या
पूर्वतोऽनुमितिसामग्र्या	=>	पूर्वतः+अनुमितिसामग्र्या
बलवत्त्वाच्च	=>	बलवत्त्वात्+च
६.परामर्शानुमितिरेव	=>	६.परामर्शानुमितिः+एव
किं च	=>	किम्+ च
साध्याभावविषयत्वमेव	=>	साध्याभावविषयत्वम्+एव
ज्ञानं प्रतिबन्धकम्,	=>	ज्ञानम्+ प्रतिबन्धकम्,
स्मृतेस्तत्कालीनसाध्याभावावगाहित्वं,	=>	स्मृतेः+तत्कालीनसाध्याभावावगाहित्वं,
पूर्वं तेन	=>	पूर्वम्+ तेन
शाब्दज्ञानमित्युक्तं,	=>	शाब्दज्ञानम्+इति+उक्तं,
F.N.५.सर्वत्रानुमिति-ग	=>	F.N.५.सर्वत्र+अनुमिति-ग
६.परामर्शादनुमिति-ग	=>	६.परामर्शात्+अनुमिति-ग
प्रतिबन्धकत्वमिति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इति
शाब्दप्रतिबन्धानापत्तेरित्यपरितोषादाह---किं चेति	=>	शाब्दप्रतिबन्धानापत्तेः+इति+अपरितोषात्+आह---किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
शाब्दज्ञानेऽप्ययोग्यतानिश्चयो न	=>	शाब्दज्ञाने+अपि+अयोग्यतानिश्चयः+ न
तन्निश्चयेऽपि	=>	तत्+निश्चये+अपि
तदनुवादाद्यनुपपत्तेः	=>	तत्+अनुवादाद्यनुपपत्तेः
अत एवोक्तम्---'अत्यन्तासत्यपि	=>	अतः+ एव+उक्तम्---'अत्यन्त+असति+अपि
एवोक्तम्---'अत्यन्तासत्यपि	=>	एव+उक्तम्---'अत्यन्त+असति+अपि
ह्यर्थे	=>	हि+अर्थे
ज्ञानं शब्दः	=>	ज्ञानम्+ शब्दः
प्रवृत्त्याद्यभावश्चाप्रामाण्यशङ्कादिनाप्युपपद्यते	=>	प्रवृत्त्याद्यभावः+च+अप्रामाण्यशङ्कादिना+अपि+उपपद्यते
किं च	=>	किम्+ च
तन्निश्चय१०.प्रतिबध्यतावच्छेदकं शाब्दत्वम्,	=>	तत्+निश्चय१०.प्रतिबध्यतावच्छेदकम्+ शाब्दत्वम्,
स्मृतेरपि	=>	स्मृतेः+अपि
तदपेक्षया	=>	तत्+अपेक्षया
शाब्दत्वस्यैव	=>	शाब्दत्वस्य+एव
लघुत्वादित्यनुशयादाह----अपि	=>	लघुत्वात्+इति+अनुशयात्+आह----अपि
चेति	=>	च+इति
नन्वेतदयुक्तम्	=>	ननु+एतत्+अयुक्तम्
हेतुसाध्याभावसामानाधिकरण्यविषयकत्वस्यावश्यकतया	=>	हेतुसाध्याभावसामानाधिकरण्यविषयकत्वस्य+आवश्यकतया
पूर्वोत्पन्नपरामर्शविषयकाप्रामाण्यसंशयादिकमन्तरेणोत्पत्त्यनुपपत्तेः	=>	पूर्वोत्पन्नपरामर्शविषयकाप्रामाण्यसंशयादिकम्+अन्तरेण+उत्पत्त्यनुपपत्तेः
तदभावप्रत्यक्षविरोधित्वाच्च	=>	तत्+अभावप्रत्यक्षविरोधित्वात्+च
यत्रानुमितिरूपपरामर्शानन्तरं पक्षे	=>	यत्र+अनुमितिरूपपरामर्शानन्तरम्+ पक्षे
तत्राप्रामाण्यशङ्कादिकमन्तरेणापि	=>	तत्र+अप्रामाण्यशङ्कादिकम्+अन्तरेण+अपि
तत्संभव एवेति	=>	तत्संभवः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
पीतिमादिज्ञानवत्	=>	पीतिम्+आदिज्ञानवत्
तज्ज्ञानस्यानुमित्यप्रतिबन्धकत्वात्	=>	तत्+ज्ञानस्य+अनुमित्यप्रतिबन्धकत्वात्
नाप्रामाण्यशङ्का	=>	न+अप्रामाण्यशङ्का
तच्छङ्काऽवश्यकीति	=>	तत्+शङ्का+आवश्यकी+इति
कारणाभावादेव	=>	कारणाभावात्+एव
नानुमितिः,	=>	न+अनुमितिः,
प्रतिबन्धकवशादित्यस्वरसादाह---यत्र	=>	प्रतिबन्धकवशात्+इति+अतः+स्वरसादाह---यत्र
चेति	=>	च+इति
४.पाण्डरवह्न्यभावान्यत्वादिति	=>	४.पाण्डरवह्न्यभावान्यत्वात्+इति
४.पाण्डरवह्न्यभावत्वादिति--ग	=>	४.पाण्डरवह्न्यभावत्वात्+इति--ग
एवं चेति	=>	एवम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
अपीतत्वज्ञानस्यैव	=>	अपीतत्वज्ञानस्य+एव
प्रतिबन्धकत्वापातादित्यर्थः	=>	प्रतिबन्धकत्वापातात्+इति+अर्थः
नन्वेवं गौरवमित्यत	=>	ननु+एवम्+ गौरवम्+इति+अतः+
गौरवमित्यत आह---उत्तेजकत्वेति	=>	गौरवम्+इति+अतः+ आह---उत्तेजकत्व+इति
आह---उत्तेजकत्वेति	=>	आह---उत्तेजकत्व+इति
आवश्यकतामाह--	=>	आवश्यकताम्+आह--
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
सत्येव	=>	सति+एव
दोषान्तरमाह---अनवस्थेति	=>	दोषान्तरम्+आह---अनवस्था+इति
रजतज्ञानानन्तरं तदभावज्ञानदर्शनेन	=>	रजतज्ञानानन्तरम्+ तदभावज्ञानदर्शनेन
प्रमात्वग्रह एव	=>	प्रमात्वग्रहः+ एव
तदभावज्ञानं न	=>	तत्+अभावज्ञानम्+ न
तच्छङ्काशून्यस्य	=>	तत्+शङ्काशून्यस्य
सत्त्वादित्यत आह---एवमिति	=>	सत्त्वात्+इति+अतः+ आह---एवम्+इति
आह---एवमिति	=>	आह---एवम्+इति
अन्येषां समाधानं	=>	अन्येषाम्+ समाधानम्+
समाधानं निरस्यति---न	=>	समाधानम्+ निरस्यति---न
त्विति	=>	तु+इति
चेति	=>	च+इति
पाठस्तत्रापि	=>	पाठः+तत्र+अपि
त्वित्यर्थः	=>	तु+इति+अर्थः
नैवमिति	=>	न+एवम्+इति
किं तु	=>	किम्+ तु
तदेत्यर्थः	=>	तत्+इति+अर्थः
इष्टापत्तिमाशङ्क्याह--२.तथा	=>	इष्टापत्तिम्+आशङ्क्य+आह--२.तथा
चेति	=>	च+इति
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
तामाशङ्क्याह---ततश्चेति	=>	ताम्+आशङ्क्य+आह---ततः+च+इति
तदपि	=>	तत्+अपि
नासिद्धत्वमित्युक्तमेवेत्यतो दोषान्तरमाह---यदि	=>	न+असिद्धत्वम्+इति+उक्तम्+एव+इति+अतः+ दोषान्तरम्+आह---यदि
दोषान्तरमाह---यदि	=>	दोषान्तरम्+आह---यदि
चेति	=>	च+इति
अनन्यथासिद्धेति	=>	अनन्यथासिद्ध+इति
अप्रामाण्यशङ्कानास्कन्दितेत्यर्थः	=>	अप्रामाण्यशङ्कान्+आस्कन्दित+इति+अर्थः
बाधस्थलीयपरामर्शस्यापि	=>	बाधस्थलीयपरामर्शस्य+अपि
तच्छङ्काशून्यतया	=>	तत्+शङ्काशून्यतया
अधिकबलत्वापत्तिरित्यत आह----वस्तुत	=>	अधिकबलत्वापत्तिः+इति+अतः+ आह----वस्तुतः+
आह----वस्तुत इति	=>	आह----वस्तुतः+ इति
नन्वेकत्र	=>	ननु+एकत्र
तद्ग्रहोऽपि	=>	तद्ग्रहः+अपि
संभवत्येवेत्यत आह---अपसिद्धान्तादिति	=>	संभवति+एव+इति+अतः+ आह---अपसिद्धान्तात्+इति
आह---अपसिद्धान्तादिति	=>	आह---अपसिद्धान्तात्+इति
तदज्ञानदशायामनुमित्यप्रतिबन्धापत्तिश्चेति	=>	तत्+अज्ञानदशायाम्+अनुमित्यप्रतिबन्धापत्तिः+च+इति
चापसिद्धान्तोऽपीत्याह---अत एवेति	=>	च+अपसिद्धान्तः+अपि+इति+आह---अतः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
नन्वेवं शाब्दोऽपि	=>	ननु+एवम्+ शाब्दः+अपि
शाब्दोऽपि	=>	शाब्दः+अपि
तत्प्रमात्वग्रहो न	=>	तत्+प्रमात्वग्रहः+ न
स्यादित्यत आह--अत	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह--अतः+
आह--अत एवेति	=>	आह--अतः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
प्रमात्वं यदि	=>	प्रमात्वम्+ यदि
तद्वद्विशेष्यकत्वं तदाह--तज्ज्ञानस्येति	=>	तद्वद्विशेष्यकत्वम्+ तत्+आह--तज्ज्ञानस्य+इति
तदाह--तज्ज्ञानस्येति	=>	तत्+आह--तज्ज्ञानस्य+इति
तदाह--अन्ययेति।	=>	तत्+आह--अन्य+इति।
उपाध्ययोक्तदोषमाह---अत्रेति	=>	उपाध्ययोक्तदोषम्+आह---अत्र+इति
भ्रमरूपेति	=>	भ्रमरूप+इति
प्रसिद्धवह्न्यभावेऽपि	=>	प्रसिद्धवह्न्यभावे+अपि
तद्विषयकज्ञानं ११.प्रमैव	=>	तद्विषयकज्ञानम्+ ११.प्रमा+एव
११.प्रमैव	=>	११.प्रमा+एव
यदवच्छेदकावच्छिन्नमस्ति	=>	यत्+अवच्छेदकावच्छिन्नम्+अस्ति
तज्ज्ञानं प्रमेति	=>	तज्ज्ञानम्+ प्रमा+इति
प्रमेति	=>	प्रमा+इति
तल्लक्षणत्वादिति	=>	तल्लक्षणत्वात्+इति
यदस्ति	=>	यत्+अस्ति
तज्ज्ञानमित्येव	=>	तज्ज्ञानम्+इति+एव
तल्लक्षणत्वादिति	=>	तल्लक्षणत्वात्+इति
जयदेवसमाधिमाह---मैवमिति	=>	जयदेवसमाधिम्+आह---मा+एवम्+इति
एककर्तृकत्वेति	=>	एककर्तृकत्व+इति
एकमात्रकर्तृकत्वेत्यर्थः	=>	एकमात्रकर्तृकत्व+इति+अर्थः
कर्त्रन्तरविरहस्यानुमितिविषयत्वे	=>	कर्त्रन्तरविरहस्य+अनुमितिविषयत्वे
एककर्तृकत्वमनुमितिविषयः,	=>	एककर्तृकत्वम्+अनुमितिविषयः,
भ्रमत्वमिति	=>	भ्रमत्वम्+इति
ईश्वरानुमानेऽप्येकमात्रकर्तृकस्यासिद्धिप्रसङ्गात्	=>	ईश्वरानुमाने+अपि+एकमात्रकर्तृकस्य+असिद्धिप्रसङ्गात्
एतदस्वरसादाह---वह्निमानिति	=>	एतदस्वरसात्+आह---वह्निमान्+इति
भ्रमत्वमिष्टमेवेत्यत आह---वह्न्यंशेऽपीति	=>	भ्रमत्वम्+इष्टम्+एव+इति+अतः+ आह---वह्न्यंशे+अपि+इति
आह---वह्न्यंशेऽपीति	=>	आह---वह्न्यंशे+अपि+इति
अत एवेति	=>	अतः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
उक्तानुमितेर्भ्रमत्वानुपपत्तेरेवेत्यर्थः	=>	उक्तानुमितेः+भ्रमत्वानुपपत्तेः+एव+इति+अर्थः
नन्वेवं गुणाभावेऽनुमितिप्रमात्वमाकस्मिकं	=>	ननु+एवम्+ गुणाभावे+अनुमितिप्रमात्वम्+एकस्मिकम्+
गुणाभावेऽनुमितिप्रमात्वमाकस्मिकं स्यादित्यत	=>	गुणाभावे+अनुमितिप्रमात्वम्+एकस्मिकम्+ स्यात्+इति+अतः+
स्यादित्यत आह---तस्मादिति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---तस्मात्+इति
आह---तस्मादिति	=>	आह---तस्मात्+इति
तत्रेति	=>	तत्र+इति
२.अबाधितत्वभ्रमानुत्पत्तावित्यर्थः	=>	२.अबाधितत्वभ्रमानुत्पत्तौ+इति+अर्थः
कारणाभावात्कार्याभावोपपत्तौ	=>	कारणाभावात्+कार्याभावोपपत्तौ
प्रतिबन्धकत्वमित्यत आह---अन्यथेति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इति+अतः+ आह---अन्यथा+इति
आह---अन्यथेति	=>	आह---अन्यथा+इति
चानुमित्यनुत्पादव्याप्यत्वमेव	=>	च+अनुमित्यनुत्पादव्याप्यत्वम्+एव
तच्च	=>	तत्+च
बाधज्ञानेऽप्यस्तीति	=>	बाधज्ञाने+अपि+अस्ति+इति
चेति	=>	च+इति
यत्सामान्ये	=>	यत्+सामान्ये
यत्सामान्यमिति	=>	यत्+सामान्यम्+इति
तत्प्रमापि	=>	तत्+प्रमापि
हेतुरिति	=>	हेतुः+इति
बाधकाभावेऽपि	=>	बाधकाभावे+अपि
साधकाभावान्न	=>	साधकाभावात्+न
कारणतेत्यत आह----गुणानुरोधेनेति	=>	कारणत+इति+अतः+ आह----गुणानुरोधेन+इति
आह----गुणानुरोधेनेति	=>	आह----गुणानुरोधेन+इति
गुणानुरोधेनाबाधितत्वप्रमाया अनुमितिविशेषहेतुत्वे	=>	गुणानुरोधेनाबाधितत्वप्रमायाः+ अनुमितिविशेषहेतुत्वे
यद्विशेषयोरिति	=>	यत्+विशेषयोः+इति
१०.तज्ज्ञानस्यानुमितिमात्रहेतुत्वमित्यर्थः	=>	१०.तत्+ज्ञानस्य+अनुमितिमात्रहेतुत्वम्+इति+अर्थः
नन्वत्रेष्टापत्तिरित्यस्वरसादाह---अभावेति	=>	ननु+अत्र+इष्टापत्तिः+इति+अस्वरसात्+आह---अभाव+इति
चेति	=>	च+इति
ग्राह्याभावज्ञानत्वस्यैव	=>	ग्राह्याभावज्ञानत्वस्य+एव
प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्वकल्पनादिति	=>	प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्वकल्पनात्+इति
बाधज्ञानेति	=>	बाधज्ञान+इति
तन्निश्चयेत्यर्थः	=>	तत्+निश्चय+इति+अर्थः
अत्रेदं चिन्त्यम्---बाधज्ञानाभावहेतुतायामनन्यथासिद्धत्वमात्रं	=>	अत्र+इदम्+ चिन्त्यम्---बाधज्ञानाभावहेतुतायाम्+अनन्यथासिद्धत्वमात्रम्+
चिन्त्यम्---बाधज्ञानाभावहेतुतायामनन्यथासिद्धत्वमात्रं कल्पनीयम्	=>	चिन्त्यम्---बाधज्ञानाभावहेतुतायाम्+अनन्यथासिद्धत्वमात्रम्+ कल्पनीयम्
तत्रोभयसिद्धत्वात्	=>	तत्र+उभयसिद्धत्वात्
नियतपूर्ववर्तित्वमनन्यथासिद्धत्वं च	=>	नियतपूर्ववर्तित्वम्+अनन्यथासिद्धत्वम्+ च
कल्पनीयमित्यपि	=>	कल्पनीयम्+इति+अपि
ग्राह्याभावव्याप्याभावज्ञानमप्यनुमितिहेतुः	=>	ग्राह्याभावव्याप्याभावज्ञानम्+अनुमितिहेतुः
तज्ज्ञानासंभवेन	=>	तत्+ज्ञानासंभवेन
तदभावव्याप्यज्ञानाभावोऽपि	=>	तदभावव्याप्यज्ञानाभावः+अपि
हेतुर्न	=>	हेतुः+न
हेतुत्वमिति	=>	हेतुत्वम्+इति
हेतुत्वमिति	=>	हेतुत्वम्+इति
किं चाबाधितत्वज्ञानहेतुतायां	=>	किम्+ च+अबाधितत्वज्ञानहेतुतायाम्+
चाबाधितत्वज्ञानहेतुतायां बाधज्ञानस्य	=>	च+अबाधितत्वज्ञानहेतुतायाम्+ बाधज्ञानस्य
साक्षादनुमितिविरोधित्वमिति	=>	साक्षात्+अनुमितिविरोधित्वम्+इति
सिद्धान्तो व्याकुप्येत	=>	सिद्धान्तः+ व्याकुप्येत
परामर्शानन्तरं १.पक्षे	=>	परामर्शानन्तरम्+ १.पक्षे
साध्याभावज्ञानं तत्रापि	=>	साध्याभावज्ञानम्+ तत्र+अपि
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
पूर्वोत्पन्नपक्षीयसाध्यं२.संशयस्याबाधितत्वज्ञानरूपतया	=>	पूर्वोत्पन्नपक्षीयसाध्यं२.संशयस्य+अबाधितत्वज्ञानरूपतया
तत्राप्यनुमित्यापत्तिः	=>	तत्र+अपि+अनुमित्यापत्तिः
किं चानुमानिकबाधज्ञानेऽपि	=>	किम्+ च+अनुमानिकबाधज्ञाने+अपि
चानुमानिकबाधज्ञानेऽपि	=>	च+अनुमानिकबाधज्ञाने+अपि
प्रत्यक्षेणाबाधितत्वज्ञानसंभवेन	=>	प्रत्यक्षेण+अबाधितत्वज्ञानसंभवेन
तत्राप्यनुमित्यापत्तिः	=>	तत्र+अपि+अनुमित्यापत्तिः
तत्राबाधितत्वज्ञानमप्रामाण्यशङ्कास्कन्दितमेव,	=>	तत्र+अबाधितत्वज्ञानम्+अप्रामाण्यशङ्कास्कन्दितम्+एव,
तदनास्कन्दितं,	=>	तत्+अनास्कन्दितं,
३.कारणमिति	=>	३.कारणम्+इति
अबाधितत्वसंशयस्यानुमित्यहेतुत्वापत्तेः	=>	अबाधितत्वसंशयस्य+अनुमित्यहेतुत्वापत्तेः
संशयोऽप्रमेति	=>	संशयः+अप्रमा+इति
ज्ञानेऽप्यनुमितिदर्शनात्	=>	ज्ञाने+अपि+अनुमितिदर्शनात्
किं च	=>	किम्+ च
घनगर्जितादावनुमितिर्न	=>	घनगर्जितादौ+अवनुमितिः+न
संशयरूपस्यापि	=>	संशयरूपस्य+अपि
तज्ज्ञानस्याभावात्	=>	तत्+ज्ञानस्य+अभावात्
तत्रानुमितिरेव	=>	तत्र+अनुमितिः+एव
नेति	=>	न+इति
पक्षताग्रन्थिविरोधाच्च	=>	पक्षताग्रन्थिविरोधात्+च
चेश्वरीयं तज्ज्ञानं	=>	च+ईश्वरीयम्+ तत्+ज्ञानम्+
तज्ज्ञानं तत्रेति	=>	तत्+ज्ञानम्+ तत्र+इति
तत्रेति	=>	तत्र+इति
बाधावतारेऽपि	=>	बाधावतारे+अपि
व्यधिकरणाबाधितत्वज्ञानमादायानुमित्यापत्या	=>	व्यधिकरणाबाधितत्वज्ञानम्+आदायानुमित्यापत्या
सामानाधिकरण्यस्यैव	=>	सामानाधिकरण्यस्य+एव
तन्निश्चयस्यैव	=>	तत्+निश्चयस्य+एव
चैवं योग्यताज्ञानमपि	=>	च+एवम्+ योग्यताज्ञानम्+अपि
योग्यताज्ञानमपि	=>	योग्यताज्ञानम्+अपि
हेतुरिति	=>	हेतुः+इति
अत एवाबाधितत्वप्रमापि	=>	अतः+ एव+अबाधितत्वप्रमा+अपि
एवाबाधितत्वप्रमापि	=>	एव+अबाधितत्वप्रमा+अपि
व्यभिचारादिति	=>	व्यभिचारात्+इति
३.तत्कारणमिति-ग	=>	३.तत्+कारणम्इति-ग
बाधान्न	=>	बाधात्+न
ज्ञानं तत्रेति--ग	=>	ज्ञानम्+ तत्र+इति--ग
तत्रेति--ग	=>	तत्र+इति--ग
एतदस्वरसादाह---तद्धेतुत्वेति	=>	एतत्+अस्वरसात्+आह---तत्+हेतुत्व+इति
पक्षतावच्छेदकावच्छेदेनेत्युक्तम्	=>	पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन+इति+उक्तम्
तत्सिद्धये	=>	तत्+सिद्धये
साध्यपदं विहाय	=>	साध्यपदम्+ विहाय
ज्ञाप्येत्युक्तम्	=>	ज्ञाप्य+इति+उक्तम्
बाधितानामप्याकारान्तरेणानुमितिविषयत्वं स्यादित्युक्तमित्यत	=>	बाधितानाम्+अपि+अकारान्तरेण+अनुमितिविषयत्वम्+ स्यात्+इति+उक्तम्+इति+अतः+
स्यादित्युक्तमित्यत आह---समानेति	=>	स्यात्+इति+उक्तम्+इति+अतः+ आह---समान+इति
आह---समानेति	=>	आह---समान+इति
आवश्यकतामेवाह---अन्यथेति	=>	आवश्यकताम्+एव+आह---अन्यथा+इति
यावद्विशेषाभावस्य	=>	यावत्+विशेषाभावस्य
तज्ज्ञानस्यापि	=>	तत्+ज्ञानस्य+अपि
यद्धीरिति	=>	यद्धीः+इति
प्रतिबन्धकत्वमिति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इति
तदज्ञानदशायामनुमित्यापत्तेः	=>	तत्+अज्ञानदशायाम्+अनुमित्यापत्तेः
नन्वनुमितिपूर्वसमये	=>	ननु+अनुमितिपूर्वसमये
६.निश्चयानियमान्नैतदुपपद्यत इत्यत	=>	६.निश्चयानियमात्+न+एतत्+उपपद्यते+ इति+अतः+
इत्यत आह---ज्ञानं	=>	इति+अतः+ आह---ज्ञानम्+
आह---ज्ञानं चेति	=>	आह---ज्ञानम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
पर्वतो वह्निमान्न	=>	पर्वतः+ वह्निमात्+न
वह्निमान्न	=>	वह्निमात्+न
वेति	=>	वा+इति
पर्वतत्वं स्वरूपेणैव	=>	पर्वतत्वम्+ स्वरूपेण+एव
स्वरूपेणैव	=>	स्वरूपेण+एव
पर्वतत्वं वह्निरित्यप्रतीतेः	=>	पर्वतत्वम्+ वह्निः+इति+अप्रतीतेः
वह्निरित्यप्रतीतेः	=>	वह्निः+इति+अप्रतीतेः
पर्वतत्ववैशिष्ट्यभानेऽपि	=>	पर्वतत्ववैशिष्ट्यभाने+अपि
वह्न्यर्थिप्रवृत्यह्नपपत्तेश्चेत्यस्वरसादाह---वह्निमत्त्वेनेति	=>	वह्न्यर्थिप्रवृत्यह्नपपत्तेः+च+इति+अस्वरसात्+आह---वह्निमत्त्वेन+इति
७.निश्चयान्नैतत्--ग	=>	७.निश्चयात्+न+एतत्--ग
कुतस्तद्विषयाभेदारोपः	=>	कुतः+तद्विषयाभेदारोपः
किं च	=>	किम्+ च
रूपसंशयो रूपत्वपुरस्कारेण	=>	रूपसंशयः+ रूपत्वपुरस्कारेण
प्रसिद्धरूपविषयो न	=>	प्रसिद्धरूपविषयः+ न
विशेषरूपाणां तद्रूपत्वेन	=>	विशेषरूपाणाम्+ तद्रूपत्वेन
प्रतिबन्धकत्वाच्चेत्यपरितोषादाह---वस्तुतस्त्विति	=>	प्रतिबन्धकत्वात्+च+इति+अपरितोषात्+आह---वस्तुतस्तु+इति
भिन्नप्रकारकेति	=>	भिन्नप्रकारक+इति
सामानविषयकेत्यपि	=>	सामानविषयक+इति+अपि
चात्रैव	=>	च+अत्र+एव
व्यभिचारान्न	=>	व्यभिचारात्+न
पक्षवृत्तित्वं नेत्यादिपूर्वोक्तबाधस्थले	=>	पक्षवृत्तित्वम्+ न+इति+आदिपूर्वोक्तबाधस्थले
नेत्यादिपूर्वोक्तबाधस्थले	=>	न+इति+आदिपूर्वोक्तबाधस्थले
समानप्रकारकत्वेनापि	=>	समानप्रकारकत्वेन+अपि
प्रतिबन्धकत्वमित्यनुगतप्रतिबन्धकतावच्छेदकस्यानिरूपणात्	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+अनुगतप्रतिबन्धकतावच्छेदकस्य+अनिरूपणात्
तद्बाधत्वेनैव	=>	तद्बाधत्वेन+एव
प्रतिबन्धकत्वमित्यर्थः	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इति+अर्थः
यत्त्विति	=>	यत्तु+इति
सामानविषयकत्वेनैव	=>	सामानविषयकत्वेन+एव
चैवं भ्रमानुमित्यनुपपत्तिरित्याह	=>	च+एवम्+ भ्रमानुमित्यनुपपत्तिः+इति+आह
भ्रमानुमित्यनुपपत्तिरित्याह	=>	भ्रमानुमित्यनुपपत्तिः+इति+आह
बाधित इति	=>	बाधितः+ इति
बाधितस्यापि	=>	बाधितस्य+अपि
निदर्शनमाह---दोषप्राबल्येनेति	=>	निदर्शनम्+आह---दोषप्राबल्येन+इति
प्रसिद्धवह्न्यभानमेव	=>	प्रसिद्धवह्न्यभानम्+एव
मानमित्यत आह---तादृशेति	=>	मानम्+इति+अतः+ आह---तादृश+इति
आह---तादृशेति	=>	आह---तादृश+इति
प्रतिबन्धकत्वमिति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इति
नोक्तदोष इति	=>	न+उक्तदोषः+ इति
हेत्वाभासतैव	=>	हेत्वाभासता+एव
अविशेषितप्रतिबन्धकत्वाभावादिति	=>	अविशेषितप्रतिबन्धकत्वाभावात्+इति
गतिरित्यत आह---अत	=>	गतिः+इति+अतः+ आह---अत
एवेति	=>	एव+इति
प्रत्यक्षबाधत्वेनेति	=>	प्रत्यक्षबाधत्वेन+इति
अप्रामाण्यशङ्काशून्येति	=>	अप्रामाण्यशङ्काशून्य+इति
अत एव	=>	अतः+ एव
नेदं रजतमिति	=>	न+इदम्+ रजतम्+इति
रजतमिति	=>	रजतम्+इति
भ्रमानन्तरं विशेषदर्शनेन	=>	भ्रमानन्तरम्+ विशेषदर्शनेन
रजतनिश्चय इति	=>	रजतनिश्चयः+ इति
किं तु	=>	किम्+ तु
साध्याभाववत्पक्षकत्वादिरूपेण	=>	साध्याभाववत्+पक्षकत्वादिरूपेण
हेतुप्रवेशेनैव	=>	हेतुप्रवेशेन+एव
तच्च	=>	तत्+च
नोपपद्यते	=>	न+उपपद्यते
केवलस्यैव	=>	केवलस्य+एव
लिङ्गत्वदर्शनादिति	=>	लिङ्गत्वदर्शनात्+इति
शङ्कते----असाधकतायां चेति	=>	शङ्कते----असाधकतायाम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
हेतूपरागेणेति	=>	हेतूपरागेण+इति
हेतुप्रवेशेनेत्यर्थः	=>	हेतुप्रवेशेन+इति+अर्थः
पक्षो यस्य	=>	पक्षः+ यस्य
हेतोरित्यपदार्थत्वेन	=>	हेतोः+इति+अपदार्थत्वेन
प्रवेश इति	=>	प्रवेशः+ इति
हेतूपरागेति	=>	हेतूपराग+इति
लिङ्गत्वमित्याह---प्रसिद्धांशस्येति	=>	लिङ्गत्वम्+इति+आह---प्रसिद्धांशस्य+इति
प्रसिद्धवह्न्यभाववत्पक्षकत्वात्	=>	प्रसिद्धवह्न्यभाववत्+पक्षकत्वात्
इत्यत्र	=>	इति+अत्र
वह्न्यभाववत्पक्षकस्यैव	=>	वह्न्यभाववत्+पक्षकस्य+एव
प्रसिद्धेति	=>	प्रसिद्ध+इति
विशेषणवैयर्थ्यमिति	=>	विशेषणवैयर्थ्यम्+इति
आद्यदोषं परिहरति---यावद्विषयत्वेनेति	=>	आद्यदोषम्+ परिहरति---यावत्+विषयत्वेन+इति
परिहरति---यावद्विषयत्वेनेति	=>	परिहरति---यावत्+विषयत्वेन+इति
हेत्वाभासतोपाधिमात्रस्यासाधकतालिङ्गत्वमिति	=>	हेत्वाभासतोपाधिमात्रस्य+असाधकतालिङ्गत्वम्+इति
किं तु	=>	किम्+ तु
भावतस्तदुपाधेरसाधकतालिङ्गप्रवेश इति	=>	भावतः+तत्+उपाधेः+असाधकतालिङ्गप्रवेशः+ इति
सत्प्रतिपक्षस्यापि	=>	सत्प्रतिपक्षस्य+अपि
तथात्वं न	=>	तथात्वम्+ न
प्रतिसाधनस्यैव	=>	प्रतिसाधनस्य+एव
हेतुवृत्तित्वेऽपि	=>	हेतुवृत्तित्वे+अपि
तज्ज्ञानस्याप्रतिबन्धकत्वादिति	=>	तज्ज्ञानस्य+अप्रतिबन्धकत्वात्+इति
द्वितीयदोषस्तु	=>	द्वितीयदोषः+तु
प्रसिद्धवह्न्यभावस्यान्यत्वेन	=>	प्रसिद्धवह्न्यभावस्य+अन्यत्वेन
अखण्डाभावगर्भत्वान्न	=>	अखण्डाभावगर्भत्वात्+न
वैयर्थ्यमिति	=>	वैयर्थ्यम्+इति
बहिरेव	=>	बहिः+एव
अलिङ्गत्वमिति	=>	अलिङ्गत्वम्+इति
लिङ्गत्वं न	=>	लिङ्गत्वम्+ न
हेतुसंबन्धस्याभावात्	=>	हेतुसंबन्धस्य+अभावात्
हेतुसंबन्धेऽपि	=>	हेतुसंबन्धे+अपि
वैयर्थ्यमिति	=>	वैयर्थ्यम्+इति
द्योतयितुं योजयितुं	=>	द्योतयितुम्+ योजयितुम्+
योजयितुं शक्यते,	=>	योजयितुम्+ शक्यते,
दोषद्वयेऽपि	=>	दोषद्वये+अपि
परिहारग्रन्थसाङ्गत्यमिति	=>	परिहारग्रन्थसाङ्गत्यम्+इति
पूर्वत्रैव	=>	पूर्वत्र+एव
कल्पेव्यभिचारसांकर्यशङ्कानिरास इति	=>	कल्पेव्यभिचारसांकर्यशङ्कानिरासः+ इति
भ्रमं वारयति---कल्पान्तरमिति	=>	भ्रमम्+ वारयति---कल्पान्तरम्+इति
वारयति---कल्पान्तरमिति	=>	वारयति---कल्पान्तरम्+इति
साध्याभाववन्मात्रेण	=>	साध्याभाववत्+मात्रेण
सहचार इत्यर्थो	=>	सहचारः+ इत्यर्थः+
इत्यर्थो न	=>	इत्यर्थः+ न
केनापि	=>	केन+अपि
व्यभिचारत्वानभ्युपगमेन	=>	व्यभिचारत्वान्+अभ्युपगमेन
तन्निषेधानुपपत्तेरित्यत आह---साध्याभाववन्मात्र	=>	तत्+निषेधानुपपत्तेः+इति+अतः+ आह---साध्याभाववत्+मात्रे+
आह---साध्याभाववन्मात्र इति	=>	आह---साध्याभाववत्+मात्रे+ इति
रूपात्यन्ताभाव एव	=>	रूपात्यन्ताभावः+ एव
कुतो न	=>	कुतः+ न
तदत्यन्ताभावाभावे	=>	तत्+अत्यन्ताभावाभावे
कुतो बाधः	=>	कुतः+ बाधः
बाधत्वादित्यत आह---एवं	=>	बाधत्वात्+इति+अतः+ आह---एवम्+
आह---एवं चेति	=>	आह---एवम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
[एवं चेतीति]	=>	[एवम्+ च+इति+इति]
चेतीति]	=>	च+इति+इति]
धर्मिणीति	=>	धर्मिणि+इति
विशेष्यघटमात्र इत्यर्थः	=>	विशेष्यघटमात्रे+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
द्वितीयदोषं परिहरति	=>	द्वितीयदोषम्+ परिहरति
---प्रागभावरूपेति	=>	---प्रागभावरूप+इति
एवेति	=>	एव+इति
शङ्कते---नन्विति	=>	शङ्कते---ननु+इति
विशिष्ट इति	=>	विशिष्टे+ इति
वक्ष्यमाणत्वादिति	=>	वक्ष्यमाणत्वात्+इति
व्यभिचार एवेति	=>	व्यभिचारः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
घटत्वहेतोरभावात्	=>	घटत्वहेतोः+अभावात्
व्यभिचार इति	=>	व्यभिचारः+ इति
स्वरूपासिद्धिरेवेति	=>	स्वरूपासिद्धिः+एव+इति
तत्सांकर्यमेव	=>	तत्+सांकर्यम्+एव
शङ्कितुर्हृदयम्	=>	शङ्कितुः+हृदयम्
प्रागभावपदस्येति	=>	प्रागभावपदस्य+इति
स्वप्रागभावेत्यादि	=>	स्वप्रागभाव+इत्यादि
ग्रन्थस्येति	=>	ग्रन्थस्य+इति
ग्रन्थकृतसंमततां निराकरोति---अत	=>	ग्रन्थकृतसंमतताम्+ निराकरोति---अतः+
निराकरोति---अत एवेति	=>	निराकरोति---अतः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
तत्समय इति	=>	तत्+समयः+ इति
तत्समये	=>	तत्+समये
रूपात्यन्ताभावोऽस्त्येव,	=>	रूपात्यन्ताभावः+अस्ति+एव,
नास्तीति	=>	न+अस्ति+इति
विशिष्टवृत्तित्वं विशेषणविशेष्योभयवृत्तेरेव	=>	विशिष्टवृत्तित्वम्+ विशेषणविशेष्योभयवृत्तेः+एव
विशेषणविशेष्योभयवृत्तेरेव	=>	विशेषणविशेष्योभयवृत्तेः+एव
विशिष्टवृत्तित्वादिति	=>	विशिष्टवृत्तित्वात्+इति
अत एव	=>	अतः+ एव
नान्यत्	=>	न+अन्यत्
ग्रन्थकृतैवोक्तत्वात्	=>	ग्रन्थकृतैव+उक्तत्वात्
विशेषणविशेष्यात्मकत्वाद्विशिष्टस्य	=>	विशेषणविशेष्यात्मकत्वात्+विशिष्टस्य
तदत्यन्ताभावसत्त्वात्	=>	तत्+अत्यन्ताभावसत्त्वात्
व्यभिचार इति	=>	व्यभिचारः+ इति
अनन्यत्वेऽपि	=>	अनन्यत्वे+अपि
उभयवृत्तेरेव	=>	उभयवृत्तेः+एव
द्वितीयं दोषं	=>	द्वितीयम्+ दोषम्+
दोषं परिहरति---अत	=>	दोषम्+ परिहरति---अतः+
परिहरति---अत एवेति	=>	परिहरति---अतः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
रूपान्तरेति	=>	रूपान्तर+इति
घटान्तररूपस्येत्यर्थः	=>	घटान्तररूपस्य+इति+अर्थः
तद्घटरूपस्यैव	=>	तद्घटरूपस्य+एव
विशिष्टरूपमेव	=>	विशिष्टरूपम्+एव
बाध इत्यर्थः	=>	बाधः+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
यद्यप्युभयत्र	=>	यद्यपि+उभयत्र
रूपसत्त्वेऽपि	=>	रूपसत्त्वे+अपि
तत्प्रागभावात्मको बाधो	=>	तत्+प्रागभावात्मकः+ बाधः+
बाधो वर्तत	=>	बाधः+ वर्तते+
वर्तत एव	=>	वर्तते+ एव
तथाप्यत्यन्ताभावरूपबाधो नेति	=>	तथापि+अत्यन्ताभावरूपबाधः+ न+इति
नेति	=>	न+इति
प्रागभावश्च	=>	प्रागभावः+च
प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वादिति	=>	प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वात्+इति
एकस्यापीति	=>	एकस्य+अपि+इति
घटेऽवृत्तेः	=>	घटे+अवृत्तेः
प्रागभावसमयेऽवृत्तेरिति	=>	प्राक्+अभावसमये+अवृत्तेः+इति
तथाप्युभयत्र	=>	तथापि+उभयत्र
किंचिद्रूपसत्त्वेन	=>	किंचित्+रूपसत्त्वेन
तस्यैव	=>	तस्य+एव
साध्यत्वमित्यत आह---तद्घटत्वेनेति	=>	साध्यत्वम्+इति+अतः+ आह---तद्घटत्वेन+इति
आह---तद्घटत्वेनेति	=>	आह---तद्घटत्वेन+इति
तद्घटरूपप्रागभावसमयविशिष्टः	=>	तत्+घटरूपप्रागभावसमयविशिष्टः
घटस्तद्घटीयरूपरूपवान्	=>	घटः+तत्+घटीयरूपरूपवान्
तद्घटत्वादित्यत्रेत्यर्थः	=>	तत्+घटत्वात्+इति+अत्र+इति+अर्थः
प्रागभावरूपोऽपि	=>	प्रागभावरूपः+अपि
बाधोऽत्र	=>	बाधः+अत्र
भवत्येवेति	=>	भवति+एव+इति
तद्भानस्यापि	=>	तत्+भानस्य+अपि
सामानाधिकरण्यादविरोधे	=>	सामानाधिकरण्यात्+अविरोधे
घटतदत्यन्ताभावयोरपि	=>	घटतदत्यन्ताभावयोः+अपि
घटात्यन्ताभावज्ञानमपि	=>	घटात्यन्ताभावज्ञानम्+अपि
घटानुमितिप्रतिबन्धकं स्यादिति	=>	घटानुमितिप्रतिबन्धकम्+ स्यात्+इति
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
इत्यपेक्षायामाह---तस्मादिति	=>	इति+अपेक्षायाम्+आह---तस्मात्+इति
नन्वेवं नीलधूमादौ	=>	ननु+एवम्+ नीलधूमादौ
व्याप्त्यभावोऽपि	=>	व्याप्त्यभावः+अपि
केवलधूमप्रयोगेऽपि	=>	केवलधूमप्रयोगे+अपि
एवं प्रागभावविशेषणावच्छेदेन	=>	एवम्+ प्रागभावविशेषणावच्छेदेन
बाधोऽपि	=>	बाधः+अपि
पर्वतोऽग्निमानित्यादावपि	=>	पर्वतः+अग्निमान्+इत्यादौ+अपि
परामर्शविषय इति	=>	परामर्शविषयः+ इति
तदभावज्ञानं तादृशपरामर्शविघटनेनानुमितिविरोधि,	=>	तदभावज्ञानम्+ तादृशपरामर्शविघटनेन+अनुमितिविरोधि,
तादृशपरामर्शविघटनेनानुमितिविरोधि,	=>	तादृशपरामर्शविघटनेन+अनुमितिविरोधि,
नैवं केवलधूमप्रयोगे	=>	न+एवम्+ केवलधूमप्रयोगे
तदभावज्ञानं तादृशपरामर्शविघटनेनानुमितिविरोधि,	=>	तदभावज्ञानम्+ तादृशपरामर्शविघटनेन+अनुमितिविरोधि,
तादृशपरामर्शविघटनेनानुमितिविरोधि,	=>	तादृशपरामर्शविघटनेन+अनुमितिविरोधि,
नैवं केवलधूमप्रयोगे	=>	नैवम्+ केवलधूमप्रयोगे
अतस्तदभावो न	=>	अतः+तदभावः+ न
एवं प्रागभावावच्छेदेन	=>	एवम्+ प्रागभावावच्छेदेन
साध्यभानमनुमिताविति	=>	साध्यभानम्+अनुमितौ+इति
साध्याभावज्ञानमनुमितिविरोधि	=>	साध्याभावज्ञानम्+अनुमितिविरोधि
पर्वतोऽग्निमानित्यत्र	=>	पर्वतः+अग्निमान्+इति+अत्र
यद्युभयत्र	=>	यदि+उभयत्र
व्याप्तिसाध्ययोर्भानं तदा	=>	व्याप्तिसाध्ययोः+भानम्+ तदा
रूपधूमादिति	=>	रूपधूमात्+इति
पर्वत इति	=>	पर्वतः+ इति
विशेषणानवच्छेदेनैव	=>	विशेषणानवच्छेदेन+एव
साध्यसंबन्धिविषयत्वमिति	=>	साध्यसंबन्धिविषयत्वम्+इति
साध्याभावो न	=>	साध्याभावः+ न
व्यभिचारप्रयोजक इति	=>	व्यभिचारप्रयोजकः+ इति
चेति	=>	च+इति
साध्यं विनैव	=>	साध्यम्+ विना+एव
विनैव	=>	विना+एव
नान्यं विनेत्यत्र	=>	न+अन्यम्+ विना+इति+अत्र
विनेत्यत्र	=>	विना+इति+अत्र
हेतुगर्भं विशेषणमुक्तम्---साध्यव्याप्तिमत	=>	हेतुगर्भम्+ विशेषणम्+उक्तम्---साध्यव्याप्तिम्+अतः+
विशेषणमुक्तम्---साध्यव्याप्तिमत इति	=>	विशेषणम्+उक्तम्---साध्यव्याप्तिम्+अतः+ इति
तं विनाप्युपपत्तेः	=>	तम्+ विना+अपि+उपपत्तेः
विनाप्युपपत्तेः	=>	विना+अपि+उपपत्तेः
कथं पक्षीयसाध्येनैव	=>	कथम्+ पक्षीयसाध्येन+एव
पक्षीयसाध्येनैव	=>	पक्षीयसाध्येन+एव
शान्तिरित्यत उक्तं---सामान्येति	=>	शान्तिः+इति+अतः+ उक्तं---सामान्य+इति
उक्तं---सामान्येति	=>	उक्तं---सामान्य+इति
सामान्यव्याप्तस्यापक्षवृत्तित्वं 'निर्विशेषं	=>	सामान्यव्याप्तस्य+अपक्षवृत्तित्वम्+ 'निर्विशेषम्+
'निर्विशेषं न	=>	'निर्विशेषम्+ न
मिति	=>	म्+इति
यं कंचन	=>	यम्+ कंचन
सर्वमपि	=>	सर्वम्+अपि
किं विनिगमकमिति	=>	किम्+ विनिगमकम्+इति
विनिगमकमिति	=>	विनिगमकम्+इति
पक्षीयत्वादिति	=>	पक्षीयत्वात्+इति
लाभ इति	=>	लाभः+ इति
बीजाभावमेवाह---तं विनेति	=>	बीजाभावम्+एव+आह---तम्+ विना+इति
विनेति	=>	विना+इति
अनुपपत्त्यभावमेव	=>	अनुपपत्त्यभावम्+एव
स्फोटयति---तदवच्छेदेनेति	=>	स्फोटयति---तदवच्छेदेन+इति
नन्वेवं साध्यस्य	=>	ननु+एवम्+ साध्यस्य
पक्षतावच्छेदकधर्मसामानाधिकरण्यमपि	=>	पक्षतावच्छेदकधर्मसामानाधिकरण्यम्+अपि
चानुभवविरोध इत्यत	=>	च+अनुभवविरोधः+ इति+अतः+
इत्यत आह---तथा	=>	इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
तद्विशिष्टविषयानुमितिजननस्वाभाव्यात्	=>	तत्+विशिष्टविषयानुमितिजननस्वाभाव्यात्
भानेऽर्थात्	=>	भाने+अर्थात्
सामानाधिकरण्यं सिध्यति,	=>	सामानाधिकरण्यम्+ सिध्यति,
तदेतदाह---अर्थवशसंपन्नमिति	=>	तत्+एतत्+आह---अर्थवशसंपन्नम्+इति
सामानाधिकरण्यमपि	=>	सामानाधिकरण्यम्+अपि
सिद्धावेव	=>	सिद्धौ+एव
निर्वहतीति	=>	निर्वहति+इति
बाध एवेत्यत	=>	बाधः+ एव+इति+अतः+
एवेत्यत आह----तच्चेति	=>	एव+इति+अतः+ आह----तत्+च+इति
आह----तच्चेति	=>	आह----तत्+च+इति
विद्यमानयोरपि	=>	विद्यमानयोः+अपि
घटतदत्यन्ताभावयोश्च	=>	घटतदत्यन्ताभावयोः+च
सामानाधिकरण्यानुभवादिति	=>	सामानाधिकरण्यानुभवात्+इति
यथेति	=>	यथा+इति
स्वर्गकामो यजेतेत्यत्र	=>	स्वर्गकामः+ यजेत+इति+अत्र
यजेतेत्यत्र	=>	यजेत+इति+अत्र
स्वर्गकामत्वं यागकर्तृत्वं	=>	स्वर्गकामत्वम्+ यागकर्तृत्वम्+
यागकर्तृत्वं चेति	=>	यागकर्तृत्वम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
द्वयं न	=>	द्वयम्+ न
कामनाविरहदशायामपि	=>	कामनाविरहदशायाम्+अपि
कामनायामसंभवाच्च	=>	कामनायाम्+असंभवात्+च
देवदत्तपदवाच्य इत्यत्र	=>	देवदत्तपदवाच्यः+ इति+अत्र
इत्यत्र	=>	इति+अत्र
वासस्वित्वं देवदत्तपदवाच्यत्वं	=>	वासस्वित्वम्+ देवदत्तपदवाच्यत्वम्+
देवदत्तपदवाच्यत्वं चेत्येकस्य	=>	देवदत्तपदवाच्यत्वम्+ च+इति+एकस्य
चेत्येकस्य	=>	च+इति+एकस्य
द्वयं न	=>	द्वयम्+ न
वाससो वाच्यत्वाभावात्,	=>	वाससः+ वाच्यत्वाभावात्,
वाससोऽभावेऽपि	=>	वाससः+अभावे+अपि
क्रीणातीत्यादौ	=>	क्रीणाति+इत्यादौ
गायतीत्यादौ	=>	गायति+इत्यादौ
विशिष्टवैशिष्ट्यमित्यर्थः	=>	विशिष्टवैशिष्ट्यम्+इति+अर्थः
किमनुमितिमात्रहेतुत्वं उत	=>	किम्+अनुमितिमात्रहेतुत्वम्+ उत
आद्य आह---सिषाधियिषाया	=>	आद्यः+ आह---सिषाधियिषायाः+
आह---सिषाधियिषाया इति	=>	आह---सिषाधियिषायाः+ इति
पक्षताशरीरनिष्पादकत्वेनेति	=>	पक्षताशरीरनिष्पादकत्वेन+इति
सिद्ध्यभावरूपपक्षतायां सिषाधयिषाया	=>	सिद्ध्यभावरूपपक्षतायाम्+ सिषाधयिषाया
अन्यथासिद्धत्वादित्यर्थः	=>	अन्यथासिद्धत्वात्+इति+अर्थः
कारणवादिनं प्रति	=>	कारणवादिनम्+ प्रति
अन्यथासिद्धत्वादित्यर्थः	=>	अन्यथासिद्धत्वात्+इति+अर्थः
कारणत्ववादिनं प्रति	=>	कारणत्ववादिनम्+ प्रति
कारणतावच्छेदकमेवासिद्धमित्यत आह---व्यभिचारेणेति	=>	कारणतावच्छेदकम्+एव+असिद्धम्+इति+अतः+ आह---व्यभिचारेण+इति
आह---व्यभिचारेणेति	=>	आह---व्यभिचारेण+इति
द्वितीयमुत्थापयति---न	=>	द्वितीयम्+उत्थापयति---न
चेति	=>	च+इति
सिषाधयिषां विनानुपपत्तेः	=>	सिषाधयिषाम्+ विनानुपपत्तेः
अन्वयव्यतिरेकसहकृतप्रत्यक्षमेव	=>	अन्वयव्यतिरेकसहकृतप्रत्यक्षम्+एव
मानमित्यत आह--पक्षताया	=>	मानम्+इति+अतः+ आह--पक्षतायाः+
आह--पक्षताया इति	=>	आह--पक्षतायाः+ इति
इष्टापत्तावपसिद्धान्त इति	=>	इष्टापत्तौ+अपसिद्धान्तः+ इति
किं च	=>	किम्+ च
प्रतिबन्धकाभावरूपसामान्यकारणादेव	=>	प्रतिबन्धकाभावरूपसामान्यकारणात्+एव
सिद्ध्युत्तरकालीनानुमितित्वं कार्यतावच्छेदकम्,	=>	सिद्ध्युत्तरकालीनानुमितित्वम्+ कार्यतावच्छेदकम्,
सिषाधयिषात्वं कारणतावच्छेदकं	=>	सिषाधयिषात्वम्+ कारणतावच्छेदकम्+
कारणतावच्छेदकं कल्प्यते	=>	कारणतावच्छेदकम्+ कल्प्यते
जयदेवमतमाह---अत्रेति	=>	जयदेवमतम्+आह---अत्र+इति
बाधावतारदशायामपि	=>	बाधावतारदशायाम्+अपि
विशिष्टवैशिष्ट्यसिद्धिप्रसङ्गं वारयति----बाधकं	=>	विशिष्टवैशिष्ट्यसिद्धिप्रसङ्गम्+ वारयति----बाधकम्+
वारयति----बाधकं विनेति	=>	वारयति----बाधकम्+ विना+इति
विनेति	=>	विना+इति
अरुण्येति	=>	अरुण्य+इति
इदं च	=>	इदम्+ च
प्रागेव	=>	प्राक्+एव
चात्र	=>	च+अत्र
तात्पर्यबलेनैव	=>	तात्पर्यबलेन+एव
विशिष्टवैशिष्ट्यबोधकत्वं न	=>	विशिष्टवैशिष्ट्यबोधकत्वम्+ न
त्वनुमानेऽनुमित्साबलात्	=>	तु+अनुमाने+अनुमित्साबलात्
हेतुत्वनिरासादिति	=>	हेतुत्वनिरासात्+इति
तात्पर्यस्यापीश्वरीयस्य	=>	तात्पर्यस्य+अपि+ईश्वरीयस्य
'बाधकं विना	=>	'बाधकम्+ विना
रूपस्यानुमानेऽपि	=>	रूपस्य+अनुमाने+अपि
वेदेऽभावेन	=>	वेदे+अभावेन
तत्प्रमितिजनकत्वस्यैव	=>	तत्+प्रमितिजनकत्वस्य+एव
तस्यानुमानसाधारणत्वाच्चेति	=>	तस्य+अनुमानसाधारणत्वात्+च+इति
शब्दस्थल इति	=>	शब्दस्थले+ इति
प्रमाणत्वावच्छेदेनैव	=>	प्रमाणत्वावच्छेदेन+एव
क्लृप्त इति	=>	क्लृप्तः+ इति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
विशिष्टवैशिष्ट्यानुमितिप्रापकं किमपि	=>	विशिष्टवैशिष्ट्यानुमितिप्रापकम्+ किम्+अपि
किमपि	=>	किम्+अपि
विशेषकारणं नोक्तमित्यत	=>	विशेषकारणम्+ न+उक्तम्+इति+अतः+
नोक्तमित्यत आह---तथा	=>	न+उक्तम्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
भूद्विषयेकारणमिति	=>	भूत्+विषयेकारणम्+इति
कलृप्तस्यापि	=>	कलृप्तस्य+अपि
तद्बलादेव	=>	तत्+बलात्+एव
विशिष्यानुमानेऽपि	=>	विशिष्यानुमाने+अपि
किं प्रमाण्यमात्रस्वभावोपन्यासेनेत्याशयेनाह---वयं	=>	किम्+ प्रमाण्यमात्रस्वभावोपन्यासेन+इति+आशयेन+आह---वयम्+
प्रमाण्यमात्रस्वभावोपन्यासेनेत्याशयेनाह---वयं त्विति	=>	प्रमाण्यमात्रस्वभावोपन्यासेन+इति+आशयेन+आह---वयम्+ तु+इति
त्विति	=>	तु+इति
पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्यभानमङ्गीकृत्य	=>	पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्यभानम्+अङ्गीकृत्य
विशिष्टवैशिष्ट्यमानमाक्षिप्तम्	=>	विशिष्टवैशिष्ट्यमानम्+आक्षिप्तम्
यत एव	=>	यतः+ एव
सामानाधिकरण्यबोधकत्वं तत	=>	सामानाधिकरण्यबोधकत्वम्+ ततः+
तत एव	=>	ततः+ एव
विशिष्टवैशिष्ट्यबोधकत्वमपि	=>	विशिष्टवैशिष्ट्यबोधकत्वम्+अपि
किं तत्र	=>	किम्+ तत्र
युक्त्यन्तरगवेषणयेत्याशयेनाह---एवं सतीति	=>	युक्त्यन्तरगवेषणया+इति+आशयेन+आह---एवम्+ सति+इति
सतीति	=>	सति+इति
क्वाप्यनुमाने	=>	क्वापि+अनुमाने
प्रकृतेऽपि	=>	प्रकृते+अपि
प्राप्नुयादित्याशयेनाह---अत एव	=>	प्राप्नुयात्+इति+आशयेन+आह---अतः+ एव
शृङ्गेति	=>	शृङ्ग+इति
तत्राप्यनुभवे	=>	तत्र+अपि+अनुभवे
विवदमानं प्रत्याह---अत	=>	विवदमानम्+ प्रति+आह---अत
प्रत्याह---अत	=>	प्रति+आह---अत
एवेति	=>	एव+इति
कथं तावन्मात्रेण	=>	कथम्+ तावत्+मात्रेण
तावन्मात्रेण	=>	तावत्+मात्रेण
एकसमहत्वत्वापादनमित्यत आह---सिद्धसाधनं	=>	एकसमहत्वत्वापादनम्+इति+अतः+ आह---सिद्धसाधनम्+
आह---सिद्धसाधनं हीति	=>	आह---सिद्धसाधनम्+ हि+इति
हीति	=>	हि+इति
प्रागभावत्वप्रध्वंसप्रतियोगिनां बहुत्वात्	=>	प्रागभावत्वप्रध्वंसप्रतियोगिनाम्+ बहुत्वात्
कथं द्विवचनमित्यत	=>	कथम्+ द्विवचनम्+इति+अतः+
द्विवचनमित्यत आह---प्रागभावश्चेति	=>	द्विवचनम्+इति+अतः+ आह---प्रागभावः+च+इति
आह---प्रागभावश्चेति	=>	आह---प्रागभावः+च+इति
प्रागभावश्च	=>	प्रागभावः+च
प्रध्वंसश्च	=>	प्रध्वंसः+च
प्रागभावप्रध्वंसमिति	=>	प्रागभावप्रध्वंसम्+इति
तच्च	=>	तत्+च
तयोरित्यपि	=>	तयोः+इति+अपि
द्विवचनमुपपद्यत	=>	द्विवचनम्+उपपद्यते
पूर्वोक्ताश्रयासिद्धेरसंभवात्	=>	पूर्वोक्ताश्रयासिद्धेः+असंभवात्
असिद्धेरित्यनुपपत्तिरित्यत आह---नन्विति	=>	असिद्धेः+इति+अनुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---ननु+इति
आह---नन्विति	=>	आह---ननु+इति
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
सिषाधयिषाविरहविशेषणाभाव इत्यर्थः	=>	सिषाधयिषाविरहविशेषणाभावः+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
किमायातमित्यत आह---तथा	=>	किम्+आयातम्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
विशेषदर्शनं विना	=>	विशेषदर्शनम्+ विना
यद्यप्यधिकरणे	=>	यद्यपि+अधिकरणे
प्रतियोग्यारोपानन्तरं तदभावनिश्चयो	=>	प्रतियोग्यारोपानन्तरम्+ तदभावनिश्चयः+
तदभावनिश्चयो विशेषदर्शनं	=>	तदभावनिश्चयः+ विशेषदर्शनम्+
विशेषदर्शनं विनैवेति	=>	विशेषदर्शनम्+ विना+एव+इति
विनैवेति	=>	विना+एव+इति
तथाप्यनाहार्यविपरीतनिश्चये	=>	तथापि+अनाहार्यविपरीतनिश्चये
सतीति	=>	सति+इति
विशेषणीयमित्यत आह---विशेषेति।	=>	विशेषणीयम्+इति+अतः+ आह---विशेष+इति।
आह---विशेषेति।	=>	आह---विशेष+इति।
भ्रमेणापि	=>	भ्रमेण+अपि
प्रतिबन्धदर्शनादाह---अप्रामाण्येति	=>	प्रतिबन्धदर्शनात्+आह---अप्रामाण्य+इति
