Book Name 		:  मञ्जूषा
Author			:  श्री कृष्णभट्ट
Project Name		: Development of Tagged Corpora for Sanskrit (DTCS) CIIL Project
Center			: DEPARTMENT OF SANSKRIT STUDIES, SCHOOL OF HUMANITIES, UNIVERSITY OF HYDERABAD
Typed by			: लक्ष्मी नारायण
Proofcheck by		: शिवरामकृष्णा और श्रीमहालक्ष्मी
Sandhi Split by		: शिवानन्द शुक्ल


मञ्जूषेति	=>	मञ्जूषा+इति
कृष्णभट्टो मुदे	=>	कृष्णभट्टः+ मुदे
सङ्‌केतोऽभिधारुपवृत्तिग्राहक इति	=>	सङ्‌केतः+अभिधारुपवृत्तिग्राहकः+ इति
मीमांसकमतं ;	=>	मीमांसकमतम्+ ;
शक्तिविशेष इति	=>	शक्तिविशेषः+ इति
वैयाकरणमतं ;	=>	वैयाकरणमतम्+ ;
तदुभयं कटाक्षयन्नाह	=>	तदुभयम्+ कटाक्षयन्+आह
कटाक्षयन्नाह	=>	कटाक्षयन्+आह
सङ्‌केत इति	=>	सङ्‌केतः+ इति
तीरं गङ्गापदार्थसम्बन्धि	=>	तीरम्+ गङ्गापदार्थसम्बन्धि
गङ्गापदार्थ इति	=>	गङ्गापदार्थः+ इति
ज्ञानेऽपि	=>	ज्ञाने+अपि
गङ्गायां घोष	=>	गङ्गायाम्+ घोषः+
घोष इत्यादितः	=>	घोषः+ इत्यादितः
नोपपत्तिरतो लक्षणाऽतिरिक्तवृत्तिः	=>	न+उपपत्तिः+अतः+ लक्षणाऽतिरिक्तवृत्तिः
स्वीकार्येत्यभिप्रायवानाह	=>	स्वीकार्येत्यभिप्रायवान्+आह
चेति	=>	च+इति
अर्थ इति	=>	अर्थः+ इति
एवं -	=>	एवम्+ -
पृथग्वृत्तित्वमयुक्तं तयोर्लक्षणायामन्तर्भावसम्भवादिति	=>	पृथक्+वृत्तित्वम्+अयुक्तम्+ तयोः+लक्षणायाम्+अन्तर्भावसम्भवात्+इति
तयोर्लक्षणायामन्तर्भावसम्भवादिति	=>	तयोः+लक्षणायाम्+अन्तर्भावसम्भवात्+इति
घटोऽस्तीत्यादावाकाशो घटपदार्थ	=>	घटः+अस्ति+इत्यादौ+आकाशः+ घटपदार्थः+
घटपदार्थ इत्यपि	=>	घटपदार्थः+ इत्यपि
समवायेनाकाशोपस्थितिसम्भवाद्	=>	समवायेन+आकाशोपस्थितिसम्भवाद्
तादृशव्यवहार इति	=>	तादृशव्यवहारः+ इति
कथं सम्बन्धान्तरेण	=>	कथम्+ सम्बन्धान्तरेण
स विषय	=>	सः+ विषयः+
विषय इति	=>	विषयः+ इति
वाच्यं,	=>	वाच्यम्+,
सत्याकाशो न	=>	सती+आकाशः+ न
घटपदार्थ इति	=>	घटपदार्थः+ इति
व्यवहारो न	=>	व्यवहारः+ न
स्यादित्यतोऽर्थव्यवहारविषयं निर्धारयति	=>	स्यात्+इत्यतः+अर्थव्यवहारविषयम्+ निर्धारयति
वृत्त्येति	=>	वृत्त्या+इति
एतच्च	=>	एतत्+च
समवायादिनाऽऽकाशआद्युपस्थितिर्न	=>	समवायादिनाऽऽकाशाद्युपस्थितिः+न
शाब्दबोधकारणं लक्षणाऽनधीनत्वादिति	=>	शाब्दबोधकारणम्+ लक्षणाऽनधीनत्वात्+इति
लक्षणाऽनधीनत्वादिति	=>	लक्षणाऽनधीनत्वात्+इति
तामादायार्थव्यवहारवारणाय	=>	ताम्+आदाय+अर्थव्यवहारवारणाय
ज्ञानजन्यत्वं प्रतिपत्तौ	=>	ज्ञानजन्यत्वम्+ प्रतिपत्तौ
प्रत्युक्तत्वं विषयतायां	=>	प्रत्युक्तत्वम्+ विषयतायाम्+
विषयतायां वाऽन्वयि	=>	विषयतायाम्+ वा+अन्वयि
वाऽन्वयि	=>	वा+अन्वयि
लक्ष्यस्यार्थत्वव्यवहारानुरोधेन	=>	लक्ष्यस्य+अर्थत्वव्यवहारानुरोधेन
शक्त्येति	=>	शक्त्या+इति
नोक्तम्	=>	न+उक्तम्
तीरं न	=>	तीरम्+ न
गङ्गापदार्थ इति	=>	गङ्गापदार्थः+ इति
व्यवहारो न	=>	व्यवहारः+ न
स्यादतः	=>	स्यात्+अतः
सर्वदाऽसत्त्वेऽपि	=>	सर्वदा+असत्त्वे+अपि
व्यवहारानुपपत्तिरस्त्येवेति	=>	व्यवहारानुपपत्तिः+अस्ति+एव+इति
तादृशप्रतिपत्तेर्लक्षणाऽधीनार्थव्यवहारे	=>	तादृशप्रतिपत्तेः+लक्षणाऽधीनार्थव्यवहारे
तदभावदशायां दर्शितव्यवहारोपपत्तेः	=>	तदभावदशायाम्+ दर्शितव्यवहारोपपत्तेः
वस्तुतस्तु	=>	वस्तुतः+तु
तीरं न	=>	तीरम्+ न
गङ्गापदार्थ इति	=>	गङ्गापदार्थः+ इति
गङ्गापदशक्त्यभाव एव	=>	गङ्गापदशक्त्यभावः+ एव
तथाऽपीदानीं तीरं	=>	तथाऽपि+इदानीम्+ तीरम्+
तीरं न	=>	तीरम्+ न
गङ्गापदार्थ इति	=>	गङ्गापदार्थः+ इति
व्याप्यवृत्तितयेदानीमित्यस्यानन्वयाद्	=>	व्याप्यवृत्तितया+इदानीम्+इत्यस्य+अनन्वयाद्
एवं च	=>	एवम्+ च
गङ्गाप्रतिपत्त्यसत्त्वदशायां गङ्गेदानीं	=>	गङ्गाप्रतिपत्त्यसत्त्वदशायाम्+ गङ्गा+इदानीम्+
गङ्गेदानीं न	=>	गङ्गा+इदानीम्+ न
गङ्गापदार्थ इत्यपीष्यत	=>	गङ्गापदार्थः+ इत्यपि+इष्यत
इत्यपीष्यत	=>	इत्यपि+इष्यत
वाच्यत्वं मुख्यार्थत्वं,	=>	वाच्यत्वम्+ मुख्यार्थत्वम्+,
मुख्यार्थत्वं,	=>	मुख्यार्थत्वम्+,
लक्षणानिर्वाहकतात्पर्यत्त्वं लक्ष्यत्वम्,	=>	लक्षणानिर्वाहकतात्पर्यत्त्वम्+ लक्ष्यत्वम्,
तात्पर्यवन्न	=>	तात्पर्यवत्+न
वृत्तित्वमिति	=>	वृत्तित्वम्+इति
मतं निराचिकीर्षुः	=>	मतम्+ निराचिकीर्षुः
सङ्‌केतं विभजते-तत्रेति	=>	सङ्‌केतम्+ विभजते-तत्र+इति
विभजते-तत्रेति	=>	विभजते-तत्र+इति
पारिभाषिकमिति	=>	पारिभाषिकम्+इति
अर्थस्तु	=>	अर्थः+तु
परिभाष्यो वा	=>	परिभाष्यः+ वा
परिभाषां व्युत्पाद्य	=>	परिभाषाम्+ व्युत्पाद्य
शक्तिं निरूपयति	=>	शक्तिम्+ निरूपयति
स एवेत्येवकारो	=>	सः+ एव+इत्येवकारः+
एवेत्येवकारो लक्ष्यपरिभाषितयोर्व्यवच्छेदार्थः	=>	एव+इत्येवकारः+ लक्ष्यपरिभाषितयोः+व्यवच्छेदार्थः
लक्ष्यपरिभाषितयोर्व्यवच्छेदार्थः	=>	लक्ष्यपरिभाषितयोः+व्यवच्छेदार्थः
वाच्यत्वव्यवहारापत्तिरर्थस्य	=>	वाच्यत्वव्यवहारापत्तिः+अर्थस्य
वाचकत्वव्यवहारापत्तिरतो वाच्यादिव्यवहारं	=>	वाचकत्वव्यवहारापत्तिः+अतः+ वाच्यादिव्यवहारम्+
वाच्यादिव्यवहारं विषयं	=>	वाच्यादिव्यवहारम्+ विषयम्+
विषयं निर्धारयति-वाच्येत्यादि	=>	विषयम्+ निर्धारयति-वाच्येत्यादि
घटकत्वं धात्वर्थान्वयि	=>	घटकत्वम्+ धात्वर्थान्वयि
चेश्वरेच्छीया	=>	च+ईश्वरेच्छीया
सैव	=>	सा+एव
वाच्यादिपदघटकवाचादिधात्वर्थ इत्यर्थः	=>	वाच्यादिपदघटकवाचादिधात्वर्थः+ इत्यर्थः
कर्तृत्वमिति	=>	कर्तृत्वम्+इति
तिङमभिप्रेत्यः	=>	तिङम्+अभिप्रेत्यः
पदमिति	=>	पदम्+इति
धात्वर्थीभूतेति	=>	धात्वर्थीभूता+इति
फलस्यैवात्मनेपदाद्यर्थत्वात्	=>	फलस्य+एव+आत्मनेपदाद्यर्थत्वात्
बोधपदं सम्पातायातम्	=>	बोधपदम्+ सम्पातायातम्
पातित्वंतदाश्रयजनकत्वे	=>	पातित्वम्+तदाश्रयजनकत्वे
विशेषणताऽऽपन्नबोधनिष्ठत्वं निरूपकत्वं	=>	विशेषणताऽऽपन्नबोधनिष्ठत्वम्+ निरूपकत्वम्+
निरूपकत्वं वा	=>	निरूपकत्वम्+ वा
तादृशप्रकारताऽऽश्रयरूपं कर्म	=>	तादृशप्रकारताऽऽश्रयरूपम्+ कर्म
द्रष्टव्यं,	=>	द्रष्टव्यम्+,
पदनिष्टेच्छीयविशेष्यतानिरूपितजनकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपकविषयितासम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताऽऽश्रयो गौरिति	=>	पदनिष्टेच्छीयविशेष्यतानिरूपितजनकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपकविषयितासम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताऽऽश्रयः+ गौः+इति
गौरिति	=>	गौः+इति
वैपरीत्यमिति	=>	वैपरीत्यम्+इति
ईश्वरेच्छाया बोध्यत्वेन	=>	ईश्वरेच्छायाः+ बोध्यत्वेन
सैव	=>	सा+एव
तदाश्रयत्वं च	=>	तदाश्रयत्वम्+ च
कर्मत्वं कर्मप्रत्ययेन	=>	कर्मत्वम्+ कर्मप्रत्ययेन
जन्यत्वं तृतीयाऽर्थः	=>	जन्यत्वम्+ तृतीयाऽर्थः
गौरुच्यत	=>	गौः+उच्यत
पदनिरूपितजन्यत्वाश्रयबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितेच्छीयविषयताऽऽश्रयो गौरिति	=>	पदनिरूपितजन्यत्वाश्रयबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितेच्छीयविषयताऽऽश्रयः+ गौः+इति
गौरिति	=>	गौः+इति
पदं गां	=>	पदम्+ गाम्+
गां वक्तीत्यादौ	=>	गाम्+ वक्ति+इत्यादौ
वक्तीत्यादौ	=>	वक्ति+इत्यादौ
निरूक्तधात्वर्थेस्य	=>	निरूक्तधात्वर्थे+अस्य
परम्परयाऽऽश्रयत्वरूपं कर्तृत्वमाख्यातादिना	=>	परम्परया+आश्रयत्वरूपम्+ कर्तृत्वम्+आख्यातादिना
कर्तृत्वमाख्यातादिना	=>	कर्तृत्वम्+आख्यातादिना
तच्च	=>	तत्+च
वृत्तित्वं द्वितीयार्थः	=>	वृत्तित्वम्+ द्वितीयार्थः
गोनिष्ठभगवदिच्छीयतादृशविषयतानिरूपकशाब्दबोधविषयत्वं प्रकारताऽन्तर्गतशाब्दबोधप्रकारतानिरूपकजन्यत्वप्रकारतानिरूपकनिरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताऽऽश्रयः	=>	गोनिष्ठभगवदिच्छीयतादृशविषयतानिरूपकशाब्दबोधविषयत्वम्+ प्रकारताऽन्तर्गतशाब्दबोधप्रकारतानिरूपकजन्यत्वप्रकारतानिरूपकनिरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताऽऽश्रयः
पदमिति	=>	पदम्+इति
वाचकत्वइष्टापतिरित्यत आह-साधुत्वं	=>	वाचकत्वइष्टापतिः+इत्यतः+ आह-साधुत्वम्+
आह-साधुत्वं चेति	=>	आह-साधुत्वम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
साधूनेव	=>	साधून्+एव
नासाधूनिति	=>	न+असाधून्+इति
निषेधानुपपत्तिरिति	=>	निषेधानुपपत्तिः+इति
एवमिति	=>	एवम्+इति
तादृशेच्छयेति	=>	तादृशेच्छया+इति
तत्तदर्थविषयकबोधजनकत्वप्रकारकत्वावच्छिन्नेच्छावृत्तिजनकताकभगवदुच्चारणजन्यत्वमर्थः	=>	तत्तदर्थविषयकबोधजनकत्वप्रकारकत्वावच्छिन्नेच्छावृत्तिजनकताकभगवदुच्चारणजन्यत्वम्+अर्थः
गगर्याद्यपभ्रंशगङ्गापदोच्चारणजनकताऽनधच्छेदकत्वान्न	=>	गगर्याद्यपभ्रंशगङ्गापदोच्चारणजनकताऽनवच्छेदकत्वात्+न
दोष इति	=>	दोषः+ इति
तत्तत्पदोच्चारणजनकताऽवच्छेदकीभूतजनकत्वप्रकारतानिरूपितबोधप्रकारतानिरूपिताविषयतासम्बन्धावच्छिन्नप्रकारत्वं तत्तत्पदवाच्यत्वं	=>	तत्तत्पदोच्चारणजनकताऽवच्छेदकीभूतजनकत्वप्रकारतानिरूपितबोधप्रकारतानिरूपिताविषयतासम्बन्धावच्छिन्नप्रकारत्वम्+ तत्तत्पदवाच्यत्वम्+
तत्तत्पदवाच्यत्वं फलितम्	=>	तत्तत्पदवाच्यत्वम्+ फलितम्
तादृशेच्छयोच्चरितजातीयत्वं तादृशेच्छात्वेन	=>	तादृशेच्छयोच्चरितजातीयत्वम्+ तादृशेच्छात्वेन
तदधीनानुपूर्व्याश्रयत्वं लाक्षणिकानुपूर्व्या	=>	तदधीनानुपूर्व्याश्रयत्वम्+ लाक्षणिकानुपूर्व्या
तत्वेनेच्छाऽधीनत्वमुपेयत	=>	तत्वेन+इच्छाऽधीनत्वम्+उपेयत
इत्यत आह-सादीति	=>	इत्यतः+ आह-सादीति
त्वन्यबोधकत्त्वप्रकारकेच्छात्वावच्छिन्नाप्रयोज्यतद्बोधकत्वप्रकारकेच्छाप्रयोज्यानुपूर्व्या	=>	तु+अन्यबोधकत्त्वप्रकारकेच्छात्वावच्छिन्नाप्रयोज्यतद्बोधकत्वप्रकारकेच्छाप्रयोज्यानुपूर्व्या
सत्त्वेनाव्याप्तेः,	=>	सत्त्वेन+अव्याप्तेः,
अन्यथाऽतिव्याप्तेः	=>	अन्यथा+अतिव्याप्तेः
द्वादशेऽन्हीति	=>	द्वादशे+अन्हीति
अथास्यां नामकरणविधायकश्रुतौ	=>	अथ+अस्याम्+ नामकरणविधायकश्रुतौ
मानाभावो,	=>	मानाभावः+,
ह्येषा	=>	हि+एषा
एवं च	=>	एवम्+ च
एवावाचकत्वं नान्यनाम्र	=>	एव+अवाचकत्वम्+ न+अन्यनाम्र
नान्यनाम्र	=>	न+अन्यनाम्र
नोपपद्यत	=>	न+उपपद्यत
पदविशेषसङ्‌केतविषयकं द्वादशेऽहनीत्यादिवाक्यं,	=>	पदविशेषसङ्‌केतविषयकम्+ द्वादशे+अहनि+इत्यादिवाक्यम्+,
द्वादशेऽहनीत्यादिवाक्यं,	=>	द्वादशे+अहनि+इत्यादिवाक्यम्+,
पदविशेषबोद्धव्यत्वविशिष्टपुत्रविषयकसङ्‌केतस्येष्टसाधनत्वबोधकं,	=>	पदविशेषबोद्धव्यत्वविशिष्टपुत्रविषयकसङ्‌केतस्य+इष्टसाधनत्वबोधकम्+,
तादृशवाक्यार्थविषयकं वेदवक्तुर्भगवतो	=>	तादृशवाक्यार्थविषयकम्+ वेदवक्तुः+भगवतः+
वेदवक्तुर्भगवतो ज्ञानमिव	=>	वेदवक्तुः+भगवतः+ ज्ञानम्+इव
ज्ञानमिव	=>	ज्ञानम्+इव
तादृशवाक्यार्थवुबोधयिषाऽपि	=>	तादृशवाक्यार्थवुबोधयिषा+अपि
हेतुरन्यथा	=>	हेतुः+अन्यथा
वाक्यार्थमप्यवगाहत	=>	वाक्यार्थम्+अपि+अवगाहत
पदविशेषंबोद्धव्यत्वविशिष्टपुत्रविषयकत्वेन	=>	पदविशेषम्+बोद्धव्यत्वविशिष्टपुत्रविषयकत्वेन
पदविशेषबोद्धव्यत्वविशिष्टपुत्रविषयकत्वमपि	=>	पदविशेषबोद्धव्यत्वविशिष्टपुत्रविषयकत्वम्+अपि
सिद्धं,	=>	सिद्धम्+,
चैत्रादिपदबोद्धव्यत्वप्रकारतानिरूपितेश्वरेच्छाविशेष्यतायाश्चैत्रादौ	=>	चैत्रादिपदबोद्धव्यत्वप्रकारतानिरूपितेश्वरेच्छाविशेष्यतायाः+चैत्रादौ
पितृसङ्‌केतितस्यादौ	=>	पितृसङ्‌केतितस्य+आदौ
पुरुषविशेषवाचकत्वं सिध्यति,	=>	पुरुषविशेषवाचकत्वम्+ सिध्यति,
चैवमपि	=>	च+एवम्+अपि
कथं प्रवृत्तिनिमित्तत्वं	=>	कथम्+ प्रवृत्तिनिमित्तत्वम्+
प्रवृत्तिनिमित्तत्वं यद्विशिष्टे	=>	प्रवृत्तिनिमित्तत्वम्+ यद्विशिष्टे
यत्पदबोध्यत्वमीश्वरसङ्‌केतेनावगाह्यते	=>	यत्पदबोध्यत्वम्+ईश्वरसङ्‌केतेन+अवगाह्यते
तस्यैव	=>	तस्य+एव
दर्शितेच्छायां च	=>	दर्शितेच्छायाम्+ च
पुत्रत्वविशिष्टस्यैव	=>	पुत्रत्वविशिष्टस्य+एव
भानं न	=>	भानम्+ न
जातिविशेषाणामिति	=>	जातिविशेषाणाम्+इति
वाच्यं,	=>	वाच्यम्+,
पुत्रसाधारणधर्मं पुरस्कृत्यैव	=>	पुत्रसाधारणधर्मम्+ पुरस्कृत्य+एव
पुरस्कृत्यैव	=>	पुरस्कृत्य+एव
पुत्रविषयकसङ्‌केतस्यैव	=>	पुत्रविषयकसङ्‌केतस्य+एव
वाक्यार्थविषयिण्यां भगवदिच्छायां	=>	वाक्यार्थविषयिण्याम्+ भगवदिच्छायाम्+
भगवदिच्छायां 	=>	भगवदिच्छायाम्+ 
पुत्रसाधारणधर्मत्वोपलक्षितजातिविशेषाणां बोद्धव्यत्वविशेष्यताऽऽपन्नधर्मिणि	=>	पुत्रसाधारणधर्मत्वोपलक्षितजातिविशेषाणाम्+ बोद्धव्यत्वविशेष्यताऽऽपन्नधर्मिणि
एवमानुपूर्वीविशेषाणां वाचकताऽवच्छेदकत्वमप्युपलक्षणीभूतेन	=>	एवम्+आनुपूर्वीविशेषाणाम्+ वाचकताऽवच्छेदकत्वम्+अपि+उपलक्षणीभूतेन
वाचकताऽवच्छेदकत्वमप्युपलक्षणीभूतेन	=>	वाचकताऽवच्छेदकत्वम्+अपि+उपलक्षणीभूतेन
केन	=>	केनचित्+धर्मेण
चिद्धर्मेणानानुपूर्वीविशेषाणामपि	=>	न+आनुपूर्वीविशेषाणाम्+अपि
तदिच्छयाऽवगाहनस्योपगन्तव्यत्वाद्,	=>	तदिच्छया+अवगाहनस्य+उपगन्तव्यत्वाद्,
तद्विषयवस्तुनस्तत्तत्पदबोध्यतया	=>	तद्विषयवस्तुनः+तत्तत्पदबोध्यतया
भगवदिच्छाविषयत्वमप्रामाणिकमिति	=>	भगवदिच्छाविषयत्वमप्रामाणिकम्+इति
पदमवाचकमेव,	=>	पदम्+अवाचकम्+एव,
पदबोध्यत्वं जातिविशेषवांश्चैत्रादिपदबोद्धव्यो	=>	पदबोध्यत्वम्+ जातिविशेषवान्+चैत्रादिपदबोद्धव्यः+
जातिविशेषवांश्चैत्रादिपदबोद्धव्यो भवत्विति	=>	जातिविशेषवान्+चैत्रादिपदबोद्धव्यः+ भवतु+इति
भवत्विति	=>	भवतु+इति
सङ्‌केतबोधविषयकभगवदिच्छायां भासते	=>	सङ्‌केतबोधविषयकभगवदिच्छायाम्+ भासते
स्यामित्यादौ	=>	स्याम्+इत्यादौ
सुखत्वादिवदुद्देश्यव्यवहारनियामकावच्छेदकतारूपतद्विषयताभासनमेव	=>	सुखत्वादिवत्+उद्देश्यव्यवहारनियामकावच्छेदकतारूपतद्विषयताभासनम्+एव
तत्तत्पदबोध्यतायास्तत्तदर्थांशे	=>	तत्तत्पदबोध्यतायाः+तत्तदर्थांशे
भगवदिच्छाप्रकारतामात्रं तत्तदर्थस्य	=>	भगवदिच्छाप्रकारतामात्रम्+ तत्तदर्थस्य
तत्तत्पदवाच्यतानियामकं,	=>	तत्तत्पदवाच्यतानियामकम्+,
तूद्देश्यव्यवहारप्रयोजकविषयतैवेत्यदोषः	=>	तु+उद्देश्यव्यवहारप्रयोजकविषयता+एव+इत्यदोषः
दूषणान्तरमाह-एवमिति	=>	दूषणान्तरम्+आह-एवम्+इति
तादृशेच्छाप्रयोज्योच्चारणजन्यवेदतात्पर्यविषयपदान्यतरत्वं वाचकत्वमित्यनुशयादाहेति	=>	तादृशेच्छाप्रयोज्योच्चारणजन्यवेदतात्पर्यविषयपदान्यतरत्वम्+ वाचकत्वम्+इत्यनुशयात्+आह+इति
वाचकत्वमित्यनुशयादाहेति	=>	वाचकत्वम्+इत्यनुशयात्+आह+इति
नावतारणम्	=>	न+अवतारणम्
अपभ्रंशादेर्वाचकत्वापत्तेरिदानीमुद्धरणीयत्वातद्	=>	अपभ्रंशादेः+वाचकत्वापत्तेः+इदानीम्+उद्धरणीयत्वात्
वेदान्तर्गतापभ्रंशानां हेलय	=>	वेदान्तर्गतापभ्रंशानाम्+ हेलय
इत्यादीनां सत्त्वाच्च	=>	इत्यादीनाम्+ सत्त्वात्+च
सत्त्वाच्च	=>	सत्त्वात्+च
विशेष्योपादानाद्वाच्यदिव्यवहारईश्वरीयत्वस्योपलक्षणत्वं सूचितम्	=>	विशेष्योपादानात्+वाच्यदिव्यवहारईश्वरीयत्वस्य+उपलक्षणत्वम्+ सूचितम्
सिद्धान्तसिद्धमाधुनिकसङ्‌केतस्य	=>	सिद्धान्तसिद्धम्+आधुनिकसङ्‌केतस्य
वृत्तित्वमीश्वरीयत्वत्यागबीजत्वेन	=>	वृत्तित्वम्+ईश्वरीयत्वत्यागबीजत्वेन
दर्शयति-एवं चेति	=>	दर्शयति-एवम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
चाधुनिकसङ्‌केतस्थले	=>	च+आधुनिकसङ्‌केतस्थले
शक्तिभ्रम एव	=>	शक्तिभ्रमः+ एव
शाब्दबोधोपयोगीति	=>	शाब्दबोधोपयोगी+इति
मानाभाव इति	=>	मानाभावः+ इति
वाच्यं,	=>	वाच्यम्+,
निर्वहतीति	=>	निर्वहती+इति
सङ्‌केतज्ञानत्वेनैव	=>	सङ्‌केतज्ञानत्वेन+एव
हेतुत्वादिति	=>	हेतुत्वात्+इति
प्रसङ्गतस्तात्पर्यस्य	=>	प्रसङ्गतः+तात्पर्यस्य
वृत्तित्त्वं निराचिकीर्षुः	=>	वृत्तित्त्वम्+ निराचिकीर्षुः
तथात्वं शङ्‌कते-न-चेति	=>	तथात्वम्+ शङ्‌कते-न-च+इति
शङ्‌कते-न-चेति	=>	शङ्‌कते-न-च+इति
प्रतिबन्दीं निरस्यति-यत-इति	=>	प्रतिबन्दीम्+ निरस्यति-यत-इति
पदज्ञानं करणं,	=>	पदज्ञानम्+ करणम्+,
करणं,	=>	करणम्+,
वृत्तिग्रहाधीनपदार्थस्मृतिर्व्यापारः,	=>	वृत्तिग्रहाधीनपदार्थस्मृतिः+व्यापारः,
फलं,	=>	फलम्+,
पदज्ञानं सम्बन्धिज्ञानविधया	=>	पदज्ञानम्+ सम्बन्धिज्ञानविधया
कारणं सम्बन्धश्च	=>	कारणम्+ सम्बन्धः+च
सम्बन्धश्च	=>	सम्बन्धः+च
वृत्तिस्तदंश उद्बुद्धसंस्कारस्मरणं	=>	वृत्तिः+तदंशः+ उद्बुद्धसंस्कारस्मरणम्+
उद्बुद्धसंस्कारस्मरणं वा	=>	उद्बुद्धसंस्कारस्मरणम्+ वा
सम्बन्धिज्ञानमेव	=>	सम्बन्धिज्ञानम्+एव
यथामतमुपादेयम्	=>	यथामतम्+उपादेयम्
प्रकरणादिनेति	=>	प्रकरणादिना+इति
घटपदजन्यत्वेनेच्छाविषयतायां प्रतीतिनिष्ठायां	=>	घटपदजन्यत्वेन+इच्छाविषयतायाम्+ प्रतीतिनिष्ठायाम्+
प्रतीतिनिष्ठायां विषयतयाऽवच्छेदकः	=>	प्रतीतिनिष्ठायाम्+ विषयतया+अवच्छेदकः
विषयतयाऽवच्छेदकः	=>	विषयतया+अवच्छेदकः
वक्तृबुद्धिविषयत्वादिति,	=>	वक्तृबुद्धिविषयत्वात्+इति,
मुख्यार्थवाधादिनेति	=>	मुख्यार्थवाधादिना+इति
तीरं गङ्गापदनिष्ठजनकताकत्वेनेच्छाविषयताऽवच्छेदकं	=>	तीरम्+ गङ्गापदनिष्ठजनकताकत्वेन+इच्छाविषयताऽवच्छेदकम्+
गङ्गापदनिष्ठजनकताकत्वेनेच्छाविषयताऽवच्छेदकं गङ्गापदसमभिव्याहृतार्थघोषान्वयिप्रवाहकत्वाद्,	=>	गङ्गापदनिष्ठजनकताकत्वेन+इच्छाविषयताऽवच्छेदकम्+ गङ्गापदसमभिव्याहृतार्थघोषान्वयिप्रवाहकत्वाद्,
तत्तत्पदशक्यार्थकं तत्तत्पदजन्यत्वेनेच्छाविषयताऽवच्छेदकमितिव्याप्तेः	=>	तत्तत्पदशक्यार्थकम्+ तत्तत्पदजन्यत्वेनेच्छाविषयताऽवच्छेदकम्+इतिव्याप्तेः
तत्तत्पदजन्यत्वेनेच्छाविषयताऽवच्छेदकमितिव्याप्तेः	=>	तत्तत्पदजन्यत्वेनेच्छाविषयताऽवच्छेदकम्+इतिव्याप्तेः
प्रमाणान्तरेणोपस्थितिव्यतिरेकनिश्चयस्थले	=>	प्रमाणान्तरेण+उपस्थितिव्यतिरेकनिश्चयस्थले
तत्कल्पनाऽसंभवाच्चेति	=>	तत्कल्पनाऽसंभवात्+च+इति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
कथं वृत्तित्वं	=>	कथम्+ वृत्तित्वम्+
वृत्तित्वं तादृशसङ्‌केतिततत्पदज्ञानेऽप्यनायत्याऽर्थविशेषे	=>	वृत्तित्वम्+ तादृशसङ्‌केतिततत्पदज्ञाने+अपि+अनायत्या+अर्थविशेषे
तादृशसङ्‌केतिततत्पदज्ञानेऽप्यनायत्याऽर्थविशेषे	=>	तादृशसङ्‌केतिततत्पदज्ञाने+अपि+अनायत्या+अर्थविशेषे
तात्पर्यज्ञानस्यैवार्थोपस्थापकत्वोपगमात्तात्पर्यस्य	=>	तात्पर्यज्ञानस्य+एव+अर्थोपस्थापकत्वोपगमात्तात्पर्यस्य
वृत्तिताया आवश्यकत्वादिति	=>	वृत्तितायाः+ आवश्यकत्वात्+इति
आवश्यकत्वादिति	=>	आवश्यकत्वात्+इति
शङ्‌कामुद्धरति	=>	शङ्‌काम्+उद्धरति
आधुनिकेति	=>	आधुनिका+इति
सम्बन्धविशिष्टज्ञानत्वेनैव	=>	सम्बन्धविशिष्टज्ञानत्वेन+एव
स्मारकत्वमित्यभिप्रायेण	=>	स्मारकत्वम्+इत्यभिप्रायेण
दूषयति-एवमिति	=>	दूषयति-एवम्+इति
ईश्वरानङ्गीकर्तृमते	=>	ईश्वरान्+अङ्गीकर्तृमते
शाब्दबोधानुपपत्तिमुद्धरतां मतं	=>	शाब्दबोधानुपपत्तिम्+उद्धरताम्+ मतम्+
मतं दूषयति	=>	मतम्+ दूषयति
एतेनेति	=>	एतेन+इति
मानाभावादित्यर्थः	=>	मानाभावात्+इत्यर्थः
ईश्वरानङ्गीकर्तृमीमांसकानां तदसंभवशङ्‌कामीश्वरानिवेशेन	=>	ईश्वरानङ्गीकर्तृमीमांसकानाम्+ तदसंभवशङ्‌काम्+ईश्वरानिवेशेन
तदसंभवशङ्‌कामीश्वरानिवेशेन	=>	तदसंभवशङ्‌काम्+ईश्वरानिवेशेन
परिहरति-तच्चेति	=>	परिहरति-तत्+च+इति
मीमांसकानामिति	=>	मीमांसकानाम्+इति
गुरूणामीश्वरसङ्‌केतः	=>	गुरूणाम्+ईश्वरसङ्‌केतः
ईश्वरत्वं नित्यज्ञानादिमत्त्वं,	=>	ईश्वरत्वम्+ नित्यज्ञानादिमत्त्वम्+,
नित्यज्ञानादिमत्त्वं,	=>	नित्यज्ञानादिमत्त्वम्+,
ज्ञानासम्भवोऽन्यथाख्यात्यनङ्गीकारादिति	=>	ज्ञानासम्भवः+अन्यथाख्यात्यनङ्गीकारात्+इति
वाच्यं,	=>	वाच्यम्+,
परम्परायां मुख्यपदार्थस्यैव	=>	परम्परायाम्+ मुख्यपदार्थस्य+एव
मुख्यपदार्थस्यैव	=>	मुख्यपदार्थस्य+एव
सप्रतियोगिकत्वमित्यतस्यन्निराकरोति-यत्त्विति-विपरीत इति	=>	सप्रतियोगिकत्वम्+इत्यतस्यन्निराकरोति-यत्त्विति-विपरीतः+ इति
स्वविषयकशाब्दबोधजनकत्वप्रकारकेच्छाविषयत्वमित्यर्थः	=>	स्वविषयकशाब्दबोधजनकत्वप्रकारकेच्छाविषयत्वम्+इत्यर्थः
अन्यथेति	=>	अन्यथा+इति
अर्थवत्प्रातिपदिकमितिव्यवहारात्	=>	अर्थवत्प्रातिपदिकम्+इतिव्यवहारात्
सम्बन्धत्वेनेत्यादिः	=>	सम्बन्धत्वेन+इत्यादिः
सङ्‌केतात्मकत्वात्तद्विषयतयोः	=>	सङ्‌केतात्मकत्वात्+तद्विषयतयोः
इष्टापत्तिरित्यतोऽस्मदादिज्ञानं संगृह्याह-समानेति	=>	इष्टापत्तिः+इत्यतः+अस्मदादिज्ञानम्+ संगृह्य+आह-समानेति
संगृह्याह-समानेति	=>	संगृह्य+आह-समानेति
यस्त्विति	=>	यः+तु+इति
मतविशेष इत्यग्रिमेणान्वयः	=>	मतविशेषः+ इत्यग्रिमेणान्वयः
वाचकताप्रसङ्गं निरस्यति-लाक्षणिकमिति	=>	वाचकताप्रसङ्गम्+ निरस्यति-लाक्षणिकम्+इति
निरस्यति-लाक्षणिकमिति	=>	निरस्यति-लाक्षणिकम्+इति
मानाभावादिति	=>	मानाभावात्+इति
मितिमातृपदयोस्तमित्यादिविषयकत्वेन	=>	मितिमातृपदयोः+तम्+इत्यादिविषयकत्वेन
कार्यताया अर्वाच्छिन्नतया	=>	कार्यतायाः+ अर्वाच्छिन्नतया
वाचकत्वइष्टापत्तिरिति	=>	वाचकत्वइष्टापत्तिः+इति
कार्यान्वितेति	=>	कार्यान्विता+इति
कार्यतावद्घटः	=>	कार्यतावत्+घटः
तस्यैव	=>	तस्य+एव
ततो बोध	=>	ततः+ बोधः+
बोध इति	=>	बोधः+ इति
कार्यताभानस्यावश्यकतया	=>	कार्यताभानस्य+आवश्यकतया
कार्यतावाचकत्वापत्तिरित्यर्थः	=>	कार्यतावाचकत्वापत्तिः+इत्यर्थः
साक्षादिति	=>	साक्षात्+इति
क्रियायां कार्यताऽन्वयः	=>	क्रियायाम्+ कार्यताऽन्वयः
साक्षदन्यत्र	=>	साक्षत्+अन्यत्र
घटादिविषयतानिरूपितकार्यताविषयताया अवच्छेदकत्वेन	=>	घटादिविषयतानिरूपितकार्यताविषयतायाः+ अवच्छेदकत्वेन
निरूपितत्वाविशेषणतयाऽवच्छेदकीभूतकार्यत्वविषयतामादाय	=>	निरूपितत्वाविशेषणतयाऽवच्छेदकीभूतकार्यत्वविषयताम्+आदाय
कार्यतावाचकत्वभयंनैव	=>	कार्यतावाचकत्वभयम्+नैव
कार्यताविषयताया जन्यतावच्छेदकत्वस्वीकारात्	=>	कार्यताविषयतायाः+ जन्यतावच्छेदकत्वस्वीकारात्
पदानां तद्धर्मावच्छिन्नबाचकता,	=>	पदानाम्+ तद्धर्मावच्छिन्नवाचकता,
कार्यत्वत्वविषयताया निरवच्छिन्नत्वाद्	=>	कार्यत्वत्वविषयतायाः+ निरवच्छिन्नत्वाद्
चैवमपि	=>	च+एवम्+अपि
घटादिविषयतानिरूपितसांसर्गिकविषयतानिरूपितकार्यत्वविषयताया इव	=>	घटादिविषयतानिरूपितसांसर्गिकविषयतानिरूपितकार्यत्वविषयतायाः+ इव
घटविषयतानिरूपितकार्यताविषयतानिरूपितसांसर्गिकविषयताया अप्यवच्छेदकत्वात्	=>	घटविषयतानिरूपितकार्यताविषयतानिरूपितसांसर्गिकविषयतायाः+ अपि+अवच्छेदकत्वात्
अप्यवच्छेदकत्वात्	=>	अपि+अवच्छेदकत्वात्
पदानां संसर्गवाचकत्वं	=>	पदानाम्+ संसर्गवाचकत्वम्+
संसर्गवाचकत्वं दुर्वारमिति	=>	संसर्गवाचकत्वम्+ दुर्वारम्+इति
दुर्वारमिति	=>	दुर्वारम्+इति
वाच्यं,	=>	वाच्यम्+,
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
कार्यताबोधौपयिकसामर्थ्यसत्त्वेऽपि	=>	कार्यताबोधौपयिकसामर्थ्यसत्त्वे+अपि
कार्यताविषयतानिरूपितकार्यताविषयतायास्तत्कार्यताऽवच्छेदकत्वात्,	=>	कार्यताविषयतानिरूपितकार्यताविषयतायाः+तत्कार्यताऽवच्छेदकत्वात्,
नायं दोषः	=>	नायम्+ दोषः
कार्यताविषयतायां निरूपितत्वविशेषताऽनापन्नत्वाक्षतेरिति	=>	कार्यताविषयतायाम्+ निरूपितत्वविशेषताऽनापन्नत्वाक्षतेः+इति
निरूपितत्वविशेषताऽनापन्नत्वाक्षतेरिति	=>	निरूपितत्वविशेषताऽनापन्नत्वाक्षतेः+इति
लौकिकलिङादेस्त्वन्यैव	=>	लौकिकलिङादेः+तु+अन्या+एव
कार्यतायां शक्तिः	=>	कार्यतायाम्+ शक्तिः
अवच्छेदकतापर्याप्तिप्रवेशाच्च	=>	अवच्छेदकतापर्याप्तिप्रवेशात्+च
घटादीनां कार्यतावाचकत्वप्रसङ्गः,	=>	घटादीनाम्+ कार्यतावाचकत्वप्रसङ्गः,