अप्रामाण्यशङ्काशून्यमिति	=>	अप्रामाण्यशङ्काशून्यम्+इति
केचिदाहुः--तृतीयलिङ्गपरामर्शात्मकविशेषदर्शनानन्तरोत्पन्नसाध्याभावज्ञानस्य	=>	केचित्+आहुः--तृतीयलिङ्गपरामर्शात्मकविशेषदर्शनानन्तरोत्पन्नसाध्याभावज्ञानस्य
प्रामाण्यग्रहणमन्तरेण	=>	प्रामाण्यग्रहणम्+अन्तरेण
प्रमात्वज्ञानस्यैव	=>	प्रमात्वज्ञानस्य+एव
किं च	=>	किम्+ च
प्रामाण्यसंशयो नाधीयते	=>	प्रामाण्यसंशयः+ न+आधीयते
नाधीयते	=>	न+आधीयते
प्रमाणद्वयोपनिपातेऽपि	=>	प्रमाणद्वयोपनिपाते+अपि
प्रामाण्यशङ्कास्कन्दनादेव	=>	प्रामाण्यशङ्कास्कन्दनात्+एव
परामर्शस्यानुमित्यजनकत्वे	=>	परामर्शस्य+अनुमित्यजनकत्वे
किं तादृशसाध्याभावज्ञानप्रतिबन्धकत्वकल्पनेन	=>	किम्+ तादृशसाध्याभावज्ञानप्रतिबन्धकत्वकल्पनेन
परामर्शेनैव	=>	परामर्शेन+एव
तत्राप्रामाणमासञ्जनीयमिति	=>	तत्र+अप्रामाणम्+आसञ्जनीयम्+इति
तत्राप्रामाण्यसंशयः	=>	तत्र+अप्रामाण्यसंशयः
किं तु	=>	किम्+ तु
तन्निश्चय एवेति	=>	तत्+निश्चयः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
न्यूनबलत्वमेव	=>	न्यूनबलत्वम्+एव
चान्यूनबलतयैवाधिकबलत्वं विनापि	=>	च+अन्यूनबलतया+एव+अधिकबलत्वम्+ विना+अपि
विनापि	=>	विना+अपि
प्रतिबन्धकत्वमित्युक्तम्,	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इति+उक्तम्,
तत्रावश्यकत्वात्	=>	तत्र+अवश्यकत्वात्
चान्यतरत्रापि	=>	च+अन्यतरत्र+अपि
नाप्रामाण्यशङ्कानियमः	=>	न+अप्रामाण्यशङ्कानियमः
तुल्यबलतयैव	=>	तुल्यबलतया+एव
प्रतिबन्धकत्वमिति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इति
सत्प्रतिपक्षेऽप्युभयत्राप्रमाण्यशङ्कायाः	=>	सत्प्रतिपक्षे+अपि+उभयत्र+अप्रमाण्यशङ्कायाः
चैव	=>	च+एव
प्रामाण्यशङ्काशून्यपरामर्शाभावादेव	=>	प्रामाण्यशङ्काशून्यपरामर्शाभावात्+एव
नानुमितिरिति	=>	न+अनुमितिः+इति
किं सत्प्रतिपक्षेणेति	=>	किम्+ सत्प्रतिपक्षेण+इति
सत्प्रतिपक्षेणेति	=>	सत्प्रतिपक्षेण+इति
यावदप्रामाण्यासञ्जनं तावदनुमित्यभावस्य	=>	यावत्+अप्रामाण्यासञ्जनम्+ तावत्+अनुमित्यभावस्य
तावदनुमित्यभावस्य	=>	तावत्+अनुमित्यभावस्य
सत्प्रतिपक्षत्वं विना	=>	सत्प्रतिपक्षत्वम्+ विना
साध्याभावज्ञानेऽप्येष	=>	साध्याभावज्ञाने+अपि+एष
तत्राप्रामाण्यासञ्जनात्	=>	तत्र+अप्रामाण्यासञ्जनात्
प्रागनुमितिर्भवत्येवेत्यत्रापि	=>	प्राक्+अनुमितिझ+भवति+एव+इति+अत्र+अपि
अप्रामाण्यशङ्काशून्यत्वेनैव	=>	अप्रामाण्यशङ्काशून्यत्वेन+एव
प्रतिबन्धकत्वं न	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ न
बाध इति	=>	बाधः+ इति
किं च	=>	किम्+ च
साध्याभावज्ञानं प्रतिबन्धाय	=>	साध्याभावज्ञानम्+ प्रतिबन्धाय
प्रमात्वज्ञानमपेक्षते	=>	प्रमात्वज्ञानम्+अपेक्षते
प्रतिरोधस्तत्र	=>	प्रतिरोधः+तत्र
तच्चाप्रामाण्यशङ्काशून्यत्वेनैव	=>	तत्+च+अप्रामाण्यशङ्काशून्यत्वेन+एव
तच्चाप्रामाण्यशङ्काशून्यत्वेनैव	=>	तत्+च+अप्रामाण्यशङ्काशून्यत्वेन+एव
प्रमात्वस्याप्यनुमेयतया	=>	प्रमात्वस्य+अपि+अनुमेयतया
अनुभवविरोधाच्चेति	=>	अनुभवविरोधात्+च+इति
प्रतिबन्धकतायां प्रमात्वज्ञानापेक्षा	=>	प्रतिबन्धकतायाम्+ प्रमात्वज्ञानापेक्षा
विशेषणमावश्यकम्	=>	विशेषणम्+आवश्यकम्
तच्च	=>	तत्+च
प्रमात्वज्ञानमेवेति	=>	प्रमात्वज्ञानम्+एव+इति
अत्रेदं प्रतिभाति	=>	अत्र+इदम्+ प्रतिभाति
यत्तावदुक्तम्	=>	यत्+तावत्+उक्तम्
अप्रामाण्यशङ्कानियम इति	=>	अप्रामाण्यशङ्कानियमः+ इति
तन्नोपपद्यते	=>	तत्+न+उपपद्यते
साध्यतदभावयोर्विरोधस्फूर्तौ	=>	साध्यतदभावयोः+विरोधस्फूर्तौ
साध्याभावसाध्यव्याप्ययोश्च	=>	साध्याभावसाध्यव्याप्ययोः+च
स्वत एव	=>	स्वतः+ एव
अत एव	=>	अतः+ एव
न्यूनबलत्वमपि	=>	न्यूनबलत्वम्+अपि
अत एव	=>	अतः+ एव
हेत्वोर्विरोधाप्रतिसन्धाने	=>	हेत्वोः+विरोधाप्रतिसन्धाने
विरुद्धोभयव्याप्यपरामर्श इत्युक्तम्	=>	विरुद्धोभयव्याप्यपरामर्शः+ इति+उक्तम्
इत्युक्तम्	=>	इति+उक्तम्
यदपि	=>	यत्+अपि
बाधस्थलेऽप्रामाण्यासञ्जनात्	=>	बाधस्थले+अप्रामाण्यासञ्जनात्
पूर्वमनुमितेरिष्टत्वादिति	=>	पूर्वम्+अनुमितेः+इष्टत्वात्+इति
एवं सति	=>	एवम्+ सति
सर्वत्रानुमितिप्रसङ्गात्	=>	सर्वत्र+अनुमितिप्रसङ्गात्
प्रमात्वस्यानुमेयतया	=>	प्रमात्वस्य+अनुमेयतया
तत्पूर्वमनुमितिसंभवात्	=>	तत्पूर्वम्+अनुमितिसंभवात्
चाप्रामाण्यशङ्कानन्तरमेव	=>	च+अप्रामाण्यशङ्कानन्तरम्+एव
नान्यथा	=>	न+अन्यथा
यदपि	=>	यत्+अपि
किं चेत्यादि,	=>	किम्+ च+इत्यादि,
चेत्यादि,	=>	च+इत्यादि,
तदपि	=>	तत्+अपि
प्रमात्वनिश्चयेऽपि	=>	प्रमात्वनिश्चये+अपि
अप्रामाण्यशङ्कायामनवस्थापत्तेः	=>	अप्रामाण्यशङ्कायाम्+अनवस्थापत्तेः
प्रमात्वपक्षेऽपि	=>	प्रमात्वपक्षे+अपि
चाप्रामाण्यशङ्काविरहे	=>	च+अप्रामाण्यशङ्काविरहे
प्रमात्वनिश्चयस्योपजीव्यत्वम्,	=>	प्रमात्वनिश्चयस्य+उपजीव्यत्वम्,
तथाप्यनवस्थाप्रसङ्गेनाव्यापकतया	=>	तथापि+अनवस्थाप्रसङ्गेन+अव्यापकतया
किं तु	=>	किम्+ तु
गुरुत्वेऽपि	=>	गुरुत्वे+अपि
अप्रामाण्यशङ्काशून्यज्ञानस्यैव,	=>	अप्रामाण्यशङ्काशून्यज्ञानस्य+एव,
किं च	=>	किम्+ च
नाप्रामाण्यशङ्का	=>	न+अप्रामाण्यशङ्का
विशेषाभावेनाविरोधादिति	=>	विशेषाभावेन+अविरोधात्+इति
तैरेवोक्तम्	=>	तैः+एव+उक्तम्
प्रमात्वनिश्चयस्यानावश्यकतया	=>	प्रमात्वनिश्चयस्य+अनावश्यकतया
तत्साधारण्यार्थमपि	=>	तत्+साधारण्यार्थम्+अपि
अप्रामाण्यशङ्काशून्यत्वमेव	=>	अप्रामाण्यशङ्काशून्यत्वम्+एव
विशेषणमिति	=>	विशेषणम्+इति
साक्षाद्ब्राह्मणकर्तव्यतानिषेधकत्वमित्यत आह---अर्थादिति	=>	साक्षात्+ब्राह्मणकर्तव्यतानिषेधकत्वम्+इति+अतः+ आह---अर्थात्+इति
आह---अर्थादिति	=>	आह---अर्थात्+इति
यद्यत्कर्तव्यतया	=>	यत्+यत्+कर्तव्यतया
बोधितं तत्तेनैव	=>	बोधितम्+ तत्+तेन+एव
तत्तेनैव	=>	तत्+तेन+एव
कर्तव्यं नान्येनेत्यर्थात्	=>	कर्तव्यम्+ न+अन्येन+इति+अर्थात्
नान्येनेत्यर्थात्	=>	न+अन्येन+इति+अर्थात्
गम्यत इत्यर्थः	=>	गम्यते+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
शेषपूर्तिर्यद्यपि	=>	शेषपूर्तिः+यद्यपि
चन्द्रार्धस्यैव	=>	चन्द्रार्धस्य+एव
तदेव	=>	तत्+एव
बलमास्थाय	=>	बलम्+आस्थाय
कृतवानस्मि	=>	कृतवान्+अस्मि
तत्प्रीत्या	=>	तत्+प्रीत्या
सम्यगालोच्या	=>	सम्यक्+आलोच्या
क्षन्तुमर्हन्ति	=>	क्षन्तुम्+अर्हन्ति
यदत्र	=>	यत्+अत्र
शिष्टं विवृतं	=>	शिष्टम्+ विवृतम्+
विवृतं न	=>	विवृतम्+ न
पूर्वं 	=>	पूर्वम्+ 
यथास्वबोधं 	=>	यथास्वबोधम्+ 
नन्वसाधकतानिरूपणग्रन्थस्य	=>	ननु+असाधकतानिरूपणग्रन्थस्य
संगतिसिद्धावपि	=>	संगतिसिद्धौ+अपि
कथं हेत्वाभासग्रन्थसंगतिरित्यत	=>	कथम्+ हेत्वाभासग्रन्थसंगतिः+इति+अतः+
हेत्वाभासग्रन्थसंगतिरित्यत आह---तथा	=>	हेत्वाभासग्रन्थसंगतिः+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
निरर्थकमिति	=>	निरर्थकम्+इति
साफल्यं भवेत्,	=>	साफल्यम्+ भवेत्,
तद्वदेव	=>	तद्वत्+एव
हेत्वाभासस्यासदुत्तरत्वं तदा	=>	हेत्वाभासस्य+असदुत्तरत्वम्+ तदा
तन्निरूपणं व्यर्थम्	=>	तत्+निरूपणम्+ व्यर्थम्
छलादिसत्त्व इव	=>	छलादिसत्त्वे+ इव
सद्धेतुत्वानपायादिति	=>	सद्धेतुत्वानपायात्+इति
तदनुमानमित्यत आह	=>	तदनुमानम्+इति+अतः+ आह
चेति	=>	च+इति
तदनुमितावपि	=>	तत्+अनुमितौ+अपि
तत्साधकत	=>	तत्+साधकता
स्यादित्यत आह---तथा	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
तत्साधकत्वाभावेन	=>	तत्+साधकत्वाभावेन
पारिशेष्यादनुमापकत्वमेव	=>	पारिशेष्यात्+अनुमापकत्वम्+एव
तदपि	=>	तत्+अपि
चेन्न	=>	चेत्+न
असाधकतासाधकत्वमेव	=>	असाधकतासाधकत्वम्+एव
स्यादित्यर्थः	=>	स्यात्+इति+अर्थः
दूषणमात्रज्ञानं प्रतिबन्धकम्,	=>	दूषणमात्रज्ञानम्+ प्रतिबन्धकम्,
तत्त्वदर्शनादित्यत आह---तथा	=>	तत्त्वदर्शनात्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
अनैकान्तिकमिति	=>	अनैकान्तिकम्+इति
साध्याभाववद्गामीत्यर्थः	=>	साध्याभाववद्गामी+इति+अर्थः
तस्या अलिङ्गत्वज्ञापनमेव	=>	तस्याः+ अलिङ्गत्वज्ञापनम्+एव
अलिङ्गत्वज्ञापनमेव	=>	अलिङ्गत्वज्ञापनम्+एव
भवतीति	=>	भवति+इति
लिङ्गत्वज्ञापनादित्यनुपपन्नमित्याशङ्क्य	=>	लिङ्गत्वज्ञापनात्+इति+अनुपपन्नम्+इति+आशङ्क्य
दोषाणां लिङ्गत्वज्ञानं	=>	दोषाणाम्+ लिङ्गत्वज्ञानम्+
लिङ्गत्वज्ञानं विवक्षितमिति	=>	लिङ्गत्वज्ञानम्+ विवक्षितम्+इति
विवक्षितमिति	=>	विवक्षितम्+इति
व्याचष्टे---इदमिति	=>	व्याचष्टे---इदम्+इति
प्रभृत्यर्थः	=>	प्रभृति+अर्थः
आक्षेप इति	=>	आक्षेपः+ इति
असिद्धेरित्यर्थः	=>	असिद्धेः+इति+अर्थः
नन्वसाधकतानुमापकतया	=>	ननु+असाधकतानुमापकतया
असाधकताज्ञानस्यानुमित्यप्रतिबन्धकत्वादित्यत आह---अपकर्षेति	=>	असाधकताज्ञानस्य+अनुमित्यप्रतिबन्धकत्वात्+इति+अतः+ आह---अपकर्ष+इति
आह---अपकर्षेति	=>	आह---अपकर्ष+इति
हेतोरिति	=>	हेतोः+इति
ननूद्भावितव्यभिचारादिदोषादेवापकर्षोऽपि	=>	ननु+उद्भावितव्यभिचारादिदोषात्+एव+अपकर्षः+अपि
इत्यत आह--	=>	इति+अतः+ आह--
अत्यन्तेति	=>	अत्यन्त+इति
नन्वत्यन्ताशक्तिज्ञापनमप्यनुमितिप्रतिबन्धाय	=>	ननु+अत्यन्ताशक्तिज्ञापनम्+अपि+अनुमितिप्रतिबन्धाय
दोषमात्रादेवेति	=>	दोषमात्रात्+एव+इति
तद्वैय्यर्थ्यमेवेत्यत आह---कथकेति	=>	तद्वैय्यर्थ्यम्+एव+इति+अतः+ आह---कथक+इति
आह---कथकेति	=>	आह---कथक+इति
उदाहरणे२.दृष्टान्ताभिधानवदिति	=>	उदाहरणे२.दृष्टान्ताभिधानवत्+इति
३.विरोधमस्वरसबीजं सूचयति---अपि	=>	३.विरोधम्+अस्वरसबीजम्+ सूचयति---अपि
चेति	=>	च+इति
[अपीति]	=>	[अपि+इति]
एतन्मत	=>	एतत्+मत
एवं दोषान्तरमाह	=>	एवम्+ दोषान्तरम्+आह
दोषान्तरमाह	=>	दोषान्तरम्+आह
---अबाधितत्वेति	=>	---अबाधितत्व+इति
संप्रदायविरोधमेव	=>	संप्रदायविरोधम्+एव
निधायाह---केचिदिति	=>	निधाय+आह---केचित्+इति
एवेति	=>	एव+इति
व्याप्तिवदन्येषामुभयसिद्धत्वाभावनेति	=>	व्याप्तिवत्+अन्येषाम्+उभयसिद्धत्वाभावन+इति
हेतुद्वयाद्यनुपन्यासादधिकेत्यनुपपत्तिरित्यत आह---अनाकाङ्क्षितेति	=>	हेतुद्वयाद्यनुपन्यासात्+अधिक+इति+अनुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---अनाकाङ्क्षिता+इति
आह---अनाकाङ्क्षितेति	=>	आह---अनाकाङ्क्षिता+इति
बाधकमाह	=>	बाधकम्+आह
अन्यथेति	=>	अन्यथ+इति
तादृशेति	=>	तादृश+इति
यद्वचसि	=>	यत्+वचसि
वाद्युक्त३.दोषावगतिः	=>	वादी+उक्त३.दोषावगतिः
निगृहीत इति	=>	निगृहीतः+ इति
समयेत्यर्थः	=>	समय+इति+अर्थः
(अनुमितिरिति	=>	(अनुमितिः+इति
तत्साधनेति	=>	तत्+साधन+इति
असाधकत्वसाधनेत्यर्थः	=>	असाधकत्वसाधन+इति+अर्थः
वह्निधूमादिवत्रियतसहचारसत्त्वे	=>	वह्निधूमादिवत्+त्रियतसहचारसत्त्वे
तदनङ्गीकारायोग इत्यत	=>	तत्+अनङ्गीकारायोगः+ इति+अतः+
इत्यत आह---व्याप्तीति	=>	इति+अतः+ आह---व्याप्ति+इति
आह---व्याप्तीति	=>	आह---व्याप्ति+इति
बाध्यत इति	=>	बाध्यते+ इति
प्रतिबध्यत इत्यर्थः	=>	प्रतिबध्यते+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
अनुमितिरिति	=>	अनुमितिः+इति
व्याप्तिविवाददूषणत्व५.प्रसाधनं युक्तमित्यत	=>	व्याप्तिविवाददूषणत्व५.प्रसाधनम्+ युक्तम्+इति+अतः+
युक्तमित्यत आह---असाधकत्वेनेति	=>	युक्तम्+इति+अतः+ आह---असाधकत्वेन+इति
आह---असाधकत्वेनेति	=>	आह---असाधकत्वेन+इति
[असाधकत्वेति]	=>	[असाधकत्व+इति]
एवेत्युक्त्यनुपपत्तिरित्यत आह---एवकार	=>	एव+इति+उक्त्यनुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---एवकारः+
आह---एवकार इति	=>	आह---एवकारः+ इति
नन्वेवं संप्रदाय६.विरोधादवयवप्रयोगकथानुपपत्तिरित्यत	=>	ननु+एवम्+ संप्रदाय६.विरोधात्+अवयवप्रयोगकथानुपपत्तिः+इति+अतः+
संप्रदाय६.विरोधादवयवप्रयोगकथानुपपत्तिरित्यत आह---विवादेति	=>	संप्रदाय६.विरोधात्+अवयवप्रयोगकथानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---विवाद+इति
आह---विवादेति	=>	आह---विवाद+इति
सकर्तृकत्वादिसिद्ध इत्यर्थः	=>	सकर्तृकत्वादिसिद्धः+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
नन्वेवं पक्षधर्मताया	=>	ननु+एवम्+ पक्षधर्मताया
एवोद्भाव्यत्वमित्यनुपपन्नम्,	=>	एव+उद्भाव्यत्वम्+इति+अनुपपन्नम्,
चार्वाकादिकं प्रति	=>	चार्वाकादिकम्+ प्रति
दोषाणामसाधकताव्याप्तेरपि	=>	दोषाणाम्+असाधकताव्याप्तेः+अपि
साधनीयत्वादित्यत आह---तथा	=>	साधनीयत्वात्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
F.N.३.दोषो भवति	=>	F.N.३.दोषः+ भवति
४.तदनङ्गीकारात्-ग	=>	४.तत्+अनङ्गीकारात्-ग
पक्षधर्मतामात्रमुद्भाव्यं नान्यदिति	=>	पक्षधर्मतामात्रम्+उद्भाव्यम्+ न+अन्यत्+इति
नान्यदिति	=>	न+अन्यत्+इति
समयाभावेऽपि	=>	समयाभावे+अपि
व्याप्त्यादेरुभयसिद्धत्वेन	=>	व्याप्त्यादेः+उभयसिद्धत्वेन
उदाहरणादिकं विनापि	=>	उदाहरणादिकम्+ विना+अपि
विनापि	=>	विना+अपि
तत्प्रतीत्युपपत्तेरित्यत आह	=>	तत्+प्रतीत्युपपत्तेः+इति+अतः+ आह
---अन्यतोऽपीति	=>	---अन्यतः+अपि+इति
केवलान्वय्यनुमान इति	=>	केवलान्वय्यनुमानः+ इति
कथकसंप्रदायविरोधो न	=>	कथकसंप्रदायविरोधः+ न
निग्रहस्थानान्तर्गत इति	=>	निग्रहस्थानान्तर्गतः+ इति
तत्सत्त्वेऽपि	=>	तत्+सत्त्वे+अपि
क्षतिरित्याशङ्क्य	=>	क्षतिः+इति+आशङ्क्य
कथकसंप्रदायानुमतसिद्धान्तविरोध एवात्र	=>	कथकसंप्रदायानुमतसिद्धान्तविरोधः+ एव+अत्र
एवात्र	=>	एव+अत्र
विवक्षित इत्याह---तथा	=>	विवक्षितः+ इति+आह---तथा
इत्याह---तथा	=>	इति+आह---तथा
चेति	=>	च+इति
तादृशप्रत्ययाजनकत्वं किं	=>	तादृशप्रत्ययाजनकत्वम्+ किम्+
किं सार्वकालिकं	=>	किम्+ सार्वकालिकम्+
सार्वकालिकं दोषज्ञानकालीनं	=>	सार्वकालिकम्+ दोषज्ञानकालीनम्+
दोषज्ञानकालीनं वा	=>	दोषज्ञानकालीनम्+ वा
तेनापीत्युक्तम्	=>	तेन+अपि+इति+उक्तम्
तत्पदेन	=>	तत्+पदेन
प्रकृतस्यासाधकत्वादेः	=>	प्रकृतस्य+असाधकत्वादेः
५.परामर्शशङ्कां वारयति--विरुद्धादिनेति	=>	५.परामर्शशङ्काम्+ वारयति--विरुद्धादिना+इति
वारयति--विरुद्धादिनेति	=>	वारयति--विरुद्धादिना+इति
एतत्पदेन	=>	एतत्+पदेन
विरुद्धत्वादिदोषविवक्षायामुक्तदोषतादवस्थ्यमित्यत आह---दूषणेति	=>	विरुद्धत्वादिदोषविवक्षायाम्+उक्तदोषतादवस्थ्यम्+इति+अतः+ आह---दूषण+इति
आह---दूषणेति	=>	आह---दूषण+इति
दोषज्ञानकालीनं तादृशज्ञानजनकत्वमप्रसिद्धमित्यतः	=>	दोषज्ञानकालीनम्+ तादृशज्ञानजनकत्वम्+अप्रसिद्धम्+इति+अतः
तादृशज्ञानजनकत्वमप्रसिद्धमित्यतः	=>	तादृशज्ञानजनकत्वम्+अप्रसिद्धम्+इति+अतः
तस्याभावविशेषणत्वमाह---तथा	=>	तस्य+अभावविशेषणत्वम्+आह---तथा
चेति	=>	च+इति
विशेषणत्वविक्षायामतिव्याप्यप्रसङ्गादाह---विशेषणत्वस्येति	=>	विशेषणत्वविक्षायाम्+अतिव्याप्यप्रसङ्गात्+आह---विशेषणत्वस्य+इति
नन्वसाधारणस्य	=>	ननु+असाधारणस्य
ज्ञानदशायां विरुद्धव्याप्तिधीसामग्रीत्वेन	=>	ज्ञानदशायाम्+ विरुद्धव्याप्तिधीसामग्रीत्वेन
मतान्तरेऽपि	=>	मतान्तरे+अपि
भ्रमत्वादित्यत	=>	भ्रमत्वात्+इति+अतः
आह---असाधारणस्येति	=>	आह---असाधारणस्य+इति
सत्प्रतिपक्षोत्थापनपक्ष इत्यपि	=>	सत्प्रतिपक्षोत्थापनपक्षः+ इति+अपि
इत्यपि	=>	इति+अपि
लिङ्गयोरसाधारणधर्मत्वेन	=>	लिङ्गयोः+असाधारणधर्मत्वेन
हेतुत्वादित्यर्थः	=>	हेतुत्वात्+इति+अर्थः
असाधारण इति	=>	असाधारणः+ इति
शब्दोऽनित्यः	=>	शब्दः+अनित्यः
प्रमेयत्वादित्यादावित्यर्थः	=>	प्रमेयत्वात्+इत्यादौ+इति+अर्थः
तत्रातिव्याप्तिप्रसङ्गाभावात्	=>	तत्र+अतिव्याप्तिप्रसङ्गाभावात्
यत्किंचिन्निरूपितव्याप्त्यादिराहित्यस्य	=>	यत्+किंचित्+निरूपितव्याप्त्यादिराहित्यस्य
सद्धेतुसाधारणतयाप्रकृतसाध्यनिरूपिततद्राहित्यं वाच्यम्	=>	सद्धेतुसाधारणतयाप्रकृतसाध्यनिरूपिततद्राहित्यम्+ वाच्यम्
तदप्यनुपपन्नमित्युक्तं साध्याप्रसिद्धाविति	=>	तदपि+अनुपपन्नम्+इति+उक्तम्+ साध्याप्रसिद्धौ+इति
साध्याप्रसिद्धाविति	=>	साध्याप्रसिद्धौ+इति
तदनुपपन्नम्	=>	तत्+अनुपपन्नम्
सद्धेतुत्वादित्यत आह----[अ]	=>	सद्धेतुत्वात्+इति+अतः+ आह----[अ]
प्रसिद्धेति	=>	प्रसिद्ध+इति
व्याप्यत्वसिद्ध्यादावित्यर्थः	=>	व्याप्यत्वसिद्ध्यादौ+इति+अर्थः
वस्तुतोऽपार्थकत्वमेव	=>	वस्तुतः+अपार्थकत्वम्+एव
केवलान्वयिसाध्यकं लिङ्गं	=>	केवलान्वयिसाध्यकम्+ लिङ्गम्+
लिङ्गं सद्धेतुरव्यभिचारादित्यत	=>	लिङ्गम्+ सद्धेतुः+अव्यभिचारात्+इति+अतः+
सद्धेतुरव्यभिचारादित्यत आह---घट	=>	सद्धेतुः+अव्यभिचारात्+इति+अतः+ आह---घटः+
आह---घट इति	=>	आह---घटः+ इति
सत्प्रतिपक्षादिकमित्यादिपदात्	=>	सत्प्रतिपक्षादिकम्+इत्यादिपदात्
पक्षतावच्छेदकनानात्वाभावाच्चाशत इत्यनुपपत्तिरित्यत	=>	पक्षतावच्छेदकनानात्वाभावात्+च+अशतः+ इति+अनुपपत्तिः+इति+अतः+
इत्यनुपपत्तिरित्यत आह---अनैकान्तिकेति	=>	इति+अनुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---अनैकान्तिक+इति
आह---अनैकान्तिकेति	=>	आह---अनैकान्तिक+इति
इदमुक्तान्यतमम्	=>	इदम्+उक्तानि+अन्यतमम्
अनैकान्तिकत्वादित्यत्रेत्यर्थः	=>	अनैकान्तिकत्वात्+इति+अत्र+इति+अर्थः
साध्याविशेषो हेतुसंशयदशायामेव	=>	साध्याविशेषः+ हेतुसंशयदशायाम्+एव
हेतुसंशयदशायामेव	=>	हेतुसंशयदशायाम्+एव
दोषो न	=>	दोषः+ न
निश्चयेऽपि	=>	निश्चये+अपि
सिद्धसाधनेऽप्यनुमित्सयानुमितिसंभवात्	=>	सिद्धसाधने+अपि+अनुमित्सयानुमितिसंभवात्
असाधकतानुमितेश्च	=>	असाधकतानुमितेः+च
अनुमित्साधीनत्वादित्यत आह---अथेति	=>	अनुमित्साधीनत्वात्+इति+अतः+ आह---अथ+इति
आह---अथेति	=>	आह---अथ+इति
हेतुसाध्ययोर्विशिष्टोपाधिरूपतया	=>	हेतुसाध्ययोः+विशिष्टोपाधिरूपतया
अत्यन्तभेदादविशेषानुपपत्तिरित्यत आह---असिद्धत्वेनेति	=>	अत्यन्तभेदात्+अविशेषानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---असिद्धत्वेन+इति
आह---असिद्धत्वेनेति	=>	आह---असिद्धत्वेन+इति
अनिश्चितत्वेनेत्यर्थः	=>	अनिश्चितत्वेन+इति+अर्थः
तत्सिद्धावेव	=>	तत्सिद्धौ+एव
तदेकदेशसिद्धावपि	=>	तत्+एकदेशसिद्धौ+अपि
कृतिमज्जन्यत्वादौ	=>	कृतिमत्+जन्यत्वादौ
तद्दोषापत्तेरित्यस्वरसात्	=>	तत्+दोषापत्तेः+इति+अस्वरसात्
उपाध्यायमतमाह--यद्वेति	=>	उपाध्यायमतम्+आह--यद्वा+इति
४.नन्वेवं सिद्धसाधनमेव,	=>	४.ननु+एवम्+ सिद्धसाधनम्+एव,
सिद्धसाधनमेव,	=>	सिद्धसाधनम्+एव,
त्वंशतस्तदित्यतोऽध्याहारेण	=>	तु+अंशतः+तत्+इति+अतः+अध्याहारेण
व्याचष्टे---असाधकत्वेति	=>	व्याचष्टे---असाधकत्व+इति
अंशत इत्यनन्तरमेतत्	=>	अंशतः+ इति+अनन्तरम्+एतत्
इत्यनन्तरमेतत्	=>	इति+अनन्तरम्+एतत्
अथैतद्दोषपरिहाराय	=>	अथ+एतत्+दोषपरिहाराय
हेतोरप्यसिद्धत्वमिष्यते,	=>	हेतोः+अपि+असिद्धत्वम्+इष्यते,
तदाह--साध्येति	=>	तत्+आह--साध्य+इति
पूर्वोक्ताव्याप्तेराह---अत्रेति	=>	पूर्वोक्ताव्याप्तेः+आह---अत्र+इति
तादृशाप्रमाकरणत्वाद्या	=>	तादृश+अप्रमाकरणतु+आद्या
नेत्यर्थः	=>	न+इति+अर्थः
८.नन्वेतन्मते	=>	८.ननु+एव+एतत्+मते
भवत्वयमपि	=>	भवतु+अयम्+अपि
किं तन्निरासायासेनेत्यत	=>	किम्+ तत्+निरासायासेन+इति+अतः+
तन्निरासायासेनेत्यत आह---अत	=>	तत्+निरासायासेन+इति+अतः+ आह---अतः+
आह---अत एवेति	=>	आह---अतः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
तत्पुरुषीयत्वाविवक्षायां पुरुषान्तरीयप्रमामादाय	=>	तत्पुरुषीयत्वाविवक्षायाम्+ पुरुषान्तरीयप्रमाम्+आदाय
पुरुषान्तरीयप्रमामादाय	=>	पुरुषान्तरीयप्रमाम्+आदाय
तच्छङ्कातन्निकारकरणप्रयासश्च	=>	तत्+शङ्कातन्निकारकरणप्रयासः+च
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
जलेति	=>	जल+इति
एतच्चोपलक्षणम्	=>	एतत्+च+उपलक्षणम्
तत्साध्यप्रमा	=>	तत्+साध्यप्रमा
नावतीर्णा	=>	न+अवतीर्णा
तत्राप्यप्रसिद्धिर्बोध्या	=>	तत्र+अपि+अप्रसिद्धिः+बोध्या
एतच्चेति	=>	एतत्+च+इति
तदभावस्य	=>	तत्+अभावस्य
व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावाभ्युपगमानुपपत्तेरिति	=>	व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावाभ्युपगमानुपपत्तेः+इति
तदपीति	=>	तत्+अपि+इति
तादृशप्रमाकरणत्वमित्यर्थः	=>	तादृशप्रमाकरणत्वम्+इति+अर्थः
तत्पक्षकतत्साध्यकप्रमायास्तत्राप्रसिद्धरिति	=>	तत्+पक्षकतत्साध्यकप्रमायाः+तत्र+अप्रसिद्धः+इति
अव्याप्त्यभिधानानुपपत्तिरित्यत आह----७.तन्मतेनेति	=>	अव्याप्त्यभिधानानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह----७.तत्+मतेन+इति
आह----७.तन्मतेनेति	=>	आह----७.तत्+मतेन+इति
तदभ्युपगमेनेत्यर्थः	=>	तत्+अभ्युपगमेन+इति+अर्थः
७.तुल्यत्वज्ञानं न	=>	७.तुल्यत्वज्ञानम्+ न
तदज्ञानेऽपि	=>	तत्+अज्ञाने+अपि
तुल्यबलत्वज्ञानेऽपि	=>	तुल्यबलत्वज्ञाने+अपि
तदप्रतिबन्धकत्वाच्चेत्यत आह---विरुद्धेति	=>	तदप्रतिबन्धकत्वात्+च+इति+अतः+ आह---विरुद्ध+इति
आह---विरुद्धेति	=>	आह---विरुद्ध+इति
भ्रमत्वेऽपि	=>	भ्रमत्वे+अपि
लक्षणं स्यादित्यत	=>	लक्षणम्+ स्यात्+इति+अतः+
स्यादित्यत आह---एकत्रेति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---एकत्र+इति
आह---एकत्रेति	=>	आह---एकत्र+इति
यद्यप्यविरुद्धलिङ्गद्वयसत्प्रतिपक्षे	=>	यद्यपि+अविरुद्धलिङ्गद्वयसत्प्रतिपक्षे
भ्रमत्वमिति	=>	भ्रमत्वम्+इति
तथाप्युत्सर्गे	=>	तथापि+उत्सर्गे
ज्ञानादनुमितिप्रतिबन्धापादनमयुक्तम्,	=>	ज्ञानात्+अनुमितिप्रतिबन्धापादनम्+अयुक्तम्,
तज्ज्ञानानुपपत्तिश्चेत्यत आह---धूमादाविति	=>	तत्+ज्ञानानुपपत्तिः+च+इति+अतः+ आह---धूमादौ+इति
आह---धूमादाविति	=>	आह---धूमादौ+इति
समानप्रकारकमेव	=>	समानप्रकारकम्+एव
तत्प्रतिबन्धकमिति	=>	तत्+प्रतिबन्धकम्+इति
विशेषेति	=>	विशेष+इति
व्याप्त्यादिनिश्चयादिति	=>	व्याप्त्यादिनिश्चयात्+इति
विरुद्धत्वात्तदनुमानं न	=>	विरुद्धत्वात्+तत्+अनुमानम्+ न
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
बाधकं सूचियितुमाह---हेत्वाभासत्वेति	=>	बाधकम्+ सूचियितुम्+आह---हेत्वाभासत्व+इति
सूचियितुमाह---हेत्वाभासत्वेति	=>	सूचियितुम्+आह---हेत्वाभासत्व+इति
एतल्लिङ्गकानुमितिप्रतिबन्धकत्वाभावेन	=>	एतत्+लिङ्गकानुमितिप्रतिबन्धकत्वाभावेन
व्यभिचारापत्तिरित्यत आह---एतदिति	=>	व्यभिचारापत्तिः+इति+अतः+ आह---एतत्+इति
आह---एतदिति	=>	आह---एतत्+इति
एतल्लिङ्गकेत्यपि	=>	एतत्+लिङ्गक+इति+अपि
तत्पक्षकतत्कालीनलिङ्गान्तरजन्यानुमितिसंभवेन	=>	तत्+पक्षकतत्कालीनलिङ्गान्तरजन्यानुमितिसंभवेन
पुरुष इति	=>	पुरुषः+ इति
अत एव	=>	अतः+ एव
प्रतिबन्धकत्वेऽपि	=>	प्रतिबन्धकत्वे+अपि
दाहप्रतिबन्धक इति	=>	दाहप्रतिबन्धकः+ इति
नन्वसाधकताप्रयोगे	=>	ननु+असाधकताप्रयोगे
दृष्टान्तवचनानर्थक्यमित्यत आह---अत्र	=>	दृष्टान्तवचनानर्थक्यम्+इति+अतः+ आह---अत्र
चेति	=>	च+इति
सामान्यतोऽसाधकताव्याप्त्युपस्थितावपि	=>	सामान्यतः+असाधकताव्याप्त्युपस्थितौ+अपि
एतत्पक्षकत्वादिघटितसाध्यस्य	=>	एतत्+पक्षकत्वादिघटितसाध्यस्य
व्याप्त्युपस्थितिनियमाभावादिति	=>	व्याप्त्युपस्थितिनियमाभावात्+इति
चेति	=>	च+इति
पुरुषान्तरस्यापीति	=>	पुरुषान्तरस्य+अपि+इति
५.पक्षान्तरानुमित्यप्रतिबन्धकत्वेऽपि	=>	५.पक्षान्तरानुम्+इति+अप्रतिबन्धकत्वे+अपि
पक्षान्तरेऽपि	=>	पक्षान्तरे+अपि
तल्लिङ्गकानुमितावपि	=>	तत्+लिङ्गकानुमितौ+अपि
तत्पक्षकत्वस्य	=>	तत्+पक्षकत्वस्य
व्यर्थतेत्यत आह---६.साध्ये	=>	व्यर्थत+इति+अतः+ आह---६.साध्ये
चेति	=>	च+इति
नन्वसाधकतानुमितेरपि	=>	ननु+असाधकतानुमितेः+अपि
वक्ष्यमाणाप्रसिद्ध्यनुपपत्तिश्चेत्यत आह	=>	वक्ष्यमाणाप्रसिद्ध्यनुपपत्तिः+च+इति+अतः+ आह
--साध्यविशिष्टेति	=>	--साध्यविशिष्ट+इति
नन्वेकव्यक्तिगोत्वादि	=>	ननु+एकव्यक्तिगोत्वादि
लिङ्गकसास्नाद्यनुमानेऽपि	=>	लिङ्गकसास्नाद्यनुमाने+अपि
तत्संभव एवेत्यत	=>	तत्+संभवः+ एव+इति+अतः+
एवेत्यत आह---गोत्वादिति	=>	एव+इति+अतः+ आह---गोत्वात्+इति
आह---गोत्वादिति	=>	आह---गोत्वात्+इति
लिङ्गत्वाशङ्कानुपपत्तिरित्यत आह---भावत्वेति	=>	लिङ्गत्वाशङ्कानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---भावत्व+इति
आह---भावत्वेति	=>	आह---भावत्व+इति
F.N.६.साध्यत इति-ग	=>	F.N.६.साध्यतः+ इति-ग
विशेष्यनिघ्नतयापुंलिङ्गतापत्तिरित्यत आह---लिङ्गतेति	=>	विशेष्यनिघ्नतयापुंलिङ्गतापत्तिः+इति+अतः+ आह---लिङ्गता+इति
आह---लिङ्गतेति	=>	आह---लिङ्गता+इति
भावत्वाद्याश्रयलिङ्गज्ञानादनुमित्या	=>	भावत्वाद्याश्रयलिङ्गज्ञानात्+अनुमित्या
व्याप्त्यज्ञानमसिद्धमित्यत आह---तद्धर्मेति	=>	व्याप्त्यज्ञानम्+असिद्धम्+इति+अतः+ आह---तद्धर्म+इति
आह---तद्धर्मेति	=>	आह---तद्धर्म+इति
सामग्रीति	=>	सामग्री+इति
कूटव्यापकपदार्थान्तरस्यानवगमादित्यर्थः	=>	कूटव्यापकपदार्थान्तरस्य+अनवगमात्+इति+अर्थः
व्यभिचारादित्यत आह---पक्षेति	=>	व्यभिचारात्+इति+अतः+ आह---पक्ष+इति
आह---पक्षेति	=>	आह---पक्ष+इति
नन्वयतरत्वप्रकारकनिश्चयविषयत्वात्	=>	ननु+अयतरत्वप्रकारकनिश्चयविषयत्वात्
तादवस्थ्यमित्यत आह---तथा	=>	तादवस्थ्यम्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
धूमालोकादीनां प्रत्येकं	=>	धूमालोकादीनाम्+ प्रत्येकम्+
प्रत्येकं व्यभिचारादिति	=>	प्रत्येकम्+ व्यभिचारात्+इति
व्यभिचारादिति	=>	व्यभिचारात्+इति
सत्येवाह--पर्वतत्वादिति	=>	सति+एव+आह--पर्वतत्वात्+इति
एवमिति	=>	एवम्+इति
अवच्छेदकं तत्त्वादित्यर्थः	=>	अवच्छेदकम्+ तत्त्वात्+इति+अर्थः
तत्त्वादित्यर्थः	=>	तत्त्वात्+इति+अर्थः
शाब्दज्ञानेऽपि	=>	शाब्दज्ञाने+अपि
किं चेति	=>	किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
ग्रन्थानुपपत्तिरित्यत आह---युक्तमिति	=>	ग्रन्थानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---युक्तम्+इति
आह---युक्तमिति	=>	आह---युक्तम्+इति
पदजन्योपस्थितिरूपविशेषसामग्रीविरहान्नातिप्रसङ्ग इति	=>	पदजन्योपस्थितिरूपविशेषसामग्रीविरहात्+न+अतिप्रसङ्गः+ इति
नन्वनुमितिसामग्रीसत्त्वे	=>	ननु+अनुमितिसामग्रीसत्त्वे
बलवत्त्वच्चेत्याशङ्काग्रन्थानुपपत्तिरित्यत आह---शङ्कत	=>	बलवत्त्वत्+च+इति+आशङ्काग्रन्थानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---शङ्कते+
आह---शङ्कत इति	=>	आह---शङ्कते+ इति
कामिनीजिज्ञासुशङ्केत्यर्थः	=>	कामिनीजिज्ञासुशङ्क+इति+अर्थः
विषयान्तरज्ञानमेव	=>	विषयान्तरज्ञानम्+एव
विवक्षितमिति	=>	विवक्षितम्+इति
वक्तव्यमित्युत्तरग्रन्थार्थ इति	=>	वक्तव्यम्+इति+उत्तरग्रन्थार्थः+ इति
यास्तस्या दुर्बलत्वमेवेत्यत	=>	याः+तस्याः+ दुर्बलत्वम्+एव+इति+अतः+
दुर्बलत्वमेवेत्यत आह---तथा	=>	दुर्बलत्वम्+एव+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
अनुमित्यतिरिक्तं हि	=>	अनुमित्यतिरिक्तम्+ हि
ज्ञानमनुमितिसमानविषयमन्यविषयं वा	=>	ज्ञानम्+अनुमितिसमानविषयमन्यविषयम्+ वा
आद्येऽपि	=>	आद्ये+अपि
तत्सामग्रीविरहात्	=>	तत्+सामग्रीविरहात्
नापि	=>	न+अपि
तस्यानुमितिसामग्रीतः	=>	तस्य+अनुमितिसामग्रीतः
बलवत्त्वादित्यर्थः	=>	बलवत्त्वात्+इति+अर्थः
तदकिंचित्करमित्यत आह---पक्षतेति	=>	तत्+अकिंचित्करम्+इति+अतः+ आह---पक्षता+इति
आह---पक्षतेति	=>	आह---पक्षता+इति
उपनायकेति	=>	उपनायक+इति
अनुमितिगतधूमजन्यत्वस्यायोग्यतयालौकिकसंनिकर्षाभावादिति	=>	अनुमितिगतधूमजन्यत्वस्य+अयोग्यतयालौकिकसंनिकर्षाभावात्+इति
परामर्शेनेति	=>	परामर्शेन+इति
चेत्यपि	=>	च+इति+अपि
क्वचिदंशेऽपि	=>	क्वचित्+अंशे+अपि
उक्तमिति	=>	उक्तम्+इति
ग्रन्थासंगतिरित्यत आह---लक्षणेति	=>	ग्रन्थासंगतिः+इति+अतः+ आह---लक्षण+इति
आह---लक्षणेति	=>	आह---लक्षण+इति
व्यभिचारिण्यपि	=>	व्यभिचारिणि+अपि
धर्म्यंशेऽनुमितेः	=>	धर्म्यंशे+अनुमितेः
असंभवापत्तिरिति	=>	असंभवापत्तिः+इति
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
तद्विषयत्व इत्यर्थः।	=>	तद्विषयत्वे+ इति+अर्थः।
इत्यर्थः।	=>	इति+अर्थः।
सामान्यसामग्र्यां सत्यामपि	=>	सामान्यसामग्र्याम्+ सत्याम्+अपि
सत्यामपि	=>	सत्याम्+अपि
लिङ्गानुमितिरित्याह---नेति	=>	लिङ्गानुमितिः+इति+आह---न+इति
चोपनीतांशेऽपि	=>	च+उपनीतांशे+अपि
ज्ञानं प्रत्यासत्तिरिति	=>	ज्ञानम्+ प्रत्यासत्तिः+इति
प्रत्यासत्तिरिति	=>	प्रत्यासत्तिः+इति
यथेति	=>	यथा+इति
अत एव	=>	अतः+ एव
लाघवादुपनयस्य	=>	लाघवात्+उपनयस्य
मानमात्रसहकारित्वमपास्तम्	=>	मानमात्रसहकारित्वम्+अपास्तम्
जयदेवमतं दूषयति---तन्नेति	=>	जयदेवमतम्+ दूषयति---तत्+न+इति
दूषयति---तन्नेति	=>	दूषयति---तत्+न+इति
एकत्वसिद्धिरस्त्वित्यत आह---वयं	=>	एकत्वसिद्धिः+अस्तु+इति+अतः+ आह---वयम्+
आह---वयं त्विति	=>	आह---वयम्+ तु+इति
त्विति	=>	तु+इति
प्रमात्वविवक्षायामपि	=>	प्रमात्वविवक्षायाम्+अपि
सद्धेतावतिव्याप्तिः	=>	सद्धेतौ+अतिव्याप्तिः
तज्ज्ञानस्यापि	=>	तत्+ज्ञानस्य+अपि
सत्त्वादित्यत आह---विरुद्धत्वेति	=>	सत्त्वात्+इति+अतः+ आह---विरुद्धत्व+इति
आह---विरुद्धत्वेति	=>	आह---विरुद्धत्व+इति
एतेनेति	=>	एतेन+इति
ईश्वरज्ञानमादाय	=>	ईश्वरज्ञानम्+आदाय
व्यभिचारिण्यपि	=>	व्यभिचारिणि+अपि
लक्षणसत्वेनेत्यर्थः	=>	लक्षणसत्वेन+इति+अर्थः
अयमेवातश्शब्दार्थः	=>	अयम्+एव+अतः+शब्दार्थः
नन्वेवं विधौ	=>	ननु+एवम्+ विधौ
व्यर्थतेत्यत आह---तथा	=>	व्यर्थत+इति+अतः+ आह---तथा
सतीति	=>	सति+इति
केवलस्यासाधकतारूपत्वानुपपत्तेः	=>	केवलस्य+असाधकतारूपत्वानुपपत्तेः
दोषमाह	=>	दोषम्+आह
--तद्गर्भेति	=>	--तद्गर्भ+इति
जयदेवमतमाह	=>	जयदेवमतम्+आह
त्विति	=>	तु+इति
ननूक्तजनकतावच्छेदकाभावः	=>	ननु+उक्तजनकतावच्छेदकाभावः
सद्धेतावपि	=>	सद्धेतौ+अपि
धूमादावभावात्	=>	धूमादौ+अभावात्
नेदमसाधकत्वमिति	=>	न+इदमसाधकत्वम्+इति
आह---तत्प्रत्ययेति	=>	आह---तत्प्रत्यय+इति
मानमाह---अत एवेति	=>	मानम्+आह---अतः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
तद्बोधकत्वेनैवोपयोगादिति	=>	तत्+बोधकत्वेन+एव+उपयोगात्+इति
स्फुटयिति	=>	स्फुटत+इति
हेतुसाध्यतावच्छेदकभेदादिति	=>	हेतुसाध्यतावच्छेदकभेदात्+इति
कदाचिदिति	=>	कदाचित्+इति
विरहसंबन्धमात्रं विवक्षितम्,	=>	विरहसंबन्धमात्रम्+ विवक्षितम्,
तत्कालीन [तत्कालीनत्वम्]	=>	तत्कालीनः+ [तत्कालीनत्वम्]
विशेषणान्तरवैयर्थ्यादिति	=>	विशेषणान्तरवैयर्थ्यात्+इति
बीजमाह---एवं चेति	=>	बीजम्+आह---एवम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
यथासंभवं प्रमापराणि	=>	यथासंभवम्+ प्रमापराणि
निष्कृष्य---पृथक्कृत्य	=>	निष्कृष्य---पृथक्+कृत्य
किंचिद्विशेषणं पक्षतावच्छेदकीकृत्य	=>	किंचित्+विशेषणम्+ पक्षतावच्छेदकीकृत्य
अपरं साध्यं	=>	अपरम्+ साध्यम्+
साध्यं कृत्वेत्यर्थः	=>	साध्यम्+ कृत्वा+इति+अर्थः
कृत्वेत्यर्थः	=>	कृत्वा+इति+अर्थः
नन्वेवमसाधकता	=>	ननु+एवम्+असाधकता
तदेकदेशस्यैव	=>	तत्+एकदेशस्य+एव
साध्यत्वादित्यत आह---तथा	=>	साध्यत्वात्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
साध्यनिष्कर्षबीजं दूषयति---तथा	=>	साध्यनिष्कर्षबीजम्+ दूषयति---तथा
हीति	=>	हि+इति
पुरुषान्तरं प्रति	=>	पुरुषान्तरम्+ प्रति
सत्प्रतिपक्षलिङ्गं विशेषदर्शनवत्	=>	सत्प्रतिपक्षलिङ्गम्+ विशेषदर्शनवत्
पुरुषान्तरं प्रत्यसाधकं	=>	पुरुषान्तरम्+ प्रत्यसाधकम्+
प्रत्यसाधकं मा	=>	प्रत्यसाधकम्+ मा
भूदिति	=>	भूत्+इति
तत्पुरुषीयत्वं प्रमाविशेषणमिति	=>	तत्पुरुषीयत्वम्+ प्रमाविशेषणम्+इति
प्रमाविशेषणमिति	=>	प्रमाविशेषणम्+इति
नेश्वरमादाय	=>	न+ईश्वरम्+आदाय
समर्थनं युक्तमित्यत	=>	समर्थनम्+ युक्तम्+इति+अतः+
युक्तमित्यत आह---न	=>	युक्तम्+इति+अतः+ आह---न
हीति	=>	हि+इति
असाधकत्वं सामान्यत	=>	असाधकत्वम्+ सामान्यतः+
सामान्यत इह	=>	सामान्यतः+ इह
विशेषं प्रत्यसाधकतापत्तिरिति	=>	विशेषम्+ प्रत्यसाधकतापत्तिः+इति
प्रत्यसाधकतापत्तिरिति	=>	प्रत्यसाधकतापत्तिः+इति
केवलं कन्दरवर्तिविरुद्धाद्यव्याप्तिः,	=>	केवलम्+ कन्दरवर्तिविरुद्धाद्यव्याप्तिः,
प्रमेयत्वादावपीत्याह---अस्मदादीति	=>	प्रमेयत्वादौ+अपि+इति+आह---अस्मदादि+इति
हेत्वाभासत्वं तत्रासाधकतानियमः	=>	हेत्वाभासत्वम्+ तत्र+असाधकतानियमः
तत्रासाधकतानियमः	=>	तत्र+असाधकतानियमः
तत्वं तदासाधकत्वनियमः	=>	तत्वम्+ तदासाधकत्वनियमः
कदाचित्कज्ञानमादाय	=>	कदाचित्कज्ञानम्+आदाय
तत्सत्त्वान्न	=>	तत्सत्त्वात्+न
इत्यनुशयादाह---किं चेति	=>	इति+अनुशयात्+आह---किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
एतच्च	=>	एतत्+च
विशेष्यं प्रतियोगि	=>	विशेष्यम्+ प्रतियोगि
विशेषणं तदवच्छेदकमिति	=>	विशेषणम्+ तत्+अवच्छेदकम्+इति
तदवच्छेदकमिति	=>	तत्+अवच्छेदकम्+इति
प्रकृतग्रन्थासंगतेरिति	=>	प्रकृतग्रन्थासंगतेः+इति
प्रतियोग्यसामानाधिकरणत्वं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नासामानाधिकरणात्मेव	=>	प्रतियोग्यसामानाधिकरणत्वम्+ प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नासामानाधिकरणात्+एव
प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नासामानाधिकरणात्मेव	=>	प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नासामानाधिकरणात्+एव
अयं घटवह्निरूपद्वयवान्	=>	अयम्+ घटवह्निरूपद्वयवान्
धूमादित्यादौ	=>	धूमात्+इत्यादौ
एवं च	=>	एवम्+ च
व्यभिचारो दुर्वारः	=>	व्यभिचारः+ दुर्वारः
किं च	=>	किम्+ च
तत्रैव	=>	तत्र+एव
विशिष्टं न	=>	विशिष्टम्+ न
पदार्थानन्तरं यत्र	=>	पदार्थानन्तरम्+ यत्र
सामान्यं विशेष्यं	=>	सामान्यम्+ विशेष्यम्+
विशेष्यं तत्र	=>	विशेष्यम्+ तत्र
तदर्थान्तरमेव	=>	तदर्थान्तरम्+एव
अत एव	=>	अतः+ एव
घटत्वान्नीलघटत्वादिकमन्यदिति	=>	घटत्वात्+नीलघटत्वादिकम्+अन्यत्+इति
तस्योपाधिरूपत्वम्	=>	तस्य+उपाधिरूपत्वम्
२.नीलघटत्वं घटत्वं।२	=>	२.नीलघटत्वम्+ घटत्वं।२
नियतपूर्ववर्तित्वं कारणत्वं	=>	नियतपूर्ववर्तित्वम्+ कारणत्वम्+
कारणत्वं नेत्यादि	=>	कारणत्वम्+ न+इत्यादि
नेत्यादि	=>	न+इत्यादि
एवं च	=>	एवम्+ च
स्वप्रमाकालीनत्वविशिष्ट३.साध्यप्रत्ययाजनकत्वं साध्य.३प्रत्ययाजनकत्वादन्यदेवेति.४	=>	स्वप्रमाकालीनत्वविशिष्ट३.साध्यप्रत्ययाजनकत्वम्+ साध्य.३प्रत्ययाजनकत्वात्+अन्यत्+एव+इति.४
साध्य.३प्रत्ययाजनकत्वादन्यदेवेति.४	=>	साध्य.३प्रत्ययाजनकत्वात्+अन्यत्+एव+इति.४
प्रतियोग्यसमानाधिकरणत्वमपि	=>	प्रतियोग्यसमानाधिकरणत्वम्+अपि
सामान्यं विशेष्यं,	=>	सामान्यम्+ विशेष्यं,
किं त्वभाव	=>	किम्+ तु+अभावः+
त्वभाव एवेति	=>	तु+अभावः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
तादृशावच्छेदकाभाववत्त्वस्योपाधेरेवात्र	=>	तादृशावच्छेदकाभाववत्त्वस्य+उपाधेः+एव+अत्र
चाभेद	=>	च+अभेद
एवेति	=>	एव+इति
F.N.१.द्वयाभ्युपगमेपि	=>	F.N.१.द्वयाभ्युपगमे+अपि
अत एव	=>	अतः+ एव
भेदमभिप्रेत्य	=>	भेदम्+अभिप्रेत्य
धूमवत्त्व इत्युक्तमिति	=>	धूमवत्त्वे+ इति+उक्तम्+इति
इत्युक्तमिति	=>	इति+उक्तम्+इति
ईश्वरज्ञान६.मादायसर्वत्र.६	=>	ईश्वरज्ञानम्+आदायसर्वत्र.६
७.सत्त्वादिति	=>	७.सत्त्वात्+इति
तात्पर्यादिति	=>	तात्पर्यात्+इति
तादृशेति	=>	तादृश+इति
८.विशेष्येत्यर्थः	=>	८.विशेष्य+इति+अर्थः
विशेषणदानानुपपत्तिरित्यत आह---विशिष्टस्यैति	=>	विशेषणदानानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---विशिष्टस्य+इति
आह---विशिष्टस्यैति	=>	आह---विशिष्टस्य+इति
अत्रेदं चिन्त्यम्	=>	अत्र+इदम्+ चिन्त्यम्
तत्कालीनत्वं विशेषणम्,	=>	तत्कालीनत्वम्+ विशेषणम्,
तत्साध्येनैवान्वितं११	=>	तत्साध्येन+एव+अन्वितं११
व्याख्यायत इति	=>	व्याख्यायते+ इति
इदम्पदेन	=>	इदम्+पदेन
पक्षविशेषणेति	=>	पक्षविशेषण+इति
ग्रन्थविरोधाच्चेति	=>	ग्रन्थविरोधात्+च+इति
१३.तस्माज्जयदेवमतानुसारमेवोचितम्	=>	१३.तस्मात्+जयदेवमतानुसारम्+एव+उचितम्
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
विशिष्टसाध्यव्याप्त्यत्फुरणदशायामिदं प्रकारान्तरमित्याशयात्	=>	विशिष्टसाध्यव्याप्त्यस्फुरणदशायाम्+इदम्+ प्रकारान्तरम्+इति+आशयात्
प्रकारान्तरमित्याशयात्	=>	प्रकारान्तरम्+इति+आशयात्
अत एवेदानीन्तन१६.वह्न्यनुमितेः	=>	अतः+ एव+इदानीन्तन१६.वह्न्यनुमितेः
एवेदानीन्तन१६.वह्न्यनुमितेः	=>	एव+इदानीन्तन१६.वह्न्यनुमितेः
कालिकव्याप्त्यसंभवेऽपि	=>	कालिकव्याप्त्यसंभवे+अपि
पक्षतावच्छेदक इत्युक्तम्	=>	पक्षतावच्छेदकः+ इति+उक्तम्
इत्युक्तम्	=>	इति+उक्तम्
चोक्तावच्छेदकविरहस्य	=>	च+उक्तावच्छेदकविरहस्य
वक्ष्यमाणासाधकत्वाभेद इति	=>	वक्ष्यमाणासाधकत्वाभेदः+ इति
स्वप्रमाकालीनत्वस्याजनकत्वविशेषणतया	=>	स्वप्रमाकालीनत्वस्य+अजनकत्वविशेषणतया
यथोक्तविशेषणविशेष्यभावे	=>	यथा+उक्तविशेषणविशेष्यभावे
व्यर्थतेत्यत आह---अपि	=>	व्यर्थत+इति+अतः+ आह---अपि
चेति	=>	च+इति
अप्रसिद्धेति	=>	अप्रसिद्ध+इति
क्षणिकत्वादिसाध्यक इत्यर्थः	=>	क्षणिकत्वादिसाध्यकः+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
स्वप्रामाकालीनत्वस्याजनकत्वविशेषणतया	=>	स्वप्रामाकालीनत्वस्य+अजनकत्वविशेषणतया
यथोक्तवशेषणविशेष्यभावे	=>	यथा+उक्तवशेषणविशेष्यभावे
व्यर्थतेत्यत आह---अपि	=>	व्यर्थत+इति+अतः+ आह---अपि
चेति	=>	च+इति
अप्रसिद्धेति	=>	अप्रसिद्ध+इति
क्षणिकत्वादिसाध्यत इत्यर्थः	=>	क्षणिकत्वादिसाध्यते+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
नन्विदमप्यनुपपन्नम्	=>	ननु+इदम्+अपि+अनुपपन्नम्
तत्रापार्थकस्यैव	=>	तत्र+अपार्थकस्य+एव
८.तन्नियतसाधकत्वस्याप्यवाच्यत्वादिति	=>	८.तन्नियतसाधकत्वस्य+अपि+अवाच्यत्वात्+इति
चेत्---तर्ह्यस्वरसान्तरमत्र	=>	चेत्---तर्हि+अस्वरसान्तरम्+अत्र
हि---असाधकत्वं मतान्तरसाधारणमेव	=>	हि---असाधकत्वम्+ मतान्तरसाधारणम्+एव
मतान्तरसाधारणमेव	=>	मतान्तरसाधारणम्+एव
दूषणस्यासाधकताव्याप्तिमङ्गीकृत्य	=>	दूषणस्य+असाधकताव्याप्तिम्+अङ्गीकृत्य
कथेत्युक्तत्वात्	=>	कथा+इति+उक्तत्वात्
एवं च	=>	एवम्+ च
ज्ञानगमकत्वमनुपपन्नम्	=>	ज्ञानगमकत्वम्+अनुपपन्नम्
नन्वनैकान्तिकत्वादिकमेवेत्युक्त्या	=>	ननु+अनैकान्तिकत्वादिकम्+एव+इति+उक्त्या
५.अनैकान्तिककत्वादीनामसाधकतारूपत्वमुक्तमिव	=>	५.अनैकान्तिककत्वादीनाम्+असाधकतारूपत्वम्+उक्तम्+इव
६.चान्यतम इवात्राप्यननुगम	=>	६.च+अन्यतमः+ इव+अत्र+अपि+अननुगमः+
इवात्राप्यननुगम इत्यत	=>	इव+अत्र+अपि+अननुगमः+ इति+अतः+
इत्यत आह---तथा	=>	इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
नारस्त्यव्याप्यत्वमित्यत आह--पक्षेति	=>	न+अस्ति+अव्याप्यत्वम्+इति+अतः+ आह--पक्ष+इति
आह--पक्षेति	=>	आह--पक्ष+इति
व्यभिचारितेत्यत आह--एतदिति	=>	व्यभिचारित+इति+अतः+ आह--एतत्+इति
आह--एतदिति	=>	आह--एतत्+इति
अधिकमेव	=>	अधिकम्+एव
दोष इति	=>	दोषः+ इति
तन्मतमिति	=>	तत्+मतम्+इति
उपाध्यायमतं दूषयति--तन्नेति	=>	उपाध्यायमतम्+ दूषयति--तत्+न+इति
दूषयति--तन्नेति	=>	दूषयति--तत्+न+इति
हीति	=>	हि+इति
यत्साध्यादनिरूपितमनैकान्तिकत्वं केनापि	=>	यत्+साध्यात्+अनिरूपितम्+अनैकान्तिकत्वम्+ केन+अपि
केनापि	=>	केन+अपि
कदापि	=>	कदा+अपि
ज्ञातं तत्रातिव्याप्तिः	=>	ज्ञातम्+ तत्र+अतिव्याप्तिः
तत्रातिव्याप्तिः	=>	तत्र+अतिव्याप्तिः
ईश्वरज्ञानमादायादोषात्	=>	ईश्वरज्ञानम्+आदाय+अदोषात्
प्रतिबन्धकतेति	=>	प्रतिबन्धकता+इति
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
स्वविरहादेव	=>	स्वविरहात्+एव
पुरुषान्तरानुमितावविरोधादिकम्,	=>	पुरुषान्तरानुमितौ+अविरोधादिकम्,
असिद्धविशेषत्वाद्यव्याप्तेरिति	=>	असिद्धविशेषत्वाद्यव्याप्तेः+इति
नानार्थत्वेति	=>	नानार्थत्व+इति
इदमापाततः---असाधकशब्दस्य	=>	इदम्+आपाततः---असाधकशब्दस्य
वाक्यत्वेनाशक्तत्वात्	=>	वाक्यत्वेन+अशक्तत्वात्
पूर्वोक्त एव	=>	पूर्वोक्ते+ एव
हेतुहेतुमद्भावसंगतिपरत्वं वाक्यस्य	=>	हेतुहेतुमद्भावसंगतिपरत्वम्+ वाक्यस्य
--एवमिति	=>	--एवम्+इति
जगन्निर्मातृतय	=>	जगत्+निर्मातृतय
अस्मदादेरपि	=>	अस्मदादेः+अपि
यत्किंचिज्जगन्निर्मातृत्वात्,	=>	यत्+किंचित्+जगत्+निर्मातृत्वात्,
सकलतन्निर्मातृत्वस्य	=>	सकलतत्+निर्मातृत्वस्य
गगनाद्यनिर्मातृत्वेनाप्रसिद्धेः	=>	गगनाद्यनिर्मातृत्वेन+अप्रसिद्धेः
गच्छतीति	=>	गच्छति+इति
जगत्पदेन	=>	जगत्+पदेन
कादाचित्कत्वं विवक्षितम्,	=>	कादाचित्कत्वम्+ विवक्षितम्,
ध्वंसासंग्रहापत्तेरित्यत आह---कार्येति	=>	ध्वंसासंग्रहापत्तेः+इति+अतः+ आह---कार्य+इति
आह---कार्येति	=>	आह---कार्य+इति
कार्त्स्न्यार्थो मात्रशब्दः	=>	कार्त्स्न्यार्थः+ मात्रशब्दः
कर्तृसिद्धावपि	=>	कर्तृसिद्धौ+अपि
सर्वज्ञेश्वरे	=>	सर्वज्ञ+ईश्वरे
किमायातमित्यत आह---पक्षेति	=>	किमायातम्+इति+अतः+ आह---पक्ष+इति
आह---पक्षेति	=>	आह---पक्ष+इति
तावदुपादानाभिज्ञत्वसिद्धेरिति	=>	तावत्+उपादानाभिज्ञत्वसिद्धेः+इति
३.नन्वनेकपक्षतावच्छेदकमादायापि	=>	३.ननु+अनेकपक्षतावच्छेदकम्+आदाय+अपि
एकरूपेति	=>	एकरूप+इति
दूषणानुपपत्तिरित्यत आह---एकेति	=>	दूषणानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---एक+इति
आह---एकेति	=>	आह---एक+इति
प्राचीनं प्रत्येकपदमनेकपक्षतावच्छेदकावाच्छिन्नपरं	=>	प्राचीनम्+ प्रत्येकपदम्+अनेकपक्षतावच्छेदकौ+अवच्छिन्नपरम्+
प्रत्येकपदमनेकपक्षतावच्छेदकावाच्छिन्नपरं व्याख्यातम्	=>	प्रत्येकपदम्+अनेकपक्षतावच्छेदकौ+अवच्छिन्नपरम्+ व्याख्यातम्
तत्पदेन	=>	तत्+पदेन
तावत्सु	=>	तावत्+सु
इत्यनुपपत्तिरित्यत आह--संशयेति	=>	इति+अनुपपत्तिः+इति+अतः+ आह--संशय+इति
आह--संशयेति	=>	आह--संशय+इति
तयोस्तावत्स्वसिद्धेरिति	=>	तयोः+तावत्+स्वसिद्धेः+इति
दुर्ग्रहत्वादितीत्याशङ्क	=>	दुर्ग्रहत्वादिति+इति+आशङ्का
किं तु	=>	किम्+ तु
दोषान्तरपर इति	=>	दोषान्तरपरः+ इति
व्याचष्टे---ग्राहकेति	=>	व्याचष्टे---ग्राहक+इति
कथं तत्संशय	=>	कथम्+ तत्+संशयः+
तत्संशय इत्यत	=>	तत्+संशयः+ इति+अतः+
इत्यत आह---विशेषेति	=>	इति+अतः+ आह---विशेष+इति
आह---विशेषेति	=>	आह---विशेष+इति
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
बाधानवतारात्	=>	बाधान्+अवतारात्
तत्पक्षेऽपि	=>	तत्+पक्षे+अपि
क्षतिरित्यत आह---तथेति	=>	क्षतिः+इति+अतः+ आह---तथा+इति
आह---तथेति	=>	आह---तथा+इति
संशयस्यैव	=>	संशयस्य+एव
प्रत्येकमित्यसंगतिरित्यत आह---अभ्युपेत्येति	=>	प्रत्येकम्+इति+असंगतिः+इति+अतः+ आह---अभ्युपेत्य+इति
आह---अभ्युपेत्येति	=>	आह---अभ्युपेत्य+इति
प्रत्येकमित्यस्य	=>	प्रत्येकम्+इति+अस्य
प्रत्यात्ममित्यर्थभ्रमं वारयति---क्षितिरिति	=>	प्रत्यात्मम्+इति+अर्थभ्रमम्+ वारयति---क्षितिः+इति
वारयति---क्षितिरिति	=>	वारयति---क्षितिः+इति
तत्किं संशयविषयत्वपक्षे	=>	तत्+किम्+ संशयविषयत्वपक्षे
दोष इत्यत	=>	दोषः+ इति+अतः+
इत्यत आह---विवादेति	=>	इति+अतः+ आह---विवाद+इति
आह---विवादेति	=>	आह---विवाद+इति
ननूद्देश्यस्येश्वरस्य	=>	ननु+उद्देश्यस्य+ईश्वरस्य
कुतोऽर्थान्तरतेत्यत आह---विचारेति	=>	कुतः+अर्थान्तरत+इति+अतः+ आह---विचार+इति
आह---विचारेति	=>	आह---विचार+इति
तत्संशयेति	=>	तत्संशय+इति
समानप्रकारत्वादिति	=>	समानप्रकारत्वात्+इति
शरीरापेक्षकर्तृजन्यत्वेऽपि	=>	शरीरापेक्षकर्तृजन्यत्वे+अपि
तस्येयामाशङ्क्य	=>	तस्य+इयाम्+आशङ्क्य
द्वितीयपक्षदोषपरत्वं तस्य	=>	द्वितीयपक्षदोषपरत्वम्+ तस्य
दर्शयति---जन्येति	=>	दर्शयति---जन्य+इति
नन्वीश्वरस्याशरीरतया	=>	ननु+ईश्वरस्य+अशरीरतया
कथं वेदादिसंप्रदायेऽव्याप्तिरित्यत	=>	कथम्+ वेदादिसंप्रदाये+अव्याप्तिः+इति+अतः+
वेदादिसंप्रदायेऽव्याप्तिरित्यत आह---अस्मदादीति	=>	वेदादिसंप्रदाये+अव्याप्तिः+इति+अतः+ आह---अस्मदादि+इति
आह---अस्मदादीति	=>	आह---अस्मदादि+इति
स्वादृष्टोपार्जितशरीरशून्यत्वमेवाशरीरत्वम्	=>	स्वादृष्टोपार्जितशरीरशून्यत्वम्+एव+अशरीरत्वम्
चेदानीमपीश्वरे	=>	च+इदानीम्+अपि+ईश्वरे
अस्मददृष्टोपात्तशरीरापत्तिः	=>	अस्मत्+अदृष्टोपात्तशरीरापत्तिः
इष्टत्वादिति	=>	इष्टत्वात्+इति
प्रसिद्धस्यासिद्धिशब्दस्य	=>	प्रसिद्धस्य+असिद्धिशब्दस्य
पक्षतावच्छेदकप्रयोगानुपपत्तिरित्यत आह---अप्रसिद्धेरिति	=>	पक्षतावच्छेदकप्रयोगानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---अप्रसिद्धेः+इति
आह---अप्रसिद्धेरिति	=>	आह---अप्रसिद्धेः+इति
पक्षतावच्छेदकस्याप्रसिद्धेरित्यर्थः	=>	पक्षतावच्छेदकस्य+अप्रसिद्धेः+इति+अर्थः
विशेषणासिद्धावदृष्टेत्यनेन	=>	विशेषणासिद्धौ+अदृष्ट+इति+अनेन
हेतुरुच्यते,	=>	हेतुः+उच्यते,
विशिष्टाप्रसिद्धावित्यत आह---तत्रेति	=>	विशिष्टाप्रसिद्धौ+इति+अतः+ आह---तत्र+इति
आह---तत्रेति	=>	आह---तत्र+इति
अप्रसिद्धहेतुत्वं तस्य	=>	अप्रसिद्धहेतुत्वम्+ तस्य
युक्तमिति	=>	युक्तम्+इति
वयं तु	=>	वयम्+ तु
असिद्धिपदमाश्रयासिद्धिपरम्,	=>	असिद्धिपदम्+आश्रयासिद्धिपरम्,
आश्रयविशेषणासिद्धेराश्रयासिद्धित्वेनोक्ततया	=>	आश्रयविशेषणासिद्धेः+आश्रयासिद्धित्वेन+उक्ततया
पक्षविशेषणस्याजन्यत्वस्यासिद्धिरित्यर्थः	=>	पक्षविशेषणस्य+अजन्यत्वस्य+असिद्धिः+इति+अर्थः
चादृष्टेत्यादिना	=>	च+अदृष्ट+इत्यादिना
साक्षादेव	=>	साक्षात्+एव
हेतुरुच्यत इति	=>	हेतुः+उच्यते+ इति
नन्वत्रापि	=>	ननु+अत्र+अपि
असंग्रहस्यैवाभिमततया	=>	असंग्रहस्य+एव+अभिमततया
पूर्ववाक्येनैव	=>	पूर्ववाक्येन+एव
५.एतदभिधाने	=>	५.एतत्+अभिधाने
चास्य	=>	च+अस्य
वैयर्थ्यमित्यत आह---तथा	=>	वैयर्थ्यम्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
सर्वेषामप्यत्रासंग्रह इति	=>	सर्वेषाम्+अपि+अत्र+असंग्रहः+ इति
ततो भेदः	=>	ततः+ भेदः
कल्पान्तरोत्थानानुपपत्तिरित्यत आह---वादीति	=>	कल्पान्तरोत्थानानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---वादी+इति
आह---वादीति	=>	आह---वादी+इति
घटादेरदृष्टजनककृतिजन्यत्वेन	=>	घटादेः+अदृष्टजनककृतिजन्यत्वेन
तदजन्यत्वाभावत्तस्य	=>	तदजन्यत्वाभावत्+तस्य
पक्षत्वाभिधानानुपपत्तिरित्यत आह--द्वितीय	=>	पक्षत्वाभिधानानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह--द्वितीयः+
आह--द्वितीय इति	=>	आह--द्वितीयः+ इति
तदभावाभिधानं प्रथमकल्प	=>	तत्+अभावाभिधानम्+ प्रथमकल्पः+
प्रथमकल्प इति	=>	प्रथमकल्पः+ इति
चेति	=>	च+इति
क्षितित्वप्रकारकानुमितेरिति	=>	क्षितित्वप्रकारकानुमितेः+इति
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
४.अपक्षत्वोक्तिरयुक्तेत्यत आह--प्रतीति	=>	४.अपक्षत्वोक्तिः+अयुक्त+इति+अतः+ आह--प्रति+इति
आह--प्रतीति	=>	आह--प्रति+इति
नन्वस्मदादिनां परमाणुगोचरलौकिकज्ञानाभावात्	=>	ननु+अस्मदादीनाम्+ परमाणुगोचरलौकिकज्ञानाभावात्
सामान्यादिप्रत्यासत्तिजन्यस्य५.चाजातकत्वेन	=>	सामान्यादिप्रत्यासत्तिजन्यस्य५.च+अजातकत्वेन
सर्गाद्येति	=>	सर्गादि+एति
व्यर्थमित्यत आह---इदानींतनेनि	=>	व्यर्थम्+इति+अतः+ आह---इदानींतन+इति
आह---इदानींतनेनि	=>	आह---इदानींतन+इति
तदनङ्गीकारादाह---स्यादिति	=>	तत्+अनङ्गीकारात्+आह---स्यात्+इति
त्वन्मतेनेति	=>	त्वत्+मतेन+इति
प्रकृतसंगतिमाह---साध्यमिति	=>	प्रकृतसंगतिम्+आह---साध्यम्+इति
कार्यविलम्ब इति	=>	कार्यविलम्बः+ इति
अतो दुर्जनत्वविरोधिनं	=>	अतः+ दुर्जनत्वविरोधिनम्+
दुर्जनत्वविरोधिनं व्यभिचारमाह---क्षितीति	=>	दुर्जनत्वविरोधिनम्+ व्यभिचारम्+आह---क्षिति+इति
व्यभिचारमाह---क्षितीति	=>	व्यभिचारम्+आह---क्षिति+इति
नन्वीश्वरकृतिमादाय	=>	ननु+ईश्वरकृतिम्+आदाय
३.साध्यवैकल्यमित्याशङ्क्य	=>	३.साध्यवैकल्यम्+इति+आशङ्क्य
सिषाधयिषितेश्वरकृतिमादाय	=>	सिषाधयिषिता+ईश्वरकृतिम्+आदाय
कुलालकृतिमादाय	=>	कुलालकृतिम्+आदाय
तद्वाच्यम्	=>	तत्+वाच्यम्
दोष उक्त	=>	दोषः+ उक्तः+
उक्त इत्याशयेन	=>	उक्तः+ इति+आशयेन
इत्याशयेन	=>	इति+आशयेन
आह----कुलालेति	=>	आह----कुलाल+इति
कुलालादिकर्तृकत्वप्रयोज्यमन्यम्,	=>	कुलालादिकर्तृकत्वप्रयोज्यम्+अन्यम्,
तदादाय	=>	तदा+आदाय
स्यादित्याशङ्क्य	=>	स्यात्+इति+आशङ्क्य
विशेषव्यवहारोऽपि	=>	विशेषव्यवहारः+अपि
स्यादित्याशयेनाह---उक्तेति	=>	स्यात्+इति+आशयेन+आह---उक्त+इति
व्यभिचारानुपपत्तिशङ्कापरिहारार्थं ५.चेष्टात्वोपाधित्वप्रदर्शनमयुक्तमित्याशङ्क्य	=>	व्यभिचारानुपपत्तिशङ्कापरिहारार्थम्+ ५.चेष्टात्वोपाधित्वप्रदर्शनम्+अयुक्तम्+इति+आशङ्क्य
५.चेष्टात्वोपाधित्वप्रदर्शनमयुक्तमित्याशङ्क्य	=>	५.चेष्टात्वोपाधित्वप्रदर्शनम्+अयुक्तम्+इति+आशङ्क्य
६.समवेतत्वं पक्षधर्ममाह---न	=>	६.समवेतत्वम्+ पक्षधर्मम्+आह---न
पक्षधर्ममाह---न	=>	पक्षधर्मम्+आह---न
चेत्यादिना	=>	च+इत्यादिना
५.चेष्टात्वस्योपाधित्वप्रदर्शयुक्ते-ग	=>	५.चेष्टात्वस्य+उपाधित्वप्रदर्शयुक्ते-ग
७.तत्तदुपादानत्वेनोपस्थितौ--ग	=>	७.तत्+तदुपादानत्वेन+उपस्थितौ--ग
एवं शब्दस्यानुमितावपि	=>	एवम्+ शब्दस्य+अनुमितौ+अपि
शब्दस्यानुमितावपि	=>	शब्दस्य+अनुमितौ+अपि
७.तत्तदुपादानत्वेनोपादानोपस्थितावित्यर्थाभ्युपगमे	=>	७.तत्+तत्+उपादानत्वेन+उपादानोपस्थितौ+इति+अर्थाभ्युपगमे
घटादावित्यनुपपत्तिः	=>	घटादौ+इति+अनुपपत्तिः
प्रत्यक्षेणैव	=>	प्रत्यक्षेण+एव
तदुपस्थित्यभ्युपगमादित्यत ७.आह---यदीति	=>	तत्+उपस्थित्यभ्युपगमात्+इति+अतः+ ७.आह---यदि+इति
७.आह---यदीति	=>	७.आह---यदि+इति
अलौकिकज्ञानानङ्गीकारादाह---इदं चेति	=>	अलौकिकज्ञानान्+अङ्गीकारात्+आह---इदम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
कथं तद्वत्त्वम्,	=>	कथम्+ तत्+वत्त्वम्,
तद्वत्त्वम्,	=>	तत्+वत्त्वम्,
मतुपो विधानादित्यत	=>	मतुपः+ विधानात्+इति+अतः+
विधानादित्यत आह---तदुपवक्षितस्येति	=>	विधानात्+इति+अतः+ आह---तदुपवक्षितस्य+इति
आह---तदुपवक्षितस्येति	=>	आह---तदुपवक्षितस्य+इति
तेनार्थान्तरशङ्कास्पदमपीति	=>	तेन+अर्थान्तरशङ्कास्पदम्+अपि+इति
योगजं ज्ञानं	=>	योगजम्+ ज्ञानम्+
ज्ञानं वाच्यम्	=>	ज्ञानम्+ वाच्यम्
शङ्कते---यद्यपीति	=>	शङ्कते---यद्यपि+इति
तस्येति	=>	तस्य+इति
योगजज्ञानस्येत्यर्थः	=>	योगजज्ञानस्य+इति+अर्थः
F.N.७.तदुत्पादानत्वेनोपस्थितौ..ग	=>	F.N.७.तदुत्पादानत्वेन+उपस्थितौ..ग
एतच्चोपलक्षणम्,	=>	एतत्+च+उपलक्षणम्,
परमाण्वादिगोचरयोगिज्ञानस्याविहितत्वेऽप्यनिषिद्धवेऽपि	=>	परमाण्वादिगोचरयोगिज्ञानस्य+अविहितत्वे+अपि+अनिषिद्धवे+अपि
चादृष्टजनकत्वमत एव	=>	च+अदृष्टजनकत्वम्+अतः+ एव
कल्प्वत इत्यपि	=>	कल्प्यते+ इति+अपि
इत्यपि	=>	इति+अपि
तेषामभावादेव	=>	तेषाम्+अभावात्+एव
नाश्रयासिद्धिसिद्धसाधने,	=>	न+आश्रयासिद्धिसिद्धसाधने,
अत आह---अदृष्टेति	=>	अतः+ आह---अदृष्ट+इति
आह---अदृष्टेति	=>	आह---अदृष्ट+इति
तथैवेति	=>	तथा+एव+इति
ज्ञानाव्यवहितवाद्यनन्तर्भावेणेत्यर्थः	=>	ज्ञानाव्यवहितवादि+अनन्तर्भावेण+इति+अर्थः
पौर्वापर्ययोर्वस्तुतो विद्यमानयोर्निराकरणानुपपत्तिरित्यत	=>	पौर्वापर्ययोः+वस्तुतः+ विद्यमानयोः+निराकरणानुपपत्तिः+इति+अतः+
विद्यमानयोर्निराकरणानुपपत्तिरित्यत आह---विवक्षितमिति	=>	विद्यमानयोः+निराकरणानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---विवक्षितम्+इति
आह---विवक्षितमिति	=>	आह---विवक्षितम्+इति
तेषां यौगपद्यं	=>	तेषाम्+ यौगपद्यम्+
यौगपद्यं वक्तुं	=>	यौगपद्यम्+ वक्तुम्+
वक्तुं ५.सिद्धान्ते	=>	वक्तुम्+ ५.सिद्धान्ते
दृष्टमेवेत्यत ६.आह---साध्येतेति	=>	दृष्टम्+एव+इति+अतः+ ६.आह---साध्येता+इति
६.आह---साध्येतेति	=>	६.आह---साध्येता+इति
५.साध्येति--क	=>	५.साध्य+इति--क
व्यत्ययेनान्वयाद्यनुपपत्तेः	=>	व्यत्ययेन+अन्वयाद्यनुपपत्तेः
यथासंख्यं ४.तमाह---पक्षेति	=>	यथासंख्यम्+ ४.तम्+आह---पक्ष+इति
४.तमाह---पक्षेति	=>	४.तम्+आह---पक्ष+इति
सिद्धावित्यस्य	=>	सिद्धौ+इति+अस्य
प्रत्यासत्तिसिद्धावित्यभ्युपगमे	=>	प्रत्यासत्तिसिद्धौ+इति+अभ्युपगमे
५.तदजन्यत्वाभावात्	=>	५.तत्+अजन्यत्वाभावात्
तदजन्यत्वासिद्धेरित्यसंगतिः,	=>	तदजन्यत्वासिद्धेः+इति+असंगतिः,
६.अत आह---योगेति	=>	६.अतः+ आह---योग+इति
आह---योगेति	=>	आह---योग+इति
स्वोपादानविवक्षायां कस्तर्हि	=>	स्वोपादानविवक्षायाम्+ कः+तर्हि
कस्तर्हि	=>	कः+तर्हि
दोष इत्यत	=>	दोषः+ इति+अतः+
इत्यत आह--वस्तुत	=>	इति+अतः+ आह--वस्तुतः+
आह--वस्तुत इति	=>	आह--वस्तुतः+ इति
किमिति	=>	किम्+इति
प्रत्यक्षत्वाभावादपि	=>	प्रत्यक्षत्वाभावात्+अपि
७.साध्यासिद्धिसंभवादिति	=>	७.साध्यासिद्धिसंभवात्+इति
प्रत्यक्षज्ञाननियमो न	=>	प्रत्यक्षज्ञाननियमः+ न
अतस्तादृशसाध्यमत्रानभिमतमेवेत्यरुचेर्जयदेवमतमाह---वस्तुत इति	=>	अतः+तादृशसाध्यम्+अत्र+अनभिमतम्+एव+इति+अरुचेः+जयदेवमतम्+आह---वस्तुतः+ इति
चकारोऽध्याहार्यः,	=>	चकारः+अध्याहार्यः,
अनुषञ्जनीयो वेति	=>	अनुषञ्जनीयः+ वा+इति
वेति	=>	वा+इति
मीमांसकेनात्र	=>	मीमांसकेन+अत्र
व्यतिरेकिणोऽनङ्गीकारात्	=>	व्यतिरेकिणः+अनङ्गीकारात्
इत्यत आह---त्वयेति	=>	इति+अतः+ आह---त्वया+इति
आह---त्वयेति	=>	आह---त्वया+इति
तादृशकृतिकालीनत्वसिद्धावपि	=>	तादृशकृतिकालीनत्वसिद्धौ+अपि
किमायातमीश्वर इत्यत	=>	किम्+आयातम्+ईश्वरः+ इति+अतः+
इत्यत आह---तथेति	=>	इति+अतः+ आह---तथा+इति
आह---तथेति	=>	आह---तथा+इति
तदिति	=>	तत्+इति
प्रपञ्चनाशकेत्यर्थः	=>	प्रपञ्चनाशक+इति+अर्थः
४.नन्वदृष्टत्वेन	=>	४.ननु+अदृष्टत्वेन
तत्सामग्रीजन्यत्व	=>	तत्+सामग्रीजन्यत्व
इत्याशयान्तरमाह---न	=>	इति+आशयान्तरम्+आह---न
हीति	=>	हि+इति
तन्मात्रजनकत्वादिति	=>	तन्मात्रजनकत्वात्+इति
आद्यं दूषयति--सामग्र्या	=>	आद्यम्+ दूषयति--सामग्र्या
सामग्रीध्वंसव्यवहारश्च	=>	सामग्रीध्वंसव्यवहारः+च
हीति	=>	हि+इति
किंचिद्ध्वंसविषय इति	=>	किंचित्+ध्वंसविषयः+ इति
एतच्च	=>	एतत्+च
मेलनपरत्वं तदा	=>	मेलनपरत्वम्+ तदा
ध्वंसप्रतियोगित्वमिष्टमेव	=>	ध्वंसप्रतियोगित्वम्+इष्टम्+एव
चैवं तत्र	=>	च+एवम्+ तत्र
यावत्कारणपरत्वेन	=>	यावत्+कारणपरत्वेन
हेतोरप्रसिद्ध्यापत्तेः	=>	हेतोः+अप्रसिद्ध्यापत्तेः
अत एव	=>	अतः+ एव
कारणं ७.क्षणविशेषत्वात्'	=>	कारणम्+ ७.क्षणविशेषत्वात्'
इतीत्यत आह..दृष्टेति	=>	इति+इति+अतः+ आह..दृष्ट+इति
आह..दृष्टेति	=>	आह..दृष्ट+इति
लाघवादित्यापाततः	=>	लाघवात्+इति+आपाततः
वस्तुतो दृष्टप्रागभावादिघटितायास्तस्या	=>	वस्तुतः+ दृष्टप्रागभावादिघटितायाः+तस्याः+
दृष्टप्रागभावादिघटितायास्तस्या अन्यत्र	=>	दृष्टप्रागभावादिघटितायाः+तस्याः+ अन्यत्र
४.जनकत्वासंभव इति	=>	४.जनकत्वासंभवः+ इति
ननूदासीनसिद्धावपि	=>	ननु+उदासीनसिद्धौ+अपि
नाप्रयोजकतेत्यत आह---कार्येति	=>	न+अप्रयोजकत+इति+अतः+ आह---कार्य+इति
आह---कार्येति	=>	आह---कार्य+इति
उक्तयुक्त्यात कार्याभावेन	=>	उक्तयुक्त्या+अतः+ कार्याभावेन
उदासीनस्यैवासिद्ध्या	=>	उदासीनस्य+एव+असिद्ध्या
५.तदभ्युपगमेनार्थान्तरापादानं युक्त६.मित्यदोषसूचनायामपि	=>	५.तत्+अभ्युपगमेन+अर्थान्तरापादानम्+ युक्तम्+इति+अदोषसूचनायाम्+अपि
युक्त६.मित्यदोषसूचनायामपि	=>	युक्तम्+इति+अदोषसूचनायाम्+अपि
पूर्वसर्गसिद्धद्व्यणुकासमवायिकारणकालीनामस्मदादिकृत्या	=>	पूर्वसर्गसिद्धद्व्यणुकासमवायिकारणकालीनाम्+अस्मदादिकृत्या
दोषवारणायाह	=>	दोषवारणाय+आह
--तदिति	=>	--तत्+इति
तस्येति	=>	तस्य+इति
तत्रापीश्वरमादाय	=>	तत्र+अपि+ईश्वरम्+आदाय
साध्यमिति	=>	साध्यम्+इति
तथापीति	=>	तथापि+इति
उपादानगर्भसाध्याभावादिति	=>	उपादानगर्भसाध्याभावात्+इति
नार्थान्तरापादनमयुक्तम्-ग	=>	न+अर्थान्तरापादनम्+अयुक्तम्-ग
६.इत्यतो दोष-ग	=>	६.इति+अतः+ दोष-ग
घटजनकानित्यज्ञानभिन्नत्वसिद्धावपि	=>	घटजनकानित्यज्ञानभिन्नत्वसिद्धौ+अपि
विशेषणाभावेनापि	=>	विशेषणाभावेन+अपि
विशिष्टाभावपर्यवसानसंभवादित्यत आह---पक्षेति	=>	विशिष्टाभावपर्यवसानसंभवात्+इति+अतः+ आह---पक्ष+इति
आह---पक्षेति	=>	आह---पक्ष+इति
विशेष्यानित्यज्ञानभिन्नत्वं पर्यवस्यतीत्यर्थः	=>	विशेष्यानित्यज्ञानभिन्नत्वम्+ पर्यवस्यति+इति+अर्थः
पर्यवस्यतीत्यर्थः	=>	पर्यवस्यति+इति+अर्थः
एतत्पदमिति	=>	एतत्+पदम्+इति
तदभावेऽपि	=>	तत्+अभावे+अपि
साध्यसत्त्वादिति	=>	साध्यसत्त्वात्+इति
अन्यथेत्यस्य	=>	अन्यथा+इति+अस्य
ह्येकस्य	=>	हि+एकस्य
इतरेषामपि	=>	इतरेषाम्+अपि
साधकतापत्तिरित्यत आह---अप्रयोजकत्वमिति	=>	साधकतापत्तिः+इति+अतः+ आह---अप्रयोजकत्वम्+इति
आह---अप्रयोजकत्वमिति	=>	आह---अप्रयोजकत्वम्+इति
तर्कमन्तरेणापि	=>	तर्कमन्तरेण+अपि
गमकत्व इत्यन्यथार्थः	=>	गमकत्वे+ इति+अन्यथार्थः
इत्यन्यथार्थः	=>	इति+अन्यथार्थः
एवं मनोयोगविशेषणत्वे	=>	एवम्+ मनोयोगविशेषणत्वे
तत्पूर्वप्रतीकवैयर्थ्यमित्यत आह---सर्गेति	=>	तत्+पूर्वप्रतीकवैयर्थ्यम्+इति+अतः+ आह---सर्ग+इति
आह---सर्गेति	=>	आह---सर्ग+इति
तज्जन्यचतुर्थपञ्चमादिज्ञानजनकक्रियाया अपि	=>	तज्जन्यचतुर्थपञ्चमादिज्ञानजनकक्रियायाः+ अपि
तत्रांशे	=>	तत्रा+अंशे
ज्ञानध्वंसानाधारकालाप्रसिद्धिश्चेत्यत आह---तज्जन्यमिति	=>	ज्ञानध्वंसानाधारकालाप्रसिद्धिः+च+इति+अतः+ आह---तज्जन्यम्+इति
आह---तज्जन्यमिति	=>	आह---तज्जन्यम्+इति
चेत्यत आह---तज्जनक	=>	च+इति+अतः+ आह---तज्जनकः+
आह---तज्जनक इति	=>	आह---तज्जनकः+ इति
इदानीं तनक्रियाणामस्मदादियत्नजन्यत्वेन	=>	इदानीम्+ तत्क्रियाणाम्+अस्मदादियत्नजन्यत्वेन
तनक्रियाणामस्मदादियत्नजन्यत्वेन	=>	तत्क्रियाणाम्+अस्मदादियत्नजन्यत्वेन
तन्न,	=>	तत्+न,
तासां पक्षत्वादिति	=>	तासाम्+ पक्षत्वात्+इति
पक्षत्वादिति	=>	पक्षत्वात्+इति
८.अत्रेति	=>	८.अत्र+इति
अन्यथासिद्धव्यभिचारिसाधारणत्वादिति	=>	अन्यथासिद्धव्यभिचारिसाधारणत्वात्+इति
बाधेति	=>	बाध+इति
क्रियानाधारत्वबाधादिति	=>	क्रियानाधारत्वबाधात्+इति
चरमेति	=>	चरम+इति
ध्वंसेत्यर्थः	=>	ध्वंस+इति+अर्थः
नन्वर्थापत्तिव्यतिरेकिणो ३.नार्थपदवाच्यम्,	=>	ननु+अर्थापत्तिव्यतिरेकिणः+ ३.न+अर्थपदवाच्यम्,
३.नार्थपदवाच्यम्,	=>	३.न+अर्थपदवाच्यम्,
तस्या एव	=>	तस्याः+ एव
संगतत्वापत्तेश्चेत्याशङ्क्य	=>	संगतत्वापत्तेः+च+इति+आशङ्क्य
पक्षधर्मता४.बलमेव	=>	पक्षधर्मता४.बलम्+एव
विवक्षितमिति	=>	विवक्षितम्+इति
सूचयितुमाह	=>	सूचयितुम्+आह
--प्रकारेति	=>	--प्रकार+इति
उक्तसाध्यबाधादित्यर्थः	=>	उक्तसाध्यबाधात्+इति+अर्थः
पूर्वसर्गकालीनक्रियाया नष्टहेतुत्वादाह--प्रलयेति	=>	पूर्वसर्गकालीनक्रियायाः+ नष्टहेतुत्वात्+आह--प्रलय+इति
नष्टहेतुत्वादाह--प्रलयेति	=>	नष्टहेतुत्वात्+आह--प्रलय+इति
संयोगोऽप्यस्तु	=>	संयोगः+अपि+अस्तु
इत्याशयेनाह---इदमिति	=>	इति+आशयेन+आह---इदम्+इति
ज्ञानजनकतेति	=>	ज्ञानजनकता+इति
गौरवादिति	=>	गौरवात्+इति
व्यभिचारवारकं मनः	=>	व्यभिचारवारकम्+ मनः
पदमित्यत आह--अत्रेति	=>	पदम्+इति+अतः+ आह--अत्र+इति
आह--अत्रेति	=>	आह--अत्र+इति
दत्तेऽपि	=>	दत्ते+अपि
न्यायनयेनायं हेतुर्वाच्यः,	=>	न्यायनयेन+अयम्+ हेतुः+वाच्यः,
हेतुर्वाच्यः,	=>	हेतुः+वाच्यः,
तद्व्यर्थ्यमिति	=>	तद्व्यर्थ्यम्+इति
उपनीत३.भानाङ्गीकारेणेदमित्याह---अनुमितेरिति	=>	उपनीत३.भानाङ्गीकारेण+इदम्+इति+आह---अनुमितेः+इति
पक्षधर्मतापरत्वेऽर्थान्तरानवकाशादाह---अनुमानेति	=>	पक्षधर्मतापरत्वे+अर्थान्तरान्+अवकाशात्+आह---अनुमान+इति
ननूक्तमनः	=>	ननु+उक्तमनः
उक्तसाध्यवत्त्वादिति	=>	उक्तसाध्यवत्त्वात्+इति
परंपरयापि	=>	परंपरया+अपि
प्रकृतार्थसंबन्धेनार्थान्तरतेत्यत आह---तदिति	=>	प्रकृतार्थसंबन्धेन+अर्थान्तरत+इति+अतः+ आह---तत्+इति
आह---तदिति	=>	आह---तत्+इति
एतच्चोपलक्षणम्	=>	एतत्+च+उपलक्षणम्
मनसोऽतीन्द्रियत्वेन	=>	मनसः+अतीन्द्रियत्वेन
साध्याप्रसिद्धश्चेत्यपि	=>	साध्याप्रसिद्धः+च+इति+अपि
३.नार्थापत्तिवाच्यत्वम्-ग	=>	३.न+अर्थापत्तिवाच्यत्वम्-ग
४.बलेनैव-ग	=>	४.बलेन+एव-ग
३.भानानङ्गीकारमतेनेदं-ग	=>	३.भानानङ्गीकारमतेन+इदं-ग
एवमिति	=>	एवम्+इति
स्वोपादानपरत्व इत्यर्थः	=>	स्वोपादानपरत्वे+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
उपाध्यायमतमाह--अत्रेति	=>	उपाध्यायमतम्+आह--अत्र+इति
तदेति	=>	तत्+इति
क्षालनासिद्धेरिति	=>	क्षालनासिद्धेः+इति
बाधकमाह--तथा	=>	बाधकम्+आह--तथा
सतीति	=>	सति+इति
ध्वंसस्यैवेति	=>	ध्वंसस्य+एव+इति
प्रतियोगितद्ध्वंसयोरेकत्राहेतुत्वादिति	=>	प्रतियोगितद्ध्वंसयोः+एकत्र+अहेतुत्वात्+इति
ध्वंसस्यानन्ततया	=>	ध्वंसस्य+अनन्ततया
समयस्येत्युक्तम्	=>	समयस्य+इति+उक्तम्
चेष्टापत्तिः	=>	च+इष्टापत्तिः
औषधसंयोगदशायां तदनुभवादिति	=>	औषधसंयोगदशायाम्+ तदनुभवात्+इति
तदनुभवादिति	=>	तदनुभवात्+इति
प्रथमहेतुमुपपादयति---न	=>	प्रथमहेतुम्+उपपादयति---न
हीति	=>	हि+इति
तद्विशेषणमस्त्वित्यत आह---विषेति	=>	तद्विशेषणम्+अस्तु+इति+अतः+ आह---विष+इति
आह---विषेति	=>	आह---विष+इति
अदृष्टप्रागभावेति	=>	अदृष्टप्रागभाव+इति
नन्वेवं प्रतियोग्यप्रसिद्धिः	=>	ननु+एवम्+ प्रतियोग्यप्रसिद्धिः
कालिकव्याप्तेरेव	=>	कालिकव्याप्तेः+एव
यत्किंचिददृष्टप्रागभावव्याप्यप्रागभावप्रतियोगित्वात्	=>	यत्+किंचित्+दृष्टप्रागभावव्याप्यप्रागभावप्रतियोगित्वात्
चादृष्टपदं स्वजनकादृष्टपरम्	=>	च+अदृष्टपदम्+ स्वजनकादृष्टपरम्
एवं ह्यभेदचिन्तनजन्यादृष्टस्यासंग्रहापत्तिः	=>	एवम्+ हि+अभेदचिन्तनजन्यादृष्टस्य+असंग्रहापत्तिः
ह्यभेदचिन्तनजन्यादृष्टस्यासंग्रहापत्तिः	=>	हि+अभेदचिन्तनजन्यादृष्टस्य+असंग्रहापत्तिः
चिन्तनानुकूलकृतेस्तज्जनकादृष्टोत्तरकालीनया	=>	चिन्तनानुकूलकृतेः+तज्जनकादृष्टोत्तरकालीनया
तादृशप्रागभावप्रतियोगित्वाभावादिति	=>	तादृशप्रागभावप्रतियोगित्वाभावात्+इति
अत एव	=>	अतः+ एव
--अदृष्टजनकेति	=>	--अदृष्टजनक+इति
तथैव	=>	तथा+एव
कुतो न	=>	कुतः+ न
कृतमित्यत	=>	कृतम्+इति+अत
आह--तथा	=>	ः+आह--तथा
चेति	=>	च+इति
तुल्यमित्यापातनः	=>	तुल्यम्+इति+आपातनः
वस्तुतो विधिना	=>	वस्तुतः+ विधिना
प्रकृतिप्रत्ययार्थयोरुभयोरपि	=>	प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः+उभयोः+अपि
इष्टहेतुत्वं बोध्यत	=>	इष्टहेतुत्वम्+ बोध्यते+
बोध्यत इत्युभयमपि	=>	बोध्यते+ इति+उभयम्+अपि
इत्युभयमपि	=>	इति+उभयम्+अपि
गङ्गास्पर्शादेरसंग्रह एवेति	=>	गङ्गास्पर्शादेः+असंग्रहः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
अदृष्टजनकत्वोपादानं दत्ते	=>	अदृष्टजनकत्वोपादानम्+ दत्ते
दोष इति	=>	दोषः+ इति
चैवमिति	=>	च+एवम्+इति
स्वोपादानात्मगोचरतादृशकृतिजन्यत्वादिति	=>	स्वोपादानात्मगोचरतादृशकृतिजन्यत्वात्+इति
जन्यात्म६.विशेषगुणत्वात्तस्य	=>	जन्यात्मविशेषगुणत्वात्+तस्य
पक्षत्वं वाच्यमिति	=>	पक्षत्वम्+ वाच्यम्+इति
वाच्यमिति	=>	वाच्यम्+इति
अनभ्युपगमादिति	=>	अनभ्युपगमात्+इति
निदिध्यासनानुकूलमनोयोगहेतुम७.नोवहनास्यामेव	=>	निदिध्यासनानुकूलमनोयोगहेतुम७.नोवहनास्याम्+एव
यत्न इति	=>	यत्नः+ इति
यागादाविव	=>	यागादौ+इव
तादृशयत्नजन्यत्वमङ्गीकार्यम्	=>	तादृशयत्नजन्यत्वम्+अङ्गीकार्यम्
ह्यस्मदाद्यकर्तृके	=>	हि+अस्मदाद्यकर्तृके
विधानं संभवति	=>	विधानम्+ संभवति
चास्मदादिकृतिजन्यत्वमात्रेण	=>	च+अस्मदादिकृतिजन्यत्वमात्रेण
विधिसंभवो मन्त्रजपादाविवेति	=>	विधिसंभवः+ मन्त्रजपादौ+इति
मन्त्रजपादाविवेति	=>	मन्त्रजपादौ+इति
मन्त्रजपादिविधावुच्चारण एव	=>	मन्त्रजपादिविधौ+उच्चारणे+ एव
'ऋचं जपेत्'	=>	'ऋचम्+ जपेत्'
इत्यनन्वयादित्यत आह--अभ्युपगम	=>	इति+अनन्वयात्+इति+अतः+ आह--अभ्युपगम
वेति	=>	वा+इति
पक्षत्वेनेति	=>	पक्षत्वेन+इति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
निदिध्यासनकृतिजन्यस्वात्मसाक्षात्कारेऽव्याप्तिः	=>	निदिध्यासनकृतिजन्यस्वात्मसाक्षात्कारे+अव्याप्तिः
तत्कृतेरदृष्टाद्वारकत्वादिति	=>	तत्कृतेः+अदृष्टाद्वारकत्वात्+इति
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
अस्मदादिकर्तृकत्वेनापक्षत्वात्	=>	अस्मदादिकर्तृकत्वेन+अपक्षत्वात्
उक्तकृतेरेव	=>	उक्तकृतेः+एव
तत्रादृष्टस्यैव	=>	तत्र+अदृष्टस्य+एव
अव्याप्त्यनवकाशाच्चेति	=>	अव्याप्त्यनवकाशात्+च+इति
आत्मविशेषगुणमात्रस्यास्याद्यकर्तृकत्वं प्रतिबन्धकध्वंसस्य	=>	आत्मविशेषगुणमात्रस्य+अस्य+आद्यकर्तृकत्वम्+ प्रतिबन्धकध्वंसस्य
निदिध्यासनाद्वारत्वमङ्गीकृत्य	=>	निदिध्यासनाद्वारत्वम्+अङ्गीकृत्य
उक्तसाक्षात्कारेऽव्याप्तिसमाधानमुक्तं ९.तद्दोषयितुमाह---न	=>	उक्तसाक्षात्कारे+अव्याप्तिसमाधानम्+उक्तम्+ ९.तत्+दोषयितुम्+आह---न
९.तद्दोषयितुमाह---न	=>	९.तत्+दोषयितुम्+आह---न
त्विति	=>	तु+इति
उक्तसाक्षाकारश्च	=>	उक्तसाक्षाकारः+च
नाव्याप्तिरिति	=>	न+अव्याप्तिः+इति
आत्मगुण इति	=>	आत्मगुणः+ इति
निदिध्यासन इत्यर्थः	=>	निदिध्यासनः+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
तस्याप्यात्मगुणत्वेनास्मदाद्यकर्तृकत्वादिति	=>	तस्य+अपि+आत्मगुणत्वेन+अस्मदाद्यकर्तृकत्वात्+इति
७.मनोवहननाभ्यामेव--ग	=>	७.मनोवहननाभ्याम्+एव--ग
कालीरूपमपि	=>	कालीरूपम्+अपि
अस्मदादिकर्तृकमेव,	=>	अस्मदादिकर्तृकम्+एव,
गौरवेणादृष्टद्वा३.रकत्वस्याप्रयोजकत्वात्	=>	गौरवेण+अदृष्टद्वा३.रकत्वस्य+अप्रयोजकत्वात्
घटभोक्तुरपि	=>	घटभोक्तुः+अपि
तदुपादानकृतिविरहादेव	=>	तदुपादानकृतिविरहात्+एव
अकर्तृकत्वोपपत्तेरिति	=>	अकर्तृकत्वोपपत्तेः+इति
चेत्---एवमीश्वरसिद्धेरप्रत्यूहत्वेन	=>	चेत्---एवम्+ईश्वरसिद्धेः+अप्रत्यूहत्वेन
४.अदृष्टाद्वारकपदमहिम्नैवोपादानपदस्य	=>	४.अदृष्टाद्वारकपदमहिम्न+एव+उपादानपदस्य
स्वोपादानपरत्वलाभ इति	=>	स्वोपादानपरत्वलाभः+ इति
येषां मते	=>	येषाम्+ मते
व्यवहारोपयुक्तं सकर्तृकत्वमत्र	=>	व्यवहारोपयुक्तम्+ सकर्तृकत्वम्+अत्र
सकर्तृकत्वमत्र	=>	सकर्तृकत्वम्+अत्र
पृथगेव	=>	पृथक्+एव
अत एव	=>	अतः+ एव
एवं चाभेदचिन्तनजन्यस्वर्गादावुक्तसत्त्वेऽपि	=>	एवम्+ च+अभेदचिन्तनजन्यस्वर्गादौ+उक्तसत्त्वे+अपि
चाभेदचिन्तनजन्यस्वर्गादावुक्तसत्त्वेऽपि	=>	च+अभेदचिन्तनजन्यस्वर्गादौ+उक्तसत्त्वे+अपि
अदृष्टाद्वारकत्वविशेषणं प्रामाणिकमिति	=>	अदृष्टाद्वारकत्वविशेषणम्+ प्रामाणिकम्+इति
प्रामाणिकमिति	=>	प्रामाणिकम्+इति
कर्तृकत्वमस्मदादेरिति	=>	कर्तृकत्वम्+अस्मदादेः+इति
तदसंग्रहोऽवश्यवाच्य इत्याशयेनाह---एवं	=>	तदसंग्रहः+अवश्यवाच्यः+ इति+आशयेन+आह---एवम्+
इत्याशयेनाह---एवं चेति	=>	इति+आशयेन+आह---एवम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
कर्तृताप्रयोजकत्वमत इत्यर्थः	=>	कर्तृताप्रयोजकत्वम्+अतः+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
तादृशस्वर्गजनकाद्द्रष्टेऽव्याप्तिरित्यत आह---तदिति	=>	तादृशस्वर्गजनकात्+दृष्टे+अव्याप्तिः+इति+अतः+ आह---तत्+इति
आह---तदिति	=>	आह---तत्+इति
नन्वदृष्टस्यापीतीन्द्रियतया	=>	ननु+अदृष्टस्य+अपि+इति+इन्द्रियतया
कथमस्मदादेस्तत्कर्तृत्वम्	=>	कथम्+अस्मदादेः+तत्कर्तृत्वम्
किं च	=>	किम्+ च
गङ्गास्पर्शजनककृतेरपि	=>	गङ्गास्पर्शजनककृतेः+अपि
यत्किंचिज्जनकादृष्टद्वारकतया	=>	यत्+किंचिज्जनकादृष्टद्वारकतया
तादृशस्पर्शस्यापि	=>	तादृशस्पर्शस्य+अपि
किं च	=>	किम्+ च
तादृशकृतिजन्यकिंचिदन्यत्वं घटादावपि	=>	तादृशकृतिजन्यकिंचित्+अन्यत्वम्+ घटादौ+अपि
घटादावपि	=>	घटादौ+अपि
तावतां प्रतियोगिनामनुपस्थितेः	=>	तावताम्+ प्रतियोगिनाम्+अनुपस्थितेः
प्रतियोगिनामनुपस्थितेः	=>	प्रतियोगिनाम्+अनुपस्थितेः
तद्घटितकृतिज्यत्वस्याप्यनुगतस्याभावेन	=>	तत्+घटितकृतिज्यत्वस्य+अपि+अनुगतस्य+अभावेन
तेनापि	=>	तेन+अपि
तेषामनुपस्थितेः	=>	तेषाम्+उपस्थितेः
पक्षतावच्छेदक इति	=>	पक्षतावच्छेदकः+ इति
घटादावन(नव?)गतस्य	=>	घटादौ+अनगतस्य
तादृशजन्यत्वस्याभावात्	=>	तादृशजन्यत्वस्य+अभावात्
F.N.३.द्वारकस्याप्र-क	=>	F.N.३.द्वारकस्य+अप्र-क
तादृशकृति१.जन्यानां यावन्तोऽन्योन्याभावा	=>	तादृशकृति१.जन्यानाम्+ यावन्तः+अन्योन्याभावाः+
यावन्तोऽन्योन्याभावा इति	=>	यावन्तः+अन्योन्याभावाः+ इति
तावतां तत्तत्प्रतियोगितावच्छेदकरूपेणानुपस्थितेर्न	=>	तावताम्+ तत्+तत्+प्रतियोगितावच्छेदकरूपेण+अनुपस्थितेः+न
तत्तत्प्रतियोगितावच्छेदकरूपेणानुपस्थितेर्न	=>	तत्+तत्+प्रतियोगितावच्छेदकरूपेण+अनुपस्थितेः+न
तावदभावग्रह इति	=>	तावत्+अभावग्रहः+ इति
सप्रकारकप्रतियोगिज्ञानस्यैव	=>	सप्रकारकप्रतियोगिज्ञानस्य+एव
अभावाधीहेतुत्वेनातिप्रसक्तजन्यत्वेनोपस्थितानां तावतामभावग्रहाविरोधादिति	=>	अभावाधीहेतुत्वेनातिप्रसक्तजन्यत्वेन+उपस्थितानाम्+ तावताम्+अभावग्रहाविरोधात्+इति
तावतामभावग्रहाविरोधादिति	=>	तावताम्+अभावग्रहाविरोधात्+इति
तावत्प्रतियोगतैकधर्माभावेन	=>	तावत्+प्रतियोगतैकधर्माभावेन
तत्तदभावानां तत्तदवच्छिन्नाभावत्वेनैव	=>	तत्+तदभावानाम्+ तत्+तदवच्छिन्नाभावत्वेन+एव
तत्तदवच्छिन्नाभावत्वेनैव	=>	तत्+तदवच्छिन्नाभावत्वेन+एव
तत्तदवच्छिन्नतत्तदनुपस्थितौ	=>	तत्+तदवच्छिन्नतत्तदनुपस्थितौ
पूर्वानुपस्थितास्मदादिकर्तृत्वस्यापि	=>	पूर्वानुपस्थितास्मदादिकर्तृत्वस्य+अपि
सिद्धसाधनमिति	=>	सिद्धसाधनम्+इति
तावदाद्यः	=>	तावत्+आद्यः
उपादानप्रत्यक्षस्यैव	=>	उपादानप्रत्यक्षस्य+एव
उपादेयघटादेरपि	=>	उपादेयघटादेः+अपि
प्रवृत्तिपूर्वमप्रत्यक्षत्वाच्च	=>	प्रवृत्तिपूर्वम्+अप्रत्यक्षत्वात्+च
अत एव	=>	अतः+ एव
अतीन्द्रियत्वमतेऽप्यस्मदादेर्यागादिकर्तृकत्वम्	=>	अतीन्द्रियत्वमते+अपि+अस्मदादेः+यागादिकर्तृकत्वम्
स्वजनकत्वस्याप्यदृष्टविशेषणत्वात्	=>	स्वजनकत्वस्य+अपि+अदृष्टविशेषणत्वात्
गङ्गास्पर्शजनकादृष्टं तदानींतनतदुपादानगोचरकृतेर्द्वारम्	=>	गङ्गास्पर्शजनकादृष्टम्+ तदानींतनतदुपादानगोचरकृतेः+द्वारम्
तदानींतनतदुपादानगोचरकृतेर्द्वारम्	=>	तदानींतनतदुपादानगोचरकृतेः+द्वारम्
तावदन्योन्याभाववत्त्वस्यैव	=>	तावत्+अन्योन्याभाववत्त्वस्य+एव
तावतां च	=>	तावताम्+ च
तत्तद्धर्मणानुपस्थितावपि	=>	तत्तद्धर्मणान्+उपस्थितौ+अपि
अतिप्रसक्तेनाप्युपादानगोचरजन्यकृतिजन्यत्वेनास्तिसंभवात्	=>	अतिप्रसक्तेन्+अपि+उपादानगोचरजन्यकृतिजन्यत्वेन+अस्तिसंभवात्
वस्तुतस्तु	=>	वस्तुतः+तु
अदृष्टाद्वारकोपादानगोचरकृतित्वावच्छिन्नजनकताप्रतियोगिभिन्नत्वं विवक्षितम्	=>	अदृष्टाद्वारकोपादानगोचरकृतित्वावच्छिन्नजनकताप्रतियोगिभिन्नत्वम्+ विवक्षितम्
अदृष्टाद्वारकं च	=>	अदृष्टाद्वारकम्+ च
चेति	=>	च+इति
तत्राद्यदृष्टाद्वारिकेति	=>	तत्र+आद्यदृष्टाद्वारिका+इति
नातिव्याप्तिः	=>	न+अतिव्याप्तिः
तद्द्वारिकैवेति	=>	तद्द्वारिक+एव+इति
शब्दो [शब्द]	=>	शब्दः+ [शब्द]
फूत्कारादेरन्योपादानगोचरजन्यकृतिजन्यत्वेऽपि	=>	फूत्कारादेः+अन्योपादानगोचरजन्यकृतिजन्यत्वे+अपि
स्वविषयसमवेतकार्य एव३.हेतुत्वात्	=>	स्वविषयसमवेतकार्ये+ एव३.हेतुत्वात्
चैवं कृतिध्वंसेऽव्याप्तेरभावात्	=>	च+एवम्+ कृतिध्वंसे+अव्याप्तेः+अभावात्
कृतिध्वंसेऽव्याप्तेरभावात्	=>	कृतिध्वंसे+अव्याप्तेः+अभावात्
तदिति	=>	तत्+इति
तस्यपि	=>	तस्य+अपि
तादृशविवक्षयापि	=>	तादृशविवक्षया+अपि
शब्दफूत्कारादावव्याप्तिनिरासात्	=>	शब्दफूत्कारादौ+अव्याप्तिनिरासात्
स्वविषसवेतकार्य एव	=>	स्वविषसवेतकार्ये+ एव
त्रयाणां जनकत्वादिति	=>	त्रयाणाम्+ जनकत्वात्+इति
जनकत्वादिति	=>	जनकत्वात्+इति
एतदभिसन्धायाह	=>	एतत्+अभिसन्धाय+आह
--संक्षेप इति	=>	--संक्षेपः+ इति
दृष्टान्तस्येत्यत आह---अत्रेति	=>	दृष्टान्तस्य+इति+अतः+ आह---अत्र+इति
आह---अत्रेति	=>	आह---अत्र+इति
१२.कुलालज्ञानादीनां घटजनकादष्टोत्तरकालतया	=>	१२.कुलालज्ञानादीनाम्+ घटजनकात्+अष्टोत्तरकालतया
घटजनकादष्टोत्तरकालतया	=>	घटजनकात्+अष्टोत्तरकालतया
तत्प्रागभावो न	=>	तत्+प्रागभावः+ न
व्याप्य इति	=>	व्याप्यः+ इति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
कुलालज्ञानादीनामपि	=>	कुलालज्ञानादीनाम्+अपि
यत्किंचिददृष्टप्रागभावं प्रति	=>	यत्+किंचित्+अदृष्टप्रागभावम्+ प्रति
कालवतोऽपि	=>	कालवतः+अपि
व्याप्यत्वादित्यत आह---अत्रेति	=>	व्याप्यत्वात्+इति+अतः+ आह---अत्र+इति
आह---अत्रेति	=>	आह---अत्र+इति
हेतुमाह---द्वितीयेति	=>	हेतुम्+आह---द्वितीय+इति
यत्तद्भ्यां सामान्यव्याप्तिर्नानुमानाङ्गमिति	=>	यत्+तद्भ्याम्+ सामान्यव्याप्तिः+न+अनुमानाङ्गम्+इति
सामान्यव्याप्तिर्नानुमानाङ्गमिति	=>	सामान्यव्याप्तिः+न+अनुमानाङ्गम्+इति
एतत्पूर्वपक्षे	=>	एतत्+पूर्वपक्षे
चोक्तत्वात्	=>	च+उक्तत्वात्
नात्र	=>	न+अत्र
तस्यास्तदभिप्रेतत्वम्,	=>	तस्याः+तदभिप्रेतत्वम्,
स्वजनकत्वाप्रवेशो साध्यवैकल्यम्	=>	स्वजनकत्वाप्रवेशः+ साध्यवैकल्यम्
अदृष्टेत्यादि	=>	अदृष्ट+इत्यादि
मृत्पिण्डगोचरज्ञानादीनां च	=>	मृत्पिण्डगोचरज्ञानादीनाम्+ च
अदृष्टाद्वारकत्वेनोक्तदोषाभावात्	=>	अदृष्टाद्वारकत्वेन+उक्तदोषाभावात्