कार्यत्वविशिष्टविषयकत्वावच्छिन्नजनकतागर्भेति	=>	कार्यत्वविशिष्टविषयकत्वावच्छिन्नजनकतागर्भा+इति
गौरवादाह-अस्तु	=>	गौरवात्+आह-अस्तु
वेति	=>	वा+इति
यत्प्रकारकज्ञानं जनकताऽवच्छेदकीभूतशक्तिमत्	=>	यत्प्रकारकज्ञानम्+ जनकताऽवच्छेदकीभूतशक्तिमत्
तद्वत्त्वं वाचकत्वमित्यर्थः	=>	तद्वत्त्वम्+ वाचकत्वम्+इत्यर्थः
वाचकत्वमित्यर्थः	=>	वाचकत्वम्+इत्यर्थः
लाक्षणिकस्याननुभावकत्वं प्रथमतो	=>	लाक्षणिकस्य+अननुभावकत्वम्+ प्रथमतः+
प्रथमतो दूषयति-तन्मत	=>	प्रथमतः+ दूषयति-तन्मत
दुर्वारत्वात्तत्रापीति	=>	दुर्वारत्वात्+तत्र+अपि+इति
गङ्गायां घोष	=>	गङ्गायाम्+ घोषः+
घोष इत्यादौ	=>	घोषः+ इत्यादौ
तीरवृत्तिर्घोष इति	=>	तीरवृत्तिः+घोषः+ इति
बोधादिति	=>	बोधात्+इति
कथं तर्हि	=>	कथम्+ तर्हि
शाब्दोऽनुभव इत्यत	=>	शाब्दः+अनुभवः+ इत्यतः+
इत्यत आह-तैरिति	=>	इत्यतः+ आह-तैः+इति
आह-तैरिति	=>	आह-तैः+इति
वाक्यार्थेति	=>	वाक्यार्था+इति
गङ्गायां घोष	=>	गङ्गायाम्+ घोषः+
घोष इत्यादौ	=>	घोषः+ इत्यादौ
वाक्यार्थघटकमर्थान्तरं घोषादि	=>	वाक्यार्थघटकमर्थान्तरम्+ घोषादि
तद्वाचकं घोषादिपदं	=>	तद्वाचकम्+ घोषादिपदम्+
घोषादिपदं तत्	=>	घोषादिपदम्+ तत्
स्वार्थस्येव	=>	स्वार्थस्य+इव
तीरादेरप्यनुभावकमित्यर्थः	=>	तीरादेः+अपि+अनुभावकम्+इत्यर्थः
शक्यार्थान्तरविषयताच्छाब्दबोधवारणायोपेयं,	=>	शक्यार्थान्तरविषयतात्+शाब्दबोधवारणाय+उपेयम्+,
तथाविधस्वलक्ष्यार्थविषयताशालिशाब्दबोधं प्रति,	=>	तथाविधस्वलक्ष्यार्थविषयताशालिशाब्दबोधम्+ प्रति,
तदनुपगमेऽप्यक्षतेः,	=>	तदनुपगमे+अपि+अक्षतेः,
शक्यत्वस्यानिवेशेन	=>	शक्यत्वस्य+अनिवेशेन
लक्ष्यशक्यार्थान्यतरविषयतालाभादिति	=>	लक्ष्यशक्यार्थान्यतरविषयतालाभात्+इति
घोषादिपदानां तीरादिवाचकत्ववारणसम्भवादाह-लाक्षणिकस्येति	=>	घोषादिपदानाम्+ तीरादिवाचकत्ववारणसम्भवात्+आह-लाक्षणिकस्य+इति
तीरादिवाचकत्ववारणसम्भवादाह-लाक्षणिकस्येति	=>	तीरादिवाचकत्ववारणसम्भवात्+आह-लाक्षणिकस्य+इति
विभक्तेरेव	=>	विभक्तेः+एव
नीलादिति	=>	नीलात्+इति
हेतुर्बोध्यः	=>	हेतुः+बोध्यः
लक्ष्यार्थस्याननुभवमालम्ब्य	=>	लक्ष्यार्थस्य+अननुभवम्+आलम्ब्य
शङ्‌कते-अथेति	=>	शङ्‌कते-अथ+इति
प्रवेश इति	=>	प्रवेशः+ इति
लाक्षणिकस्यानुभावकत्वे	=>	लाक्षणिकस्य+अनुभावकत्वे
शक्त्यभावरूपबाधकं गङ्गापदघोषपदयोस्तीरादिवाचकत्वापतिश्चोद्धृता	=>	शक्त्यभावरूपबाधकम्+ गङ्गापदघोषपदयोः+तीरादिवाचकत्वापतिः+च+उद्धृता
गङ्गापदघोषपदयोस्तीरादिवाचकत्वापतिश्चोद्धृता	=>	गङ्गापदघोषपदयोः+तीरादिवाचकत्वापतिः+च+उद्धृता
त्विति	=>	तु+इति
एतच्च	=>	एतत्+च
घोषो गङ्गायां	=>	घोषः+ गङ्गायाम्+
गङ्गायां भवेदित्यादिसंशयनिवृत्तिः	=>	गङ्गायाम्+ भवेत्+इत्यादिसंशयनिवृत्तिः
भवेदित्यादिसंशयनिवृत्तिः	=>	भवेत्+इत्यादिसंशयनिवृत्तिः
तीरप्रकारतायां न्यायमते	=>	तीरप्रकारतायाम्+ न्यायमते
शाब्दबोधीयत्त्वं,	=>	शाब्दबोधीयत्त्वम्+,
स्मृतिरेव	=>	स्मृतिः+एव
नानुभव इति	=>	न+अनुभवः+ इति
पूर्वाज्ञातं यत्तीरं	=>	पूर्वाज्ञातम्+ यत्तीरम्+
यत्तीरं स्मृतं	=>	यत्तीरम्+ स्मृतम्+
स्मृतं तत्साकाङ्क्षघोषानुभवस्यानुपपत्तिरिति	=>	स्मृतम्+ तत्साकाङ्क्षघोषानुभवस्य+अनुपपत्तिः+इति
तत्साकाङ्क्षघोषानुभवस्यानुपपत्तिरिति	=>	तत्साकाङ्क्षघोषानुभवस्य+अनुपपत्तिः+इति
न्यायमतेऽपि	=>	न्यायमते+अपि
तीरं शृणोमीति	=>	तीरम्+ शृणोमि+इति
शृणोमीति	=>	शृणोमि+इति
प्रत्यय इत्याह-लक्ष्यार्थस्येति	=>	प्रत्ययः+ इत्याह-लक्ष्यार्थस्य+इति
इत्याह-लक्ष्यार्थस्येति	=>	इत्याह-लक्ष्यार्थस्य+इति
विधाविति	=>	विधौ+इति
जैमिनिसूत्रं परो	=>	जैमिनिसूत्रम्+ परः+
परो मुख्यार्थभिन्नः	=>	परः+ मुख्यार्थभिन्नः
परार्थो न	=>	परार्थः+ न
विधेय इति	=>	विधेयः+ इति
सामान्यलक्षणाऽनुपगमादिति	=>	सामान्यलक्षणाऽनुपगमात्+इति
मीमांसकमतेऽपूर्वपुरुषादेः	=>	मीमांसकमते+अपूर्वपुरुषादेः
शाब्दबोधो दुर्घट	=>	शाब्दबोधः+ दुर्घटः+
दुर्घट एव	=>	दुर्घटः+ एव
कारणाभावादित्यत आह-	=>	कारणाभावात्+इत्यतः+ आह-
गौरवात्तद्वाचकेतरस्यापि	=>	गौरवात्+तद्वाचकेतरस्य+अपि
तदर्थानुभावकत्वप्रसङ्गाच्च	=>	तदर्थानुभावकत्वप्रसङ्गात्+च
लाक्षणिकस्यैव	=>	लाक्षणिकस्य+एव
लक्ष्यार्थानुभावकत्वं वाच्यं	=>	लक्ष्यार्थानुभावकत्वम्+ वाच्यम्+
वाच्यं तथा	=>	वाच्यम्+ तथा
तद्वाचकताऽऽपत्तिर्दुर्वारैवेति	=>	तद्वाचकताऽऽपत्तिः+दुर्वारैवेति
इदानीं सामर्थ्यरूपशक्तिपदार्थं	=>	इदानीम्+ सामर्थ्यरूपशक्तिपदार्थम्+
सामर्थ्यरूपशक्तिपदार्थं दूषयति-तद्विषयकेति	=>	सामर्थ्यरूपशक्तिपदार्थम्+ दूषयति-तद्विषयकेति
तत्तत्पदधर्मिकनिराकाङ्क्षत्वज्ञानदशायां शाब्दबोधवारणायेत्यादिः	=>	तत्तत्पदधर्मिकनिराकाङ्क्षत्वज्ञानदशायाम्+ शाब्दबोधवारणाय+इत्यादिः
शाब्दबोधवारणायेत्यादिः	=>	शाब्दबोधवारणाय+इत्यादिः
पदार्थोपस्थितिं प्रति	=>	पदार्थोपस्थितिम्+ प्रति
शक्तिज्ञानस्यावश्यं हेतुत्वेऽपि	=>	शक्तिज्ञानस्यावश्यम्+ हेतुत्वे+अपि
हेतुत्वेऽपि	=>	हेतुत्वे+अपि
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
एवं च	=>	एवम्+ च
मानाभावात्तद्विषयकशाब्दबोधजनकताऽवच्छेदकीभूतशक्तिमज्ज्ञानप्रकारताऽऽपन्नस्वावच्छिन्नवृत्तिज्ञानकधर्मवत्त्वं वाचकत्वमित्यपि	=>	मानाभावात्+तद्विषयकशाब्दबोधजनकताऽवच्छेदकीभूतशक्तिमज्ज्ञानप्रकारताऽऽपन्नस्वावच्छिन्नवृत्तिज्ञानकधर्मवत्त्वम्+ वाचकत्वम्+इत्यपि
वाचकत्वमित्यपि	=>	वाचकत्वम्+इत्यपि
अपभ्रंशादपि	=>	अपभ्रंशात्+अपि
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
वाचकत्वापत्तिरित्यप्याहुः	=>	वाचकत्वापत्तिः+इत्यपि+आहुः
वाचकत्वापत्तेरुक्तत्वात्तामुद्दिधीर्षुराह--इदं त्विति	=>	वाचकत्वापत्तेः+उक्तत्वात्+ताम्+उद्दिधीर्षुः+आह--इदम्+ तु+इति
त्विति	=>	तु+इति
तीरादाविति	=>	तीरादौ+इति
तीरं गङ्गापदजन्यबोधविषय	=>	तीरम्+ गङ्गापदजन्यबोधविषयः+
गङ्गापदजन्यबोधविषय इतीच्छाकारो	=>	गङ्गापदजन्यबोधविषयः+ इति+इच्छाकारः+
इतीच्छाकारो नोपगम्यते	=>	इति+इच्छाकारः+ न+उपगम्यते
नोपगम्यते	=>	न+उपगम्यते
तीरादिवाचकत्वमाशङ्‌क्येत	=>	तीरादिवाचकत्वम्+आशङ्‌क्येत
तीरं बोधविषयोभवत्वित्याकार	=>	तीरम्+ बोधविषयोभवत्वित्याकारः+
बोधविषयोभवत्वित्याकार एवेत्यर्थः	=>	बोधविषयोभवत्वित्याकारः+ एव+इत्यर्थः
एवेत्यर्थः	=>	एव+इत्यर्थः
एवमपभ्रंशेऽपि	=>	एवम्+अपभ्रंशे+अपि
मानाभावादिति	=>	मानाभावात्+इति
प्रवाहो गङ्गापदजन्यबोधविषयो	=>	प्रवाहः+ गङ्गापदजन्यबोधविषयः+
गङ्गापदजन्यबोधविषयो भवत्वितीच्छाकारे	=>	गङ्गापदजन्यबोधविषयः+ भवतु+इति+इच्छाकारे
भवत्वितीच्छाकारे	=>	भवतु+इति+इच्छाकारे
किं मानमिति	=>	किम्+ मानम्+इति
मानमिति	=>	मानम्+इति
वाच्यं,	=>	वाच्यम्+,
पदानां कुत्र	=>	पदानाम्+ कुत्र
चिदेव	=>	चित्+एव
चित्तु	=>	चित्+तु+न+इति
यद्यदर्थे तत्तत्पदवाच्यत्वं	=>	तत्तत्पदवाच्यत्वम्+ तत्र
शुद्धबोधविषयतात्वेन विषयताप्रकारकत्वमीश्वरेच्छाया	=>	विषयताप्रकारकत्वम्+ईश्वरेच्छायाः+ इति
इति	=>	विशेषस्य+आश्रवणादर्थानामपभ्रंशवाच्यत्ववारणाय
शुद्धबोधविषयतात्वेन विषयतायाअप्यावश्यकतया	=>	विषयतायाः+ अपि+आवश्यकतया
विषयतायाअप्यावश्यकतया	=>	अपि+आवश्यकतया
सर्वार्थवाचका इति	=>	सर्वार्थवाचकाः+ इति
मतमप्यनादेयं,	=>	मतम्+अपि+अनादेयम्+,
शक्तिग्राहकं च	=>	शक्तिग्राहकम्+ च
लाघवोपबृंहितं कोशाद्येव	=>	लाघवोपबृंहितम्+ कोशाद्येव
यत्तु	=>	यत्+तु
एवं सति	=>	एवम्+ सति
वेदस्थलाक्षणिकानां वाचकत्वापत्तिरिति,	=>	वेदस्थलाक्षणिकानाम्+ वाचकत्वापत्तिः+इति,
वाचकत्वापत्तिरिति,	=>	वाचकत्वापत्तिः+इति,
तत्तुच्छं,	=>	तत्तुच्छम्+,
मणिकृतैव	=>	मणिकृता+एव
वस्तुतस्तु	=>	वस्तुतः+तु
साक्षात्कारणताया व्यवस्थापितत्वान्न	=>	साक्षात्कारणतायाः+ व्यवस्थापितत्वात्+न
व्यवस्थापितत्वान्न	=>	व्यवस्थापितत्वात्+न
वेदस्थलाक्षणिकानां वाचकत्वं	=>	वेदस्थलाक्षणिकानाम्+ वाचकत्वम्+
वाचकत्वं प्रसज्यते	=>	वाचकत्वम्+ प्रसज्यते
पदार्थोपस्थितिप्रयोजकविषयताया एव	=>	पदार्थोपस्थितिप्रयोजकविषयतायाः+ एव
चैवं लौकिकलाक्षणिकेष्वपि	=>	च+एवम्+ लौकिकलाक्षणिकेषु+अपि
लौकिकलाक्षणिकेष्वपि	=>	लौकिकलाक्षणिकेषु+अपि
भगवदिच्छायास्तत्पदजन्यबोधविषयतात्वेन	=>	भगवदिच्छायाः+तत्पदजन्यबोधविषयतात्वेन
तादृशविषयताऽऽदिप्रकारकत्वं स्वीकर्तुं	=>	तादृशविषयताऽऽदिप्रकारकत्वम्+ स्वीकर्तुम्+
स्वीकर्तुं शक्यं	=>	स्वीकर्तुम्+ शक्यम्+
शक्यं लक्ष्यार्थवृत्तिविषयतायाः	=>	शक्यम्+ लक्ष्यार्थवृत्तिविषयतायाः
सामञ्जस्यादिति	=>	सामञ्जस्यात्+इति
वाच्यं,	=>	वाच्यम्+,
तेषां भगवदुच्चरितत्वेनेच्छायास्तात्पर्यत्वासम्भवात्	=>	तेषाम्+ भगवदुच्चरितत्वेनेच्छायाः+तात्पर्यत्वासम्भवात्
भगवदुच्चरितत्वेनेच्छायास्तात्पर्यत्वासम्भवात्	=>	भगवदुच्चरितत्वेनेच्छायाः+तात्पर्यत्वासम्भवात्
पदार्थोपस्थितिप्रयोजकताया दुर्वारत्वात्	=>	पदार्थोपस्थितिप्रयोजकतायाः+ दुर्वारत्वात्
स्वातन्त्र्येणेति	=>	स्वातन्त्र्येण+इति
तीरं बोधविषयो,	=>	तीरम्+ बोधविषयः+,
बोधविषयो,	=>	बोधविषयः+,
गङ्गापदजन्यश्च	=>	गङ्गापदजन्यः+च
बोध इति	=>	बोधः+ इति
समूहालम्बनेच्छायां तरिबोधांशे	=>	समूहालम्बनेच्छायाम्+ तरिबोधांशे
गङ्गापदजन्यताऽनवगाहित्वेऽपि	=>	गङ्गापदजन्यताऽनवगाहित्वे+अपि
विषयत्वादित्यर्थः	=>	विषयत्वात्+इत्यर्थः
तत्पदोत्तरकालीनबोधविषयत्वावच्छिन्नप्रकापरतागर्भसम्बन्धसम्भवाज्जन्यत्वनिवेशनं व्यर्थमिच्छाप्रकारताऽवच्छेदकताया	=>	तत्पदोत्तरकालीनबोधविषयत्वावच्छिन्नप्रकापरतागर्भसम्बन्धसम्भवाज्जन्यत्वनिवेशनम्+ व्यर्थम्+इच्छाप्रकारताऽवच्छेदकतायाः+
व्यर्थमिच्छाप्रकारताऽवच्छेदकताया अनतिप्रसक्तत्वादिति	=>	व्यर्थम्+इच्छाप्रकारताऽवच्छेदकतायाः+ अनतिप्रसक्तत्वात्+इति
अनतिप्रसक्तत्वादिति	=>	अनतिप्रसक्तत्वात्+इति
निरूपितत्वान्तं संसर्गताऽवच्छेदकमिति	=>	निरूपितत्वान्तम्+ संसर्गताऽवच्छेदकम्+इति
संसर्गताऽवच्छेदकमिति	=>	संसर्गताऽवच्छेदकम्+इति
नायं परम्परासंबन्ध	=>	न+अयम्+ परम्परासंबन्धः+
परम्परासंबन्ध इति	=>	परम्परासंबन्धः+ इति
संबन्धतायां मानाभावादाह-	=>	संबन्धतायाम्+ मानाभावात्+आह-
मानाभावादाह-	=>	मानाभावात्+आह-
ईश्वरेच्छेति	=>	ईश्वरेच्छा+इति
तादृशविशेष्यतावत्त्वस्येति	=>	तादृशविशेष्यतावत्त्वस्य+इति
तत्पदजन्यबोधविषयतात्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावत्त्वस्येत्यर्थः	=>	तत्पदजन्यबोधविषयतात्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावत्त्वस्य+इत्यर्थः
तन्निष्ठविशेष्यतानिरूपकविषयतात्त्वाऽवच्छिन्नप्रकारतानिरूपितबोधनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितजन्यत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वसंबन्धावच्छिन्नावच्छेदतासंबन्धेनेच्छावत्त्वमश्विरेच्छीयतादृशावच्छेदकत्वं वा	=>	तन्निष्ठविशेष्यतानिरूपकविषयतात्त्वाऽवच्छिन्नप्रकारतानिरूपितबोधनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितजन्यत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वसम्+बन्धावच्छिन्नावच्छेदतासंबन्धेन+इच्छावत्त्वम्+ईश्विरेच्छीयतादृशावच्छेदकत्वम्+ वा
नातिप्रसङ्गः	=>	न+अतिप्रसङ्गः
लाक्षणिकापभ्रंशयोर्वाचकत्वातिप्रसङ्गः	=>	लाक्षणिकापभ्रंशयोः+वाचकत्वातिप्रसङ्गः
सर्वार्थवाचकाश्चेद्	=>	सर्वार्थवाचकाः+चेद्
घटपदादेर्घटकर्मकानयवाचकत्वापत्तिं व्यञ्जयन्	=>	घटपदादेः+घटकर्मकानयवाचकत्वापत्तिम्+ व्यञ्जयन्
तामुद्धरति-	=>	ताम्+उद्धरति-
उक्तरीत्यैवेति	=>	उक्तरीत्या+एव+इति
तत्पदजन्यबोधविषयतात्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वानुपगमेनेत्यर्थः	=>	तत्पदजन्यबोधविषयतात्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वानुपगमेन+इत्यर्थः
शाब्दबोधाविषयत्वनियममुपगच्छतां भट्टानांमतमुत्थापयति-अन्वितेति	=>	शाब्दबोधाविषयत्वनियमम्+उपगच्छताम्+ भट्टानाम्+मतम्+उत्थापयति-अन्विता+इति
भट्टानांमतमुत्थापयति-अन्वितेति	=>	भट्टानाम्+मतम्+उत्थापयति-अन्विता+इति
अन्वयांश इति	=>	अन्वयांशः+ इति
संसर्गताऽवच्छेदकत्वोपलक्षितधर्मपुरस्कारेणैवान्वयस्य	=>	संसर्गताऽवच्छेदकत्वोपलक्षितधर्मपुरस्कारेण+एव+अन्वयस्य
निवेशो न	=>	निवेशः+ न
भट्टमतं दूषयति	=>	भट्टमतम्+ दूषयति
अत्रेति	=>	अत्र+इति
घटत्वं घटपदवाच्यमिति	=>	घटत्वम्+ घटपदवाच्यम्+इति
घटपदवाच्यमिति	=>	घटपदवाच्यम्+इति
मेय इति	=>	मेयः+ इति
ज्ञानान्मेयत्वादिना	=>	ज्ञानात्+मेयत्वादिना
घटोपस्थितिर्विशृङ्खलोपस्थितिरित्यर्थः	=>	घटोपस्थितिः+विशृङ्खलोपस्थितिः+इत्यर्थः
निर्धर्मिताऽवच्छेदककशक्तिज्ञानादित्यर्थ इत्येके	=>	निर्धर्मिताऽवच्छेदककशक्तिज्ञानात्+इत्यर्थः+ इत्येके
व्युत्क्रमेणेत्यपपाठः	=>	व्युत्क्रमेण+इत्यपपाठः
क्रमेणैव	=>	क्रमेण+एव
बोधस्यानिष्टत्वात्	=>	बोधस्य+अनिष्टत्वात्
वृतिज्ञानजन्यघटाद्यवच्छिन्नकर्मत्वोपस्थितेरलीकत्वेऽपि	=>	वृतिज्ञानजन्यघटाद्यवच्छिन्नकर्मत्वोपस्थितेः+अलीकत्वे+अपि
क्षतिरित्याशयः	=>	क्षतिः+इत्याशयः
भानमतेऽप्याह	=>	भानमते+अपि+आह
वस्तुतस्त्विति	=>	वस्तुतः+तु+इति
इत्थं च	=>	इत्थम्+ च
कार्यताऽवच्छेदकेऽव्यवहितोत्तरत्वनिवेशे	=>	कार्यताऽवच्छेदके+अव्यवहितोत्तरत्वनिवेशे
वृत्तित्वस्येति	=>	वृत्तित्वस्य+इति
शक्तिलक्षणाऽन्यतरत्वं न	=>	शक्तिलक्षणाऽन्यतरत्वम्+ न
वृत्तित्वं तन्निवेशेऽन्यतरत्वघटकभेदयोर्मिथो	=>	वृत्तित्वम्+ तन्निवेशे+अन्यतरत्वघटकभेदयोर्मिथः+
तन्निवेशेऽन्यतरत्वघटकभेदयोर्मिथो विशेष्यविशेषणभावभेदेन	=>	तन्निवेशे+अन्यतरत्वघटकभेदयोर्मिथः+ विशेष्यविशेषणभावभेदेन
वच्छेदक इति	=>	वच्छेदकः+ इति
तस्यापि	=>	तस्य+अपि
नानुपपत्तिरित्यत आह	=>	न+अनुपपत्तिः+इत्यतः+ आह
वस्तुत इति	=>	वस्तुतः+ इति
शक्तित्वावच्छिन्नसांसर्गिकविषयतानिरूपितपदनिष्ठप्रकारतानिरूपितार्थविशेष्यताशालिज्ञानजन्योपस्थितित्वेनानुगमः	=>	शक्तित्वावच्छिन्नसांसर्गिकविषयतानिरूपितपदनिष्ठप्रकारतानिरूपितार्थविशेष्यताशालिज्ञानजन्योपस्थितित्वेन+अनुगमः
शक्तित्वनिष्ठावच्छेदकतायां पर्याप्तिः	=>	शक्तित्वनिष्ठावच्छेदकतायाम्+ पर्याप्तिः
परं न	=>	परम्+ न
एवमिति	=>	एवम्+इति
पदार्थान्यतरधर्मिकपदार्थान्यतरप्रकारकवाच्यत्ववाचकत्वान्यतरसंसर्गकज्ञानत्वेनानुगमे	=>	पदार्थान्यतरधर्मिकपदार्थान्यतरप्रकारकवाच्यत्ववाचकत्वान्यतरसंसर्गकज्ञानत्वेन+अनुगमे
त्वाह	=>	तु+आह
अर्थधर्मिकेति	=>	अर्थधर्मिका+इति
कयोरिति	=>	कयोः+इति
ययोश्चेति	=>	ययोः+च+इति
ब्राह्मणो विद्येत्यादौ	=>	ब्राह्मणः+ विद्येत्यादौ
चाकाङ्क्षातात्पर्यादिजन्यताऽवच्छेदककोटौ	=>	च+आकाङ्क्षातात्पर्यादिजन्यताऽवच्छेदककोटौ
प्रायशोऽप्रवेशान्न	=>	प्रायशः+अप्रवेशात्+आ
तदुपगमेऽपि	=>	तदुपगमे+अपि
सामान्यरूपेणैवान्वयस्य	=>	सामान्यरूपेण+एव+अन्वयस्य
तत्रैकैकस्यैव	=>	तत्र+एकैकस्य+एव
भानात्क्वचित्कस्य	=>	भानात्+क्वचित्कस्य
चिद्भानमित्यनियमप्रसङ्गेनोक्तस्यैव	=>	चित्+भानम्+इत्यनियमप्रसङ्गेन+उक्तस्य+एव
तद्भाननियामकत्वावश्यकत्वादिति	=>	तद्भाननियामकत्वावश्यकत्वात्+इति
वृत्तिलभ्यत्वं सूचयित्वाऽऽह	=>	वृत्तिलभ्यत्वम्+ सूचयित्वा+आह
सूचयित्वाऽऽह	=>	सूचयित्वा+आह
पार्थ एव	=>	पार्थः+ एव
धनुर्धर इत्यादावन्ययोगव्यवच्छेदयोः	=>	धनुर्धरः+ इत्यादौ+अन्ययोगव्यवच्छेदयोः
इत्यादावन्ययोगव्यवच्छेदयोः	=>	इत्यादौ+अन्ययोगव्यवच्छेदयोः
पार्थविशेषितभेदस्यान्यत्रान्वयार्थं खण्डशक्तेः	=>	पार्थविशेषितभेदस्य+अन्यत्र+अन्वयार्थम्+ खण्डशक्तेः
द्रव्यत्वाद्यविशेषेणेति	=>	द्रव्यत्वाद्यविशेषेण+इति
शक्तिरित्यत्र	=>	शक्तिः+इत्यत्र
पर्यवसन्नं घटत्वसमानाधिकरणशक्तिरित्यर्थमालम्ब्य	=>	पर्यवसन्नम्+ घटत्वसमानाधिकरणशक्तिः+इत्यर्थम्+आलम्ब्य
घटत्वसमानाधिकरणशक्तिरित्यर्थमालम्ब्य	=>	घटत्वसमानाधिकरणशक्तिः+इत्यर्थम्+आलम्ब्य
अथेति	=>	अथ+इति
यत्तु	=>	यत्+तु
शक्तिरित्यर्थनिराकरणमिति	=>	शक्तिः+इत्यर्थनिराकरणम्+इति
तन्न,	=>	तत्+न,
घटत्वसमानाधिकरणरूपवैशिष्ट्यवदितिलेखविरोधात्	=>	घटत्वसमानाधिकरणरूपवैशिष्ट्यवत्+इतिलेखविरोधात्
त्रिष्वेवेति	=>	त्रिषु+एव+इति
पदार्थ इतिसूत्र	=>	पदार्थः+ इतिसूत्र
आकृतावपि	=>	आकृतौ+अपि
शक्तिकथनात्तद्विरोध इति	=>	शक्तिकथनात्+तद्विरोधः+ इति
सतीति,	=>	सती+इति,
सतीति	=>	सती+इति
तस्या अपि	=>	तस्याः+ अपि
वाच्यवृत्तित्वमिति	=>	वाच्यवृत्तित्वम्+इति
परंपरायाश्च	=>	परंपरायाः+च
चैवमपि	=>	च+एवम्+अपि
वाच्योपस्थितिप्रकारत्वं तत्राक्षतमिति	=>	वाच्योपस्थितिप्रकारत्वम्+ तत्र+अक्षतम्+इति
तत्राक्षतमिति	=>	तत्र+अक्षतम्+इति
भ्रमानधीनप्रकारताया उपादानाद्	=>	भ्रमानधीनप्रकारतायाः+ उपादानाद्
वस्तुतस्तु	=>	वस्तुतः+तु
तन्निरूपितप्रकारताऽऽश्रयत्वं तत्पदप्रवृत्तिनिमित्तत्वं,	=>	तन्निरूपितप्रकारताऽऽश्रयत्वम्+ तत्पदप्रवृत्तिनिमित्तत्वम्+,
तत्पदप्रवृत्तिनिमित्तत्वं,	=>	तत्पदप्रवृत्तिनिमित्तत्वम्+,
शब्दपदवाच्यतयाऽऽकाशपदप्रवृत्तिनिमित्तत्त्ववारणाय	=>	शब्दपदवाच्यतया+आकाशपदप्रवृत्तिनिमित्तत्त्ववारणाय
गवाद्याकृतेरपि	=>	गवाद्याकृतेः+अपि
नातिव्याप्तिः,	=>	न+अतिव्याप्तिः,
लोमत्वादेर्थर्मिविशेषणतया	=>	लोमत्वादेः+धर्मिविशेषणतया
प्रकारतयाऽतिव्याप्तिरतोमुख्यविशेष्यतानिवेशः,	=>	प्रकारतया+अतिव्याप्तिः+अतोमुख्यविशेष्यतानिवेशः,
लोमत्वादिसंसर्गमानमादाय	=>	लोमत्वादिसंसर्गमानम्+आदाय
लोमत्वादावतिप्रसङ्गोऽतस्तत्पदशक्तिप्रयोज्यत्वं संसर्गविषयताविशेषणं	=>	लोमत्वादौ+अतिप्रसङ्गः+अतः+तत्पदशक्तिप्रयोज्यत्वम्+ संसर्गविषयताविशेषणम्+
संसर्गविषयताविशेषणं पश्वादिपदलक्षणया	=>	संसर्गविषयताविशेषणम्+ पश्वादिपदलक्षणया
लोमादिमुख्यविशेष्यकबोधजननात्तत्पदप्रयोज्यतामात्रनिवेशे	=>	लोमादिमुख्यविशेष्यकबोधजननात्+तत्पदप्रयोज्यतामात्रनिवेशे
तत्रातिप्रसङ्गोऽतस्तत्पदशक्तिनिवेशः,	=>	तत्र+अतिप्रसङ्गः+अतः+तत्पदशक्तिनिवेशः,
द्रव्यमितिवाक्यजन्यबोधे	=>	द्रव्यम्+इतिवाक्यजन्यबोधे
दधिपदशक्तितो मुख्यविशेष्यतया	=>	दधिपदशक्तितः+ मुख्यविशेष्यतया
दध्यादावतिव्याप्तिरतस्तत्पदशक्तिप्रयोज्यसंसर्गविषयतानिवेशः,	=>	दध्यादौ+अतिव्याप्तिः+अतः+तत्पदशक्तिप्रयोज्यसंसर्गविषयतानिवेशः,
मुख्यविशेष्यतानिरूपितप्रकारतायां तत्पदशक्तिप्रयोज्यत्वनिवेशादेव	=>	मुख्यविशेष्यतानिरूपितप्रकारतायाम्+ तत्पदशक्तिप्रयोज्यत्वनिवेशात्+एव
तत्पदशक्तिप्रयोज्यत्वनिवेशादेव	=>	तत्पदशक्तिप्रयोज्यत्वनिवेशात्+एव
तद्दोषवारणसमाभवात्संसर्गविषयतानिवेशनमफलमिति	=>	तद्दोषवारणसमाभवात्संसर्गविषयतानिवेशनमफलम्+इति
इदं दधीत्यादिवाक्यजन्यबोधीयमुख्यविशेष्यतानिरूपितप्रकारतायास्तावताऽप्यवारणाद्,	=>	इदम्+ दधि+इत्यादिवाक्यजन्यबोधीयमुख्यविशेष्यतानिरूपितप्रकारतायाः+तावता+अपि+अवारणाद्,
दधीत्यादिवाक्यजन्यबोधीयमुख्यविशेष्यतानिरूपितप्रकारतायास्तावताऽप्यवारणाद्,	=>	दधि+इत्यादिवाक्यजन्यबोधीयमुख्यविशेष्यतानिरूपितप्रकारतायाः+तावता+अपि+अवारणाद्,
चैवंविधविशेष्यदलनिवेशे	=>	च+एवम्+विधविशेष्यदलनिवेशे
शक्यत्वविशेषणं व्यर्थमाकाशपदशक्यशब्दाश्रयत्वसंसर्गमानस्य	=>	शक्यत्वविशेषणम्+ व्यर्थम्+आकाशपदशक्यशब्दाश्रयत्वसंसर्गमानस्य
व्यर्थमाकाशपदशक्यशब्दाश्रयत्वसंसर्गमानस्य	=>	व्यर्थम्+आकाशपदशक्यशब्दाश्रयत्वसंसर्गमानस्य
तत्पदशक्तिप्रयोज्यत्वाभावेनैवानतिप्रसङ्गादिति	=>	तत्पदशक्तिप्रयोज्यत्वाभावेन+एव+अनतिप्रसङ्गात्+इति
शब्दाश्रयत्वतत्संसर्गविषयतयोस्तत्संसर्गेण	=>	शब्दाश्रयत्वतत्संसर्गविषयतयोः+तत्संसर्गेण
तत्पदशक्तिप्रयोज्यताया दुर्वारत्वाद्,	=>	तत्पदशक्तिप्रयोज्यतायाः+ दुर्वारत्वाद्,
तत्पदशक्तिस्तत्प्रयोज्यत्वं निवेश्यतामिति	=>	तत्पदशक्तिः+तत्प्रयोज्यत्वम्+ निवेश्यताम्+इति
निवेश्यतामिति	=>	निवेश्यताम्+इति
तल्लाभार्थं प्रथमविशेषणमित्याह	=>	तल्लाभार्थम्+ प्रथमविशेषणम्+इत्याह
प्रथमविशेषणमित्याह	=>	प्रथमविशेषणम्+इत्याह
बोधविशेष इति	=>	बोधविशेषः+ इति
लक्ष्याणां वाच्यत्वापत्तिसूचकम्	=>	लक्ष्याणाम्+ वाच्यत्वापत्तिसूचकम्
समवायेनेति	=>	समवायेन+इति
घटो घटपदजन्यवोधविषयतावान्	=>	घटः+ घटपदजन्यबोधविषयतावान्
भवत्वित्याकारकसङ्‌केते	=>	भवतु+इत्याकारकसङ्‌केते
घटत्वस्यापि	=>	घटत्वस्य+अपि
भानमङ्गीकार्यमित्यर्थः	=>	भानम्+अङ्गीकार्यम्+इत्यर्थः
घटत्वं घटपदाद्वोद्धव्यमितीच्छायां	=>	घटत्वम्+ घटपदात्+बोद्धव्यम्+इति+इच्छायाम्+
घटपदाद्वोद्धव्यमितीच्छायां घटत्वादाववच्छेदकतासम्बन्धेन	=>	घटपदात्+बोद्धव्यम्+इति+इच्छायाम्+ घटत्वादौ+अवच्छेदकतासम्बन्धेन
घटत्वादाववच्छेदकतासम्बन्धेन	=>	घटत्वादौ+अवच्छेदकतासम्बन्धेन
शक्यत्वापत्तिरतो घटविशेषणताऽऽपन्नेति	=>	शक्यत्वापत्तिः+अतः+ घटविशेषणताऽऽपन्नेति
विशेष्यताद्वयशालित्वभयेनाह	=>	विशेष्यताद्वयशालित्वभयेन+आह
सङ्‌केतविषयत्वज्ञानं प्रयोजकं,	=>	सङ्‌केतविषयत्वज्ञानम्+ प्रयोजकम्+,
प्रयोजकं,	=>	प्रयोजकम्+,
सङ्‌केतविषयत्वज्ञानमित्यत्र	=>	सङ्‌केतविषयत्वज्ञानम्+इत्यत्र
विषयत्वेऽन्वयाद्	=>	विषयत्वे+अन्वयाद्
तज्ञ्ज्ञानमिति	=>	तज्ञ्ज्ञानम्+इति
यद्वा	=>	यत्+वा
घट इति	=>	घटः+ इति
ज्ञानं,	=>	ज्ञानम्+,
घटत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नप्रकारत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपितत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वाच्छेदकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वैतदुभयावच्छिन्नसांसर्गिकविषयतानिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिष्ठत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वैतदुभयावच्छिन्नसांसर्गिकविषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपितनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नविशेष्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिष्ठत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नावच्छेदकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपकत्वावच्छिन्ननिरूपकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्व	=>	घटत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नप्रकारत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपितत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वाच्छेदकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वैतदुभयावच्छिन्नसांसर्गिकविषयतानिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिष्ठत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वैतदुभयावच्छिन्नसाम्+सर्गिकविषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपितनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नविशेष्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिष्ठत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नावच्छेदकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपकत्वावच्छिन्ननिरूपकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्व