चेश्वरकृतिजन्यत्वात्	=>	च+ईश्वरकृतिजन्यत्वात्
तज्जन्यक्षितिजनकत्वाच्चादृष्टस्य	=>	तज्जन्यक्षितिजनकत्वात्+च+अदृष्टस्य
बाध इति	=>	बाधः+ इति
तदेव	=>	तत्+एव
ह्यदृष्टद्वारकं यत्	=>	हि+अदृष्टद्वारकम्+ यत्
चेश्वरकृतिस्तथा,	=>	च+ईश्वरकृतिः+तथा,
स्वत एव	=>	स्वतः+ एव
कालीरूपे८.नांशतः	=>	कालीरूपे८.न+अंशतः
साध्ये९.तस्यापक्षत्वात्	=>	साध्ये९.तस्य+अपक्षत्वात्
यत्किंचित्क्षितिजनकादृष्टोत्तरवमेतक्षितिजनकादृष्टजनकपुरोडाशादिज्ञानानामपीति	=>	यत्+किंचित्+क्षितिजनकादृष्टोत्तरवमेतक्षितिजनकादृष्टजनकपुरोडाशादिज्ञानानाम्+अपि+इति
यावत्क्षितिजनकाष्टोत्तरत्वं न	=>	यावत्+क्षितिजनकाष्टोत्तरत्वम्+ न
कपालादिज्ञास्येति	=>	कपालादिज्ञास्य+इति
साध्यवैकल्यमिति	=>	साध्यवैकल्यम्+इति
इदानींतनक्षितेरेव	=>	इदानींतनक्षितेः+एव
कार्यविशेषणत्वादिति	=>	कार्यविशेषणत्वात्+इति
हेतुमाह	=>	हेतुम्+आह
घट इति	=>	घटः+ इति
परिमिति	=>	परिम्+इति
गुणगतजातेरनङ्गीकारादिति	=>	गुणगतजातेः+अनङ्गीकारात्+इति
चेति	=>	च+इति
विवक्षितत्वादिति	=>	विवक्षितत्वात्+इति
तादृशोपादानमृदङ्गादिमत्त्वं जनकतासंबन्धेन	=>	तादृशोपादानमृदङ्गादिमत्त्वम्+ जनकतासंबन्धेन
शब्दादावपीत्यंशतः	=>	शब्दादौ+अपि+इति+अंशतः
सिद्धसाधनमित्यत आह	=>	सिद्धसाधनम्+इति+अतः+ आह
--तादृशेति	=>	--तादृश+इति
कुलालादि७.ज्ञानादीनां अयौगपद्ये	=>	कुलालादि७.ज्ञानादीनाम्+ अयौगपद्ये
बाधश्चेत्यत आह--अत्रेति	=>	बाधः+च+इति+अतः+ आह--अत्र+इति
आह--अत्रेति	=>	आह--अत्र+इति
८.अत्रादृष्टोत्तरत्वमदृष्टाधिकरणक्षणोत्तरवर्तित्वमात्रम्,	=>	८.अत्र+अदृष्टोत्तरत्वम्+अदृष्टाधिकरणक्षणोत्तरवर्तित्वमात्रम्,
तादृशक्षणोत्पत्तिकात्वामिति	=>	तादृशक्षणोत्पत्तिकात्वाम्+इति
८.अदृष्टो--	=>	८.अदृष्टः+--
ध्वंस इति	=>	ध्वंसः+ इति
परमतेध्वंसोऽधिकरणात्मा,	=>	परमतेध्वंसः+अधिकरणात्मा,
साध्यसत्त्वादिति	=>	साध्यसत्त्वात्+इति
स्वमताभिप्रायेणोक्तत्वात्	=>	स्वमताभिप्रायेण+उक्तत्वात्
सत्यन्तमिति	=>	सत्यन्तम्+इति
समवायत्वं नित्यसंबन्धत्वम्,	=>	समवायत्वम्+ नित्यसंबन्धत्वम्,
चान्यतरासिद्धिः	=>	च+अन्यतरासिद्धिः
तस्यानित्यत्वात्	=>	तस्य+अनित्यत्वात्
प्रसाध्याङ्गकस्याप्युपादाने	=>	प्रसाध्याङ्गकस्य+अपि+उपादाने
६.तावत्त्वस्यात्यागानुपपत्तेरिति	=>	६.तावत्त्वस्य+अत्यागानुपपत्तेः+इति
नीलो घट	=>	नीलः+ घटः+
घट इति	=>	घटः+ इति
तथापीति	=>	तथापि+इति
तत्रांशतः	=>	तत्र+अंशतः
प्रौढिसूचनागवानन्तर्भावेऽपीत्युक्तम्	=>	प्रौढिसूचनागवानन्तर्भावे+अपि+इति+उक्तम्
निराकर्तुमशक्यत्वादाह---दोषायेति	=>	निराकर्तुम्+अशक्यत्वात्+आह---दोषाय+इति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
प्रयोजनमिति	=>	प्रयोजनम्+इति
उभयसिद्धप्रयोजनस्याभावाद्दोषतादवस्थ्यमित्यत आह---उभयेति	=>	उभयसिद्धप्रयोजनस्य+अभावात्+दोषतादवस्थ्यम्+इति+अतः+ आह---उभय+इति
आह---उभयेति	=>	आह---उभय+इति
किं विशिष्टस्य	=>	किम्+ विशिष्टस्य
सकर्तृकत्वव्यवहारानङ्गत्वम्	=>	सकर्तृकत्वव्यवहारान्+अङ्गत्वम्
उतानुकूलतर्काभावात्	=>	उत+अनुकूलतर्काभावात्
अत इति	=>	अतः+ इति
कुलालस्यापि	=>	कुलालस्य+अपि
कुलालादन्यस्य	=>	कुलालात्+अन्यस्य
तदनुकूलकृतिविरहादेव	=>	तदनुकूलकृतिविरहात्+एव
कर्तृत्वमित्यत आह---एवमिति	=>	कर्तृत्वम्+इति+अतः+ आह---एवम्+इति
आह---एवमिति	=>	आह---एवम्+इति
भोक्त्रिति	=>	भोक्तुः+इति
यावद्भोक्त्रित्यर्थः	=>	यावद्भोक्त्रिति+अर्थः
इष्टापत्तिमाशङ्क्याह---तथा	=>	इष्टापत्तिम्+आशङ्क्य+आह---तथा
चेति	=>	च+इति
जयदेवमतं निरस्यति---न	=>	जयदेवमतम्+ निरस्यति---न
चेति	=>	च+इति
उक्तदोषादिति	=>	उक्तदोषात्+इति
विशेषणवैयर्थ्यादित्यर्थः	=>	विशेषणवैयर्थ्यात्+इति+अर्थः
सुखमिति	=>	सुखम्+इति
चेह	=>	च+इह
तथेत्यत आह	=>	तथा+इति+अतः+ आह
अत इति	=>	अतः+ इति
शब्दसंग्रहायाह---जन्येति	=>	शब्दसंग्रहाय+आह---जन्य+इति
मिलितानामिति	=>	मिलितानाम्+इति
१२.अदृष्टाद्वारकाणामिति	=>	१२.अदृष्टाद्वारकाणाम्+इति
चैवमिति	=>	च+एवम्+इति
चाग्रिमग्रन्थविरोध इति	=>	च+अग्रिमग्रन्थविरोधः+ इति
एतदिति	=>	एतत्+इति
ध्वंससाधारणपक्षत्वमत इत्यर्थः	=>	ध्वंससाधारणपक्षत्वम्+अतः+ इति+अर्थः
इत्यर्थः	=>	इति+अर्थः
F.N.१२.अदृष्टद्वारारणमिति-ग	=>	F.N.१२.अदृष्टद्वारारणम्+इति-ग
१३.तथाग्रिम-क	=>	१३.तथा+अग्रिमः+-क
मिलितानां स्वविषयसमवेतकार्य	=>	मिलितानाम्+ स्वविषयसमवेतकार्यः+
स्वविषयसमवेतकार्य एव	=>	स्वविषयसमवेतकार्यः+ एव
जनकत्वमित्ययुक्तम्	=>	जनकत्वम्+इति+अयुक्तम्
तादृशकार्यत्वं मिलितजन्यतावच्छेदकम्,	=>	तादृशकार्यत्वम्+ मिलितजन्यतावच्छेदकम्,
ज्ञानादीनां ज्ञानत्वादिना	=>	ज्ञानादीनाम्+ ज्ञानत्वादिना
मिलितत्वेनाजनकत्वात्	=>	मिलितत्वेन+अजनकत्वात्
अत एव	=>	अतः+ एव
ग्रन्थकारोऽपि	=>	ग्रन्थकारः+अपि
नापि	=>	न+अपि
यदपि	=>	यत्+अपि
२.चानित्यानामेवेति	=>	२.च+अनित्यानाम्+एव+इति
३.तदप्ययुक्तम्	=>	३.तत्+अपि+अयुक्तम्
तथावधारणात्	=>	तथा+अवधारणात्
व्याप्तिग्रहासंभवाच्च	=>	व्याप्तिग्रहासंभवात्+च
ध्वंसोऽपीत्युक्तिरपि	=>	ध्वंसः+अपि+इति+उक्तिः+अपि
ध्वंसमात्रपक्षत्वं गमयति	=>	ध्वंसमात्रपक्षत्वम्+ गमयति
विशेषणमित्युक्त्याविशेषणान्तरस्य	=>	विशेषणम्+इति+उक्त्याविशेषणान्तरस्य
अस्मदादिकृत्यजन्यध्वंसस्यैव	=>	अस्मदादिकृत्यजन्यध्वंसस्य+एव
क्षितिरेव	=>	क्षितिः+एव
इत्युक्तिमात्रात्	=>	इति+उक्तिमात्रात्
महाक्षितेरस्मदादिकर्तृकत्वेन	=>	महाक्षितेः+अस्मदादिकर्तृकत्वेन
तत्रांशतः	=>	तत्र+अंशतः
सिद्धसाधनतापत्तेरिति	=>	सिद्धसाधनतापत्तेः+इति
पक्ष उपादानपदं	=>	पक्षः+ उपादानपदम्+
उपादानपदं न	=>	उपादानपदम्+ न
त्वनुपादेयम्,	=>	तु+अनुपादेयम्,
कारणमात्रपरं वा	=>	कारणमात्रपरम्+ वा
शब्दादेरसंग्रहापत्तेः	=>	शब्दादेः+असंग्रहापत्तेः
अत एवोक्तम्	=>	अतः+ एव+उक्तम्
एवोक्तम्	=>	एव+उक्तम्
चोपादानपदं ४,कारणमात्रपर'मिति	=>	च+उपादानपदम्+ ४,कारणमात्रपर'म्+इति
४,कारणमात्रपर'मिति	=>	४,कारणमात्रपर'म्+इति
पक्षसाध्ययोरित्येव	=>	पक्षसाध्ययोः+इति+एव
चैवमपि	=>	च+एवम्+अपि
तदर्थत्वेनोक्तत्वात्	=>	तत्+अर्थत्वेन+उक्तत्वात्
हेतुतावच्छेदकत्वलाभायैव	=>	हेतुतावच्छेदकत्वलाभाय+एव
जन्येच्छाकृत्यजन्यत्वं विवक्षितमित्युक्तमिति	=>	जन्येच्छाकृत्यजन्यत्वम्+ विवक्षितम्+इति+उक्तम्+इति
विवक्षितमित्युक्तमिति	=>	विवक्षितम्+इति+उक्तम्+इति
नाग्रिमग्रन्थविरोधः	=>	न+अग्रिमग्रन्थविरोधः
विरोधिगुणत्वेनेच्छाजन्ये	=>	विरोधिगुणत्वेन+इच्छाजन्ये
तद्ध्वंसेऽव्याप्तेः।	=>	तद्ध्वंसे+अव्याप्तेः।
कृतित्वादिगर्भधर्मावच्छिन्नजनकताकत्वं विवक्षितमिति	=>	कृतित्वादिगर्भधर्मावच्छिन्नजनकताकत्वम्+ विवक्षितम्+इति
विवक्षितमिति	=>	विवक्षितम्+इति
समवेतकार्यत्वावच्छेदेनोपादानगोचरकृतित्वस्य	=>	समवेतकार्यत्वावच्छेदेन+उपादानगोचरकृतित्वस्य
मृदङ्गादिकृतेस्तेन	=>	मृदङ्गादिकृतेः+तेन
रूपेणाहेतुत्वात्	=>	रूपेण+अहेतुत्वात्
चैवं ध्वंसे	=>	च+एवम्+ ध्वंसे
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
कृतेर्हेतुतया	=>	कृतेः+हेतुतया
कृतित्वगर्भधर्मावच्छिन्नहेतुताप्रतियोगित्वसत्त्वादिति	=>	कृतित्वगर्भधर्मावच्छिन्नहेतुताप्रतियोगित्वसत्त्वात्+इति
नन्वेवं घटादिध्वंसेऽस्मदादिकृतिमादायांशतः	=>	ननु+एवम्+ घटादिध्वंसे+अस्मदादिकृतिम्+आदाय+अंशतः
घटादिध्वंसेऽस्मदादिकृतिमादायांशतः	=>	घटादिध्वंसे+अस्मदादिकृतिम्+आदाय+अंशतः
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
उक्तसाध्यसत्त्वादेन	=>	उक्तसाध्यसत्त्वात्+एन****
मृदङ्गादिगोचरकृतित्वावच्छिन्नजनकताकास्मदादिकृतिमादाय	=>	मृदङ्गादिगोचरकृतित्वावच्छिन्नजनकताकास्मदादिकृतिम्+आदाय
शब्दादावपि	=>	शब्दादौ+अपि
मृदङ्गादिगोचराणामस्मदादिज्ञानादीनामन्वयव्यतिरेकाभ्यां कार्यविशेषे	=>	मृदङ्गादिगोचराणाम्+अस्मदादिज्ञानादीनाम्+अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्+ कार्यविशेषे
इत्यपरितोषात्	=>	इति+अपरितोषात्
क्षितिरेवेति	=>	क्षितिः+एव+इति
पक्षान्तरमुक्तम्	=>	पक्षान्तरम्+उक्तम्
एवं कारेण	=>	एवम्+ कारेण
पक्षत्वं निराकुर्वतो	=>	पक्षत्वम्+ निराकुर्वतः+
निराकुर्वतो ग्रन्थकर्तुः	=>	निराकुर्वतः+ ग्रन्थकर्तुः
एवं तात्पर्योन्नयनात्	=>	एवम्+ तात्पर्योन्नयनात्
साध्य--ग	=>	साध्यः+--ग
तत्राप्यस्मदादिकर्तृकमहाक्षितेरपि	=>	तत्र+अपि+अस्मदादिकर्तृकमहाक्षितेः+अपि
सिद्धसाधनमिति	=>	सिद्धसाधनम्+इति
कल्पस्योत्थानेन	=>	कल्पस्य+उत्थानेन
तस्यादोषत्वात्	=>	तस्य+अदोषत्वात्
क्षिति |	=>	क्षितिः+ |
इत्यपि	=>	इति+अपि
योज्यमिति	=>	योज्यम्+इति
एतदभिसन्धायोक्तं दिगिति	=>	एतत्+अभिसन्धाय+उक्तम्+ दिक्+इति
दिगिति	=>	दिक्+इति
ज्ञानादिगर्भं साध्यत्रयमिति	=>	ज्ञानादिगर्भम्+ साध्यत्रयम्+इति
साध्यत्रयमिति	=>	साध्यत्रयम्+इति
मिलितानामिति	=>	मिलितानाम्+इति
४.न्यायानवतारादित्यत आह	=>	४.न्यायानवतारात्+इति+अतः+ आह
अत्रेति	=>	अत्र+इति
तादृशपुरोडाशादिज्ञानेनार्थान्तरम्,	=>	तादृशपुरोडाशादिज्ञानेन+अर्थान्तरम्,
तत्रोपादानकारणपदयोरनुपादेयत्वोक्त्या	=>	तत्र+उपादानकारणपदयोः+अनुपादेयत्वोक्त्या
केनापि	=>	केन+अपि
संबन्धेनाङ्कुरादेस्तद्वत्त्वादित्यत आह---तृतीयेति	=>	संबन्धेन+अङ्कुरादेः+तद्वत्त्वात्+इति+अतः+ आह---तृतीया+इति
आह---तृतीयेति	=>	आह---तृतीया+इति
नन्वङ्कुरादेरपि	=>	ननु+अङ्कुरादेः+अपि
सिद्ध्यभावसत्त्वाच्च	=>	सिद्ध्यभावसत्त्वात्+च
नैव	=>	न+एव
काप्यनुपपत्तिरित्यत आह---५.प्रतिज्ञेति	=>	का+अपि+अनुपपत्तिः+इत्ति+अतः+ आह---५.प्रतिज्ञा+इति
आह---५.प्रतिज्ञेति	=>	आह---५.प्रतिज्ञा+इति
उपाध्याद्याहितोऽपि	=>	उपाध्याद्याहितः+अपि
तत्संशयो न	=>	तत्संशयः+ न
स्यादित्यत	=>	स्यात्+इति
चेति	=>	च+इति
सर्वत्रेति	=>	सर्वत्र+इति
चेत्यर्थः	=>	च+इत्यर्थः
७.कथं ८.सार्वज्ञ्यसिद्धिरित्याशङ्कापरिहाराय	=>	७.कथम्+ ८.सार्वज्ञ्यसिद्धिः+इति+आशङ्कापरिहाराय
८.सार्वज्ञ्यसिद्धिरित्याशङ्कापरिहाराय	=>	८.सार्वज्ञ्यसिद्धिः+इति+आशङ्कापरिहाराय
नियतेति	=>	नियता+इति
ग्रन्थ इति	=>	ग्रन्थः+ इति
व्याख्यानमनादेयमिति	=>	व्याख्यानम्+अनादेयम्+इति
योजयितुं शक्ययत्वात्	=>	योजयितुम्+ शक्य******यत्वात्
आश्रयासिद्धिरित्यत आह---उपादानेति	=>	आश्रयासिद्धिः+इति+अतः+ आह---उपादान+इति
आह---उपादानेति	=>	आह---उपादान+इति
वेत्यर्थः	=>	वा+इत्यर्थः
नन्वेकविशेषबाधे	=>	ननु+एकविशेषबाधे
नापरविशेषविषयत्वनियमः	=>	न+अपरविशेषविषयत्वनियमः
गोत्वबाधसमानकालीनद्रव्यत्वज्ञानस्याश्वत्वाविषयत्वादित्यत	=>	गोत्वबाधसमानकालीनद्रव्यत्वज्ञानस्य+अश्वत्वाविषयत्वात्+इति+अतः
आह---तृतीयेति	=>	आह---तृतीया+इति
कुतस्तदुपलक्षितत्वमित्यर्थान्तराशङ्कानुपपत्तिर्नेत्यत आह---नन्विति	=>	कुतः+तत्+उपलक्षितत्वम्+इति+अर्थान्तराशङ्कानुपपत्तिः+न+इति+अतः+ आह---ननु+इति
आह---नन्विति	=>	आह---ननु+इति
लिङ्गत्वभ्रमं वारयति---जनकत्वमिति	=>	लिङ्गत्वभ्रमम्+ वारयति---जनकत्वम्+इति
वारयति---जनकत्वमिति	=>	वारयति---जनकत्वम्+इति
वेति	=>	वा+इति
अत एव	=>	अतः+ एव
मूलकृत ३.अयात्वित्युक्तमिति	=>	मूलकृतः+ ३.अयातु****+इति+उक्तम्+इति
३.अयात्वित्युक्तमिति	=>	३.अयातु****+इति+उक्तम्+इति
नन्वेवमीश्वरज्ञानादीनां ध्वंस४.जनकत्वानुपपत्तिरित्यत	=>	ननु+एवम्+ईश्वरज्ञानादीनाम्+ ध्वंस४.जनकत्वानुपपत्तिः+इति+अतः+
ध्वंस४.जनकत्वानुपपत्तिरित्यत आह--अस्मदादीति	=>	ध्वंस४.जनकत्वानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह--अस्मदादि+इति
आह--अस्मदादीति	=>	आह--अस्मदादि+इति
कथं तद्विशेषणत्वानुपपत्तिरित्यत	=>	कथम्+ तत्+विशेषणत्वानुपपत्तिः+इति+अतः+
तद्विशेषणत्वानुपपत्तिरित्यत आह--बाधेनेति	=>	तत्+विशेषणत्वानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह--बाधेन+इति
आह--बाधेनेति	=>	आह--बाधेन+इति
गौरवादित्युपलक्षणम्	=>	गौरवात्+इति+उपलक्षणम्
तादृशयोगिशरीरनिर्मातृत्वेनेश्वरसिद्धे१०.रावश्यकत्वाच्चेत्यपि	=>	तादृशयोगिशरीरनिर्मातृत्वेन+ईश्वरसिद्धेः+१०.आवश्यकत्वात्+च+इति+अपि
अस्मदादेरकर्तृत्वात्	=>	अस्मदादेः+अकर्तृत्वात्
कथं सपक्षतेत्यत	=>	कथम्+ सपक्षता+इति+अतः+
सपक्षतेत्यत आह---प्रक्षिप्तेति	=>	सपक्षता+इति+अतः+ आह---प्रक्षिप्त+इति
आह---प्रक्षिप्तेति	=>	आह---प्रक्षिप्त+इति
निदिव्यासनादेस्तर्हि	=>	निदि****व्यासनादेः+तर्हि
सपक्षत्वमस्त्वित्यत आह---तथा	=>	सपक्षत्वम्+अस्ति+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
बाधकाभावान्न	=>	बाधकाभावात्+न
युक्तेत्याशयेनाह--यद्वैति	=>	युक्तेति+आशयेन+आह--यत्+वा+एति
नन्वेवं लिङ्गविशेषितज्ञानस्यानुमति	=>	ननु+एवम्+ लिङ्गविशेषितज्ञानस्य+अनुमतिः+
लिङ्गविशेषितज्ञानस्यानुमति हेतुत्वे	=>	लिङ्गविशेषितज्ञानस्य+अनुमतिः+ हेतुत्वे
लिङ्गस्यापि	=>	लिङ्गस्य+अपि
तत्त्वापत्तिरित्यत आह---विशेषणत्व	=>	तत्त्वापत्तिः+इति+अत्तः****+ आह---विशेषणत्वे+
आह---विशेषणत्व इति	=>	आह---विशेषणत्वे+ इति
व्यभिचारो बाधत	=>	व्यभिचारः+ बाधते+
बाधत इति	=>	बाधते+ इति
F.N.८.प्रतिज्ञेति-क	=>	F.N.८.प्रतिज्ञा+इति-क
८.सर्वज्ञासिद्धिरित्याशङ्क्याह-ग	=>	८.सर्वज्ञासिद्धिः+इति+आशङ्क्य+आह-ग
३.आश्चर्यत्वग्युक्त-ग	=>	३.आश्चर्यत्वग्युक्तः+-ग
४.जनकत्वापत्ति-ग	=>	४.जनकत्वापत्तिः+-ग
क्रियाव्यतिरेकोक्तिसूचितक्रियाहेतुत्वाभावाभिधानं प्रकृत	=>	क्रियाव्यतिरेकोक्तिसूचितक्रियाहेतुत्वाभावाभिधानम्+ प्रकृते+
प्रकृत घटहे४.तुत्वाविरोधादयुक्तमित्याशङ्क्याह---तथा	=>	प्रकृते+ घटहे४.तुत्वाविरोधात्+अयुक्तम्+इति+आशङ्क्य+आह---तथा
घटहे४.तुत्वाविरोधादयुक्तमित्याशङ्क्याह---तथा	=>	घटहे४.तुत्वाविरोधात्+अयुक्तम्+इति+आशङ्क्य+आह---तथा
चेति	=>	च+इति
दोषतादवस्थ्यास्पन्द इति	=>	दोषतादवस्थ्यास्पन्दः+ इति
समवायिकारण७.प्रत्यासत्त्यादेरविशेषादित्यर्थः	=>	समवायिकारणः+७.प्रत्यासत्त्यादेः+अविशेषात्+इत्यर्थः
कार्यमान हेतुत्वम्,	=>	कार्यमानः+ हेतुत्वम्,
नापि	=>	न+अपि
प्रयत्नवदात्मसंयोगत्वं हेतुतावच्छेदकं	=>	प्रयत्नवदात्मसंयोगत्वम्+ हेतुतावच्छेदकम्+
हेतुतावच्छेदकं तत्रापीति	=>	हेतुतावच्छेदकम्+ तत्र+अपि+इति
तत्रापीति	=>	तत्र+अपि+इति
सोऽपि	=>	सः+अपि
हेतुरिति	=>	हेतुः+इति
अस्मदादिप्रयत्नविरहदशायामपि	=>	अस्मदादिप्रयत्नविरहदशायाम्+अपि
८.ततश्चेष्टापत्त्या	=>	८.ततः+चेष्टापत्त्या
तद्व्यावृत्तस्यैव	=>	तत्+व्यावृत्तस्य+एव
हेतुतावच्छेदकत्वादित्यस्वरसं सूचयति---अपीति	=>	हेतुतावच्छेदकत्वाच्+इति+अस्वरसम्+ सूचयति---अपि+इति
सूचयति---अपीति	=>	सूचयति---अपि+इति
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
समवायिकारणत्वमिति	=>	समवायिकारणत्वम्+इति
उक्तादेवास्वरसादाह--अदृष्टेति	=>	उक्तात्+एव+अस्वरसात्+आह--अदृष्टेति
F.N.४.हेतुत्वविधान-ग	=>	F.N.४.हेतुत्वविधानः+-ग
विनिगमकाभावमाशङ्क्याह---४.पक्ष्यादाविति	=>	विनिगमकाभावम्+आशङ्क्य+आह---४.पक्ष्यादौ+इति
अपरदिगवस्थितगुरुद्रव्याभावेऽपि	=>	अपरदिगवस्थितगुरुद्रव्याभावे+अपि
पक्ष्यादावुन्नमनक्रियादर्शनेन	=>	पक्ष्यादौ+उन्नमनक्रियादर्शनेन
व्यभिचारेणाहेतुतया	=>	व्यभिचारेण+अहेतुतया
हेतुत्वकल्पनादिति	=>	हेतुत्वकल्पनात्+इति
पक्ष्यादावालोकादिवृत्तितादशायामुन्नहनाभावात्	=>	पक्ष्यादौ+आलोकादिवृत्तितादशायाम्+उन्न***हनाभावात्
शाखावुत्तितादशायां तद्भावाच्च	=>	शाखावु***त्तितादशायाम्+ तद्भावात्+च
तद्भावाच्च	=>	तद्भावात्+च
हेतुत्वेऽपि	=>	हेतुत्वे+अपि
सामान्यतो गुरुत्वघटितसंयोगस्य	=>	सामान्यतः+ गुरुत्वघटितसंयोगस्य
हेतुत्वं युक्तम्,	=>	हेतुत्वम्+ युक्तम्,
दृष्टसाजात्यादिति	=>	दृष्टसाजात्यात्+इति
नन्वेवं गुरुत्वस्योन्नमनहेतुत्वं	=>	ननु+एवम्+ गुरुत्वस्य+उन्नमनहेतुत्वम्+
गुरुत्वस्योन्नमनहेतुत्वं दृष्टम्,	=>	गुरुत्वस्य+उन्नमनहेतुत्वम्+ दृष्टम्,
यद्विरुद्धपतन्हेतुत्वमेव	=>	यद्विरुद्धपतन्+हेतुत्वम्+एव
दृष्टमित्याशयेनाह---गुरुत्वस्येति	=>	दृष्टम्+इति+आशयेन+आह---गुरुत्वस्य+इति
वस्तुत उक्तस्थले	=>	वस्तुतः+ उक्तस्थले
साक्षात्संबन्धितादृशसंयोगस्यैव	=>	साक्षात्संबन्धितादृशसंयोगस्य+एव
अत एव	=>	अतः+ एव
वक्ष्यति---'फलोपपादकमपूर्वं फलाश्रय	=>	वक्ष्यति---'फलोपपादकमपूर्वम्+ फलाश्रयः+
फलाश्रय एव	=>	फलाश्रयः+ एव
प्रौढिवादेनाह---तदिति	=>	प्रौढिवादेन+आह---तत्+इति
चैवमिति	=>	च+एवम्+इति
गुरुत्वस्यातीन्द्रियतया	=>	गुरुत्वस्य+अतीन्द्रियतया
दोषाभावादिति	=>	दोषाभावात्+इति
F.N.४.पक्षादाविति-ग	=>	F.N.४.पक्षादौ+इति-ग
५.तादृशगुरुत्वाश्रयत्यैव	=>	५.तादृशगुरुत्वाश्रयत्य+एव
व्यभिचारादाह---मूर्तेति	=>	व्यभिचारात्+आह---मूर्तेति
व्यभिचारादाह---निमित्तेति	=>	व्यभिचारात्+आह---निमित्तेति
तद्वारणाय---गुणेति	=>	तत्+वारणाय---गुणेति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
पूर्वोक्तोन्नमनक्रियायां व्यभिचार	=>	पूर्वोक्तोन्नमनक्रियायाम्+ व्यभिचारः+
व्यभिचार इत्यत	=>	व्यभिचारः+ इतः+
इत्यत आह---यदि	=>	इतः+ आह---यदि
चेति	=>	च+इति
गुरुत्वभिन्नत्वविशेषणं देयम्	=>	गुरुत्वभिन्नत्वविशेषणम्+ देयम्
वस्तुतस्तस्य	=>	वस्तुतः+तस्य
जनकत्वमित्येव	=>	जनकत्वम्+इति+एव
अत एव	=>	अतः+ एव
यदीत्युक्तम्	=>	यदि+इति+उक्तम्
संयोगजन्यत्वमेव	=>	संयोगजन्यत्वम्+एव
तदसमवायिकारणकत्वम्	=>	तत्+असमवायिकारणकत्वम्
अदृष्टवदात्मसंयोगमादाय	=>	अदृष्टवदात्मसंयोगम्+आदाय
चात्मद्वयवृत्तिद्वित्वे	=>	च+आत्मद्वयवृत्तिद्वित्वे
४.ईश्वरासंयोगादिति	=>	४.ईश्वरासंयोगात्+इति
मूर्तवत्पदेनैव	=>	मूर्तवत्पदेन+एव
साक्षात्संबन्धा६.भावेऽपि	=>	साक्षात्संबन्धाः+६.भावे+अपि
हेतुत्वमायाति,	=>	हेतुत्वम्+आयाति,
वाश्रयसंयोगाभावादिति	=>	वा+आश्रयसंयोगाभावात्+इति
लाघवेनावच्छेदकत्वात्	=>	लाघवेन+अवच्छेदकत्वात्
आत्मसंयोगस्यान्यत्रेव	=>	आत्मसंयोगस्य+अन्यत्र+एव
स्वस्मिन्नपि	=>	स्वस्मिन्+अपि
तदेतदाह---संक्षेप इति	=>	तत्+एतत्+आह---संक्षेपः+ इति
४.निमित्तसंयोगाश्रयदण्डादेरपि	=>	४.निमित्तसंयोगाश्रयदण्डादेः+अपि
हेतुत्वेनासमवायपदवैयर्थ्यमित्याशयेनाह---प्रकृतेति	=>	हेतुत्वेन+असमवायपदवैयर्थ्यम्+इति+आशयेन+आह---प्रकृतेति
विभावयिष्यतीति	=>	विभावयिष्यति+इति
ज्ञानेच्छाकृतिजन्यत्वमेव	=>	ज्ञानेच्छाकृतिजन्यत्वम्+एव
साध्यमित्यत्रेत्यर्थः	=>	साध्यम्+इत्यत्र+इत्यर्थः
४.अनिमित्त-क	=>	४.अनिमित्तः+-क
तत्प्रसिद्धिनिबन्धनत्वादित्यत आह---यदीति	=>	तत्प्रसिद्धिनिबन्धनत्वात्+इति+अतः+ आह---यदि+इति
आह---यदीति	=>	आह---यदि+इति
प्रत्यक्षत्वेऽपि	=>	प्रत्यक्षत्वे+अपि
किमायातमुपादानप्रत्यक्षत्व इत्यत	=>	किम्+आयातम्+उपादानप्रत्यक्षत्वे+ इति+अतः+
इत्यत आह---न	=>	इति+अतः+ आह---न
हीति	=>	हि+इति
तत्रैति	=>	तत्र+एति
वायवीयशरीर इत्यर्थः	=>	वायवीयशरीरः+ इत्यर्थः
छिन्नगोधाचलनवददृष्टवदात्मसंयोग एव	=>	छिन्नगोधाचलनवत्+अदृष्टवत्+आत्मसंयोगः+ एव
तत्रैव	=>	तत्र+एव
प्रयत्नवदात्मसंयोगोऽन्यत्रापि	=>	प्रयत्नवदात्मसंयोगः+अन्यत्र+अपि
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
कार्यवैजात्यकल्पनादिति	=>	कार्यवैजात्यकल्पनात्+इति
समाधानमत्र	=>	समाधानम्+अत्र
क्रियेति	=>	क्रिया+इति
मनसीत्यर्थः	=>	मनसि+इत्यर्थः
विशेषदर्शनं भ्रमोत्पत्तौ	=>	विशेषदर्शनम्+ भ्रमोत्पत्तौ
मानाभावान्त तथात्वम्	=>	मानाभावान्ते+ तथात्वम्
प्रमात्वेऽपि	=>	प्रमात्वे+अपि
ज्ञानत्वेनेति	=>	ज्ञानत्वेन+इति
प्रवृत्तेश्चेत्यर्थः	=>	प्रवृत्तेः+च+इत्यर्थः
नन्वनुमानादिच्छासिद्धावपि	=>	ननु+अनुमानात्+इच्छासिद्धौ+अपि
नोत्कटेच्छारूपपरागसिद्धिरित्यत आह---इच्छेति	=>	न+उत्कटेच्छारूपपरागसिद्धिः+इति+अतः+ आह---इच्छा+इति
आह---इच्छेति	=>	आह---इच्छा+इति
पारंपर्यमाह--दुःख इति	=>	पारंपर्यम्+आह--दुःखः+ इति
मूलग्रन्थानार्जवापातात्	=>	मूलग्रन्थान्+आर्जवापातात्
मानाभावाच्च	=>	मानाभावात्+च
पूर्वास्वरसं हृदि	=>	पूर्वास्वरसम्+ हृदि
निधायाह---वस्तुत इति	=>	निधाय+आह---वस्तुतः+ इति
नन्वेवं कुसुमाञ्ज७.लिग्रन्थविरोधः	=>	ननु+एवम्+ कुसुमाञ्ज७.लिग्रन्थविरोधः
इत्यत आह	=>	इति+अतः+ आह
चेति	=>	च+इति
प्रकृतसंगतिमाशङ्क्याह---यत्रेति	=>	प्रकृतसंगतिम्+आशङ्क्य+आह---यत्र+इति
सामान्ययो६.र्हेतुमद्भावे	=>	सामान्ययोः+६.हेतुमद्भावे
तदभावोऽसिद्ध इत्याशङ्क्य	=>	तदभावः+असिद्धः+ इति+आशङ्क्य
इत्याशङ्क्य	=>	इति+आशङ्क्य
वाक्यसामान्यवक्तृवाक्यार्थज्ञानसामान्ययोर्हेतुमद्भावनिरासार्थोपात्तबाधकाभावपदस्य	=>	वाक्यसामान्यवक्तृवाक्यार्थज्ञानसामान्ययोः+हेतुमद्भावनिरासार्थोपात्तबाधकाभावपदस्य
व्यभिचार३.ज्ञानाभावोऽर्थ इत्याशयेनाह---सामान्येति	=>	व्यभिचारः+३.ज्ञानाभावः+अर्थः+ इति+आशयेन+आह---सामान्येति
इत्याशयेनाह---सामान्येति	=>	इति+आशयेन+आह---सामान्येति
F.N.६.हेतु--ग	=>	F.N.६.हेतुः+--ग
दृश्य इति	=>	दृश्यः+ इति
दृश्यशरीरावच्छिन्न इत्यर्थः	=>	दृश्यशरीरावच्छिन्नः+ इत्यर्थः
विपक्षदर्शनमात्रं न	=>	विपक्षदर्शनमात्रम्+ न
प्रतिबन्धकमित्यतो व्याचष्टे---न	=>	प्रतिबन्धकम्+इति+अतः+ व्याचष्टे---न
तत्रैवेति	=>	तत्र+एव+इति
अबिन्धनेवेति	=>	अबिन्धनेव+इति
धूमो जायमानोऽन्तर्हितवह्नेरेव	=>	धूमः+ जायमानः+अन्तर्हितवह्नेः+एव
जायमानोऽन्तर्हितवह्नेरेव	=>	जायमानः+अन्तर्हितवह्नेः+एव
स च	=>	सः+ च
तदानीमप्रत्यक्षोऽपि	=>	तदानीम्+अप्रत्यक्षः+अपि
योग्य एवेति	=>	योग्यः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
नन्वेवं मेयत्वादेर्वाच्यत्वलिङ्गत्वं	=>	ननु+एवम्+ मेयत्वादेः+वाच्यत्वलिङ्गत्वम्+
मेयत्वादेर्वाच्यत्वलिङ्गत्वं न	=>	मेयत्वादेः+वाच्यत्वलिङ्गत्वम्+ न
स्यादित्यत आह---केवलेनि	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---केवलेनि****
उक्तहेतोरिति	=>	उक्तहेतोः+इति
कारणत्वप्रसङ्गादित्यर्थः	=>	कारणत्वप्रसङ्गात्+इत्यर्थः
जयदेवमतमाह--अन्ये	=>	जयदेवमतम्+आह--अन्ये
त्विति	=>	तु+इति
अन्योन्याभावगर्भव्याप्तिरपि	=>	अन्योन्याभावगर्भव्याप्तिः+अपि
तादशान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छे६.दकतावच्छेदकं यन्न	=>	तादशा****न्योन्याभावप्रतियोगितावच्छे६.दकतावच्छेदकम्+ यत्+न
यन्न	=>	यत्+न
तदवच्छिन्नसंबन्ध७.रूपेति	=>	तदवच्छिन्नसंबन्धः+७.रूपेति
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
तादृशावच्छेदकत्वाभावस्यैव८.	=>	तादृशावच्छेदकत्वाभावस्य+एव८.
ग्राह्यत्वमित्यस्वरसोऽत्र	=>	ग्राह्यत्वम्+इति+अस्वरसः+अत्र
F.N.६.कावच्छेदक-ग	=>	F.N.६.कावच्छेदकः+-ग
तत्रापि--ग	=>	तत्र+अपि--ग
८.काभावस्यैव-ग	=>	८.काभावस्य+एव-ग
परात्मनोऽयोग्यत्वेन	=>	परात्मनः+अयोग्यत्वेन
कथं योग्यानुपलब्ध्या	=>	कथम्+ योग्यानुपलब्ध्या
बाध इत्यत	=>	बाधः+ इति+अतः+
इत्यत आह---शरीरेति	=>	इति+अतः+ आह---शरीरेति
प्रसङ्ग एवात्र	=>	प्रसङ्गः+ एव+अत्र
एवात्र	=>	एव+अत्र
संगतिरित्याशयेनाह---क्वेति	=>	संगतिः+इति+आशयेन+आह---क्व+इति
संहार उपस्थानाभावो	=>	संहारः+ उपस्थानाभावः+
उपस्थानाभावो नातः	=>	उपस्थानाभावः+ न+अतः
नातः	=>	न+अतः
उक्तदोषादेव	=>	उक्तदोषात्+एव
किं तु	=>	किम्+ तु
तदुभयाश्रयसाधकसत्त्वमित्याशयेनाह---अत इति	=>	तदुभयाश्रयसाधकसत्त्वम्+इति+आशयेन+आह---अतः+ इति
शङ्काशयमाह---तथा	=>	शङ्का+आशयम्+आह---तथा
चेति	=>	च+इति
तदनङ्गीकारात्--सर्गाद्यनङ्गीकारादित्यर्थः	=>	तत्+अनङ्गीकारात्—सर्गात्+अनङ्गीकारात्+इत्यर्थः
मनोवहनाडीगोचरैव	=>	मनोवहनाडीगोचरा+एव
त्वात्मगोचरेति	=>	तु+आत्मगोचरा+इति
चेष्टायां साध्याव्याप्तेराह---चेष्टेति	=>	चेष्टायाम्+ साध्याव्याप्तेः+आह---चेष्टा+इति
साध्याव्याप्तेराह---चेष्टेति	=>	साध्याव्याप्तेः+आह---चेष्टा+इति
तदधिकरणोत्तरक्षणवर्तित्वं तद्द्वारत्वमीश्वरेच्छाकृत्योरपि	=>	तदधिकरणोत्तरक्षणवर्तित्वम्+ तद्द्वारत्वम्+ईश्वरेच्छाकृत्योः+अपि
तद्द्वारत्वमीश्वरेच्छाकृत्योरपि	=>	तद्द्वारत्वम्+ईश्वरेच्छाकृत्योः+अपि
तज्जन्यत्वं द्वारत्वं	=>	तज्जन्यत्वम्+ द्वारत्वम्+
द्वारत्वं गोत्वादित्यत	=>	द्वारत्वम्+ गोत्वात्+इति+अतः+
गोत्वादित्यत आह---द्वारत्वस्येति	=>	गोत्वात्+इति+अतः+ आह---द्वारत्वस्य+इति
आह---द्वारत्वस्येति	=>	आह---द्वारत्वस्य+इति
चक्रादेर्दण्डव्यापारत्वापत्तिभयेन	=>	चक्रादेः+दण्डव्यापारत्वापत्तिभयेन
गौरवं प्रामाणिकमिति	=>	गौरवम्+ प्रामाणिकम्+इति
प्रामाणिकमिति	=>	प्रामाणिकम्+इति
प्रत्युतानुकूलमित्याह--विशेषयोरिति	=>	प्रत्युतानुकूलम्+इति+आह--विशेषयोः+इति
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
२.मिलितत्वादिति	=>	२.मिलितत्वात्+इति
प्रतिबन्धकाभावस्येति	=>	प्रतिबन्धकाभावस्य+इति
प्रतिबन्धकध्वंसो न	=>	प्रतिबन्धकध्वंसः+ न
तदत्यन्ताभावश्च	=>	तत्+अत्यन्ताभावः+च
प्रतिबन्धककालेऽपीत्यत आह---४.प्रतीति	=>	प्रतिबन्धककाले+अपि+इति+अतः+ आह---४.प्रति+इति
आह---४.प्रतीति	=>	आह---४.प्रति+इति
वयं तु	=>	वयम्+ तु
पूर्वं सत्त्वादित्यस्य	=>	पूर्वम्+ सत्त्वात्+इति+अस्य
सत्त्वादित्यस्य	=>	सत्त्वात्+इति+अस्य
पूर्वं समवहितत्वादित्यर्थः	=>	पूर्वम्+ समवहितत्वात्+इत्यर्थः
समवहितत्वादित्यर्थः	=>	समवहितत्वात्+इत्यर्थः
एवं चात्यन्ताभावपरत्वेऽपि	=>	एवम्+ च+अत्यन्ताभावपरत्वे+अपि
चात्यन्ताभावपरत्वेऽपि	=>	च+अत्यन्ताभावपरत्वे+अपि
नित्यत्वेऽपि	=>	नित्यत्वे+अपि
समवधानाभावादित्यर्थ इति	=>	समवधानाभावात्+इत्यर्थः+ इति
नन्वस्तु	=>	ननु+अस्तु
प्रतिबन्धकाभाववदसमवायिनोऽपि	=>	प्रतिबन्धकाभाववदसमवायिनः+अपि
कुविन्दादिसमवधानेऽपि	=>	कुविन्दादिसमवधाने+अपि
तन्तुसंयोगनाशदशायां पटानुत्पत्तेः	=>	तन्तुसंयोगनाशदशायाम्+ पटानुत्पत्तेः
समवायिनस्तु	=>	समवायिनः+तु
तन्तुनाशदशायां पटोत्पत्त्यापत्तिः	=>	तन्तुनाशदशायाम्+ पटोत्पत्त्यापत्तिः
५.तन्तुनाशो यदि	=>	५.तन्तुनाशः+ यदि
तन्नाशस्यापि	=>	तन्नाशस्य+अपि
द्व्यणुकपर्यन्तं तथा	=>	द्व्यणुकपर्यन्तम्+ तथा
द्व्यणुकनाशस्यासमवायि५.नाशजन्यत्वेनासमवायि७.नाशस्याणुद्वयविभागजन्यत्वेन	=>	द्व्यणुकनाशस्य+असमवायि५.नाशजन्यत्वेन+असमवायि७.नाशस्य+अणुद्वयविभागजन्यत्वेन
असमवायिकारणविलम्बादेव	=>	असमवायिकारणविलम्बात्+एव
एवमसमवायिनाशस्य	=>	एवम्+असमवायिनाशस्य
तन्तुनाशहेतुत्वेऽपि	=>	तन्तुनाशहेतुत्वे+अपि
अत एव	=>	अतः+ एव
वक्ष्यति----"स्वरूपयोग्यतारूप हेतुता	=>	वक्ष्यति----"स्वरूपयोग्यतारूपः+ हेतुता
तत्रापि,	=>	तत्र+अपि,
कार्याभावस्तु	=>	कार्याभावः+तु
इत्यत आह---अन्यथेति	=>	इति+अतः+ आह---अन्यथा+इति
आह---अन्यथेति	=>	आह---अन्यथा+इति
विनाशसामग्रीकालीन९.घटे	=>	विनाशसामग्रीकालीनः+९.घटे
तेजस्संयोगात्	=>	तेजः+संयोगात्
रूपोत्पत्त्यापत्तिरित्यर्थः	=>	रूपोत्पत्त्यापत्तिः+इत्यर्थः
हेतुत्वस्यान्यथाशब्दार्थत्वं वारयितुमाह---इष्टेति	=>	हेतुत्वस्य+अन्यथाशब्दार्थत्वम्+ वारयितुम्+आह---इष्टेति
वारयितुमाह---इष्टेति	=>	वारयितुम्+आह---इष्टेति
प्रतियोग्यहेतुत्वं तदर्थ	=>	प्रतियोग्यहेतुत्वम्+ तत्+अर्थः+
तदर्थ इति	=>	तत्+अर्थः+ इति
नन्वेवं प्रतिबन्धकाभावस्य	=>	ननु+एवम्+ प्रतिबन्धकाभावस्य
कार्यसहभूतत्वनियमोक्तिविरोध इत्यत	=>	कार्यसहभूतत्वनियमोक्तिविरोधः+ इति+अतः+
इत्यत आह---१०.एतेनेति	=>	इति+अतः+ आह---१०.एतेन+इति
आह---१०.एतेनेति	=>	आह---१०.एतेन+इति
९.घटतेज-ग	=>	९.घटतेजः+-ग
१०.एतेनेति-ग	=>	१०.एतेन+इति-ग
२.उत्पन्नस्यैव	=>	२.उत्पन्नस्य+एव
एकपद३.स्यासंगतत्वादिति	=>	एकपद३.स्य+असंगतत्वात्+इति
नन्वेमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
प्रागभावो हेतुः,	=>	प्रागभावः+ हेतुः,
उक्तस्थलेऽपि	=>	उक्तस्थले+अपि
चोत्पत्यवच्छिन्नघटाभावस्तत्रास्ति,	=>	च+उत्पत्यवच्छिन्नघटाभावः+तत्र+अस्ति,
स एव	=>	सः+ एव
प्रागभावध्वंसकालस्योत्पत्तिकालतया	=>	प्रागभावध्वंसकालस्य+उत्पत्तिकालतया
किं चोत्पत्तिराद्यसमयसंबन्धः	=>	किम्+ च+उत्पत्तिः+आद्यसमयसंबन्धः
चोत्पत्तिराद्यसमयसंबन्धः	=>	च+उत्पत्तिः+आद्यसमयसंबन्धः
समयो घटादिश्च	=>	समयः+ घटादिः+च
घटादिश्च	=>	घटादिः+च
तदितरश्च	=>	तत्+इतरः+च
किं तु	=>	किम्+ तु
आद्यसमयविरहादेव	=>	आद्यसमयविरहात्+एव
स एव	=>	सः+ एव
कुत इति	=>	कुतः+ इति
दण्डाद्यप्रयोज्यत्वादिति	=>	दण्डाद्यप्रयोज्यत्वात्+इति
यदभावे	=>	यत्+अभावे
कारणत्वमिति	=>	कारणत्वम्+इति
किं च	=>	किम्+ च
केवलं कालगर्भो	=>	केवलम्+ कालगर्भः+
कालगर्भो व्यतिरेकः,	=>	कालगर्भः+ व्यतिरेकः,
किं तु	=>	किम्+ तु
देशगर्भोऽपि	=>	देशगर्भः+अपि
सत्यपि	=>	सति+अपि
मृत्पिण्डान्तरे४.जायमानो घटो	=>	मृत्पिण्डान्तरे४.जायमानः+ घटः+
घटो मृदन्तरे	=>	घटः+ मृदन्तरे
घटान्तरेऽपि	=>	घटान्तरे+अपि
प्रागभावेऽपि	=>	प्रागभावे+अपि
५.ममापि	=>	५.मम+अपि
तत्तत्पिण्डत्वेनापि	=>	तत्+तत्पिण्डत्वेन+अपि
तत्तत्कार्यं प्रति	=>	तत्+तत्कार्यम्+ प्रति
हेतुतेति	=>	हेतुता+इति
एकस्मिन्ननारब्धे	=>	एकस्मिन्+अनारब्धे
पुनरपि	=>	पुनः+अपि
तैरेव	=>	तैः+एव
पटान्तरं पूर्वपटविनाशे	=>	पटान्तरम्+ पूर्वपटविनाशे
प्रथमपटोत्पत्तिवेलायां द्वितीयोत्पत्त्यापत्तिः	=>	प्रथमपटोत्पत्तिवेलायाम्+ द्वितीयोत्पत्त्यापत्तिः
६.तवापि	=>	६.तव+अपि
दोषसाम्यमिति	=>	दोषसाम्यम्+इति
प्रागभावद्वयघटित त७.त्सामग्र्याःफलबलेन	=>	प्रागभावद्वयघटितः+ तत्७.सामग्र्याःफलबलेन
प्रतिबध्यप्रतिबन्धकमावकल्पनात्,	=>	प्रतिबध्यप्रतिबन्धकम्+अवकल्पनात्,
तवैवंविधपरिहार उपपद्यत	=>	तव+एवंविधपरिहारः+ उपपद्यते+
उपपद्यत इति	=>	उपपद्यते+ इति
F.N.२.एतेनेति-ग	=>	F.N.२.एतेन+इति-ग
३.स्यासंगतत्वात्-क	=>	३.स्य+असंगतत्वात्-क
४.सत्यपि--क	=>	४.सति+अपि--क
६.तदापि-ग	=>	६.तदा+अपि-ग
साक्षाद्धेतुत्वादाह---कर्तृत्वेति	=>	साक्षात्+हेतुत्वात्+आह---कर्तृत्वेति
अस्त्येवेति	=>	अस्ति+एव+इति
तस्या एवानुमितिप्रतिबन्धकत्वे	=>	तस्याः+ एव+अनुमितिप्रतिबन्धकत्वे
एवानुमितिप्रतिबन्धकत्वे	=>	एव+अनुमितिप्रतिबन्धकत्वे
तन्त्रमिति	=>	तन्त्रम्+इति
व्यर्थविशेषणत्वस्यादोषतया	=>	व्यर्थविशेषणत्वस्य+अदोषतया
स्यादेव	=>	स्यात्+एव
नित्यान्यज्ञानत्वं चोपाधिरिति	=>	नित्यान्यज्ञानत्वम्+ च+उपाधिः+इति
चोपाधिरिति	=>	च+उपाधिः+इति
नाप्रसिद्धिरित्यपरितुष्यन्	=>	न+अप्रसिद्धिः+इति+अपरितुष्यन्
८.साधनाव्यापकत्वाभावान्नोपाधिसंभव इत्याशयमाह---वयं	=>	८.साधनाव्यापकत्वाभावान्नोपाधिसंभवे+ इति+आशयम्+आह---वयम्+
इत्याशयमाह---वयं त्विति	=>	इति+आशयम्+आह---वयम्+ तु+इति
त्विति	=>	तु+इति
शरीरव्यापारस्योपाधित्वं प्रतीयमानं	=>	शरीरव्यापारस्य+उपाधित्वम्+ प्रतीयमानम्+
प्रतीयमानं घटादौ	=>	प्रतीयमानम्+ घटादौ
साध्याव्यापकत्वादयुक्तमित्याशङ्क्याह---शरीरेति	=>	साध्याव्यापकत्वात्+अयुक्तम्+इति+आशङ्क्य+आह---शरीरेति
बाधोऽपीति	=>	बाधः+अपि+इति
प्रसिद्धाभावमात्र७.विषयत्वसंभवादिति	=>	प्रसिद्धाभावमात्र७.विषयत्वसंभवात्+इति
अस्मन्मते	=>	अस्मत्+मते
त्विति	=>	तु+इति
चोपाध्यभावेऽनुकूलस्तर्क इति	=>	च+उपाध्यभावे+अनुकूलः+तर्कः+ इति
साध्यवत्त्वप्रमादेरन्तत उपाधिसंभवात्	=>	साध्यवत्त्वप्रमादेः+अन्ततः+ उपाधिसंभवात्
तदुक्तम्----'व्यभिचारे	=>	तत्+उक्तम्----'व्यभिचारे
चान्ततः	=>	च+अन्ततः
साध्यमेवोपाधिरिति'	=>	साध्यम्+एव+उपाधिः+इति'
चेति	=>	च+इति
तन्मत इति	=>	तत्+मतः+ इति
F.N.६.भावोऽपीति-ग	=>	F.N.६.भावः+अपि+इति-ग
७.विषयत्वादिति-ग	=>	७.विषयत्वात्+इति-ग
कार्यकारण८.भाव एव	=>	कार्यकारण८.भावः+ एव
कुतो न	=>	कुतः+ न
तदाशङ्का	=>	तदा+आशङ्का
तत एव	=>	ततः+ एव
तदभावो ग्राह्यौ	=>	तत्+अभावः+ ग्राह्यौ
इत्यस्वरसं सूचयति---अपीति	=>	इति+अस्वरसम्+ सूचयति---अपि+इति
सूचयति---अपीति	=>	सूचयति---अपि+इति
पर्यवसानमित्यत आह----व्याप्ताविति	=>	पर्यवसानम्+इति+अतः+ आह----व्याप्तौ+इति
आह----व्याप्ताविति	=>	आह----व्याप्तौ+इति
पर्यवसायित्वं निश्चायकत्वं	=>	पर्यवसायित्वम्+ निश्चायकत्वम्+
निश्चायकत्वं बोध्यम्	=>	निश्चायकत्वम्+ बोध्यम्
ज्ञानमनित्यमेवेति	=>	ज्ञानम्+अनित्यम्+एव+इति
ज्ञानजन्यत्वव्याप्तिग्रहस्यैवासंभव इत्यत	=>	ज्ञानजन्यत्वव्याप्तिग्रहस्य+एव+असंभवः+ इति+अतः+
इत्यत आह---ज्ञानमिति	=>	इति+अतः+ आह---ज्ञानम्+इति
आह---ज्ञानमिति	=>	आह---ज्ञानम्+इति
अभावादिति	=>	अभावात्+इति
ग्राह्याभावानवगाहित्वादित्यर्थः	=>	ग्राह्याभावानवगाहित्वात्+इत्यर्थः
F.N.८.भावज्ञान एव--ग	=>	F.N.८.भावज्ञाने+ एव--ग
इयमुपाधिः	=>	इयम्+उपाधिः
तदविशेषितत्वादित्यत आह---साधनेति	=>	तत्+अविशेषितत्वात्+इति+अतः+ आह---साधनेति
व्याप्तिरविरुद्धेत्यत आह----अभेद	=>	व्याप्तिः+अविरुद्धेत्यतः+ आह----अभेदः+
आह----अभेद इति	=>	आह----अभेदः+ इति
आपातत इति	=>	आपातते+ इति
संयोगादेर्व्याप्तिरूपत्वे	=>	संयोगादेः+व्याप्तिरूपत्वे
वह्न्यादेरपि	=>	वह्न्यादेः+अपि
धर्मान्तरं धूमादिमात्रवृत्तीत्यवधेयम्	=>	धर्मान्तरम्+ धूमादिमात्रवृत्तीति+अवधेयम्
धूमादिमात्रवृत्तीत्यवधेयम्	=>	धूमादिमात्रवृत्तीति+अवधेयम्
स्वपदं शरीरमात्मपरं	=>	स्वपदम्+ शरीरम्+आत्मपरम्+
शरीरमात्मपरं वा	=>	शरीरम्+आत्मपरम्+ वा
तत्राद्ये	=>	तत्र+अद्ये
दूषणमुक्तमनूद्य	=>	दूषणम्+उक्तम्+अनूद्य
द्वितीयं गृह्णाति	=>	द्वितीयम्+ गृह्णाति
नन्वित्यादिना	=>	ननु+इत्यादिना
स्वजन्य इति	=>	स्वजन्ये+ इति
आत्मजन्य इत्यर्थः	=>	आत्मजन्ये+ इत्यर्थः
स्वजन्यत्वमिति	=>	स्वजन्यत्वम्+इति
आत्मजन्यत्वमित्यर्थः	=>	आत्मजन्यत्वम्+इत्यर्थः
जन्यत्वस्येति	=>	जन्यत्वस्य+इति
एतच्च	=>	एतत्+च
कथं तद्व्यापकतेत्यत	=>	कथम्+ तद्व्यापकता+इति+अतः+
तद्व्यापकतेत्यत आह---परमेति	=>	तद्व्यापकता+इति+अतः+ आह---परमेति
तज्जन्यत्वादिति	=>	तज्जन्यत्वात्+इति
साधनव्यापकतेति	=>	साधनव्यापकता+इति
यद्यपीति	=>	यद्यपि+इति
कुलालशरीरस्यादृष्टजनकत्वात्	=>	कुलालशरीरस्य+अदृष्टजनकत्वात्
चाजनकत्वं चेष्टाविशेषणम्,	=>	च+अजनकत्वम्+ चेष्टाविशेषणम्,
तादृशचेष्टाविशेषमादाय	=>	तादृशचेष्टाविशेषम्+आदाय
साध्यसत्त्वमिति	=>	साध्यसत्त्वम्+इति
स्वजनकादृष्टाद्वारकत्वमदृष्टाजनकपदेन	=>	स्वजनकादृष्टाद्वारकत्वम्+अदृष्टाजनकपदेन
विवक्षितमिति	=>	विवक्षितम्+इति
साध्याव्यापकत्वाच्च	=>	साध्याव्यापकत्वात्+च
उपाधित्वाशङ्कानुपपत्तिरित्यत आह---उक्तेति	=>	उपाधित्वाशङ्कानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---उक्तेति
उक्ताभिप्रायेणाह---चेष्टेति	=>	उक्ताभिप्रायेण+आह---चेष्टा+इति
ननूपस्थितिलाघवमकिंचित्करम्,	=>	ननु+उपस्थितिलाघवम्+अकिंचित्करम्,
युगपदुभयोपस्थितौ	=>	युगपत्+उभयोपस्थितौ
वस्तुलाघवस्यैव	=>	वस्तुलाघवस्य+एव
इत्याशयेनाह----अन्ये	=>	इति+आशयेन+आह----अन्ये
त्विति	=>	तु+इति
असिद्धेरिति	=>	असिद्धेः+इति
अनिश्चयादित्यर्थः	=>	अनिश्चयात्+इत्यर्थः
एतच्चोपलक्षणम्	=>	एतत्+च+उपलक्षणम्
शरीरजन्यत्वग्रहासंभवाच्चेत्यपि	=>	शरीरजन्यत्वग्रहासंभवात्+चेत्+अपि
अन्यदिति	=>	अन्यत्+इति
घटत्वादिकमित्यर्थः	=>	घटत्वादिकम्+इत्यर्थः
जन्यत्वशरीरजन्यत्वयोर्भिन्नत्वघटितत्वेन	=>	जन्यत्वशरीरजन्यत्वयोः+भिन्नत्वघटितत्वेन
तुल्यवृत्तिवेद्यत्वादिति	=>	तुल्यवृत्तिवेद्यत्वात्+इति
तदवगमे	=>	तत्+अवगमे
विरोध इत्यत	=>	विरोधे+ इति+अतः+
इत्यत आह---न	=>	इति+अतः+ आह---न
हीति	=>	हि+इति
तद्व्यापकत्वानवगमस्यातश्शब्दार्थत्वे	=>	तद्व्यापकत्वान्+अवगमस्य+अतः+शब्दार्थत्वे
तदनिश्चयस्योपाधिसंदेहानुकूलत्वे५.नाविरोधित्वादित्यत आह---सकर्तृकत्वेति	=>	तदनिश्चयस्य+उपाधिसंदेहानुकूलत्वे५.न+अविरोधित्वात्+इति+अतः+ आह---सकर्तृकत्वेति
बाधकाभावोऽसिद्धः,	=>	बाधकाभावः+असिद्धः,
साधकाभावस्यैव	=>	साधकाभावस्य+एव
बाधकत्वादित्यतः	=>	बाधकत्वात्+इति+अतः
साधकमाह----यद्विशेषयोरिति	=>	साधकम्+आह----यत्+विशेषयोः+इति
अत इति	=>	अतः+ इति
उपजीव्यत्वाभावादित्यर्थः	=>	उपजीव्यत्वाभावात्+इत्यर्थः
विरुद्धत्वेनेति	=>	विरुद्धत्वेन+इति
यत्रैकस्यावच्छेदकत्वमपरस्यावच्छेदकत्वं विरुणद्धि	=>	यत्र+एकस्य+अवच्छेदकत्वम्+अपरस्य+अवच्छेदकत्वम्+ विरुणद्धि
लाघवं सहकारि	=>	लाघवम्+ सहकारि
त्वैकाधिकरण्यमपि,	=>	तु+एकाधिकरण्यम्+अपि,
गौरवादिति	=>	गौरवात्+इति
९.न्यूनवृत्तेपि	=>	९.न्यूनवृत्ते+अपि
घटत्वादेरपि	=>	घटत्वादेः+अपि
तदवच्छेद१०.कत्वं न	=>	त********+अवच्छेद१०.कत्वम्+ न
स्यादित्यस्वरसं सूचयति---अपीति	=>	स्यात्+इति+अस्वरसम्+ सूचयति---अपि+इति
सूचयति---अपीति	=>	सूचयति---अपि+इति
१०.दकासं--ग	=>	१०.दकासम्+--ग
७.बाधोऽपीति	=>	७.बाधः+अपि+इति
पक्षीयसाध्याभावानवगाहित्वादिति	=>	पक्षीयसाध्याभावानवगाहित्वात्+इति
साध्यान्तराभावगोचरत्वेऽपि	=>	साध्यान्तराभावगोचरत्वे+अपि
८.प्रतिबन्धकत्वं परमते	=>	८.प्रतिबन्धकत्वम्+ परमते
स्यादित्यनुशयादाह----न	=>	स्यात्+इति+अनुशयात्+आह----न
स्याच्चेति	=>	स्यात्+च+इति
तत्पक्षीयसाध्याभावमप्यवगाहते	=>	तत्पक्षीयसाध्याभावम्+अपि+अवगाहते
प्रतिबन्धकते९.त्येकत्रानुमितेर्मतद्वयेऽपि	=>	प्रतिबन्धकता+९.इति+एकत्र+अनुमितेः+मतद्वये+अपि
प्रतिबन्धकत्वमवर्जनीयमित्यनुशयादाहुः----वस्तुत इति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+आवर्जनीयम्+इति+अनुशयात्+आहुः----वस्तुतः+ इति
८.प्रतिबन्धकं ९.इत्यत्रानु--ग	=>	८.प्रतिबन्धकम्+ ९.इति+अत्र+अनु--ग
९.इत्यत्रानु--ग	=>	९.इति+अत्र+अनु--ग
ज्ञानमात्रवृत्युपाधावपि	=>	ज्ञानमात्रवृत्युपाधौ+अपि
जातिपदवैयर्थ्यमिति,	=>	जातिपदवैयर्थ्यम्+इति,
अत आह---यदीति	=>	अतः+ आह---यदि+इति
आह---यदीति	=>	आह---यदि+इति
यथाश्रुतहेतोर्गगनादावभावादाह----ज्ञानेति	=>	यथाश्रुतहेतोः+गगनादौ+अभावात्+आह----ज्ञानेति
समवेतत्वस्यैव	=>	समवेतत्वस्य+एव
हेतुविशेषणत्वादित्यनुशयादाह---केचित्विति	=>	हेतुविशेषणत्वात्+इति+अनुशयात्+आह---केचित्+तु+इति
स च	=>	सः+ च
समवाय इति	=>	समवायः+ इति
यद्येवं विशषपदवैयर्थ्यम्,	=>	यदि+एवम्+ विश****षपदवैयर्थ्यम्,
तत्रादोषप्रसङ्गादित्यत आह----एवं	=>	तत्र+अदोषप्रसङ्गात्+इति+अतः+ आह----एवम्+
आह----एवं चेति	=>	आह----एवम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
अदृष्टाजनकत्वं स्वजनकादृष्टाद्वारकत्वं	=>	अदृष्टाजनकत्वम्+ स्वजनकादृष्टाद्वारकत्वम्+
स्वजनकादृष्टाद्वारकत्वं स्मर्तव्यम्	=>	स्वजनकादृष्टाद्वारकत्वम्+ स्मर्तव्यम्
भावत्वादेर्विशेषणस्य	=>	भावत्वादेः+विशेषणस्य
गोत्वादावपि	=>	गोत्वादौ+अपि
सत्त्वादाह----व्यभिचारेति	=>	सत्त्वात्+आह----व्यभिचारेति
जातिगतव्यावृत्तिर्व्यक्तिगतव्यावृत्तिर्वा	=>	जातिगतव्यावृत्तिः+व्यक्तिगतव्यावृत्तिः+वा
८.नान्योन्यं हेतुः	=>	८.न+अन्योन्यम्+ हेतुः
उभयोरनादित्वात्	=>	उभयोः+अनादित्वात्
नापि	=>	न+अपि
हेतुत्वादित्यत आह----यदीति	=>	हेतुत्वात्+इति+अतः+ आह----यदि+इति
आह----यदीति	=>	आह----यदि+इति
F.N.८.नान्योन्यहेतुः--क	=>	F.N.८.न+अन्योन्यहेतुः--क
ज्ञातमेव	=>	ज्ञातम्+एव
गोत्वं व्यक्तिं	=>	गोत्वम्+ व्यक्तिम्+
व्यक्तिं व्यावर्तयति,	=>	व्यक्तिम्+ व्यावर्तयति,
ज्ञानस्यापि	=>	ज्ञानस्य+अपि
गव्यश्वादिव्यावृत्तिबुद्धिजनकप्रसङ्गात्	=>	गव्यः+च+आदिव्यावृत्तिबुद्धिजनकप्रसङ्गात्
व्यक्तिरश्वत्वादि६.व्यावर्तिका,	=>	व्यक्तिः+अश्वत्वादि६.व्यावर्तिका,
व्यक्तिज्ञानस्यापि	=>	व्यक्तिज्ञानस्य+अपि
व्यावृत्तिबुद्ध्योरन्योन्याश्रयत्वमित्यर्थः	=>	व्यावृत्तिबुद्ध्योः+अन्योन्याश्रयत्वम्+इत्यर्थः
ग्रन्थानुपपत्तिरित्यत आह---व्यभिचारेति	=>	ग्रन्थान्+उपपत्तिः+इति+अतः+ आह---व्यभिचारेति
परस्याभिमतमस्तु,	=>	परस्य+अभिमतमः+तु,
किं ज्ञानाध्याहारेणेत्यत	=>	किम्+ ज्ञानाध्याहारेण+इति+अतः+
ज्ञानाध्याहारेणेत्यत आह----अत	=>	ज्ञानाध्याहारेण+इति+अतः+ आह----अतः+
आह----अत इति	=>	आह----अतः+ इति
अन्यथासिद्धिरिति	=>	अन्यथासिद्धिः+इति
तृतीयान्यथासिद्धिरित्यर्थः	=>	तृतीया+अन्यथासिद्धिः+इत्यर्थः
F.N.५.एवमश्वादि--ग	=>	F.N.५.एवम्+अश्वादि--ग
अतिप्रसङ्गादित्युक्तम्	=>	अतिप्रसङ्गात्+इति+उक्तम्
किं च	=>	किम्+ च
सामानाधिकरण्यबाधेऽपि	=>	सामानाधिकरण्यबाधे+अपि
अव्यभिचारविशिष्टसामानाधिकरण्यं बाधितमेवेत्यरुचेराह----अपि	=>	अव्यभिचारविशिष्टसामानाधिकरण्यम्+ बाधितम्+एव+इति+अरुचेः+आह----अपि
बाधितमेवेत्यरुचेराह----अपि	=>	बाधितम्+एव+इति+अरुचेः+आह----अपि
चेति	=>	च+इति
नन्विदमप्युक्तम्,	=>	ननु+इदम्+अपि+उक्तम्,
नित्यत्वव्याप्तिरविरहनिश्चयेऽपि	=>	नित्यत्वव्याप्तिरविरहनिश्चये+अपि
विशिष्टव्याप्तिनिश्चयादनुमितेः	=>	विशिष्टव्याप्तिनिश्चयात्+अनुमितेः
तदभावग्रहेऽपि	=>	तत्+अभावग्रहे+अपि
अनुमितिरस्तीति	=>	अनुमितिः+अस्ति+इति
अत एव	=>	अतः+ एव
व्यासज्यवृत्तित्वोपगमादिति	=>	व्यासज्यवृत्तित्वोपगमात्+इति
विशिष्टं द्विविधम्,	=>	विशिष्टम्+ द्विविधम्,
सामान्यविशेष्यकं तदितरविशेष्यकं	=>	सामान्यविशेष्यकम्+ तत्+इतरविशेष्यकम्+
तदितरविशेष्यकं च	=>	तत्+इतरविशेष्यकम्+ च
तत्राद्यं पदार्थान्तरम्,	=>	तत्र+आद्यम्+ पदार्थान्तरम्,
नीलघटत्वं कर्तृजन्यत्वम्	=>	नीलघटत्वम्+ कर्तृजन्यत्वम्
तदुभयं घटत्वजन्यत्वाभ्यां	=>	तत्+उभयम्+ घटत्वजन्यत्वाभ्याम्+
घटत्वजन्यत्वाभ्यां भिद्यते	=>	घटत्वजन्यत्वाभ्याम्+ भिद्यते
द्वितीयं तु	=>	द्वितीयम्+ तु
विशेषणविशेष्यसंबन्धात्मकमेव	=>	विशेषणविशेष्यसंबन्धात्मकम्+एव
त्वन्यत्	=>	तु+अन्यत्
पाकजन्यरूपं रूपम्,	=>	पाकजन्यरूपम्+ रूपम्,
द्रव्यसमवेतं द्रव्यसमवेतं	=>	द्रव्यसमवेतम्+ द्रव्यसमवेतम्+
द्रव्यसमवेतं कर्म	=>	द्रव्यसमवेतम्+ कर्म
विशिष्टं सामान्यं	=>	विशिष्टम्+ सामान्यम्+
सामान्यं लिङ्गम्,	=>	सामान्यम्+ लिङ्गम्,
व्याप्तिर्विशिष्ट एवार्थान्तरे	=>	व्याप्तिः+विशिष्टः+ एव+अर्थान्तरे
एवार्थान्तरे	=>	एव+अर्थान्तरे
तत्परोऽयं ग्रन्थः	=>	तत्परः+अयम्+ ग्रन्थः
किं तु	=>	किम्+ तु
द्रव्यादिकं विशेष्यं	=>	द्रव्यादिकम्+ विशेष्यम्+
विशेष्यं तत्पर	=>	विशेष्यम्+ तत्परः+
तत्पर एव	=>	तत्परः+ एव
व्याप्तज्यवृत्तित्वमभिमतम्	=>	व्याप्तज्यवृत्तित्वम्+अभिमतम्
तद्बाधेऽपि	=>	तत्+बाधे+अपि
विशेषणावच्छेदेना४.बाधात्	=>	विशेषणावच्छेदेन+४.अबाधात्
इत्यपरं मतम्	=>	इति+अपरम्+ मतम्
तत्राद्यम्	=>	तत्र+आद्यम्
स्वाश्रयसंबन्धघटितं तत्सामानाधिकरण्यं	=>	स्वाश्रयसंबन्धघटितम्+ तत्सामानाधिकरण्यम्+
तत्सामानाधिकरण्यं तत्रापीति	=>	तत्सामानाधिकरण्यम्+ तत्र+अपि+इति
तत्रापीति	=>	तत्र+अपि+इति
व्याप्त्यन्तर स्यात्,	=>	व्याप्त्यन्तरः+ स्यात्,
५.नित्यमेव	=>	५.नित्यम्+एव
धूमादेरवच्छेदकत्वं नैल्यस्यैव	=>	धूमादेः+अवच्छेदकत्वम्+ नैल्यस्य+एव
नैल्यस्यैव	=>	नैल्यस्य+एव
द्वितीयमेव	=>	द्वितीयम्+एव
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
अतिप्रसक्तत्वादिति	=>	अतिप्रसक्तत्वात्+इति
नीलधूमत्वस्यावच्छेदकत्वे	=>	नीलधूमत्वस्य+अवच्छेदकत्वे
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
तावतैव	=>	तावत्+एव
तस्यावच्छेदकत्वोक्तिरिति	=>	तस्य+अवच्छेदकत्वोक्तिः+इति
साध्याव्याप्तेराह	=>	साध्याव्याप्तेः+आह
कथं व्यापकतेत्यत	=>	कथम्+ व्यापकता+इति+अतः+
व्यापकतेत्यत आह----नीलेति	=>	व्यापकता+इति+अतः+ आह----नीलेति
७.व्यापकत्वमभेदेऽपीत्युक्तमिति	=>	७.व्यापकत्वम्+अभेदे+अपि+इति+उक्तम्+इति
F.N.१.न-चेति	=>	F.N.१.न-च+इति
वापि	=>	वा+अपि
४.नासाधारण्यात्-ग	=>	४.न+असाधारण्यात्-ग
५.यत्त्विषयमेव-ग	=>	५.यत्त्वि******षयम्+एव-ग
६.द्वितीयमेव-ग	=>	६.द्वितीयम्+एव-ग
चेत्यर्थः	=>	च+इत्यर्थः
केचित्तु---नीलधूमस्य	=>	केचित्+तु---नीलधूमस्य
विशेष्यत्वमुपाधिः	=>	विशेष्यत्वम्+उपाधिः
वह्निव्याप्यत्वं तत्र	=>	वह्निव्याप्यत्वम्+ तत्र
सत्त्वादिति	=>	सत्त्वात्+इति
मूलग्रन्थार्थमाहुः।	=>	मूलग्रन्थार्थम्+आहुः।
तन्न	=>	तत्+न
शरीरजन्यानामानन्त्ये	=>	शरीरजन्यानाम्+आनन्त्ये
कथं तदभावाना८.मल्पीयस्तेत्यत	=>	कथम्+ तदभावानाम्+८.अल्पीयस्ते*****ति+अतः+
तदभावाना८.मल्पीयस्तेत्यत आह---शरीरेति	=>	तदभावानाम्+८.अल्पीयस्ते*****ति+अतः+ आह---शरीरेति
यत्रेति	=>	यत्र+इति
ग्रन्थानुपपत्तिः	=>	ग्रन्थान्+उपपत्तिः
अखण्डाभावविवक्षायां ४.शरीरजन्यत्वेऽपि	=>	अखण्डाभावविवक्षायाम्+ ४.शरीरजन्यत्वे+अपि
४.शरीरजन्यत्वेऽपि	=>	४.शरीरजन्यत्वे+अपि
वैयर्थ्यं स्यात्	=>	वैयर्थ्यम्+ स्यात्
इत्याशङ्क्य	=>	इति+आशङ्क्य
व्याचष्टे---५.निर्धूम इति	=>	व्याचष्टे---५.निर्धूमः+ इति
F.N.४.'शरीरजन्यत्वेऽपि'	=>	F.N.४.'शरीरजन्यत्वे+अपि'
नास्ति--ग	=>	न+अस्ति--ग
५.नीलधूम इति--ग	=>	५.नीलधूमः+ इति--ग
तथेति	=>	तथा+इति
जन्यत्वाद्यभावो नाकर्तृकत्व६.व्यभिचारीत्यर्थः	=>	जन्यत्वाद्यभावः+ न+अकर्तृकत्वः+६.व्यभिचारी+इत्यर्थः
नाकर्तृकत्व६.व्यभिचारीत्यर्थः	=>	न+अकर्तृकत्वः+६.व्यभिचारी+इत्यर्थः
एकत्वापरम्पर्यायाखण्डत्वेऽपि	=>	एकत्वापरम्पर्यायाखण्डत्वे+अपि
व्यभिचारकशरीरपदवैयर्थ्य 	=>	व्यभिचारकशरीरपदवैयर्थ्यः+ 
तादवस्थ्यमित्यत आह---तथेति	=>	तादवस्थ्यम्+इति+अतः+ आह---तथा+इति
आह---तथेति	=>	आह---तथा+इति
तन्निष्ठेति	=>	तन्निष्ठा+इति
न्यायादिति	=>	न्यायात्+इति
F.N.६.व्यभिचार इत्यर्थः--ग	=>	F.N.६.व्यभिचारः+ इत्यर्थः--ग
शरीरपदस्याखण्डाभावनिष्ठव्याप्तिग्रहोपयोगात्	=>	शरीरपदस्य+अखण्डाभावनिष्ठव्याप्तिग्रहोपयोगात्
आधिक्योक्तिरयुक्तेत्याशङ्क्य	=>	आधिक्योक्तिः+अयुक्ता+इति+आशङ्क्य
नीलधूमादिदृष्टान्तदूषणपरतामाह---अनुपयुक्तेति	=>	नीलधूमादिदृष्टान्तदूषणपरताम्+आह---अनुपयुक्ता+इति
शब्दसूचितहेतुमाह----हेत्विति	=>	शब्दसूचितहेतुम्+आह----हेत्विति
तदवच्छेदकत्वनिराकरणं प्रकृतासंगतमेव,	=>	तदवच्छेदकत्वनिराकरणम्+ प्रकृतासंगतम्+एव,
प्रकृतासंगतमेव,	=>	प्रकृतासंगतम्+एव,
नीलधूमत्व एव	=>	नीलधूमत्वे+ एव
अतिप्रसक्तत्वादेव	=>	अतिप्रसक्तत्वात्+एव
तस्यानवच्छेदकत्वे	=>	तस्य+अनवच्छेदकत्वे
गौरवाभिधानवैयर्थ्याञ्चेत्यत आह---तर्हीति	=>	गौरवाभिधानवैयर्थ्याम्+च+इति+अतः+ आह---तर्हि+इति
आह---तर्हीति	=>	आह---तर्हि+इति
नीलत्वपदं नीलधूमत्वपरम्,	=>	नीलत्वपदम्+ नीलधूमत्वपरम्,
अवच्छेदकपरं वा	=>	अवच्छेदकपरम्+ वा
तच्छरीरप्रविष्टपरमिति	=>	तत्+शरीरप्रविष्टपरम्+इति
नन्वेवं सामान्यवत्त्वादावपि	=>	ननु+एवम्+ सामान्यवत्त्वादौ+अपि
सामान्यवत्त्वादावपि	=>	सामान्यवत्त्वादौ+अपि
तथात्वं स्यादित्यत	=>	तथात्वम्+ स्यात्+इति+अतः+
स्यादित्यत आह---विशेष्येति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---विशेष्येति
कारणतावच्छेदकनिदर्शनानुपपत्तिरित्यत आह----अत्रेति	=>	कारणतावच्छेदकनिदर्शनानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह----अत्रेति
विशेष्यतेत्यादिना	=>	विशेष्यता+इत्यादिना
उक्तेऽर्थे	=>	उक्ते+अर्थे
प्रकृतासंगतिं वारयितुमाह----नन्विति	=>	प्रकृतासंगतिम्+ वारयितुम्+आह----ननु+इति
वारयितुमाह----नन्विति	=>	वारयितुम्+आह----ननु+इति
असत्त्वान्न	=>	असत्त्वात्+न
तदवच्छिन्नत्वमित्याशयेनाह---अत आहेति	=>	तदवच्छिन्नत्वम्+इति+आशयेन+आह---अतः+ आह+इति
आहेति	=>	आह+इति
नन्वेवं धूमत्वे	=>	ननु+एवम्+ धूमत्वे
धूमत्वविशिष्टस्यापि	=>	धूमत्वविशिष्टस्य+अपि
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
यदवच्छिन्नं व्याप्यतावच्छेदकावच्छिन्नं	=>	यदवच्छिन्नम्+ व्याप्यतावच्छेदकावच्छिन्नम्+
व्याप्यतावच्छेदकावच्छिन्नं तस्य	=>	व्याप्यतावच्छेदकावच्छिन्नम्+ तस्य
गौरवादित्याशयात्	=>	गौरवात्+इति+आशयात्
हेतुताव्याप्यतयोरभेदेन	=>	हेतुताव्याप्यतयोः+अभेदेन
भेदाशङ्कानवकाशेन	=>	भेदाशङ्कान्+अवकाशेन
अभेदव्यवस्थापनानुपपत्तिरित्यत आह----नन्विति	=>	अभेदव्यवस्थापनानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह----ननु+इति
आह----नन्विति	=>	आह----ननु+इति
अतिप्रसङ्गात्---द्रव्यत्वादिरूपेणापि	=>	अतिप्रसङ्गात्---द्रव्यत्वादिरूपेण+अपि
धूमादिनिर्देशापत्तेरित्यर्थः	=>	धूमादिनिर्देशापत्तेः+इत्यर्थः
त्वन्यूनवृत्तित्वसहितं,	=>	तु+अन्यूनवृत्तित्वसहितम्+,
गौरवत्वादित्याशयेन	=>	गौरवत्वात्+इति+आशयेन
आह--नेति	=>	आह—न+इति
सैव	=>	सा+एव
विवक्षितेत्यत आह----न	=>	विवक्षिता+इति+अतः+ आह----न
चेति	=>	च+इति
चैवं दण्डादावपि	=>	च+एवम्+ दण्डादौ+अपि
दण्डादावपि	=>	दण्डादौ+अपि
गौरवज्ञानाधीनानवच्छेदकत्वज्ञानस्यावच्छेदकताग्रहप्रतिबन्धकत्वात्	=>	गौरवज्ञानाधीनानवच्छेदकत्वज्ञानस्य+अवच्छेदकताग्रहप्रतिबन्धकत्वात्
चात्रावच्छेदकत्वं व्याप्तिशरीरप्रविष्टम्	=>	च+अत्र+अवच्छेदकत्वम्+ व्याप्तिशरीरप्रविष्टम्
सत्येव	=>	सति+एव
दोषान्तरमाह---परामर्शेति	=>	दोषान्तरम्+आह---परामर्शेति
जयदेवोक्तसमाधिद्वयमाह----तस्मादिति	=>	जयदेवोक्तसमाधिद्वयम्+आह----तस्मात्+इति
१०.नीलधूमत्वावच्छिन्नत्वाभाव एव	=>	१०.नीलधूमत्वावच्छिन्नत्वाभावः+ एव
स च	=>	सः+ च
व्याप्तिविरह इत्यत	=>	व्याप्तिविरहः+ इति+अतः+
इत्यत आह---स	=>	इति+अतः+ आह---सः+
आह---स चेति	=>	आह---सः+ च+इति
चेति	=>	च+इति
स चान्य	=>	सः+ च+अन्यः+
चान्य एव	=>	च+अन्यः+ एव
परं नवीनसांप्रदायिकयोर्विवाद	=>	परम्+ नवीनसांप्रदायिकयोः+विवादः+
नवीनसांप्रदायिकयोर्विवाद इति	=>	नवीनसांप्रदायिकयोः+विवादः+ इति
F.N.१०.नीलधूमत्वावच्छिन्नाभाव--ग	=>	F.N.१०.नीलधूमत्वावच्छिन्नाभावः+--ग
व्याप्तिप्रतियगितारूपव्यापकतावच्छेदकत्वं ग्राह्यम्,	=>	व्याप्तिप्रतियगितारूपव्यापकतावच्छेदकत्वम्+ ग्राह्यम्,
६.तदैतद्भानं ग्राह्याभावविषयं	=>	६.तत्+एतत्+भानम्+ ग्राह्याभावविषयम्+
ग्राह्याभावविषयं प्रतिबन्धकं	=>	ग्राह्याभावविषयम्+ प्रतिबन्धकम्+
प्रतिबन्धकं स्यात्	=>	प्रतिबन्धकम्+ स्यात्
चैवम्,	=>	च+एवम्,
तादृशाभावप्रतियोगितावच्छेद७.कत्वाभावस्यैव	=>	तादृशाभावप्रतियोगितावच्छेद७.कत्वाभावस्य+एव
तत्राग्राह्यत्वात्	=>	तत्र+अग्राह्यत्वात्
लाघवेनैतद्भानस्यैवानुमितिहेतुत्वात्	=>	लाघवेन+एतद्भानस्य+एव+अनुमितिहेतुत्वात्
अत एव	=>	अतः+ एव
व्याप्यत्वासिद्धित्वमपि	=>	व्याप्यत्वासिद्धित्वम्+अपि
किं चैवमपि	=>	किम्+ च+एवम्+अपि
चैवमपि	=>	च+एवम्+अपि
व्याप्यत्वासिद्धिर्न	=>	व्याप्यत्वासिद्धिः+न
रूपवद्धूमवत्त्वावच्छिन्नव्याप्तेरप्रसिद्धेरित्यपरितोषादाह---यद्वेति	=>	रूपवद्धूमवत्त्वावच्छिन्नव्याप्तेः+अप्रसिद्धेः+इति+अपरितोषात्+आह---यत्+वा+इति
यद्यप्यत्र	=>	यद्यपि+अत्र
धूमत्वावच्छिन्नव्याप्त्यभाव इत्यर्थः	=>	धूमत्वावच्छिन्नव्याप्त्यभावः+ इत्यर्थः
तदभाव इति	=>	तदभावः+ इति
नन्वधिकरणे	=>	ननु+अधिकरणे
प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसत्त्वस्याभावविरोधितया	=>	प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसत्त्वस्य+अभावविरोधितया
हीतिन्यायेन	=>	हि+इतिन्यायेन
नीलधूमत्वस्यावच्छेदकत्वाभावपर्यवसन्न एव	=>	नीलधूमत्वस्य+अवच्छेदकत्वाभावपर्यवसन्नः+ एव
तज्ज्ञानं च	=>	तज्ज्ञानम्+ च
अवच्छेदकत्वस्याग्राह्यत्वादित्यनुशयादाह---वस्तुत इति	=>	अवच्छेदकत्वस्य+अग्राह्यत्वात्+इति+अनुशयात्+आह---वस्तुतः+ इति
F.N.६.तदैतज्ञान-ग	=>	F.N.६.तत्+एत****ज्ञान-ग
७.काभावस्यैव--ग	=>	७.काभावस्य+एव--ग
स्वयूथ्यं प्रत्याह---तथा	=>	स्वयूथ्यम्+ प्रत्याह---तथा
चेति	=>	च+इति
नन्वेवं व्याप्तिशरीरनिष्ठावच्छेदकत्वग्रहप्रतिबन्धकज्ञानविषयतया	=>	ननु+एवम्+ व्याप्तिशरीरनिष्ठावच्छेदकत्वग्रहप्रतिबन्धकज्ञानविषयतया
गोरवस्याभासान्तरत्वं स्यात्	=>	गो****रवस्य+अभासान्तरत्वम्+ स्यात्
चानतिरिक्तवृत्तित्वरूपमवच्छेदकत्वं विवक्षितं	=>	च+अनतिरिक्तवृत्तित्वरूपम्+अवच्छेदकत्वम्+ विवक्षितम्+
विवक्षितं तत्र	=>	विवक्षितम्+ तत्र
नेति	=>	न+इति
निरुक्तावच्छेदकत्वाभावादेवातिव्याप्त्यनवकाशात्	=>	निरुक्तावच्छेदकत्वाभावात्+एव+अतिव्याप्त्यनवकाशात्
स्वरूपसंबन्धविशेषरूपं तत्	=>	स्वरूपसंबन्धविशेषरूपम्+ तत्
तत्रापीति	=>	तत्र+अपि+इति
द्रव्यत्वेऽपि	=>	द्रव्यत्वे+अपि
तदित्यतिव्याप्तितादवस्थ्यम्	=>	तत्+इति+अतिव्याप्तितादवस्थ्यम्
धूमसामानाधिकरण्यावच्छेदकत्वं स्वरूपसंबन्धविशेषरूपमस्ति,	=>	धूमसामानाधिकरण्यावच्छेदकत्वम्+ स्वरूपसंबन्धविशेषरूपम्+अस्ति,
स्वरूपसंबन्धविशेषरूपमस्ति,	=>	स्वरूपसंबन्धविशेषरूपम्+अस्ति,
वह्निसामानाधिकरण्यावच्छेदकत्वं तादृशमिति	=>	वह्निसामानाधिकरण्यावच्छेदकत्वम्+ तादृशम्+इति
तादृशमिति	=>	तादृशम्+इति
अतिप्रसक्तेरुभयात्रविशेषात्	=>	अतिप्रसक्तेः+उभयात्रविशेषात्
किं च	=>	किम्+ च
यथेदं वाच्यं	=>	यथा+इदम्+ वाच्यम्+
वाच्यं मेयवत्त्वादित्यादौ	=>	वाच्यम्+ मेयवत्त्वात्+इत्यादौ
मेयवत्त्वादित्यादौ	=>	मेयवत्त्वात्+इत्यादौ
७.वृत्तिमेयत्वमादाय	=>	७.वृत्तिमेयत्वम्+आदाय
व्याप्तिसत्त्वेऽपि	=>	व्याप्तिसत्त्वे+अपि
तदवच्छेदकं मेयत्वं	=>	तदवच्छेदकम्+ मेयत्वम्+
मेयत्वं मेयत्वावच्छिन्नस्य	=>	मेयत्वम्+ मेयत्वावच्छिन्नस्य
धूमत्वमादाय	=>	धूमत्वम्+आदाय
व्याप्तिसत्त्वेऽपि	=>	व्याप्तिसत्त्वे+अपि
व्याप्यतावच्छेदकं नीलधूमत्वमिति	=>	व्याप्यतावच्छेदकम्+ नीलधूमत्वम्+इति
नीलधूमत्वमिति	=>	नीलधूमत्वम्+इति
कुतस्तदवच्छिन्नस्य	=>	कुतः+तदवच्छिन्नस्य
धूमत्वावच्छिन्नत्वं ८.न	=>	धूमत्वावच्छिन्नत्वम्+ ८.न
धूमत्वाभावादिति	=>	धूमत्वाभावात्+इति
एवं हि	=>	एवम्+ हि
तदवच्छिन्नोऽपि	=>	तदवच्छिन्नः+अपि
धूमत्वावच्छिन्न इति	=>	धूमत्वावच्छिन्नः+ इति
धूमोऽपि	=>	धूमः+अपि
स्याच्च	=>	स्यात्+च
४.वृत्तिमन्मेयत्वावच्छिन्नं ५.न	=>	४.वृत्तिम****न्मेयत्वावच्छिन्नम्+ ५.न
मेयत्वावच्छिन्नमिति	=>	मेयत्वावच्छिन्नम्+इति
गौरवादेव	=>	गौरवात्+एव
नीलधूमत्वं न	=>	नीलधूमत्वम्+ न
व्याप्यतावच्छेदकमिति	=>	व्याप्यतावच्छेदकम्+इति
एवं हि	=>	एवम्+ हि
किं व्याप्तेरवच्छेदकत्वागर्भत्वेन	=>	किम्+ व्याप्तेः+अवच्छेदकत्वागर्भत्वेन
व्याप्तेरवच्छेदकत्वागर्भत्वेन	=>	व्याप्तेः+अवच्छेदकत्वागर्भत्वेन
तदगर्भत्वेऽपि	=>	तदगर्भत्वे+अपि
गौरवादेव	=>	गौरवात्+एव
तादृशसामानाधिकरण्यावच्छेदकत्वग्रहविघटकत्वं भवेत्,	=>	तादृशसामानाधिकरण्यावच्छेदकत्वग्रहविघटकत्वम्+ भवेत्,
तादृशावच्छेदकत्वघटितव्याप्यतायां यदवच्छेदकत्वं	=>	तादृशावच्छेदकत्वघटितव्याप्यतायाम्+ यत्+अवच्छेदकत्वम्+
यदवच्छेदकत्वं तत्त्वग्रहप्रतिबन्धकत्वम्,	=>	यत्+अवच्छेदकत्वम्+ तत्त्वग्रहप्रतिबन्धकत्वम्,
प्रवेशेऽपि	=>	प्रवेशे+अपि
तादृशधूमत्वमाहाय	=>	तादृशधूमत्वम्+आहाय
पुनरपि	=>	पुनः+अपि
मतं नैल्यांशस्य	=>	मतम्+ नैल्यांशस्य
व्याप्यत्वमिति,	=>	व्याप्यत्वम्+इति,
धूमत्वस्यापि	=>	धूमत्वस्य+अपि
वह्न्यसमानाधिकरण्यान्न	=>	वह्न्यसमानाधिकरण्यात्+न
तदवच्छिन्नस्यापि	=>	तत्+अवच्छिन्नस्य+अपि
७.तदवच्छेदक-क	=>	७.तदवच्छेदकः+-क
९.कथमेतन्नैल्यांशस्य--क	=>	९.कथम्+एतत्+नैल्यांशस्य--क
यद्यधिकरणतावच्छेदकावच्छिन्नेऽधिकरणे	=>	यद्यधिकरणतावच्छेदकावच्छिन्ने+अधिकरणे
प्रतियोगिसत्त्वं विरोधि,	=>	प्रतियोगिसत्त्वम्+ विरोधि,
वह्निव्याप्तिरिति	=>	वह्निव्याप्तिः+इति
ज्ञानं व्याप्त्यभावमेवावलम्बत	=>	ज्ञानम्+ व्याप्त्यभावम्+एव+अवलम्बते+
व्याप्त्यभावमेवावलम्बत इत	=>	व्याप्त्यभावम्+एव+अवलम्बते+ इतः+
इत तदास्य	=>	इतः+ तदा+अस्य
तदास्य	=>	तदा+अस्य
चोक्ताभावज्ञाने	=>	च+उक्ताभावज्ञाने
गौरवज्ञानं प्रतिबन्धकम्,	=>	गौरवज्ञानम्+ प्रतिबन्धकम्,
त्ववच्छेदकत्वं व्याप्तिशरीरनिविष्टम्	=>	तु+अच्छेदकत्वम्+ व्याप्तिशरीरनिविष्टम्
अत एव	=>	अतः+ एव
४.कारणताशरीरस्यावच्छेदकागर्भत्वेऽपि	=>	४.कारणताशरीरस्य+अवच्छेदकागर्भत्वे+अपि
रूपवद्दण्डत्वेन	=>	रूपवत्+दण्डत्वेन
तस्यानवच्छेदकत्वादिति	=>	तस्य+अनवच्छेदकत्वात्+इति
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
रूपेणान्यथासिद्धत्वादेव	=>	रूपेण+अन्यथासिद्धत्वात्+एव
हेतुरिति	=>	हेतुः+इति
रूपेणान्यथासिद्धेरभावात्	=>	रूपेण+अन्यथासिद्धेः+अभावात्
फलमुखगौरवव्यावृत्तप्रतिबन्धकतावच्छेदकाभावान्नाद्यदोष इति	=>	फलमुखगौरवव्यावृत्तप्रतिबन्धकतावच्छेदकाभावात्+न+आद्यदोषः+ इति
तदभावो बाधः,	=>	तत्+अभावः+ बाधः,
एवं व्यभिचारिणि	=>	एवम्+ व्यभिचारिणि
तदभावश्च	=>	तदभावः+च
व्याप्यत्वासिद्धिरिति	=>	व्याप्यत्वासिद्धिः+इति
युक्तमुत्पश्यामः	=>	युक्तम्+उत्पश्यामः
तदेतदाह---दिगिति	=>	तत्+एतत्+आह---दिक्+इति
संभवतीति	=>	संभवति+इति
तदज्ञाप्यत्वाच्चेति	=>	तत्+अज्ञाप्यत्वात्+च+इति
७.विशिष्टत्वम्---विषयत्वमित्यर्थः	=>	७.विशिष्टत्वम्---विषयत्वम्+इत्यर्थः
अत एवाह---लिङ्गाविषयत्वादिति	=>	अतः+ एव+आह---लिङ्गाविषयत्वात्+इति
एवाह---लिङ्गाविषयत्वादिति	=>	एव+आह---लिङ्गाविषयत्वात्+इति
परामर्शस्यानुमितिहेतुत्वं तस्यैवानुमितौ	=>	परामर्शस्य+अनुमितिहेतुत्वम्+ तस्य+एव+अनुमितौ
तस्यैवानुमितौ	=>	तस्य+एव+अनुमितौ
भानमिति	=>	भानम्+इति
नीलांशस्यातथात्वादिति	=>	नीलांशस्य+अतथात्वात्+इति
भावेऽपि	=>	भावे+अपि
तदंशेऽप्यनुमितेः	=>	तदंशे+अपि+अनुमितेः
सद्विषयत्वमेवेति	=>	सद्विषयत्वम्+एव+इति
चात्रापि-क	=>	च+अत्र+अपि-क
६.तेनापि	=>	६.तेन+अपि
रूपेणानन्यथासिद्धेरपि	=>	रूपेण+अनन्यथासिद्धेः+अपि
७.विशिष्टविषयत्वमित्यर्थः-ग	=>	७.विशिष्टविषयत्वम्+इत्यर्थः-ग
अत एव	=>	अतः+ एव
भ्रमत्वं सिद्धान्ते	=>	भ्रमत्वम्+ सिद्धान्ते
यो यो	=>	यः+ यः+
यो धूमवान्	=>	यः+ धूमवान्
वह्निमानितिवत्	=>	वह्निमान्+इतिवत्
सामानाधिकरण्यमात्रं बोध्यते,	=>	सामानाधिकरण्यमात्रम्+ बोध्यते,
तूक्तसंबन्ध इत्यनुशयं	=>	तु+उक्तसंबन्धः+ इति+अनुशयम्+
इत्यनुशयं सूचयति----केचिदिति	=>	इति+अनुशयम्+ सूचयति----केचित्+इति
सूचयति----केचिदिति	=>	सूचयति----केचित्+इति
व्यभिचारादेरपि	=>	व्यभिचारादेः+अपि
अनुमित्याभासतायामतन्त्रत्वेनाव्याप्तिः	=>	अनुमित्याभासतायाम्+अतन्त्रत्वेन+अव्याप्तिः
११.क्वाचित्कतद्विवक्षायामुपाधावति	=>	११.क्वा***चित्कतद्विवक्षायाम्+उपा****धावति
व्याप्तिरिति	=>	व्याप्तिः+इति
प्राचां मतेऽपरितुष्यन्नाह---वस्तुत	=>	प्राचाम्+ मते+अपरितुष्यत्+न+आह---वस्तुतः+
मतेऽपरितुष्यन्नाह---वस्तुत इति	=>	मते+अपरितुष्यत्+न+आह---वस्तुतः+ इति
क्षितावति	=>	क्षितौ+इति
विशेष्यभागमात्रादकर्तृकत्वसिद्धिः	=>	विशेष्यभागमात्रात्+अकर्तृकत्वसिद्धिः
स्यादित्यत आह---शरीरेति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---शरीरेति
दार्ष्टान्तिकेऽनुपपादनात्	=>	दार्ष्टान्तिके+अनुपपादनात्
एवं शब्दानुपपत्तिरित्यत	=>	एवम्+ शब्दानुपपत्तिः+इति+अतः+
शब्दानुपपत्तिरित्यत आह----प्रकृत	=>	शब्दानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह----प्रकृते+
आह----प्रकृत इति	=>	आह----प्रकृते+ इति
२.प्रकरणप्रतिपाद्यं गुरुणोऽनवच्छेदकत्वं	=>	२.प्रकरणप्रतिपाद्यम्+ गुरुणा+अनवच्छेदकत्वम्+
गुरुणोऽनवच्छेदकत्वं तत्र	=>	गुरुणा+अनवच्छेदकत्वम्+ तत्र
नीलधूमत्वतौल्यं दर्शयतीत्यर्थः	=>	नीलधूमत्वतौल्यम्+ दर्शयति+इत्यर्थः
दर्शयतीत्यर्थः	=>	दर्शयति+इत्यर्थः
वैयर्थ्यशङ्कानवकाशादाह---शरीरेति	=>	वैयर्थ्यशङ्का+अनवकाशात्+आह---शरीरेति
तादृश३.पटभेदवति	=>	तादृशः+३.पटभेदवति
व्यभिचारादाह--यावदिति	=>	व्यभिचारात्+आह—यावत्+इति
पक्षेऽभावासिद्धिरित्यतो मात्रपदम्	=>	पक्षे+अभावासिद्धिः+इति+अतः+ मात्रपदम्
विशेषपदं सौरभान्वितं,	=>	विशेषपदम्+ सौरभान्वितम्+,
सौरभान्वितं,	=>	सौरभान्वितम्+,
सुरभि४.पदवैयर्थ्यात्	=>	सुरभिः+४.पदवैयर्थ्यात्
धूमविशेषमेवोपदर्शयितुं तत्	=>	धूमविशेषम्+एव+उपदर्शयितुम्+ तत्
चन्दनेतरप्रभूतधूमेऽपि	=>	चन्दनेतरप्रभूतधूमे+अपि
तद्धेतुत्वानुपपत्तेरिति	=>	तद्धेतुत्वानुपपत्तेः+इति
सूचयितुमाह---पूर्वेति	=>	सूचयितुम्+आह---पूर्वेति
४.कारणत्वतोर्भागासिद्धिः,	=>	४.कारणत्वतोः+भागासिद्धिः,
व्याप्याहेतुत्वादित्यत आह---स्थापनेति	=>	व्याप्याहेतुत्वात्+इति+अतः+ आह---स्थापना+इति
आह---स्थापनेति	=>	आह---स्थापना+इति
अन्यगत अन्यगतव्यापकत्वोपपादकत्वेऽतिप्रसङ्ग	=>	अन्यगतः+ अन्यगतव्यापकत्वोपपादकत्वे+अतिप्रसङ्गः+
अन्यगतव्यापकत्वोपपादकत्वेऽतिप्रसङ्ग इत्यनुशयादाहा----वस्तुत	=>	अन्यगतव्यापकत्वोपपादकत्वे+अतिप्रसङ्गः+ इति+अनुशयात्+आहा***----वस्तुतः+
इत्यनुशयादाहा----वस्तुत इति	=>	इति+अनुशयात्+आहा***----वस्तुतः+ इति
व्यभिचार-ख-ग	=>	व्यभिचारः+-ख-ग
११.क्वाचित्कत्वविव-क	=>	११.क्वा***चित्कत्वौ+इव-क
२.प्रतिपाद्यं-क	=>	२.प्रतिपाद्यम्+-क
३.घट-ग	=>	३.घटः+-ग
४.कारणत्व-ग	=>	४.कारणत्वे+-ग
नोपाधेरवकाश इत्यत	=>	न+उपाधेः+अवकाशः+ इति+अतः+
इत्यत आह---अप्रयोजकत्वमिति	=>	इति+अतः+ आह---अप्रयोजकत्वम्+इति
आह---अप्रयोजकत्वमिति	=>	आह---अप्रयोजकत्वम्+इति
नन्वन्यतमस्य	=>	ननु+अन्यतमस्य
सत्यन्यतमविरहोऽपि	=>	सति+अन्यतमविरहः+अपि
पूर्वसाधनव्यतिरेक एवेत्यत	=>	पूर्वसाधनव्यतिरेकः+ एव+इति+अतः+
एवेत्यत आह---अपरस्येति	=>	एव+इति+अतः+ आह---अपरस्य+इति
आह---अपरस्येति	=>	आह---अपरस्य+इति
नन्वजन्यत्वस्य	=>	ननु+अजन्यत्वस्य
दोषत्वाभावोक्तिरयुक्तेत्यत आह---यत	=>	दोषत्वाभावोक्तिः+अयुक्तेति+अतः+ आह---यतः+
आह---यत इति	=>	आह---यतः+ इति
शरीरं विना	=>	शरीरम्+ विना
वैयर्थ्योक्त्यनुपपत्तिरित्यत आह---यदिति	=>	वैयर्थ्योक्त्यनुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---यत्+इति
आह---यदिति	=>	आह---यत्+इति
एवमुत्तरत्रापि	=>	एवम्+उत्तरत्र+अपि
मूलानुपपत्तिर्द्रष्टव्या	=>	मूलानुपपत्तिः+द्रष्टव्या
कथमन्योन्याश्रय इत्यत	=>	कथम्+अन्योन्याश्रयः+ इति+अतः+
इत्यत आह---लाघवेति	=>	इति+अतः+ आह---लाघवेति
व्यभिचारादिति	=>	व्यभिचारात्+इति
लाघवोपनीतत्वमपि	=>	लाघवोपनीतत्वम्+अपि
नियामकान्तरं कल्प्यते	=>	नियामकान्तरम्+ कल्प्यते
उपनीतत्वमेव	=>	उपनीतत्वम्+एव
तथास्त्विति	=>	तथा+अस्तु+इति
लिङ्गादेरपि	=>	लिङ्गादेः+अपि
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
चेदमपि	=>	च+इदम्+अपि
अत एव	=>	अतः+ एव
बहुवचनादेस्स्त्रीत्वादिमात्रपरत्वकल्पनम्	=>	बहुवचनादेः+स्त्रीत्वादिमात्रपरत्वकल्पनम्
चैवमपि	=>	च+एवम्+अपि
लाघवेष्वनुगतरूपाभावात्	=>	लाघवेषु+अनुगतरूपाभावात्
१.सहकारित्वमिति	=>	१.सहकारित्वम्+इति
भावजातिसामान्याभिन्नत्वज्ञानादीनां विशेषरूपेणानन्यगत्या	=>	भावजातिसामान्याभिन्नत्वज्ञानादीनाम्+ विशेषरूपेण+अनन्यगत्या
विशेषरूपेणानन्यगत्या	=>	विशेषरूपेण+अनन्यगत्या
सहकारित्वकल्पनादिति	=>	सहकारित्वकल्पनात्+इति
संख्यापरत्वाशयेनाह---नन्विति	=>	संख्यापरत्वाशयेन+आह---ननु+इति
अभिन्नत्वं तदर्थ	=>	अभिन्नत्वम्+ तत्+अर्थः+
तदर्थ इत्याशयेन	=>	तत्+अर्थः+ इति+आशयेन
इत्याशयेन	=>	इति+आशयेन
परिहरति---नेति	=>	परिहरति---न+इति
१.सहकारित्वादिति--क	=>	१.सहकारित्वात्+इति--क
नानाकर्तृकेऽपि	=>	नानाकर्तृके+अपि
अभिन्नकर्तृकत्वमेव	=>	अभिन्नकर्तृकत्वम्+एव
तदपि	=>	तत्+अपि
अभेदो हि	=>	अभेदः+ हि
नापि	=>	न+अपि
कर्तृभेदाभावो विषयः,	=>	कर्तृभेदाभावः+ विषयः,
नाप्यङ्कुरकर्तृभेदाभावः,	=>	न+अपि+अङ्कुरकर्तृभेदाभावः,
तथानुमितिपूर्वमङ्कुरकर्त्रनुपस्थित्या	=>	तथा+अनुमितिपूर्वम्+अङ्कुरकर्त्रनुपस्थित्या
तद्भेदतदभावानुपस्थितेरिति	=>	तद्भेदतदभावानुपस्थितेः+इति
विशेषणमिति	=>	विशेषणम्+इति
न्यायेनाङ्कुरकर्तृभेदाभावस्यानुमितिविषयत्वसंभवात्	=>	न्यायेन+अङ्कुरकर्तृभेदाभावस्य+अनुमितिविषयत्वसंभवात्
वस्तुतस्तर्काद्विशिष्टोपस्थितिः	=>	वस्तुतः+तर्काद्विशिष्टोपस्थितिः
संभवतीति	=>	संभवति+इति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
स नानुमितिविषयः,	=>	सः+ न+अनुमितिविषयः,
नानुमितिविषयः,	=>	न+अनुमितिविषयः,
भेदस्यैव	=>	भेदस्य+एव
लघीयस्त्वेनानुमितिविषयत्वात्	=>	लघीयस्त्वेन+अनुमितिविषयत्वात्
इत्यत आह---तस्यैवेति	=>	इति+अतः+ आह---तस्य+एव+इति
आह---तस्यैवेति	=>	आह---तस्य+एव+इति
ह्यनुमितिविषयशरीरकृतं लाघवं	=>	हि+अनुमितिविषयशरीरकृतम्+ लाघवम्+
लाघवं गौरवं	=>	लाघवम्+ गौरवम्+
गौरवं वा	=>	गौरवम्+ वा
किं तु	=>	किम्+ तु
कल्पनालाघवं तद्गौरवं	=>	कल्पनालाघवम्+ तत्+गौरवम्+
तद्गौरवं च	=>	तत्+गौरवम्+ च
कर्तृव्यक्त्यन्तरं तयोर्भेदश्चेति	=>	कर्तृव्यक्त्यन्तरम्+ तयोः+भेदः+च+इति
तयोर्भेदश्चेति	=>	तयोः+भेदः+च+इति
यद्यभिन्नकर्तृकत्वं,	=>	यदि+अभिन्नकर्तृकत्वम्+,
व्यक्त्यन्तरं नापि	=>	व्यक्त्यन्तरम्+ न+अपि
नापि	=>	न+अपि
भेद इति	=>	भेदः+ इति
कल्पनालाघवमिति	=>	कल्पनालाघवम्+इति
यद्यप्यप्रमेयत्वादि	=>	यद्यपि+अप्रमेयत्वादि
तथाप्यनादिद्व्यणुकादिप्रवाहस्यागन्तुकज्ञानेनोत्पादायोगादनादित्वसिद्धिरिति	=>	तथापि+अनादिद्व्यणुकादिप्रवाहस्य+आगन्तुकज्ञानेन+उत्पादायोगात्+अनादित्वसिद्धिः+इति
भूदीश्वरस्य	=>	भूत्+ईश्वरस्य
घटादिकर्तृत्वसिद्धिरित्यत आह----तथा	=>	घटादिकर्तृत्वसिद्धिः+इति+अतः+ आह----तथा
चेति	=>	च+इति
कथमीश्वरज्ञानस्य	=>	कथम्+ईश्वरज्ञानस्य
तदविषयकत्वे	=>	तत्+अविषयकत्वे
कथं सर्वगोचरतेत्याशङिक्याह----न	=>	कथम्+ सर्वगोचरता+इति+आशङिक्य****+आह----न
सर्वगोचरतेत्याशङिक्याह----न	=>	सर्वगोचरता+इति+आशङिक्य****+आह----न
हीति	=>	हि+इति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
शरीरादिजन्यत्वापत्तिरपसिद्धान्तश्चेत्यत आह---तथेति	=>	शरीरादिजन्यत्वापत्तिः+अपसिद्धान्तः+च+इति+अतः+ आह---तथा+इति
आह---तथेति	=>	आह---तथा+इति
कृत्यनादित्वबाधक३.सार्वकालिककरोतिव्यवहारापत्तिनिरसनं वस्तुतस्तु	=>	कृत्य***नादित्वबाधकः+३.सार्वकालिक****करोतिव्यवहारापत्तिनिरसनम्+ वस्तुतः+तु
वस्तुतस्तु	=>	वस्तुतः+तु
इत्यनेन	=>	इति+अनेन
क्रियमाणप्रकृतशङ्कापरिहारानात्मकत्वादयुक्तमाशङ्क्याह--प्रयत्नेति	=>	क्रियमाणप्रकृतशङ्कापरिहारानात्मकत्वात्+अयुक्तम्+आशङ्क्य+आह--प्रयत्नेति
प्रयोजन३.ज्ञानाभावदशायामपि	=>	प्रयोजन३.ज्ञानाभावदशायाम्+अपि
व्यवहारापत्तिं निरसितुमयं	=>	व्यवहारापत्तिम्+ निरसितुम्+अयम्+
निरसितुमयं ग्रन्थ	=>	निरसितुम्+अयम्+ ग्रन्थः+
ग्रन्थ इत्यर्थः	=>	ग्रन्थः+ इत्यर्थः
ज्ञानादीनां बहुत्वादेकवचनानुपपत्तिरित्यत	=>	ज्ञानादीनाम्+ बहुत्वात्+एकवचनानुपपत्तिः+इति+अतः+
बहुत्वादेकवचनानुपपत्तिरित्यत आह	=>	बहुत्वात्+एकवचनानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह
---ईश्वर इति	=>	---ईश्वरः+ इति
F.N.२.सार्वकालिकव्यवहारापत्ति--ग	=>	F.N.२.सार्वकालिकव्यवहारापत्तिः+--ग
दशायामपि--ग	=>	दशायाम्+अपि--ग
ज्ञानजन्यत्वसाध्यकानुमानेनाकाशादेरसिद्ध्या	=>	ज्ञानजन्यत्वसाध्यकानुमानेन+आकाशादेः+असिद्ध्या
दृष्टान्तायोगमाशङ्क्याह---भावेति	=>	दृष्टान्तायोगम्+आशङ्क्य+आह---भावेति
अशरीरत्वसिद्धान्तविरोधं परिहरति---तच्चेति	=>	अशरीरत्वसिद्धान्तविरोधम्+ परिहरति---तत्+च+इति
परिहरति---तच्चेति	=>	परिहरति---तत्+च+इति
यद्यपीदं पुत्रादिशरीरातिव्याप्तम्,	=>	यद्यपि+इदम्+ पुत्रादिशरीरातिव्याप्तम्,
स्वदृष्टोपार्जितत्वं स्वशरीरत्वव्यापकमिति	=>	स्वदृष्टोपार्जितत्वम्+ स्वशरीरत्वव्यापकम्+इति
स्वशरीरत्वव्यापकमिति	=>	स्वशरीरत्वव्यापकम्+इति
इदमापाततः	=>	इदम्+आपाततः
४.मानवैभवार्थमेव	=>	४.मानवैभवार्थम्+एव
५.तदिति	=>	५.तत्+इति
अत एवोक्तम्	=>	अतः+ एव+उक्तम्
एवोक्तम्	=>	एव+उक्तम्
--बह्व्य इति	=>	–बह्व्यः+ इति
श्रीमद्धर्मराजाध्वरीन्द्रविरचिते	=>	श्रीमत्+धर्मराजाध्वरीन्द्रविरचिते
F.N.४.मनन-ग	=>	F.N.४.मननः+-ग
५.तदिति	=>	५.तत्+इति
नन्वीश्वरे	=>	ननु+ईश्वरे
कार्यं लिङ्गम्,	=>	कार्यम्+ लिङ्गम्,
तदनुपपत्तेरेव	=>	तत्+अनुपपत्तेः+एव
मानत्वादित्यत आह---यथेति	=>	मानत्वात्+इति+अतः+ आह---यथा+इति
आह---यथेति	=>	आह---यथा+इति
अनुमित्युक्तिविरोधं निरस्यति---नैयायिकेति	=>	अनुमित्युक्तिविरोधम्+ निरस्यति---नैयायिकेति
दृष्टान्तेऽपि	=>	दृष्टान्ते+अपि
तन्मतेनुमानं विवक्षितमिति	=>	तन्मते+अनुमानम्+ विवक्षितम्+इति
विवक्षितमिति	=>	विवक्षितम्+इति
बाधादाह---निरूपकतयेति	=>	बाधात्+आह---निरूपकतया+इति
तच्छब्दस्य	=>	तत्+शब्दस्य
दृष्टसाद्गुण्यपरत्वं वारयति----अदृष्टस्येति	=>	दृष्टसाद्गुण्यपरत्वम्+ वारयति----अदृष्टस्य+इति
वारयति----अदृष्टस्येति	=>	वारयति----अदृष्टस्य+इति
असमवायिविरहादेव	=>	असमवायिविरहात्+एव
त्वदृष्टाभावात्	=>	तु+अदृष्टाभावात्
तदस्त्येव	=>	तत्+अस्ति+एव
अत एवोक्तं	=>	अतः+ एव+उक्तम्+
एवोक्तं मणिकृता	=>	एव+उक्तम्+ मणिकृता
पूर्वक्रिययैव	=>	पूर्वक्रियया+एव
संयोगसंभवादित्यत आह----खण्डेति	=>	संयोगसंभवात्+इति+अतः+ आह----खण्डेति
उत्पादकाभावासिद्धिं शङ्कते---न	=>	उत्पादकाभावासिद्धिम्+ शङ्कते---न
चेति	=>	च+इति
उपात्तयोर्मध्ये	=>	उपात्तयोः+मध्ये
इतरपर्युदासापत्तिं वारयति---वन्ध्येति	=>	इतरपर्युदासापत्तिम्+ वारयति---वन्ध्येति
त्विति	=>	तु+इति
चोक्तस्थलेऽदृष्टविलम्बो वाच्य	=>	च+उक्तस्थले+अदृष्टविलम्बः+ वाच्यः
कार्यमात्रहेतुताशङ्कायाः	=>	कार्यमात्रहेतुता+आशङ्कायाः
प्रकृतोपयोगमाह---तथा	=>	प्रकृतोपयोगम्+आह---तथा
चेति	=>	च+इति
तस्याप्यभीष्टशत्रुवधसाधनतया	=>	तस्य+अपि+अभीष्टशत्रुवधसाधनतया
कथमनर्थतेत्यत आह---चोदनेति	=>	कथम्+अनर्थता+इति+अतः+ आह---चोदना+इति
आह---चोदनेति	=>	आह---चोदना+इति
अयमिति	=>	अयम्+इति
निषिद्धसुखहेतुरित्यर्थः	=>	निषिद्धसुखहेतुः+इत्यर्थः
यद्यप्येवं श्येनापूर्वस्य	=>	यद्यपि+एवम्+ श्येनापूर्वस्य
धर्माधर्मबहिर्भावापत्तिः	=>	धर्माधर्मबहिः+भावापत्तिः
इष्टापत्तावपसिद्धान्तः	=>	इष्टापत्तौ+अपसिद्धान्तः
चार्थपदवैयर्थ्यम्,	=>	च+अर्थपदवैयर्थ्यम्,
धर्मविशेषजिज्ञासाया एव	=>	धर्मविशेषजिज्ञासायाः+ एव
तदुपपत्तः	=>	तत्+उपपत्तः
श्येनादिविचारस्यानुष्ठानाननुष्ठानयोरनुपयोगो जिज्ञास्यत्वात्	=>	श्येनादिविचारस्य+अनुष्ठानाननुष्ठानयोः+अनुपयोगः+ जिज्ञास्यत्वात्
तथाप्यापातत	=>	तथापि+आपातते+****
अत एव	=>	अतः+ एव
दूषणमिदमलग्नकमिति	=>	दूषणम्+इदम्+अलग्नकम्+इति
नोद्धरिष्यतीति	=>	न+उद्धरिष्यति+इति
तत्तदग्निसंबन्धमण्यादिना	=>	तत्+तदग्निसंबन्धमण्यादिना
तत्तद्वह्निकार्यप्रतिबन्धकादृष्टोत्पत्तिरित्यर्थः	=>	तत्+तद्वह्निकार्यप्रतिबन्धकादृष्टोत्पत्तिः+इत्यर्थः
पूर्ववाक्यशेषताभ्रमं वारयति----दोषेति	=>	पूर्ववाक्यशेषताभ्रमम्+ वारयति----दोषेति
नग्नत्वादेरधिकारिविशेषणत्वादिति	=>	नग्नत्वादेः+अधिकारिविशेषणत्वात्+इति
विशेषणविशेष्यपरत्वं वारयति---उत्तेजकेति	=>	विशेषणविशेष्यपरत्वम्+ वारयति---उत्तेजकेति
प्रतियोगित्वपरत्वं वारयति----कारणत्वमिति	=>	प्रतियोगित्वपरत्वम्+ वारयति----कारणत्वम्+इति
वारयति----कारणत्वमिति	=>	वारयति----कारणत्वम्+इति
मणिसद्भावेऽपि	=>	मणिसद्भावे+अपि
उत्तेजककालेऽस्त्येव	=>	उत्तेजककाले+अस्ति+एव
कार्यमित्यत आह---उत्तेजकेति	=>	कार्यम्+इति+अतः+ आह---उत्तेजकेति
व्याप्य इति	=>	व्याप्यः+ इति
व्यापकत्वस्याविवक्षितत्वादिति	=>	व्यापकत्वस्य+अविवक्षितत्वात्+इति
कैवल्याप्रसिद्धिमाशङ्क्याह---दण्डाभावेति	=>	कैवल्याप्रसिद्धिम्+आशङ्क्य+आह---दण्डाभावेति
जन्यत्वादेरसंभवादाह---विशेषेणेति	=>	जन्यत्वादेः+असंभवात्+आह---विशेषेण+इति
अत एव	=>	अतः+ एव
तज्ज्ञानाननुगम इति	=>	तज्ज्ञानाननुगमः+ इति
ज्ञानस्येति	=>	ज्ञानस्य+इति
लौकिकप्रत्यक्षस्येत्यर्थः	=>	लौकिकप्रत्यक्षस्य+इत्यर्थः
विशिष्टध्वंसानुभवादिति	=>	विशिष्टध्वंसानुभवात्+इति
स्वगोत्रकलहेनापि	=>	स्वगोत्रकलहेन+अपि
शक्तिसिद्धेरित्यत आह---उत्पादेति	=>	शक्तिसिद्धेः+इति+अतः+ आह---उत्पादेति
परिभव इति	=>	परिभवः+ इति
न्यायादिति	=>	न्यायात्+इति
तथापीति	=>	तथापि+इति
विशेषणावच्छिन्नतद्भेदो न	=>	विशेषणावच्छिन्नतद्भेदः+ न
विरुध्यत इति	=>	विरुध्यते+ इति
तत्प्रतियोगिकभेदसामान्याभावमवगाहते,	=>	तत्प्रतियोगिकभेदसामान्याभावम्+अवगाहते,
प्रतिक्षणं नाशेऽपि	=>	प्रतिक्षणम्+ नाशे+अपि
नाशेऽपि	=>	नाशे+अपि
अनभिमतक्षणभङ्गस्याप्यापत्तेः	=>	अनभिमतक्षणभङ्गस्य+अपि+आपत्तेः
एतदस्वरसादाह---समवायीति	=>	एतत्+अस्वरसात्+आह---समवायीति
नित्येष्वपि	=>	नित्येषु+अपि
नाश इष्ट	=>	नाशः+ इष्टः+
इष्ट इति	=>	इष्टः+ इति
हेतुत्वादिति	=>	हेतुत्वात्+इति
ध्वंसायोगादिति	=>	ध्वंसायोगात्+इति
व्यधिकरणमित्यत आह--तथा	=>	व्यधिकरणम्+इति+अतः+ आह--तथा
चेति	=>	च+इति