शेष्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नावच्छेदकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वजन्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिष्ठत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वैतदुभयावच्छिन्नप्रकारत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपितत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नविशेष्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्त्वावच्छिन्नावच्छेदकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नप्रकारत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपितत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपिपितविशेष्यत्वावच्छिन्नविशेष्यत्वावच्छिन्नविशेष्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावाच्छिन्नावच्छेदकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपकत्वानष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नबोधनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिष्ठत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वतदुभयावच्छिन्नप्रकारत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नविशेष्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्त्वावच्छिन्ननिष्ठत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नावच्छेदकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वविषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिष्ठपिरकारतानिरूपितविशेष्यत्वैवत्त्रितयावच्छिन्नप्रकारत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नसंकेतोयविशेष्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नविशेष्यताशालित्वं तत्प्रयोजकमित्यभिप्रेत्यैव	=>	शेष्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नावच्छेदकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वजन्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिष्ठत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वैतदुभयावच्छिन्नप्रकारत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपितत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नविशेष्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्त्वावच्छिन्नावच्छेदकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नप्रकारत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपितत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपिपितविशेष्यत्वावच्छिन्नविशेष्यत्वावच्छिन्नविशेष्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावाच्छिन्नावच्छेदकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपकत्वानष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नबोधनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिष्ठत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वतदुभयावच्छिन्नप्रकारत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नविशेष्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्त्वावच्छिन्ननिष्ठत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नावच्छेदकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिरूपकत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वविषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननिष्ठपिरकारतानिरूपितविशेष्यत्वैवत्त्रितयावच्छिन्नप्रकारत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नसंकेतोयविशेष्यत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नविशेष्यताशालित्वम्+ तत्प्रयोजकमित्यभिप्रेति+एव
तत्प्रयोजकमित्यभिप्रेत्यैव	=>	तत्प्रयोजकमित्यभिप्रेति+एव
विषयताप्रयोजकसंबन्ध एवेति	=>	विषयताप्रयोजकसंबन्धः+ एव+इति
एवेति	=>	एव+इति
त्रितयमेव	=>	त्रितयम्+एव
घटपदजन्यबोधविषयतायामुपयुज्यत	=>	घटपदजन्यबोधविषयतायाम्+उपयुज्यत
विषयतानामिति	=>	विषयतानाम्+इति
ऐक्यादिति	=>	ऐक्यात्+इति
नन्वाश्रयतासंबन्धावच्छिन्नाया बोधविषयत्वविषयताया	=>	ननु+आश्रयतासंबन्धावच्छिन्नायाः+ बोधविषयत्वविषयतायाः+
बोधविषयत्वविषयताया अवच्छेदकत्वसंबन्धावच्छिन्नया	=>	बोधविषयत्वविषयतायाः+ अवच्छेदकत्वसंबन्धावच्छिन्नया
कथमैक्यं न	=>	कथम्+ऐक्यम्+ न
चेच्छीयत्वात्तदुभयैक्यं 	=>	च+इच्छीयत्वात्+तदुभयैक्यम्+ 
आश्रयत्वावच्छेदकत्वादिसंबन्धावच्छिन्नविषयतानां भेद	=>	आश्रयत्वावच्छेदकत्वादिसंबन्धावच्छिन्नविषयतानाम्+ भेदः+
भेद एवः	=>	भेदः+ एव
घटत्वं घटपदजन्यबोधविषयतावदित्यादिज्ञानं	=>	घटत्वम्+ घटपदजन्यबोधविषयतावदित्यादिज्ञानम्+
घटपदजन्यबोधविषयतावदित्यादिज्ञानं प्रत्याश्रयतासंबन्धावच्छिन्नतादृशविषयताशून्यत्वज्ञानस्य	=>	घटपदजन्यबोधविषयतावदित्यादिज्ञानम्+ प्रत्याश्रयतासंबन्धावच्छिन्नतादृशविषयताशून्यत्वज्ञानस्य
तथेहापि	=>	तथा+इह+अपि
तद्भेद एव	=>	तद्भेदः+ एव
घटादेस्तदवच्छेदकत्वस्य	=>	घटादेः+तदवच्छेदकत्वस्य
आश्रयतासंबन्धावच्छिन्नविषयताया एव	=>	आश्रयतासंबन्धावच्छिन्नविषयतायाः+ एव
शक्त्यैक्यव्यवहारनियामकत्वं नान्यस्या	=>	शक्त्यैक्यव्यवहारनियामकत्वम्+ न+अन्यस्य+
नान्यस्या इत्यर्थाद्,	=>	न+अन्यस्य+ इत्यर्थाद्,
यद्वा	=>	यत्+वा
संकेतीययोराश्रयताऽवच्छेदकत्वसंबन्धावच्छिन्नविषयतयोरैक्येऽपि	=>	संकेतीययोः+आश्रयताऽवच्छेदकत्वसंबन्धावच्छिन्नविषयतयोः+ऐक्ये+अपि
विषयताया आश्रयतासंबन्धावच्छिन्नविषयतात्वेन	=>	विषयतायाः+ आश्रयतासंबन्धावच्छिन्नविषयतात्वेन
पदार्थत्वस्यावच्छेदकतासंबन्धावच्छिन्नविषयतात्वेन	=>	पदार्थत्वस्य+अवच्छेदकतासंबन्धावच्छिन्नविषयतात्वेन
वस्तुतस्तु	=>	वस्तुतः+तु
द्वितीयकल्पाभिप्रायेणैकविशेष्यतानिरूपितप्रकारताया अपरविशेष्यतानिरूपितविशेष्यतैक्यमतेनेदम्	=>	द्वितीयकल्पाभिप्रायेण+एकविशेष्यतानिरूपितप्रकारतायाः+ अपरविशेष्यतानिरूपितविशेष्यतैक्यमतेन+इदम्
अपरविशेष्यतानिरूपितविशेष्यतैक्यमतेनेदम्	=>	अपरविशेष्यतानिरूपितविशेष्यतैक्यमतेन+इदम्
वस्तुतस्तु	=>	वस्तुतः+तु
घटत्वादिविषयतानिरूपकविशेष्यत्वावच्छिन्नघटादिविशेष्यतानिरूपितप्रकारताया एक्यादैक्यव्यपदेशो	=>	घटत्वादिविषयतानिरूपकविशेष्यत्वावच्छिन्नघटादिविशेष्यतानिरूपितप्रकारतायाः+ ऐक्यात्+ऐक्यव्यपदेशः+
एक्यादैक्यव्यपदेशो बोद्धव्यः	=>	ऐक्यात्+ऐक्यव्यपदेशः+ बोद्धव्यः
घटपदादेर्घटत्वादेश्च	=>	घटपदादेः+घटत्वादेः+च
सर्वस्यैकशक्यापतेः	=>	सर्वस्य+एकशक्यापतेः
नन्वेवं पशुरपशुरित्यादौ	=>	ननु+एवम्+ पशुः+अपशुः+इत्यादौ
पशुरपशुरित्यादौ	=>	पशुः+अपशुः+इत्यादौ
बोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितसंकेतविषयताऽवगाहिज्ञानसंभवादित्याशङ्य	=>	बोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितसंकेतविषयताऽवगाहिज्ञानसंभवात्+इत्याशङ्य
तदनन्वयनियामकमाह	=>	तदनन्वयनियामकम्+आह
तदंश इति	=>	तदंशः+ इति
पशुरपशुरित्यादौ	=>	पशुः+अपशुः+इत्यादौ
शक्तिभ्रमेऽप्यपदार्थताऽवच्छेदकलोमादौ	=>	शक्तिभ्रमे+अपि+अपदार्थताऽवच्छेदकलोमादौ
शक्तिभ्रममिति	=>	शक्तिभ्रमम्+इति
लक्षणाग्रहोपलक्षणमिदम्	=>	लक्षणाग्रहोपलक्षणम्+इदम्
आश्रयतासम्बन्धावच्छिन्नवैयर्थ्यं वदतां	=>	आश्रयतासम्बन्धावच्छिन्नवैयर्थ्यम्+ वदताम्+
वदतां मतमाह	=>	वदताम्+ मतम्+आह
मतमाह	=>	मतम्+आह
घटो नित्य	=>	घटः+ नित्यः+
नित्य इति	=>	नित्यः+ इति
नोक्तघटत्वादेरन्वयिताऽवच्छेदकरूपेणानुपस्थितेस्तत्र	=>	न+उक्तघटत्वादेः+अन्वयिताऽवच्छेदकरूपेण+अनुपस्थितेः+तत्र
प्रकारत्वेऽपीति	=>	प्रकारत्वे+अपि+इति
अवच्छेदकतासम्बन्धेनेत्यादिः	=>	अवच्छेदकतासम्बन्धेन+इत्यादिः
पशुपदजन्यबोधविषयो भवत्वित्यवच्छेदकतासंसर्गकः	=>	पशुपदजन्यबोधविषयः+ भवतु+इति+अवच्छेदकतासंसर्गकः
भवत्वित्यवच्छेदकतासंसर्गकः	=>	भवतु+इति+अवच्छेदकतासंसर्गकः
संकेतस्तदोक्तज्ञानं प्रमा,	=>	संकेतः+तदा+उक्तज्ञानम्+ प्रमा,
अन्यादृशो लोमादिमुख्यविशेष्यकः	=>	अन्यादृशः+ लोमादिमुख्यविशेष्यकः
आश्रयतासम्बन्धावच्छिन्नबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वमित्यर्थः,	=>	आश्रयतासम्बन्धावच्छिन्नबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वम्+इत्यर्थः,
संकेतमुखाविशेष्यत्वं,	=>	संकेतमुखाविशेष्यत्वम्+,
अवच्छेदकतासम्बन्धावच्छिन्नबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वमित्यर्थः	=>	अवच्छेदकतासम्बन्धावच्छिन्नबोधविषयत्वप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वम्+इत्यर्थः
वच्छेदकत्वापत्तिर्न	=>	वच्छेदकत्वापत्तिः+न
संकेतविषयत्वं,	=>	संकेतविषयत्वम्+,
द्रव्यादिपदवाच्यताऽनवच्छेदकस्यापि	=>	द्रव्यादिपदवाच्यताऽनवच्छेदकस्य+अपि
घटत्वादेस्दवच्छेदकत्वभ्रमाच्छाब्दबोध इष्टापत्तेराह	=>	घटत्वादे?स्दवच्छेदकत्वभ्रमात्+शाब्दबोधः+ इष्टापत्तेः+आह
इष्टापत्तेराह	=>	इष्टापत्तेः+आह
स्वरूपतो घटत्वप्रकारकतसंसर्गकघटशाब्दबोधे	=>	स्वरूपतः+ घटत्वप्रकारकतसंसर्गकघटशाब्दबोधे
चावगाहि	=>	च+अवगाहि
ज्ञनं कारणं	=>	ज्ञानम्+ कारणम्+
कारणं यद्वा	=>	कारणम्+ यत्+वा
यद्वा	=>	यत्+वा
संसर्गांशे	=>	संसर्गाम्+शे
ज्ञानं कारणं,	=>	ज्ञानम्+ कारणम्+,
कारणं,	=>	कारणम्+,
ब्यासज्यवृत्तित्वं चान्यत्र	=>	ब्यासज्यवृत्तित्वम्+ चान्यत्र
वाच्यं कार्यकारणभावस्य	=>	वाच्यम्+ कार्यकारणभावस्य
घटत्वनिष्ठावच्छेदकतायां स्वसामानाधिकरण्यस्वनिरूपकज्ञानविशिष्टज्ञानीयत्वोभयसम्बन्धेन	=>	घटत्वनिष्ठावच्छेदकतायाम्+ स्वसामानाधिकरण्यस्वनिरूपकज्ञानविशिष्टज्ञानीयत्वोभयसम्बन्धेन
घटत्वत्वावच्छिन्नविषयतावैशिष्ट्यं,	=>	घटत्वत्वावच्छिन्नविषयतावैशिष्ट्यम्+,
परास्तं,	=>	परास्तम्+,
धटत्वादित्रितयांशे	=>	धटत्वादित्रितयाम्+शे
किंचिद्धर्मं धर्मिताऽवच्छेदकीकृत्यैतादृशज्ञानं	=>	किञ्चिद्धर्मम्+ धर्मिताऽवच्छेदकीकृत्यैतादृशज्ञानम्+
धर्मिताऽवच्छेदकीकृत्यैतादृशज्ञानं वाच्यमित्यत	=>	धर्मिताऽवच्छेदकीकृत्यैतादृशज्ञानम्+ वाच्यमित्यत
धर्मिताऽवच्छेदकत्वं निष्प्रत्यूहं,	=>	धर्मिताऽवच्छेदकत्वम्+ निष्प्रत्यूहम्+,
निष्प्रत्यूहं,	=>	निष्प्रत्यूहम्+,
निर्धर्मिताऽवच्छेदककात्सधर्मिताऽवच्छेदककाद्वा	=>	निर्धर्मिताऽवच्छेदककात्सधर्मिताऽवच्छेदककात्+वा
संसर्गाभानात्तत्त्यागः	=>	संसर्गाभानात्+तत्त्यागः
घटत्वत्वावच्छिन्नधर्मिकेति	=>	घटत्वत्वावच्छिन्नधर्मिका+इति
घटत्वत्वेतरधर्मानवच्छिन्नविशेष्यताकेत्यर्थ इति	=>	घटत्वत्वेतरधर्मानवच्छिन्नविशेष्यताकेत्यर्थः+ इति
तन्न	=>	तत्+न
निर्धर्मिताऽवच्छेदककवाच्यत्वज्ञानस्यावाच्यत्वज्ञानाप्रतिबन्धस्य	=>	निर्धर्मिताऽवच्छेदकवाच्यत्वज्ञानस्य+अवाच्यत्वज्ञानाप्रतिबन्धस्य
स्वरूपतो घटत्वशाब्दबोधे	=>	स्वरूपतः+ घटत्वशाब्दबोधे
जातित्वादिनेव	=>	जातित्वादिना+एव
कारणत्वं युक्तमिति	=>	कारणत्वम्+ युक्तम्+इति
युक्तमिति	=>	युक्तम्+इति
वाच्यं धर्मितावच्छेदककोटौ	=>	वाच्यम्+ धर्मितावच्छेदककोटौ
स्वरूपतो घटभानस्यैव	=>	स्वरूपतः+ घटभानस्य+एव
घटभानस्यैव	=>	घटभानस्य+एव
शाब्दबोधं घटत्वादे	=>	शाब्दबोधम्+ घटत्वादे
स्वरूपतो भानानुरोधेन	=>	स्वरूपतः+ भानानुरोधेन
स्वरूपतो घटत्वावच्छिन्नधर्मिकस्यैव	=>	स्वरूपतः+ घटत्वावच्छिन्नधर्मिकस्य+एव
घटत्वावच्छिन्नधर्मिकस्यैव	=>	घटत्वावच्छिन्नधर्मिकस्य+एव
घटत्वत्वविशिष्टधर्मिकस्येत्यपास्तं,	=>	घटत्वत्वविशिष्टधर्मिकस्य+इत्यपास्तम्+,
घटभानप्रयोजकस्यास्य	=>	घटभानप्रयोजकस्य+अस्य
शक्तिविषयताया एव	=>	शक्तिविषयतायाः+ एव
स्वरूपतस्तद्भासकत्त्वाच्च	=>	स्वरूपतस्तद्भासकत्त्वात्+च
वाचकत्वांश इति	=>	वाचकत्वांशः+ इति
तत्संसर्गावच्छिन्नतद्धर्मावच्छिन्नविषयताकबोधजनकत्वप्रकारतानिरूपितसंकेतीयविषयताऽऽश्रयत्वं तेन	=>	तत्संसर्गावच्छिन्नतद्धर्मावच्छिन्नविषयताकबोधजनकत्वप्रकारतानिरूपितसंकेतीयविषयताऽऽश्रयत्वम्+ तेन
घटत्वादिविशिष्टवाचकत्वं तत्रावच्छिन्नत्वांशे	=>	घटत्वादिविशिष्टवाचकत्वम्+ तत्र+अवच्छिन्नत्वांशे
तत्रावच्छिन्नत्वांशे	=>	तत्र+अवच्छिन्नत्वांशे
स्वरूपत एव	=>	स्वरूपतः+ एव
घटत्वादिभानं,	=>	घटत्वादिभानम्+,
यद्वा	=>	यत्+वा
निरूपितत्वं तत्,	=>	निरूपितत्वम्+ तत्,
प्रकारतायां स्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितावच्छिन्नत्वसंसर्गतानिरूपितत्वसम्बन्धेन	=>	प्रकारतायाम्+ स्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितावच्छिन्नत्वसंसर्गतानिरूपितत्वसम्बन्धेन
घटत्वविशिष्टत्वं स्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितावच्छिन्नत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपकावच्छेदकत्वनिष्ठसंसर्गतानिरूपितजन्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताऽऽश्रयत्वम्,	=>	घटत्वविशिष्टत्वम्+ स्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितावच्छिन्नत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपकावच्छेदकत्वनिष्ठसंसर्गतानिरूपितजन्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताऽऽश्रयत्वम्,
निरूपितत्वं क्रमेण	=>	निरूपितत्वम्+ क्रमेण
घटादिवाचकत्वं,	=>	घटादिवाचकत्वम्+,
स्वरूपतो घटत्वभानम्	=>	स्वरूपतः+ घटत्वभानम्
स्वरूपत इति	=>	स्वरूपतः+ इति
जात्यतिरिक्तत्वादित्यादिः	=>	जात्यतिरिक्तत्वात्+इत्यादिः
केचित्तु	=>	केचित्+तु
समवायप्रकारकपदधर्मिकज्ञानं कारणंवाचकता	=>	समवायप्रकारकपदधर्मिकज्ञानम्+ कारणम्+वाचकता
कारणंवाचकता	=>	कारणम्+वाचकता
एवं पदधर्मिकं	=>	एवम्+ पदधर्मिकम्+
पदधर्मिकं घटप्रकारकं	=>	पदधर्मिकम्+ घटप्रकारकम्+
घटप्रकारकं घटत्वप्रकारकं	=>	घटप्रकारकम्+ घटत्वप्रकारकम्+
घटत्वप्रकारकं च	=>	घटत्वप्रकारकम्+ च
ज्ञानं बोध्यं,	=>	ज्ञानम्+ बोध्यम्+,
बोध्यं,	=>	बोध्यम्+,
तत्राद्ये	=>	तत्र+आद्ये
वाचकत्वं संसर्ग	=>	वाचकत्वम्+ संसर्गः+
संसर्ग इत्याहुः	=>	संसर्गः+ इत्याहुः
घटत्वप्रकारित्वावच्छिन्नघटविषयिताविशेषितबोधजनकत्वप्रकारकभगवत्संकेतविशेष्यत्वं तज्ज्ञानस्य	=>	घटत्वप्रकारित्वावच्छिन्नघटविषयिताविशेषितबोधजनकत्वप्रकारकभगवत्संकेतविशेष्यत्वम्+ तज्ज्ञानस्य
विषयत्वरूपवाच्यत्वभानं घटत्वस्य	=>	विषयत्वरूपवाच्यत्वभानम्+ घटत्वस्य
शाब्दधीप्रकारतानियामकमिति	=>	शाब्दधीप्रकारतानियामकम्+इति
बोधविशेषणताऽऽपन्नविषयिताविशषणधर्मिविषयिताऽवच्छेदकत्वरूपशक्यताऽवच्छेदकत्वभानमेव	=>	बोधविशेषणताऽऽपन्नविषयिताविशषणधर्मिविषयिताऽवच्छेदकत्वरूपशक्यताऽवच्छेदकत्वभानम्+एव
इतरांशतौल्येऽपि	=>	इतरांशतौल्ये+अपि
घटत्वविशिष्टशाब्दधीहेतुतायां विषयितायां	=>	घटत्वविशिष्टशाब्दधीहेतुतायाम्+ विषयितायाम्+
विषयितायां घटविषयकत्वांशे	=>	विषयितायाम्+ घटविषयकत्वांशे
गौरवं तदनिवेशे	=>	‌गौरवम्+ तदनिवेशे
भवतां धर्म्यंशे	=>	भवताम्+ धर्म्यंशे
शक्तिधियोऽनपेक्षाऽऽपत्तेः	=>	शक्तिधियः+न+अपेक्षाऽऽपत्तेः
एवं च	=>	एवम्+ च
बोधविषयत्वप्रकारकभगवत्संकेतविषयत्वरूपवाच्यत्वपक्षेऽप्यर्थधर्मिकवाच्यत्वज्ञानकारणत्वमालम्ब्य	=>	बोधविषयत्वप्रकारकभगवत्संकेतविषयत्वरूपवाच्यत्वपक्षे+अपि+अर्थधर्मिकवाच्यत्वज्ञानकारणत्वम्+आलम्ब्य
तत्संम्बधेनेति	=>	तत्सम्बधेन+इति
स्वं पदं,	=>	स्वम्+ पदम्+,
पदं,	=>	पदम्+,
तीरादेर्न	=>	तीरादेः+न
द्रव्यमिति	=>	द्रव्यम्+इति
घटत्वधर्मिताऽवच्छेदकताकघटपदप्रकारकज्ञानाच्च	=>	घटत्वधर्मिताऽवच्छेदकताकघटपदप्रकारकज्ञानात्+च
घटत्वप्रकारकशाब्दबोधविषयतायास्तत्यंबन्धावच्छिन्नतद्धर्मनिष्ठावच्छेदकताकत्वविशेषणाद्	=>	घटत्वप्रकारकशाब्दबोधविषयतायाः+तत्यम्+बन्धावच्छिन्नतद्धर्मनिष्ठावच्छेदकताकत्वविशेषणाद्
घट इति	=>	घटः+ इति
घटत्वप्रकारकशाब्दबोधवारणं स्फुटयति	=>	घटत्वप्रकारकशाब्दबोधवारणम्+ स्फुटयति
द्रव्यपदादिति	=>	द्रव्यपदात्+इति
घटत्वाद्यवच्छिन्नवांश इति	=>	घटत्वाद्यवच्छिन्नवांशः+ इति
द्रव्यमिति	=>	द्रव्यम्+इति
शब्दाधीनाया एकं	=>	शब्दाधीनायाः+ एकम्+
एकं द्रव्यमितिबोधीयाया	=>	एकम्+ द्रव्यम्+इतिबोधीयायाः+
द्रव्यमितिबोधीयाया द्रव्यत्वावच्छिन्नविषयताया	=>	द्रव्यम्+इतिबोधीयायाः+ द्रव्यत्वावच्छिन्नविषयतायाः+
द्रव्यत्वावच्छिन्नविषयताया एकत्वावच्छिन्नविषयतयैक्यम्,	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नविषयतायाः+ एकत्वावच्छिन्नविषयतया+ऐक्यम्,
एकत्वावच्छिन्नविषयतयैक्यम्,	=>	एकत्वावच्छिन्नविषयतया+ऐक्यम्,
अयं घट	=>	अयम्+ घटः+
घट इत्यादिप्रत्ययानां	=>	घटः+ इत्यादिप्रत्ययानाम्+
इत्यादिप्रत्ययानां घटत्वावच्छिन्नविषयताकत्वव्यवहारात्	=>	इत्यादिप्रत्ययानाम्+ घटत्वावच्छिन्नविषयताकत्वव्यवहारात्
प्रकारावच्छिन्नत्वस्यापि	=>	प्रकारावच्छिन्नत्वस्य+अपि
व्यक्तत्वाच्च	=>	व्यक्तत्वात्+च
द्रव्यमित्याकारकपदप्रयोज्येत्यर्थः	=>	द्रव्यम्+इत्याकारकपदप्रयोज्येत्यर्थः
एकं द्रव्यपदवदिति	=>	एकम्+ द्रव्यपदवत्+इति
द्रव्यपदवदिति	=>	द्रव्यपदवत्+इति
शाब्दबोधप्रसङ्गादित्यर्थः	=>	शाब्दबोधप्रसङ्गात्+इत्यर्थः
इष्टापत्तिं निरस्यति	=>	इष्टापत्तिम्+ निरस्यति
पदान्तरानुपस्थितेति	=>	पदान्तरानुपस्थिता+इति
पदान्तरजन्यैकत्वानुपस्थितिदशायां द्रव्यमेकमिति	=>	पदान्तरजन्यैकत्वानुपस्थितिदशायाम्+ द्रव्यम्+एकम्+इति
द्रव्यमेकमिति	=>	द्रव्यम्+एकम्+इति
द्रव्याभानेऽपि	=>	द्रव्याभाने+अपि
एकमस्तीत्यादिबोधस्य	=>	एकम्+अस्ति+इत्यादिबोधस्य
प्रसङ्ग इत्यर्थः	=>	प्रसङ्गः+ इत्यर्थः
तादृशप्रकारतेति	=>	तादृशप्रकारता+इति
तद्धर्मावच्छित्वावच्छिन्नप्रकारतेत्यर्थः	=>	तद्धर्मावच्छित्वावच्छिन्नप्रकारता+इत्यर्थः
बोधविषयतायां तद्धर्मावच्छिन्नत्वमनिवेश्य	=>	बोधविषयतायाम्+ तद्धर्मावच्छिन्नत्वमनिवेश्य
विशेष्यतायां तन्निवेशेनोक्तपूर्वपक्षं	=>	विशेष्यतायाम्+ तन्निवेशेनोक्तपूर्वपक्षम्+
तन्निवेशेनोक्तपूर्वपक्षं समादधति;	=>	तन्निवेशेनोक्तपूर्वपक्षम्+ समादधति;
तन्मतं दर्शयति	=>	तन्मतम्+ दर्शयति
एवं सतीति	=>	एवम्+ सती+इति
सतीति	=>	सती+इति
चोक्तस्थले	=>	च+उक्तस्थले
विशेष्यताया द्रव्यत्वावच्छिन्नत्वेऽपि	=>	विशेष्यतायाः+ द्रव्यत्वावच्छिन्नत्वे+अपि
द्रव्यत्वावच्छिन्नत्वेऽपि	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नत्वे+अपि
गुणवत्त्वाच्छिन्नाया द्रव्यपदजन्यबोधविषयतावृत्तिप्रकारताया	=>	गुणवत्त्वाच्छिन्नायाः+ द्रव्यपदजन्यबोधविषयतावृत्तिप्रकारतायाः+
द्रव्यपदजन्यबोधविषयतावृत्तिप्रकारताया द्रव्यत्वावच्छिन्नत्वानवच्छिन्नत्वात्तद्भ्रमं	=>	द्रव्यपदजन्यबोधविषयतावृत्तिप्रकारतायाः+ द्रव्यत्वावच्छिन्नत्वानवच्छिन्नत्वात्तद्भ्रमम्+
द्रव्यत्वावच्छिन्नत्वानवच्छिन्नत्वात्तद्भ्रमं विना	=>	द्रव्यत्वावच्छिन्नत्वानवच्छिन्नत्वात्तद्भ्रमम्+ विना
एवं च	=>	एवम्+ च
भानेऽपि	=>	भाने+अपि
हेतुताऽवच्छेदकसत्त्वाद्भवत्येव	=>	हेतुताऽवच्छेदकसत्त्वाद्भवति+एव
शाब्दबोधो न	=>	शाब्दबोधः+ न
पदप्रकारकद्रव्यत्वावच्छिन्नधर्मिकज्ञानादहेतोरिति	=>	पदप्रकारकद्रव्यत्वावच्छिन्नधर्मिकज्ञानादहेतोः+इति
शक्तिवादव्याख्यायां मञ्जूषायां	=>	शक्तिवादव्याख्यायाम्+ मञ्जूषायाम्+
मञ्जूषायां सामान्यकाण्डः	=>	मञ्जूषायाम्+ सामान्यकाण्डः
प्रकारीभूतेति	=>	प्रकारीभूता+इति
तत्पदज्ञानजन्यतदशक्यार्थोपस्थिताश्च	=>	तत्पदज्ञानजन्यतदशक्यार्थोपस्थिताः+च
प्राचीनैरिति	=>	प्राचीनैः+इति
तद्धर्मप्रकारकशाब्दबोधं प्रति	=>	तद्धर्मप्रकारकशाब्दबोधम्+ प्रति
हेतुतामपेक्ष्य	=>	हेतुताम्+अपेक्ष्य
कारणत्वमुपेयं लाघवाद्,	=>	कारणत्वम्+उपेयम्+ लाघवाद्,
आकाशपदाशक्यशब्दाश्रयत्वनिष्ठतत्पदाधीनोपस्थितिविषयताया उपलक्षणीभूततद्धर्मप्रकारकशक्तिज्ञानजन्यताऽवच्छेदकतया	=>	आकाशपदाशक्यशब्दाश्रयत्वनिष्ठतत्पदाधीनोपस्थितिविषयतायाः+ उपलक्षणीभूततद्धर्मप्रकारकशक्तिज्ञानजन्यताऽवच्छेदकतया
वृत्तिप्रयोज्यत्वादिति	=>	वृत्तिप्रयोज्यत्वात्+इति
कुत आकाशपदाधीनं	=>	कुतः+ आकाशपदाधीनम्+
आकाशपदाधीनं शाब्दबोधस्य	=>	आकाशपदाधीनम्+ शाब्दबोधस्य
चेन्न,	=>	चेत्+न,
गवादिपदेऽपि	=>	गवादिपदे+अपि
गोत्वादेरशक्यत्वप्रसङ्गात्,	=>	गोत्वादेः+अशक्यत्वप्रसङ्गात्,
अतो गुरूणाऽप्युक्तरूपेण	=>	अतः+ गुरूणा+अपि+उक्तरूपेण
गुरूणाऽप्युक्तरूपेण	=>	गुरूणा+अपि+उक्तरूपेण
कारणत्वमुपेत्याकाशपदजन्यशाब्दबोधस्य	=>	कारणत्वम्+उपेत्याकाशपदजन्यशाब्दबोधस्य
तथात्वमुपगतमिति	=>	तथात्वम्+उपगतम्+इति
नन्वाकाशपदादाकाशस्यविभक्त्या	=>	ननु+आकाशपदात्+आकाशस्यविभक्त्या
चैकत्वस्य	=>	च+एकत्वस्य
समूहालम्बनशाब्दबोध एवास्त्वित्याशङ्‌क्याह	=>	समूहालम्बनशाब्दबोधः+ एव+अस्तु+इत्याशङ्‌क्याह
एवास्त्वित्याशङ्‌क्याह	=>	एव+अस्तु+इत्याशङ्‌क्याह
तेनेति	=>	तेन+इति
अत्राकाशपदाधीनशाब्दबोधस्य	=>	अत्र+आकाशपदाधीनशाब्दबोधस्य
शब्दाश्रयत्वप्रकारकत्वमुपेयते	=>	शब्दाश्रयत्वप्रकारकत्वम्+उपेयते
तत्प्रकारत्वोपगमबीजफलसमानप्रकारकत्वायोगादित्यालोच्य	=>	तत्प्रकारत्वोपगमबीजफलसमानप्रकारकत्वायोगात्+इति+आलोच्य
तथैवाह-	=>	तथैव+आह-
वस्तुतस्त्विति	=>	वस्तुतः+तु+इति
प्रकारान्तरेति	=>	प्रकारान्तरा+इति
कार्यतामुपेत्येत्यर्थः	=>	कार्यताम्+उपेत्येत्यर्थः
स्वविरूद्धाप्रकारकत्वं च	=>	स्वविरूद्धाप्रकारकत्वम्+ च
स्वप्रकारीभूतधर्मान्यप्रकारानवच्छिन्नतद्धर्मिविषयताकत्वं,	=>	स्वप्रकारीभूतधर्मान्यप्रकारानवच्छिन्नतद्धर्मिविषयताकत्वम्+,
निर्विकल्पकस्मृतिरपीति	=>	निर्विकल्पकस्मृतिः+अपि+इति
इदानीं निर्विकल्पकस्मरणमपि	=>	इदानीम्+ निर्विकल्पकस्मरणम्+अपि
निर्विकल्पकस्मरणमपि	=>	निर्विकल्पकस्मरणम्+अपि
नन्वाकाशवासीत्यादावाकाशपदावाच्यत्वेनैवाकाशभानान्न	=>	ननु+आकाशवासी+इत्यादौ+आकाशपदावाच्यत्वेन+एव+आकाशभानात्+न
शाब्दबोधयोरनुपपत्तिरित्यत आह	=>	शाब्दबोधयोः+अनुपपत्तिः+इत्यतः+ आह
गोत्वादिनेति	=>	गोत्वादिना+इति
पदान्नियतोपस्थितिर्वृत्तिसाध्यैवेति	=>	पदान्नियतोपस्थितिः+वृत्तिसाध्या+एव+इति
प्रकारत्वंस्वांशे	=>	प्रकारत्वम्+स्वांशे
केवलवृत्तिग्रहाधीनमेवेति	=>	केवलवृत्तिग्रहाधीनम्+एव+इति
चोपस्थितिपदं स्मृतिपरं,	=>	च+उपस्थितिपदम्+ स्मृतिपरम्+,
स्मृतिपरं,	=>	स्मृतिपरम्+,
गोत्वादेरपि	=>	गोत्वादेः+अपि
अयं च	=>	अयम्+ च
नियमो गोत्वादेः	=>	नियमः+ गोत्वादेः
चाकाशपदजन्यशाब्दबोधे	=>	च+आकाशपदजन्यशाब्दबोधे
गोत्वादिनाऽविशेष इति	=>	गोत्वादिना+अविशेषः+ इति
गोत्वादेर्नियतोपस्थितोपस्थितावपि	=>	गोत्वादेः+नियतोपस्थितोपस्थितौ+अपि
शब्दाश्रयत्वं तथेति	=>	शब्दाश्रयत्वम्+ तथा+इति
तथेति	=>	तथा+इति
ततो विशेषं	=>	ततः+ विशेषम्+
विशेषं वदन्ति,	=>	विशेषम्+ वदन्ति,
तन्मतं दर्शयति-यत्त्विति	=>	तन्मतम्+ दर्शयति-यत्+तु+इति
दर्शयति-यत्त्विति	=>	दर्शयति-यत्+तु+इति
मुख्यतेति	=>	मुख्यता+इति
मुख्यतेति	=>	मुख्यता+इति
चेदाकाशपदजन्यबोधः	=>	चेत्+आकाशपदजन्यबोधः
चिच्छब्दाश्रयत्त्वेन	=>	चित्+शब्दाश्रयत्त्वेन
चिदष्टद्रव्यान्यद्रव्यत्वादिनां तथा	=>	चित्+अष्टद्रव्यान्यद्रव्यत्वादिनाम्+ तथा
तथाविधनानाधर्मविशिष्ट एकस्मिन्नाकाशे	=>	तथाविधनानाधर्मविशिष्टः+ एकस्मिन्+आकाशे
एकस्मिन्नाकाशे	=>	एकस्मिन्+आकाशे
शक्तिरायाता,	=>	शक्तिः+आयाता,
यच्छक्तिग्रहस्तदा	=>	यच्छक्तिग्रहः+तदा
तच्छक्त्यधीनतद्धर्मप्रकारकबोध इत्युपगमान्नातिप्रसङ्ग	=>	तच्छक्त्यधीनतद्धर्मप्रकारकबोधः+ इति+उपगमातक्+न+अतिप्रसङ्गः+
इत्युपगमान्नातिप्रसङ्ग इत्यतस्तादृशनानाशक्तिं	=>	इति+उपगमातक्+न+अतिप्रसङ्गः+ इत्यतः+तादृशनानाशक्तिम्+
इत्यतस्तादृशनानाशक्तिं दूषयति-प्रत्येकमिति	=>	इत्यतः+तादृशनानाशक्तिम्+ दूषयति-प्रत्येकम्+इति
दूषयति-प्रत्येकमिति	=>	दूषयति-प्रत्येकम्+इति
शब्दाश्रयत्वादेरशक्यत्वे	=>	शब्दाश्रयत्वादेः+अशक्यत्वे
भानं न	=>	भानम्+ न
स्यादित्यत आह	=>	स्यात्+इत्यतः+ आह
उपलक्षणस्यापीति	=>	उपलक्षणस्य+अपि+इति
शक्त्यविषयस्यापीत्यर्थः	=>	शक्त्यविषयस्य+अपि+इत्यर्थः
तद्धर्मं धर्मिताऽवच्छेदकीकृत्य	=>	तद्धर्मम्+ धर्मिताऽवच्छेदकीकृत्य
पदप्रकारकजन्यशाब्दबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासंसर्गकशक्तिज्ञानं हेतुरित्यर्थः	=>	पदप्रकारकजन्यशाब्दबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासंसर्गकशक्तिज्ञानम्+ हेतुः+इत्यर्थः
हेतुरित्यर्थः	=>	हेतुः+इत्यर्थः
नन्वेवं गोत्वादेर्गवादिपदाशक्यत्वप्रसङ्गः	=>	ननु+एवम्+ गोत्वादेः+गवादिपदाशक्यत्वप्रसङ्गः
गोत्वादेर्गवादिपदाशक्यत्वप्रसङ्गः	=>	गोत्वादेः+गवादिपदाशक्यत्वप्रसङ्गः
तथात्वेप्युक्तरीत्या	=>	तथात्वेपि+उक्तरीत्या
तद्भानसंभवादित्याङ्‌क्य	=>	तद्भानसंभवात्+इत्याङ्‌क्य
गवादिपदादुक्तशक्तिज्ञानवशाद्‌गोपदवाच्यत्वादिपदधर्मप्रकारकशब्दबोधापत्तिरिति	=>	गवादिपदात्+उक्तशक्तिज्ञानवशाद्‌गोपदवाच्यत्वादिपदधर्मप्रकारकशब्दबोधापत्तिः+इति
विशिष्टवाचकत्वमुपेत्यात्रान्यादृशहेतुतां दर्शयति	=>	विशिष्टवाचकत्वम्+उपेत्य+अत्र+अन्यादृशहेतुताम्+ दर्शयति
विशिष्टेति	=>	विशिष्टा+इति
प्रकारांश इति	=>	प्रकारांशः+ इति
तादृशप्रकारत्वावगाहिशक्तिज्ञानत्वेनैव	=>	तादृशप्रकारत्वावगाहिशक्तिज्ञानत्वेन+एव
हेतुत्वादित्यर्थः	=>	हेतुत्वात्+इत्यर्थः
कार्यकारणभावभेदऽपि	=>	कार्यकारणभावभेदे+अपि
तदवाचकत्वभ्रमदशायां यादृशकार्यकारणभावबलादवाच्य	=>	तदवाचकत्वभ्रमदशायाम्+ यादृशकार्यकारणभावबलात्+अवाच्य
यादृशकार्यकारणभावबलादवाच्य	=>	यादृशकार्यकारणभावबलात्+अवाच्य
धर्मप्रकारकबोधस्तद्बलात्तादृशभ्रमविरहदशायां तादृशबोधापत्तिमाशङ्‌क्य	=>	धर्मप्रकारकबोधः+तद्बलात्+तादृशभ्रमविरहदशायाम्+ तादृशबोधापत्तिम्+आशङ्‌क्य
तादृशबोधापत्तिमाशङ्‌क्य	=>	तादृशबोधापत्तिम्+आशङ्‌क्य
आकाशादिपदमिवेति	=>	आकाशादिपदम्+इव+इति
तद्धर्मं धर्मिताऽवच्छेदकीकृत्य	=>	तद्धर्मम्+ धर्मिताऽवच्छेदकीकृत्य
वाच्यत्वांश इति	=>	वाच्यत्वांशः+ इति
किंचिद्धर्मावच्छिन्नत्वानवच्छिन्नत्वावगाहित्वमपि	=>	किञ्चित्+धर्मावच्छिन्नत्वानवच्छिन्नत्वावगाहित्वम्+अपि
एवं च	=>	एवम्+ च
गोपदजन्यशाब्दबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारताया गोत्वावच्छिन्नत्वावच्छिन्नतया	=>	गोपदजन्यशाब्दबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारतायाः+ गोत्वावच्छिन्नत्वावच्छिन्नतया
आकाशादिपदजन्यशाब्दबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारतायाश्च	=>	आकाशादिपदजन्यशाब्दबोधविषयत्वनिष्ठप्रकारतायाः+च
किंचिदवच्छिन्नतया	=>	किञ्चित्+अवच्छिन्नतया
तथात्वमित्यर्थः	=>	तथात्वम्+इत्यर्थः
एवं चेति	=>	एवम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
चेत्यर्थः	=>	च+इत्यर्थः
सुवर्णं बोद्धव्यमित्याकारस्वीकारेण	=>	सुवर्णम्+ बोद्धव्यम्+इत्याकारस्वीकारेण
बोद्धव्यमित्याकारस्वीकारेण	=>	बोद्धव्यम्+इत्याकारस्वीकारेण
शाब्दबोधविषयतात्वावच्छिन्नप्रकारतागर्भसंसर्गत्वासिद्धेरिति	=>	शाब्दबोधविषयतात्वावच्छिन्नप्रकारतागर्भसंसर्गत्वासिद्धेः+इति
तत्संसर्गकपदप्रकारकशक्तिभ्रमोपलक्षणमिदम्	=>	तत्संसर्गकपदप्रकारकशक्तिभ्रमोपलक्षणम्+इदम्
एवमिति	=>	एवम्+इति
क्वचिच्छक्तिज्ञानस्य	=>	क्वचित्+शक्तिज्ञानस्य
प्रमात्वं निराकरोति	=>	प्रमात्वम्+ निराकरोति
लक्षणैवेति	=>	लक्षणा+एव+इति
प्रकारताघटितसंबन्धावगाहिशक्तिज्ञानस्यैव	=>	प्रकारताघटितसंबन्धावगाहिशक्तिज्ञानस्य+एव
शुद्धसुखत्वादिशाब्दबोधासंभवादिति	=>	शुद्धसुखत्वादिशाब्दबोधासंभवात्+इति
कुतो लक्षणेत्यत	=>	कुतः+ लक्षणा+इत्यत
लक्षणेत्यत	=>	लक्षणा+इत्यत
शक्त्येति	=>	शक्त्या+इति
उक्तानुपपत्त्येति	=>	उक्तानुपपत्त्या+इति
द्रव्यं बोद्धव्यमित्याकारकाधुनिकसंकेतस्थले	=>	द्रव्यम्+ बोद्धव्यम्+इत्याकारकाधुनिकसंकेतस्थले
बोद्धव्यमित्याकारकाधुनिकसंकेतस्थले	=>	बोद्धव्यम्+इत्याकारकाधुनिकसंकेतस्थले
केवलद्रव्यत्वप्रकारकबोधाप्रसङ्गेनेत्यर्थः	=>	केवलद्रव्यत्वप्रकारकबोधाप्रसङ्गेन+इत्यर्थः
शक्तिमनङ्गीकुर्वन्तो निरस्ता	=>	शक्तिम्+अनङ्गीकुर्वन्तः+ निरस्ता
पानं च	=>	पानम्+ च
कर्मत्वस्याश्रयानवच्छिन्नत्वरूपविशेषणगर्भत्वान्न	=>	कर्मत्वस्य+आश्रयानवच्छिन्नत्वरूपविशेषणगर्भत्वात्+न
कर्मतेति	=>	कर्मता+इति
स्तनं दुग्धं	=>	स्तनम्+ दुग्धम्+
दुग्धं धयतीति	=>	दुग्धम्+ धयति+इति
धयतीति	=>	धयति+इति
जातिशक्तिवादिनामत्र	=>	जातिशक्तिवादिनाम्+अत्र
किं बीजमिति	=>	किम्+ बीजम्+इति
बीजमिति	=>	बीजम्+इति
वाच्यं,	=>	वाच्यम्+,
यद्येन	=>	यत्+येन
तद्भासकस्यैव	=>	तद्भासकस्य+एव
जातिश्चाश्रयं विना	=>	जातिश्चाश्रयम्+ विना
नाश्रये	=>	न+आश्रये
धानकर्मतायाश्चाश्रयं विनाऽपि	=>	धानकर्मतायाः+च+आश्रयम्+ विनाऽपि
भानान्न	=>	भानात्+न
व्यक्तिभासकत्वमिति	=>	व्यक्तिभासकत्वम्+इति
विशिष्टशक्तिरावश्यकी,	=>	विशिष्टशक्तिः+आवश्यकी,
धीयतेऽसौ	=>	धीयते+असौ
धेनुरिति	=>	धेनुः+इति
योगशक्तिरेव	=>	योगशक्तिः+एव
पङ्‌कजपदस्येव	=>	पङ्‌कजपदस्य+इव
औणादिकानां योगार्थानुपगमाद्,	=>	औणादिकानाम्+ योगार्थानुपगमाद्,
रूढ्यैवार्थबोधकत्वाद्,	=>	रूढ्या+एव+अर्थबोधकत्वाद्,
अत एव	=>	अतः+ एव
पाणिनिर"प्युणादयो बहुलमि"त्येकेनैव	=>	पाणिनिर"प्युणादयः+ बहुलम्+इति+एकेन+एव
बहुलमि"त्येकेनैव	=>	बहुलम्+इति+एकेन+एव
धेनुरित्यादीन्सस्मरोति	=>	धेनुः+इत्यादीन्सस्मरोति
शक्त्युपाधित्वेनेति	=>	शक्त्युपाधित्वेन+इति
प्रयोगोपाधिरित्यनयोर्भेदः,	=>	प्रयोगोपाधिः+इत्यनयोः+भेदः,
व्यक्तिवचनानां सन्निहितविशेषपरत्वमिति	=>	व्यक्तिवचनानाम्+ सन्निहितविशेषपरत्वम्+इति
सन्निहितविशेषपरत्वमिति	=>	सन्निहितविशेषपरत्वम्+इति
यत्किंचिद्व्यक्तेर्विषयत्वेन	=>	यत्किञ्चित्+व्यक्तेः+विषयत्वेन
महिष्यादिभानं स्यादित्यत्राह	=>	महिष्यादिभानम्+ स्यात्+इत्यत्र+आह
स्यादित्यत्राह	=>	स्यात्+इत्यत्र+आह
शक्तिनियन्त्रकत्वादिति	=>	शक्तिनियन्त्रकत्वात्+इति
शाब्दबोधविषयत्वनियामकत्वादित्यर्थः	=>	शाब्दबोधविषयत्वनियामकत्वात्+इत्यर्थः
विवादादाह	=>	विवादात्+आह
घटो नास्तीत्यादौ	=>	घटः+ नास्ति+इत्यादौ
नास्तीत्यादौ	=>	नास्ति+इत्यादौ
यत्किंचित्प्रतियोगिनो भानेऽप्यभानप्रतियोग्यधिकरणे	=>	यत्किञ्चित्प्रतियोगिनः+ भाने+अपि+अभानप्रतियोग्यधिकरणे
भानेऽप्यभानप्रतियोग्यधिकरणे	=>	भाने+अपि+अभानप्रतियोग्यधिकरणे
तदप्रत्ययादिति	=>	तदप्रत्ययात्+इति
भानमिष्टमेव	=>	भानम्+इष्टम्+एव
वाच्यत्वापत्तिरिति	=>	वाच्यत्वापत्तिः+इति
अशक्यस्येति	=>	अशक्यस्य+इति
शक्यताऽवच्छेदकत्वानुपपत्त्येति	=>	शक्यताऽवच्छेदकत्वानुपपत्त्या+इति
जातिनिष्ठशक्यताव्यधिकरणत्वेनेति	=>	जातिनिष्ठशक्यताव्यधिकरणत्वेन+इति
क्वचित्तथैव	=>	क्वचित्+तथैव
धानकर्मरुपधर्मिणोऽशक्यत्वेन	=>	धानकर्मरुपधर्मिणः+अशक्यत्वेन
तदवच्छेदकत्वसंभव इति	=>	तदवच्छेदकत्वसंभवः+ इति
गौर्बोद्धव्येत्याकारकशक्तेर्गोपदाद्धानकर्मगोत्वेन	=>	गौः+बौद्धव्येत्याकारकशक्तेः+गोपदाद्धानकर्मगोत्वेन
गौर्बोद्धव्येत्याधुनिकसंकेतस्य	=>	गौः+बोद्धव्येत्याधुनिकसंकेतस्य
पदप्रकारकधानकर्मगोत्वावच्छिन्नविशेष्यकज्ञानस्यैकहेतुत्वानुरोधेन	=>	पदप्रकारकधानकर्मगोत्वावच्छिन्नविशेष्यकज्ञानस्य+एकहेतुत्वानुरोधेन
नैयायिकानां धानकर्मत्वगोत्वयोः	=>	नैयायिकानाम्+ धानकर्मत्वगोत्वयोः
शक्तिज्ञानाधनिकसंकेतज्ञानयोर्नैकरूपेण	=>	शक्तिज्ञानाधनिकसंकेतज्ञानयोः+न+एकरूपेण
घटो बोद्धव्य	=>	घटः+ बोद्धव्यः+
बोद्धव्य इत्याधुनिकसंकेतज्ञानादपि	=>	बोद्धव्यः+ इत्याधुनिकसंकेतज्ञानात्+अपि
इत्याधुनिकसंकेतज्ञानादपि	=>	इत्याधुनिकसंकेतज्ञानात्+अपि
गुरूणां तु	=>	गुरूणाम्+ तु
शक्यनुपगमादुक्तशक्यताऽवच्छेदकत्वस्यैव	=>	शक्यनुपगमात्+उक्तशक्यताऽवच्छेदकत्वस्य+एव
कारणताभेदो दुर्वार	=>	कारणताभेदः+ दुर्वारः+
दुर्वार इत्यर्थः	=>	दुर्वारः+ इत्यर्थः
गुरूणां तद्बोधौपयिकसामर्थ्यं	=>	गुरूणाम्+ तद्बोधौपयिकसामर्थ्यम्+
तद्बोधौपयिकसामर्थ्यं शक्तिरिति	=>	तद्बोधौपयिकसामर्थ्यम्+ शक्तिः+इति
शक्तिरिति	=>	शक्तिः+इति
गोत्वशक्तित्वं दुर्वारमिति	=>	गोत्वशक्तित्वम्+ दुर्वारम्+इति
दुर्वारमिति	=>	दुर्वारम्+इति
सामानाधिकरण्येनेति	=>	सामानाधिकरण्येन+इति
सामानाधिकरण्यस्वरूपोभयगर्भेणेत्यादिः	=>	सामानाधिकरण्यस्वरूपोभयगर्भेण+इत्यादिः
शक्त्युपाधिरिति	=>	शक्त्युपाधिः+इति
सामानाधिकरण्यस्वरूपोभयगर्भेणेत्यादिः	=>	सामानाधिकरण्यस्वरूपोभयगर्भेण+इत्यादिः
शक्त्युपाधिरिति	=>	शक्त्युपाधिः+इति
शक्त्युपाधेरपि	=>	शक्त्युपाधेः+अपि
शक्यत्वं,	=>	शक्यत्वम्+,
तैरशक्यस्य	=>	तैः+अशक्यस्य
अत एव	=>	अतः+ एव
प्रभाकरास्तु	=>	प्रभाकराः+तु
पद्मत्वं प्रयोगोपाधिः,	=>	पद्मत्वम्+ प्रयोगोपाधिः,
तत्त्वं च	=>	तत्त्वम्+ च
तत्पदाधीनशाब्दबोधहेतुत्वं,	=>	तत्पदाधीनशाब्दबोधहेतुत्वम्+,
पङ्‌कजमित्यादौ	=>	पङ्‌कजम्+इत्यादौ
चावयवशक्तिज्ञानाधीनशाब्दबोधे	=>	च+अवयवशक्तिज्ञानाधीनशाब्दबोधे
सत्त्वाच्छाब्दबोधो ;	=>	सत्त्वाच्छाब्दबोधः+ ;
तादृशेऽपि	=>	तादृशे+अपि
पद्मान्वयानुपपत्तिज्ञानदशायां च	=>	पद्मान्वयानुपपत्तिज्ञानदशायाम्+ च
चोक्तं गुरुमतस्थतिन्तामणौ	=>	च+उक्तम्+ गुरुमतस्थतिन्तामणौ
तत्त्वमहमित्यादिसर्वनामपदेषु	=>	तत्त्वम्+अहम्+इत्यादिसर्वनामपदेषु
प्रयोगोपाधयस्तेन	=>	प्रयोगोपाधयः+तेन
बुद्धिस्थत्वादिकं न	=>	बुद्धिस्थत्वादिकम्+ न
पङ्‌कजादिपदेष्वपि	=>	पङ्‌कजादिपदेषु+अपि
पद्मत्वादिकं प्रयोगोपाधिः,	=>	पद्मत्वादिकम्+ प्रयोगोपाधिः,
अतस्तत्र	=>	अतः+तत्र
पद्मत्वादिकं न	=>	पद्मत्वादिकम्+ न
सर्वनामपदशक्तिरिति	=>	सर्वनामपदशक्तिः+इति
कथं प्रयोगोपाधित्वं	=>	कथम्+ प्रयोगोपाधित्वम्+
प्रयोगोपाधित्वं ?	=>	प्रयोगोपाधित्वम्+ ?
शाब्दबुद्धिं प्रति	=>	शाब्दबुद्धिम्+ प्रति
बुद्धिस्थत्वादेर्हेतुत्वाद्	=>	बुद्धिस्थत्वादेः+हेतुत्वाद्
नन्वेवं सोऽयं	=>	ननु+एवम्+ सः+अयम्+
सोऽयं न	=>	सः+अयम्+ न
वेति	=>	वा+इति
संशयो न	=>	संशयः+ न
तदिदंपदेनोपस्थापने	=>	तदिदम्+पदेन+उपस्थापने
चैत्रश्चैत्रो न	=>	चैत्रः+चैत्रः+ न
वेत्युल्लेखे	=>	वा+इत्युल्लेखे
तत्संशयस्येदं पदादिबोद्धव्यत्वप्रकारकत्वोपगमादित्याहुः	=>	तत्संशयस्य+इदम्+ पदादिबोद्धव्यत्वप्रकारकत्वोपगमात्+इत्याहुः
पदादिबोद्धव्यत्वप्रकारकत्वोपगमादित्याहुः	=>	पदादिबोद्धव्यत्वप्रकारकत्वोपगमात्+इत्याहुः
तन्न	=>	तत्+न
पद्मं नास्तीतिशाब्दबोधानुपपत्तेः,	=>	पद्मम्+ नास्ति+इतिशाब्दबोधानुपपत्तेः,
नास्तीतिशाब्दबोधानुपपत्तेः,	=>	नास्ति+इतिशाब्दबोधानुपपत्तेः,
एवं च	=>	एवम्+ च
गोत्वपद्मत्वादिकं तु	=>	गोत्वपद्मत्वादिकम्+ तु
शाब्दाप्रकारत्वेऽपि	=>	शाब्दाप्रकारत्वे+अपि
स्वशून्यविषयकशाब्दबोधप्रतिबन्धकं न	=>	स्वशून्यविषयकशाब्दबोधप्रतिबन्धकम्+ न
शक्यमित्यपास्तम्	=>	शक्यम्+इत्यपास्तम्
धेनुपपदस्यौणादिकतया	=>	धेनुपपदस्य+औणादिकतया
केवलरूढेरुपगमात्	=>	केवलरूढेः+उपगमात्
पङ्‌कजादिपदस्यानौणादिकतया	=>	पङ्‌कजादिपदस्य+अनौणादिकतया
योगसत्त्वेऽप्युक्तशाब्दबोधानुपपत्तिवारणाय	=>	योगसत्त्वे+अपि+उक्तशाब्दबोधानुपपत्तिवारणाय
रूढेरप्यावश्यकत्वाद्	=>	रूढेः+अपि+आवश्यकत्वाद्
स्वर्गधेन्वादिपदं दुःखासंभेदसुखत्वोभयधानकर्मत्वगोत्वोभयादिविशिष्ठार्थकम्	=>	स्वर्गधेन्वादिपदम्+ दुःखासंभेदसुखत्वोभयधानकर्मत्वगोत्वोभयादिविशिष्ठार्थकम्
नानाऽर्थतेति	=>	नानाऽर्थता+इति
भ्रान्तस्येति	=>	भ्रान्तस्य+इति
नानात्वज्ञानं भ्रमः	=>	नानात्वज्ञानम्+ भ्रमः
उत्पत्तेरिति	=>	उत्पत्तेः+इति
व्यभिचारात्तस्य	=>	व्यभिचारात्+तस्य
सहकारित्वमेवासिद्धमित्याशयः	=>	सहकारित्वम्+एव+असिद्धम्+इत्याशयः
नानाऽर्थतेति	=>	नानाऽर्थता+इति
उभयभावप्रतियोगितायामिति	=>	उभयभावप्रतियोगितायाम्+इति
स्त इत्यादावभावप्रतियोगितायां	=>	स्तः+ इत्यादौ+अभावप्रतियोगितायाम्+
इत्यादावभावप्रतियोगितायां घटत्वपटत्वोभयत्वानां	=>	इत्यादौ+अभावप्रतियोगितायाम्+ घटत्वपटत्वोभयत्वानाम्+
घटत्वपटत्वोभयत्वानां प्रतियोगिताऽवच्छेदकत्ववत्प्रकृतेचन्द्रत्वसूर्यत्वोभयत्वानां	=>	घटत्वपटत्वोभयत्वानाम्+ प्रतियोगिताऽवच्छेदकत्ववत्प्रकृतेचन्द्रत्वसूर्यत्वोभयत्वानाम्+
प्रतियोगिताऽवच्छेदकत्ववत्प्रकृतेचन्द्रत्वसूर्यत्वोभयत्वानां शक्यताऽवच्छेदकत्वप्रसङ्गः	=>	प्रतियोगिताऽवच्छेदकत्ववत्प्रकृतेचन्द्रत्वसूर्यत्वोभयत्वानाम्+ शक्यताऽवच्छेदकत्वप्रसङ्गः
व्यासज्यवृतिधर्मस्यावच्छेदककोट्यप्रवेशे	=>	व्यासज्यवृतिधर्मस्य+अवच्छेदककोट्यप्रवेशे
भासमानयोस्तदप्रवेशप्रसङ्ग इत्यत	=>	भासमानयोः+तदप्रवेशप्रसङ्गः+ इत्यतः+
इत्यत आह	=>	इत्यतः+ आह
वेति	=>	वा+इति
ननूभयत्वेपि	=>	ननूभयत्वे+अपि
पुष्पवन्तावित्यादौ	=>	पुष्पवन्तौ+इत्यादौ
द्वावितीति	=>	द्वौ+इति+इति
पुष्पवन्तावित्यत्र	=>	पुष्पवन्तौ+इत्यत्र
पदसाधुत्वार्थं द्विवचनं	=>	पदसाधुत्वार्थम्+ द्विवचनम्+
द्विवचनं प्रत्येकं	=>	द्विवचनम्+ प्रत्येकम्+
प्रत्येकं द्वित्वोपस्थितिरिति	=>	प्रत्येकम्+ द्वित्वोपस्थितिः+इति
द्वित्वोपस्थितिरिति	=>	द्वित्वोपस्थितिः+इति
द्वावित्यादावपि	=>	द्वावित्यादौ+अपि
विभक्तेरशक्यत्वापातात्	=>	विभक्तेः+अशक्यत्वापातात्
प्रयोगिताऽवच्छेदकतापर्याप्तिमप्रवेश्य	=>	प्रयोगिताऽवच्छेदकतापर्याप्तिम्+अप्रवेश्य
चावच्छेदकतापर्याप्त्यधिकरणधर्मत्रयविशिष्टाप्रसिद्ध्या	=>	च+अवच्छेदकतापर्याप्त्यधिकरणधर्मत्रयविशिष्टाप्रसिद्ध्या
केवलान्वयित्वं स्यादिति	=>	केवलान्वयित्वम्+ स्यात्+इति
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
समानाधिकरणाधिकरणताद्वयनिरूपिताधेयतयोर्घटपटनिष्ठयोः	=>	समानाधिकरणाधिकरणताद्वयनिरूपिताधेयतयोः+घटपटनिष्ठयोः
प्रत्येकं घटत्वपटत्वावच्छिन्नत्ववदुभयत्वावच्छिन्नत्वमपि	=>	प्रत्येकम्+ घटत्वपटत्वावच्छिन्नत्ववत्+उभयत्वावच्छिन्नत्वम्+अपि
घटत्वपटत्वावच्छिन्नत्ववदुभयत्वावच्छिन्नत्वमपि	=>	घटत्वपटत्वावच्छिन्नत्ववत्+उभयत्वावच्छिन्नत्वम्+अपि
घटपटोभयवदिति	=>	घटपटोभयवत्+इति
घटत्वपटत्वोभयावच्छिन्नवत्ताभ्यामेवाभावस्य	=>	घटत्वपटत्वोभयावच्छिन्नवत्+ताभ्याम्+एव+अभावस्य
तत्तद्रूपाणां कथञ्चिदुभयत्वांशे	=>	तत्तद्रूपाणाम्+ कथञ्चित्+उभयत्वांशे
कथञ्चिदुभयत्वांशे	=>	कथञ्चित्+उभयत्वांशे
भानोपगमेऽप्याह	=>	भानोपगमे+अपि+आह
घटत्वपटत्ववैशिष्ट्योपलक्षितोभयत्वस्यानतिप्रसक्तत्वेऽप्याह	=>	घटत्वपटत्ववैशिष्ट्योपलक्षितोभयत्वस्य+अनतिप्रसक्तत्वे+अपि+आह
तत्रेति	=>	तत्र+इति
एवेति	=>	एव+इति
साक्षात्प्रतियोगिताऽनवच्छेदकत्वेऽपि	=>	साक्षात्प्रतियोगिताऽनवच्छेदकत्वे+अपि
भानमव्याहतं तुल्य	=>	भानमव्याहतम्+ तुल्यः+
तुल्य एवेत्याहुरि"ति	=>	तुल्यः+ एव+इत्याहुः+इति
एवेत्याहुरि"ति	=>	एव+इत्याहुः+इति
पाठस्तदा	=>	पाठः+तदा
तल्य एवेत्यनन्तरम्	=>	तुल्यः+ एव+इत्यनन्तरम्
एवेत्यनन्तरम्	=>	एव+इत्यनन्तरम्
चेदेवमेव	=>	चेत्+एवम्+एव
द्वावितिवद्	=>	द्वौ+इतिवद्
साधुत्वोपगमादि"ति	=>	साधुत्वोपगमात्+इति
पाठस्तु	=>	पाठः+तु
पूर्वोक्तं विस्मृत्योक्तमिति	=>	पूर्वोक्तम्+ विस्मृत्य+उक्तम्+इति
विस्मृत्योक्तमिति	=>	विस्मृत्य+उक्तम्+इति
शक्तिनिरूपकताऽवच्छेदकत्वं =	=>	शक्तिनिरूपकताऽवच्छेदकत्वम्+ =
भ्रमत्वनियमादिति	=>	भ्रमत्वनियमात्+इति
शक्तिनिरूपकताऽवच्छेदकत्वपर्याप्त्यभावादिति	=>	शक्तिनिरूपकताऽवच्छेदकत्वपर्याप्त्यभावात्+इति
स्वमतानुसारेणाह	=>	स्वमतानुसारेण+आह
चन्द्रसूर्याविति	=>	चन्द्रसूर्यौ+इति
चन्द्रसूर्यावितिशक्तिग्रहपक्षे,	=>	चन्द्रसूर्यौ+इतिशक्तिग्रहपक्षे,
एकविषयतायां चन्द्रत्वसूर्यत्वावच्छिन्नत्वसम्भवेऽपि	=>	एकविषयतायाम्+ चन्द्रत्वसूर्यत्वावच्छिन्नत्वसम्भवे+अपि
चन्द्रत्वसूर्यत्वावच्छिन्नत्वसम्भवेऽपि	=>	चन्द्रत्वसूर्यत्वावच्छिन्नत्वसम्भवे+अपि
तद्विषयकबोधत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविषयत्वप्रकारतागर्भसंसर्गो द्रष्टव्यः	=>	तद्विषयकबोधत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविषयत्वप्रकारतागर्भसंसर्गः+ द्रष्टव्यः
अत्रेदं रहस्यं	=>	अत्र+इदम्+ रहस्यम्+
रहस्यं -	=>	रहस्यम्+ -
वृक्षाद्विभजत	=>	वृक्षात्+विभजत
तद्धटकविभागो वा	=>	तद्धटकविभागः+ वा
चैकतरकारणस्याप्यसम्भवान्नोक्तपञ्चम्यर्थान्वयसम्भव इति	=>	च+एकतरकारणस्य+अपि+असम्भवात्+न+उक्तपञ्चम्यर्थान्वयसम्भवः+ इति
त्यज्धातुतोऽपि	=>	त्यज्धातुतः+अपि
चोपस्थितेः;	=>	च+उपस्थितेः;
तद्विषयतादृशार्थयोस्तत्तत्पञ्चम्यर्थान्वयसम्भवादतस्तयोः	=>	तद्विषयतादृशार्थयोः+तत्तत्पञ्चम्यर्थान्वयसम्भवात्+अतः+तयोः
पृथग्धात्वर्थव्यापारविषयको बोधो	=>	पृथग्धात्वर्थव्यापारविषयकः+ बोधः+
बोधो भवति,	=>	बोधः+ भवति,
फलव्यापारयोरेकं परित्यज्याप्यपरबोधप्रसङ्गात्,	=>	फलव्यापारयोः+एकम्+ परित्यज्य+अपि+अपरबोधप्रसङ्गात्,
परित्यज्याप्यपरबोधप्रसङ्गात्,	=>	परित्यज्य+अपि+अपरबोधप्रसङ्गात्,
विभागेतरविषयकत्वानवच्छिन्नत्वावगाहिधातुशक्तज्ञानं ;	=>	विभागेतरविषयकत्वानवच्छिन्नत्वावगाहिधातुशक्तज्ञानम्+ ;
विभागविषयकत्वानवच्छिन्नत्वावगाहिधातुशक्तिज्ञानं हेतुरूपेयत	=>	विभागविषयकत्वानवच्छिन्नत्वावगाहिधातुशक्तिज्ञानम्+ हेतुरूपेयत
त्यजधातोस्तादृशज्ञानमभ्रान्तस्य	=>	त्यजधातोः+तादृशज्ञानम्+अभ्रान्तस्य
सम्भवतीत्यनतिप्रसङ्गाद्,	=>	सम्भवति+इत्यनतिप्रसङ्गाद्,
वृक्षात्स्पन्दत इति	=>	वृक्षात्+स्पन्दते+ इति
प्रयोगमनभ्युपगच्छतां मते	=>	प्रयोगम्+अनभ्युपगच्छताम्+ मते
विभागविषयकत्वानवच्छिन्नत्वफलान्तरविषयकत्वावच्छिन्नत्वोभयावगाहिधातुशक्तिज्ञानमिति	=>	विभागविषयकत्वानवच्छिन्नत्वफलान्तरविषयकत्वावच्छिन्नत्वोभयावगाहिधातुशक्तिज्ञानम्+इति
ईदृशैकशक्तेरपि	=>	ईदृशैकशक्तेः+अपि
फलव्यापारयोर्विशेषणविशेष्यभाववैपरीत्येन	=>	फलव्यापारयोः+विशेषणविशेष्यभाववैपरीत्येन
विशिष्टशक्तावेव	=>	विशिष्टशक्तौ+एव
अथैवमपि	=>	अथ+एवम्+अपि
पुष्पवन्तपदादिव	=>	पुष्पवन्तपदात्+इव
सकर्मकधातोरपि	=>	सकर्मकधातोः+अपि
विशेष्यविशेषणभावानापन्नयोरेव	=>	विशेष्यविशेषणभावानापन्नयोः+एव
फलव्यापारयोरन्वयबोधः	=>	फलव्यापारयोः+अन्वयबोधः
तदापन्नयोरिति	=>	तदापन्नयोः+इति
फलव्यापारविषयकत्वयोरवच्छेद्यावच्छेदकभावावगाहित्वमपि	=>	फलव्यापारविषयकत्वयोः+अवच्छेद्यावच्छेदकभावावगाहित्वम्+अपि
निवेश्यं विशेषणविशेष्यभावेन	=>	निवेश्यम्+ विशेषणविशेष्यभावेन
भासमानयोरेव	=>	भासमानयोः+एव
फलव्यापारयोर्विषयिताद्वयमप्यवच्छेद्यावच्छेदकभावापन्नमिति	=>	फलव्यापारयोः+विषयिताद्वयम्+अपि+अवच्छेद्यावच्छेदकभावापन्नम्+इति
तयोर्भानं,	=>	तयोः+भानम्+,
भानमिति	=>	भानम्+इति
चन्द्रसूर्ययोरेकं परित्यज्यापराबोधरूपे	=>	चन्द्रसूर्ययोः+एकम्+ परित्यज्य+अपराबोधरूपे
परित्यज्यापराबोधरूपे	=>	परित्यज्य+अपराबोधरूपे
ग्राहकं कोशं	=>	ग्राहकम्+ कोशम्+
कोशं दर्शयति	=>	कोशम्+ दर्शयति
एकयेति	=>	एकया+इति
मानाभावान्न	=>	मानाभावात्+न
शक्तेरैक्यमिति	=>	शक्तेः+ऐक्यम्+इति
वादिनं प्रति	=>	वादिनम्+ प्रति
पर्यवसायित्वमाह	=>	पर्यवसायित्वम्+आह
वेति	=>	वा+इति
सकृदिति	=>	सकृत्+इति
एकानुसंधानावच्छिन्नात्पदादेकशक्यताऽवच्छेदकताऽवच्छिन्नबोध इत्यर्थः	=>	एकानुसंधानावच्छिन्नात्पदादेकशक्यताऽवच्छेदकताऽवच्छिन्नबोधः+ इत्यर्थः
यद्रूपं चैत्रत्वादि	=>	यद्रूपम्+ चैत्रत्वादि
प्रवृत्त्यौपयिकबोधः	=>	प्रवृत्त्या+औपयिकबोधः
प्रकृतस्यापीति	=>	प्रकृतस्य+अपि+इति
प्रकान्तस्यापीत्यपपाठः	=>	प्रकान्तस्य+अपि+इति+अपपाठः
अपूर्वधर्मस्यापूर्ववाक्यजन्यशाब्दबोधाविषयत्वात्	=>	अपूर्वधर्मस्य+अपूर्ववाक्यजन्यशाब्दबोधाविषयत्वात्
काश्यां गौरस्तीत्यादौ	=>	काश्याम्+ गौः+अस्ति+इत्यादौ
गौरस्तीत्यादौ	=>	गौः+अस्ति+इत्यादौ
गृहीतशक्तेर्देशान्तरस्थले	=>	गृहीतशक्तेः+देशान्तरस्थले
गोबोधवदित्यर्थः	=>	गोबोधवत्+इत्यर्थः
तस्यापीति	=>	तस्य+अपि+इति
शक्यताऽवच्छेदकताऽवच्छेदकत्वेऽपि	=>	शक्यताऽवच्छेदकताऽवच्छेदकत्वे+अपि
शक्यताऽवच्छेदकत्वं तस्यावच्छेदकताऽवच्छेदकसाधारण्यात्	=>	शक्यताऽवच्छेदकत्वम्+ तस्य+अवच्छेदकताऽवच्छेदकसाधारण्यात्
तस्यावच्छेदकताऽवच्छेदकसाधारण्यात्	=>	तस्य+अवच्छेदकताऽवच्छेदकसाधारण्यात्
अन्यतमत्वसंग्रहायान्तत इति	=>	अन्यतमत्वसंग्रहाय+अन्ततः+ इति
घटत्वलोमत्वादीनां शाब्दबोधविषयत्वादिति	=>	घटत्वलोमत्वादीनाम्+ शाब्दबोधविषयत्वात्+इति
शाब्दबोधविषयत्वादिति	=>	शाब्दबोधविषयत्वात्+इति
उपलक्षणमिति	=>	उपलक्षणम्+इति
अत एव	=>	अतः+ एव
गौरवितवृत्तित्वमुपलक्षममिति	=>	गौरवितवृत्तित्वम्+उपलक्षणम्+इति
भगवदिच्छायां बोधविषयतयाऽभासमानत्वे	=>	भगवदिच्छायाम्+ बोधविषयतया+आभासमानत्वे
बोधविषयतयाऽभासमानत्वे	=>	बोधविषयतया+आभासमानत्वे
प्रकारत्वमुपलक्षणत्वं,	=>	प्रकारत्वम्+उपलक्षणत्वम्+,
शाब्दानुभवजनकताऽवच्छेदकीभूतपदार्थान्तरं शक्तिरिति	=>	शाब्दानुभवजनकताऽवच्छेदकीभूतपदार्थान्तरम्+ शक्तिः+इति
शक्तिरिति	=>	शक्तिः+इति
पदजन्यताऽवच्छेदकनिष्ठत्वं तदिति	=>	पदजन्यताऽवच्छेदकनिष्ठत्वम्+ तत्+इति
तदिति	=>	तत्+इति
स्वयमुक्तम्	=>	स्वयम्+उक्तम्
अत्रोपलक्षणीभूतधर्मावच्छिन्नतयाऽनुगतनानाधर्मविशिष्टे	=>	अत्र+उपलक्षणीभूतधर्मावच्छिन्नतया+अनुगतनानाधर्मविशिष्टे
सर्वनामपदस्यैकशक्तिस्वीकारे	=>	सर्वनामपदस्य+एकशक्तिस्वीकारे
बुद्धिविशेषविषयत्वादिनाऽनुगतीकृतेन्द्रत्वचन्द्रत्वादिविशिष्टे	=>	बुद्धिविशेषविषयत्वादिना+अनुगतीकृतेन्द्रत्वचन्द्रत्वादिविशिष्टे
हरिपदस्यैकशक्तिप्रसङ्ग इत्युक्तं,	=>	हरिपदस्य+एकशक्तिप्रसङ्गः+ इत्युक्तम्+,
इत्युक्तं,	=>	इत्युक्तम्+,
किं हरित्वसिंहत्वादिनिष्ठानां	=>	किम्+ हरित्वसिंहत्वादिनिष्ठानाम्+
हरित्वसिंहत्वादिनिष्ठानां संकेतविषयतानां	=>	हरित्वसिंहत्वादिनिष्ठानाम्+ संकेतविषयतानाम्+
संकेतविषयतानां किंचिद्धर्मावच्छिन्नत्वं	=>	संकेतविषयतानाम्+ किञ्चित्+धर्मावच्छिन्नत्वम्+
किंचिद्धर्मावच्छिन्नत्वं लोमादिव्यक्तिनिष्ठानां	=>	किञ्चित्+धर्मावच्छिन्नत्वम्+ लोमादिव्यक्तिनिष्ठानाम्+
लोमादिव्यक्तिनिष्ठानां तासां	=>	लोमादिव्यक्तिनिष्ठानाम्+ तासाम्+
तासां लोमत्वावच्छिन्नत्ववदुपेयते	=>	तासाम्+ लोमत्वावच्छिन्नत्ववत्+उपेयते
लोमत्वावच्छिन्नत्ववदुपेयते	=>	लोमत्वावच्छिन्नत्ववत्+उपेयते
किञ्चिद्धर्मोपलक्षितवृतित्वं ?	=>	किञ्चित्+धर्मोपलक्षितवृतित्वम्+ ?