विद्यमानमणिनाशो न	=>	विद्यमानमणिनाशः+ न
उत्तेजकापगमेऽपि	=>	उत्तेजकापगमे+अपि
दाहापत्तिरिति	=>	दाहापत्तिः+इति
शब्दसूचितो योज्यः	=>	शब्दसूचितः+ योज्यः
तदपगमकाले	=>	तत्+अपगमकाले
तथापत्तिरित्याशङ्कानिरासाय	=>	तथा+आपत्तिः+इति+आशङ्कानिरासाय
हेतूक्तिरिति	=>	हेतूक्तिः+इति
विद्यमानस्योत्तेजककाले	=>	विद्यमानस्य+उत्तेजककाले
तदपनयेऽपि	=>	तत्+अपनये+अपि
तदपनये	=>	तत्+अपनये
पुनर्ध्वंसान्न	=>	पुनः+ध्वंसात्+न
पुनर्ध्वंसासंभवात्	=>	पुनः+ध्वंसासंभवात्
योजनमाह---ध्वस्तस्येति	=>	योजनम्+आह---ध्वस्तस्य+इति
मतान्तरभ्रमं पुनरुक्तिं	=>	मतान्तरभ्रमम्+ पुनः+उक्तिम्+
पुनरुक्तिं च	=>	पुनः+उक्तिम्+ च
वारयितुमनूद्य	=>	वारयितुम्+अनूद्य
निराकरोतीत्याह	=>	निराकरोति+इति+आह
एवमुत्तरत्रापि	=>	एवम्+उत्तरत्र+अपि
पौनरुक्त्यवारकं बोध्यम्	=>	पौनरुक्त्यवारकम्+ बोध्यम्
नन्वतिरिक्तविशिष्टाभावाभ्युपगमादननुगमानुपपत्तिः	=>	ननु+अतिरिक्तविशिष्टाभावाभ्युपगमात्+अननुगमानुपपत्तिः
हेतुतावच्छेदकविशेषणाद्यभावाननुगमात्तदननुगमः,	=>	हेतुतावच्छेदकविशेषणाद्यभावाननुगमात्+तत्+अननुगमः,
तदवच्छेदकत्वादित्यत आह---अत्यन्तेति	=>	तत्+अवच्छेदकत्वात्+इति+अतः+ आह---अत्यन्तेति
ननूत्तेजककाले	=>	ननु+उत्तेजककाले
कार्यस्यैवोदयादपि	=>	कार्यस्य+एव+उदयात्+अपि
शब्दसूचितकार्याभावानुपपत्तिरित्यत आह--उत्तेजकेति	=>	शब्दसूचितकार्याभावानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह--उत्तेजकेति
नन्वतिरिक्तविशिष्टाभावहेतुत्वाभावप्रसङ्गे	=>	ननु+अतिरिक्तविशिष्टाभावहेतुत्वाभावप्रसङ्गे
अथेत्याशङ्कानुपपत्तिरिति	=>	अथ+इति+आशङ्कानुपपत्तिः+इति
यत आह	=>	यतः+ आह
--३.तर्हीतीति	=>	--३.तर्हि+इति+इति
F.N.३.तर्हीति--ग	=>	F.N.३.तर्हि+इति--ग
विशेष इति।	=>	विशेषः+ इति।
स्वाश्रयसंयोगादिरित्यर्थः।	=>	स्वाश्रयसंयोगादिः+इत्यर्थः।
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
प्रमात्वाभावेनासंबन्धाभ्युपगम इत्यर्थः।	=>	प्रमात्वाभावेन+असंबन्धाभ्युपगमः+ इत्यर्थः।
घटाभावभ्रमस्थलेऽपि	=>	घटाभावभ्रमस्थले+अपि
तदवच्छेदकमावश्यकमेवेत्यत आह---योग्यतेति	=>	तत्+अवच्छेदकम्+आवश्यकम्+एव+इति+अतः+ आह---योग्यता+इति
आह---योग्यतेति	=>	आह---योग्यता+इति
चैवं तत्र	=>	च+एवम्+ तत्र
तद्भ्रमोऽपि	=>	तद्भ्रमः+अपि
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
जनकत्वाभावेऽपि	=>	जनकत्वाभावे+अपि
तत्प्रत्यक्षस्यालौकिकस्योत्पत्तेरिति	=>	तत्प्रत्यक्षस्य+अलौकिकस्य+उत्पत्तेः+इति
योग्यतेति	=>	योग्यता+इति
चायोग्यवृत्तीदं कथं	=>	च+अयोग्यवृत्तीदम्+ कथम्+
कथं तदवच्छेदकमिति	=>	कथम्+ तत्+अवच्छेदकम्+इति
तदवच्छेदकमिति	=>	तत्+अवच्छेदकम्+इति
दण्डत्वादितुल्यमवच्छेदकत्वमत्र	=>	दण्डत्वादितुल्यम्+अवच्छेदकत्वम्+अत्र
विशेषणत्वं संबन्धत्वं	=>	विशेषणत्वम्+ संबन्धत्वम्+
संबन्धत्वं च	=>	संबन्धत्वम्+ च
सतोऽपि	=>	सतः+अपि
रूपान्तरेणासत्त्वाविरोधेन	=>	रूपान्तरेण+असत्त्वाविरोधेन
रूपेणाभाव एवेति	=>	रूपेण+अभावः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
संबन्धो नास्तीत्यप्रमालक्षणादप्रमात्वमन्यत्र	=>	संबन्धः+ न+अस्ति+इति+अप्रमालक्षणात्+अप्रमात्वम्+अन्यत्र
नास्तीत्यप्रमालक्षणादप्रमात्वमन्यत्र	=>	न+अस्ति+इति+अप्रमालक्षणात्+अप्रमात्वम्+अन्यत्र
प्रमात्वमिति	=>	प्रमात्वम्+इति
भ्रमस्थलेऽपि	=>	भ्रमस्थले+अपि
उक्तावच्छेद१.कमस्त्येव	=>	उक्तावच्छेदः+१.कम्+अस्ति+एव
भ्रमविषयघटाभावस्यापि	=>	भ्रमविषयघटाभावस्य+अपि
किं चान्योन्याभावस्य	=>	किम्+ च+अन्योन्याभावस्य
चान्योन्याभावस्य	=>	च+अन्योन्याभावस्य
घटापनयनकालेऽपि	=>	घटापनयनकाले+अपि
तदन्यत्वाभावेन	=>	तत्+अन्यत्वाभावेन
घटाभावप्रमाया२.मव्याप्तिः	=>	घटाभावप्रमायाम्+२.अव्याप्तिः
वस्तुतो यत्	=>	वस्तुतः+ यत्
तद्वत्तित्वेनाज्ञायमानत्वं संबन्धं	=>	तद्वत्तित्वेन+अज्ञायमानत्वम्+ संबन्धम्+
संबन्धं इति	=>	संबन्धम्+ इति
नोक्तदोषः	=>	न+उक्तदोषः
विवक्षितत्वान्नान्यदोष इति	=>	विवक्षितत्वात्+न+अन्यदोषः+ इति
घटाभावप्रमायामव्याप्तेः	=>	घटाभावप्रमायाम्+अव्याप्तेः
उक्ताज्ञायमानत्वस्याभावात्	=>	उक्ताज्ञायमानत्वस्य+अभावात्
ज्ञायमानत्वाभावस्याभावविशिष्टप्रत्यक्षाविषयत्वाच्चेति	=>	ज्ञायमानत्वाभावस्य+अभावविशिष्टप्रत्यक्षाविषयत्वात्+च+इति
अयमेव	=>	अयम्+एव
भूतलवृत्तिप्रतियोगिकत्वाभावावच्छिन्नं स्वरूपम्	=>	भूतलवृत्तिप्रतियोगिकत्वाभावावच्छिन्नम्+ स्वरूपम्
तादृशं रूपम्	=>	तादृशम्+ रूपम्
तदभावाभावात्	=>	तत्+अभावाभावात्
प्रमायां च	=>	प्रमायाम्+ च
नाव्याप्तिः	=>	न+अव्याप्तिः
रूपाभावप्रमायामव्याप्तिः	=>	रूपाभावप्रमायाम्+अव्याप्तिः
रूपाभावोऽभावसत्त्वात्	=>	रूपाभावः+अभावसत्त्वात्
स्वाधिकरणतावच्छेदकावच्छिन्नवृत्तिप्रतियोगिकत्वाभावो विवक्षित	=>	स्वाधिकरणतावच्छेदकावच्छिन्नवृत्तिप्रतियोगिकत्वाभावः+ विवक्षितः+
विवक्षित इति	=>	विवक्षितः+ इति
तत्राव्याप्तिः	=>	तत्र+अव्याप्तिः
चैवमनुगतैकस्वरूपसंबन्धासिद्धिः	=>	च+एवम्+अनुगतैकस्वरूपसंबन्धासिद्धिः
अत एवान्योन्याभावादौ	=>	अतः+ एव+अन्योन्याभावादौ
एवान्योन्याभावादौ	=>	एव+अन्योन्याभावादौ
अत एवाननुगतस्वरूपसंबन्धातिरिक्तसमवायसिद्धिः	=>	अतः+ एव+अननुगतस्वरूपसंबन्धातिरिक्तसमवायसिद्धिः
एवाननुगतस्वरूपसंबन्धातिरिक्तसमवायसिद्धिः	=>	एव+अननुगतस्वरूपसंबन्धातिरिक्तसमवायसिद्धिः
अत एव	=>	अतः+ एव
चोक्तस्वरूपसंबन्धलक्षणमभावाद्यधिकरणे	=>	च+उक्तस्वरूपसंबन्धलक्षणम्+अभावात्+अधिकरणे
चाव्याप्तमिति	=>	च+अव्याप्तम्+इति
तत्रान्यादृशस्यैव	=>	तत्र+अन्यादृशस्य+एव
चाधिकरणवृत्तिधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिकत्वाभाववत्त्वम्,	=>	च+अधिकरणवृत्तिधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिकत्वाभाववत्त्वम्,
चाधिकरणवृत्तिस्वगोचरलौकिकप्रत्यक्षोत्पत्तिसमानकालीनपदार्थप्रतियोगिकत्वाभाववत्त्वं तत्त्वं	=>	च+अधिकरणवृत्तिस्वगोचरलौकिकप्रत्यक्षोत्पत्तिसमानकालीनपदार्थप्रतियोगिकत्वाभाववत्त्वम्+ तत्त्वम्+
तत्त्वं बोध्यम्	=>	तत्त्वम्+ बोध्यम्
वाय्ववृत्तित्वेनोक्तरूपसत्त्वादिति	=>	वाय्ववृत्तित्वेन+उक्तरूपसत्त्वात्+इति
रूपात्यन्ताभावस्यापि	=>	रूपात्यन्ताभावस्य+अपि
अत एव	=>	अतः+ एव
रूपप्रागभावदशायां ध्वंसबुद्धौ	=>	रूपप्रागभावदशायाम्+ ध्वंसबुद्धौ
रूपध्वंसदशायां प्रागभावबुद्धौ	=>	रूपध्वंसदशायाम्+ प्रागभावबुद्धौ
परस्परं प्रतियोगित्वेन	=>	परस्परम्+ प्रतियोगित्वेन
उक्ताभाववत्वं च	=>	उक्ताभाववत्वम्+ च
तूपलक्षणमिति	=>	तु+उपलक्षणम्+इति
पूर्ववदूहनीयमित्यलमधिकेनेति	=>	पूर्ववत्+ऊहनीयम्+इति+अलम्+अधिकेन+इति
तदुभयसंबन्धविशेषो विशेषणाद्यन्य	=>	तत्+उभयसंबन्धविशेषः+ विशेषणात्+अन्यः+
विशेषणाद्यन्य एव	=>	विशेषणात्+अन्यः+ एव
तद्भेदादेव	=>	तद्भेदात्+एव
त्ववच्छेदकभेदादित्यरुचेराह---किं चेति	=>	तु+अवच्छेदकभेदात्+इति+अरुचेः+आह---किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
अन्यत्रेति	=>	अन्यत्र+इति
तत्रेत्यर्थः	=>	तत्र+इत्यर्थः
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
बाधक४.मनुपन्यस्तमित्यत आह---अपि	=>	बाधकम्+४.अनुपन्यस्तम्+इति+अतः+ आह---अपि
चेति	=>	च+इति
तदभाव इति	=>	तत्+अभावः+ इति
दाहो.५	=>	दाहः+.५
इत्यग्रिमग्रन्थबलात्	=>	इति+अग्रिमग्रन्थबलात्
प्रतीयत इति	=>	प्रतीयते+ इति
भ्रान्तिं वारयति	=>	भ्रान्तिम्+ वारयति
--अयमिति	=>	–अयम्+इति
विशिष्टध्वंसाङ्गीकारेऽपि	=>	विशिष्टध्वंसाङ्गीकारे+अपि
क्षणिकत्वापत्तिरित्युक्तमेवेत्यत आह---शङ्केति	=>	क्षणिकत्वापत्तिः+इति+उक्तम्+एव+इति+अतः+ आह---शङ्का+इति
आह---शङ्केति	=>	आह---शङ्का+इति
चाग्रिमग्रन्थोऽपि	=>	च+अग्रिमग्रन्थः+अपि
समयविशेषेऽभावस्याधिकरणसंबन्धाभावपर इति	=>	समयविशेषे+अभावस्य+अधिकरणसंबन्धाभावपरः+ इति
नन्वदण्डस्यापि	=>	ननु+अदण्डस्य+अपि
पूर्वं दण्डत्वेन	=>	पूर्वम्+ दण्डत्वेन
स्यादित्यत आह---तदिति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---तत्+इति
आह---तदिति	=>	आह---तत्+इति
तदन्यपदस्य	=>	तत्+अन्यपदस्य
दण्डवदन्यपरत्वे	=>	दण्डवत्+अन्यपरत्वे
तदन्यत्वाभावात्	=>	तत्+अन्यत्वाभावात्
तत्कालेऽपि	=>	तत्काले+अपि
तदन्यत्वाभावादित्यत आह--तदिति	=>	तत्+अन्यत्वाभावात्+इति+अतः+ आह—तत्+इति
आह--तदिति	=>	आह—तत्+इति
हीत्यस्य	=>	हि+इति+अस्य
नाभाव इत्यनेनान्वये	=>	न+अभावः+ इति+अनेन+अन्वये
इत्यनेनान्वये	=>	इति+अनेन+अन्वये
किंत्विति	=>	किंतु+इति
ग्रन्थासंतिरित्यत	=>	ग्रन्था******संतिः+इति+अतः
आह---युक्तमिति	=>	आह---युक्तम्+इति
एकवाक्योपात्तानुगतव्यवहारानङ्गीकारपरत्वमन्यथाशब्दस्य	=>	एकवाक्योपात्तानुगतव्यवहारान्+अङ्गीकारपरत्वम्+अन्यथाशब्दस्य
F.N.४.अनृपपन्न--ग	=>	F.N.४.अनृ****पपन्नः+--ग
५.दाहो--ग	=>	५.दाहः+--ग
नन्वेवं व्याख्यायां	=>	ननु+एवम्+ व्याख्यायाम्+
व्याख्यायां किं	=>	व्याख्यायाम्+ किम्+
किं तु	=>	किम्+ तु
दण्डाभावस्येति	=>	दण्डाभावस्य+इति
ग्रन्थानुपपत्तेरित्येव	=>	ग्रन्थान्+उपपत्तेः+इति+एव
ब्रूयादित्यत आह---यद्वेति	=>	ब्रूयात्+इति+अतः+ आह---यत्+वा+इति
आह---यद्वेति	=>	आह---यत्+वा+इति
प्रागभावगर्भं प्रयोजकत्वमनुत्पादं	=>	प्रागभावगर्भम्+ प्रयोजकत्वम्+अनुत्पादम्+
प्रयोजकत्वमनुत्पादं प्रत्यसिद्धमित्यत	=>	प्रयोजकत्वम्+अनुत्पादम्+ प्रत्यसिद्धम्+इति+अतः+
प्रत्यसिद्धमित्यत आह---प्रयोजकत्वमिति	=>	प्रत्यसिद्धम्+इति+अतः+ आह---प्रयोजकत्वम्+इति
आह---प्रयोजकत्वमिति	=>	आह---प्रयोजकत्वम्+इति
सामान्यध्वंसानङ्गीकारात्	=>	सामान्यध्वंसान्+अङ्गीकारात्
तदत्यन्ताभावस्याप्यभावादित्यत आह---अत्रेति	=>	तत्+अत्यन्ताभावस्य+अपि+अभावात्+इति+अतः+ आह---अत्र+इति
आह---अत्रेति	=>	आह---अत्र+इति
मात्रपदं कार्त्स्न्यपरम्	=>	मात्रपदम्+ कार्त्स्न्यपरम्
संसर्गाभावज्ञानं कारणं	=>	संसर्गाभावज्ञाम्+ कारणम्+
कारणं न	=>	कारणम्+ न
विषय इति	=>	विषयः+ इति
तद्दृष्टान्तेन	=>	तत्+दृष्टान्तेन
हेतुत्वसिद्धिरित्याशङ्क्य	=>	हेतुत्वसिद्धिः+इति+आशङ्क्य
हेतुत्वार्थं तदुपादानम्	=>	हेतुत्वार्थम्+ तत्+उपादानम्
तदुपादानम्	=>	तत्+उपादानम्
किं तु	=>	किम्+ तु
दुर्वचं संसर्गाभावत्वमिति	=>	दुर्वचम्+ संसर्गाभावत्वम्+इति
संसर्गाभावत्वमिति	=>	संसर्गाभावत्वम्+इति
शङ्कानिरासार्थमिति	=>	शङ्कानिरासार्थम्+इति
व्याचष्टे---तथेति	=>	व्याचष्टे---तथा+इति
ल्यबनुपपत्तिं परिहरति---ज्ञायत	=>	ल्यप्+अनुपपत्तिम्+ परिहरति---ज्ञायते+
परिहरति---ज्ञायत इति	=>	परिहरति---ज्ञायते+ इति
तादात्म्यं यदि	=>	तादात्म्यम्+ यदि
घटत्वं न	=>	घटत्वम्+ न
अविशिष्टज्ञानविषयस्यैव	=>	अविशिष्टज्ञानविषयस्य+एव
अथार्थान्तरम्,	=>	अथ+अर्थान्तरम्,
नाव्याप्तिः	=>	न+अव्याप्तिः
प्रतियोगितावच्छेदकघटत्वादेरारोप्यत्वेन	=>	प्रतियोगितावच्छेदकघटत्वादेः+आरोप्यत्वेन
तदन्यस्यानारोपादित्यस्वरसादाह--किं चेति	=>	तत्+अन्यस्य+अनारोपात्+इति+अस्वरसात्+आह—किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
तत्संसर्ग इति	=>	तत्संसर्गः+ इति
एवं चारोपप्रकारत्वमारोप्यत्वमित्याश्रित्योक्तम्	=>	एवम्+ च+आरोपप्रकारत्वम्+आरोप्यत्वम्+इति+आश्रित्योक्तम्
चारोपप्रकारत्वमारोप्यत्वमित्याश्रित्योक्तम्	=>	च+आरोपप्रकारत्वम्+आरोप्यत्वम्+इति+आश्रित्योक्तम्
तद्विषयत्वरूपं तु	=>	तद्विषयत्वरूपम्+ तु
तदङ्गीकृतमिति	=>	तत्+अङ्गीकृतम्+इति
नन्वत्यन्ताभावात्मकनिषेधप्रवेशेऽन्योन्याश्रयः	=>	ननु+अत्यन्ताभावात्मकनिषेधप्रवेशे+अन्योन्याश्रयः
पूर्वकालत्वमात्रबोधनेनान्योन्याभावेऽतिव्याप्तिः	=>	पूर्वकालत्वमात्रबोधनेन+अन्योन्याभावे+अतिव्याप्तिः
तदारोपानुपपत्तिश्च	=>	तदारोपानुपपत्तिः+च
आरोपस्यात्यन्ताभावगर्भतया	=>	आरोपस्य+अत्यन्ताभावगर्भतया
अन्योन्याश्रयश्च	=>	अन्योन्याश्रयः+च
त्वभावभ्रमविषयात्यन्ताभावाव्याप्तिः	=>	तु+अभावभ्रमविषयात्यन्ताभावाव्याप्तिः
अधिकरणभेदेऽपि	=>	अधिकरणभेदे+अपि
प्रमास्थलमादाय	=>	प्रमास्थलम्+आदाय
अवगमस्याभावानात्मकतया	=>	अवगमस्य+अभावान्+आत्मकतया
असंभवश्च	=>	असंभवशः+च
तथात्वेऽधिकरणादावतिव्याप्तिश्चेत्यत आह---अधिकरणेति	=>	तथात्वे+अधिकरणादौ+अतिव्याप्तिः+च+इति+अतः+ आह---अधिकरणेति
आरोपपदं ज्ञानपरम्	=>	आरोपपदम्+ ज्ञानपरम्
आहार्यपरं वा	=>	आहार्यपरम्+ वा
तत्पदस्यावगमपरत्वं वारयति---स	=>	तत्पदस्य+अवगमपरत्वम्+ वारयति---सः+
वारयति---स इति	=>	वारयति---सः+ इति
प्रकृतासंगतिं वारयितुमाह---अन्योन्येति	=>	प्रकृतासंगतिम्+ वारयितुम्+आह---अन्योन्येति
वारयितुमाह---अन्योन्येति	=>	वारयितुम्+आह---अन्योन्येति
उक्तलक्षणाभाव एव	=>	उक्तलक्षणाभावः+ एव
लक्षणान्तरप्रदर्शनमित्यरुचेराह---अन्योन्येति	=>	लक्षणान्तरप्रदर्शनम्+इति+अरुचेः+आह---अन्योन्येति
अत्रापि	=>	अत्र+अपि
पूर्ववन्मूलानुपपत्तिर्द्रष्टव्या |	=>	पूर्ववन्मूलान्+उपपत्तिः+द्रष्टव्याः+ |
निषेधपदमभावपरम्	=>	निषेधपदम्+अभावपरम्
तदप्यविवक्षितम्	=>	तत्+अपि+अविवक्षितम्
तादृशज्ञानविषयत्वमात्रस्यैव	=>	तादृशज्ञानविषयत्वमात्रस्य+एव
चाधिकरणेऽतिव्याप्तिः	=>	च+अधिकरणे+अतिव्याप्तिः
तादृशारोपजन्यतायां यद्विषयत्वमवच्छेदकं	=>	तादृशारोपजन्यतायाम्+ यद्विषयत्वम्+अवच्छेदकम्+
यद्विषयत्वमवच्छेदकं तत्त्वस्य	=>	यद्विषयत्वम्+अवच्छेदकम्+ तत्त्वस्य
चाधिकरणविषयत्वं तथेत्याशयात्	=>	च+अधिकरणविषयत्वम्+ तथा+इति+आशयात्
तथेत्याशयात्	=>	तथा+इति+आशयात्
अभावपददानेऽपि	=>	अभावपददाने+अपि
घटो नास्तीति	=>	घटः+ न+अस्ति+इति
नास्तीति	=>	न+अस्ति+इति
योग्यतेति	=>	योग्यता+इति
योग्य४.प्रतीतिविषयत्वमित्यर्थः	=>	योग्य४.प्रतीतिविषयत्वम्+इत्यर्थः
वाच्यमिति	=>	वाच्यम्+इति
चास्यापि	=>	च+अस्य+अपि
तद्गोचरानुमितिवृत्तित्वेनातिप्रसक्ततयानवच्छेदकत्वमिति	=>	तद्गोचरानुमितिवृत्तित्वेन+अतिप्रसक्ततया+अनवच्छेदकत्वम्+इति
ह्यनतिरिक्तवृत्तित्वमवच्छेदकत्वमत्र	=>	हि+अनतिरिक्तवृत्तित्वम्+अवच्छेदकत्वम्+अत्र
किं तु	=>	किम्+ तु
एवं प्रतियोग्यारोपजन्यावृत्तित्वे	=>	एवम्+ प्रतियोग्यारोपजन्यावृत्तित्वे
तदवच्छेदकारोपजन्यवृत्तित्वमन्योन्याभावलक्षणे	=>	तत्+अवच्छेदकारोपजन्यवृत्तित्वम्+अन्योन्याभावलक्षणे
नापि	=>	न+अपि
नापि	=>	न+अपि
F.N.५.नन्वस्यापि--क	=>	F.N.५.ननु+अस्य+अपि--क
६.प्रागभावत्व--ग	=>	६.प्रागभावत्वः+--ग
चैकदेशावच्छेदेन	=>	च+एकदेशावच्छेदेन
संसर्गाभावत्वं तत्त्वमिति	=>	संसर्गाभावत्वम्+ तत्त्वम्+इति
तत्त्वमिति	=>	तत्त्वम्+इति
योग्यप्रतियोगिकाभावमात्रलक्षणमिदमिति	=>	योग्यप्रतियोगिकाभावमात्रलक्षणम्+इदम्+इति
दोषान्तरमाह---किं चेति	=>	दोषान्तरम्+आह---किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
नन्ववच्छेदकमपि	=>	ननु+अवच्छेदकम्+अपि
संसर्गाभावत्वादिकमेवेत्यत आह---स्वेति	=>	संसर्गाभावत्वादिकम्+एव+इति+अतः+ आह---स्वेति
तच्चेति	=>	तत्+च+इति
स्वरूपमित्यर्थः	=>	स्वरूपम्+इत्यर्थः
मात्रपदं कार्त्स्न्यपरम्	=>	मात्रपदम्+ कार्त्स्न्यपरम्
तदभाव इति	=>	तत्+अभावः+ इति
तदन्योन्याभाव इत्यर्थः	=>	तत्+अन्योन्याभावः+ इत्यर्थः
घटो घटान्योन्याभावो	=>	घटः+ घटान्योन्याभावः+
घटान्योन्याभावो न	=>	घटान्योन्याभावः+ न
भवतीति	=>	भवति+इति
प्रतीतेरिति	=>	प्रतीतेः+इति
अभावपदमत्यन्ताभावपरं मत्वा	=>	अभावपदम्+अत्यन्ताभावपरम्+ मत्वा
दर्शयति---नन्विति	=>	दर्शयति---ननु+इति
उपलक्षणमिति	=>	उपलक्षणम्+इति
स्वव्यङ्ग्यजातिरुपलक्ष्यते	=>	स्वव्यङ्ग्यजातिः+उपलक्ष्यते
तथेत्यर्थः	=>	तथा+इत्यर्थः
जात्यपलापापत्तिरित्यस्वरसोऽत्र	=>	जात्यपलापापत्तिः+इति+अस्वरसः+अत्र
व्यवहारो ४.यद्यभिज्ञा	=>	व्यवहारः+ ४.यद्यभिज्ञा
तदाह---विषयेति	=>	तत्+आह---विषयेति
यद्यभिलापस्तदाह---तस्मादिति	=>	यदि+अभिलापसः+तत्+आह---तस्मात्+इति
ह्युत्पन्नयोस्तयोर्वैलक्षण्यं मानत्वेनोपन्यस्तम्,	=>	हि+उत्पन्नयोः+तयोः+वैलक्षण्यम्+ मानत्वेन+उपन्यस्तम्,
मानत्वेनोपन्यस्तम्,	=>	मानत्वेन+उपन्यस्तम्,
किं तु	=>	किम्+ तु
इतरोत्पत्तिप्रसङ्ग इत्याशयेनाह---यदीति	=>	इतरोत्पत्तिप्रसङ्गः+ इति+आशयेन+आह---यदि+इति
इत्याशयेनाह---यदीति	=>	इति+आशयेन+आह---यदि+इति
किंचिदुत्पादस्य	=>	किंचित्+उत्पादस्य
किंचिदनुत्पादस्य	=>	किंचित्+अनुत्पादस्य
चेत्यर्थः	=>	च+इत्यर्थः
कारणविलम्बस्येत्यर्थः	=>	कारणविलम्बस्य+इत्यर्थः
प्रतिबन्धकध्वंसाभावेऽपि	=>	प्रतिबन्धकध्वंसाभावे+अपि
को दोष	=>	कः+ दोषः+
दोष इत्यत	=>	दोषः+ इति+अतः+
इत्यत आह	=>	इति+अतः+ आह
--यत्रेति	=>	–यत्र+इति
स्वरूपायोग्यतैव	=>	स्वरूपायोग्यता+एव
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
द्रव्यं प्रति	=>	द्रव्यम्+ प्रति
पाठान्तरानुपपत्तिरित्यत आह--अन्यस्येति	=>	पाठान्तरानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह—अन्यस्य+इति
आह--अन्यस्येति	=>	आह—अन्यस्य+इति
अन्यस्येत्यस्य	=>	अन्यस्य+इति+अस्य
कर्मपरत्वं वारयितुमाह	=>	कर्मपरत्वम्+ वारयितुम्+आह
वारयितुमाह	=>	वारयितुम्+आह
--गुणादेरिति	=>	–गुणादेः+इति
संयोगाभिमतप्रायेणाशङ्कते---यद्यपीति	=>	संयोगाभिमतप्रायेण+आशङ्कते---यद्यपि+इति
तथापीति	=>	तथापि+इति
इदं तु	=>	इदम्+ तु
चारोप्यसंबन्धो भूत्वा	=>	च+आरोप्यसंबन्धः+ भूत्वा
सोऽभावभेदकः	=>	सः+अभावभेदकः
तदभावो नेति	=>	तत्+अभावः+ न+इति
नेति	=>	न+इति
घटादेरपि	=>	घटादेः+अपि
प्रतिबन्धकत्वमभिप्रेत्येदम्	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+अभिप्रेत्य+इदम्
कपालाधिकरणकत्वस्यैव	=>	कपालाधिकरणकत्वस्य+एव
मत्वर्थभ्रान्तिं वारयति---विद्यमानेति	=>	मत्वर्थभ्रान्तिम्+ वारयति---विद्यमानेति
विद्यमान इति	=>	विद्यमानः+ इति
ज्ञात इत्यर्थः	=>	ज्ञातः+ इत्यर्थः
ननूपदेशगम्यरत्नत्वादिजातौ	=>	ननु+उपदेशगम्यरत्नत्वादिजातौ
व्यभिचार इत्यत	=>	व्यभिचारः+ इति+अतः+
इत्यत आह---रत्नत्वस्येति	=>	इति+अतः+ आह---रत्नत्वस्य+इति
आह---रत्नत्वस्येति	=>	आह---रत्नत्वस्य+इति
अत ३.एवोपदेशविरहिणामपीदं	=>	अतः+ ३.एव+उपदेशविरहिणाम्+अपि+इदम्+
३.एवोपदेशविरहिणामपीदं ततो	=>	३.एव+उपदेशविरहिणाम्+अपि+इदम्+ ततः+
ततो विलक्षणमित्यनुभव	=>	ततः+ विलक्षणम्+इति+अनुभवः+
विलक्षणमित्यनुभव इति	=>	विलक्षणम्+इति+अनुभवः+ इति
प्रहरानन्तरं दाह	=>	प्रहरानन्तरम्+ दाहः+
दाह इष्ट	=>	दाहः+ इष्टः+
इष्ट एवेत्यत	=>	इष्टः+ एव+इति+अतः+
एवेत्यत आह---प्रहरेति	=>	एव+इति+अतः+ आह---प्रहरेति
सिद्धान्तत्वादाह---संकल्पस्येति	=>	सिद्धान्तत्वात्+आह---संकल्पस्य+इति
निरस्तत्वान्मूलानुपपत्तिरित्यत आह---तथेति	=>	निरस्तत्वान्+मूलान्+उपपत्तिः+इति+अतः+ आह---तथा+इति
आह---तथेति	=>	आह---तथा+इति
वेदप्रामाण्यानभ्युपगमासंभाविताचारत्वस्य	=>	वेदप्रामाण्यान्+अभ्युपगमासंभाविताचारत्वस्य
भोजनादावभावाल्लौकिकपदवैयर्थ्यमेवेत्यनुशयेनाह---यद्वेति	=>	भोजनादौ+अभावात्+लौकिकपदवैयर्थ्यम्+एव+इति+अनुशयेन+आह---यत्+वा+इति
एवं शिष्टाचारपदस्योक्तार्थपरत्व	=>	एवम्+ शिष्टाचारपदस्य+उक्तार्थपरत्वः+
शिष्टाचारपदस्योक्तार्थपरत्व इत्यर्थः	=>	शिष्टाचारपदस्य+उक्तार्थपरत्वः+ इत्यर्थः
प्रहरानन्तरमपि	=>	प्रहरानन्तरम्+अपि
इत्यत आह---तथेति	=>	इति+अतः+ आह---तथा+इति
आह---तथेति	=>	आह---तथा+इति
सत्यपि	=>	सति+अपि
तस्मिन्नुत्तरकालस्य	=>	तस्मिन्+उत्तरकालस्य
लघीयानित्याशयेनाह---वयं त्विति	=>	लघीयान्+इति+आशयेन+आह---वयम्+ तु+इति
त्विति	=>	तु+इति
नोपलक्ष्यत्वमित्याशयेनाह---स्वेति	=>	न+उपलक्ष्यत्वम्+इति+आशयेन+आह---स्वेति
मन्त्राद्यप्रतिबन्धकत्वचोद्यमसंगतिमित्याशङ्क्य	=>	मन्त्राद्यप्रतिबन्धकत्वचोद्यमसंगतिम्+इति+आशङ्क्य
नानन्तरग्रन्थेन	=>	न+अनन्तरग्रन्थेन
किं तु	=>	किम्+ तु
तस्येत्याशयं सूचयितुमाह---प्रतीति	=>	तस्य+इति+आशयम्+ सूचयितुम्+आह---प्रतीति
सूचयितुमाह---प्रतीति	=>	सूचयितुम्+आह---प्रतीति
अत्रेति	=>	अत्र+इति
दुःखप्रागभावादित्यर्थः	=>	दुःखप्रागभावात्+इत्यर्थः
मण्यादावभावात्	=>	मण्यादौ+अभावात्
प्रतिबन्धत्वमपि	=>	प्रतिबन्धत्वम्+अपि
स्यादित्यत आह---सामग्रीति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---सामग्री+इति
आह---सामग्रीति	=>	आह---सामग्री+इति
नन्वभावहेतुतानिरासान्न	=>	ननु+अभावहेतुतानिरासात्+न
शक्तिनिरासाच्च	=>	शक्तिनिरासात्+च
मीमांसक इत्यत	=>	मीमांसकः+ इति+अतः+
इत्यत आह---मुरारीति	=>	इति+अतः+ आह---मुरारीति
एकदेश्यवलम्बनानुपपत्तिरित्याह---प्रतीति	=>	एकदेश्यवलम्बनानुपपत्तिः+इति+आह---प्रतीति
हेतुत्वाभिमताभावस्यैवावच्छेदकताया वाच्यत्वादिति	=>	हेतुत्वाभिमताभावस्य+एव+अवच्छेदकतायाः+ वाच्यत्वात्+इति
वाच्यत्वादिति	=>	वाच्यत्वात्+इति
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
चातद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिणा	=>	च+अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिणा
भेर्याकाशसंयोग एव	=>	भेर्याकाशसंयोगः+ एव
विवक्षित इति	=>	विवक्षितः+ इति
प्रतिबन्धेतरवह्नेरित्यत्र	=>	प्रतिबन्धेतरवह्नेः+इति+अत्र
३.तादृशभेदाभ्युपगमस्यावश्यकतया	=>	३.तादृशभेदाभ्युपगमस्य+आवश्यकतया
तादृशबहुव्रीहेरनाश्रयणात्	=>	तादृशबहुव्रीहेः+अनाश्रयणात्
F.N.३.तादृशाभेदा--ग	=>	F.N.३.तादृशाभेदाः+--ग
तत्तत्कालीनं प्रतियोगिविशेषणं	=>	तत्+तत्कालीनम्+ प्रतियोगिविशेषणम्+
प्रतियोगिविशेषणं न	=>	प्रतियोगिविशेषणम्+ न
त्वभावविशेषणम्	=>	तु+अभावविशेषणम्
एवं चान्योन्यात्यन्ताभावयोरव्याप्यवृत्तित्वोपगमः,	=>	एवम्+ च+अन्योन्यात्यन्ताभावयोः+अव्याप्यवृत्तित्वोपगमः,
चान्योन्यात्यन्ताभावयोरव्याप्यवृत्तित्वोपगमः,	=>	च+अन्योन्यात्यन्ताभावयोः+अव्याप्यवृत्तित्वोपगमः,
गगनेऽपि	=>	गगने+अपि
तत्संभव इत्यपरितोषात्	=>	तत्संभवः+ इति+अपरितोषात्
इत्यपरितोषात्	=>	इति+अपरितोषात्
तथैव	=>	तथा+एव
कल्पान्तरमाह---यद्वेति	=>	कल्पान्तरम्+आह---यत्+वा+इति
चैवमपि	=>	च+एवम्+अपि
हेतुतावच्छेदकत्वमायाति,	=>	हेतुतावच्छेदकत्वम्+आयाति,
त्वत्यन्ताभावस्य,	=>	तु+अत्यन्ताभावस्य,
दूषणग्रन्थासंगतिरिति	=>	दूषणग्रन्थासंगतिः+इति
प्रतिबन्धकभेदो हि	=>	प्रतिबन्धकभेदः+ हि
जलत्वात्यन्ताभाव इति	=>	जलत्वात्यन्ताभावः+ इति
मतेनैतदभिधानात्	=>	मतेन+एतत्+अभिधानात्
प्रतिबन्धक भवसंबन्ध	=>	प्रतिबन्धकः+ भवसंबन्धः+
भवसंबन्ध इति	=>	भवसंबन्धः+ इति
तत्रैव	=>	तत्र+एव
चाभावस्य	=>	च+अभावस्य
जलोऽपि	=>	जलः+अपि
साक्षात्संबन्ध एवेत्यरुचेराह---किं	=>	साक्षात्संबन्धः+ एव+इति+अरुचेः+आह---किम्+
एवेत्यरुचेराह---किं चेति	=>	एव+इति+अरुचेः+आह---किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
रूपाद्युत्कर्षेण	=>	रूपात्+उत्कर्षेण
परम्परासंबद्धरूपादेरपि	=>	परम्परासंबद्धरूपादेः+अपि
अत एव	=>	अतः+ एव
परम्परासंबन्धोपादानज्ञानादेर्घटादिहेतुत्वमित्यपरितोषादाह---अपि	=>	परम्परासंबन्धोपादानज्ञानादेः+घटादिहेतुत्वम्+इति+अपरितोषात्+आह---अपि
चेति	=>	च+इति
यस्मिन्नित्यत्र	=>	यस्मिन्+न+इत्यत्र
कार्यजनक इति	=>	कार्यजनकः+ इति
यस्याभावात्	=>	यस्य+अभावात्
प्रतिबन्धकाभावस्तु	=>	प्रतिबन्धकाभावः+तु
कदाचिद्वह्नौ	=>	कदाचित्+वह्नौ
चैवं फलोपहितदण्डे	=>	च+एवम्+ फलोपहितदण्डे
दार्ढ्यस्येव	=>	दार्ढ्यस्य+इव
पश्चाद्दार्ढ्यविनाशसंभव इति	=>	पश्चात्+दार्ढ्यविनाशसंभवः+ इति
अवयवनाशस्यावश्यकत्वेन	=>	अवयवनाशस्य+आवश्यकत्वेन
फलानुपहितत्वादित्यरुचेराह-----किं चेति	=>	फलान्+उपहितत्वात्+इति+अरुचेः+आह-----किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
भ्रमिजनकतावच्छेदकाननुगतमेव	=>	भ्रमिजनकतावच्छेदकाननुगतम्+एव
भ्रमिक्रियायां वैजात्यकल्पनात्	=>	भ्रमिक्रियायाम्+ वैजात्यकल्पनात्
अत एव	=>	अतः+ एव
दण्डं विनापि	=>	दण्डम्+ विना+अपि
विनापि	=>	विना+अपि
चैवं दण्डोऽपि	=>	च+एवम्+ दण्डः+अपि
दण्डोऽपि	=>	दण्डः+अपि
तत्रैव	=>	तत्र+एव
व्यभिचारादिति	=>	व्यभिचारात्+इति
दण्डत्वेनाहेतुत्वस्येष्टत्वात्	=>	दण्डत्वेन+अहेतुत्वस्य+इष्टत्वात्
हेतुताव्यपदेशो भ्रमिजनकत्वविषय	=>	हेतुताव्यपदेशः+ भ्रमिजनकत्वविषयः+
भ्रमिजनकत्वविषय एव	=>	भ्रमिजनकत्वविषयः+ एव
हेतुत्वव्यपदेश उपादानाद्यभिज्ञात्मत्वविषयः	=>	हेतुत्वव्यपदेशः+ उपादानात्+अभिज्ञात्मत्वविषयः
उपादानाद्यभिज्ञात्मत्वविषयः	=>	उपादानात्+अभिज्ञात्मत्वविषयः
तादृशज्ञानशून्यतज्जातीयस्यापि	=>	तादृशज्ञानशून्यतज्जातीयस्य+अपि
घटानुत्पादापत्तेश्च	=>	घटानुत्पादापत्तेः+च
अत एव	=>	अतः+ एव
कुलालमात्रादावतिव्याप्तिं वक्ष्यति	=>	कुलालमात्रादौ+अतिव्याप्तिम्+ वक्ष्यति
जातेरवच्छेदकत्वे	=>	जातेः+अवच्छेदकत्वे
तस्या अपि	=>	तस्याः+ अपि
तदुक्त्यसंगत्यापत्तेः	=>	तत्+उक्त्यसंगत्यापत्तेः
घटजनकतावच्छेदकं भ्रमिजनकतावच्छेदकादम्यदेव	=>	घटजनकतावच्छेदकम्+ भ्रमिजनकतावच्छेदकादम्य*****देव
तदेव	=>	तत्+इव
घटजनकमस्त्विति	=>	घटजनकम्+अस्तु+इति
जनकताया जनकतान्तरानङ्गीकारात्	=>	जनकतायाः+ जनकतान्तरान्ङ्गीकारात्
स्वध्वंससाक्षात्कारयोरपि	=>	स्वध्वंससाक्षात्कारयोः+अपि
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
ध्वंसाहेतुत्वस्यातीन्द्रियानन्यथासिद्ध्यादिघटितत्वेनातीन्द्रियतया	=>	ध्वंसाहेतुत्वस्य+अतीन्द्रियान्+अन्यथासिद्ध्यादिघटितत्वेन+अतीन्द्रियतया
तद्ग्राहकत्ववर्णनं तच्छरीरप्रविष्टकिंचिदर्थग्राहकतामात्रेण	=>	तद्ग्राहकत्ववर्णनम्+ तत्+शरीरप्रविष्टकिंचित्+अर्थग्राहकतामात्रेण
तच्छरीरप्रविष्टकिंचिदर्थग्राहकतामात्रेण	=>	तत्+शरीरप्रविष्टकिंचित्+अर्थग्राहकतामात्रेण
वेति	=>	वा+इति
मन्तव्यमिति	=>	मन्तव्यम्+इति
पूर्वास्वरसादाह---अपि	=>	पूर्वास्वरसात्+आह---अपि
चेति	=>	च+इति
जयदेवसमाधिं निराकरोति---न	=>	जयदेवसमाधिम्+ निराकरोति---न
चेति	=>	च+इति
अत्रेति	=>	अत्र+इति
अन्त्यदूषण इत्यर्थः	=>	अन्त्यदूषणः+ इत्यर्थः
नेदं बाधकम्,	=>	न+इदम्+ बाधकम्,
सहकार्युच्छेदस्येष्टत्वात्	=>	सहकार्युच्छेदस्य+इष्टत्वात्
चक्रादिप्रवृत्तेश्च	=>	चक्रादिप्रवृत्तेः+च
हेतुतावच्छेदकसिद्ध्यर्थमुपपत्तेरित्यत आह---विपक्ष	=>	हेतुतावच्छेदकसिद्ध्यर्थम्+उपपत्तेः+इति+अतः+ आह---विपक्षः+
आह---विपक्ष इति	=>	आह---विपक्षः+ इति
बाधकं च	=>	बाधकम्+ च
चेष्टापत्ति'	=>	चेष्टापत्तिः+'
इत्यनेनोपपादयिष्यत इति	=>	इति+अनेन+उपपादयिष्यते+ इति
चक्रेत्यादिसप्तम्यन्तस्यान्यथाशब्दार्थत्वं वारयति---कार्येति	=>	चक्रेत्यादिसप्तम्यन्तस्य+अन्यथाशब्दार्थत्वम्+ वारयति---कार्येति
प्रतिबन्धकत्वं तदभावत्वेन	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+ तत्+अभावत्वेन
तदभावत्वेन	=>	तत्+अभावत्वेन
हेतुत्वं कल्पयति,	=>	हेतुत्वम्+ कल्पयति,
उत्तेजाद्यनुपस्थितेः	=>	उत्तेजात्+अनुपस्थितेः
विशेष्याभावाद्विशिष्टाभावस्यान्यतया	=>	विशेष्याभावाद्विशिष्टाभावस्य+अन्यतया
तत्रैवावच्छेदकान्तरकल्पनमिति	=>	तत्र+एव+अवच्छेदकान्तरकल्पनम्+इति
तत्परित्यागेनाभावान्तरस्य	=>	तत्परित्यागेन+अभावान्तरस्य
हेतुत्वकल्पनं तदा	=>	हेतुत्वकल्पनम्+ तदा
उत्तेजकस्यैव	=>	उत्तेजकस्य+एव
तत्त्वं कल्प्यताम्,	=>	तत्त्वम्+ कल्प्यताम्,
क्लृप्तहेतुत्यागस्योभयत्राविशेषादित्यस्वरसादाह---किं चेति	=>	क्लृप्तहेतुत्यागस्य+उभयत्र+अविशेषात्+इति+अस्वरसात्+आह---किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
विशिष्टाभावो हेतुः,	=>	विशिष्टाभावः+ हेतुः,
दाह्यासंयोगस्यैव	=>	दाह्यासंयोगस्य+एव
किं च	=>	किम्+ च
विशेषदर्शनस्याहेतुत्वे	=>	विशेषदर्शनस्य+अहेतुत्वे
गुणत्वोपवर्णनं ३.प्रामाण्यं	=>	गुणत्वोपवर्णनम्+ ३.प्रामाण्यम्+
३.प्रामाण्यं विरुध्येत	=>	३.प्रामाण्यम्+ विरुध्येत
हेतुत्वाभिधानं स्वकीयं	=>	हेतुत्वाभिधानम्+ स्वकीयम्+
स्वकीयं च	=>	स्वकीयम्+ च
विरुध्येतेति	=>	विरुध्येत+इति
व्यधिकरणत्वेनाहेतुत्वात्	=>	व्यधिकरणत्वेन+अहेतुत्वात्
नान्त्यः,	=>	न+अन्त्यः,
विशेषदर्शनस्यानुगमेन	=>	विशेषदर्शनस्य+अनुगमेन
हेतुत्वेऽपि	=>	हेतुत्वे+अपि
उत्तेजकस्यातथात्वेननुपपत्तेः	=>	उत्तेजकस्य+अतथात्वेन***नुपपत्तेः
संशयविरोधिदर्शनत्वमनुगतमेवेति	=>	संशयविरोधिदर्शनत्वम्+अनुगतम्+एव+इति
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
परमाणुव्यावर्तकत्वमस्य	=>	परमाणुव्यावर्तकत्वम्+अस्य
तदनुपपन्नम्	=>	तत्+अनुपपन्नम्
वह्निपदेनैव	=>	वह्निपदेन+एव
तद्वारणात्	=>	तत्+वारणात्
कार्यगतवैजात्यस्यादृष्टायत्तत्वेन	=>	कार्यगतवैजात्यस्य+अदृष्टायत्तत्वेन
तदुपात्तमिति	=>	तत्+उपात्तम्+इति
जाठरवह्नावपि	=>	जाठरवह्नौ+अपि
प्रथमादिसाध्यमस्त्येव,	=>	प्रथमादिसाध्यम्+अस्ति+एव,
तदुपादानम्	=>	तत्+उपादानम्
दाहसामान्यसत्त्वेऽपि	=>	दाहसामान्यसत्त्वे+अपि
उत्पन्नविनष्टवह्नावपि	=>	उत्पन्नविनष्टवह्नौ+अपि
स्थिरपदवैयर्थ्यमित्यत आह---अत्रेति	=>	स्थिरपदवैयर्थ्यम्+इति+अतः+ आह---अत्र+इति
आह---अत्रेति	=>	आह---अत्र+इति
एवमिति	=>	एवम्+इति
अतीन्द्रियपदेनैव	=>	अतीन्द्रियपदेन+एव
निरासादिति	=>	निरासात्+इति
तत्तदनुकूलादृष्टमेव	=>	तत्+तत्+अनुकूलादृष्टम्+एव
दूरदृष्टाभावोऽपि	=>	दूरदृष्टाभावः+अपि
चैवं यागद्यनन्तरमेव	=>	च+एवम्+ याग****द्यनन्तरम्+एव
यागद्यनन्तरमेव	=>	याग****द्यनन्तरम्+एव
समयविशेषवर्तिफलजनकत्वस्वभावकल्पनादित्यरुचेराह---भट्टेति	=>	समयविशेषवर्तिफलजनकत्वस्वभावकल्पनात्+इति+अरुचेः+आह---भट्टेति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
तद्वैयर्थ्यमेवेत्यपरितोषादाह---वस्तुत इति	=>	तत्+वैयर्थ्यम्+एव+इति+अपरितोषात्+आह---वस्तुतः+ इति
स्वपदं पक्षे	=>	स्वपदम्+ पक्षे
तद्घटितस्यापि	=>	तदत्+घटितस्य+अपि
तथात्वेनातिव्याप्त्यनुपपत्तिरित्यत आह---वस्तुत	=>	तथात्वेन+अतिव्याप्त्यनुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---वस्तुतः+
आह---वस्तुत इति	=>	आह---वस्तुतः+ इति
विशिष्टाभाव इत्युपलक्षणम्,	=>	विशिष्टाभावः+ इति+उपलक्षणम्,
इत्युपलक्षणम्,	=>	इति+उपलक्षणम्,
साध्य इत्यपि	=>	साध्यः+ इति+अपि
इत्यपि	=>	इति+अपि
मण्याद्यभावस्यातीन्द्रियत्वशङ्कानुपपत्तिरित्यत आह---उक्तेति	=>	मण्याद्यभावस्य+अतीन्द्रियत्वशङ्कानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---उक्तेति
भट्टादिभिरपि	=>	भट्टादिभिः+अपि
गुरुणाप्यधिकरणात्मनः	=>	गुरुणा+अपि+अधिकरणात्मनः
तस्याङ्गीकारादसिद्धिरित्यत आह---गुर्विति	=>	तस्य+अङ्गीकारात्+असिद्धिः+इति+अतः+ आह---गुर्विति
पारिभाषिकस्येति	=>	पारिभाषिकस्य+इति
७.प्रकृतसाध्यनिर्वचनमात्रोपयुक्तस्येत्यर्थः	=>	७.प्रकृतसाध्यनिर्वचनमात्रोपयुक्तस्य+इत्यर्थः
F.N.७.साध्य--ग	=>	F.N.७.साध्यः+--ग
केचित्तु---अभावातीन्द्रियत्वं न	=>	केचित्+तु---अभावातीन्द्रियत्वम्+ न
१.लक्षणत्वासिद्धेरित्यध्याहारेणाथ	=>	१.लक्षणत्वासिद्धेः+इति+अध्याहारेण+अथ
नादृष्टत्वं जातिः,	=>	न+अदृष्टत्वम्+ जातिः,
तदुद्देशानुत्पत्तेः,	=>	तत्+उद्देशानुत्पत्तेः,
गुणत्वसाक्षाद्व्याप्यजाति२.भेदत्वस्यैव	=>	गुणत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिः+२.भेदत्वस्य+एव
नोपाधिः,	=>	न+उपाधिः,
तस्यानवच्छेदकत्वात्	=>	तस्य+अनवच्छेदकत्वात्
चाभावादित्यत आह---धर्मेति	=>	च+अभावात्+इति+अतः+ आह---धर्मेति
धर्मत्वादेरद्विष्ठत्वान्न	=>	धर्मत्वादेः+अद्वि*****ष्ठत्वात्+न
साध्यमिति	=>	साध्यम्+इति
अद्विष्ठपदस्याव्यासज्यवृत्त्यर्थकत्वात्	=>	अद्विष्ठपदस्य+अव्यासज्यवृत्त्यर्थकत्वात्
नन्वेवमननुगमान्न	=>	ननु+एवम्+अननुगमात्+न
कार्यमात्रेऽदृष्टं हेतुः	=>	कार्यमात्रे+अदृष्टम्+ हेतुः
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
स्वेच्छाविषयकार्यादावच्छेदेन	=>	स्वेच्छाविषयकार्यात्+अवच्छेदेन
सामान्यहेतुत्वाभावस्येष्टत्वादिति	=>	सामान्यहेतुत्वाभावस्य+इष्टत्वात्+इति
तत्सिद्धिरुद्देश्येति	=>	तत्सिद्धिः+उद्देश्येति
F.N.१.लक्षणासिद्धे-ग	=>	F.N.१.लक्षणासिद्धेः+-ग
२.भेदस्यैव-ग	=>	२.भेदस्य+एव-ग
करवह्निसंयोगो दाहानुकूलतादृशधर्मसमवायी	=>	करवह्निसंयोगः+ दाहानुकूलतादृशधर्मसमवायी
इत्यनुमानान्तरमभिप्रेतमित्याह---अत्रेति	=>	इति+अनुमानान्तरम्+अभिप्रेतम्+इति+आह---अत्र+इति
तस्यानाश्रयणमित्याशयेन	=>	तस्य+अनाश्रयणम्+इति+आशयेन
जयदेवमतमाह---अन्ये	=>	जयदेवमतम्+आह---अन्ये
त्विति	=>	तु+इति
अविवक्षितत्वेनेति	=>	अविवक्षितत्वेन+इति
प्रयोजनाभावेनेति	=>	प्रयोजनाभावेन+इति
भावत्वाद्युपाधेरपि	=>	भावत्वाद्युपाधेः+अपि
तन्न	=>	तत्+न
स्यादित्यस्वरसं सूचयति--अपीति	=>	स्यात्+इति+अस्वरसम्+ सूचयति—अपि+इति
सूचयति--अपीति	=>	सूचयति—अपि+इति
असिद्धिरिति	=>	असिद्धिः+इति
४.धर्मस्यादृष्टान्तत्वे	=>	४.धर्मस्य+अदृष्टान्तत्वे
कोऽपि	=>	कः+अपि
पक्षसमत्वाच्च	=>	पक्षसमत्वात्+च
कारणतदवच्छेदकसाधारणमनुकूलत्वं लाघवाद्विवक्षितम्,	=>	कारणतदवच्छेदकसाधारणम्+अनुकूलत्वम्+ लाघवात्+विवक्षितम्,
लाघवाद्विवक्षितम्,	=>	लाघवात्+विवक्षितम्,
जनकतावच्छेदकत्वं,	=>	जनकतावच्छेदकत्वम्+,
गौरवादित्याशयः	=>	गौरवात्+इति+आशयः
कोऽपि--ग	=>	कः+अपि--ग
भावाभावयोर्भावस्य	=>	भावाभावयोः+भावस्य
शक्तेरेव	=>	शक्तेः+एव
१.तदनुकूलत्वं सिध्यति	=>	१.तत्+अनुकूलत्वम्+ सिध्यति
त्वभावस्येति	=>	तु+अभावस्य+इति
विशिष्टज्ञानस्यापि	=>	विशिष्टज्ञानस्य+अपि
प्रवर्तकत्वं स्यादित्यत	=>	प्रवर्तकत्वम्+ स्यात्+इति+अतः+
स्यादित्यत आह---तथा	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
विशिष्टज्ञानं क्लृप्तमिति	=>	विशिष्टज्ञानम्+ क्लृप्तम्+इति
क्लृप्तमिति	=>	क्लृप्तम्+इति
२.वैषम्यमिति	=>	२.वैषम्यम्+इति
कुलालजन्यतावच्छेदकसत्त्वेऽपि	=>	कुलालजन्यतावच्छेदकसत्त्वे+अपि
नेश्वरजन्यतावच्छेदकम्,	=>	न+ईश्वरजन्यतावच्छेदकम्,
क्वचिदपि	=>	क्वचित्+अपि
कथमार्थसमाजोक्तिः	=>	कथम्+अर्थसमाजोक्तिः
अत आह---ईश्वरेति	=>	अतः+ आह---ईश्वरेति
घटाद्युपादानगोचरज्ञानादिमत्त्वेन	=>	घटात्+उपादानगोचरज्ञानादिमत्त्वेन
घटादिकर्तृकताया अवर्जनीयत्वादित्यर्थः	=>	घटादिकर्तृकतायाः+ अवर्जनीयत्वात्+इत्यर्थः
अवर्जनीयत्वादित्यर्थः	=>	अवर्जनीयत्वात्+इत्यर्थः
उक्तागमाच्चायमर्थोऽनुसन्धेयः	=>	उक्तागमात्+च+अयम्+अर्थः+अनुसन्धेयः
F.N.१.तत्कूलत्वं-क	=>	F.N.१.तत्कूलत्वम्+-क
प्रमाणाभावादित्युपलक्षणम्	=>	प्रमाणाभावात्+इति+उपलक्षणम्
पूर्वपूर्वशक्तिं विना	=>	पूर्वपूर्वशक्तिम्+ विना
उत्तरोत्तरशक्त्यनुत्पादेनोत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वादित्यपि	=>	उत्तरोत्तरशक्त्यनुत्पादेन+उत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वात्+इति+अपि
अनित्य इति	=>	अनित्यः+ इति
दण्डादेर्यो हेतुः	=>	दण्डादेः+यः+ हेतुः
शक्तिर्जायते	=>	शक्तिः+जायते
अत एव	=>	अतः+ एव
सहजत्वं २.नित्ये	=>	सहजत्वम्+ २.नित्ये
सेत्यर्थः	=>	सा+इत्यर्थः
F.N.१.प्रतिबन्ध-क	=>	F.N.१.प्रतिबन्धः+-क
२.तदानीं नास्त्येवेति--ख	=>	२.तदानीम्+ न+अस्ति+एव+इति--ख
नास्त्येवेति--ख	=>	न+अस्ति+एव+इति--ख
गौणोऽयं व्यपदेश	=>	गौणः+अयम्+ व्यपदेशः+
व्यपदेश एकदेशिसिद्धान्तो	=>	व्यपदेशः+ एकदेशिसिद्धान्तः+
एकदेशिसिद्धान्तो वा	=>	एकदेशिसिद्धान्तः+ वा
अनादित्वमेव	=>	अनादित्वम्+एव
मुख्यसिद्धान्त इति	=>	मुख्यसिद्धान्तः+ इति
तदाह---किं चेति	=>	तदा+आह---किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
उपलक्षणमिति	=>	उपलक्षणम्+इति
जनकत्वगर्भतदगर्भत्वाभ्यामनुमानजातं राशिद्वयं	=>	जनकत्वगर्भतदगर्भत्वाभ्याम्+अनुमानजातम्+ राशिद्वयम्+
राशिद्वयं कृत्वा	=>	राशिद्वयम्+ कृत्वा
दूषणमाहेति	=>	दूषणम्+आह+इति
दृष्टान्तासिद्धिदोषस्योद्भटतया	=>	दृष्टान्तासिद्धिदोषस्य+उद्भटतया
इदं दूषणं	=>	इदम्+ दूषणम्+
दूषणं नोक्तमित्यप्याहुः	=>	दूषणम्+ न+उक्तम्+इति+अपि+आहुः
नोक्तमित्यप्याहुः	=>	न+उक्तम्+इति+अपि+आहुः
नन्वतीन्द्रियतैक्ष्ण्याभावेऽपि	=>	ननु+अतीन्द्रियतैक्ष्ण्याभावे+अपि
द्वितीयेऽप्यतीन्द्रियधर्मादियोगिन आत्मनो	=>	द्वितीये+अपि+अतीन्द्रियधर्मादियोगिनः+ आत्मनः+