तत्राद्यं निरस्यति	=>	तत्र+आद्यम्+ निरस्यति
अनुगतेति	=>	अनुगता+इति
द्वितीयं निरस्यति	=>	द्वितीयम्+ निरस्यति
तत्रोपलक्षणीभूतेति	=>	तत्र+उपलक्षणीभूता+इति
शक्यतावऽच्छेदकानामनुगमकं भासते	=>	शक्यतावऽच्छेदकानामनुगमकम्+ भासते
निर्युक्तिकं प्रवादं	=>	निर्युक्तिकम्+ प्रवादम्+
प्रवादं कुतः	=>	प्रवादम्+ कुतः
श्रद्दधीमहीति	=>	श्रद्दधीमही+इति
सर्वनामपदेऽपूर्वचैत्रत्वादेर्भानानुरोधेनावश्यानुगमनीयत्वादनायत्योपलक्षणे	=>	सर्वनामपदे+अपूर्वचैत्रत्वादेः+भानानुरोधेनावश्यानुगमनीयत्वादनायत्योपलक्षणे
संकेतविषयतोपेयते,	=>	संकेतविषयता+उपेयते,
नापूर्वभानमिति	=>	न+अपूर्वभानम्+इति
लाघवमिति	=>	लाघवम्+इति
वाच्यं,	=>	वाच्यम्+,
फलाभावेनोपलक्षणासत्त्वे	=>	फलाभावेन+उपलक्षणासत्त्वे
शक्तिभेदरूपतद्विषयतानानात्वस्यैव	=>	शक्तिभेदरूपतद्विषयतानानात्वस्य+एव
प्रामाणिकत्वादिति	=>	प्रामाणिकत्वात्+इति
एतदभिप्रेत्योपलक्षणीभूतकिंचिद्धर्मप्रकारेणाभासमानस्यैवेति	=>	एतदभिप्रेत्य+उपलक्षणीभूतकिञ्चित्+धर्मप्रकारेण+आभासमानस्य+एव+इति
लोमादीनामननुगता	=>	लोमादीनाम्+अननुगता
किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना	=>	किञ्चित्+धर्मावच्छिन्ना
त्विह	=>	तु+इह
तथेति	=>	तथा+इति
प्रथमतोऽनुगतेति	=>	प्रथमतः+अनुगता+इति
चोक्तम्	=>	च+उक्तम्
बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वभानं शङ्‌कते	=>	बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वभानम्+ शङ्‌कते
यद्यपीति	=>	यद्यपि+इति
तदवच्छिन्नत्वमपीति	=>	तदवच्छिन्नत्वम्+अपि+इति
बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वं तदवच्छेदकमपीत्यर्थः	=>	बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वम्+ तदवच्छेदकम्+अपि+इत्यर्थः
तदवच्छेदकमपीत्यर्थः	=>	तदवच्छेदकम्+अपि+इत्यर्थः
बोधविषयतयेति	=>	बोधविषयतया+इति
चिदपि	=>	चित्+अपि
भानासम्भवान्नियमपदम्,	=>	भानासम्भवात्+नियमपदम्,
अयमेव	=>	अयम्+एव
दृष्टान्ताद्विशेषः	=>	दृष्टान्तात्+विशेषः
बोधस्यापीत्यपिकारेण	=>	बोधस्य+अपि+इत्यपिकारेण
नियमतस्तद्विषयत्वे	=>	नियमतः+तद्विषयत्वे
संकेतविषयत्वं स्यान्न	=>	संकेतविषयत्वम्+ स्यात्+न
स्यान्न	=>	स्यात्+न
सूचितं,	=>	सूचितम्+,
बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वविशिष्टघटत्वाद्यवच्छिन्नबोधश्च	=>	बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वविशिष्टघटत्वाद्यवच्छिन्नबोधः+च
एतेनाकाशपदजन्यबोधे	=>	एतेन+आकाशपदजन्यबोधे
तदादिपदजन्यबोधेऽपि	=>	तदादिपदजन्यबोधे+अपि
बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वं भासत	=>	बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वम्+ भासत
इत्यावेदनायापिकार इत्यपास्तम्	=>	इति+आवेदनायापिकारः+ इत्यपास्तम्
स्वरूपतो घटत्वादिविशिष्टविषयताऽवच्छेदकत्वस्य	=>	स्वरूपतः+ घटत्वादिविशिष्टविषयताऽवच्छेदकत्वस्य
शक्यतायां तदवच्छेदकतायां	=>	शक्यतायाम्+ तदवच्छेदकतायाम्+
तदवच्छेदकतायां वाऽनवच्छेदकत्वं	=>	तदवच्छेदकतायाम्+ वा+अनवच्छेदकत्वम्+
वाऽनवच्छेदकत्वं दर्शयितुं	=>	वा+अनवच्छेदकत्वम्+ दर्शयितुम्+
दर्शयितुं घटपश्वादिपदादौ	=>	दर्शयितुम्+ घटपश्वादिपदादौ
घटत्वलोमत्वादेर्भानं सयुक्तिकमाह	=>	घटत्वलोमत्वादेः+भानम्+ सयुक्तिकम्+आह
सयुक्तिकमाह	=>	सयुक्तिकम्+आह
घटादिति	=>	घटात्+इति
यच्छब्दार्थो जातित्वादीति	=>	यच्छब्दार्थः+ जातित्वादीति
यत्तु	=>	यत्+तु
तदादेर्नानाऽर्थत्ववारणाय	=>	तदादेः+नानाऽर्थत्ववारणाय
एक एव	=>	एकः+ एव
संकेत उपेतव्यः	=>	संकेतः+ उपेतव्यः
तादृशधर्मानवच्छिन्नघटत्वं जातित्वादिविशिष्टघटत्वादिकं	=>	तादृशधर्मानवच्छिन्नघटत्वम्+ जातित्वादिविशिष्टघटत्वादिकम्+
जातित्वादिविशिष्टघटत्वादिकं तथा	=>	जातित्वादिविशिष्टघटत्वादिकम्+ तथा
स्वरूपतो घटत्वांशे	=>	स्वरूपतः+ घटत्वांशे
स्वरूपतस्तद्बोधः	=>	स्वरूपतः+तद्बोधः
तद्बोध इति	=>	तद्बोधः+ इति
फलभेदानुपपत्तिरिति,	=>	फलभेदानुपपत्तिः+इति,
तदयुक्तं,	=>	तदयुक्तम्+,
बोधस्तदादिपदवान्	=>	बोधः+तदादिपदवान्
भवत्विति	=>	भवतु+इति
सम्बन्धभेदसहस्रैरपि	=>	सम्बन्धभेदसहस्रैः+अपि
वक्तुमशक्यत्वाद्,	=>	वक्तुम्+अशक्यत्वाद्,
तवाप्यप्रतीकाराद्,	=>	तव+अप+अप्रतीकाराद्,
शक्तिभेदस्यावयोरिष्टापत्तिग्रस्तत्वाच्च,	=>	शक्तिभेदस्य+आवयोः+इष्टापत्तिग्रस्तत्वात्+च,
स्वरूपतो घटत्वशाब्दबुद्धित्वजातित्वादिना	=>	स्वरूपतः+ घटत्वशाब्दबुद्धित्वजातित्वादिना
घटत्वशाब्दबुद्धित्वं च	=>	घटत्वशाब्दबुद्धित्वम्+ च
पृथक्कार्यताऽवच्छेदकीकृत्यानुगतशक्तिज्ञानकारणत्वं न	=>	पृथक्+कार्यताऽवच्छेदकीकृत्यानुगतशक्तिज्ञानकारणत्वम्+ न
नन्वेवं बुद्धिस्थप्रकारवांस्तत्पदशक्य	=>	ननु+एवम्+ बुद्धिस्थप्रकारवान्+तत्पदशक्य
बुद्धिस्थप्रकारवांस्तत्पदशक्य	=>	बुद्धिस्थप्रकारवान्+तत्पदशक्य
बुद्धिस्थप्रकारत्वेनैवोपस्थितिप्रसङ्गः	=>	बुद्धिस्थप्रकारत्वेन+एव+उपस्थितिप्रसङ्गः
संबन्धिनो यादृशज्ञानं	=>	संबन्धिनः+ यादृशज्ञानम्+
यादृशज्ञानं तादृशोपस्थितिभाननस्यैव	=>	यादृशज्ञानम्+ तादृशोपस्थितिभाननस्य+एव
तादृशोपस्थितिभाननस्यैव	=>	तादृशोपस्थितिभाननस्य+एव
तेनोचितत्वात्	=>	तेन+उचितत्वात्
तदादिपदात्स्वरूपतो घटत्वादिना	=>	तदादिपदात्स्वरूपतः+ घटत्वादिना
घटादिशब्दबोधो दुरुपपाद	=>	घटादिशब्दबोधः+ दुरुपपादः+
दुरुपपाद इत्यत	=>	दुरुपपादः+ इत्यतः+
इत्यत आह	=>	इत्यतः+ आह
स्वरूपत इति	=>	स्वरूपतः+ इति
घटस्तदादिपदवानित्याकारक	=>	घटः+तदादिपदवानित्याकारक
एवेत्यर्थः	=>	एव+इत्यर्थः
स्वोच्चारणानुकूलबुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वं न	=>	स्वोच्चारणानुकूलबुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वम्+ न
पदसंबन्धः	=>	पदसम्+बन्धः
आनुमानिकं शक्तिग्रहं	=>	आनुमानिकम्+ शक्तिग्रहम्+
शक्तिग्रहं प्रदर्श्य	=>	शक्तिग्रहम्+ प्रदर्श्य
मानसं तमाह	=>	मानसम्+ तमाह
विपरीतकोटिभानवारकं व्यावर्तकधर्मदर्शनमाह	=>	विपरीतकोटिभानवारकम्+ व्यावर्तकधर्मदर्शनमाह
इत्येवावधारणं तत्र	=>	इत्येवावधारणम्+ तत्र
घटत्वस्मारकं,	=>	घटत्वस्मारकम्+,
चैवं तदादिपद	=>	चैवम्+ तदादिपद
एवं चेति	=>	एवम्+ चेति
चैत्रत्यादिविशिष्टवाचकत्वसंदेहस्य	=>	चैत्रत्यादिविशिष्टवाचकत्वसम्+देहस्य
शक्तिं गृहीत्वा	=>	शक्तिम्+ गृहीत्वा
यद्यत्पदं यादृशयादृशधर्मावच्छिन्नविषयकबुद्ध्या	=>	यद्यत्पदम्+ यादृशयादृशधर्मावच्छिन्नविषयकबुद्ध्या
तत्तत्पदं तादृशतादृशधर्मविशिष्टशक्तमिति	=>	तत्तत्पदम्+ तादृशतादृशधर्मविशिष्टशक्तमिति
तदनन्तरं च	=>	तदनन्तरम्+ च
विशिष्टविषयकबुद्धिप्रयोजकत्वं प्रकरणादिना	=>	विशिष्टविषयकबुद्धिप्रयोजकत्वम्+ प्रकरणादिना
पक्षधर्मताबलादनुमित्यात्मकनिश्चयेनावगाहनसंभवान्न	=>	पक्षधर्मताबलादनुमित्यात्मकनिश्चयेनावगाहनसम्+भवान्न
ग्रन्थकारसंमततया	=>	ग्रन्थकारसम्+मततया
वाचकत्वसंदेहस्याविरोधित्वमालोच्यान्यैरयमुत्तेलितः	=>	वाचकत्वसम्+देहस्याविरोधित्वमालोच्यान्यैरयमुत्तेलितः
संशयोच्छेद	=>	सम्+शयोच्छेद
भानपरं,	=>	भानपरम्+,
किं त्ववच्छिन्नत्वनिरूपकताऽवच्छेदकत्वेन	=>	किम्+ त्ववच्छिन्नत्वनिरूपकताऽवच्छेदकत्वेन
अग्रिमं च	=>	अग्रिमम्+ च
पृथिवीवृत्तित्वग्रहविशिष्टघटत्वधर्मिकपृथिवीवृत्तित्वग्रहरूपं व्यावर्तकधर्मदर्शनमेव	=>	पृथिवीवृत्तित्वग्रहविशिष्टघटत्वधर्मिकपृथिवीवृत्तित्वग्रहरूपम्+ व्यावर्तकधर्मदर्शनमेव
एवं 	=>	एवम्+ 
संदेह	=>	सम्+देह
विशेषणतयाऽभावप्रतियोगिताऽवच्छेदककोटिप्रवेशसंभवेन	=>	विशेषणतयाऽभावप्रतियोगिताऽवच्छेदककोटिप्रवेशसम्+भवेन
तद्घटिततथाविधवाच्यत्वाभावसंदेह	=>	तद्घटिततथाविधवाच्यत्वाभावसम्+देह
जातित्वांशे	=>	जातित्वाम्+शे
मोषामोषाभ्यां तथा	=>	मोषामोषाभ्याम्+ तथा
प्रभाकराणां तु	=>	प्रभाकराणाम्+ तु
शक्तिघटितलक्षणासंभवाद्	=>	शक्तिघटितलक्षणासम्+भवाद्
तदानींतनानां -	=>	तदानीम्+तनानाम्+ -
केषां चिन्नामकरणविधायकश्रुतिवशाद्रामादिपदे	=>	केषाम्+ चिन्नामकरणविधायकश्रुतिवशाद्रामादिपदे
चेन्द्रादाविवेदानींतनानां तु	=>	चेन्द्रादाविवेदानीम्+तनानाम्+ तु
केषां चिद्रामादिपदे	=>	केषाम्+ चिद्रामादिपदे
शक्तिग्रहासंभवः,	=>	शक्तिग्रहासम्+भवः,
संबोध्यत्वं =	=>	सम्+बोध्यत्वम्+ =
कृत्यवच्छेदकं वा	=>	कृत्यवच्छेदकम्+ वा
यच्छरीरं तद्वत्येककालीनव्यक्तिद्वयावृतिजातित्वोपलक्षितधर्मविशिष्टावच्छिन्नात्मत्वं	=>	यच्छरीरम्+ तद्वत्येककालीनव्यक्तिद्वयावृतिजातित्वोपलक्षितधर्मविशिष्टावच्छिन्नात्मत्वम्+
तद्वत्येककालीनव्यक्तिद्वयावृतिजातित्वोपलक्षितधर्मविशिष्टावच्छिन्नात्मत्वं क्रमेण	=>	तद्वत्येककालीनव्यक्तिद्वयावृतिजातित्वोपलक्षितधर्मविशिष्टावच्छिन्नात्मत्वम्+ क्रमेण
तत्वं =	=>	तत्वम्+ =
प्रकारताऽवच्छेदकीभूतसम्बन्धावच्छिन्नत्वमवच्छेदकतायां विवक्षणीयं	=>	प्रकारताऽवच्छेदकीभूतसम्बन्धावच्छिन्नत्वमवच्छेदकतायाम्+ विवक्षणीयम्+
विवक्षणीयं ;	=>	विवक्षणीयम्+ ;
संबन्धमध्ये	=>	सम्+बन्धमध्ये
ससंबन्धिकस्योच्चारणस्यान्यसंबन्धित्वाभावान्न	=>	ससम्+बन्धिकस्योच्चारणस्यान्यसम्+बन्धित्वाभावान्न
संबन्धप्रतियोगिभूतपदानां विशिष्य	=>	सम्+बन्धप्रतियोगिभूतपदानाम्+ विशिष्य
तादृशानुपूर्वीविशेषं धर्मिताऽवच्छेदकीकृत्यैव	=>	तादृशानुपूर्वीविशेषम्+ धर्मिताऽवच्छेदकीकृत्यैव
बोधप्रकारकतदादिविशेष्यकसंकेतमप्रदर्श्योक्तसंकेतप्रदर्शनं वक्राभिधानं	=>	बोधप्रकारकतदादिविशेष्यकसंकेतम्+अप्रदर्श्य+उक्तसंकेतप्रदर्शनम्+ वक्राभिधानम्+
वक्राभिधानं स्यादतो	=>	वक्राभिधानम्+ स्यात्+अतः+
स्यादतो ग्रन्थकारमते	=>	स्यात्+अतः+ ग्रन्थकारमते
हेतुत्वमिति	=>	हेतुत्वम्+इति
संकेतग्रहोऽभिमत	=>	संकेतग्रहः+अभिमत
स्वोच्चारणानुकूलत्वनिवेशफलमाह	=>	स्वोच्चारणानुकूलत्वनिवेशफलम्+आह
कालान्तरीणेति	=>	कालान्तरीणा+इति
पुरुषान्तरीयतदादिपदोच्चारणाननुकूलत्वं व्यञ्जितम्	=>	पुरुषान्तरीयतदादिपदोच्चारणाननुकूलत्वम्+ व्यञ्जितम्
तद्विषयतेति	=>	तद्विषयता+इति
दण्डत्वावच्छिन्नविषयताकत्वसत्त्वेपि	=>	दण्डत्वावच्छिन्नविषयताकत्वसत्त्वे+अपि
स्वोच्चारणानुकूलत्वाभावादिति	=>	स्वोच्चारणानुकूलत्वाभावात्+इति
कालान्तरीणेति	=>	कालान्तरीणा+इति
घटोऽस्ति	=>	घटः+अस्ति
तमानयेत्यादाववच्छिन्नत्वविषयत्वविशेषणत्वेन	=>	तम्+आनय+इत्यादौ+अवच्छिन्नत्वविषयत्वविशेषणत्वेन
विषयताया इति	=>	विषयतायाः+ इति
तादृशविषयत्वमवच्छिन्नत्वस्यैव	=>	तादृशविषयत्वम्+अवच्छिन्नत्वस्य+एव
विषयत्वादिकं वाच्यताऽवच्छेदत्वादिकं	=>	विषयत्वादिकम्+ वाच्यताऽवच्छेदत्वादिकम्+
वाच्यताऽवच्छेदत्वादिकं पूर्वोक्तं	=>	वाच्यताऽवच्छेदत्वादिकम्+ पूर्वोक्तम्+
पूर्वोक्तं स्मर्तव्यम्	=>	पूर्वोक्तम्+ स्मर्तव्यम्
कथं भ्रमत्वमित्याकाङ्क्षायामाह	=>	कथम्+ भ्रमत्वम्+इत्याकाङ्क्षायाम्+आह
भ्रमत्वमित्याकाङ्क्षायामाह	=>	भ्रमत्वम्+इत्याकाङ्क्षायाम्+आह
वाचकताया इति	=>	वाचकतायाः+ इति
तदादिपदवद्बोधवान्घट इतीत्यादिः	=>	तदादिपदवद्बोधवान्+घटः+ इतीत्यादिः
तदवच्छिन्नस्यैतत्तदादिपदवाच्यत्वादुक्तम्	=>	तदवच्छिन्नस्य+एतत्तदादिपदवाच्यत्वात्+उक्तम्
अन्येति	=>	अन्या+इति
ईदृश्येवेति	=>	ईदृशी+एव+इति
युष्मत्पदप्रकारको बोधविशेष्यकः	=>	युष्मत्पदप्रकारकः+ बोधविशेष्यकः
एवं स्वोच्चारयितृताऽवच्छेदकधर्मावच्छिन्नविषयताकत्वस्वजन्यत्वोभयसंबन्धेनास्मत्पदप्रकारकः	=>	एवम्+ स्वोच्चारयितृताऽवच्छेदकधर्मावच्छिन्नविषयताकत्वस्वजन्यत्वोभयसंबन्धेन+अस्मत्पदप्रकारकः
स्वोच्चारयितृताऽवच्छेदकधर्मावच्छिन्नविषयताकत्वस्वजन्यत्वोभयसंबन्धेनास्मत्पदप्रकारकः	=>	स्वोच्चारयितृताऽवच्छेदकधर्मावच्छिन्नविषयताकत्वस्वजन्यत्वोभयसंबन्धेन+अस्मत्पदप्रकारकः
स्वसंबोध्यत्वं =	=>	स्वसंबोध्यत्वम्+ =
सामान्यप्रत्यासत्त्येति	=>	सामान्यप्रत्यासत्त्या+इति
सामान्यप्रत्यासत्त्यनुपगमेऽपि	=>	सामान्यप्रत्यासत्त्यनुपगमे+अपि
स कालो	=>	सः+ कालः+
कालो मयेत्याद्यानुपूर्वीविशिष्टपदवान्	=>	कालः+ मया+इत्याद्यानुपूर्वीविशिष्टपदवान्
मयेत्याद्यानुपूर्वीविशिष्टपदवान्	=>	मया+इत्याद्यानुपूर्वीविशिष्टपदवान्
तदेतदन्यतरकालत्वादित्यनुमितौ	=>	तत्+एतत्+अन्यतरकालत्वादित्यनुमितौ
देव्युच्चरितयुष्मदस्मत्पदयोर्भानं,	=>	देव्युच्चरितयुष्मत्+अस्मत्पदयोः+भानम्+,
त्वां हन्म्यहं	=>	त्वाम्+ हन्मि+अहम्+
हन्म्यहं ततोऽत्रैव	=>	हन्मि+अहम्+ ततः+अत्र+एव
ततोऽत्रैव	=>	ततः+अत्र+एव
गर्जिष्यन्त्याशु देवताइत्यादिवक्तृवाक्यम्	=>	गर्जिष्यन्ति+आशुः+ देवताइत्यादिवक्तृवाक्यम्
तद्व्यक्तित्वादिनेति	=>	तद्व्यक्तित्वादिना+इति
तद्व्यक्तित्वं धर्मिताऽवच्छेदकीकृत्य	=>	तद्व्यक्तित्वम्+ धर्मिताऽवच्छेदकीकृत्य
देव्युच्चरितत्वाभावनिश्चयेऽपीत्यर्थः	=>	देव्युच्चरितत्वाभावनिश्चये+अपि+इत्यर्थः
एवमग्रेऽपि	=>	एवम्+अग्रे+अपि
देवीप्रत्ययमुपपाद्य	=>	देवीप्रत्ययम्+उपपाद्य
ॠषिप्रत्ययं वारयति	=>	ॠषिप्रत्ययम्+ वारयति
एवमिति	=>	एवम्+इति
अस्मदिति	=>	अस्मत्+इति
शक्तिरित्यर्थः	=>	शक्तिः+इत्यर्थः
धर्मश्चैत्रत्वादिः	=>	धर्मः+चैत्रत्वादिः
वक्त्रनुवादकवाक्ययोर्विभिन्नानुपूर्व्यस्थलसंग्रहार्थम्	=>	वक्त्रनुवादकवाक्ययोः+विभिन्नानुपूर्व्यस्थलसंग्रहार्थम्
प्रकृतवाक्यघटकास्मच्छब्दतात्पर्यविषयः,	=>	प्रकृतवाक्यघटकास्मत्+शब्दतात्पर्यविषयः,
प्रकृतमृष्याद्यनुवादकवाक्यमिति	=>	प्रकृतमृष्याद्यनुवादकवाक्यम्+इति
तत्तात्पर्यविषयो देवीति	=>	तत्तात्पर्यविषयः+ देवी+इति
देवीति	=>	देवी+इति
तदस्मच्छब्दादेव	=>	तत्+अस्मत्+शब्दात्+एव
एवं च	=>	एवम्+ च
स्वार्थतात्पर्यकत्वं दुर्वारं	=>	स्वार्थतात्पर्यकत्वम्+ दुर्वारम्+
दुर्वारं तद्धटकास्मच्छब्दस्य	=>	दुर्वारम्+ तद्धटकास्मच्छब्दस्य
स्वरूपात्मकस्वार्थपरत्वादिति	=>	स्वरूपात्मकस्वार्थपरत्वात्+इति
यत्तु	=>	यत्+तु
स्वपदं नास्मच्छब्दत्वावच्छिन्नपरं	=>	स्वपदम्+ न+अस्मच्छब्दत्वावच्छिन्नपरम्+
नास्मच्छब्दत्वावच्छिन्नपरं किन्तु	=>	न+अस्मच्छब्दत्वावच्छिन्नपरम्+ किन्तु
विशिष्यास्मच्छब्दपरं,	=>	विशिष्य+अस्मच्छब्दपरम्+,
चैवमननुगमः,	=>	च+एवम्+अननुगमः,
निवेश्यत्वादिति	=>	निवेश्यत्वात्+इति
समाधानं,	=>	समाधानम्+,
तुच्छतरं च,	=>	तुच्छतरम्+ च,
स्वशब्दस्यानुगतार्थत्वाभावस्य	=>	स्वशब्दस्य+अनुगतार्थत्वाभावस्य
स्वार्थेतिस्वपदस्यानुवादकऋष्यादिवाक्यघटकास्मच्छब्दपरत्वाच्च	=>	स्वार्थेतिस्वपदस्य+अनुवादकऋष्यादिवाक्यघटकास्मच्छब्दपरत्वात्+च
देव्युच्चरितत्वभ्रमं विनैव	=>	देव्युच्चरितत्वभ्रमम्+ विना+एव
विनैव	=>	विना+एव
संभवतीत्याह	=>	संभवति+इत्याह
वस्तुतस्त्विति	=>	वस्तुतः+तु+इति
इत्युवाचेति	=>	इति+उवाच+इति
त्वयीत्यादिवाक्याद्देवीकर्तृको महिषासुरकर्मको	=>	त्वयीत्यादिवाक्यात्+देवीकर्तृकः+ महिषासुरकर्मकः+
महिषासुरकर्मको घात	=>	महिषासुरकर्मकः+ घातः+
घात इति	=>	घातः+ इति
महिषासुरमित्युवाच्येति	=>	महिषासुरम्+इत्युवाच्य+इति
वाक्याच्च	=>	वाक्यात्+च
देवीति	=>	देवी+इति
स्वमिति	=>	स्वम्+इति
पदं प्रयुक्तं,	=>	पदम्+ प्रयुक्तम्+,
प्रयुक्तं,	=>	प्रयुक्तम्+,
ज्ञानानुकूलवाक्यं वचधात्वर्थः	=>	ज्ञानानुकूलवाक्यम्+ वचधात्वर्थः
विषयत्वं संसर्गः,	=>	विषयत्वम्+ संसर्गः,
अत एव	=>	अतः+ एव
रूपं निरुपयतीत्यादौ	=>	रूपम्+ निरुपयति+इत्यादौ
निरुपयतीत्यादौ	=>	निरुपयति+इत्यादौ
ज्ञानानुकूलव्यापारो धात्वर्थो,	=>	ज्ञानानुकूलव्यापारः+ धात्वर्थः+,
धात्वर्थो,	=>	धात्वर्थः+,
विषयत्वं कर्मत्वं,	=>	विषयत्वम्+ कर्मत्वम्+,
कर्मत्वं,	=>	कर्मत्वम्+,
त्वाश्रयत्वं तथा	=>	तु+आश्रयत्वम्+ तथा
चैत्रो रूपं	=>	चैत्रः+ रूपम्+
रूपं निरूपयतीत्यादौ	=>	रूपम्+ निरूपयति+इत्यादौ
निरूपयतीत्यादौ	=>	निरूपयति+इत्यादौ
चैत्रादेरपि	=>	चैत्रादेः+अपि
द्वितीयाऽऽपत्तेरित्युक्तं,	=>	द्वितीयाऽऽपत्तेः+इत्युक्तम्+,
तथाविधदेवीप्रत्ययवान्सुरथोभवत्वितीच्छा	=>	तथाविधदेवीप्रत्ययवान्सुरथोभवतु+इति+इच्छा
पचन्तं त्वामहं	=>	पचन्तम्+ त्वाम्+अहम्+
त्वामहं जानामीत्याद्युच्चारणस्य	=>	त्वाम्+अहम्+ जानामि+इत्याद्युच्चारणस्य
जानामीत्याद्युच्चारणस्य	=>	जानामि+इत्याद्युच्चारणस्य
स्वघटितेति	=>	स्वघटिता+इति
स्वपदमनुवादकोच्चारितास्मच्छब्दपरम्	=>	स्वपदम्+अनुवादकोच्चारितास्मत्+शब्दपरम्
नास्मच्छब्दसामान्यमर्थः	=>	न+अस्मच्छब्दसामान्यम्+अर्थः
अस्मच्छक्तमित्यहं जानामीत्याद्यस्मच्छब्दोच्चारणस्य	=>	अस्मत्+शक्तम्+इत्यहम्+ जानामि+इत्याद्यस्मच्छब्दोच्चारणस्य
जानामीत्याद्यस्मच्छब्दोच्चारणस्य	=>	जानामि+इत्याद्यस्मच्छब्दोच्चारणस्य
तत्तदस्मच्छब्द एवेत्यपाकृतं,	=>	तत्तदस्मच्छब्दः+ एव+इत्यपाकृतम्+,
एवेत्यपाकृतं,	=>	एव+इत्यपाकृतम्+,
वाक्यान्तरस्थास्मछब्दोच्चारणस्य	=>	वाक्यान्तरस्थ+अस्मत्+शब्दोच्चारणस्य
पूर्वकल्पेऽस्वरसमाह	=>	पूर्वकल्पे+अस्वरसम्+आह
एतेनेति	=>	एतेन+इति
स्वपाण्डित्याभिमानिमौनिपरेऽयमहं पण्डित	=>	स्वपाण्डित्याभिमानिमौनिपरे+अयम्+अहम्+ पण्डितः+
पण्डित इति	=>	पण्डितः+ इति
जानातीत्यादौ,	=>	जानाति+इत्यादौ,
अहं पदेन,	=>	अहम्+ पदेन,
अस्मदिति	=>	अस्मत्+इति
उच्चारयितर्येवास्मच्छब्दशक्तेरिति	=>	उच्चारयितर्येव+अस्मत्+शब्दशक्तेः+इति
नेति	=>	न+इति
सर्वेषामस्मच्छब्दानां स्वतन्त्रोच्चारयितर्येव	=>	सर्वेषाम्+अस्मत्+शब्दानाम्+ स्वतन्त्रोच्चारयितर्येव
शक्तिरिति	=>	शक्तिः+इति
नेत्यर्थः	=>	न+इत्यर्थः
स्वघटितेति	=>	स्वघटिता+इति
स्वमस्मत्पदम्	=>	स्वम्+अस्मत्पदम्
तादृशार्थकर्मकत्वेनेति	=>	तादृशार्थकर्मकत्वेन+इति
तादृशार्थावच्छिन्नकर्मतावृत्त्यवच्छेदकताकत्वं तृतीयाऽन्तार्थः	=>	तादृशार्थावच्छिन्नकर्मतावृत्त्यवच्छेदकताकत्वम्+ तृतीयाऽन्तार्थः
जानन्तं,	=>	जानन्तम्+,
दर्शनप्रत्ययादिति	=>	दर्शनप्रत्ययात्+इति
प्रतीतोपस्थापकत्वादिति	=>	प्रतीतोपस्थापकत्वात्+इति
क्वचित्तथैव	=>	क्वचित्+तथैव
शक्तिस्वीकारो न	=>	शक्तिस्वीकारः+ न
तद्बुद्ध्याऽस्मत्पदाप्रयोगादित्यालोच्याह	=>	तद्बुद्ध्या+अस्मत्पदाप्रयोगादित्यालोच्य+आह
कर्मत्वाद्विषयपदम्	=>	कर्मत्वात्+विषयपदम्
अयमहं पण्डित	=>	अयम्+अहम्+ पण्डितः+
पण्डित इति	=>	पण्डितः+ इति
को गच्छतीत्यादौ	=>	कः+ गच्छति+इत्यादौ
गच्छतीत्यादौ	=>	गच्छति+इत्यादौ
हेतुत्वेऽपि	=>	हेतुत्वे+अपि
शक्तिरूह्या	=>	शक्तिः+ऊह्या
कर्तृतयेति	=>	कर्तृतया+इति
देवीति	=>	देवी+इति
एवं चेति	=>	एवम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
अतोऽपि	=>	अतः+अपि
स्वोच्चारणानुकूलतथाविधबुद्धिविषयताऽवच्छेदकधर्मावच्छिन्नविषयताकत्वस्वजन्यत्वोभयसम्बन्धेनास्मत्पदवान्बोधो भवत्विति	=>	स्वोच्चारणानुकूलतथाविधबुद्धिविषयताऽवच्छेदकधर्मावच्छिन्नविषयताकत्वस्वजन्यत्वोभयसम्बन्धेन+अस्मत्पदवान्बोधः+ भवतु+इति
भवत्विति	=>	भवतु+इति
कालान्तरीणादिबुद्धिमादाय	=>	कालान्तरीणादिबुद्धिम्+आदाय
वक्तृबुद्धिप्रकारत्वं निवेशयतां	=>	वक्तृबुद्धिप्रकारत्वम्+ निवेशयताम्+
निवेशयतां मिश्राणां	=>	निवेशयताम्+ मिश्राणाम्+
मिश्राणां मतं	=>	मिश्राणाम्+ मतम्+
मतं खण्डयति	=>	मतम्+ खण्डयति
बुद्धिप्रकारत्वस्याव्यावर्तकत्वात्	=>	बुद्धिप्रकारत्वस्य+अव्यावर्तकत्वात्
प्रतिपत्तिप्रवेशेनान्योन्याश्रयाभावाच्चेति	=>	प्रतिपत्तिप्रवेशेन+अन्योन्याश्रयाभावात्+च+इति
"तस्यानुवादकपुरुषीयवाक्यार्थकर्मकोक्तिक्रियाघटितमहावाक्यार्थघटकयुष्मदर्थघटितावान्तरवाक्यार्थ	=>	"तस्य+अनुवादकपुरुषीयवाक्यार्थकर्मकोक्तिक्रियाघटितमहावाक्यार्थघटकयुष्मदर्थघटितावान्तरवाक्यार्थ
प्रतीत्याश्रयत्वेनाभिप्रायविषयत्वेऽपि	=>	प्रतीत्याश्रयत्वेन+अभिप्रायविषयत्वे+अपि
तादृशाभिप्रायेऽपि	=>	तादृशाभिप्राये+अपि
तादृशावान्तरवाक्यार्थस्योक्तिक्रियाकर्मत्वेनैव	=>	तादृशावान्तरवाक्यार्थस्य+उक्तिक्रियाकर्मत्वेन+एव
भानात्+इति	=>	भानात्+इति
क्वचित्पाठः	=>	क्वचित्+पाठः
वाक्यान्तरस्थक्रियाकर्मत्वानवगाहिनीति	=>	वाक्यान्तरस्थक्रियाकर्मत्वानवगाहिनी+इति
प्रागुक्तविशेषणेनैव	=>	प्राक्+उक्तविशेषणेन+एव
वारणादिदम्	=>	वारणात्+इदम्
स्वघटितेति	=>	स्वघटिता+इति
स्वं युष्मत्पदं	=>	स्वम्+ युष्मत्पदम्+
युष्मत्पदं वाक्यार्थो	=>	युष्मत्पदम्+ वाक्यार्थः+
वाक्यार्थो महिषासुरहननम्	=>	वाक्यार्थः+ महिषासुरहननम्
नन्वत्राप्यन्योन्याश्रयः-इति	=>	ननु+अत्र+अपि+अन्योन्याश्रयः-इति
पदघटितवाक्यान्तरस्थक्रियाप्रतिपत्तावेव	=>	पदघटितवाक्यान्तरस्थक्रियाप्रतिपत्तौ+एव
तस्यां च	=>	तस्याम्+ च
तस्या इति	=>	तस्याः+ इति
पदादुपस्थित्या	=>	पदात्+उपस्थित्या
तादृशबुद्धेर्न	=>	तादृशबुद्धेः+न
युष्मत्पदप्रयोगं इत्यत	=>	युष्मत्पदप्रयोगम्+ इत्यतः+
इत्यत आह-अत्रापीति	=>	इत्यतः+ आह-अत्र+अपि+इति
आह-अत्रापीति	=>	आह-अत्र+अपि+इति
प्रकृते तादृशक्रियाकर्मत्वेन	=>	प्रकृतेः+ तादृशक्रियाकर्मत्वेन
स्वघटितवाक्यार्थानवगाहिस्वजन्यप्रतीत्याश्रयत्वेनेच्छाविषयत्वेन	=>	स्वघटितवाक्यार्थानवगाहिस्वजन्यप्रतीत्याश्रयत्वेन+इच्छाविषयत्वेन
मिश्रोक्तमनुगमकरूपं खण्डयति-संबोध्यत्वेति	=>	मिश्रोक्तम्+अनुगमकरूपम्+ खण्डयति-संबोध्यत्वेति
अव्यावर्तकत्ववादिति	=>	अव्यावर्तकत्ववात्+इति
कालान्तरीणेच्छावारणाय	=>	कालान्तरीणा+इच्छावारणाय
तत्रेच्छाया वक्त्रीयत्वस्य	=>	तत्र+इच्छायाः+ वक्त्रीयत्वस्य
प्रतियोगिकोटिनिविष्टप्रतिपत्त्याऽन्योन्याश्रयाभावादिति	=>	प्रतियोगिकोटिनिविष्टप्रतिपत्त्या+अन्योन्याश्रयाभावात्+इति
संबोध्य एव	=>	संबोध्यः+ एव
चास्मदः	=>	च+अस्मदः
शक्तिं व्यवस्थापयितुं;	=>	शक्तिम्+ व्यवस्थापयितुम्+;
व्यवस्थापयितुं;	=>	व्यवस्थापयितुम्+;
शक्त्यन्तरं संबोध्यत्वोच्चारयितृत्वयोर्विशेषणान्तरं	=>	शक्त्यन्तरम्+ संबोध्यत्वोच्चारयितृत्वयोः+विशेषणान्तरम्+
संबोध्यत्वोच्चारयितृत्वयोर्विशेषणान्तरं च	=>	संबोध्यत्वोच्चारयितृत्वयोः+विशेषणान्तरम्+ च
त्याजयिष्यन्नाह-अथेति	=>	त्याजयिष्यन्+आह-अथेति
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
कल्पयितुमशक्यत्वेऽपि	=>	कल्पयितुम्+अशक्यत्वे+अपि
अयमहं पण्डित	=>	अयम्+अहम्+ पण्डितः+
पण्डित इति	=>	पण्डितः+ इति
जानातीत्यादौ	=>	जानाति+इत्यादौ
भ्रमसम्भवादस्मच्छब्दाद्वक्तृबोधापत्तिरित्याशङ्‌कामुद्धर्तुमिति	=>	भ्रमसम्भवात्+अस्मच्छब्दाद्वक्तृबोधापत्तिः+इत्याशङ्‌काम्+उद्धर्तुम्+इति
वाक्यार्थनावमेव	=>	वाक्यार्थनावम्+एव
कुतोऽनुवादकतत्सम्बोध्यमानप्रसङ्गः	=>	कुतः+अनुवादकतत्सम्बोध्यमानप्रसङ्गः
प्रथमतस्तस्य	=>	प्रथमतः+तस्य
कर्मत्वं दूषयति-	=>	कर्मत्वम्+ दूषयति-
इदं त्विति	=>	इदम्+ तु+इति
त्विति	=>	तु+इति
बाधितेति	=>	बाधिता+इति
मूर्खतात्पर्यकेऽयमहं पण्डित	=>	मूर्खतात्पर्यके+अयम्+अहम्+ पण्डितः+
पण्डित इति	=>	पण्डितः+ इति
जानातीत्यादा आहर्यस्यासार्वत्रिकत्वादाह-विनाऽपीति	=>	जानाति+इत्यादौ+ आहर्यस्य+असार्वत्रिकत्वात्+आह-विनाऽपि+इति
आहर्यस्यासार्वत्रिकत्वादाह-विनाऽपीति	=>	आहर्यस्य+असार्वत्रिकत्वात्+आह-विनाऽपि+इति
विशेषणं पण्डितत्वादि,	=>	विशेषणम्+ पण्डितत्वादि,
विशेष्यमहमादि,	=>	विशेष्यम्+अहमादि,
अयं न	=>	अयम्+ न
पण्डित इति	=>	पण्डितः+ इति
जानातीत्यादौ,	=>	जानाति+इत्यादौ,
उवाचेत्यादौ	=>	उवाच+इत्यादौ
त्वाह	=>	तु+आह
धात्वर्थतावच्छेदकस्यापि	=>	धात्वर्थतावच्छेदकस्य+अपि
धात्वर्थत्वादिति	=>	धात्वर्थत्वात्+इति
इतिपदेनेति	=>	इतिपदेन+इति
यद्वाक्यमुच्चार्यते	=>	यत्+वाक्यम्+उच्चार्यते
परामर्शार्थं तद्वाक्योच्चारणपेक्षेति	=>	परामर्शार्थम्+ तद्वाक्योच्चारणपेक्षेति
उच्चारयितृत्वञ्च,	=>	उच्चारयितृत्वम्+च,
अवच्छेदकत्वाश्रयत्वरूपसम्बन्धभेदादिति	=>	अवच्छेदकत्वाश्रयत्वरूपसम्बन्धभेदात्+इति
तत्प्रयुक्तं शक्तिभेदमाह	=>	तत्प्रयुक्तम्+ शक्तिभेदम्+आह
शक्तिभेदमाह	=>	शक्तिभेदम्+आह
त्वं स्थूल	=>	त्वम्+ स्थूलः+
स्थूल इत्यादि	=>	स्थूलः+ इत्यादि
इदमत्रावधेयं -	=>	इदम्+अत्र+अवधेयम्+ -
बुद्धिप्रकारत्वेनेव	=>	बुद्धिप्रकारत्वेन+इव
क्वचित्तात्पर्यप्रकारत्वेन	=>	क्वचित्+तात्पर्यप्रकारत्वेन
पच्यतेऽथ	=>	पच्यते+अथ
यत्तु	=>	यत्+तु
अथशब्दस्यानन्तरे	=>	अथशब्दस्य+अनन्तरे
तच्च	=>	तत्+च
क्रियायामभेदान्वयः	=>	क्रियायाम्+अभेदान्वयः
द्वितीयान्तत्वं च,	=>	द्वितीयान्तत्वम्+ च,
चावधितया	=>	च+अवधितया
पूर्ववाक्यस्थक्रियापदार्थान्वय इति,	=>	पूर्ववाक्यस्थक्रियापदार्थान्वयः+ इति,
यदप्यनन्तरक्षणवृत्तित्वम्	=>	यत्+अपि+अनन्तरक्षणवृत्तित्वम्
क्रियायामभेदेनैवान्वयात्तस्याश्रयत्वसम्बन्धेनान्वयः;	=>	क्रियायाम्+अभेदेन+एव+अन्वयात्+तस्य+आश्रयत्वसम्बन्धेन+अन्वयः;
ध्वंस एव	=>	ध्वंसः+ एव
समानकालीनत्वमर्थः	=>	समानकालीनत्वम्+अर्थः
विशिष्टलाभ इति	=>	विशिष्टलाभः+ इति
तदुभयमप्यसत्	=>	तदुभयम्+अपि+असत्
एवमपि	=>	एवम्+अपि
शब्दो निरूप्यत"	=>	शब्दः+ निरूप्यत"
इत्यादा उपमाननिरूपणोपस्थापकाभावात्तदानन्तर्य्यालाभापत्तेः,	=>	इत्यादौ+ उपमाननिरूपणोपस्थापकाभावात्+तदानन्तर्य्यालाभापत्तेः,
उपमाननिरूपणोपस्थापकाभावात्तदानन्तर्य्यालाभापत्तेः,	=>	उपमाननिरूपणोपस्थापकाभावात्+तदानन्तर्य्यालाभापत्तेः,
तदर्थं लक्षणोपगमे	=>	तदर्थम्+ लक्षणोपगमे
लक्षणाया न्याय्यत्वाद्,	=>	लक्षणायाः+ न्याय्यत्वाद्,
एवं चाव्ययातिरिक्तत्वमपि	=>	एवम्+ च+अव्ययातिरिक्तत्वम्+अपि
चाव्ययातिरिक्तत्वमपि	=>	च+अव्ययातिरिक्तत्वम्+अपि
आविर्भवतीत्यादौ	=>	आविर्भवति+इत्यादौ
प्रकटताऽऽश्रयादेरेवाविराद्यर्थतोपगमात्	=>	प्रकटताऽऽश्रयादेः+एव+अविराद्यर्थतोपगमात्
चोपमानं निरूप्यत	=>	च+उपमानम्+ निरूप्यत
अथोपमाननिरूपणाद्यात्मकावध्युपरक्तानन्तर्यस्याथशब्दवाच्यत्वे	=>	अथ+उपमाननिरूपणाद्यात्मकावध्युपरक्तानन्तर्यस्य+अथशब्दवाच्यत्वे
पूर्वग्रन्थादिस्थोपमानं निरूप्यत	=>	पूर्वग्रन्थादिस्थोपमानम्+ निरूप्यत
प्रकृताथशब्दार्थीभूतानन्तर्येऽवधित्वेनान्वयादवधिविशेषोपरक्तानन्तर्यलाभसम्भव इति	=>	प्रकृताथशब्दार्थीभूतानन्तर्ये+अवधित्वेन+अन्वयात्+अवधिविशेषोपरक्तानन्तर्यलाभसम्भवः+ इति
आख्यातार्थविशेषणतयोपस्थितस्य	=>	आख्यातार्थविशेषणतया+उपस्थितस्य
निरूपणदेरवधेरथशब्दार्थानन्तर्ये	=>	निरूपणदेः+अवधेः+अथशब्दार्थानन्तर्ये
विशेषणत्वेनाऽन्वयासम्भवाद्	=>	विशेषणत्वेन+अन्वयासम्भवाद्
विशेषणतयोपस्थितस्यान्यत्र	=>	विशेषणतया+उपस्थितस्य+अन्यत्र
विशेषणत्वेनान्वय आकाङ्क्षाविरहाद्	=>	विशेषणत्वेन+अन्वयः+ आकाङ्क्षाविरहाद्
उपमानं निरूप्यत	=>	उपमानम्+ निरूप्यत
निरूपणकर्मत्वादिनोपमानादेर्बोधेऽप्युपमानकर्मत्वादि	=>	निरूपणकर्मत्वादिनोपमानादेर्बोधे+अपि+उपमानकर्मत्वादि
भानासम्भवाच्चेति	=>	भानासम्भवात्+च+इति
न-अवधिभूतोपमाननिरूपणाद्यन्तर्भावेणैवाथशक्तिस्वीकारेण	=>	न-अवधिभूतोपमाननिरूपणाद्यन्तर्भावेण+एव+अथशक्तिस्वीकारेण
धातुतात्पर्यविषयताऽवच्छेदकत्वेनोपलक्षणीभूतानुगमकधर्मेण	=>	धातुतात्पर्यविषयताऽवच्छेदकत्वेन+उपलक्षणीभूतानुगमकधर्मेण
तत्तत्क्रियावृत्तिविशेषणामनुगमाच्छक्त्यैक्यसम्भवाद्	=>	तत्तत्क्रियावृत्तिविशेषाणाम्+अनुगमात्+शक्त्यैक्यसम्भवाद्
घटत्वपटत्वादिरूपसर्वनामबोध्यताऽवच्छेदकविशेषाणां सर्वनामशक्यताऽवच्छेदकतया	=>	घटत्वपटत्वादिरूपसर्वनामबोध्यताऽवच्छेदकविशेषाणाम्+ सर्वनामशक्यताऽवच्छेदकतया
अथैवमपि	=>	अथ+एवम्+अपि
पूर्वत्वस्याव्यावर्तकतया	=>	पूर्वत्वस्य+अव्यावर्तकतया
स्वपूर्वत्वमेवोक्तानुगमकधर्म	=>	स्वपूर्वत्वम्+एव+उक्तानुगमकधर्म
निवेश्यमिति	=>	निवेश्यम्+इति
स्वपदार्थाननुगमात्मकं शक्त्यैक्यम्	=>	स्वपदार्थाननुगमात्मकम्+ शक्त्या+ऐक्यम्
शक्त्यैक्यम्	=>	शक्त्या+ऐक्यम्
मैवं-	=>	मा+एवम्+-
स्वपूर्ववाक्यस्थधातुतात्पर्यविषयताऽवच्छेदकावच्छिन्नानन्तर्यविषयकत्वस्वजन्यत्वोभयसम्बन्धेनाथपदप्रकारकबोधविशेष्यकसङ्‌केतस्यैक्यात्,	=>	स्वपूर्ववाक्यस्थधातुतात्पर्यविषयताऽवच्छेदकावच्छिन्नानन्तर्यविषयकत्वस्वजन्यत्वोभयसम्बन्धेन+अथपदप्रकारकबोधविशेष्यकसङ्‌केतस्य+ऐक्यात्,
सामान्यतो बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वस्याव्यावर्तकतया	=>	सामान्यतः+ बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वस्य+अव्यावर्तकतया
बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वस्याव्यावर्तकतया	=>	बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वस्य+अव्यावर्तकतया
स्वप्रयोगानुकूलबुद्धित्वेनैव	=>	स्वप्रयोगानुकूलबुद्धित्वेन+एव
तदादिपदवद्बोधविशेष्यकत्वमुपगम्यैव	=>	तदादिपदवत्+बोधविशेष्यकत्वम्+उपगम्य+एव
उपमाननिरूपणत्वादेरूपमानं निरूप्यत	=>	उपमाननिरूपणत्वादेः+उपमानम्+ निरूप्यत
पूर्ववाक्यस्थधातुप्रतिपाद्यताऽनवच्छेदकत्वात्तात्पर्यपदं,	=>	पूर्ववाक्यस्थधातुप्रतिपाद्यताऽनवच्छेदकत्वात्+तात्पर्यपदम्+,
शाब्दबोधानन्तरमर्थतस्तादृशरूपेण	=>	शाब्दबोधानन्तरम्+अर्थतःतादृशरूपेण
तत्तत्क्रियाबोधात्तादृशरूपस्य	=>	तत्तत्क्रियाबोधात्+तादृशरूपस्य
वच्छेदवन्ह्यस्तित्वादेर्धूमोऽस्तीत्यादिवाक्यतात्पर्यविषयताऽवच्छेदकत्वाद्,	=>	वच्छेदवतक्+हि+अस्तित्वादेः+धूमः+अस्ति+इत्यादिवाक्यतात्पर्यविषयताऽवच्छेदकत्वाद्,
पौर्वापर्यकथनं तु	=>	पौर्वापर्यकथनम्+ तु
तयोर्हेतुहेतुमद्भावस्य	=>	तयोः+हेतुहेतुमद्भावस्य
लभ्यलाभार्थं,	=>	लभ्यलाभार्थम्+,
प्राक्कालीनत्वरूपसिद्धत्वं प्रतीयते	=>	प्राक्+कालीनत्वरूपसिद्धत्वम्+ प्रतीयते
तद्धेतुत्वं,	=>	तद्धेतुत्वम्+,
यस्यपदपेक्षयात्तरकालोत्पत्तिकत्वरूपं यत्समानकालीनप्रागभावप्रतियोगित्वरूपसिद्धत्वं	=>	यस्यपदपेक्षयात्तरकालोत्पत्तिकत्वरूपम्+ यत्समानकालीनप्रागभावप्रतियोगित्वरूपसिद्धत्वम्+
यत्समानकालीनप्रागभावप्रतियोगित्वरूपसिद्धत्वं प्रतीयते	=>	यत्समानकालीनप्रागभावप्रतियोगित्वरूपसिद्धत्वम्+ प्रतीयते
तद्धतुत्वं यस्य	=>	तद्धतुत्वम्+ यस्य
यदपेक्षयोत्तरकालोत्पत्तिकत्वरूपं यत्समानकालीनप्रागभावप्रतियोगित्वरूपं	=>	यदपेक्षयोत्तरकालोत्पत्तिकत्वरूपम्+ यत्समानकालीनप्रागभावप्रतियोगित्वरूपम्+
यत्समानकालीनप्रागभावप्रतियोगित्वरूपं वा	=>	यत्समानकालीनप्रागभावप्रतियोगित्वरूपम्+ वा
तद्धेतुकत्वं प्रतीयत	=>	तद्धेतुकत्वम्+ प्रतीयत
शाम्यतीत्यादितः	=>	शाम्यति+इत्यादितः
पौर्वापर्यवन्मिथोहेतुहेतुमद्भावस्यापि	=>	पौर्वापर्यवन्मिथोहेतुहेतुमद्भावस्य+अपि
चैत्रोऽपाक्षीदिदानीं भुङ्‌क्त	=>	चैत्र+अपाक्षीदिदानीम्+ भुङ्‌क्त
साक्षाच्छब्दतो न	=>	साक्षात्+शब्दतः+ न
निष्ठाक्त्वाऽऽदेरभावात्	=>	निष्ठाक्त्वाऽऽदेः+अभावात्
वर्तमानकालापेक्षयाऽतीतत्वस्य	=>	वर्तमानकालापेक्षया+अतीतत्वस्य
वर्तमानकालवृत्तित्वस्यैव	=>	वर्तमानकालवृत्तित्वस्य+एव
यद्वर्तमानकृतिजन्यं तद्वर्तमानकालापेक्षया	=>	यत्+वर्तमानकृतिजन्यम्+ तद्वर्तमानकालापेक्षया
कृतिस्तज्जन्योत्तरमिति	=>	कृतिः+तज्जन्योत्तरम्+इति
व्याप्तेरर्थतो मिथः	=>	व्याप्तेः+अर्थतः+ मिथः
मिथो हेतुहेतुमद्भावस्यापि	=>	मिथः+ हेतुहेतुमद्भावस्य+अपि
हेतुहेतुमद्भावस्यापि	=>	हेतुहेतुमद्भावस्य+अपि
यत्तु-मिश्रैरुक्तं निरूप्यत	=>	यत्+तु-मिश्रैः+उक्तम्+ निरूप्यत
साध्यतयोपस्थितिरिति,	=>	साध्यतया+उपस्थितिः+इति,
तन्न-अनन्तर्यवाचकाथशब्देनैवोपमानशब्दनिरूपणयोः	=>	तत्+न-अनन्तर्यवाचकाथशब्देन+एव+उपमानशब्दनिरूपणयोः
पौर्वापर्यरूपसिद्धत्वसाध्यत्वयोर्बोधनात्तत एव	=>	पौर्वापर्यरूपसिद्धत्वसाध्यत्वयोः+बोधनात्+ततः+ एव
तयोर्हेतुहेतुमद्भावलाभसम्भवेन	=>	तयोः+हेतुहेतुमद्भावलाभसम्भवेन
वर्तमानकालोत्तरकालीनत्वबोधस्यानर्थकतया	=>	वर्तमानकालोत्तरकालीनत्वबोधस्य+अनर्थकतया
वर्तमानार्थकलट्प्रत्ययान्यताया अनुपयोगाद्	=>	वर्तमानार्थकलट्प्रत्ययान्यतायाः+ अनुपयोगाद्
वर्तमानार्थकलट्प्रत्ययं विनाऽपि	=>	वर्तमानार्थकलट्प्रत्ययम्+ विनाऽपि
भुक्तवानित्यादौ	=>	भुक्तवान्+इत्यादौ
पाकभोजनाद्योर्हेतुहेतुमद्भावबोधाद्वर्तमानकालघटितसाध्यताबोधस्यासार्वत्रिकतया	=>	पाकभोजनाद्योः+हेतुहेतुमद्भावबोधात्+वर्तमानकालघटितसाध्यताबोधस्य+असार्वत्रिकतया
मिथो हेतुहेतुमद्भावबोधे	=>	मिथः+ हेतुहेतुमद्भावबोधे
तदपेक्षाया असम्भवाच्च	=>	तदपेक्षायाः+ असम्भवात्+च
असम्भवाच्च	=>	असम्भवात्+च
स्वध्वंसोत्पत्तिकत्वरूपानन्तर्येऽवधित्वप्रतियोगित्वमुपमाननिरूपणस्य	=>	स्वध्वंसोत्पत्तिकत्वरूपानन्तर्ये+अवधित्वप्रतियोगित्वम्+उपमाननिरूपणस्य
नन्वेवं शब्दनिरूपणापेक्षया	=>	ननु+एवम्+ शब्दनिरूपणापेक्षया
सिद्धत्वं शब्दनिरूपणोत्पत्यधिरणध्वं	=>	सिद्धत्वम्+ शब्दनिरूपणोत्पत्यधिरणध्वम्+
शब्दनिरूपणोत्पत्यधिरणध्वं सप्रतियोगित्वरूपं	=>	शब्दनिरूपणोत्पत्यधिरणध्वम्+ सप्रतियोगित्वरूपम्+
सप्रतियोगित्वरूपं लब्धं;	=>	सप्रतियोगित्वरूपम्+ लब्धम्+;
लब्धं;	=>	लब्धम्+;
सिद्धत्वलाभादेव	=>	सिद्धत्वलाभात्+एव
शब्दनिरूपणहेतुलाभो निर्वाह्यतामिति	=>	शब्दनिरूपणहेतुलाभः+ निर्वाह्यताम्+इति
निर्वाह्यतामिति	=>	निर्वाह्यताम्+इति
परस्परनिरूपितसिद्धसाध्यभावबोधकसमभिव्याहारादेव	=>	परस्परनिरूपितसिद्धसाध्यभावबोधकसमभिव्याहारात्+एव
सिद्धसाध्ययोर्हेतुमद्भावलाभस्याभिप्रेतत्वे	=>	सिद्धसाध्ययोः+हेतुमद्भावलाभस्य+अभिप्रेतत्वे
उपमाननिरूपणस्यानन्तर्यावधित्वलाभेनेव	=>	उपमाननिरूपणस्य+अनन्तर्यावधित्वलाभेन+इव
तज्जन्यतालाभोपपत्तेर्मिश्राणां वर्तमानार्थकलट्प्रत्ययाधीनवर्तमानकृतिजन्यत्वलाभेन	=>	तज्जन्यतालाभोपपत्तेः+मिश्राणाम्+ वर्तमानार्थकलट्प्रत्ययाधीनवर्तमानकृतिजन्यत्वलाभेन
वर्तमानकृतिजन्यनिरूपणनिष्ठानन्तर्यावधित्वेनोपमाननिरूपणे	=>	वर्तमानकृतिजन्यनिरूपणनिष्ठानन्तर्यावधित्वेन+उपमाननिरूपणे
सिद्धत्वमनुमातुं शक्यत	=>	सिद्धत्वम्+अनुमातुम्+ शक्यत
वर्तमानस्यानागतस्यापि	=>	वर्तमानस्य+न+आगतस्य+अपि
मैवं-लडुपस्थाप्यवर्तमानकृतावेवाथशब्दार्थस्यानन्तर्यस्यान्वयः,	=>	मा+एवम्+-लट्+उपस्थाप्यवर्तमानकृतौ+एव+अथशब्दार्थस्य+अनन्तर्यस्य+अन्वयः,
वर्तमानकृतिनिष्ठानन्तर्यावधित्वस्योपमाननिरूपणलाभात्	=>	वर्तमानकृतिनिष्ठानन्तर्यावधित्वस्य+उपमाननिरूपणलाभात्
वर्तमानध्वंसप्रतियोगित्वमनुमातुं शक्यते	=>	वर्तमानध्वंसप्रतियोगित्वम्+अनुमातुम्+ शक्यते
तादृशसिद्धत्वव्याप्यत्वादिति	=>	तादृशसिद्धत्वव्याप्यत्वात्+इति
सिद्धसाध्यभावबोधकसमभिव्याहारादेव	=>	सिद्धसाध्यभावबोधकसमभिव्याहारात्+एव
हेतुहेतुमद्भावलाभ इति	=>	हेतुहेतुमद्भावलाभः+ इति
न-पक्ष्यत्यथ	=>	न-पक्ष्यति+अथ
सिद्धसाध्यसमभिव्याहारेणाभिधानस्य	=>	सिद्धसाध्यसमभिव्याहारेण+अभिधानस्य
हेतुहेतुमद्भावपरताया औत्सर्गिकत्वात्तद्धेतुकत्वेन	=>	हेतुहेतुमद्भावपरतायाः+ औत्सर्गिकत्वात्+तद्धेतुकत्वेन
औत्सर्गिकत्वात्तद्धेतुकत्वेन	=>	औत्सर्गिकत्वात्+तद्धेतुकत्वेन
निर्दोषपुरुषाभिप्रायविषयत्वरूपतत्तत्परत्वलिङ्गकानुमानविषयोऽसाविति	=>	निर्दोषपुरुषाभिप्रायविषयत्वरूपतत्तत्परत्वलिङ्गकानुमानविषयः+असौ+इति
तदवाचकाल्लक्षणयैव	=>	तदवाचकाल्लक्षणया+एव
शब्दनिरूपणस्योपमाननिरूपणजन्यत्वबाधेऽपि	=>	शब्दनिरूपणस्य+उपमाननिरूपणजन्यत्वबाधे+अपि
हीति	=>	हि+इति
न्यायाच्छाब्दप्रमाकरणस्य	=>	न्यायात्+शाब्दप्रमाकरणस्य
निरूप्योपमानजन्यत्वान्वयपर्यवसानमिति	=>	निरूप्योपमानजन्यत्वान्वयपर्यवसानम्+इति
एवं यत्र	=>	एवम्+ यत्र
पूर्ववाक्यस्थक्रियोत्तरत्वमुत्तरवाक्यस्थक्रियापूर्वत्वं च	=>	पूर्ववाक्यस्थक्रियोत्तरत्वम्+उत्तरवाक्यस्थक्रियापूर्वत्वम्+ च
तत्रेदृश्येव	=>	तत्र+ईदृशी+एव
यो ब्राह्मणायावगुरेत्तं	=>	यः+ ब्राह्मणायावगुरेत्तम्+
ब्राह्मणायावगुरेत्तं शतेन	=>	ब्राह्मणायावगुरेत्तम्+ शतेन
धातोरर्थ उद्यमः	=>	धातोः+अर्थः+ उद्यमः
कृतिरेव	=>	कृतिः+एव
सूत्रेणोपायोपेयभावाप्नार्थयोर्धात्वोरुपायार्थकधातुप्रयोगे	=>	सूत्रेण+उपाय+उपेयभावाप्नार्थयोर्धात्वोरुपायार्थकधातुप्रयोगे
वधोद्देश्यकत्वं च	=>	वधोद्देश्यकत्वम्+ च
हेतुत्वं पूर्वत्वं	=>	हेतुत्वम्+ पूर्वत्वम्+
पूर्वत्वं हेतुमत्वमुत्तरत्वं	=>	पूर्वत्वम्+ हेतुमत्वमुत्तरत्वम्+
हेतुमत्वमुत्तरत्वं च	=>	हेतुमत्वमुत्तरत्वम्+ च
पूर्वत्वं प्रकृते	=>	पूर्वत्वम्+ प्रकृते
उत्तरत्वं ब्राह्मणवधोद्यमोत्तरकालावच्छिन्नत्वम्,	=>	उत्तरत्वम्+ ब्राह्मणवधोद्यमोत्तरकालावच्छिन्नत्वम्,
उत्तरकालावच्छिन्नत्वमात्रं च	=>	उत्तरकालावच्छिन्नत्वमात्रम्+ च
बोधनासंभवात्	=>	बोधनासम्+भवात्
प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वरूपव्युत्पत्तिभङ्गः?	=>	प्रत्ययानाम्+ प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वरूपव्युत्पत्तिभङ्गः?