आत्मनो दृष्टान्तत्वसंभव	=>	आत्मनः+ दृष्टान्तत्वसंभवः+
दृष्टान्तत्वसंभव इत्यत	=>	दृष्टान्तत्वसंभवः+ इति+अतः+
इत्यत आह---अतीन्द्रियेति	=>	इति+अतः+ आह---अतीन्द्रियेति
चात्रेति	=>	च+अत्र+इति
तदसिद्ध्यापत्तिरित्यनुशयेनाह---कार्येति	=>	तत्+असिद्ध्यापत्तिः+इति+अनुशयेन+आह---कार्येति
वाक्यैकदेशाध्याहार इति	=>	वाक्यैकदेशाध्याहारः+ इति
मतान्तरमाह---अपरे	=>	मतान्तरम्+आह---अपरे
त्विति	=>	तु+इति
तर्ह्यन्वयिता,	=>	तर्हि+अन्वयिता,
अत आह---अन्वयेति	=>	अतः+ आह---अन्वयेति
जनकत्वाभावपरत्वेऽधिकरणाप्रसिद्ध्यैव	=>	जनकत्वाभावपरत्वे+अधिकरणाप्रसिद्ध्या+एव
शङ्कानुपपत्तिरित्यत आह---शक्तीति	=>	शङ्का+अनुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---शक्तीति
शक्तिरस्तीत्यादिकमपि	=>	शक्तिः+अस्ति+इत्यादिकम्+अपि
संगतिग्रहाभावान्न	=>	संगतिग्रहाभावात्+न
शङ्कां निरसितुं	=>	शङ्काम्+ निरसितुम्+
निरसितुं मूले	=>	निरसितुम्+ मूले
वह्नि५.स्तादृशधर्म.५समवायीति	=>	वह्निः+५.तादृशधर्मः+.५समवायीति
वाक्यं संसर्गरूपतद्बोधकमिति	=>	वाक्यम्+ संसर्गरूपतद्बोधकम्+इति
संसर्गरूपतद्बोधकमिति	=>	संसर्गरूपतद्बोधकम्+इति
नन्वेवमनुमानवैयर्थ्यमित्यत आह---तथा	=>	ननु+एवम्+अनुमानवैयर्थ्यम्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
उभयं प्रमाणमिति	=>	उभयम्+ प्रमाणम्+इति
प्रमाणमिति	=>	प्रमाणम्+इति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
निराकृतेत्यत आह----वस्तुत	=>	निराकृतेति+अतः+ आह----वस्तुतः+
आह----वस्तुत इति	=>	आह----वस्तुतः+ इति
नन्वनुमानपदं यदि	=>	ननु+अनुमानपदम्+ यदि
शक्तिसाधकानुमानपरं तदा	=>	शक्तिसाधकानुमानपरम्+ तदा
जनकतापत्तेरेव	=>	जनकतापत्तेः+एव
बाधकत्वादित्यरुचेराह---वस्तुत इति	=>	बाधकत्वात्+इति+अरुचेः+आह---वस्तुतः+ इति
संख्याविशेषत्वं लिङ्गं	=>	संख्याविशेषत्वम्+ लिङ्गम्+
लिङ्गं भविष्यतीति	=>	लिङ्गम्+ भविष्यति+इति
भविष्यतीति	=>	भविष्यति+इति
नान्योन्याश्रय इत्यत	=>	न+अन्योन्याश्रयः+ इति+अतः+
इत्यत आह---यद्वेति	=>	इति+अतः+ आह---यत्+वा+इति
आह---यद्वेति	=>	आह---यत्+वा+इति
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
तन्मतेऽन्वयिनोऽनुमानत्वमिति	=>	तन्मते+अन्वयिनः+अनुमानत्वम्+इति
एतदभिप्रायेणाह---तदनुपपत्तेरिति	=>	एतत्+अभिप्रायेण+आह---तत्+अनुपपत्तेः+इति
अनुमानानुपपत्तेरित्यर्थः	=>	अनुमानानुपपत्तेः+इत्यर्थः
हेतुमाह----अतीन्द्रियत्वेनेति	=>	हेतुम्+आह----अतीन्द्रियत्वेन+इति
शक्तिसत्त्वेऽपि	=>	शक्तिसत्त्वे+अपि
किमायातं वह्निनिष्ठशक्तावित्यसंगतिरित्यत	=>	किम्+आयातम्+ वह्निनिष्ठशक्तौ+इति+असंगतिः+इति+अतः+
वह्निनिष्ठशक्तावित्यसंगतिरित्यत आह---तथा	=>	वह्निनिष्ठशक्तौ+इति+असंगतिः+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
तदनुमाने	=>	तत्+अनुमाने
परार्धसंख्यादावपि	=>	परार्धसंख्यादौ+अपि
स्यादित्यत आह---ऐकार्थ्यादिति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---ऐकार्थ्यात्+इति
आह---ऐकार्थ्यादिति	=>	आह---ऐकार्थ्यात्+इति
कारणतावच्छेदकरूपोऽर्थः	=>	कारणतावच्छेदकरूपः+अर्थः
प्रयोजनं यस्य	=>	प्रयोजनम्+ यस्य
तत्वादित्यर्थः	=>	तत्वात्+इत्यर्थः
कारणतात्वादित्यनुमानात्	=>	कारणतात्वात्+इति+अनुमानात्
नान्यत्रापि	=>	न+अन्यत्र+अपि
तत्सिद्धिरिति	=>	तत्सिद्धिः+इति
बाधितत्वहेतोरसिद्धिमाशङ्क्य	=>	बाधितत्वहेतोः+असिद्धिम्+आशङ्क्य
तत्सन्देहेऽपि	=>	तत्सन्देहे+अपि
मदिष्टसिद्धिरित्याशयेनाह----तथा	=>	मत्+इष्टसिद्धिः+इति+आशयेन+आह----तथा
चेति	=>	च+इति
धर्मिकल्पनात इति	=>	धर्मिकल्पनातः+ इति
न्यायेनेत्यर्थः	=>	न्यायेन+इत्यर्थः
धूमविशेष एव	=>	धूमविशेषः+ एव
हेतुत्वमित्यनेन	=>	हेतुत्वम्+इति+अनेन
वैजात्येऽपीत्यस्यान्वये	=>	वैजात्ये+अपि+इति+अस्य+अन्वये
स्वयं नैयायिकेन	=>	स्वयम्+ नैयायिकेन
तथानङ्गीकारात्	=>	तथा+अनङ्गीकारात्
बाध इत्यत	=>	बाधः+ इति+अतः+
इत्यत आह---वैजात्य	=>	इति+अतः+ आह---वैजात्यः+
आह---वैजात्य इति	=>	आह---वैजात्यः+ इति
विरोधो भेदः	=>	विरोधः+ भेदः
तन्तुगतरूपरसादिसहकार्यपेक्षपटजन्यरूपरसादीनां न	=>	तन्तुगतरूपरसादिसहकार्यपेक्षपटजन्यरूपरसादीनाम्+ न
विरोध इति	=>	विरोधः+ इति
दूषणमलग्नकं भवति	=>	दूषणम्+अलग्नकम्+ भवति
कार्यतेति	=>	कार्यता+इति
सहकारिवैचित्र्यादर्शनादिति	=>	सहकारिवैचित्र्यादर्शनात्+इति
स्वरूपायोग्यत्वमयुक्तम्	=>	स्वरूपायोग्यत्वम्+अयुक्तम्
हेतुत्वमिति	=>	हेतुत्वम्+इति
दण्डादेरपि	=>	दण्डादेः+अपि
द्रव्यत्वेनैव	=>	द्रव्यत्वेन+एव
घटादिहेतुतापत्तिरित्यपरितोषं सूचयति---केचिदिति	=>	घटादिहेतुतापत्तिः+इति+अपरितोषम्+ सूचयति---केचित्+इति
सूचयति---केचिदिति	=>	सूचयति---केचित्+इति
गृहीतशक्तिभङ्गप्रसङ्गमनुशयं द्योतयति---अपीति	=>	गृहीतशक्तिभङ्गप्रसङ्गम्+अनुशयम्+ द्योतयति---अपि+इति
द्योतयति---अपीति	=>	द्योतयति---अपि+इति
चेति	=>	च+इति
दण्डत्वादावपि	=>	दण्डत्वादौ+अपि
हेतुतावच्छेदकशक्त्यवच्छेदकत्वमत इति	=>	हेतुतावच्छेदकशक्त्यवच्छेदकत्वमतः+ इति
नैका	=>	न+एका
भावहेतुजेति	=>	भावहेतुजा+इति
तत्राप्यननुगम इत्यत	=>	तत्र+अपि+अननुगमः+ इति+अतः+
इत्यत आह--तृणादीति	=>	इति+अतः+ आह—तृणात्+इति
आह--तृणादीति	=>	आह—तृणात्+इति
४.नन्वनुगतकारणाभावे	=>	४.ननु+अनुगतकारणाभावे
तादृशजातिरसिद्धेत्यत आह--एकेति	=>	तादृशजातिः+असिद्धेति+अतः+ आह--एकेति
प्रत्यक्षत्वेऽपि	=>	प्रत्यक्षत्वे+अपि
तस्यावच्छेदकत्वं ५.क्लृप्तमेवेति	=>	तस्य+अवच्छेदकत्वम्+ ५.क्लृप्तम्+एव+इति
५.क्लृप्तमेवेति	=>	५.क्लृप्तम्+एव+इति
तौल्यमित्यत आह----तथा	=>	तौल्यम्+इति+अतः+ आह----तथा
चेति	=>	च+इति
अवच्छेदकत्वकल्पनं कल्प्यत्वाच्छक्तेरतथात्वं	=>	अवच्छेदकत्वकल्पनम्+ कल्प्यत्वात्+शक्तेः+अतथात्वम्+
कल्प्यत्वाच्छक्तेरतथात्वं तदा	=>	कल्प्यत्वात्+शक्तेः+अतथात्वम्+ तदा
तृणादिजन्यवह्निनिष्ठजातेरपि	=>	तृणादिजन्यवह्निनिष्ठजातेः+अपि
तत्रोदाहरणे	=>	तत्र+उदाहरणे
स्यादित्यत आह---एतदपीति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---एतत्+अपि+इति
आह---एतदपीति	=>	आह---एतत्+अपि+इति
बोध्यमिति	=>	बोध्यम्+इति
तत्प्रयोजकानुगतहेतोश्चाभावे	=>	तत्प्रयोजकानुगतहेतोः+च+अभावे
तस्या आकस्मिकत्वापत्तिः	=>	तस्याः+ आकस्मिकत्वापत्तिः
वह्निप्रयोजकत्वेनैव	=>	वह्निप्रयोजकत्वेन+एव
कल्प्यतामित्यपि	=>	कल्प्यताम्+इति+अपि
F.N.४.नन्वनुगम-ग	=>	F.N.४.ननु+अनुगमः+-ग
५.अक्लृप्त--ग	=>	५.अक्लृप्तः+--ग
अप्रयोजकत्वमाशङ्क्याह---अन्यथेति	=>	अप्रयोजकत्वम्+आशङ्क्य+आह---अन्यथा+इति
तज्जात्यं स्यादेवेत्यत	=>	तज्जात्यम्+ स्यात्+एव+इति+अतः+
स्यादेवेत्यत आह---यद्यपीति	=>	स्यात्+एव+इति+अतः+ आह---यद्यपि+इति
आह---यद्यपीति	=>	आह---यद्यपि+इति
आपातत इति	=>	आपाततः+ इति
भक्षितान्नादिदाहानुपपत्तेरिति	=>	भक्षितान्+न+आदिदाहानुपपत्तेः+इति
निवातप्रदेशेऽपि	=>	निवातप्रदेशे+अपि
कथं वायोस्तद्धेतुत्वमित्यत	=>	कथम्+ वायोः+तद्धेतुत्वम्+इति+अतः+
वायोस्तद्धेतुत्वमित्यत आह---तदिति	=>	वायोः+तद्धेतुत्वम्+इति+अतः+ आह---तत्+इति
आह---तदिति	=>	आह---तत्+इति
शब्दस्याप्रत्यक्षप्रसङ्गादिति	=>	शब्दस्य+अप्रत्यक्षप्रसङ्गात्+इति
संशय इत्युपलक्षणम्,	=>	संशयः+ इति+उपलक्षणम्,
इत्युपलक्षणम्,	=>	इति+उपलक्षणम्,
व्यतिरेकनिश्चय इत्यपि	=>	व्यतिरेकनिश्चयः+ इति+अपि
इत्यपि	=>	इति+अपि
तृणं विनापि	=>	तृणम्+ विना+अपि
विनापि	=>	विना+अपि
वह्निरिति	=>	वह्निः+इति
ज्ञानं तृणनिष्ठजनकत्ववह्निनिष्ठतृणजन्यत्वयोर्ग्रहे	=>	ज्ञानम्+ तृणनिष्ठजनकत्ववह्निनिष्ठतृणजन्यत्वयोः+ग्रहे
तृणनिष्ठजनकत्ववह्निनिष्ठतृणजन्यत्वयोर्ग्रहे	=>	तृणनिष्ठजनकत्ववह्निनिष्ठतृणजन्यत्वयोः+ग्रहे
प्रतिबन्धकं न	=>	प्रतिबन्धकम्+ न
तदवच्छेजकवत्त्वज्ञानं संभवत्येवेति	=>	तत्+अवच्छेज****कवत्त्वज्ञानम्+ संभवति+एव+इति
संभवत्येवेति	=>	संभवति+एव+इति
नोक्तदोषद्वयमित्यरुचेराह	=>	न+उक्तदोषद्वयम्+इति+अरुचेः+आह
चेति	=>	च+इति
विषय इति	=>	विषयः+ इति
चेति	=>	च+इति
त्विति	=>	तु+इति
सामान्यमनुज्ञातं गम्यत	=>	सामान्यम्+अनुज्ञातम्+ गम्यते+
गम्यत इति	=>	गम्यते+ इति
जन्यतायां किं	=>	जन्यतायाम्+ किम्+
किं वह्नित्वं	=>	किम्+ वह्नित्वम्+
वह्नित्वं तद्व्याप्यजातिर्वा,	=>	वह्नित्वम्+ तद्व्याप्यजातिः+वा,
तद्व्याप्यजातिर्वा,	=>	तद्व्याप्यजातिः+वा,
जनकतायां किं	=>	जनकतायाम्+ किम्+
किं तृणत्वम्	=>	किम्+ तृणत्वम्
एकशक्तिमत्त्वं वावच्छेदकमित्यत्रेति	=>	एकशक्तिमत्त्वम्+ वा+अवच्छेदकम्+इत्यत्र+इति
वावच्छेदकमित्यत्रेति	=>	वा+अवच्छेदकम्+इत्यत्र+इति
विनिगमकगवेषणस्येत्यर्थः	=>	विनिगमकगवेषणस्य+इत्यर्थः
अवच्छेदकत्वमनतिरिक्तवृत्तित्वं स्वरूपसंबन्धविशेषो	=>	अवच्छेदकत्वम्+अनतिरिक्तवृत्तित्वम्+ स्वरूपसंबन्धविशेषः+
स्वरूपसंबन्धविशेषो वा,	=>	स्वरूपसंबन्धविशेषः+ वा,
आद्ये---इयामिति	=>	आद्ये---इयाम्****+इति
द्वितीयमनूद्य	=>	द्वितीयम्+अनूद्य
चेति	=>	च+इति
अभ्युपगमवादेनाह--भाने	=>	अभ्युपगमवादेन+आह--भाने
वेति	=>	वा+इति
तदभावाभावात्	=>	तत्+अभावाभावात्
व्यापकतेत्यत आह---व्यासज्येति	=>	व्यापकता+इति+अतः+ आह---व्यासज्येति
भूत्तृणादिकारणतेत्यत आह---तथा	=>	भूत्तृणादिकारणता+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
आद्यकल्पदूषणस्यातिदेशायोगं मत्वा	=>	आद्यकल्पदूषणस्य+अतिदेशायोगम्+ मत्वा
द्वितीयकल्पदूषणमेतच्छब्दार्थ इत्याह---एतेनेतीति	=>	द्वितीयकल्पदूषणम्+एतत्+शब्दार्थः+ इति+आह---एतेन+इति+इति
इत्याह---एतेनेतीति	=>	इति+आह---एतेन+इति+इति
कथमित्यनेनातीन्द्रियातिशयस्य	=>	कथम्+इति+अनेन+अतीन्द्रियातिशयस्य
बाधकाभिधानं न	=>	बाधकाभिधानम्+ न
व्रीहीणामुपयोगोपपत्तेः	=>	व्रीहीणाम्+उपयोगोपपत्तेः
अतीन्द्रियातिशयानभ्युपगमनिबन्धनाया न	=>	अतीन्द्रियातिशयान्+अभ्युपगमनिबन्धनायाः+ न
मन्त्रादीत्यग्रिमशङ्काया अयोगाच्च	=>	मन्त्रात्+इति+अग्रिमशङ्कायाः+ अयोगात्+च
अयोगाच्च	=>	अयोगात्+च
स चातिशय	=>	सः+ च+अतिशयः+
चातिशय इत्यादिना	=>	च+अतिशयः+ इत्यादिना
व्रीहिनिष्ठत्वप्रसाधनानुपपत्तेश्च	=>	व्रीहिनिष्ठत्वप्रसाधनानुपपत्तेः+च
तर्ह्यतीन्द्रियातिशयानङ्गीकारे	=>	तर्हि+अतीन्द्रियातिशयानङ्गीकारे
बाधकमुच्यत इति	=>	बाधकम्+उच्यते+ इति
तस्योभयसिद्धत्वोक्त्या	=>	तस्य+उभयसिद्धत्वोक्त्या
तर्कोक्त्यनुपपत्तेरित्यत आह---उभयेति	=>	तर्कोक्त्यनुपपत्तेः+इति+अतः+ आह---उभयेति
नैयायिकैरपि	=>	नैयायिकैः+अपि
प्रोक्षणस्यावघातोपयोगानङ्गीकारात्	=>	प्रोक्षणस्य+अवघातोपयोगानङ्गीकारात्
सिद्धसाधनमित्यत आह---तटस्थेति	=>	सिद्धसाधनम्+इति+अतः+ आह---तटस्थेति
वाक्यं व्रीह्युद्देशेनावघातं	=>	वाक्यम्+ व्रीह्युद्देशेन+अवघातम्+
व्रीह्युद्देशेनावघातं विदधाति	=>	व्रीह्युद्देशेन+अवघातम्+ विदधाति
अवघातोद्देशेनेति	=>	अवघातोद्देशेन+इति
हेत्वसिद्धिरित्यपरितोषादाह---वस्तुत इति	=>	हेत्वसिद्धिः+इति+अपरितोषात्+आह---वस्तुतः+ इति
चैवमपि	=>	च+एवम्+अपि
प्रोक्षणविशिष्टव्रीहेरुद्देश्यत्वमात्रं स्यात्	=>	प्रोक्षणविशिष्टव्रीहेः+उद्देश्यत्वमात्रम्+ स्यात्
जनकत्वमिति	=>	जनकत्वम्+इति
वह्निमनुमिनोतीत्यादावगत्या	=>	वह्निम्+अनुमिनोति+इत्यादौ+अगत्या
प्रयोगमात्रसाधुत्वादित्याशयात्	=>	प्रयोगमात्रसाधुत्वात्+इति+आशयात्
प्रतियोगिनोऽपि	=>	प्रतियोगिनः+अपि
प्रतियोगिन इति	=>	प्रतियोगिनः+ इति
मूलानुपपत्तिरित्यत आह---प्रतियोगीति	=>	मूलान्+उपपत्तिः+इति+अतः+ आह---प्रतियोगीति
एकत्रेति	=>	एकत्र+इति
एकावच्छेदकावच्छिन्न इत्यर्थः	=>	एकावच्छेदकावच्छिन्नः+ इत्यर्थः
कार्यानन्वयित्वरूपोपलक्षणत्वस्यानुपपत्तिरित्याशङ्क्य	=>	कार्यानन्वयित्वरूपोपलक्षणत्वस्य+अनुपपत्तिः+इति+आशङ्क्य
विवक्षितमित्याशयं दर्शयति---व्यापारमिति	=>	विवक्षितम्+इति+आशयम्+ दर्शयति---व्यापारम्+इति
दर्शयति---व्यापारमिति	=>	दर्शयति---व्यापारम्+इति
अहेतुत्वादित्यस्य	=>	अहेतुत्वात्+इति+अस्य
इष्टापादनादयोगमाशङ्क्याह---प्रोक्षणस्येति	=>	इष्टापादनादयोगम्+आशङ्क्य+आह---प्रोक्षणस्य+इति
कथं जनकतेत्यत	=>	कथम्+ जनकता+इति+अतः+
जनकतेत्यत आह---अतीतेति	=>	जनकता+इति+अतः+ आह---अतीतेति
न्यायमतेऽप्यात्मसमवेतातिशयाभ्युपगमात्	=>	न्यायमते+अपि+आत्मसमवेतातिशयाभ्युपगमात्
सिद्धसाधनमित्याशङ्क्य	=>	सिद्धसाधनम्+इति+आशङ्क्य
तटस्थं प्रत्येतदित्याशयमाह---एतावतेति	=>	तटस्थम्+ प्रत्येतत्+इति+आशयम्+आह---एतावत्+एति
प्रत्येतदित्याशयमाह---एतावतेति	=>	प्रत्येतत्+इति+आशयम्+आह---एतावत्+एति
विघ्नध्वंसमात्रहेतुत्वं न	=>	विघ्नध्वंसमात्रहेतुत्वम्+ न
समाप्तिहेतुत्वमिति	=>	समाप्तिहेतुत्वम्+इति
उदाहरणान्तरमाह---मिथ्येति	=>	उदाहरणान्तरम्+आह---मिथ्या+इति
असंभवादिति	=>	असंभवात्+इति
दृष्टान्तासंगतिरित्यत आह---यावदिति	=>	दृष्टान्तासंगतिः+इति+अतः+ आह---यावत्+इति
आह---यावदिति	=>	आह---यावत्+इति
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
व्रीहिसमवेतत्व इत्यर्थः	=>	व्रीहिसमवेतत्वः+ इत्यर्थः
निषिद्धेऽपि	=>	निषिद्धे+अपि
विहितत्वविशेषणवैयर्थ्यमित्यत आह---अत्रेति	=>	विहितत्वविशेषणवैयर्थ्यम्+इति+अतः+ आह---अत्र+इति
आह---अत्रेति	=>	आह---अत्र+इति
प्रायश्चित्त इति	=>	प्रायश्चित्तः+ इति
उत्तराङ्गानन्तरमेव	=>	उत्तराङ्गानन्तरम्+एव
दुरितध्वंस इति	=>	दुरितध्वंसः+ इति
अपूर्वद्वारत्वमावश्यकम्,	=>	अपूर्वद्वारत्वम्+आवश्यकम्,
तद्वारणायेत्यर्थो बोध्यः	=>	तत्+वारणाय+इत्यर्थः+ बोध्यः
अपूर्वविध्यभावेऽपि	=>	अपूर्वविध्यभावे+अपि
नियमविधिसत्त्वादित्यर्थः	=>	नियमविधिसत्त्वात्+इत्यर्थः
त्वन्मतेऽप्यतिशयस्य	=>	त्वत्+मते+अपि+अतिशयस्य
साक्षादिति	=>	साक्षात्+इति
व्रीहिनिष्ठत्वमेव	=>	व्रीहिनिष्ठत्वम्+एव
तस्योचितम्	=>	तस्य+उचितम्
गौरवं तवापीति	=>	गौरवम्+ तव+अपि+इति
तवापीति	=>	तव+अपि+इति
किंचिदाश्रयनाशस्य	=>	किंचित्+आश्रयनाशस्य
नानात्वेऽपि	=>	नानात्वे+अपि
तवैव	=>	तव+एव
लाघवमिति	=>	लाघवम्+इति
विनिगमकाभावाच्च	=>	विनिगमकाभावात्+च
चातिशयग्राहकमानेन	=>	च+अतिशयग्राहकमानेन
लाघवसहकृतेनैकत्वसिद्धौ	=>	लाघवसहकृतेन+एकत्वसिद्धौ
फलवैयधिकरण्यकल्पनागौरवं न	=>	फलवैयधिकरण्यकल्पनागौरवम्+ न
दोषायेति	=>	दोषाय+इति
तेनैव	=>	तेन+एव
तन्नानात्वकल्पनागौरवमपि	=>	तन्नानात्वकल्पनागौरवम्+अपि
दोष इति	=>	दोषः+ इति
तुल्यमित्यपरितोषात्	=>	तुल्यम्+इति+अपरितोषात्
वक्ष्यमाणं स्मारयति---पुरुषेति	=>	वक्ष्यमाणम्+ स्मारयति---पुरुषेति
उक्तास्वरसादेवाह---स्वरूपेति	=>	उक्तास्वरसात्+एव+आह---स्वरूपेति
पदार्थान्तरकल्पनागौरवं दोषान्तरं	=>	पदार्थान्तरकल्पनागौरवम्+ दोषान्तरम्+
दोषान्तरं सूचयति---नातिरिक्तेति	=>	दोषान्तरम्+ सूचयति---न+अतिरिक्तेति
सूचयति---नातिरिक्तेति	=>	सूचयति---न+अतिरिक्तेति
विनियुक्तस्यापि	=>	विनियुक्तस्य्+अपि
बर्हिषो विनियोगात्	=>	बर्हिषः+ विनियोगात्
दृष्टान्तत्वानुपपत्तिरित्यत आह--बर्हिरिति	=>	दृष्टान्तत्वानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह—बर्हिः+इति
आह--बर्हिरिति	=>	आह—बर्हिः+इति
पुनरुक्तिशङ्कां वारयति---पुरुषेति	=>	पुनः+उक्तिशङ्काम्+ वारयति---पुरुषेति
घटनाशेऽपि	=>	घटनाशे+अपि
तदाश्रितपटादिनाशादाह---स्वेति	=>	तदाश्रितपटादिनाशात्+आह---स्वेति
पतनादिवदिति	=>	पतनादिवत्+इति
पतनादाविवेत्यर्थः	=>	पतनादौ+इव+इत्यर्थः
व्यापारेऽपि	=>	व्यापारे+अपि
विशेषणत्वमस्त्वित्यत आह---विशेषणत्व	=>	विशेषणत्वम्+अस्तु+इति+अतः+ आह---विशेषणत्वे
एवं चेति	=>	एवम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
ग्रामादिवदाप्यतापत्तौ	=>	ग्रामादिवत्+अपि+एता*****पत्तौ
'यैस्तु	=>	'यैः+तु
द्रव्यं चिकीर्ष्यते'	=>	द्रव्यम्+ चिकीर्ष्यते'
सूत्रोक्तं संस्कार्यत्वमनुपपन्नं	=>	सूत्रोक्तम्+ संस्कार्यत्वम्+अनुपपन्नम्+
संस्कार्यत्वमनुपपन्नं स्यादित्यर्थः	=>	संस्कार्यत्वम्+अनुपपन्नम्+ स्यात्+इत्यर्थः
स्यादित्यर्थः	=>	स्यात्+इत्यर्थः
मध्यदोष एव	=>	मध्यदोषः+ एव
परामृश्यत इत्याशयमाह---तासत्त्वेऽपीति	=>	परामृश्यते+ इति+आशयम्+आह---*****तासत्त्वे+अपि+इति
इत्याशयमाह---तासत्त्वेऽपीति	=>	इति+आशयम्+आह---*****तासत्त्वे+अपि+इति
गर्वपरत्वं वारयति---अहमिति	=>	गर्वपरत्वम्+ वारयति---अहम्+इति
वारयति---अहमिति	=>	वारयति---अहम्+इति
ममेदं द्रव्यमित्यादिबुद्धेरप्रतिष्ठितपदार्थऽपि	=>	मम+इदम्+ द्रव्यम्+इत्यादिबुद्धेः+अप्रतिष्ठितपदार्थः+अपि
द्रव्यमित्यादिबुद्धेरप्रतिष्ठितपदार्थऽपि	=>	द्रव्यम्+इत्यादिबुद्धेः+अप्रतिष्ठितपदार्थः+अपि
सत्त्वादाह---ममेति	=>	सत्त्वात्+आह---मम+इति
नन्वयं दोषो	=>	ननु+अयम्+ दोषः+
दोषो दृष्टान्तेऽपि	=>	दोषः+ दृष्टान्ते+अपि
दृष्टान्तेऽपि	=>	दृष्टान्ते+अपि
तुल्य इत्यत	=>	तुल्यः+ इति+अतः+
इत्यत आह---तथा	=>	इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
देवताया असंकुचितसर्वज्ञत्वाभावेऽपि	=>	देवतायाः+ असंकुचितसर्वज्ञत्वाभावे+अपि
असंकुचितसर्वज्ञत्वाभावेऽपि	=>	असंकुचितसर्वज्ञत्वाभावे+अपि
स्वोचितसर्वविषयज्ञानमस्त्येव,	=>	स्वोचितसर्वविषयज्ञानम्+अस्ति+एव,
तत्तद्देवत्वप्रापकादृष्टस्यैव	=>	तत्+तत्+देवत्वप्रापकादृष्टस्य+एव
अन्यथेन्द्रादीनामाह्नार्यककोटिभिरेकदा	=>	अन्यथा+इन्द्रादीनाम्+आह्नार्यककोटिभिः+एकदा
तावद्भिराहूतोऽहमिति	=>	तावद्भिः+आहूतः+अहम्+इति
हविस्स्वीकाराभावे	=>	हविः+स्वीकाराभावे
तच्छङ्कया	=>	तत्+शङ्कया
यागाद्यनुष्ठानं निश्शङ्कं	=>	यागात्+अनुष्ठानम्+ निश्शङ्कम्+
निश्शङ्कं न	=>	निश्शङ्कम्+ न
स्यादित्यरुचेराह	=>	स्यात्+इति+अरुचेः+आह
स्वामित्वं कल्प्यते	=>	स्वामित्वम्+ कल्प्यते
तन्नाश आवश्यक	=>	तन्नाशः+ आवश्यकः+
आवश्यक इति	=>	आवश्यकः+ इति
धर्मादिवदेव	=>	धर्मादिवत्+एव
यावत्फलाविनाश्यत्वाभ्युपगमादित्यरुचेराह---कथमिति	=>	यावत्फलाविनाश्यत्वाभ्युपगमात्+इति+अरुचेः+आह---कथम्+इति
संभवतीत्यत आह---प्रतिष्ठितमिति	=>	संभवति+इति+अतः+ आह---प्रतिष्ठितम्+इति
आह---प्रतिष्ठितमिति	=>	आह---प्रतिष्ठितम्+इति
नन्ववच्छेदकलाघवे	=>	ननु+अवच्छेदकलाघवे
व्यक्तिगौरवं न	=>	व्यक्तिगौरवम्+ न
हेतुतापत्तेरित्यरुचेराह--अन्यथेति	=>	हेतुतापत्तेः+इति+अरुचेः+आह—अन्यथा+इति
तदपीति	=>	तत्+अपि+इति
यावत्त्वमपि	=>	यावत्त्वम्+अपि
तद्विशेषणमित्युक्तं द्रष्टव्यम्	=>	तद्विशेषणम्+इति+उक्तम्+ द्रष्टव्यम्
चैवमपि	=>	च+एवम्+अपि
प्रतिष्ठाकालीनास्पृश्यस्पर्शमादाय	=>	प्रतिष्ठाकालीनास्पृश्यस्पर्शम्+आदाय
साङ्गप्रतिष्ठाध्वंसस्यैवात्र	=>	साङ्गप्रतिष्ठाध्वंसस्य+एव+अत्र
तादृशप्रतिष्ठाध्वंसस्यैवाभावात्	=>	तादृशप्रतिष्ठाध्वंसस्य+एव+अभावात्
संयोगदशायां शुद्धिर्न	=>	संयोगदशायाम्+ शुद्धिः+न
शुद्धिर्न	=>	शुद्धिः+न
स्यादित्याशङ्क्येष्टापत्त्याशयेनाह--अत एवेति	=>	स्यात्+इति+आशङ्क्य+इष्टापत्त्याशयेन+आह—अतः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
भावनाख्यसंस्कारस्य	=>	भावना+आख्यसंस्कारस्य
संयोगजन्यत्वाभावादयुक्तिमाशङ्क्याह---धर्मेति	=>	संयोगजन्यत्वाभावात्+अयुक्तिम्+आशङ्क्य+आह---धर्मेति
तादृशरूपादेरुभयसिद्धत्वेऽपि	=>	तादृशरूपादेः+उभयसिद्धत्वे+अपि
किमायातं कलमाङ्करादिकार्यविशेषस्य	=>	किम्+आयातम्+ कल****माङ्करादिकार्यविशेषस्य
तज्जत्व	=>	तज्जत्वे+****
इत्याशङ्क्य	=>	इति+आशङ्क्य
नेदं पाकजविशेषजन्यत्वे	=>	न+इदम्+ पाकजविशेषजन्यत्वे
किं तु	=>	किम्+ तु
पाकजविशेष एव	=>	पाकजविशेषः+ एव
वेति	=>	वा+इति
वदन्तं प्रति	=>	वदन्तम्+ प्रति
प्रमाणप्रदर्शनपरमिति	=>	प्रमाणप्रदर्शनपरम्+इति
जलादावभावादाह---प्रतिबद्धेति	=>	जलादौ+अभावात्+आह---प्रतिबद्धेति
कस्यचित्तदभावेन	=>	कस्यचित्+तत्+अभावेन
कथं तुल्यतेत्यत	=>	कथम्+ तुल्यता+इति+अतः+
तुल्यतेत्यत आह---तुलनीयस्येति	=>	तुल्यता+इति+अतः+ आह---तुलनीयस्य+इति
आह---तुलनीयस्येति	=>	आह---तुलनीयस्य+इति
तुलेति	=>	तुला+इति
क्षणिकत्वादाह...तदिति	=>	क्षणिकत्वात्+आह...तत्+इति
सकारणकत्वं कार्यत्वमित्यात्माश्रय	=>	सकारणकत्वम्+ कार्यत्वम्+इति+आत्माश्रयः+
कार्यत्वमित्यात्माश्रय इत्यत	=>	कार्यत्वम्+इति+आत्माश्रयः+ इति+अतः+
इत्यत आह---कार्यत्वमिति	=>	इति+अतः+ आह---कार्यत्वम्+इति
आह---कार्यत्वमिति	=>	आह---कार्यत्वम्+इति
अन्त्य--अन्यथेति	=>	अन्त्य—अन्यथा+इति
अतश्शब्दार्थमाह---तत्रापीति	=>	अतः+शब्दार्थम्+आह---तत्र+अपि+इति
स्वव्याप्यमेव	=>	स्वव्याप्यम्+एव
तत्रेत्यत आह---अन्यथेति	=>	तत्र+इति+अतः+ आह---अन्यथा+इति
आह---अन्यथेति	=>	आह---अन्यथा+इति
सत्यप्रसिद्धिरेव	=>	सति+अप्रसिद्धिः+एव
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
सापि,	=>	सा+अपि,
सत्त्वादिति	=>	सत्त्वात्+इति
एवमिति	=>	एवम्+इति
उत्पत्तिविशिष्टकार्याभावविवक्षायामित्यर्थः	=>	उत्पत्तिविशिष्टकार्याभावविवक्षायाम्+इत्यर्थः
चेति	=>	च+इति
तत्रानन्यथासिद्धत्वस्यापि	=>	तत्र+अनन्यथासिद्धत्वस्य+अपि
सत्त्वादिति	=>	सत्त्वात्+इति
दण्डावयवादावपि	=>	दण्डावयवादौ+अपि
तदितरसकलसम्पत्तिः	=>	तत्+इतरसकलसम्पत्तिः
परम्परासम्बन्धविशेषणं विद्यत	=>	परम्परासम्बन्धविशेषणम्+ विद्यते+
विद्यत एव,	=>	विद्यते+ एव,
भूतलादावप्यदृष्टादिघटितकारणकलापस्य	=>	भूतलादौ+अपि+अदृष्टादिघटितकारणकलापस्य
साक्षात्संबन्धेनासत्त्वादित्यरुचेराह---कार्येति	=>	साक्षात्संबन्धेन+असत्त्वात्+इति+अरुचेः+आह---कार्येति
संयोगसंबन्धावच्छिन्नदण्डाभाव इत्यर्थः	=>	संयोगसंबन्धावच्छिन्नदण्डाभावः+ इत्यर्थः
दण्डरूपादावतिव्याप्तिनिरासः	=>	दण्डरूपादौ+अतिव्याप्तिनिरासः
पूर्ववदित्याह---अन्यच्चेति	=>	पूर्ववत्+इति+आह---अन्यत्+च+इति
साजात्यविवक्षायामुक्तदोष एव	=>	साजात्यविवक्षायाम्+उक्तदोषः+ एव
यथाकथंचित्तद्विवक्षायामतिप्रसङ्ग इत्यस्वरसोऽत्र	=>	यथाकथंचित्+तत्+विवक्षायाम्+अतिप्रसङ्गः+ इति+अस्वरसः+अत्र
इत्यस्वरसोऽत्र	=>	इति+अस्वरसः+अत्र
कारणत्वघटकपदार्थानां विशकलितानां	=>	कारणत्वघटकपदार्थानाम्+ विशकलितानाम्+
विशकलितानां मानान्तरादुपस्थितौ	=>	विशकलितानाम्+ मानान्तरात्+उपस्थितौ
मानान्तरादुपस्थितौ	=>	मानान्तरात्+उपस्थितौ
विशिष्टवैशिष्ट्यज्ञानं मनसा	=>	विशिष्टवैशिष्ट्यज्ञानम्+ मनसा
चक्षुरादिना	=>	चक्षुः+आदिना
स्यादित्यरुचेराह--किं चेति	=>	स्यात्+इति+अरुचेः+आह—किम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
गुरुत्वादिति	=>	गुरुत्वात्+इति
तेनापीतरभेदसाधनं संभवत्येवः,	=>	तेन+अपि+इतरभेदसाधनम्+ संभवति+एवः,
संभवत्येवः,	=>	संभवति+एवः,
तन्न	=>	तत्+न
कारणपदप्रवृत्तिनिमित्तमिति	=>	कारणपदप्रवृत्तिनिमित्तम्+इति
कस्तर्हीति	=>	कः+तर्हि+इति
प्रवृत्तिनिमित्तस्यैव	=>	प्रवृत्तिनिमित्तस्य+एव
निरूपणीयतोपक्रमादिति	=>	निरूपणीयता+उपक्रमात्+इति
अतिव्याप्त्यसंभवयोरभावे	=>	अतिव्याप्त्यसंभवयोः+अभावे
हेतुद्वयमाह--तत्रेति	=>	हेतुद्वयम्+आह—तत्र+इति
नियतपूर्ववृत्तामपि	=>	नियतपूर्ववृत्ताम्+अपि
विवक्षितमिति	=>	विवक्षितम्+इति
नातिव्याप्तिरिति	=>	न+अतिव्याप्तिः+इति
दोषान्तरमाह---चरमेति	=>	दोषान्तरम्+आह---चरमेति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
चरमकारणाव्याप्तितादवस्थ्यमित्यत आह---एवं	=>	चरमकारणाव्याप्तितादवस्थ्यम्+इति+अतः+ आह---एवम्+
आह---एवं चेति	=>	आह---एवम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
चरमकारण इति	=>	चरमकारणः+ इति
तादृशपरामर्शादिनिष्ठकार्याभाव१२.व्याप्तावित्यर्थः	=>	तादृशपरामर्शादिनिष्ठकार्याभावः+१२.व्याप्तौ+इत्यर्थः
स्वाश्रयोत्पादकालो नावच्छेदकः,	=>	स्वाश्रयोत्पादकालः+ न+अवच्छेदकः,
नावच्छेदकः,	=>	न+अवच्छेदकः,
तादृशयावदुत्पादकालस्यावच्छेदकत्वाप्रसिद्धेः	=>	तादृशयावत्+उत्पादकालस्य+अवच्छेदकत्वाप्रसिद्धेः
यत्किंचिदुत्पादकालस्य	=>	यत्किंचित्+उत्पादकालस्य
स्थितिक्षणवृत्तिपरामर्शेऽपि	=>	स्थितिक्षणवृत्तिपरामर्शे+अपि
कार्याभावव्याप्यताविरहादित्यरुचेराह---यद्वेति	=>	कार्याभावव्याप्यताविरहादि***त्यरुचेः+आह---यत्+वा+इति
क्वचिदिति	=>	क्वचित्+इति
स्वतस्सिद्धप्रतिबन्धकाभावस्थल इत्यर्थः	=>	स्वतः+सिद्धप्रतिबन्धकाभावस्थलः+ इत्यर्थः
तदिति	=>	तत्+इति
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
तादृशकार्याभावव्याप्यपरामर्शत्वावच्छिन्नत्वादिति	=>	तादृशकार्याभावव्याप्यपरामर्शत्वावच्छिन्नत्वात्+इति
दण्ड इति	=>	दण्डः+ इति
तत्त्व इत्यर्थः	=>	तत्त्वः+ इत्यर्थः
तदिति	=>	तत्+इति
तद्दण्डत्वेति....दण्डात्	=>	तत्+दण्डत्वेति....दण्डात्
इत्यादिप्रतीतेर्हेतु	=>	इत्यादिप्रतीतेः+हेतु
हेतुमद्भावविषयत्वेनातिरिक्तसंबन्धे	=>	हेतुमद्भावविषयत्वेन+अतिरिक्तसंबन्धे
तादृशसंबन्धवत्त्वं लक्षणमस्तु,	=>	तादृशसंबन्धवत्त्वम्+ लक्षणम्+अस्तु,
लक्षणमस्तु,	=>	लक्षणम्+अस्तु,
कृतं तद्घटिताभावगर्भतल्लक्षणेनेति	=>	कृतम्+ तत्+घटिताभावगर्भतल्लक्षणेन+इति
तद्घटिताभावगर्भतल्लक्षणेनेति	=>	तत्+घटिताभावगर्भतल्लक्षणेन+इति
दूषणमत्र	=>	दूषणम्+अत्र
पूर्वोक्तदोषादाह---अन्येति	=>	पूर्वोक्तदोषात्+आह---अन्येति
कारणाधीनसमयसंबन्धस्योत्पत्तितया	=>	कारणाधीनसमयसंबन्धस्य+उत्पत्तितया
आत्माश्रय इत्यत	=>	आत्माश्रयः+ इति+अतः+
इत्यत आह---उत्पत्तिश्चेति	=>	इति+अतः+ आह---उत्पत्तिः+च+इति
आह---उत्पत्तिश्चेति	=>	आह---उत्पत्तिः+च+इति
स्वसमानकालीनत्वं स्वाधिकरणकालवृत्तित्वम्	=>	स्वसमानकालीनत्वम्+ स्वाधिकरणकालवृत्तित्वम्
द्वितीयादिक्षणश्च	=>	द्वितीयादिक्षणशः+च
तादृशशब्दादिध्वंसाधिकरणमेवेति	=>	तादृशशब्दादिध्वंसाधिकरणम्+एव+इति
नातिव्याप्तिरिति	=>	न+अतिव्याप्तिः+इति
ध्वंसत्वमुत्पत्तिमदभावत्वमित्युत्पत्तिलक्षणे	=>	ध्वंसत्वम्+उत्पत्तिमत्+अभावत्वम्+इति+उत्पत्तिलक्षणे
आत्माश्रय इत्यत	=>	आत्माश्रयः+ इति+अतः+
इत्यत आह---ध्वंसत्वमिति	=>	इति+अतः+ आह---ध्वंसत्वम्+इति
आह---ध्वंसत्वमिति	=>	आह---ध्वंसत्वम्+इति
तादृशसमयानाधारत्वं घटादावपीत्यत	=>	तादृशसमयानाधारत्वम्+ घटादौ+अपि+इति+अतः+
घटादावपीत्यत आह---अभावत्वमिति	=>	घटादौ+अपि+इति+अतः+ आह---अभावत्वम्+इति
आह---अभावत्वमिति	=>	आह---अभावत्वम्+इति
घटादेरपि	=>	घटादेः+अपि
वक्ष्यमाणं प्रयोजनं	=>	वक्ष्यमाणम्+ प्रयोजनम्+
प्रयोजनं द्रष्टव्यम्	=>	प्रयोजनम्+ द्रष्टव्यम्
कार्यतेति	=>	कार्यता+इति
तद्घटत्वावच्छिन्नहेतुत्वापत्तिरित्यपि	=>	तत्+घटत्वावच्छिन्नहेतुत्वापत्तिः+इति+अपि
अत इति	=>	अतः+ इति
हेतुवृत्तियत्किंचिद्धर्ममादाय	=>	हेतुवृत्तियत्किंचित्+धर्मम्+आदाय
नातिव्याप्तिरित्यपि	=>	न+अतिव्याप्तिः+इति+अपि
चेति	=>	च+इति
इदं तु	=>	इदम्+ तु
वस्तुगतिमभिप्रेत्य	=>	वस्तुगतिम्+अभिप्रेत्य
क्षणस्यापि	=>	क्षणस्य+अपि
क्षणवृत्तित्वमेव	=>	क्षणवृत्तित्वम्+एव
इदानीमयं क्षण	=>	इदानीम्+अयम्+ क्षणः+
क्षण इति	=>	क्षणः+ इति
अन्यच्च	=>	अन्यचत्+च
विनाशस्य---तत्त्वस्येत्यर्थः	=>	विनाशस्य---तत्त्वस्य+इत्यर्थः
चोत्पत्तिमदभावत्वं तदित्याह---उत्पत्तीति	=>	च+उत्पत्तिमत्+अभावत्वम्+ तत्+इति+आह---उत्पत्तीति
तदित्याह---उत्पत्तीति	=>	तत्+इति+आह---उत्पत्तीति
तदभाव इति	=>	तत्+अभावः+ इति
गन्धत्वमिति	=>	गन्धत्वम्+इति
समयपदं स्वरूपनिर्वचनपरम्,	=>	समयपदम्+ स्वरूपनिर्वचनपरम्,
तत्तादृशसमयासिद्धौ	=>	तत्+तादृशसमयासिद्धौ
दिशस्तादृक्त्वासिद्धेः	=>	दिशः+तादृक्त्वासिद्धेः
द्रव्यत्वध्वंसत्वयोर्व्यभिचारवारणाय	=>	द्रव्यत्वध्वंसत्वयोः+व्यभिचारवारणाय
अनुमानं त्विति	=>	अनुमानम्+ तु+इति
त्विति	=>	तु+इति
प्रागभावत्वं महाप्रलयानाधाराधेयम्	=>	प्रागभावत्वम्+ महाप्रलयान्+आधाराधेयम्
महाप्रलयानाधाराधेयम्	=>	महाप्रलयान्+आधाराधेयम्
अतीतप्रागभावत्ववदित्यर्थः	=>	अतीतप्रागभावत्ववत्+इत्यर्थः
तादृशाभावो महाप्रलयानाधारः	=>	तादृशाभावः+ महाप्रलयानाधारः
कादाचित्कत्वादित्यनुमानेनेत्यर्थः	=>	कादाचित्कत्वात्+इति+अनुमानेन+इत्यर्थः
व्यभिचारस्फुरणवेलायामपि	=>	व्यभिचारस्फुरणवेलायाम्+अपि
प्रागभावत्वबुद्धेर्नायं प्रकार	=>	प्रागभावत्वबुद्धेः+न+अयम्+ प्रकारः+
प्रकार इत्यत	=>	प्रकारः+ इति+अतः+
इत्यत आह	=>	इति+अतः+ आह
---गन्धस्येति	=>	---गन्धस्य+इति
ध्वंसप्रतियोगित्वं लिङ्गमिति	=>	ध्वंसप्रतियोगित्वम्+ लिङ्गम्+इति
लिङ्गमिति	=>	लिङ्गम्+इति
प्रागभावस्योक्तरूपादन्यद्रूपं दुर्वचम्	=>	प्रागभावस्य+उक्तरूपात्+अन्यत्+रूपम्+ दुर्वचम्
तदेव	=>	तत्+एव
किं तद्ग्रहाधीनग्रहेणोक्तरूपेण	=>	किम्+ तद्ग्रहाधीनग्रहेण+उक्तरूपेण
तद्ग्रहाधीनग्रहेणोक्तरूपेण	=>	तद्ग्रहाधीनग्रहेण+उक्तरूपेण
यदपि	=>	यत्+अपि
तदबुद्धिविषयत्वेनेत्यादि	=>	तदबुद्धिविषयत्वेन+इत्यादि
तदपि	=>	तत्+अपि
भविष्यतीति	=>	भविष्यति+इति
बुद्धिविषयस्तादृश	=>	बुद्धिविषयः+तादृश
तादृशबुद्धिविषयभाविसमयस्यापि	=>	तादृशबुद्धिविषयभाविसमयस्य+अपि
पक्ष तत्र	=>	पक्षः+ तत्र
बाधापत्तेरियमपरितोषादाह---यद्वेति	=>	बाधापत्तेः+इयम्+अपरितोषात्+आह---यद्वेति
अंशतो बाधस्य	=>	अंशतः+ बाधस्य
तदंशमात्रानुमितिप्रतिबन्धकत्वादिति	=>	तत्+अंशमात्रानुमितिप्रतिबन्धकत्वात्+इति
लक्ष्यतेति	=>	लक्ष्यता+इति
प्रागुक्तं तु	=>	प्रागुक्तम्+ तु
लक्षणमिति	=>	लक्षणम्+इति
कस्तर्हीत्युपक्रमानुरोधादाह--कारणेति	=>	कः+तर्हि+इति+उपक्रमानुरोधात्+आह--कारणेति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
प्रवृत्त्यनुपपत्तिरित्यत आह---यस्मिन्निति	=>	प्रवृत्त्यनुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---यस्मिन्+न+इति
आह---यस्मिन्निति	=>	आह---यस्मिन्+न+इति
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
प्रवर्तकत्व इत्यर्थः	=>	प्रवर्तकत्वः+ इत्यर्थः
अत एवेति	=>	अतः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
प्रायश्चित्तप्रवृत्त्यनुपपत्तेरित्यर्थः	=>	प्रायश्चित्तप्रवृत्त्यनुपपत्तेः+इत्यर्थः
यथाश्रुतेनैव	=>	यथाश्रुतेन+एव
समवधानपदवैयर्थ्यमेवेत्याशयेनाह---वस्तुत इति	=>	समवधानपदवैयर्थ्यम्+एव+इति+आशयेन+आह---वस्तुतः+ इति
नन्वावश्यकदण्डादिनैव	=>	ननु+आवश्यकदण्डादिना+एव
लक्षणस्याव्याप्तिमाशङ्क्य	=>	लक्षणस्य+अव्याप्तिम्+आशङ्क्य
किं सामग्रीपदेन	=>	किम्+ सामग्रीपदेन
सकलकारणाधिकरणो विवक्षितः,	=>	सकलकारणाधिकरणः+ विवक्षितः,
कारणमेलनं वा	=>	कारणमेलनम्+ वा
आद्यस्याहेतुत्वमिष्टमित्याह---सामग्रीति	=>	आद्यस्य+अहेतुत्वम्+इष्टम्+इति+आह---सामग्री+इति
हेतुत्वादिति	=>	हेतुत्वात्+इति
सकलहेत्वधिकरणक्षणश्च	=>	सकलहेत्वधिकरणक्षणः+च
कार्याधिकरणमिति	=>	कार्याधिकरणम्+इति
द्वितीयेऽपि	=>	द्वितीये+अपि
किं ५.तन्मेलकस्वरूपम्,	=>	किम्+ ५.तन्मेलकस्वरूपम्,
अन्यद्वा	=>	अन्यत्+वा
आद्ये--दण्डादीनामिति	=>	आद्ये—दण्डादीनाम्+इति
पदार्थान्तरत्वानभ्युपगमेऽपि	=>	पदार्थान्तरत्वान्+अभ्युपगमे+अपि
एककार्यजनकत्वरूपं दर्शपूर्णमासयोरिवानुभवसिद्धमपह्नवानहमित्यत	=>	एककार्यजनकत्वरूपम्+ दर्शपूर्णमासयोः+इव+अनुभवसिद्धम्+अपह्नवान्+अहम्+इति+अतः+
दर्शपूर्णमासयोरिवानुभवसिद्धमपह्नवानहमित्यत आह---अभ्युपगम	=>	दर्शपूर्णमासयोः+इव+अनुभवसिद्धम्+अपह्नवान्+अहम्+इति+अतः+ आह---अभ्युपगमः+
आह---अभ्युपगम इति	=>	आह---अभ्युपगमः+ इति
कारणानामन्योन्यासंबन्धः	=>	कारणानाम्+अन्योन्यासंबन्धः
तत्रोक्तलक्षणसत्त्वान्नाव्याप्तिरित्याह---परस्परेति	=>	तत्र+उक्तलक्षणसत्त्वात्+न+अव्याप्तिः+इति+आह---परस्परेति
F.N.५.तन्मेलन-क	=>	F.N.५.तन्मेलनः+-क
रूढमिति	=>	रूढम्+इति
पारिभाषिकमित्यर्थः	=>	पारिभाषिकम्+इत्यर्थः
शेष इति	=>	शेषः+ इति
अन्यथासिद्धपदमनुषज्यते	=>	अन्यथासिद्धपदम्+अनुषज्यते
तेनेति	=>	तेन+इति
इत्युक्तम्	=>	इति+उक्तम्
अतादृशस्येति	=>	अतादृशस्य+इति
स्वरूपायोग्यवृत्तित्वस्येत्यर्थः	=>	स्वरूपायोग्यवृत्तित्वस्य+इत्यर्थः
दण्डादाविति	=>	दण्डादौ+इति
स्वगतरूपपूर्ववर्तित्वग्रहानन्तरं कस्यचित्	=>	स्वगतरूपपूर्ववर्तित्वग्रहानन्तरम्+ कस्यचित्
घटपूर्ववर्तित्वग्रह संभवादिति	=>	घटपूर्ववर्तित्वग्रहः+ संभवात्+इति
संभवादिति	=>	संभवात्+इति
नन्वप्रयोजकतासंदेहे	=>	ननु+अप्रयोजकतासंदेहे
उपाधेरपि	=>	उपाधेः+अपि
संदेहान्न	=>	संदेहात्+न
निरुपाधिसहचारभङ्गप्रसङ्गस्तर्क इत्यत्र	=>	निरुपाधिसहचारभङ्गप्रसङ्गः+तर्कः+ इति+अत्र
इत्यत्र	=>	इति+अत्र
आह---वस्तुत इति	=>	आह---वस्तुतः+ इति
पाञ्चभौतिकमिति	=>	पाञ्चभौतिकम्+इति
पृथिवीत्वादेस्तत्र	=>	पृथिवीत्वादेः+तत्र
अत्रापीति	=>	अत्र+अपि+इति
[तत्रापीति]	=>	[तत्र+अपि+इति]
ईश्वरानुमान इत्यर्थः	=>	ईश्वरानुमानः+ इत्यर्थः
कस्यचिदनन्तर्भावेऽपीति	=>	कस्यचित्+अनन्तर्भावे+अपि+इति
पूर्वोक्तं स्मारयन्नाह---अन्यतमेति	=>	पूर्वोक्तम्+ स्मारयन्+न+आह---अन्यतमेति
स्मारयन्नाह---अन्यतमेति	=>	स्मारयन्+न+आह---अन्यतमेति
हेतुत्वादन्यदवधित्वं नास्तीत्यनुशयादाह---अन्य	=>	हेतुत्वात्+अन्यत्+अवधित्वम्+ न+अस्ति+इति+अनुशयात्+आह---अन्यः+
नास्तीत्यनुशयादाह---अन्य इति	=>	न+अस्ति+इति+अनुशयात्+आह---अन्यः+ इति
असत्त्वादिति	=>	असत्त्वात्+इति
तत्राभावादिति	=>	तत्र+अभावात्+इति
तथात्वेनेति	=>	तथात्वेन+इति
पूर्ववर्तित्वेनावश्यकत्वादित्यर्थः	=>	पूर्ववर्तित्वेन+आवश्यकत्वात्+इत्यर्थः
शङ्कते---नन्विति	=>	शङ्कते---ननु+इति
नन्वन्यथासिद्धौ	=>	ननु+अन्यथासिद्धौ
चोदितायां जनकत्वसाधनमयुक्तमेवेत्यत	=>	च+उदितायाम्+ जनकत्वसाधनम्+अयुक्तम्+एव+इति+अतः+
जनकत्वसाधनमयुक्तमेवेत्यत आह---पूर्वेति	=>	जनकत्वसाधनम्+अयुक्तम्+एव+इति+अतः+ आह---पूर्वेति
क्रमेणापि	=>	क्रमेण+अपि
युगपदेनेत्ययुक्तमित्याशङ्क्य	=>	युगपदेन+इति+अयुक्तम्+इति+आशङ्क्य
एवकारस्याध्याहृतं भवति	=>	एवकारस्य+अध्याहृतम्+ भवति
विशेषणत्वं सूचयन्नाह---तत्रेति	=>	विशेषणत्वम्+ सूचयन्+न+आह---तत्र+इति
सूचयन्नाह---तत्रेति	=>	सूचयन्+न+आह---तत्र+इति
अन्यपरमिति	=>	अन्यपरम्+इति
अप्रसिद्धिरिति	=>	अप्रसिद्धिः+इति
वैयर्थ्यमिति	=>	वैयर्थ्यम्+इति
रासभादावनतिप्रसङ्गादिति	=>	रासभादौ+अनतिप्रसङ्गात्+इति
साधितत्वादिति	=>	साधितत्वात्+इति
अग्निहोत्रमिति।	=>	अग्निहोत्रम्+इति।
पाठक्रमादर्थक्रमदर्शनात्	=>	पाठक्रमात्+अर्थक्रमदर्शनात्
अग्निहोत्रं येन	=>	अग्निहोत्रम्+ येन
केनापि	=>	केन+अपि
यवागूपाक आरादुपकारकत्वेन	=>	यवागूपाकः+ आरात्+उपकारकत्वेन
आरादुपकारकत्वेन	=>	आरात्+उपकारकत्वेन
कर्तव्य इति	=>	कर्तव्यः+ इति
द्रव्यान्तरकल्पनायां यवागूपाकस्य	=>	द्रव्यान्तरकल्पनायाम्+ यवागूपाकस्य
अदृष्टार्थकत्वकल्पनायां च	=>	अदृष्टार्थकत्वकल्पनायाम्+ च
युक्त इति	=>	युक्तः+ इति
एवमत्रापि	=>	एवम्+अत्र+अपि
हेतुमाह---पर्यवसितेति	=>	हेतुम्+आह---पर्यवसितेति
चाक्षुषज्ञानवाचकदृशेरत्रात्मयन्यनन्वयेन	=>	चाक्षुषज्ञानवाचकदृशेः+अत्र+आत्मय******न्यनन्वयेन
पर्यवसितं विवक्षितमर्थं	=>	पर्यवसितम्+ विवक्षितम्+अर्थम्+
विवक्षितमर्थं वक्तुं	=>	विवक्षितम्+अर्थम्+ वक्तुम्+
वक्तुं साक्षात्कारोक्तिरित्यर्थः	=>	वक्तुम्+ साक्षात्कारोक्तिः+इत्यर्थः
साक्षात्कारोक्तिरित्यर्थः	=>	साक्षात्कारोक्तिः+इत्यर्थः
चेति	=>	च+इति
तदत्यन्ताभावासंभवादिति	=>	तत्+अत्यन्ताभावासंभवात्+इति
तत्सहवृत्तित्वादाह---दुःखेति	=>	तत्सहवृत्तित्वात्+आह---दुःखेति
ननूपान्त्यदुःखानन्तरं तदनुभावः	=>	ननु+उपान्त्यदुःखानन्तरम्+ तत्+अनुभावः
तदनुभावः	=>	तत्+अनुभावः
तन्निर्विकल्पकमपि	=>	तत्+निर्विकल्पकम्+अपि
ततश्चरमदुःखहेतुविषयज्ञानम्,	=>	ततः+चरमदुःखहेतुविषयज्ञानम्,
ततश्चरमदुःखमिति	=>	ततः+चरमदुःखम्+इति
प्रागेवोपान्त्यदुःखविनाशात्	=>	प्रागेव+उपान्त्यदुःखविनाशात्
मुख्यदुःखपरत्वेऽपि	=>	मुख्यदुःखपरत्वे+अपि
तत्रातिव्याप्तिरिति	=>	तत्र+अतिव्याप्तिः+इति
नोपान्त्यदुःखगोचरानुभवो यत्र	=>	न+उपान्त्यदुःखगोचरानुभवः+ यत्र
शब्दार्थमाह---चरमेति	=>	शब्दार्थम्+आह---चरमेति
वर्तमानादुःखनिवृत्तिरुचिरं(?)	=>	वर्तमानादुःखनिवृत्तिरुचिरम्+(?)