ध्यातमावाहितं श्रीकृष्णं	=>	ध्यातम्+आवाहितम्+ श्रीकृष्णम्+
श्रीकृष्णं नमेदित्यादौ	=>	श्रीकृष्णम्+ नमेत्+इत्यादौ
नमेदित्यादौ	=>	नमेत्+इत्यादौ
बहुशो दृष्टत्वात्	=>	बहुशः+ दृष्टत्वात्
तं यमो	=>	तम्+ यमः+
यमो ब्राह्मणवधोद्यमोत्तरकालावच्छिन्नशतयातनावन्तं	=>	यमः+ ब्राह्मणवधोद्यमोत्तरकालावच्छिन्नशतयातनावन्तम्+
ब्राह्मणवधोद्यमोत्तरकालावच्छिन्नशतयातनावन्तं कुर्योदिति	=>	ब्राह्मणवधोद्यमोत्तरकालावच्छिन्नशतयातनावन्तम्+ कुर्यात्+इति
कुर्योदिति	=>	कुर्यात्+इति
एवं च	=>	एवम्+ च
लिङ्पदप्रकारकसङ्‌केत एकः;	=>	लिङ्पदप्रकारकसङ्‌केतः+ एकः;
लिङपदप्रकारको बोधविशेष्यकः	=>	लिङपदप्रकारकः+ बोधविशेष्यकः
संकेतोऽन्य इति	=>	संकेतः+अन्यः+ इति
सुकुशलमतिभिरन्यत्रापि	=>	सुकुशलमतिभिः+अन्यत्र+अपि
सङ्‌केत ऊह्यः	=>	सङ्‌केतः+ ऊह्यः
यत्रेति	=>	यत्र+इति
वेति	=>	वा+इति
घटा जातिमन्त	=>	घटाः+ जातिमन्तः+
जातिमन्त इत्यादौ	=>	जातिमन्तः+ इत्यादौ
घटत्वं रूपव्याप्यं	=>	घटत्वम्+ रूपव्याप्यम्+
रूपव्याप्यं न	=>	रूपव्याप्यम्+ न
वेति	=>	वा+इति
क्रियाविशेषणानां क्लीबत्वमित्यनुशासनात्	=>	क्रियाविशेषणानाम्+ क्लीबत्वम्+इत्यनुशासनात्
क्लीबत्वमित्यनुशासनात्	=>	क्लीबत्वम्+इत्यनुशासनात्
यत्तु	=>	यत्+तु
पचतीत्यादावेव	=>	पचति+इत्यादौ+एव
गच्छतीत्यादौ	=>	गच्छति+इत्यादौ
त्वाश्रयतासम्बन्धेन	=>	तु+आश्रयतासम्बन्धेन
गमनं प्रकार	=>	गमनम्+ प्रकारः+
प्रकार इत्याशयेनेदमिति	=>	प्रकारः+ इत्याशयेन+इदम्+इति
इत्याशयेनेदमिति	=>	इत्याशयेन+इदम्+इति
तन्न,	=>	तत्+न,
आश्रयतारूपाख्यातार्थमानेऽपि	=>	आश्रयतारूपाख्यातार्थमाने+अपि
इत्यर्थोपगमेनासंगत्यभावात्	=>	इति+अर्थोपगमेनासंगत्यभावात्
प्रतियोगिताविशिष्टान्यां य	=>	प्रतियोगिताविशिष्टान्याम्+ य
उद्देश्यताऽवच्छेदकसमानाधिकरणो भेदस्तत्प्रतियोगित्वमनेकत्वमित्युक्तौ	=>	उद्देश्यताऽवच्छेदकसमानाधिकरणः+ भेदः+तत्प्रतियोगित्वम्+अनेकत्वम्+इत्युक्तौ
भेदस्तत्प्रतियोगित्वमनेकत्वमित्युक्तौ	=>	भेदः+तत्प्रतियोगित्वम्+अनेकत्वम्+इत्युक्तौ
त्वाह-अस्तु	=>	तु+आह-अस्तु
वेति	=>	वा+इति
व्यासज्यवृत्तिधर्मानवच्छिन्नत्वं प्रतियोगिताविशेषणमिति	=>	व्यासज्यवृत्तिधर्मानवच्छिन्नत्वम्+ प्रतियोगिताविशेषणम्+इति
प्रतियोगिताविशेषणमिति	=>	प्रतियोगिताविशेषणम्+इति
अनुभवविरूद्धतयेति	=>	अनुभवविरूद्धतया+इति
नीलपर्वतो वह्निमानिति	=>	नीलपर्वतः+ वह्निमान्+इति
वह्निमानिति	=>	वह्निमान्+इति
विशिष्टबुध्यापत्तिभयेनेत्यर्थ इति	=>	विशिष्टबुध्यापत्तिभयेन+इत्यर्थः+ इति
विशिष्टबुद्धिरूपतयेष्टापत्तेः,	=>	विशिष्टबुद्धिरूपतया+इष्टापत्तेः,
तस्यां तदवच्छेदेन	=>	तस्याम्+ तदवच्छेदेन
तस्मात्तादृशसंसर्गताया अप्रामाणिकत्वं	=>	तस्मात्+तादृशसंसर्गतायाः+ अप्रामाणिकत्वम्+
अप्रामाणिकत्वं हेत्वाभाससामान्यनिरुक्तौ	=>	अप्रामाणिकत्वम्+ हेत्वाभाससामान्यनिरुक्तौ
प्रपञ्चितमिहादरणीयम्	=>	प्रपञ्चितम्+इह+आदरणीयम्
सप्तच्छदपुष्पोत्पत्तित्वरूपान्वयिताऽवच्छेदकस्यानुपस्थितावपि	=>	सप्तच्छदपुष्पोत्पत्तित्वरूपान्वयिताऽवच्छेदकस्य+अनुपस्थितौ+अपि
अनुमितावेवैकदेशव्यापकताया अप्रामाणिकत्वादिति	=>	अनुमितौ+एव+एकदेशव्यापकतायाः+ अप्रामाणिकत्वात्+इति
अप्रामाणिकत्वादिति	=>	अप्रामाणिकत्वात्+इति
मतान्तरमालम्ब्यते	=>	मतान्तरम्+आलम्ब्यते
तदाऽप्याह-एवमिति	=>	तदाऽपि+आह-एवम्+इति
संसर्गतामतमनुरुन्धान आह-संसर्गतेति	=>	संसर्गतामतम्+अनुरुन्धानः+ आह-संसर्गता+इति
आह-संसर्गतेति	=>	आह-संसर्गता+इति
घटमानासहिष्णुतायां तु	=>	घटमानासहिष्णुतायाम्+ तु
स्वनिष्ठाभावप्रतियोगिताऽनवच्छेदकीभूतरूपनिष्ठाधेयतात्ववत्त्वं घटस्य	=>	स्वनिष्ठाभावप्रतियोगिताऽनवच्छेदकीभूतरूपनिष्ठाधेयतात्ववत्त्वम्+ घटस्य
वृत्त्यनियामकसम्बन्धस्याभावप्रतियोगिताऽनवच्छेदकत्वे	=>	वृत्त्यनियामकसम्बन्धस्य+अभावप्रतियोगिताऽनवच्छेदकत्वे
यद्धर्मावच्छिन्नानधिकरणं स्वं	=>	यत्+धर्मावच्छिन्नानधिकरणम्+ स्वम्+
स्वं तदन्यत्वं	=>	स्वम्+ तदन्यत्वम्+
तदन्यत्वं भूतान्तार्थः	=>	तदन्यत्वम्+ भूतान्तार्थः
नातिप्रसङ्गः	=>	न+अतिप्रसङ्गः
रूपमिति	=>	रूपम्+इति
निवेशबीजं स्वयमेवाह-	=>	निवेशबीजम्+ स्वयम्+एव+आह-
स्वयमेवाह-	=>	स्वयम्+एव+आह-
रूपनिष्ठेति	=>	रूपनिष्ठा+इति
मानाभावादिति	=>	मानाभावात्+इति
मासमधीत	=>	मासम्+अधीत
इत्यादावनुशासनं तत्रैव	=>	इत्यादौ+अनुशासनम्+ तत्रैव
त्वन्यत्रेति	=>	तु+अन्यत्र+इति
पारतन्त्र्येणेति	=>	पारतन्त्र्येण+इति
घटत्वत्वादिनोपस्थितिविरहेऽपि	=>	घटत्वत्वादिना+उपस्थितिविरहे+अपि
रूपाणीत्यादौ	=>	रूपाणि+इत्यादौ
विधेयताऽवच्छेदकांश इति	=>	विधेयताऽवच्छेदकांशः+ इति
यथोद्देश्यसमानाधिकरणात्सर्वपदादुद्देश्यताऽवच्छेदकव्यापकत्वं विधेयाद्यंशे	=>	यथा+उद्देश्यसमानाधिकरणात्सर्वपदात्+उद्देश्यताऽवच्छेदकव्यापकत्वम्+ विधेयाद्यं
विधेयसमानाधिकरणात्तस्माद्विधेयताऽवच्छेदकव्यापकत्वमुद्देशयाद्यंश इति	=>	विधेयसमानाधिकरणात्+तस्मात्+विधेयताऽवच्छेदकव्यापकत्वम्+उद्देशयाद्यंशः+ इति
तत्रानेकत्वमात्राभानोपगमेऽप्याह	=>	तत्र+अनेकत्वमात्राभानोपगमे+अपि+आह
एवमिति	=>	एवम्+इति
एवेति	=>	एव+इति
गुरुधर्मावच्छिन्नाभावोपगमेऽपीत्यादिः	=>	गुरुधर्मावच्छिन्नाभावोपगमे+अपि+इत्यादिः
तयोऽरपि	=>	तयोः+अपि
घटत्वरूपाद्योरपि	=>	घटत्वरूपाद्योः+अपि
अर्थादिति	=>	अर्थात्+इति
स शाब्द	=>	सः+ शाब्दः+
शाब्द इति	=>	शाब्दः+ इति
विधेयव्याप्यत्वनिवेशफलमाह-द्रव्यत्वादिति	=>	विधेयव्याप्यत्वनिवेशफलम्+आह-द्रव्यत्वात्+इति
अत्रैवोद्देश्यताऽवच्छेदकव्यापकत्वनिवेशफलं द्रष्टव्यम्,	=>	अत्र+एव+उद्देश्यताऽवच्छेदकव्यापकत्वनिवेशफलम्+ द्रष्टव्यम्,
अनवच्छेदकत्वमवच्छेदकतापर्याप्त्यनधिकरणत्वं,	=>	अनवच्छेदकत्वम्+अवच्छेदकतापर्याप्त्यनधिकरणत्वम्+,
घटा रूपवन्त	=>	घटाः+ रूपवन्तः+
रूपवन्त इत्यादौ	=>	रूपवन्तः+ इत्यादौ
रूपव्याप्यपर्याप्तिसौरभव्याप्यपर्याप्त्युभयवद्भेदमादाय	=>	रूपव्याप्यपर्याप्तिसौरभव्याप्यपर्याप्त्युभयवत्+भेदम्+आदाय
रूपपर्याप्तेर्घटनिष्ठोभयाभावादिप्रतियोगित्वसत्त्वादुक्तमनवच्छेदकधर्मेति	=>	रूपपर्याप्तेः+घटनिष्ठोभयाभावादिप्रतियोगित्वसत्त्वात्+उक्तम्+अनवच्छेदकधर्मेति
चात्रान्वयिताऽवच्छेदकावच्छिन्नाभावगर्भव्यभिचाराप्रसिद्धिः,	=>	च+अत्र+अन्वयिताऽवच्छेदकावच्छिन्नाभावगर्भव्यभिचाराप्रसिद्धिः,
अन्वयिप्रतियोगिकाभावगर्भतत्प्रसिद्धावपि	=>	अन्वयिप्रतियोगिकाभावगर्भतत्प्रसिद्धौ+अपि
वैयधिकरण्यं नापि	=>	वैयधिकरण्यम्+ न+अपि
नापि	=>	न+अपि
विधेयताऽवच्छेदकावच्छिन्नाभावसत्त्वमिति	=>	विधेयताऽवच्छेदकावच्छिन्नाभावसत्त्वम्+इति
वाच्यं,	=>	वाच्यम्+,
यद्धर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकेन	=>	यत्+धर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकेन
घटितो व्यभिचारः	=>	घटितः+ व्यभिचारः
परम्परासम्बन्ध तदन्यधर्मावच्छिन्नस्याभावे	=>	परम्परासम्बन्धः+ तदन्यधर्मावच्छिन्नस्य+अभावे
तदन्यधर्मावच्छिन्नस्याभावे	=>	तदन्यधर्मावच्छिन्नस्य+अभावे
प्रतियोगिताऽवच्छेदक इत्यनुपपत्त्यभावात्,	=>	प्रतियोगिताऽवच्छेदकः+ इत्यनुपपत्त्यभावात्,
तत्तद्विधेयताऽवच्छेदकाभावनिवेशेऽपि	=>	तत्तद्विधेयताऽवच्छेदकाभावनिवेशे+अपि
सामान्यनिरुक्तिग्रन्थप्रसिद्धोबोध्यः	=>	सामान्यनिरुक्तिग्रन्थप्रसिद्धः+बोध्यः
पटा वा	=>	पटाः+ वा
रूपवन्तो जातिमन्तो	=>	रूपवन्तः+ जातिमन्तः+
जातिमन्तो वेत्यादौ	=>	जातिमन्तः+ वा+इत्यादौ
वेत्यादौ	=>	वा+इत्यादौ
शक्तिभेदशङ्‌कां निराकरोति	=>	शक्तिभेदशङ्‌काम्+ निराकरोति
चेति	=>	च+इति
विशेषणतयेत्युपेक्ष्योपलक्षणतयेत्युक्तेः	=>	विशेषणतया+इत्युपेक्ष्योपलक्षणतया+इत्युक्तेः
फलमाह	=>	फलम्+आह
वेति	=>	वा+इति
अव्यावर्तकमेवेति	=>	अव्यावर्तकम्+एव+इति
उद्देश्यताऽवच्छेदकघटत्वादिव्यापकताया रूपव्याप्यपर्याप्तौ	=>	उद्देश्यताऽवच्छेदकघटत्वादिव्यापकतायाः+ रूपव्याप्यपर्याप्तौ
रूपवन्तीत्यादिप्रयोगस्येत्यादिः,	=>	रूपवन्ति+इत्यादिप्रयोगस्य+इत्यादिः,
स्वपदं सर्वपरं,	=>	स्वपदम्+ सर्वपरम्+,
सर्वपरं,	=>	सर्वपरम्+,
प्रागिति	=>	प्राक्+इति
स्वपदजन्यशाब्दबोधोत्तरमनुगमकरूपग्रहणे	=>	स्वपदजन्यशाब्दबोधोत्तरम्+अनुगमकरूपग्रहणे
पश्चात्तादृसशाब्दबोध इत्यन्योन्याश्रय	=>	पश्चात्+तादृशशाब्दबोधः+ इत्यन्योन्याश्रयः+
इत्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः	=>	इत्यन्योन्याश्रयः+ इत्यर्थः
पूर्ववदिति	=>	पूर्ववत्+इति
तद्विषयधर्मावच्छिन्नव्याप्यश्च	=>	तद्विषयधर्मावच्छिन्नव्याप्यः+च
यो धर्मस्तवच्छिन्नविषयकत्वस्वजन्यत्वोभयसंबन्धेन	=>	यः+ धर्मस्तवच्छिन्नविषयकत्वस्वजन्यत्वोभयसंबन्धेन
सर्वपदप्रकारको बोधविशेष्यकः	=>	सर्वपदप्रकारकः+ बोधविशेष्यकः
स्वपदार्थो न	=>	स्वपदार्थः+ न
प्रवेशाश्च	=>	प्रवेशाः+च
शक्त्यानन्त्यमित्यादि	=>	शक्त्या+अनन्त्यम्+इत्यादि
एवं च	=>	एवम्+ च
सत्त्वावन्तीत्यादौ	=>	सत्त्वावन्ति+इत्यादौ
जातिमद्द्रव्यत्वव्यापकत्वगर्भानुगमकनिर्वाहाय	=>	जातिमत्+द्रव्यत्वव्यापकत्वगर्भानुगमकनिर्वाहाय
जातिस्तानि	=>	जातिः+तानि
द्रव्याणीत्यादौ	=>	द्रव्याणि+इत्यादौ
द्रव्याद्यन्यतमतयोपस्थिते	=>	द्रव्याद्यन्यतमतया+उपस्थिते
तद्घटितजातिमत्त्वस्योद्देश्यताऽवच्छेदकत्वमक्षतमेव	=>	तद्घटितजातिमत्त्वस्य+उद्देश्यताऽवच्छेदकत्वमक्षतम्+एव
स्वपदं सर्वपरं,	=>	स्वपदम्+ सर्वपरम्+,
सर्वपरं,	=>	सर्वपरम्+,
रूपवन्तीतिप्रयोगवारणायान्योन्याभावप्रतियोगिताऽनवच्छेदकेति	=>	रूपवन्ति+इतिप्रयोगवारणाय+अन्योन्याभावप्रतियोगिताऽनवच्छेदकेति
केचित्तु	=>	केचित्+तु
प्रमेयत्वव्यापकपर्याप्तिकं यावत्त्वमित्येवं	=>	प्रमेयत्वव्यापकपर्याप्तिकम्+ यावत्+त्वम्+इत्येवम्+
यावत्त्वमित्येवं वाऽत्र	=>	यावत्+त्वम्+इत्येवम्+ वा+अत्र
वाऽत्र	=>	वा+अत्र
अत एव	=>	अतः+ एव
घटा इत्यपि	=>	घटाः+ इत्यपि
प्रयोगो भवत्येवेत्याहुः	=>	प्रयोगः+ भवति+एव+इत्याहुः
भवत्येवेत्याहुः	=>	भवति+एव+इत्याहुः
अतिप्रसञ्जकमिति	=>	अतिप्रसञ्जकम्+इति
यो नीलं	=>	यः+ नीलम्+
नीलं घटमेव	=>	नीलम्+ घटम्+एव
घटमेव	=>	घटम्+एव
नान्यं,	=>	न+अन्यम्+,
सर्वं घटं	=>	सर्वम्+ घटम्+
घटं वेत्तीतिप्रयोगापत्तिरित्यर्थः	=>	घटम्+ वेत्ति+इतिप्रयोगापत्तिः+इत्यर्थः
वेत्तीतिप्रयोगापत्तिरित्यर्थः	=>	वेत्ति+इतिप्रयोगापत्तिः+इत्यर्थः
व्युत्पत्त्यन्तरमिति	=>	व्युत्पत्त्यन्तरम्+इति
वक्तृबुद्धिस्तद्विषयधर्मव्यापकः	=>	वक्तृबुद्धिः+तद्विषयधर्मव्यापकः
सर्वपदवद्बोधे	=>	सर्वपदवत्+बोधे
शक्त्यन्तरमित्यर्थः	=>	शक्त्यन्तरम्+इत्यर्थः
अयं सर्वं	=>	अयम्+ सर्वम्+
सर्वं घटं	=>	सर्वम्+ घटम्+
घटं वेत्तीत्यादौ	=>	घटम्+ वेत्ति+इत्यादौ
वेत्तीत्यादौ	=>	वेत्ति+इत्यादौ
तत्रैतदीयज्ञानविषयतात्वाद्यवच्छिन्ननिरूपकतासम्बन्धावच्छिन्नव्यापकतासम्बन्धेन	=>	तत्र+एतदीयज्ञानविषयतात्वाद्यवच्छिन्ननिरूपकतासम्बन्धावच्छिन्नव्यापकतासम्बन्धेन
सर्वपदं च	=>	सर्वपदम्+ च
तात्पर्यग्राहकमित्याहुः	=>	तात्पर्यग्राहकम्+इत्याहुः
शक्तिभेदोद्धारोऽनुपदं द्रष्टव्यः	=>	शक्तिभेदोद्धारः+अनुपदम्+ द्रष्टव्यः
विशेषणान्तरं =	=>	विशेषणान्तरम्+ =
व्यासज्यवृत्तिधर्मानवच्छिन्नानुयोगिताकत्वरूपं,	=>	व्यासज्यवृत्तिधर्मानवच्छिन्नानुयोगिताकत्वरूपम्+,
प्रतियोगिवैयधिकरण्यं कुत	=>	प्रतियोगिवैयधिकरण्यम्+ कुतः+
कुत उपेक्षितं	=>	कुतः+ उपेक्षितम्+
उपेक्षितं ?	=>	उपेक्षितम्+ ?
खण्डश इति	=>	खण्डशः+ इति
चापरशक्तिः,	=>	च+अपरशक्तिः,
तत्राद्यसमभिव्याहृतविधेयवाचकपदसमभिव्याहृतसर्वपदाधीनशाब्दबोध एकशक्तिज्ञानस्यापरशक्तिज्ञानघटितसामग्र्याः	=>	तत्र+आद्यसमभिव्याहृतविधेयवाचकपदसमभिव्याहृतसर्वपदाधीनशाब्दबोधः+ एकशक्तिज्ञानस्य+अपरशक्तिज्ञानघटितसामग्र्याः
एकशक्तिज्ञानस्यापरशक्तिज्ञानघटितसामग्र्याः	=>	एकशक्तिज्ञानस्य+अपरशक्तिज्ञानघटितसामग्र्याः
सर्वं द्रव्यं	=>	सर्वम्+ द्रव्यम्+
द्रव्यं न	=>	द्रव्यम्+ न
रूपवदित्यादौ	=>	रूपवत्+इत्यादौ
पर्याप्तिकान्तमुपलक्षमं यावत्त्वमात्रं	=>	पर्याप्तिकान्तम्+उपलक्षणम्+ यावत्त्वमात्रम्+
यावत्त्वमात्रं भासत	=>	यावत्त्वमात्रम्+ भासत
क्वचित्तदंशपरित्यागेन	=>	क्वचित्+तदंशपरित्यागेन
बोध इति	=>	बोधः+ इति
सर्वमिति	=>	सर्वम्+इति
गगनत्वव्यापकपर्याप्तिकधर्मयावत्वं प्रयोगप्रसञ्जकं	=>	गगनत्वव्यापकपर्याप्तिकधर्मयावत्वम्+ प्रयोगप्रसञ्जकम्+
प्रयोगप्रसञ्जकं न	=>	प्रयोगप्रसञ्जकम्+ न
त्वेकत्वम्;	=>	तु+एकत्वम्;
सर्वपदप्रयोगवदत्रापीष्टापत्तेः	=>	सर्वपदप्रयोगवत्+अत्र+अपि+इष्टापत्तेः
तत्पर्याप्तेर्गगने	=>	तत्पर्याप्तेः+गगने
नन्वेवमप्यनेकत्वमात्रतात्पर्येण	=>	ननु+एवम्+अपि+अनेकत्वमात्रतात्पर्येण
सर्वं द्रव्यं	=>	सर्वम्+ द्रव्यम्+
द्रव्यं रूपवदिति	=>	द्रव्यम्+ रूपवत्+इति
रूपवदिति	=>	रूपवत्+इति
सर्वं गगनं	=>	सर्वम्+ गगनम्+
गगनं शब्दवदितीत्यत	=>	गगनम्+ शब्दवत्+इति+इत्यतः+
शब्दवदितीत्यत आह-एतादृशेति	=>	शब्दवत्+इति+इत्यतः+ आह-एतादृशेति
कतिपयेति-सर्वं द्रव्यमित्यादौ	=>	कतिपय+इति-सर्वम्+ द्रव्यम्+इत्यादौ
द्रव्यमित्यादौ	=>	द्रव्यम्+इत्यादौ
विधेयस्यायोग्यत्वशङ्‌कावारणार्थम्	=>	विधेयस्य+आयोग्यत्वशङ्‌कावारणार्थम्
यद्रूपं =	=>	यद्रूपम्+ =
भोजनत्वं भोजनकर्मतात्वं	=>	भोजनत्वम्+ भोजनकर्मतात्वम्+
भोजनकर्मतात्वं वा,	=>	भोजनकर्मतात्वम्+ वा,
पदान्तरं धातुपदं,	=>	पदान्तरम्+ धातुपदम्+,
धातुपदं,	=>	धातुपदम्+,
द्वितीयासहितधातुतात्पर्यार्थो बोध्यः	=>	द्वितीयासहितधातुतात्पर्यार्थः+ बोध्यः
वक्तृतात्पर्यविषयताऽवच्छेदकत्वोपलक्षितेत्यर्थः	=>	वक्तृतात्पर्यविषयताऽवच्छेदकत्वोपलक्षिता+इत्यर्थः
नन्वेवमपि	=>	ननु+एवम्+अपि
चैत्रो दधीत्यादिक्रमेण	=>	चैत्रः+ दधि+इत्यादिक्रमेण
दधीत्यादिक्रमेण	=>	दधि+इत्यादिक्रमेण
विष्णुमित्रो दधि	=>	विष्णुमित्रः+ दधि
सर्वमित्यादौ	=>	सर्वम्+इत्यादौ
शक्तिस्ततोदध्युपस्थितेश्च	=>	शक्तिः+ततोदध्युपस्थितेः+च
मैवं-प्रकान्तक्रियाविरहार्थकहाधातुवशात्	=>	मा+एवम्+-प्रकान्तक्रियाविरहार्थकहाधातुवशात्
सर्वमित्यादौ	=>	सर्वम्+इत्यादौ
अत्रापि	=>	अत्र+अपि
पुत्रत्वादिनैव	=>	पुत्रत्वादिना+एव
पुत्रत्वाद्यवच्छिन्नकामनात्वेनाधिकारलाभात्	=>	पुत्रत्वाद्यवच्छिन्नकामनात्वेन+अधिकारलाभात्
सकृदनुष्ठानेनापि	=>	सकृदनुष्ठानेन+अपि
फलसमुच्चयो दुर्वार	=>	फलसमुच्चयः+ दुर्वारः+
दुर्वार इति	=>	दुर्वारः+ इति
सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासाविति	=>	सर्वेभ्यः+ दर्शपूर्णमासौ+इति
दर्शपूर्णमासाविति	=>	दर्शपूर्णमासौ+इति
वाक्यभेद इष्ट	=>	वाक्यभेदः+ इष्टः+
इष्ट इति	=>	इष्टः+ इति
एकबोधो ज्ञायते,	=>	एकबोधः+ ज्ञायते,
कामनायां च	=>	कामनायाम्+ च
एवं पशोः,	=>	एवम्+ पशोः,
एवमन्यस्येति	=>	एवम्+अन्यस्य+इति
योगसिद्धाधिकरणसिद्धान्ततात्पर्यं मिलितत्वेन	=>	योगसिद्धाधिकरणसिद्धान्ततात्पर्यम्+ मिलितत्वेन
मिलितत्वं साहित्यमिति	=>	मिलितत्वम्+ साहित्यम्+इति
साहित्यमिति	=>	साहित्यम्+इति
तदुपलक्षितफलानुपस्थितेरपि	=>	तदुपलक्षितफलानुपस्थितेः+अपि
पचतीति	=>	पचति+इति
किंवान्	=>	किम्+वान्
पचतीत्यादौ	=>	पचति+इत्यादौ
जिज्ञासितो धर्मस्तद्वान्	=>	जिज्ञासितः+ धर्मः+तद्वान्
धर्मस्तद्वान्	=>	धर्मः+तद्वान्
पचतीति	=>	पचति+इति
किंचिद्धर्मावच्छिन्नावच्छिन्नोद्देश्यतेत्यादिक्रमेण	=>	किञ्चित्+धर्मावच्छिन्नावच्छिन्नोद्देश्यता+इत्यादिक्रमेण
पचतीत्याद्युत्तरं चेत्यादि	=>	पचति+इत्याद्युत्तरम्+ च+इत्यादि
चेत्यादि	=>	च+इत्यादि
बोध्यं,	=>	बोध्यम्+,
जिज्ञासितो यः	=>	जिज्ञासितः+ यः
स्वार्थभेदान्वयिताऽवच्छेदकधर्मन्यूनवृत्तिधर्मस्तद्वान्	=>	स्वार्थभेदान्वयिताऽवच्छेदकधर्मन्यूनवृत्तिधर्मः+तद्वान्
किंपदार्थः,	=>	किम्+पदार्थः,
को ब्राह्मण	=>	कः+ ब्राह्मणः+
ब्राह्मण इत्यादौ	=>	ब्राह्मणः+ इत्यादौ
जिज्ञासितो यो	=>	जिज्ञासितः+ यः+
यो ब्राह्मणत्वन्यूनवृत्तिधर्मतस्तद्वदभिन्नो	=>	यः+ ब्राह्मणत्वन्यूनवृत्तिधर्मतस्तद्वदभिन्नः+
ब्राह्मणत्वन्यूनवृत्तिधर्मतस्तद्वदभिन्नो ब्राह्मणः	=>	ब्राह्मणत्वन्यूनवृत्तिधर्मतस्तद्वदभिन्नः+ ब्राह्मणः
पचतीति	=>	पचति+इति
ज्ञानं भवत्विति	=>	ज्ञानम्+ भवतु+इति
भवत्विति	=>	भवतु+इति
किंपदार्थान्वयिताऽवच्छेदकं प्रकृते	=>	किम्+पदार्थान्वयिताऽवच्छेदकम्+ प्रकृते
तदवच्छिन्नविशेषणताऽऽपन्नं किंपदार्थान्वयिताऽवच्छेदकसंख्यात्वादिन्यूनवृत्तिधर्मो	=>	तदवच्छिन्नविशेषणताऽऽपन्नम्+ किम्+पदार्थान्वयिताऽवच्छेदकसंख्यात्वादिन्यूनवृत्तिधर्मः+
किंपदार्थान्वयिताऽवच्छेदकसंख्यात्वादिन्यूनवृत्तिधर्मो दशत्वादिस्तदवच्छिन्नोद्देश्यताऽवच्छेदकताकेत्यर्थः,	=>	किम्+पदार्थान्वयिताऽवच्छेदकसंख्यात्वादिन्यूनवृत्तिधर्मः+ दशत्वादिः+तदवच्छिन्नोद्देश्यताऽवच्छेदकताकेत्यर्थः,
दशत्वादिस्तदवच्छिन्नोद्देश्यताऽवच्छेदकताकेत्यर्थः,	=>	दशत्वादिः+तदवच्छिन्नोद्देश्यताऽवच्छेदकताकेत्यर्थः,
एवं च	=>	एवम्+ च
पूर्ववद्विधेयताऽन्तं निवेश्य	=>	पूर्ववद्विधेयताऽन्तम्+ निवेश्य
जिज्ञासितो यः	=>	जिज्ञासितः+ यः
स्वार्थभेदान्वयिताऽवच्छेदकन्यूनवृत्तिधर्मस्तदवच्छिन्ने	=>	स्वार्थभेदान्वयिताऽवच्छेदकन्यूनवृत्तिधर्मः+तदवच्छिन्ने
किंपदस्य	=>	किम्+पदस्य
शक्तेर्बोधोपयोगिनं तदर्थमाह-एवं	=>	शक्तेर्बोधोपयोगिनम्+ तदर्थम्+आह-एवम्+
तदर्थमाह-एवं चेति	=>	तदर्थम्+आह-एवम्+ च+इति
चेति	=>	च+इति
संख्यात्वन्यूनवृत्तिधर्म इत्यर्थः	=>	संख्यात्वन्यूनवृत्तिधर्मः+ इत्यर्थः
संख्यात्वावच्छेदकतायां निरूपितान्तार्थान्वयः	=>	संख्यात्वावच्छेदकतायाम्+ निरूपितान्तार्थान्वयः
अन्वयादिति	=>	अन्वयात्+इति
जिज्ञासितो यः	=>	जिज्ञासितः+ यः
संख्यात्वन्यूनवृत्तिधर्मस्तद्वदभिन्नसंख्यावदभिन्ना घटा	=>	संख्यात्वन्यूनवृत्तिधर्मः+तद्वदभिन्नसंख्यावदभिन्नाः+ घटाः+
घटा एतद्देशवृत्तय	=>	घटाः+ एतद्देशवृत्तयः+
एतद्देशवृत्तय इति	=>	एतद्देशवृत्तयः+ इति
तादृशसंख्यात्वावच्छिन्नकिंचिद्धर्मावच्छिन्नावच्छेदकताशालि	=>	तादृशसंख्यात्वावच्छिन्नकिञ्चित्+धर्मावच्छिन्नावच्छेदकताशालि
ज्ञानं भवत्विति	=>	ज्ञानम्+ भवतु+इति
भवत्विति	=>	भवतु+इति
दशसंख्याका इति	=>	दशसंख्याकाः+ इति
सन्तीत्युत्तरं प्रयुज्यते	=>	सन्ति+इत्युत्तरम्+ प्रयुज्यते
तत्रापि	=>	तत्र+अपि
सन्तीत्यादिसमख्यात्वाविषयकोत्तरानुरोधात्	=>	सन्ति+इत्यादिसमख्यात्वाविषयकोत्तरानुरोधात्
तादृशसंख्यानिष्ठकिंचिद्धर्मावच्छिन्नावच्छेदकताशालि	=>	तादृशसंख्यानिष्ठकिञ्चित्+धर्मावच्छिन्नावच्छेदकताशालि
ज्ञानं भवत्विति	=>	ज्ञानम्+ भवतु+इति
भवत्विति	=>	भवतु+इति
अत एव	=>	अतः+ एव
संख्यात्वव्याप्यं दशत्वत्वादिकं	=>	संख्यात्वव्याप्यम्+ दशत्वत्वादिकम्+
दशत्वत्वादिकं जातिः,	=>	दशत्वत्वादिकम्+ जातिः,
पुत्रा इति	=>	पुत्राः+ इति
दशेत्युत्तरमित्युक्तमित्याहुः	=>	दशेत्युत्तरम्+इत्युक्तम्+इत्याहुः
ससंख्याका घटा	=>	ससंख्याकाः+ घटाः+
घटा इत्यादि	=>	घटाः+ इत्यादि
नोत्तरम्	=>	न+उत्तरम्
कस्येति	=>	कस्य+इति
सुन्दरत्वावच्छिन्नविधेयतानिरूपितपुत्रत्वावच्छिन्नोद्देश्यतानिरूपितसम्बन्धत्वावच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपितनिरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नकिंचिद्धर्मावच्छिन्नावच्छेदकताशालिज्ञानं भवत्वितीच्छेत्यतस्तथाविधनिरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताऽवच्छेदकत्वेन	=>	सुन्दरत्वावच्छिन्नविधेयतानिरूपितपुत्रत्वावच्छिन्नोद्देश्यतानिरूपितसम्बन्धत्वावच्छिन्नावच्छेदकतानिरूपितनिरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नकिञ्चिद्धर्मावच्छिन्नावच्छेदकताशालिज्ञानम्+ भवत्वितीच्छेत्यतस्तथाविधनिरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताऽवच्छेदकत्वेन
विशेषधर्मस्तद्वन्निरूपितसम्बन्धवत्पुत्रः	=>	विशेषधर्म+तद्वन्निरूपितसम्बन्धवत्पुत्रः
सुन्दर इति	=>	सुन्दरः+ इति
विधेयताऽन्तं निवेश्य	=>	विधेयताऽन्तम्+ निवेश्य
जिज्ञासितो यः	=>	जिज्ञासितः+ यः
किं पदशक्तिः,	=>	किम्+ पदशक्तिः,
नोत्तरं,	=>	नोत्तरम्+,
तूत्तरं भवत्येव	=>	तूत्तरम्+ भवति+एव
भवत्येव	=>	भवति+एव
विशेषधर्म इति	=>	विशेषधर्मः+ इति
समभिव्याहृतपदोपस्थाप्यताऽवच्छेदकीभूतोद्देश्यताऽवच्छेदकन्यूनवृत्तिरित्यर्थः	=>	समभिव्याहृतपदोपस्थाप्यताऽवच्छेदकीभूतोद्देश्यताऽवच्छेदकन्यूनवृत्तिः+इत्यर्थः
इदं त्वं	=>	इदम्+ त्वम्+
त्वं च	=>	त्वम्+ च
इदंत्वावच्छिन्नोद्देश्यतानिरूपित	=>	इदम्+तु+अवच्छिन्नोद्देश्यतानिरूपित
किंचिद्धर्मावच्छिन्नावच्छेदकताशालि	=>	किञ्चित्+धर्मावच्छिन्नावच्छेदकताशालि
ज्ञानं भवत्विति	=>	ज्ञानम्+ भवतु+इति
भवत्विति	=>	भवतु+इति
इदं किं	=>	इदम्+ किम्+
किं द्रव्यमिति	=>	किम्+ द्रव्यम्+इति
द्रव्यमिति	=>	द्रव्यम्+इति
उद्देश्यताऽन्तं निवेश्य	=>	उद्देश्यताऽन्तम्+ निवेश्य
जिज्ञासितो यः	=>	जिज्ञासितः+ यः
विशेषधर्मस्तदवच्छिन्ने	=>	विशेषधर्मः+तदवच्छिन्ने
किंपदशक्तिः,	=>	किम्+पदशक्तिः,
इदंत्वावच्छिन्नोद्देश्यतानिरूपितद्रव्यत्वावच्छिन्नविधेयतानिरूपिताभेदसंसर्गावच्छिन्नावच्छेदकताऽवच्छेदकत्वेन	=>	इदम्+तु+अवच्छिन्नोद्देश्यतानिरूपितद्रव्यत्वावच्छिन्नविधेयतानिरूपिताभेदसंसर्गावच्छिन्नावच्छेदकताऽवच्छेदकत्वेन