क्षणमात्रमनुभूयत इत्यर्थः	=>	क्षणमात्रम्+अनुभूयते+ इत्यर्थः
तद्वैयर्थ्यं स्यादिति	=>	तद्वैयर्थ्यम्+ स्यात्+इति
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
दुःखध्वंसानन्तरं तदनुभव	=>	दुःखध्वंसानन्तरम्+ तत्+अनुभवः+
तदनुभव इति	=>	तत्+अनुभवः+ इति
तदनुभवप्रागभावसमानकालतया	=>	तत्+अनुभवप्रागभावसमानकालतया
पुनरसंभव इति	=>	पुनः+असंभवः+ इति
चरमदुःखानुभवस्यैव	=>	चरमदुःखानुभवस्य+एव
दुःखध्वंसानन्तरं तदनुभवोत्पत्त्यनभ्युपगमेन	=>	दुःखध्वंसानन्तरम्+ तत्+अनुभवोत्पत्त्यनभ्युपगमेन
तदनुभवोत्पत्त्यनभ्युपगमेन	=>	तत्+अनुभवोत्पत्त्यनभ्युपगमेन
जयदेवमतमाह---केचित्त्विति	=>	जयदेवमतम्+आह---केचित्+तु+इति
अत इति	=>	अतः+ इति
प्रागभावसमानकालत्वादिति	=>	प्रागभावसमानकालत्वात्+इति
अत्राद्यदुःखपदमपि	=>	अत्र+आद्यदुःखपदम्+अपि
मुख्यपरमेव	=>	मुख्यपरम्+एव
दुःखत्वादिति	=>	दुःखत्वात्+इति
मुख्यगौणसाधारणत्वादिति	=>	मुख्यगौणसाधारणत्वात्+इति
नन्वाद्यदुःखपदं मुख्यपरमेव	=>	ननु+आद्यदुःखपदम्+ मुख्यपरम्+एव
मुख्यपरमेव	=>	मुख्यपरम्+एव
दुःखविशेषणत्वाच्च	=>	दुःखविशेषणत्वात्+च
नान्यदोष इत्यनुशयादाह---मुक्तस्येति	=>	न+अन्यदोषः+ इति+अनुशयात्+आह---मुक्तस्य+इति
इत्यनुशयादाह---मुक्तस्येति	=>	इति+अनुशयात्+आह---मुक्तस्य+इति
दुःखस्याप्यापत्तेरिति	=>	दुःखस्य+अपि+आपत्तेः+इति
रोगादिति	=>	रोगात्+इति
मरणानुपपत्तेरिति	=>	मरणान्+उपपत्तेः+इति
मरणं दुःखव्याप्तमिति	=>	मरणम्+ दुःखव्याप्तम्+इति
दुःखव्याप्तमिति	=>	दुःखव्याप्तम्+इति
विशेषदर्शनादिति	=>	विशेषदर्शनात्+इति
जातापि	=>	जाता***+अपि
चैवं तस्य	=>	च+एवम्+ तस्य
सकलकामहेतुत्वं न	=>	सकलकामहेतुत्वम्+ न
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
एतदेव	=>	एतत्+एव
सूचयितुं दृष्टान्तमाह---अन्यथेति	=>	सूचयितुम्+ दृष्टान्तम्+आह---अन्यथा+इति
दृष्टान्तमाह---अन्यथेति	=>	दृष्टान्तम्+आह---अन्यथा+इति
एवमिति	=>	एवम्+इति
दुःखजनक इत्यर्थः	=>	दुःखजनकः+ इत्यर्थः
नन्वेवं योगिनोऽपीश्वरवददृष्टाभावादेव	=>	ननु+एवम्+ योगिनः+अपि+ईश्वरवददृष्टाभावात्+एव
योगिनोऽपीश्वरवददृष्टाभावादेव	=>	योगिनः+अपि+ईश्वरवददृष्टाभावात्+एव
तत्रादृष्टकल्पनानवकाशात्	=>	तत्र+अदृष्टकल्पना+अनवकाशात्
एवं च	=>	एवम्+ च
राग इत्यत्र	=>	रागः+ इत्यत्र
श्रुतिर्मुख्यार्थैव	=>	श्रुतिः+मुख्यार्थैव
किं चोत्क्रान्तेरेव	=>	किम्+ च+उत्क्रान्तेः+एव
चोत्क्रान्तेरेव	=>	च+उत्क्रान्तेः+एव
प्राणा उत्क्रामन्ति,	=>	प्राणाः+ उत्क्रामन्ति,
अत्रैव	=>	अत्र+एव
श्रुतेश्च	=>	श्रुतेः+च
सुखान्तमुक्तिरस्त्त्येवेति	=>	सुखान्तमुक्तिः+अस्ति+एव+इति
तत्राव्याप्तिरित्यत आह---इति	=>	तत्र+अव्याप्तिः+इति+अतः+ आह---इति
संक्षेप इति	=>	संक्षेपः+ इति
वस्तुतस्तु	=>	वस्तुतः+तु
शरीरप्राणसंयोगत्वं लाघवाद्दुःखजनकतावच्छेदकं	=>	शरीरप्राणसंयोगत्वम्+ लाघवात्+दुःखजनकतावच्छेदकम्+
लाघवाद्दुःखजनकतावच्छेदकं क्लृप्तमिति	=>	लाघवात्+दुःखजनकतावच्छेदकम्+ क्लृप्तम्+इति
क्लृप्तमिति	=>	क्लृप्तम्+इति
योगिनोऽपि	=>	योगिनः+अपि
ततस्तदुत्पत्तिरावश्यकी	=>	ततसः+तत्+उत्पत्तिः+आवश्यकी
चेश्वरेऽतिप्रसङ्गः	=>	च+ईश्वरे+अतिप्रसङ्गः
अत एव	=>	अतः+ एव
दुःखादिहेतुत्वेऽपि	=>	दुःखादिहेतुत्वे+अपि
नेश्वरे	=>	न+ईश्वरे
तदुपगम्यते	=>	तत्+उपगम्यते
यदपि	=>	यत्+अपि
किं चेत्यादि,	=>	किम्+ च+इत्यादि,
चेत्यादि,	=>	च+इत्यादि,
तदपि	=>	तत्+अपि
जीवदवस्थायामपि	=>	जीवद****वस्थायाम्+अपि
शरीरसंयोगविनाशविशिष्टोर्ध्वगमनस्यैवोत्क्रान्तितया	=>	शरीरसंयोगविनाशविशिष्टोर्ध्वगमनस्य+एव+उत्क्रान्तितया
तदपेक्षया	=>	तत्+अपेक्षया
तादृशसंयोगविनाशस्यैव	=>	तादृशसंयोगविनाशस्य+एव
तस्यैव	=>	तस्य+एव
जीवदवस्थायामपि	=>	जीवद***वस्थायाम्+अपि
तत्संयोगविनाशोऽस्तीति	=>	तत्संयोगविनाशः+अस्ति+इति
अवच्छेदकान्तःकरणशरीरसंंयोगनाशदशायामपि	=>	अवच्छेदकान्तःकरणशरीरसंयोगनाशदशायाम्+अपि
जीवद्दशायां सत्त्वेन	=>	जीवद्द****शायाम्+ सत्त्वेन
समानाधिकरणशरीरप्राणसंयोगासमानकालीनशरीरप्राणसंयोगस्यैव	=>	समानाधिकरणशरीरप्राणसंयोगासमानकालीनशरीरप्राणसंयोगस्य+एव
तस्यैव	=>	तस्य+एव
दुःखहेतुत्वादिति	=>	दुःखहेतुत्वात्+इति
दुःखध्वंसविशेषव्याप्तावित्यनेन	=>	दुःखध्वंसविशेषव्याप्तौ+इति+अनेन
पारामर्शोऽस्तु	=>	पारा****मर्शः+अस्तु
इत्यत आह---निरुक्त	=>	इति+अतः+ आह---निरुक्तः+
आह---निरुक्त इति	=>	आह---निरुक्तः+ इति
तस्येति	=>	तस्य+इति
अतीतत्ववर्तमानत्वाविकल्पानुपपत्तेरित्यर्थे	=>	अतीतत्ववर्तमानत्वाविकल्पानुपपत्तेः+इत्यर्थे
सत्येव	=>	सति+एव
दोषान्तरमिति	=>	दोषान्तरम्+इति
मिथ्याज्ञानमतीतं प्रागेव	=>	मिथ्याज्ञानम्+अतीतम्+ प्रागेव
वर्तमानं तु	=>	वर्तमानम्+ तु
स्वयमेव	=>	स्वयम्+एव
अनागतं नाशयितुमशक्यमित्याशयेनाह---मिथ्याज्ञानेऽपीति	=>	अनागतम्+ नाशयितुम्+अशक्यम्+इति+आशयेन+आह---मिथ्याज्ञाने+अपि+इति
नाशयितुमशक्यमित्याशयेनाह---मिथ्याज्ञानेऽपीति	=>	नाशयितुम्+अशक्यम्+इति+आशयेन+आह---मिथ्याज्ञाने+अपि+इति
कथमुक्तदोषपरिहार इत्यत	=>	कथम्+उक्तदोषपरिहारः+ इति+अतः+
इत्यत आह---तथा	=>	इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
वासनैवेति	=>	वासना+एव+इति
स्मृतिनाश्यैवेति	=>	स्मृतिनाश्यैव+इति
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विरोधिवासनाया	=>	अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्+ विरोधिवासनायाः+
विरोधिवासनाया अपि	=>	विरोधिवासनायाः+ अपि
तन्निवर्तकत्वसंभवादिति	=>	तन्निवर्तकत्वसंभवात्+इति
किं परम्परया	=>	किम्+ परम्परया
आद्यमनुवदति	=>	आद्यम्+अनुवदति
---वासनापीति	=>	---वासना+अपि+इति
द्वितीयं निरस्यति---न	=>	द्वितीयम्+ निरस्यति---न
स्वत इति	=>	स्वतः+ इति
स्वयं दुःखानात्मकतया	=>	स्वयम्+ दुःखानात्मकतया
निरुक्तदुःखध्वंसरूपमुक्त्यविरोधित्वादिति	=>	निरुक्तदुःखध्वंसरूपमुक्त्यविरोधित्वात्+इति
आद्यं दूषयति---तथा	=>	आद्यम्+ दूषयति---तथा
चेति	=>	च+इति
मिथ्याज्ञानप्रागभावोऽस्ति	=>	मिथ्याज्ञानप्रागभावः+अस्ति
नाद्यः,	=>	न+आद्यः,
द्वितीयं दूषयति---मिथ्याज्ञानेति	=>	द्वितीयम्+ दूषयति---मिथ्याज्ञानेति
तदसंभवादिति	=>	तत्+असंभवात्+इति
मिथ्याज्ञानोत्पत्त्यसंभवादिति	=>	मिथ्याज्ञानोत्पत्त्यसंभवात्+इति
तत्सत्त्वेऽपीति	=>	तत्सत्त्वे+अपि+इति
मिथ्याज्ञानवासनासत्त्वेऽपीत्यर्थः	=>	मिथ्याज्ञानवासनासत्त्वे+अपि+इत्यर्थः
तत्सत्त्व इति	=>	तत्सत्त्वः+ इति
मिथ्याज्ञानवासनासत्त्व इत्यर्थः	=>	मिथ्याज्ञानवासनासत्त्वे+ इत्यर्थः
चरमसंस्कारवदिति	=>	चरमसंस्कारवत्+इति
चरमदुःखानुभवजन्यसंस्कारवदित्यर्थः	=>	चरमदुःखानुभवजन्यसंस्कारवत्+इत्यर्थः
तस्यापीति	=>	तस्य+अपि+इति
मिथ्याज्ञानसंस्कारस्यापीत्यर्थः	=>	मिथ्याज्ञानसंस्कारस्य+अपि+इत्यर्थः
कालादिति	=>	कालात्+इति
तत्त्वज्ञानतद्वासनवैयर्थ्यमिति	=>	तत्त्वज्ञानतद्वासनवैयर्थ्यम्+इति
स्फुटत्वादिति	=>	स्फुटत्वात्+इति
अन्वयव्यतिरेकानुविधायिन इत्याद्यव्यवहितग्रन्थ	=>	अन्वयव्यतिरेकानुविधायिनः+ इत्याद्यव्यवहितग्रन्थः+
इत्याद्यव्यवहितग्रन्थ इत्यर्थः	=>	इत्याद्यव्यवहितग्रन्थः+ इत्यर्थः
तद्गतमुक्तेश्च	=>	तद्गतमुक्तेः+च
परं प्रत्ययोग्यतया	=>	परम्+ प्रत्ययोग्यतया
नान्वयव्यतिरेकावकाश इत्यरुचेराह----तत्त्वज्ञानं	=>	न+अन्वयव्यतिरेकावकाशः+ इति+अरुचेः+आह----तत्त्वज्ञानम्+
इत्यरुचेराह----तत्त्वज्ञानं विनेति	=>	इति+अरुचेः+आह----तत्त्वज्ञानम्+ विना+इति
विनेति	=>	विना+इति
तदावश्यकेति	=>	तदा+आवश्यकेति
तत्त्वज्ञानस्यावश्यकतयेत्यर्थः	=>	तत्त्वज्ञानस्य+आवश्यकतया+इत्यर्थः
कथं न	=>	कथम्+ न
मिथ्याज्ञानवासनानिवर्तकत्वमित्यत आह----विरोधितयेति	=>	मिथ्याज्ञानवासनानिवर्तकत्वम्+इति+अतः+ आह----विरोधितया+इति
आह----विरोधितयेति	=>	आह----विरोधितया+इति
विरोधिगुणत्वेनेत्यर्थः	=>	विरोधिगुणत्वेन+इत्यर्थः
ननूक्तदुःखध्वंसस्य	=>	ननु+उक्तदुःखध्वंसस्य
मुक्त्युत्पादककिंचिदुत्पाद्यत्वेऽपि	=>	मुक्त्युत्पादककिंचिदुत्पाद्यत्वे+अपि
तत्त्वज्ञानोत्पाद्यत्वमनुपपादितमेव	=>	तत्त्वज्ञानोत्पाद्यत्वम्+अनुपपादितम्+एव
स इत्यनेन	=>	सः+ इति+अनेन
इत्यनेन	=>	इति+अनेन
मुक्त्युत्पादकोत्पाद्यत्वमसिद्धं चेत्यत	=>	मुक्त्युत्पादकोत्पाद्यत्वम्+असिद्धम्+ च+इति+अतः+
चेत्यत आह---तादृशेति	=>	च+इति+अतः+ आह---तादृशेति
सर्वसंमत इति	=>	सर्वसंमतः+ इति
मुक्तित्वमङ्गीकुर्वतामपि	=>	मुक्तित्वम्+अङ्गीकुर्वताम्+अपि
संमत इत्यर्थः	=>	संमतः+ इत्यर्थः
हेतुर्नोक्त इत्यत	=>	हेतुर्नो******क्तः+ इति+अतः+
इत्यत आह---लाघवादिति	=>	इति+अतः+ आह---लाघवात्+इति
आह---लाघवादिति	=>	आह---लाघवात्+इति
निरुक्तदुःखध्वंसत्वापेक्षयेति	=>	निरुक्तदुःखध्वंसत्वापेक्षया+इति
आकाङ्क्षां पूरयति---तत्त्वज्ञानसाध्यत्वादिति	=>	आकाङ्क्षाम्+ पूरयति---तत्त्वज्ञानसाध्यत्वात्+इति
पूरयति---तत्त्वज्ञानसाध्यत्वादिति	=>	पूरयति---तत्त्वज्ञानसाध्यत्वात्+इति
हेतुमाह	=>	हेतुम्+आह
तावदिति	=>	तावत्+इति
तावद्दुःखानि	=>	तावत्+दुःखानि
तावन्तो दुःखध्वंसाः	=>	तावन्तः+ दुःखध्वंसाः
जायन्त इति	=>	जायन्ते+ इति
एवं मेलकेन	=>	एवम्+ मेलकेन
तत्त्वज्ञानसाध्यत्वं निराकृत्य	=>	तत्त्वज्ञानसाध्यत्वम्+ निराकृत्य
तत्साध्यत्वं निराकर्तुमनुवदति---नन्विति	=>	तत्साध्यत्वम्+ निराकर्तुम्+अनुवदति---ननु+इति
निराकर्तुमनुवदति---नन्विति	=>	निराकर्तुम्+अनुवदति---ननु+इति
अतिप्रसङ्गं विवृणोति---तस्येति	=>	अतिप्रसङ्गम्+ विवृणोति---तस्य+इति
विवृणोति---तस्येति	=>	विवृणोति---तस्य+इति
मुक्तिरिति	=>	मुक्तिः+इति
वक्तव्य इत्यर्थः	=>	वक्तव्यः+ इत्यर्थः
चरमध्वंसघटितस्तावद्दुःखध्वंसस्तोमो मुक्तिः	=>	चरमध्वंसघटितः+तावत्+दुःखध्वंसस्तोमः+ मुक्तिः
तत्त्वज्ञानसाध्यत्वान्न	=>	तत्त्वज्ञानसाध्यत्वात्+न
अतिप्रसङ्ग इत्यत	=>	अतिप्रसङ्गः+ इति+अतः+
इत्यत आह---चरम	=>	इति+अतः+ आह---चरमः+
आह---चरम इति	=>	आह---चरमः+ इति
मिलितानामिति	=>	मिलितानाम्+इति
प्रौढप्रकाशकतेजसंसर्गाभावानामित्यर्थः	=>	प्रौढप्रकाशकतेजसंसर्गाभावानाम्+इत्यर्थः
चेहापि	=>	च+इह+अपि
मुक्तिपदवाच्यत्वमस्त्विति	=>	मुक्तिपदवाच्यत्वम्+अस्तु+इति
तत्पदवाच्यत्वादिति	=>	तत्पदवाच्यत्वात्+इति
नन्वजनयति	=>	ननु+अजनयति
वस्तुजनिजनकत्वं व्याहतमित्यत	=>	वस्तुजनिजनकत्वम्+ व्याहतम्+इति+अतः+
व्याहतमित्यत आह----जनकत्वस्येति	=>	व्याहतम्+इति+अतः+ आह----जनकत्वस्य+इति
आह----जनकत्वस्येति	=>	आह----जनकत्वस्य+इति
चाजनयतीत्येतत्पदं फलानुपहितपरमिति	=>	च+आजनयति+इति+एतत्पदम्+ फलान्+उपहितपरम्+इति
फलानुपहितपरमिति	=>	फलान्+उपहितपरम्+इति
प्रथमपक्ष इति	=>	प्रथमपक्षः+ इति
पुरुषार्थत्वादिति	=>	पुरुषार्थत्वात्+इति
तथापीति	=>	तथापि+इति
संस्काराजनकत्वं किं	=>	संस्काराजनकत्वम्+ किम्+
किं फलानुपहितत्वम्,	=>	किम्+ फलान्+उपहितत्वम्,
फलानुपहितत्वम्,	=>	फलान्+उपहितत्वम्,
नाद्यः	=>	न+आद्यः
चरमदुःखानुभवस्यापि	=>	चरमदुःखानुभवस्य+अपि
तन्नाशसंभवादित्याह---तस्येति	=>	तन्नाशसंभवात्+इति+आह---तस्य+इति
तत्त्वज्ञानवासनापि	=>	तत्त्वज्ञानवासना+अपि
आवश्यकत्वात्काल एवैतन्नाशकोऽस्त्वित्याशयेनाह---कालाद्वेति	=>	आवश्यकत्वात्+काले+ एव+एतत्+नाशकः+अस्ति+इति+आशयेन+आह---कालात्+वा+इति
एवैतन्नाशकोऽस्त्वित्याशयेनाह---कालाद्वेति	=>	एव+एतत्+नाशकः+अस्ति+इति+आशयेन+आह---कालात्+वा+इति
द्वितीयं दूषयति--स्वरूपयोग्यतेति	=>	द्वितीयम्+ दूषयति—स्वरूपयोग्यता+इति
दूषयति--स्वरूपयोग्यतेति	=>	दूषयति—स्वरूपयोग्यता+इति
सुतरामिति	=>	सुतराम्+इति
चरमदुःखानुभवस्यापि	=>	चरमदुःखानुभवस्य+अपि
संस्कारजननस्वरूपयोग्यत्वादिति	=>	संस्कारजननस्वरूपयोग्यत्वात्+इति
गौणप्रयोजनसाधनत्वमिष्टमेवेत्यत आह---स्वत	=>	गौणप्रयोजनसाधनत्वम्+इष्टम्+एव+इति+अतः+ आह---स्वतः+
आह---स्वत इति	=>	आह---स्वतः+ इति
दुःखानुत्पादस्यैव	=>	दुःखानुत्पादस्य+एव
प्रयोजनत्वादिति	=>	प्रयोजनत्वात्+इति
मूलं व्याचष्टे---प्रयोजनत्वादिति	=>	मूलम्+ व्याचष्टे---प्रयोजनत्वात्+इति
व्याचष्टे---प्रयोजनत्वादिति	=>	व्याचष्टे---प्रयोजनत्वात्+इति
[प्रयोजनत्वादितीति]	=>	[प्रयोजनत्वात्+इति+इति]
किमायातमित्यत आह---तथा	=>	किम्+आयातम्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
नन्वन्यथासिद्धसाधारणमेतत्साध्यत्वम्,	=>	ननु+अन्यथासिद्धसाधारणम्+एतत्साध्यत्वम्,
अत आह---एतच्चेति	=>	अतः+ आह---एतत्+च+इति
आह---एतच्चेति	=>	आह---एतत्+च+इति
क्षेमसाधारणसाध्यत्वं दर्शितमिति	=>	क्षेमसाधारणसाध्यत्वम्+ दर्शितम्+इति
दर्शितमिति	=>	दर्शितम्+इति
चेति	=>	च+इति
क्वचिदिति	=>	क्वचित्+इति
कल्पनायां च	=>	कल्पनायाम्+ च
मानाभावादिति	=>	मानाभावात्+इति
दुःखप्रागभावासत्त्वेऽपि	=>	दुःखप्रागभावासत्त्वे+अपि
पापं न	=>	पापम्+ न
दुःखसाधनमिति	=>	दुःखसाधनम्+इति
अत आह---फलोपहितेति	=>	अतः+ आह---फलोपहितेति
तत्सत्त्व इति	=>	तत्सत्त्वे+ इति
दुःखप्रागभावसत्त्व इत्यर्थः	=>	दुःखप्रागभावसत्त्वे+ इत्यर्थः
दुःखप्रागभावजनकत्वमाक्षिपति---नन्विति	=>	दुःखप्रागभावजनकत्वम्+आक्षिपति---ननु+इति
किं काशीमरणपूर्वकालीनं	=>	किम्+ काशीमरणपूर्वकालीनं
पापमासाद्य	=>	पापम्+आसाद्य
प्रतियोगिनं जनयति	=>	प्रतियोगिनम्+ जनयति
तदुत्तरकालीनम्	=>	तत्+उत्तरकालीनम्
नाद्यः,	=>	न+आद्यः,
नाशादित्याह---काशीमृतस्येति	=>	नाशात्+इति+आह---काशीमृतस्य+इति
द्वितीयं दूषयति---न	=>	द्वितीयम्+ दूषयति---न
वेति	=>	वा+इति
ज्ञानवतोऽपि	=>	ज्ञानवतः+अपि
पापं भविष्यतीत्यत	=>	पापम्+ भविष्यति+इति+अतः+
भविष्यतीत्यत आह---दोषाभावेनेति	=>	भविष्यति+इति+अतः+ आह---दोषाभावेन+इति
आह---दोषाभावेनेति	=>	आह---दोषाभावेन+इति
प्रवृत्त्यनुपपत्तिरित्यत आह---फलसन्देहेति	=>	प्रवृत्त्यनुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---फलसन्देहेति
प्रायश्चित्तवैफल्यमिष्टमेवेत्याह----कापीति	=>	प्रायश्चित्तवैफल्यम्+इष्टम्+एव+इति+आह----का+अपि+इति
दुःखप्रागभावोऽप्यधिकारिविशेषणमित्याशयेनाह---सतीति	=>	दुःखप्रागभावः+अपि+अधिकारिविशेषणम्+इति+आशयेन+आह---सति+इति
नाप्यङ्गत्वम्,	=>	न+अपि+अङ्गत्वम्,
अनुपकारकत्वाच्चेत्याशयेनाह---तच्चिन्त्यमिति	=>	अनुपकारकत्वात्+च+इति+आशयेन+आह---तत्+चिन्त्यम्+इति
वयं त्विति	=>	वयम्+ तु+इति
त्विति	=>	तु+इति
दुःखप्रागभावो नेत्यत्र	=>	दुःखप्रागभावः+ न+इत्यत्र
नेत्यत्र	=>	न+इत्यत्र
प्रमाणमाह---काशीमरणस्येति	=>	प्रमाणम्+आह---काशीमरणस्य+इति
सकलपापक्षयहेतुत्वश्रुतेरिति	=>	सकलपापक्षयहेतुत्वश्रुतेः+इति
कथं तर्हि	=>	कथम्+ तर्हि
प्रायश्चित्तप्रवृत्तिरित्यत्राह----प्रवृत्तिश्चेति	=>	प्रायश्चित्तप्रवृत्तिः+इत्यत्र+आह----प्रवृत्तिः+च+इति
विपर्ययमुक्त्वा	=>	विपर्ययम्+उक्त्वा
उभयकोट्युपस्थितावाह---तत्सन्देहाद्वेति	=>	उभयकोट्युपस्थितौ+आह---तत्सन्देहात्+वा+इति
पापध्वंसस्यैव	=>	पापध्वंसस्य+एव
प्रायश्चित्तसाध्यत्वं बोध्यते,	=>	प्रायश्चित्तसाध्यत्वम्+ बोध्यते,
दुःखध्वंसप्रागभावस्येति	=>	दुःखध्वंसप्रागभावस्य+इति
नोक्तदोष इत्याह---यत्कामेति	=>	न+उक्तदोषः+ इति+आह---यत्कामेति
इत्याह---यत्कामेति	=>	इति+आह---यत्कामेति
पापध्वंसकाम एवाधिकारी	=>	पापध्वंसकामः+ एव+अधिकारी
एवाधिकारी	=>	एव+अधिकारी
इष्टापत्तिमाह---अत एवेति	=>	इष्टापत्तिः+आह---अतः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
एवकारव्यावर्त्यमाह---न	=>	एवकारव्यावर्त्यम्+आह---न
त्विति	=>	तु+इति
एवमिति	=>	एवम्+इति
फलत्व इत्यर्थः	=>	फलत्वे+ इत्यर्थः
मुख्यप्रयोजनपरत्वं वक्तुं	=>	मुख्यप्रयोजनपरत्वम्+ वक्तुम्+
वक्तुं दर्शयति	=>	वक्तुम्+ दर्शयति
तथापीति	=>	तथापि+इति
गौणफलत्वेऽपीत्यर्थः	=>	गौणफलत्वे+अपि+इत्यर्थः
कथं तर्हि	=>	कथम्+ तर्हि
कामनेति	=>	कामना+इति
शङ्कामिष्टसाधनतोपपादनेन	=>	शङ्काम्+इष्टसाधनता+उपपादनेन
निरस्यति----तत्फलं चेति	=>	निरस्यति----तत्फलम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
गङ्गेशसंमतिमाह---तदिदमिति	=>	गङ्गेशसंमतिम्+आह---तत्+इदम्+इति
नैमित्तककर्मान्तर्भावमाशङ्क्य	=>	नैमित्तककर्मान्तर्भावम्+आशङ्क्य
'तस्मादेनसः	=>	'तस्मात्+एनसः
पूतो भवति'	=>	पूतः+ भवति'
पापध्वंसफलकत्वश्रवणादिति	=>	पापध्वंसफलकत्वश्रवणात्+इति
शब्दखण्डस्थवाक्यस्यार्थः	=>	शब्दखण्डस्थवाक्यस्य+अर्थः
संचितकर्मनिवर्तकत्वेऽपि	=>	संचितकर्मनिवर्तकत्वे+अपि
काशीमृतानामप्यस्त्येवेत्यरुचेराह----अस्तु	=>	काशीमृतानाम्+अपि+अस्ति+एव+इति+अरुचेः+आह----अस्तु
वेति	=>	वा+इति
तत्सत्त्वमिति	=>	तत्सत्त्वम्+इति
दुःखप्रागभावसत्त्वमित्यर्थः	=>	दुःखप्रागभावसत्त्वम्+इत्यर्थः
पापान्तरमिति	=>	पापान्तरम्+इति
संचितव्यतिरिक्तं कर्मान्तरमित्यर्थः	=>	संचितव्यतिरिक्तम्+ कर्मान्तरम्+इत्यर्थः
कर्मान्तरमित्यर्थः	=>	कर्मान्तरम्+इत्यर्थः
अन्यथेत्यापाततः	=>	अन्यथा+इति+आपाततः
वस्तुतो दुःखप्रागभावसत्त्व	=>	वस्तुतः+ दुःखप्रागभावसत्त्वः+
दुःखप्रागभावसत्त्व एव	=>	दुःखप्रागभावसत्त्वः+ एव
दुःखप्रागभावस्यैव	=>	दुःखप्रागभावस्य+एव
फलत्वं स्यात्	=>	फलत्वम्+ स्यात्
अव्यभिचारादित्यत आह---एवं	=>	अव्यभिचारात्+इति+अतः+ आह---एवम्+
आह---एवं प्रवृत्तिरिति	=>	आह---एवम्+ प्रवृत्तिः+इति
प्रवृत्तिरिति	=>	प्रवृत्तिः+इति
'तस्मादेनसः'	=>	'तस्मात्+एनसः'
पापध्वंस एव	=>	पापध्वंसः+ एव
फलमिति	=>	फलम्+इति
काशीमृतानां सद्य	=>	काशीमृतानाम्+ सद्यः+
सद्य एव	=>	सद्यः+ एव
४.विदेहकैवल्यमङ्गीकृत्य	=>	४.विदेहकैवल्यम्+अङ्गीकृत्य
दुःखप्रागभावसत्त्वं कैश्चिदङ्गीकृतम्	=>	दुःखप्रागभावसत्त्वम्+ कैश्चित्+अङ्गीकृतम्
कैश्चिदङ्गीकृतम्	=>	कैश्चित्+अङ्गीकृतम्
तद्दूषयति---यत्त्विति	=>	तद्दूषयति---यत्+तु+इति
दुःखोत्पत्तिं वारयति---प्रागभावस्य	=>	दुःखोत्पत्तिम्+ वारयति---प्रागभावस्य
चेति	=>	च+इति
दुःखप्रागभावासमानकालीनत्वघटितलक्षणं ५.तत्राव्याप्तं	=>	दुःखप्रागभावासमानकालीनत्वघटितलक्षणम्+ ५.तत्र+अव्याप्तम्+
५.तत्राव्याप्तं स्यादित्यत	=>	५.तत्र+अव्याप्तम्+ स्यात्+इति+अतः+
स्यादित्यत आह--तद्गर्भमेवेति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह—तद्गर्भम्+एव+इति
आह--तद्गर्भमेवेति	=>	आह—तद्गर्भम्+एव+इति
स्वसमवेतदुःखजनकप्रागभावासमानकालीनत्वं तदर्थ	=>	स्वसमवेतदुःखजनकप्रागभावासमानकालीनत्वम्+ तदर्थः+
तदर्थ इत्यर्थः	=>	तदर्थः+ इत्यर्थः
उक्तरीत्येति	=>	उक्तरीत्या+इति
पापध्वंसफलजनकत्वेनेत्यर्थः	=>	पापध्वंसफलजनकत्वेन+इत्यर्थः
दुःखजनकदुःखप्रागभावस्यैव	=>	दुःखजनकदुःखप्रागभावस्य+एव
तद्विरोधित्वादिति	=>	तद्विरोधित्वात्+इति
किं कार्योत्पत्तिर्मानम्	=>	किम्+ कार्योत्पत्तिः+मानम्
कार्योत्पत्तिर्मानम्	=>	कार्योत्पत्तिः+मानम्
उतान्यत्	=>	उत+अन्यत्
नान्त्य इत्याह--तादृशेति	=>	न+अन्त्यः+ इति+आह--तादृशेति
इत्याह--तादृशेति	=>	इति+आह--तादृशेति
नाद्य इत्याह---प्रतियोगीति	=>	न+आद्यः+ इति+आह---प्रतियोगीति
इत्याह---प्रतियोगीति	=>	इति+आह---प्रतियोगीति
F.N.४.वैदेह-क	=>	F.N.४.वैदेहः+-क
अफलशङ्कानुपपत्तिरित्यत आह---स्वत	=>	अफलशङ्कानुपपत्तिः+इति+अतः+ आह---स्वतः+
आह---स्वत इति	=>	आह---स्वतः+ इति
दुःखानुत्पादोऽसिद्ध इत्यत	=>	दुःखानुत्पादः+असिद्धः+ इति+अतः+
इत्यत आह---तावत्कालीनेति	=>	इति+अतः+ आह---तावत्कालीनेति
चीर्णं कृतं	=>	चीर्णम्+ कृतम्+
कृतं प्रायश्चित्तं	=>	कृतम्+ प्रायश्चित्तम्+
प्रायश्चित्तं येन	=>	प्रायश्चित्तम्+ येन
स तथा	=>	सः+ तथा
तस्मिन्नित्यर्थः	=>	तस्मिन्+इत्यर्थः
प्रागभावपदं दुःखप्रागभावपरम्	=>	प्रागभावपदम्+ दुःखप्रागभावपरम्
मुक्तिरूपत्वाभावेऽपि	=>	मुक्तिरूपत्वाभावे+अपि
मुक्तित्वंं स्यादित्यत	=>	मुक्तित्वम्+ स्यात्+इति+अतः+
स्यादित्यत आह---विशिष्टमिति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह---विशिष्टम्+इति
आह---विशिष्टमिति	=>	आह---विशिष्टम्+इति
स्यातामित्यत आह---तदुभयसंबन्धस्येति	=>	स्याताम्+इति+अतः+ आह---तत्+उभयसंबन्धस्य+इति
आह---तदुभयसंबन्धस्येति	=>	आह---तत्+उभयसंबन्धस्य+इति
तावदिति	=>	तावत्+इति
तावद्दुःखमयसंसारबीज'	=>	तावत्+दुःखमयसंसारबीजः+'
इत्यादिनेत्यर्थः	=>	इत्यादिना+इत्यर्थः
दृष्टान्तासंंगतिमाशङ्क्य	=>	दृष्टान्तासंगतिम्+आशङ्क्य
विवक्षितसाम्यं दर्शयति---पद्मत्वेति	=>	विवक्षितसाम्यम्+ दर्शयति---पद्मत्वेति
तथोक्तेति	=>	तथ+उक्तेति
मुक्तपदप्रयोग इत्यर्थः	=>	मुक्तपदप्रयोगः+ इत्यर्थः
मुक्तित्वमतश्शब्दार्थ इति	=>	मुक्तित्वम्+अतः+शब्दार्थः+ इति
भ्रान्तिं वारयति---प्रतियोगिजनकेति	=>	भ्रान्तिम्+ वारयति---प्रतियोगिजनकेति
हेतुद्वयपरत्वं दूषयति----यत्त्विति	=>	हेतुद्वयपरत्वम्+ दूषयति----यत्+तु+इति
दूषयति----यत्त्विति	=>	दूषयति----यत्+तु+इति
बाधकमाह---तन्नाश्यत्वमिति	=>	बाधकम्+आह---तत्+नाश्यत्वम्+इति
पापध्वंसस्यैव	=>	पापध्वंसस्य+एव
(कथं)	=>	(कथम्+)
तत्साध्यत्वमित्यत आह----तत्प्रयोज्येति	=>	तत्साध्यत्वम्+इति+अतः+ आह----तत्प्रयोज्येति
तथापीति	=>	तथापि+इति
मोक्षशास्त्रस्याप्रवर्तकत्वलक्षणमप्रामाण्यं स्यादित्यर्थः	=>	मोक्षशास्त्रस्य+अप्रवर्तकत्वलक्षणम्+अप्रामाण्यम्+ स्यात्+इत्यर्थः
स्यादित्यर्थः	=>	स्यात्+इत्यर्थः
किं विवेकिनां	=>	किम्+ विवेकिनाम्+
विवेकिनां प्रवृत्तिः,	=>	विवेकिनाम्+ प्रवृत्तिः,
उताविवेकिनाम्?	=>	उत+अविवेकिनाम्?
नाद्य	=>	न+अद्य
इत्याह---तथा	=>	इति+आह---तथा
चेति	=>	च+इति
अन्त्यं दूषयति---कस्यचिदिति	=>	अन्त्यम्+ दूषयति---कस्यचित्+इति
दूषयति---कस्यचिदिति	=>	दूषयति---कस्यचित्+इति
शास्त्रमधिकारिणं प्रवर्तयति,	=>	शास्त्रमधिकारिणम्+ प्रवर्तयति,
बाधमाह---अन्यथेति	=>	बाधम्+आह---अन्यथा+इति
ज्योतिष्टोमादिशास्त्रमप्यप्रमाणं स्यादिति	=>	ज्योतिष्टोमादिशास्त्रम्+अपि+अप्रमाणम्+ स्यात्+इति
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
जन्यज्ञानाभावादिति	=>	जन्यज्ञानाभावात्+इति
यदवगतं सत्	=>	यत्+अवगतम्+ सत्
स्ववृत्तितयेष्यते	=>	स्ववृत्तितया+इष्यते
प्रयोजनत्वादिति	=>	प्रयोजनत्वात्+इति
नन्ववक्तमानस्य	=>	ननु+अवक्तमानस्य
कथं प्रत्यक्षविषयतेत्यत	=>	कथम्+ प्रत्यक्षविषयता+इति+अतः+
प्रत्यक्षविषयतेत्यत आह---योगजेति	=>	प्रत्यक्षविषयता+इति+अतः+ आह---योगजेति
कथमशेषविशेषगुणध्वंसरूपमुक्तिलक्षणमित्यत आह----पूर्वोक्तस्येति	=>	कथम्+अशेषविशेषगुणध्वंसरूपमुक्तिलक्षणम्+इति+अतः+ आह----पूर्वोक्तस्य+इति
आह----पूर्वोक्तस्येति	=>	आह----पूर्वोक्तस्य+इति
व्यभिचारादिति	=>	व्यभिचारात्+इति
तत्संदेहादित्यर्थः	=>	तत्संदेहात्+इत्यर्थः
एतच्च	=>	एतत्+च
अप्रतिबन्धकत्वादिति	=>	अप्रतिबन्धकत्वात्+इति
अतीतकिंचित्स्वाश्रयासमानकालीनत्वमिदानीमुत्पन्नस्य	=>	अतीतकिंचित्स्वाश्रयासमानकालीनत्वम्+इदानीम्+उत्पन्नस्य
दुःखध्वंसस्यापीत्यत आह---स्वाश्रयत्वेति	=>	दुःखध्वंसस्य+अपि+इति+अतः+ आह---स्वाश्रयत्वेति
दोषतादवस्थ्यमिति	=>	दोषतादवस्थ्यम्+इति
कार्यमात्रवृत्तित्वं संततित्वम्,	=>	कार्यमात्रवृत्तित्वम्+ संततित्वम्,
तच्च	=>	तत्+च
ध्वंसत्वेऽपीति	=>	ध्वंसत्वे+अपि+इति
अतस्तथैव	=>	अतः+तथैव
निष्कृष्टमर्थमाह---तथा	=>	निष्कृष्टम्+अर्थम्+आह---तथा
चेति	=>	च+इति
कार्यपदं संपातायातम्	=>	कार्यपदम्+ संपातायातम्
पक्षेतरत्वादेरुपाधित्वसंभवादिति	=>	पक्षेतरत्वादेः+उपाधित्वसंभवात्+इति
य एतौ	=>	यः+ एतौ
रात्रीरुपयन्ति	=>	रात्रीः+उपयन्ति
रात्रीरुपेयुरित्येवार्थवादिकफलनिष्पत्त्युदाहरणं मीमांसकैरुक्तम्,	=>	रात्रीः+उपेयुः+इति+एव+अर्थवादिकफलनिष्पत्त्युदाहरणम्+ मीमांसकैः+उक्तम्,
मीमांसकैरुक्तम्,	=>	मीमांसकैः+उक्तम्,
तुल्यन्यायत्वादुदाहरणान्तरमाह---यथेति	=>	तुल्यन्यायत्वात्+उदाहरणान्तरम्+आह---यथा+इति
तदाप्यात्मनामशरीरत्वादिति	=>	तदा+अपि+आत्मनामशरीरत्वात्+इति
इत्यस्वरसोद्भावनम्	=>	इति+अस्वरसोद्भावनम्
आगमविधेरनित्यत्वेन	=>	आगमविधेः+अनित्यत्वेन
नुमभावेऽपि	=>	नुमभावे+अपि
अत एव	=>	अतः+ एव
स्वपरावृत्तेर्दुःखमात्रस्येत्युक्तमिति	=>	स्वपरावृत्तेः+दुःखमात्रस्य+इति+उक्तम्+इति
नित्यवत्प्राप्तावपि	=>	नित्यवत्प्राप्तौ+अपि
हानिरित्यत आह---एकसत्त्वेऽपीति	=>	हानिः+इति+अतः+ आह---एकसत्त्वे+अपि+इति
आह---एकसत्त्वेऽपीति	=>	आह---एकसत्त्वे+अपि+इति
अस्येति	=>	अस्य+इति
अतश्शब्दस्येत्यर्थः	=>	अतः+शब्दस्य+इत्यर्थः
स्यादित्यत आह----दुःखत्वेति	=>	स्यात्+इति+अतः+ आह----दुःखत्वेति
आत्मानो मुक्तिं	=>	आत्मानः+ मुक्तिम्+
मुक्तिं प्रत्ययोग्याः	=>	मुक्तिम्+ प्रत्ययोग्याः
नित्यं संसारिणः	=>	नित्यम्+ संसारिणः
सर्वमुक्तिरिति	=>	सर्वमुक्तिः+इति
लीलावतीकारमतं दूषयतीत्याह---लीलावतीति	=>	लीलावतीकारमतम्+ दूषयति+इति+आह---लीलावती+इति
दूषयतीत्याह---लीलावतीति	=>	दूषयति+इति+आह---लीलावती+इति
वेदान्तिमतभ्रमं निरस्यति---भट्टेति	=>	वेदान्तिमतभ्रमम्+ निरस्यति---भट्टेति
अभिव्यक्तिविशेषणत्वभ्रान्तिं वारयति---नित्यस्येति	=>	अभिव्यक्तिविशेषणत्वभ्रान्तिम्+ वारयति---नित्यस्य+इति
वारयति---नित्यस्येति	=>	वारयति---नित्यस्य+इति
प्रकृतासंगतिं वारयति---दृष्टान्तार्थमिति	=>	प्रकृतासंगतिम्+ वारयति---दृष्टान्तार्थम्+इति
वारयति---दृष्टान्तार्थमिति	=>	वारयति---दृष्टान्तार्थम्+इति
अस्यैवेति	=>	अस्य+एव+इति
दृष्टान्तस्येत्यर्थः	=>	दृष्टान्तस्य+इत्यर्थः
बाधकाभावस्यातः	=>	बाधकाभावस्य+अतः
शब्दार्थत्वं वारयति---सुखमात्रस्येति	=>	शब्दार्थत्वम्+ वारयति---सुखमात्रस्य+इति
वारयति---सुखमात्रस्येति	=>	वारयति---सुखमात्रस्य+इति
उपजनाद्यसिद्धिं निरस्यति---इदानीमिति	=>	उपजनाद्यसिद्धिम्+ निरस्यति---इदानीम्+इति
निरस्यति---इदानीमिति	=>	निरस्यति---इदानीम्+इति
नष्टं सुखमित्यनुभव	=>	नष्टम्+ सुखम्+इति+अनुभवः+
सुखमित्यनुभव आदिशब्दार्थः	=>	सुखम्+इति+अनुभवः+ आदिशब्दार्थः
सुखत्वमेवोक्तप्रत्यक्षविषयः,	=>	सुखत्वम्+एव+उक्तप्रत्यक्षविषयः,
तद्भेद इत्यत	=>	तद्भेदः+ इति+अतः+
इत्यत आह---अभेद	=>	इति+अतः+ आह---अभेदः+
आह---अभेद इति	=>	आह---अभेदः+ इति
भेदव्याप्यधर्मप्रत्यक्ष इत्यर्थः	=>	भेदव्याप्यधर्मप्रत्यक्षः+ इत्यर्थः
भेदनिश्चयस्याभेदज्ञानविरोधित्वादभेदबोधनादेवेत्ययुक्तमित्यत आह---बाधस्येति	=>	भेदनिश्चयस्य+अभेदज्ञानविरोधित्वात्+अभेदबोधनात्+एव+इति+अयुक्तम्+इति+अतः+ आह---बाधस्य+इति
आह---बाधस्येति	=>	आह---बाधस्य+इति
भेदनिश्चयो वैषयिकानन्दगोचरतया	=>	भेदनिश्चयः+ वैषयिकानन्दगोचरतया
नालौकिकानन्दाभेदविरोधीति	=>	न+अलौकिकानन्दाभेदविरोधी+इति
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
भिन्नविषयत्वादेव	=>	भिन्नविषयत्वात्+एव
प्रतिबन्धकत्वमिति	=>	प्रतिबन्धकत्वम्+इति
वक्तव्यमिति	=>	वक्तव्यम्+इति
सुखं नष्टमिति	=>	सुखम्+ नष्टम्+इति
नष्टमिति	=>	नष्टम्+इति
सुखं नित्यमित्यवान्तरवाक्यार्थबोधोऽसंभवीत्यत	=>	सुखम्+ नित्यम्+इति+अवान्तरवाक्यार्थबोधः+असंभवीति+अतः+
नित्यमित्यवान्तरवाक्यार्थबोधोऽसंभवीत्यत आह---उक्तरीत्येति	=>	नित्यम्+इति+अवान्तरवाक्यार्थबोधः+असंभवीति+अतः+ आह---उक्तरीत्या+इति
आह---उक्तरीत्येति	=>	आह---उक्तरीत्या+इति
नष्टं सुखमिति	=>	नष्टम्+ सुखम्+इति
सुखमिति	=>	सुखम्+इति
भिन्नविषयत्वेनाप्रतिबन्धकत्वान्न	=>	भिन्नविषयत्वेन+अप्रतिबन्धकत्वात्+न
दोष इति	=>	दोषः+ इति
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
नित्यपुंलिङ्गत्वादिति	=>	नित्यपुंलिङ्गत्वात्+इति
यद्यपीति	=>	यद्यपि+इति
तत्साधनत्वेनाविद्यानिवृत्तेः	=>	तत्साधनत्वेन+अविद्यानिवृत्तेः
तदर्थितयेति	=>	तदर्थितया+इति
दुःखाभावार्थितयेत्यर्थः	=>	दुःखाभावार्थितया+इत्यर्थः
एतच्चोपलक्षणम्	=>	एतत्+च+उपलक्षणम्
तस्या मिथ्यात्वे	=>	तस्याः+ मिथ्यात्वे
संसारदशायामपि	=>	संसारदशायाम्+अपि
मिथ्याज्ञानाद्व्यतिरिक्ताविद्यायां मानाभावश्चेत्यपि	=>	मिथ्याज्ञानात्+व्यतिरिक्ताविद्यायाम्+ मानाभावः+चेत्+अपि
मानाभावश्चेत्यपि	=>	मानाभावः+चेत्+अपि
विभुत्वात्संयोगाभावः	=>	विभुत्वात्+संयोगाभावः
नित्यत्वाल्लयाभावः	=>	नित्यत्वात्+लयाभावः
जीवलयाभिधानमसंगतमित्यत आह---तथा	=>	जीवलयाभिधानम्+असंगतम्+इति+अतः+ आह---तथा
चेति	=>	च+इति
औपचारिको जीवलयव्यपदेश	=>	औपचारिकः+ जीवलयव्यपदेशः+
जीवलयव्यपदेश इत्यर्थः	=>	जीवलयव्यपदेशः+ इत्यर्थः
अहिकण्टकनाशवदुद्देश्यतां निराकरोति---[अहीति]	=>	अहिकण्टकनाशवत्+उद्देश्यताम्+ निराकरोति---[अहीति]
जीवन्मुक्तेरुद्देश्यतया	=>	जीवन्मुक्तेः+उद्देश्यतया
कथं [अ]	=>	कथम्+ [अ]
पुरुषार्थत्वापादनमित्यत आह---परममुक्तेरिति	=>	पुरुषार्थत्वापादनम्+इति+अतः+ आह---परममुक्तेः+इति
आह---परममुक्तेरिति	=>	आह---परममुक्तेः+इति
प्रसङ्गादिति	=>	प्रसङ्गात्+इति
तदधिकारिणो बुद्धिस्थत्वादिति	=>	तदधिकारिणः+ बुद्धिस्थत्वात्+इति
बुद्धिस्थत्वादिति	=>	बुद्धिस्थत्वात्+इति
नाधिकारचिन्ता	=>	न+अधिकारचिन्ता
तत्साधनश्रवणादावियमधिकारचिन्तेति	=>	तत्साधनश्रवणादौ+इयम्+अधिकारचिन्ता+इति
"त्रयो धर्मस्कन्धा"	=>	"त्रयः+ धर्मस्कन्धा"
इत्युपक्रम्य	=>	इति+उपक्रम्य
"ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति"	=>	"ब्रह्मसंस्थः+अमृतत्वम्+इति"
स्मृतिवाक्यमापातत उदाहरति---ब्रह्मचारीति	=>	स्मृतिवाक्यम्+आपाततः+ उदाहरति---ब्रह्मचारीति
आनन्तर्यप्रतियोगित्वं ब्रह्मचर्यादेरप्यस्तीत्यत	=>	आनन्तर्यप्रतियोगित्वम्+ ब्रह्मचर्यादेः+अपि+अस्ति+इति+अतः+
ब्रह्मचर्यादेरप्यस्तीत्यत आह---अव्यवहितेति	=>	ब्रह्मचर्यादेः+अपि+अस्ति+इति+अतः+ आह---अव्यवहितेति
आसत्तिलक्षणस्यानन्तर्यस्य	=>	आसत्तिलक्षणस्य+आनन्तर्यस्य
दुर्बलत्वादिति	=>	दुर्बलत्वात्+इति
एतदेवेति	=>	एतत्+एव+इति
तत्त्वज्ञानमेवेत्यर्थः	=>	तत्त्वज्ञानम्+एव+इत्यर्थः
एवं स्थित	=>	एवम्+ स्थितः+
स्थित इति	=>	स्थितः+ इति
सतीत्यर्थः	=>	सति+इत्यर्थः
श्रुत्यन्तरोपलक्षणार्थेत्याह---इत्यादीति	=>	श्रुत्यन्तरोपलक्षणार्थेति+आह---इत्यादि+इति
न्यायशास्त्रजन्यपदार्थबोधस्योपयोग इत्याह---इतरेति	=>	न्यायशास्त्रजन्यपदार्थबोधस्य+उपयोगः+ इत्याह---इतरेति
सिद्धान्तिग्रन्थत्वशङ्कां वारयति--ज्ञानेति।	=>	सिद्धान्तिग्रन्थत्वशङ्काम्+ वारयति--ज्ञानेति।
समुच्चयमाह--ज्ञानेति।	=>	समुच्चयम्+आह--ज्ञानेति।
उत्तरो ग्रन्थः	=>	उत्तरः+ ग्रन्थः
त्रिवेदनारायण 	=>	त्रिवेदनारायणः+