जिज्ञासितो यो	=>	जिज्ञासितः+ यः+
यो द्रव्यत्वस्य	=>	यः+ द्रव्यत्वस्य
विशेषधर्मस्तद्वदभिन्नद्रव्याभिन्नमिदमिति	=>	विशेषधर्मः+तद्वदभिन्नद्रव्याभिन्नम्+इदम्+इति
तादृशाभेदसंसर्गावच्छिन्नकिंचिद्धर्मावच्छिन्नावच्छेदकताशालिज्ञानं भवत्विति	=>	तादृशाभेदसंसर्गावच्छिन्नक्चित्+धर्मावच्छिन्नावच्छेदकताशालिज्ञानम्+ भवतु+इति
भवत्विति	=>	भवतु+इति
किंधनमिति	=>	किम्+धनम्+इति
केचित्तु	=>	केचित्+तु
धनमिति	=>	धनम्+इति
(1)किमीयत्वत्वावच्छिन्नो लक्षणया	=>	(1)किमीयत्वत्वावच्छिन्नः+ लक्षणया
किंपदार्थः,	=>	किम्+पदार्थः,
इदंत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितधनत्वावच्छिन्नविधेयतानिरूपितभेदसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताऽवच्छेदकतायाः	=>	इदम्+तु+अवच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितधनत्वावच्छिन्नविधेयतानिरूपितभेदसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताऽवच्छेदकतायाः
सम्बन्धत्वनिष्ठायानिरूपितत्वसम्बन्धेनावच्छेदकतायामवच्छेदकतया	=>	सम्बन्धत्वनिष्ठायानिरूपितत्वसम्बन्धेन+अवच्छेदकतायाम्+अवच्छेदकतया
जिज्ञासितो यः	=>	जिज्ञासितः+ यः
तद्वतो धनमिति	=>	तद्वतः+ धनम्+इति
धनमिति	=>	धनम्+इति
जिज्ञासाऽऽदिकं तूह्यमिति	=>	जिज्ञासाऽऽदिकम्+ तु+ऊह्यम्+इति
तूह्यमिति	=>	तु+ऊह्यम्+इति
पूर्वोदाहरणाद्विशेषमाहुः;	=>	पूर्वोदाहरणात्+विशेषम्+आहुः;
इत्येतदनन्तरमेतत्पाठ उचित	=>	इत्येतदनन्तरम्+एतत्पाठः+ उचितः+
उचित इति	=>	उचितः+ इति
उद्देश्यताऽन्तं निवेश्य	=>	उद्देश्यताऽन्तम्+ निवेश्य
जिज्ञासितो यः	=>	जिज्ञासितः+ यः
विशेषधर्मस्तद्वति	=>	विशेषधर्मः+तद्वति
भवत्पुत्रत्वावच्छिन्नोद्देश्यतानिरूपितविधेयतानिरूपितसंख्यात्वावच्छिन्नकिंचिद्धर्मावच्छिन्नावच्छेदकताऽवच्छेदकत्वेन	=>	भवत्पुत्रत्वावच्छिन्नोद्देश्यतानिरूपितविधेयतानिरूपितसंख्यात्वावच्छिन्नकिञ्चित्+धर्मावच्छिन्नावच्छेदकताऽवच्छेदकत्वेन
जिज्ञासितो यः	=>	जिज्ञासितः+ यः
विशेषधर्मस्तद्वदभिन्नसंख्यावदभिन्ना	=>	विशेषधर्मः+तद्वत्+अभिन्नसंख्यावदभिन्ना
ज्ञानं भवत्विति	=>	ज्ञानम्+ भवत्विति
किंपदशक्तिः,	=>	किम्+पदशक्तिः,
पुत्रत्वावच्छिन्नानुयोगिताकाश्रयत्वसम्बन्धप्रतियोगिताकजन्यत्वानुयोगिकनिरूपितत्वसंबन्धप्रतियोगित्वस्य	=>	पुत्रत्वावच्छिन्नानुयोगिताकाश्रयत्वसम्बन्धप्रतियोगिताकजन्यत्वानुयोगिकनिरूपितत्वसम्+बन्धप्रतियोगित्वस्य
तादृशनिरूपितत्वसंसर्गावच्छिन्नकिंचिद्धर्मावच्छिन्नावच्छेदकताशालि	=>	तादृशनिरूपितत्वसंसर्गावच्छिन्नकिञ्चित्+धर्मावच्छिन्नावच्छेदकताशालि
ज्ञानं भवत्विति	=>	ज्ञानम्+ भवतु+इति
भवत्विति	=>	भवतु+इति
किमिन्दुरिति	=>	किम्+इन्दुः+इति
किमिन्दुः	=>	किम्+इन्दुः
किं पद्ममिति	=>	किम्+ पद्मम्+इति
पद्ममिति	=>	पद्मम्+इति
त्वेकस्यामनेकस्यां वेन्द्वादिसंभावनायां	=>	तु+एकस्याम्+अनेकस्याम्+ वेन्द्वादिसंभावनायाम्+
वेन्द्वादिसंभावनायां मुखस्य	=>	वेन्द्वादिसंभावनायाम्+ मुखस्य
चरमं च	=>	चरमम्+ च
किंपदं वाक्यलंकारे,	=>	किम्+पदम्+ वाक्यलम्+कारे,
वाक्यलंकारे,	=>	वाक्यलम्+कारे,
एनां च	=>	एनाम्+ च
निश्चयान्तसंभावनां व्यपदिशन्ति,	=>	निश्चयान्तसंभावनाम्+ व्यपदिशन्ति,
किं वा	=>	किम्+ वा
किं पश्य	=>	किम्+ पश्य
किमित्यादावुपात्तसाधर्म्यप्रतीतिः	=>	किम्+इत्यादौ+उपात्तसाधर्म्यप्रतीतिः
शाब्देऽपि	=>	शाब्दे+अपि
तच्छब्दजेति	=>	तच्छब्दजा+इति
तत्पदशक्तिग्रहेऽपेक्षायामन्योन्याश्रय इति	=>	तत्पदशक्तिग्रहे+अपेक्षायाम्+अन्योन्याश्रयः+ इति
अत एव	=>	अतः+ एव
प्रक्रम्यमाणपरामर्शकयच्छब्देनार्थप्रत्यायन	=>	प्रक्रम्यमाणपरामर्शकयच्छब्देन+अर्थप्रत्यायन
तच्छब्दापेक्षणादेव	=>	तच्छब्दापेक्षणात्+एव
साहसमनुष्ठितं पुनरिति-	=>	साहसम्+अनुष्ठितम्+ पुनः+इति-
पुनरिति-	=>	पुनः+इति-
तत्पदासत्त्वेऽपीति	=>	तत्पदासत्त्वे+अपि+इति
प्रक्रान्तपरामर्शीययच्छब्दस्थल इत्यादिः	=>	प्रक्रान्तपरामर्शीययच्छब्दस्थलः+ इत्यादिः
अभेदेनेति	=>	अभेदेन+इति
साधुकरणाभिन्नं मिलनमिति	=>	साधुकरणाभिन्नम्+ मिलनम्+इति
मिलनमिति	=>	मिलनम्+इति
यमिति	=>	यम्+इति
यं सर्वशैला-	=>	यम्+ सर्वशैला-
महोषधीश्च	=>	महोषधीः+च
पृथूपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम्॥	=>	पृथूपदिष्टाम्+ दुदुहुः+धरित्रीम्॥
दुदुहुर्धरित्रीम्॥	=>	दुदुहुः+धरित्रीम्॥
तद्विषयताऽवच्छेदकत्वोपसक्षितधर्मावच्छिन्नाऽपीत्यर्थः,	=>	तद्विषयताऽवच्छेदकत्वोपसक्षितधर्मावच्छिन्नाऽपि+इत्यर्थः,
तदर्थज्ञानं ततस्तदर्थप्रत्यायनेच्छा	=>	तदर्थज्ञानम्+ ततः)+तदर्थप्रत्यायनेच्छा
ततस्तदर्थप्रत्यायनेच्छा	=>	ततः)+तदर्थप्रत्यायनेच्छा
ततस्तदर्थबोधकपदप्रयोग इति	=>	ततः+तदर्थबोधकपदप्रयोगः+ इति
शुद्धिमति	=>	शुद्धिम्+अति
दिलीप इति	=>	दिलीपः+ इति
राजेन्दुरिन्दुः	=>	राजेन्दुः+इन्दुः
क्षीरनिधाविवेति॥	=>	क्षीरनिधौ+इव+इति॥
वैवस्वतादीति	=>	वैवस्वतादि+इति
यत्पदानुपस्थाप्यस्येत्यादिः	=>	यत्पदानुपस्थाप्यस्य+इत्यादिः
उपस्थितिश्चेति	=>	उपस्थितिः+च+इति
यत्पदशक्तावपीदं बोध्यम्	=>	यत्पदशक्तौ+अपि+इदम्+ बोध्यम्
चेति	=>	च+इति
द्वयं गतं	=>	द्वयम्+ गतम्+
गतं सम्प्रति	=>	गतम्+ सम्प्रति
शोचनीयतां समागमप्रार्थनया	=>	शोचनीयताम्+ समागमप्रार्थनया
कलावतस्त्वमस्य	=>	कलावतस्त्वम्+अस्य
नेत्रकौमुदीति॥	=>	नेत्रकौमुदी+इति॥
तथाऽनुभयवाद्	=>	तथा+अनुभयवाद्
स्वपुत्रकर्मकदर्शनाश्रयश्चैत्र	=>	स्वपुत्रकर्मकदर्शनाश्रयः+चैत्र
साक्षादिति	=>	साक्षात्+इति
स्वाधिकरणवृत्तिसाध्याभावको धूम	=>	स्वाधिकरणवृत्तिसाध्याभावकः+ धूमः+
धूम इत्यादौ	=>	धूमः+ इत्यादौ
वारणमपीति	=>	वारणम्+अपि+इति
साक्षादन्वयादिति	=>	साक्षात्+अन्वयात्+इति
चैत्रेणेति,	=>	चैत्रेण+इति,
स्वपुत्रमिति,	=>	स्वपुत्रम्+इति,
एवं स्वव्यापकवन्हिसमानाधिकरणधूमवानित्यत्रापि	=>	एवम्+ स्वव्यापकवन्हिसमानाधिकरणधूमवान्+इत्यत्र+अपि
स्वव्यापकवन्हिसमानाधिकरणधूमवानित्यत्रापि	=>	स्वव्यापकवन्हिसमानाधिकरणधूमवान्+इत्यत्र+अपि
स्वपदार्थो निविष्ट	=>	स्वपदार्थः+ निविष्टः+
निविष्ट इति	=>	निविष्टः+ इति
स्वपुत्रदर्शिचैत्रधनमित्यादौ	=>	स्वपुत्रदर्शिचैत्रधनम्+इत्यादौ
चैत्रसम्बन्धिन एव	=>	चैत्रसम्बन्धिनः+ एव
चैत्रस्यापदार्थत्वात्	=>	चैत्रस्य+अपदार्थत्वात्
स्वशब्दशक्यत्वानुपपत्तिरित्यत आह-स्वपुत्रदर्शीति	=>	स्वशब्दशक्यत्वानुपपत्तिः+इत्यतः+ आह-स्वपुत्रदर्शी+इति
आह-स्वपुत्रदर्शीति	=>	आह-स्वपुत्रदर्शी+इति
चैत्रस्येति	=>	चैत्रस्य+इति
चैत्रसम्बन्धवद्भ्रातृकर्तृकदर्शनविषय-	=>	चैत्रसम्बन्धवद्भ्रातृकर्तृकदर्शनविषयः+-
स्वपुत्र इति	=>	स्वपुत्रः+ इति
स्वपदार्थनिवेशादिति	=>	स्वपदार्थनिवेशात्+इति
साक्षादिति	=>	साक्षात्+इति
परम्परयेति	=>	परम्परया+इति
स्वपुत्रं पश्यतीत्यादौ,	=>	स्वपुत्रम्+ पश्यति+इत्यादौ,
पश्यतीत्यादौ,	=>	पश्यति+इत्यादौ,
प्रथमाया अकारकत्वादिति	=>	प्रथमायाः+ अकारकत्वात्+इति
अकारकत्वादिति	=>	अकारकत्वात्+इति
इयं शक्तिरप्यावश्यकी	=>	इयम्+ शक्तिः+अपि+आवश्यकी
शक्तिरप्यावश्यकी	=>	शक्तिः+अपि+आवश्यकी
स्वार्थो विशेषणम्	=>	स्वार्थः+ विशेषणम्
यश्चेत्यादि	=>	यः+च+इत्यादि
स्वपुत्रो दृश्यत	=>	स्वपुत्रः+ दृश्यत
स्वं चैत्रपुत्रः	=>	स्वम्+ चैत्रपुत्रः
स्वपुत्रं पश्यति	=>	स्वपुत्रम्+ पश्यति
स्वपुत्रो दृश्यत	=>	स्वपुत्रः+ दृश्यत
स्वार्थं प्रत्यविशेष्यत्वात्	=>	स्वार्थम्+ प्रत्यविशेष्यत्वात्
प्रकृतक्रियां प्रत्यकारकत्वाच्चेति	=>	प्रकृतक्रियाम्+ प्रत्यकारकत्वात्+च+इति
प्रत्यकारकत्वाच्चेति	=>	प्रत्यकारकत्वात्+च+इति
नन्वेवं कलशे	=>	ननु+एवम्+ कलशे
निजपदार्थं प्रत्यविशेष्यत्वात्	=>	निजपदार्थम्+ प्रत्यविशेष्यत्वात्
आह-कलश इति	=>	आह-कलशः+ इति
यदि"त्युत्तरार्द्धं चक्रवाकः	=>	यदि"त्युत्तरार्द्धम्+ चक्रवाकः
वसन्तीति	=>	वसन्ती+इति
प्रयोगा इति	=>	प्रयोगाः+ इति
धूमस्याकारकत्वेन	=>	धूमस्य+आकारकत्वेन
स्वपदाशक्यत्वादिति	=>	स्वपदाशक्यत्वात्+इति
चिदिति	=>	चित्+इति
दुरुपगमत्वादिति	=>	दुरुपगमत्वात्+इति
महानससामान्यमात्रवृत्तितद्व्यक्तित्वावच्छिन्नोपस्थितिदशायां महानसादावपि	=>	महानससामान्यमात्रवृत्तितद्व्यक्तित्वावच्छिन्नोपस्थितिदशायाम्+ महानसादौ+अपि
महानसादावपि	=>	महानसादौ+अपि
प्रतीत्यापत्तिरिति	=>	प्रतीत्यापत्तिः+इति
दुरपन्हवत्वादिति	=>	दुरपन्हवत्वात्+इति
अङ्गीकार्यतयेत्यात्र	=>	अङ्गीकार्यतया+इत्यत्र
चोक्तं दूषणं	=>	च+उक्तम्+ दूषणम्+
दूषणं दुर्वारमिति	=>	दूषणम्+ दुर्वारम्+इति
दुर्वारमिति	=>	दुर्वारम्+इति
कुत इत्यत	=>	कुतः+ इत्यतः+
इत्यत आह	=>	इत्यतः+ आह
योज्यं,	=>	योज्यम्+,
ब्राह्मणान्तरपुत्रदर्शनदशायामपि	=>	ब्राह्मणान्तरपुत्रदर्शनदशायाम्+अपि
स्वपुत्रं पश्यतीति	=>	स्वपुत्रम्+ पश्यति+इति
पश्यतीति	=>	पश्यति+इति
यदाऽन्यः	=>	यदा+अन्यः
ब्राह्मणपुत्रं पश्यति	=>	ब्राह्मणपुत्रम्+ पश्यति
ब्राह्मणस्तदा	=>	ब्राह्मणः+तदा
एवमेव	=>	एवम्+एव
भार्यामुपेयादित्यादौ	=>	भार्याम्+उपेयादित्यादौ
स्वपदं विनाऽपि	=>	स्वपदम्+ विना+अपि
विनाऽपि	=>	विना+अपि
स्वाश्रयत्वघटकभार्यात्वनिरूपकत्वोभयसम्बन्धेनान्वय इति	=>	स्वाश्रयत्वघटकभार्यात्वनिरूपकत्वोभयसम्बन्धेन+अन्वयः+ इति
कैवल्यघटकत्वेनेति	=>	कैवल्यघटकत्वेन+इति
उक्तदिशेति	=>	उक्तदिशा+इति
यद्वा	=>	यत्+वा
प्रतियोगित्वेऽभावे	=>	प्रतियोगित्वे+अभावे
विधेयान्वितोद्देश्यस्याधेयतासम्बन्धेन	=>	विधेयान्वितोद्देश्यस्य+आधेयतासम्बन्धेन
भेदेऽन्वयादिना	=>	भेदे+अन्वयादिना
विधेयान्वयस्तु	=>	विधेयान्वयः+तु
सत्येकपदार्थस्योद्देश्यविशेषणत्वभङ्गापत्तेः	=>	सति+एकपदार्थस्य+उद्देश्यविशेषणत्वभङ्गापत्तेः
कृत्यादिविशेषणताऽऽपन्नभोजनादिक्रियेत्यर्थः	=>	कृत्यादिविशेषणताऽऽपन्नभोजनादिक्रिया+इत्यर्थः
फलादाविति	=>	फलादौ+इति
फलमेकंभुङ्‌क्त	=>	फलम्+एकम्+भुङ्‌क्त
फलेतराभोजनपरं तत्र	=>	फलेतराभोजनपरम्+ तत्र
बहुत्वादेकत्वबाध इति	=>	बहुत्वादेकत्वबाधः+ इति
तत्रैकपदसमभिव्याहारवशात्फलनिष्ठकर्मताया इतराकर्मकत्वविशिष्टाश्रयतासम्बन्धेन	=>	तत्र+एकपदसमभिव्याहारवशात्फलनिष्ठकर्मतायाः+ इतराकर्मकत्वविशिष्टाश्रयतासम्बन्धेन
भोजनेऽन्वयोपगमान्न	=>	भोजने+अन्वयोपगमात्+न
शक्तिवादव्याख्यायां मञ्जूषायां	=>	शक्तिवादव्याख्यायाम्+ मञ्जूषायाम्+
मञ्जूषायां विशेषकाण्डः	=>	मञ्जूषायाम्+ विशेषकाण्डः
प्रागेवेति-द्रव्यपदाद्घटत्वावच्छिन्नबोधवारणाय	=>	प्राक्+एव+इति-द्रव्यपदाद्घटत्वावच्छिन्नबोधवारणाय
जातिविशेषमताया एव	=>	जातिविशेषमतायाः+ एव
विशेषणं गोत्वत्वादि	=>	विशेषणम्+ गोत्वत्वादि
तादृशज्ञानस्येति	=>	तादृशज्ञानस्य+इति
यत्तु..निर्धर्मिताऽवच्छेदकपरामर्शात्तादृशानुमितिरित्यर्थ इति	=>	यत्+तु..निर्धर्मिताऽवच्छेदकपरामर्शात्तादृशानुमितिः+इत्यर्थः+ इति
तन्न	=>	तत्+न
निर्धर्मिताऽवच्छेदकानुमितेरलीकत्वात्	=>	निर्धर्मिताऽवच्छेदकानुमितेः+अलीकत्वात्
तस्मात्तथाविधमानसज्ञानपरोऽयं ग्रन्थः;	=>	तस्मात्+तथाविधमानसज्ञानपरः+अयम्+ ग्रन्थः;
स्वीकारासम्भवादित्यर्थः	=>	स्वीकारासम्भवात्+इत्यर्थः
भ्रमत्वमिति	=>	भ्रमत्वम्+इति
त्वाह-विषयबोधेनेति	=>	तु+आह-विषयबोधेन+इति
शक्तं पदमित्याद्याकारः;	=>	शक्तम्+ पदम्+इत्याद्याकारः;
पदमित्याद्याकारः;	=>	पदम्+इत्याद्याकारः;
गोपदं शक्तिं,	=>	गोपदम्+ शक्तिम्+,
शक्तिं,	=>	शक्तिम्+,
पदं वा	=>	पदम्+ वा
गौरित्याकारमपि	=>	गौः+इत्याकारम्+अपि
हरिदासभट्टाचार्यादयो दर्शयन्ति	=>	हरिदासभट्टाचार्यादयः+ दर्शयन्ति
घटत्वप्रकारकं,	=>	घटत्वऽप्रकारकम्+,
घटत्वीयमिति	=>	घटत्वीयम्+इति
धर्मीति	=>	धर्मी+इति
स्वतो ग्राह्यत्वापत्तेरिति	=>	स्वतः+ ग्राह्यत्वापत्तेः+इति
ग्राह्यत्वापत्तेरिति	=>	ग्राह्यत्वापत्तेः+इति
स्वतो ग्राह्यत्वामत	=>	स्वतः+ ग्राह्यत्वामत
एवोक्तनियमेऽप्याह-	=>	एव+उक्तनियमे+अपि+आह-
वेति	=>	वा+इति
गवादिति	=>	गवात्+इति
शक्तिर्गोपदं वा	=>	शक्तिर्गोपदम्+ वा
गोत्ववदित्यादि	=>	गोत्ववत्+इत्यादि
वेति	=>	वा+इति
युत्त्यन्तरमाह-एवमिति	=>	युत्त्यन्तरम्+आह-एवम्+इति
क्वचित्तथैव	=>	क्वचित्+तथैव
समाधत्ते-व्यक्तिशक्ताविति	=>	समाधत्ते-व्यक्तिशक्तौ+इति
हेतुतायामेवेति	=>	हेतुतायाम्+एव+इति
सत्यनन्त्यं व्यभिचारो	=>	सत्यनन्त्यम्+ व्यभिचारः+
व्यभिचारो वा	=>	व्यभिचारः+ वा
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
अन्वयांशेऽपि	=>	अन्वयांशे+अपि
शक्तिरिति	=>	शक्तिः+इति
नायं ग्रन्थः	=>	न+अयम्+ ग्रन्थः
इत्यनुपदग्रन्थाच्च	=>	इत्यनुपदग्रन्थात्+च
शक्तिघटकत्वेनेत्यादिः	=>	शक्तिघटकत्वेन+इत्यादिः
गवादिपदस्येति	=>	गवादिपदस्य+इति
तत्कार्यताऽवच्छेदकत्वादिति	=>	तत्कार्यताऽवच्छेदकत्वात्+इति
संकेतशक्तिपक्षेणाभिधाय	=>	संकेतशक्तिपक्षेण+अभिधाय
साधारण्येनाह-	=>	साधारण्येन+आह-
यद्विषयकत्वेनेति	=>	यद्विषयकत्वेन+इति
एवं च	=>	एवम्+ च
अत इति	=>	अतः+ इति
यतो व्यक्तिशक्तेः	=>	यतः+ व्यक्तिशक्तेः
कुब्जत्वं =	=>	कुब्जत्वम्+ =
जनकताऽवच्छेदकविषयतावत्त्वं;	=>	जनकताऽवच्छेदकविषयतावत्त्वम्+;
ज्ञातत्वमत इत्यर्थः	=>	ज्ञातत्वम्+अतः+ इत्यर्थः
कुब्जशक्तिमतं परिष्कृत्य	=>	कुब्जशक्तिमतम्+ परिष्कृत्य
प्रोक्तकार्यकारणभावं दूषयति-वस्तुतस्त्विति	=>	प्रोक्तकार्यकारणभावम्+ दूषयति-वस्तुतस्तु+इति
दूषयति-वस्तुतस्त्विति	=>	दूषयति-वस्तुतस्तु+इति
कथंचिदिति	=>	कथञ्चित्+इति
स एव	=>	सः+ एव
व्यक्तेस्तु	=>	व्यक्तेः+तु
तूपरक्तेति	=>	तु+उपरक्ता+इति
तस्या वाच्यत्वापत्तिः	=>	तस्याः)+ वाच्यत्वापत्तिः
यत्तु	=>	यत्+तु
जनकताऽवच्छेदकोभूतधर्मिताऽवच्छेदकतावत्त्वं वाच्यत्वमिति	=>	जनकताऽवच्छेदकोभूतधर्मिताऽवच्छेदकतावत्त्वम्+ वाच्यत्वम्+इति
वाच्यत्वमिति	=>	वाच्यत्वम्+इति
तत्तुच्छं-विनिगमनाविरहेण	=>	तत्तुच्छम्+-विनिगमनाविरहेण
शक्त्यंश इति	=>	शक्त्यंशः+ इति
तादृशभट्टमतापेक्षयेत्यर्थः	=>	तादृशभट्टमतापेक्षया+इत्यर्थः
महागौरवं कटाक्षितं,	=>	महागौरवम्+ कटाक्षितम्+,
कटाक्षितं,	=>	कटाक्षितम्+,
भट्टानां पदार्थान्तरं	=>	भट्टानाम्+ पदार्थान्तरम्+
पदार्थान्तरं शक्तिः	=>	पदार्थान्तरम्+ शक्तिः
गुरूणां सामर्थ्यं	=>	गुरूणाम्+ सामर्थ्यम्+
सामर्थ्यं शक्तिरियान्परं	=>	सामर्थ्यम्+ शक्तिरियान्परम्+
शक्तिरियान्परं भेदोऽस्तु,	=>	शक्तिरियान्परम्+ भेदः+अस्तु,
भेदोऽस्तु,	=>	भेदः+अस्तु,
कार्यकारणभावस्तु	=>	कार्यकारणभावः)+तु
भट्टवदेव	=>	भट्टवत्+एव
इत्याह-एवमिति	=>	इत्याह-एवम्+इति
शक्त्यंश इति	=>	शक्त्यंशः+ इति
प्रागुद्धृतत्वादिदं गुरुमते	=>	प्राक्+उद्धृतत्वादिदम्+ गुरुमते
शक्त्यंश इति	=>	शक्त्यंशः+ इति
गोपदं गवि	=>	गोपदम्+ गवि
शक्तमित्याकारकम्	=>	शक्तम्+इत्याकारकम्
इदानीं कुब्जशक्तिं	=>	इदानीम्+ कुब्जशक्तिम्+
कुब्जशक्तिं खण्डयति-वस्तुत	=>	कुब्जशक्तिम्+ खण्डयति-वस्तुतः+
खण्डयति-वस्तुत इति	=>	खण्डयति-वस्तुतः+ इति
उक्तदोषोद्धारप्रकारप्रदर्शनेऽपीश्वरानङ्गीकर्तॄणां तत्संकेतस्य	=>	उक्तदोषोद्धारप्रकारप्रदर्शने+अपि+ईश्वरानङ्गीकर्तॄणाम्+ तत्संकेतस्य
शक्तित्वं व्याहतमिति	=>	शक्तित्वम्+ व्याहतम्+इति
व्याहतमिति	=>	व्याहतम्+इति
स्यादिति	=>	स्यात्+इति
गौर्नष्टा	=>	गौः++नष्टा
गौर्जातेत्यादावन्वयबोधानुपपत्तिरिति	=>	गौः+जातेत्यादौ+अन्वयबोधानुपपत्तिः+इति
आक्षेपादेवेति	=>	आक्षेपादेव+इति
अनाक्षिप्तभानमर्थाध्याहारो न	=>	अनाक्षिप्तभानमर्थाध्याहारः+ न
नन्वाक्षेपकल्पने	=>	ननु+आक्षेपकल्पने
विलम्बापत्तिरित्यत आह	=>	विलम्बापत्तिः+इत्यतः+ आह
वस्तुतस्त्विति	=>	वस्तुतस्तु+इति
गोनिष्ठकर्मत्वज्ञानस्योत्तरत्वं दर्शयति	=>	गोनिष्ठकर्मत्वज्ञानस्योत्तरत्वम्+ दर्शयति
सम्बन्धेनेति	=>	सम्बन्धेन+इति
आक्षेपोत्तरं शाब्दबोधाय	=>	आक्षेपोत्तरम्+ शाब्दबोधाय
प्रकारान्तरेणाक्षेपं वदतां	=>	प्रकारान्तरेण+आक्षेपम्+ वदताम्+
वदतां मतमाह-गोत्वमिति	=>	वदताम्+ मतम्+आह-गोत्वम्+इति
मतमाह-गोत्वमिति	=>	मतम्+आह-गोत्वम्+इति
व्यक्त्यघटितेति	=>	व्यक्त्यघटिता+इति
गोत्वत्वाद्यनात्मकं गोपदशक्यत्वगोत्वनिष्ठतद्व्यक्तित्वादि	=>	गोत्वत्वाद्यनात्मकम्+ गोपदशक्यत्वगोत्वनिष्ठतद्व्यक्तित्वादि
आलोचनं =	=>	आलोचनम्+ =
त्वाह-तादृशबुद्धेरिति	=>	तु+आह-तादृशबुद्धेः+इति
"एवं गवादावि"त्यादिरधिकपाठः	=>	"एवम्+ गवादौ+इ"त्यादिः+अधिकपाठः
गवादावि"त्यादिरधिकपाठः	=>	गवादौ+इ"त्यादिः+अधिकपाठः
केचित्तु-	=>	केचित्+तु-
विशेषणत्वार्थमुपलक्षणत्वे	=>	विशेषणत्वार्थम्+उपलक्षणत्वे
दोषमाह	=>	दोषम्+आह
तादृशगोत्वादेरिति	=>	तादृशगोत्वादेः+इति
श्रीकरमतमुत्थापयति-एतेनेति	=>	श्रीकरमतम्+उत्थापयति-एतेन+इति
अर्थापत्तीति	=>	अर्थापत्ति+इति
गवादिमत्त्वं विना	=>	गवादिमत्त्वम्+ विना
गोत्वादिमत्‌त्वमनुपपन्नमिति	=>	गोत्वादिमत्‌त्वमनुपपन्नम्+इति
तावताऽधेयतासम्बन्धावच्छिन्नगवाद्यभावव्यापकतया	=>	तावता+आधेयतासम्बन्धावच्छिन्नगवाद्यभावव्यापकतया
स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धावच्छिन्नतादृशकर्मत्वाभावभानेऽपि	=>	स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धावच्छिन्नतादृशकर्मत्वाभावभाने+अपि
शाब्दबोधस्यापक्षताऽवच्छेदकावच्छिन्नाविषयत्वादिति	=>	शाब्दबोधस्य+अपक्षताऽवच्छेदकावच्छिन्नाविषयत्वात्+इति
जातिरेवेति	=>	जातिः+एव+इति
अर्थापत्त्यादिकं तु	=>	अर्थापत्त्यादिकम्+ तु
सहकारीति	=>	सहकारी+इति
समावेशमालम्ब्य	=>	समावेशम्+आलम्ब्य
चेति	=>	च+इति
मण्डनमुत्थापयति-व्यक्तेरपीति	=>	मण्डनम्+उत्थापयति-व्यक्तेः+अपि+इति
गौर्जाता	=>	गौः+जाता
गौर्नष्टेति	=>	गौः+नष्टा+इति
लक्षणाऽऽवश्यकीत्यर्थः	=>	लक्षणाऽऽवश्यकी+इत्यर्थः
अत धात्वाद्=अनुपयोगित्वात्	=>	अतः+ धात्वाद्=अनुपयोगित्वात्
शक्यार्थानुपस्थापकत्वादिति	=>	शक्यार्थानुपस्थापकत्वात्+इति
अथेति	=>	अथ+इति
जातिशक्तिरावश्यकीत्याशयः	=>	जातिशक्तिः+आवश्यकी+इत्याशयः
भिन्नपदोपस्थाप्यर्थेऽन्वयबोधे	=>	भिन्नपदोपस्थाप्यर्थे+अन्वयबोधे
विषयताऽवच्छेदकरूपेणोपस्थितिस्वतन्त्रमित्याशयः	=>	विषयताऽवच्छेदकरूपेण+उपस्थितिस्वतन्त्रम्+इत्याशयः
द्वयस्येति	=>	द्वयस्य+इति
भवन्मतेऽपि	=>	भवन्मते+अपि
कुतो न	=>	कुतः+ न
द्रव्याद्युद्बोधकत्वमित्यत्राह	=>	द्रव्याद्युद्बोधकत्वम्+इत्यत्र+आह
उद्बोधकस्येति	=>	उद्बोधकस्य+इति
विरोधविरहादित्यनेनान्वयः	=>	विरोधविरहात्+इत्यनेन+अन्वयः
कारणवैशिष्ट्यं निवेश्यम्	=>	कारणवैशिष्ट्यम्+ निवेश्यम्
नियमत इति	=>	नियमतः+ इति
पदं गोमत्	=>	पदम्+ गोमत्
शक्तिर्वा	=>	शक्तिः+वा
गोमतीत्यादौ	=>	गोमती+इत्यादौ
व्यक्तेर्भानेऽपि	=>	व्यक्तेः+भाने+अपि
पदं गौः	=>	पदम्+ गौः
शक्तिर्गौरित्यादिज्ञाने	=>	शक्तिर्गौः+इत्यादिज्ञाने
व्यक्तीति	=>	व्यक्ती+इति
गौरित्यनुभवस्येत्यर्थः	=>	गौः+इत्यनुभवस्य+इत्यर्थः
संस्कारादेवेति	=>	संस्कारात्+एव+इति
जात्युद्बोधकबलादेवद्बुद्धादिति	=>	जात्युद्बोधकबलात्+एवद्बुद्धात्+इति
गुरूणामिति	=>	गुरूणाम्+इति
जागरूकत्वादिति	=>	जागरूकत्वात्+इति
व्यक्तिभानं न	=>	व्यक्तिभानम्+ न
संभवतीत्यर्थः	=>	संभवती+इत्यर्थः
स्यादित्यत आह-	=>	स्यात्+इत्यतः+ आह-
अध्याहारात्मकार्थोपस्थितेरित्यर्थः	=>	अध्याहारात्मकार्थोपस्थितेः+इत्यर्थः
शङ्‌केत्यादिनाऽन्वयः	=>	शङ्‌केत्यादिना+अन्वयः
सर्वलाक्षणिकस्थलेऽन्वयबोधानुपपत्तिमिष्टापत्त्या	=>	सर्वलाक्षणिकस्थले+अन्वयबोधानुपपत्तिम्+इष्टापत्त्या
अत्रेति	=>	अत्र+इति
अथेत्यादिशङ्‌कायामित्यर्थः	=>	अथ+इत्यादिशङ्‌कायाम्+इत्यर्थः
पश्वादिपदस्यापि	=>	पश्वादिपदस्य+अपि
लोमत्वादावेव	=>	लोमत्वादौ+एव
फलबलाच्च,	=>	फलबलात्+च,
लोमत्वादिविशिष्टावच्छिन्नविषयकशाब्दबोधत्वं तज्ञ्ज्ञानकार्यताऽवच्छेदकं,	=>	लोमत्वादिविशिष्टावच्छिन्नविषयकशाब्दबोधत्वम्+ तज्ञ्ज्ञानकार्यताऽवच्छेदकम्+,
तज्ञ्ज्ञानकार्यताऽवच्छेदकं,	=>	तज्ञ्ज्ञानकार्यताऽवच्छेदकम्+,
पर्यायत्वभ्रमदशायां लोमादिप्रकारकशाब्दबोधापत्तिरिति	=>	पर्यायत्वभ्रमदशायाम्+ लोमादिप्रकारकशाब्दबोधापत्तिः+इति
लोमादिप्रकारकशाब्दबोधापत्तिरिति	=>	लोमादिप्रकारकशाब्दबोधापत्तिः+इति
वाच्यं ?	=>	वाच्यम्+ ?
ज्ञानशक्तिस्वीकारेणादोषात्	=>	ज्ञानशक्तिस्वीकारेण+अदोषात्
यत्तु	=>	यत्+तु
तादृशपर्यायत्वभ्रमदशायां लोमादिमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधो	=>	तादृशपर्यायत्वभ्रमदशायाम्+ लोमादिमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधः+
लोमादिमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधो न	=>	लोमादिमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधः+ न
स्यादित्याशङ्‌क्यापर्यायता	=>	स्यात्+इत्याशङ्‌क्यापर्यायता
शक्त्यंश इति,	=>	शक्त्यंशः+ इति,
हेतुत्वादिति,	=>	हेतुत्वात्+इति,
तच्छिष्यप्रतारणामात्रं;	=>	तच्छिष्यप्रतारणामात्रम्+;
पदयोस्तद्धर्मावच्छिन्नशक्तिमत्त्वज्ञानादिपदत्वात्,	=>	पदयोः+तद्धर्मावच्छिन्नशक्तिमत्त्वज्ञानादिपदत्वात्,
आशङ्‌काया एवाशुद्धत्वाच्च	=>	आशङ्‌कायाः+ एव+अशुद्धत्वात्+च
एवाशुद्धत्वाच्च	=>	एव+अशुद्धत्वात्+च
पशुपदं लोमत्वशक्तमित्याकारकतया	=>	पशुपदम्+ लोमत्वशक्तम्+इत्याकारकतया
लोमत्वशक्तमित्याकारकतया	=>	लोमत्वशक्तम्+इत्याकारकतया
बाधकाभावादिति॥	=>	बाधकाभावात्+इति॥